โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
Próximo SlideShare
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร
Cargando en ... 3
1 de 19

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF(20)

Último(20)

โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF

 1. โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ยาดมสมุนไพรไทย โดย 1.นายวิชิตชัย บัวทอง เลขที่ 11 2.นางสาวกมลชนก บริสุทธิ์เพ็ชร์ เลขที่ 19 3.นางสาวกฤชมน ธนะนาวานุกุล เลขที่ 23 4.นางสาวสิริวิมล มีทอง เลขที่ 25 5.นางสาวพิชิตา เพชรประพันธ์ เลขที่ 28 6.นางสาว รักตปัทมา ปัทมรัตน์ เลขที่ 29 7.นางสาวมณีรัตน์ ทรงพานิช เลขที่ 33 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
 2. โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ยาดมสมุนไพรไทย โดย 1.นายวิชิตชัย บัวทอง เลขที่ 11 2.นางสาวกมลชนก บริสุทธิ์เพ็ชร์ เลขที่ 19 3.นางสาวกฤชมน ธนะนาวานุกุล เลขที่ 23 4.นางสาวสิริวิมล มีทอง เลขที่ 25 5.นางสาวพิชิตา เพชรประพันธ์ เลขที่ 28 6.นางสาว รักตปัทมา ปัทมรัตน์ เลขที่ 29 7.นางสาวมณีรัตน์ ทรงพานิช เลขที่ 33 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 รายงานฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของโครงงานคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ครูที่ปรึกษา มิสเขมจิรา ปลงไสว
 3. โครงงาน เรื่อง : ยาดมสมุนไพรไทย ประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media) ผู้จัดทาโครงงาน : 1.นายวิชิตชัย บัวทอง เลขที่ 11 2.นางสาวกมลชนก บริสุทธิ์เพ็ชร์ เลขที่ 19 3.นางสาวกฤชมน ธนะนาวานุกุล เลขที่ 23 4.นางสาวสิริวิมล มีทอง เลขที่ 25 5.นางสาวพิชิตา เพชรประพันธ์ เลขที่ 28 6.นางสาว รักตปัทมา ปัทมรัตน์ เลขที่ 29 7.นางสาวมณีรัตน์ ทรงพานิช เลขที่ 33 ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ การจัดทาโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์และสรรค์สร้างยาดมสมุนไทยเพื่อสุขภาพ โดยสร้าง บล็อค(Blogger) เพื่อเผยแพร่และนาเสนอความรู้จากการปฏิบัติจริง ผลการจัดทาโครงงานพบว่า การพัฒนาโครงงานสร้างบล็อก ยาดมสมุนไพร เพื่อเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดนั้น ได้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน คณะผู้จัดทาได้ดาเนินงานตามขั้นตอน การดาเนินงานที่ได้วางแผนไว้ และได้นาเสนอเผยแพร่ผลงานผ่านเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต ที่สามารถเข้าถึงได้ทุก เวลา และทุกสถานที่ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์และมีความรวดเร็วในการรับข้อมูล บุคคลทั่วไปสามารถเข้า รับชมได้ เพราะเป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ เหมาะแก่การศึกษา
 4. กิตติกรรมประกาศ โครงงานเรื่องนี้ประกอบด้วยการดาเนินงานหลายขั้นตอน นับตั้งแต่การศึกษาหาข้อมูลการทดลอง การ วิเคราะห์ผลการทดลอง การจัดทาโครงงานเป็นรูปเล่ม จนกระทั่งโครงงานนี้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดระยะเวลา ดังกล่าว คณะผู้จัดทาโครงงานได้รับความช่วยเหลือและคาแนะนาในด้านต่างๆ ตลอดจนได้รับกาลังใจจากบุคคล หลายๆท่าน คณะผู้จัดทาตระหนักและซาบซึ้งในความกรุณาจากทุกๆท่านเป็นอย่างยิ่ง ณ โอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกๆ ท่าน ดังนี้ กราบขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ ที่ให้ความช่วยเหลือ ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ สมุนไพรแต่ละชนิด ที่จะมาทาเป็นยาดมสมุนไพร รวมถึงให้เข้าชมตัวอย่างสมุนไพรแต่ละชนิด ทาให้โครงงานผ่านพ้นไป ได้ด้วยดี กราบขอบพระคุณ มิสเขมจิรา ปลงไสว และ มิสจิรฐา กิจเจริญ ครูที่ปรึกษากลุ่มสาระการงานอาชีพและ เทคโนโลยี โรงเรียนอัสสัมชัญระยองทั้งสองท่าน ผู้ให้คาแนะนาและได้เมตตาให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน ตลอดจนให้ ความคิดและคาแนะนาต่างๆ ที่ทาให้โครงงานยาดมสมุนไพรประสบความสาเร็จไปได้ด้วยดี คณะผู้จัดทา
 5. สารบัญ หน้า บทคัดย่อ ข กิตติกรรมประกาศ ค สารบัญ ง บทที่ 1. บทนา 1 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน 1 วัตถุประสงค์ 1 ขอบเขตของโครงงาน 1 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1 2. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2 ความรู้ทั่วไปของสมุนไพร 2 สรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด 3 การทาบล็อคเกอร์ 6 3. อุปกรณ์และวิธีดาเนินงาน 8 ขั้นตอนการดาเนินการ 8 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 8 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน 8 4. ผลการดาเนินงาน 9 ผลการพัฒนาโครงงาน 9 ตัวอย่างผลงาน 10 5. สรุปผลการดาเนินงาน 11 ขั้นตอนการดาเนินการ 11 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 11 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน 11 ภาคผนวก 12 บรรณานุกรม 14
 6. บทที่1 บทนา ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ในปัจจุบันคนเรานั้นมีอาการวิงเวียน ปวดศีรษะ คัดจมูก ได้ง่ายกว่าในสมัยก่อนมาก ทั้งนี้เป็นเพราะ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในทางแย่ลง มีมลพิษมากขึ้น ค่อนข้างจะเป็นมลภาวะที่ส่งผลเสียอย่างมากต่อร่างกายคนเรา และนอกจากนี้ยังมีอีกปัจจัยก็คือการที่ร่างกายคนยุคปัจจุบันนั้นเลือกทานแต่อาหารขยะ(Junk food)และไม่ค่อยออก กาลังเป็นปัจจัยเหตุส่งผลให้ร่างกายของคนเรานั้นอ่อนแอและมีอาการดังกล่าวได้ง่ายขึ้น ดังนั้นเราจึงจัดทาโครงงาน ยาดมสมุนไพร เพื่อที่จะช่วยบรรเทาและลดอาการดังกล่าว โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายและประหยัด นอกจากนี้โครงงานของ เราสามารถนาไปต่อยอดในทางด้านธุรกิจได้ สามารถนาไปจัดจาหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นยาบบรรเทาอาการวิงเวียน ปวดศีรษะ 2. เพื่อใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่า 3. อาจนาไปต่อยอดเป็นธุรกิจทางการค้าได้ ขอบเขตของโครงงาน สร้างเว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาดมสมุนไพรไทย โดยจัดทาในบล็อกเกอร์ ในการสร้างเว็ปไซต์ และใช้ โปรแกรม ในการตกแต่งและจัดเรียงเว็ปไซต์ให้สวยงามและน่าสนใจ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ผลที่คาดว่าจะรับ 1. ผู้สนใจมีความเข้าใจและให้ความสาคัญเกี่ยวกับสมุนไพรไทย และยาดมสมุนไพรไทย 2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างบล็อกเกอร์ 3. ได้นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์ 4. ได้ใช้อุปกรณ์ และวัสดุที่มีอยุ่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 7. บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา เจ้าหน้าที่ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ ได้ให้ ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรแต่ละชนิด คณะผู้จัดทาได้ศึกษาข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 2.1 ความรู้ทั่วไปของสมุนไพร 2.2 สรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด 2.1) ความรู้ทั่วไปของสมุนไพร 2.1.1 ความหมายของสมุนไพร หมายถึง หรือ ที่ใช้เป็นยา แร่ธาตุ และ สัตว์ พืช ได้จาก ผลิตผลธรรมชาติ" เพื่อบาบัดโรค ผสมกับสารอื่นตามตารับยา บารุง ร่างกาย หรือใช้เป็นยาพิษ หากนาเอาสมุนไพรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมา ผสมรวมกันซึ่งจะเรียกว่า ยา ในตารับยา นอกจากพืชสมุนไพรแล้วยังอาจประกอบด้วยสัตว์และแร่ธาตุอีกด้วย เราเรียก พืช สัตว์ หรือแร่ธาตุที่เป็นส่วนประกอบของยานี้ว่า เภสัชวัตถุ พืชสมุนไพรบางชนิด เช่น เร่ว กระวาน กานพลู และ จันทน์เทศเป็นต้น 2.1.2 ความสาคัญในด้านสาธารณสุข พืชสมุนไพร เป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ที่มนุษย์รู้จักนามาใช้เป็น ประโยชน์ เพื่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่โบราณกาลแล้ว เช่นในเอเชียก็มีหลักฐานแสดงว่ามนุษย์รู้จักใช้พืชสมุนไพร มากว่า 6,000 ปี แต่หลังจากที่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามากขึ้น มีการสังเคราะห์ และผลิตยา จากสารเคมี ในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ง่าย สะดวกสบายในการใช้มากกว่าสมุนไพร ทาให้ความนิยมใช้ยาสมุนไพรลดลงมา เป็นอันมาก เป็นเหตุให้ความรู้วิทยาการด้านสมุนไพรขาดการพัฒนา ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควร ในปัจจุบันทั่วโลกได้ ยอมรับแล้วว่าผลที่ได้จากการสกัดสมุนไพร ให้คุณประโยชน์ดีกว่ายา ที่ได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ประกอบ กับในประเทศไทยเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ มีพืชต่าง ๆ ที่ใช้เป็นสมุนไพรได้อย่างมากมายนับหมื่น ชนิด ยังขาดก็แต่เพียงการค้นคว้าวิจัยในทางที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเท่านั้น ความตื่นตัวที่จะพัฒนาความรู้ด้านพืช สมุนไพร จึงเริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่ง มีการเริ่มต้นนโยบายสาธารณสุขขั้นมูลฐานอย่างเป็นทางการของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2522 โดยเพิ่มโครงการสาธารณสุขขั้นมูลฐานเข้าในแผนพัฒนาการสาธารณสุข ตามแผนพัฒนา การเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) ต่อเนื่องจนถึงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) โดยมี กลวิธีการพัฒนาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยในงานสาธารณสุขมูลฐาน คือ (1) สนับสนุนและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีพื้นบ้านอันได้แก่ การแพทย์แผนไทย เภสัช กรรมแผนไทย การ นวดไทย สมุนไพร และเทคโนโลยีพื้นบ้าน เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา สุขภาพของชุมชน (2) สนับสนุนและส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง โดยใช้ สมุนไพร การแพทย์พื้นบ้าน การนวดไทย ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ให้เป็นไปอย่าง ถูกต้องเป็นระบบสามารถปรับประสานการดูแลสุขภาพแผนปัจจุบันได้ อาจกล่าวได้ ว่าสมุนไพรสาหรับสาธารณสุขมูลฐานคือสมุนไพรที่ใช้ในการส่งเสริมสุขภาพ และการ รักษาโรค/อาการเจ็บป่วยเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้มากขึ้น
 8. 2.2 สรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด 2.2.1 การบูรเกล็ด มีลักษณะเป็นเกล็ดเล็กๆ สีขาว มีสรรพคุณ ขับลม แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้ปวดท้อง ขับเหงื่อ ทาแก้เคล็ดบวม ขัดยอก แพลง แก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อย และโรคผิวหนังเรื้อรัง 2.2.2 เมนทอล เมีลักษณะเป็นผลึกสีขาว กลิ่นหอมเย็นมีสรรพคุณใช้เป็นยาภายนอกเกี่ยวกับการลดอาการ ปวดเมื่อย ฆ่าเชื้อ และใช้เป็นยาขับลม ที่ให้ความเย็นซาบซ่า 2.2.3 พิมเสน มีลักษณะเป็นเกล็ดเล็กๆ สีขาวขุ่น สรรพคุณของพิมเสน มีกลิ่นหอมเย็น ใช้สูตรดมแก้ลม วิงเวียน ทาภายนอกแก้เคล็ดขัดยอก
 9. 2.2.4 กานพลู มีกลิ่นหอมจัด มีน้ามันหอมระเหยมาก มีสรรพคุณ ช่วยขับลม แก้อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ปวดท้อง และแน่นจุกเสียด 2.2.5 ดอกจันทน์เทศ มีสรรพคุณ ใช้แก้ลม ขับลม แก้บิด บารุงผิวหนัง 2.2.6 พริกไทยดา มีสรรพคุณช่วยขับลม ขับเสมหะ ขับเหงื่อ แก้ท้องอืดท้องเฟ้อ แก้อาการอาหารไม่ย่อย
 10. 2.2.7 โกฐหัวบัว มีสรรพคุณแก้ลมในกองริดสีดวง ขับลมในลาไส้ ขับลม แก้ลม บารุงโลหิต 2.2.8 กระวาน รสเผ็ดร้อน กลิ่นหอม มีฤทธิ์ในการขับลม และฤทธิ์ในการยับยั้ง การเจริญของเชื้อแบคทีเรีย บางชนิด แก้ลมเจริญอาหาร รักษาโรค รามะนาด แก้ลมจุกเสียดแน่นเฟ้อ แก้ลมสันนิบาต
 11. 2.3) วิธีการสร้างบล็อคเกอร์ 2.3.1 สร้างบล็อก เมื่อต้องการเริ่มเขียนบล็อกด้วยบล็อกเกอร์ ให้ไปที่ หน้าแรกบล็อกเกอร์ ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ จากนั้นคลิก ลงชื่อเข้าใช้ ป้อนชื่อที่แสดง และยอมรับข้อกาหนดในการให้บริการของบล็อกเกอร์ จากนั้นคลิกที่ลิงก์ สร้างบล็อก แล้วเริ่มต้นได้เลย เลือกที่อยู่ (URL) และชื่อบล็อก จากนั้นเลือกเทมเพลตบล็อกที่คุณชอบ (นี่คือลักษณะหน้าตาของ บล็อกเมื่อคุณเผยแพร่) จากนั้นก็เริ่มใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มข้อมูลในโปรไฟล์ส่วนบุคคลของคุณ และปรับแต่ง ลักษณะของบล็อก ถ้าคุณต้องการ 2.3.2 แดชบอร์ด หน้าแดชบอร์ดคือจุดเริ่มต้นของคุณเช่นเคย หน้านี้จะแสดงรายชื่อบล็อกของคุณทั้งหมด และคุณสามารถคลิกที่ไอคอน ถัดจากชื่อบล็อกเพื่อดาเนินการต่างๆ กับแต่ละบล็อก เช่น  เขียนโพสต์ใหม่: คลิกที่ไอคอนดินสอสีส้มบนแดชบอร์ดเพื่อเข้าถึงเครื่องมือการแก้ไขโพสต์  ดูโพสต์ของคุณ: ไอคอนรายการโพสต์สีเทาจะนาคุณไปยังรายการโพสต์ที่เผยแพร่แล้วและโพสต์ในข้อความ ร่างของบล็อกนั้นๆ  ติดตามบล็อกโปรดของคุณ: ด้านล่างรายการบล็อกของคุณ คุณจะเห็นรายการบล็อกที่คุณติดตาม พร้อม ข้อความตัวอย่างจากโพสต์ล่าสุดของบล็อกเหล่านั้น  อื่นๆ: ดูเมนูเลื่อนลงข้างไอคอนรายการโพสต์สาหรับลิงก์ด่วนไปยัง: o ภาพรวม o โพสต์ o หน้าเว็บ
 12. o ความคิดเห็น o สถิติ o รายได้ o การออกแบบ o เทมเพลต o การตั้งค่า 2.3.3 เขียนโพสต์ของคุณ เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บล็อกเกอร์แล้ว คุณจะเห็นแดชบอร์ดพร้อมด้วยรายชื่อบล็อก ต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณต้องทา 1. คลิกที่ไอคอนรูปดินสอสีส้มเพื่อเขียนโพสต์ใหม่ และป้อนอะไรก็ได้ที่ต้องการแบ่งปันกับคนทั้งโลก 2. คุณจะเห็นหน้าเว็บของเครื่องมือแก้ไขโพสต์ เริ่มต้นด้วยการตั้งชื่อโพสต์ (ไม่จาเป็น) และป้อนเนื้อหาโพสต์ 3. เมื่อดาเนินการเสร็จแล้ว ให้คลิกปุ่ม ดูตัวอย่าง ที่ด้านบนเพื่อตรวจสอบให้มั่นใจว่าพร้อมที่จะดาเนินการ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม เผยแพร่เพื่อเผยแพร่โพสต์ ภาพตัวอย่างการเขียนโพสต์
 13. บทที่ 3 อุปกรณ์ และ วิธีดาเนินงาน การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ ยาดมสมุนไพร โดยคณะผู้จัดทาโครงงานมีวิธีการทาและดาเนินงาน โครงงาน ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 3.1 ขั้นตอนการดาเนินการ 1. คิดค้นหาหัวข้อโครงงานและนาไปปรึกษากัยอาจารย์ที่ปรึกษา 2. วางแผนขั้นตอนการทาโครงงานและการดาเนินการ 3. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน 4. เริ่มลงมือปฏิบัติตามแบบแผนที่ได้กาหนดไว้ 5. จัดทาโครงงานบล็อคเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง ยาดมสมุนไพร 6. เผยแพร่ข้อมูล และบล็อคสู่สาธารณะ บนเครือข่ายระบบอินเทอร์เน็ต 7. สรุป และทาเอกสารสรุปรายงานโครงงาน 3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 1. ศึกษา เรื่อง สมุนไพร และความหมายของมัน 2. ศึกษา เรื่อง สูตร และวิธีการทายาดมสมุนไพร และสรรพคุณของมัน 3. ศึกษา เรื่อง การทาบล็อคเกอร์ เพื่อทาสื่อที่จะนาไปเผยแพร่ 3.3 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน 1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 2. ซอฟต์แวร์ - Microsoft Office Word 2013 - Adobe Photoshop CC (64 Bit) - สมุนไพร และอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับเป็นภาชนะ - iMovie
 14. บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อเพื่อพัฒนาสื่อการศึกษา สร้างเว็บไซต์ ยาดมสมุนไพรไทย เนื้อหา เกี่ยวกับ สมุนไพร ยาดมสมุนไพร และประโยชน์ของยาดมสมุนไพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับยาดมสมุนไพร ซึ่งมีผลการดาเนินดครงงานดังนี้ 4.1 ผลการพัฒนาโครงงาน การพัฒนาโครงงานนี้ คณะผู้จัดทาได้ดาเนินการตามขั้นตอนและแบบแผนที่ได้วางไว้ และได้ทาเว็บไซต์เพื่อ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ ยาดมสมุนไพร บนอินเทอร์เน็ตโดยการสร้างเว็บไซต์ด้วย blogger และใช้ซอฟต์แวร์อื่นๆเพื่อ ช่วยเพิ่มความน่าสนใจ โดยเว็บไซต์นั้นสามารถที่จะเข้าไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา และรวดเร็ว
 15. 4.2 ตัวอย่างผลงาน ตัวอย่างเว็บบล็อก http://smellingherbs.blogspot.com/
 16. บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน และ ข้อเสนอแนะ การจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ ยาดมสมุนไพรไทย สามารถสรุปผลการดาเนินโครงงาน และได้ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 5.1 การดาเนินงานจัดทาโครงงาน 5.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อเป็นยาบบรรเทาอาการวิงเวียน ปวดศีรษะ 2. เพื่อใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่า 3. อาจนาไปต่อยอดเป็นธุรกิจทางการค้าได้ 5.1.2 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน 1. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต 2. ซอฟต์แวร์ - Microsoft Office Word 2013 - Adobe Photoshop CC (64 Bit) - สมุนไพร และอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับเป็นภาชนะ 5.2 สรุปผลการดาเนินงานโครงงาน การดาเนินโครงงานนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ คือ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจเกี่ยวกับการทายาดมสมุนไพร ไทย โครงงานนี้จัดทาขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยแต่ละชนิด ที่มีอยู่ในยาดมสมุนไพร ทาให้ผู้ที่ สนใจสามารถเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น เล็งเห็นความสาคัญของพืชสมุนไพรไทยที่กลัวว่าจะหายไปจากประเทศไทย โครงงานนี้จึงเป็นโครงงานที่มีประโยชน์ และเป็นการนาเอาพืชสมุนไพรที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณค่าและเกิด ประโยชน์มากขึ้น 5.3 ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการจัดทาเนื้อหาของโครงงานให้หลากหลายครบเนื้อหาในมุมลึกกว่านี้ 2. ควรมีการจัดทาสูตรต่างๆให้มากขึ้น และทาการเผยแพร่ข้อมูล 3. ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มขึ้นในช่องทางอื่น เช่น แผ่นพับ เป็นต้น
 17. ภาคผนวก การศึกษาสมุนไพรแต่ละชนิด ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ
 18. กลุ่มของพวกเรา ขณะช่วยกันทายาดมสมุนไพรไทย
 19. บรรณานุกรม ข้อมูลพืชสมุนไพร สืบค้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 จากเว็บไซต์ : http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=2767 คู่มือการสร้างบล็อกเกอร์ สืบค้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 จากเว็บไซต์ : https://support.google.com/blogger/answer/1623800?hl=th#overview