Publicidad
Projecte writer g
Projecte writer g
Projecte writer g
Projecte writer g
Publicidad
Projecte writer g
Projecte writer g
Projecte writer g
Projecte writer g
Projecte writer g
Publicidad
Projecte writer g
Projecte writer g
Projecte writer g
Projecte writer g
Projecte writer g
Publicidad
Projecte writer g
Projecte writer g
Projecte writer g
Projecte writer g
Projecte writer g
Publicidad
Projecte writer g
Projecte writer g
Projecte writer g
Próximo SlideShare
Material9 plataformesMaterial9 plataformes
Cargando en ... 3
1 de 22
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Projecte writer g(20)

Publicidad

Projecte writer g

 1. 1r CONCURS CAMBRA DE COMERÇ DE VALÈNCIA: DOTACIÓ DE L’AULA MOODLE D’APLICACIONS INFORMÀTIQUES PER A LA GESTIÓ PROJECTE: CURS DE WRITER PRESENTAT PER: María José Martínez Illanes José Tomás Pastor Pérez Rosa Ana Tomàs Garcia Ana Pons Fernández de Córdoba
 2. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Activitat 2 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia INDEX DE CONTINGUTS 1. INTRODUCCIÓ..................................................................................................................... 2 1.1. Justificació ............................................................................................................................ 2 2. EQUIP HUMÀ: EL WRITER GROUP ....................................................................................... 3 3. EXPERIÈNCIES ANTERIORS RELACIONADES AMB EL PROJECTE ............................................. 4 4. OBJECTIUS .......................................................................................................................... 5 5. CONTINGUTS ...................................................................................................................... 6 5.1. Continguts ............................................................................................................................ 6 5.2. Activitats .............................................................................................................................. 7 6. PROPOSTA TÈCNICA............................................................................................................ 7 6.1. Materials didàctics ................................................................................................................ 7 6.2. Recursos pedagògics ............................................................................................................. 8 6.3. Recursos tecnològics ............................................................................................................. 8 6.4. Model educatiu..................................................................................................................... 9 6.5. Sistema de suport ................................................................................................................. 9 7. CRONOGRAMA DE PROCÉS D'EXECUCIÓ ........................................................................... 11 7.1. Temporització del projecte .................................................................................................. 11 7.1 Organització del curs de Writer ........................................................................................... 12 8. PRESSUPOST ..................................................................................................................... 13 9. AVALUACIÓ ...................................................................................................................... 17 9.1. Del curs .............................................................................................................................. 17 9.2. Dels formadors ................................................................................................................... 18 9.3. Dels alumnes ...................................................................................................................... 18 9.4. Indicadors d’assoliment d’objectius ..................................................................................... 19 10. PLA DE COMUNICACIÓ I MÀRQUETING .............................................................................. 20 ANNEXOS....................................................................................................................................... 21 I) Necessitats detectades ........................................................................................................... 21 II) Bibliografia i webgrafia ........................................................................................................... 21 1
 3. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Activitat 2 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia 0. TÍTOL DE PROJECTE CURS DE WRITER 1. INTRODUCCIÓ A causa de la crisi, les empreses més que mai han de controlar les despeses, minimitzar el nombre de recursos, optimitzar la gestió i aprofitar al màxim les possibilitats de la tecnologia. Al món empresarial la xarxa ofereix una projecció global que permet accedir a quotes de mercat impensables fa uns anys. En conseqüència, les empreses s’han d’adaptar per a sobreviure en aquest món competitiu i globalitzat; destacant l’optimització dels negocis de forma econòmica però eficient. Els programes ofimàtics basats en programari lliure tenen la seva aplicació pràctica en cadascuna de les àrees en què l’empresari i el professional desenvolupa la seva activitat professional. La formació e-Learning pot respondre a la necessitat d’actualització i qualificació professional, tant dels propis empresaris com dels seus treballadors per oferir una formació de qualitat, sostenible, que evita desplaçaments i amb la flexibilitat d’horari que permet la compatibilitat de la vida laboral i personal de l’usuari de la formació. Cal tenir en compte el repte que suposa el canvi a les eines de codi obert i la seva compatibilitat amb les eines ofimàtiques més tradicionals i comercials i que tothom utilitza més (microsoft office). 1.1. Justificació El “software lliure”, ha evolucionat i avui dia té l'estabilitat necessària per poder ser aplicat en molts àmbits. Per exemple, en l'àmbit dels programes ofimàtics més utilitzats (Word i Excel), podem trobar els seus equivalents (Writer i Calc) en el paquet que Libre Office ha desenvolupat, que a més d'oferir les mateixes funcionalitats que els seus equivalents en Microsoft són gratuïtes. La utilització de programes de programari lliure pot ser una veritable alternativa per a les empreses, i organitzacions particulars davant de l’elevat cost que suposa el pagament de les llicències de programari, i el risc que suposa la utilització de programes no legals (pirates). Tot això, sense oblidar la importància de reduir costos en un mercat altament competitiu i d’optimitzar els negocis de forma econòmica però eficient. La formació proposada dotarà els usuaris dels instruments i habilitats necessaris per a familiaritzar-se amb aquests programes, utilitzar-los i aplicar totes les funcionalitats que ofereixen. La Cambra de Comerç de València planteja la implantació d’un entorn virtual d’aprenentatge (plataforma MOODLE) que recollirà una sèrie de cursos de formació virtuals orientats al desenvolupament professional dels propietaris d’empreses afiliats a la Cambra de Comerç, Pimes, els seus treballadors amb necessitat de reciclatge en cursos d’ofimàtica i també d’empreses que desitgen migrar a software lliure. Els usuaris d’aquestos cursos adquiriran les competències necessàries per a utilitzar aplicacions informàtiques de gestió en el context de canvi definit per la crisi i la globalització utilitzant les eines de programari lliure. 2
 4. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Activitat 2 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia En aquest context, la cambra de comerç amb la intenció d’afavorir la innovació i animar els creadors novells de cursos en línia, convoca un concurs públic per omplir la plataforma MOODLE de cursos basats en les eines de programari lliure. Aquests cursos, adreçats a usuaris d’un nivell baix-intermedi, seran de caràcter eminent pràctic orientats a la resolució de problemes concrets afavorint el "learning by doing. S’han d’utilitzar exclusivament les eines de programari lliure". Cada curs suposarà 45 hores de formació e-learning. Cal considerar que, com que es vol afavorir la flexibilitat i l’adaptabilitat, una vegada implantada la plataforma, l'usuari particular de la formació, podrà triar entre atendre l'itinerari complet de cursos o solament atendre aquell curs o cursos que s'estimi convenient ja que cada curs serà independent de la resta. 2. EQUIP HUMÀ: EL WRITER GROUP El Writer Group és una societat limitada amb una àmplia experiència en el món de la formació basada en les noves tecnologies i que aposta per les eines de programari. Directora gestió econòmica i de màrqueting: María José Martínez Illanes  Ciències Actuarials i Financeres, Administració i Direcció d'Empreses.  DEEAA: Marc estratègic de l'empresa davant el canvi permanent, Universitat de Barcelona.  Màster: Direcció i gestió de projectes i institucions amb l'aplicació de les TIC.  Gestora comercial i subdirectora d'oficina bancària, formadora interna de l'entitat  Consultora interna de formació i desenvolupament professional i responsable d'e-learning. Per saber més http://about.me/mmartinezilla#_blank; @mmartinezill http://es.linkedin.com/pub/maria-jose-martinez-illanes/43/8a7/273 Director d’operacions: José Tomás Pastor Pérez  Enginyer Superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de València.  Màster en Societat de la Informació i del Coneixement.  Cap del Departament Científic-Tecnològic del Centre de Formació per a persones adultes Mercè Rodoreda.  Experiència laboral en administració pública (Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, AENA, UA, UMH) y empresa privada (Jazztel, IDE, Hermes). Per saber més http://about.me/jtpastorperez#_blank ; @jtpastorperez http://es.linkedin.com/pub/jose-pastor/1/660/446 3
 5. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Activitat 2 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia Directora gestió informàtica: Rosa Ana Tomàs Garcia  Llicenciada en Informàtica de Gestió per la Universitat Politècnica de València.  Màster: Educació i TIC, especialitat Disseny.  Professora de secundària en l'especialitat d'Informàtica.  Experiència laboral en empresa de e-learning (1997-2005) Computer Aided Education, S.A (http://www.cae.net). Per saber més http://about.me/rosana.tomas#_blank ; @roxane444 http://es.linkedin.com/pub/rosana-tomas/41/21a/693 Directora gestió pedagògica: Ana Pons Fernández de Córdoba  Llicenciada en Ciències químiques per la Universitat de València.  Màster Educació i TIC en l’especialitat de Disseny  Professora de secundària de la especialitat de física i química.  Cap de Departament de programes formatius al CEEDCV en València. Per saber més http://about.me/apon#_blank ; @aponsfe http://es.linkedin.com/pub/ana-p-f-c/41/134/926 3. EXPERIÈNCIES ANTERIORS RELACIONADES AMB EL PROJECTE Writer Group té una àmplia experiència en el disseny i impartició de solucions formatives on-line per a particulars, empreses i administracions públiques. En el darrers anys, conscient de les possibilitats de les tecnologies Open source i la seva creixent utilització, ha desenvolupat una línia d’actuació en formació Openoffice, en els quals es poden trobar cursos de Writer, Calc i Impress de diferents nivells. Aquests programes de formació ja han estat implantats en empreses i Administracions públiques (ONG’s, asseguradores mèdiques i administració pública).A continuació detallem alguna de les experiències: Experiència Amnesty international (ONG) 2009  Projecte : Migració de sistemes a OpenOffice.org i formació de l’equip administratiu i voluntariat. S’ha portat a terme la migració dels sistemes ofimàtics a Openoffice, acompanyant fins a la implantació efectiva de les eines, amb un programa de formació adreçat als seus treballadors i voluntaris, oferint un servei de suport fins la consolidació del canvi. La dispersió i diversitat cultural i geogràfica del col·lectiu, va suposar un gran repte per Writergroup, que a través d’una 4
 6. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Activitat 2 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia metodologia íntegrament on-line amb l’utilització de diferents recursos adaptats a cada grup, va aconseguir assolir el objectius fixats.  Benefici: l’entitat pot utilitzar un percentatge major de les donacions dels seus socis a la seva activitats, disminuint els seus costos d’administració. Experiència Sanitas (assegurador mèdica) 2010  Projecte: Formació de l’equip tècnic de Sanitas que donava suport a la implantació d’Staroffice a través d’un call center. A banda de la formació Writergroup va elaborar elements de suport com guies, tutorials, etc que es van posar a disposició de l’usuari final. 4. Benefici: estalvi important per l’entitat que beneficia als seus assegurats de manera que poden proporcionar serveis sanitaris de la màxima qualitat al millor preu. Writer Group disposa dels millors instructors, d’un equip de formadors altament qualificats que combina l’activitat formativa amb el desenvolupament de la seva activitat professional com experts de les TIC, garantint així la seva experiència real en les matèries que imparteixen. Per garantir la qualitat pedagògica de la formació, Writer Group compta amb un equip de pedagogs especialitzats en formació contínua que s’encarreguen del disseny i organització de totes les activitats que realitzem, així com de la millora contínua de la metodologia didàctica i de la capacitat didàctica del seu equip de formadors. Els cursos són fàcilment adaptables a les realitats concretes dels clients, tant els que es dissenyen específicament per una empresa com els que s’imparteixen directament al centre de formació de Writer Group. Per garantir l’eficàcia de la formació, sempre s’utilitzen els millors materials didàctics, elaborats en exclusiva per l’equip interdisciplinari de Writer Group, que es lliuren als alumnes per a que disposin d’un material de referència. L’estratègia empresarial del WriterG està orientada a implantar sistemes que permetin garantir de forma objectiva la qualitat dels serveis formatius que s’ofereixen, per aquest motiu se li ha concedit el certificat de Registre d’empresa” i el dret d’us de la marca AENOR conforme al desenvolupament de l’activitat segons la norma ISO 9001:2008 4. OBJECTIUS Objectiu general Es pretén que l'alumne conegui el processador de textos Writer, i les seues possibilitats de creació, edició, de modificació i d’impressió de documents. L’estudiant haurà de: ● Conèixer, utilitzar i integrar les característiques que ofereix el processadors de text writer per al tractament d’informació textual i gràfica ● Valorar el mitjà més idoni per a aquest tractament i la possibilitat de la seua integració. 5
 7. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Activitat 2 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia Objectius específics: Que l’alumne sigui capaç de: ● Crear, editar i modificar documents. ● Seleccionar parts de documents, per a copiar, tallar i pegar text. ● Buscar i reemplaçar text. ● Donar format al text: formats de caràcter, formats de paràgraf i formats de pagina. Aplicar formats de numeració i vinyetes, i esquemes numerats. ● Organitzar la informació textual per a presentar-la en forma de taules i columnes ● Crear documents amb text i gràfics. ● Decorar documents amb imatges i títols. ● Confeccionar documents amb capçaleres, peus i formats de pagines diferents. Criteris d’avaluació ● Conèixer i saber utilitzar apropiadament les característiques del processador de text de Writer. ● Desenvolupar continguts amb informació textual i gràfica, per mitjà de tècniques d’edició eficients, així com formats estàndard i accessibles, i valorant l’aplicació o aplicacions necessàries per a l’elaboració de documents. 5. CONTINGUTS 5.1. Continguts Els continguts s'estructuren en cinc Unitats Didàctiques per facilitar la modularitat del curs: 1. Repàs dels continguts bàsics. 2. Caràcters 3. Paràgraf 4. Numeració i vinyetes i taules 5. Pàgines i seccions Els continguts de cada una de les Unitats Didàctiques són els següents: Unitat didàctica 1. Conceptes bàsics de l'ordinador. ● Introducció al programari lliure ● Inici en el processador de textos . ● Caràcters i paràgrafs. Unitat didàctica 2. Caràcters. ● Posició ● Color de fons. ● Barra de format. ● Ajuda de Open Office. Unitat didàctica 3. Paràgrafs. ● Tabulació. 6
 8. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Activitat 2 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia ● Lletres “Cabdals”. ● Bòrdes. ● Fons Unitat didàctica 4. Numeració i vinyetes i taules ● Esquemes. ● Taules. ● Columnes. Unitat didàctica 5. Pàgines i seccions. ● Configurar pàgines. ● Fons i vores de pàgina. ● Encapçalat i peu de pàgina. 5.2. Activitats Cadascuna de les Unitats Didàctiques té associades una sèrie d'activitats, el nombre del qual depèn de la seva dificultat. Totes les activitats repeteixen la mateixa estructura amb cinc punts bàsics: ● Un primer apartat on es diu l'apartat de teoria que s'ha d'utilitzar per resoldre l'exercici. ● L'enunciat de l'exercici. ● Les instruccions per realitzar l'exercici pas a pas. ● La solució de l'exercici en pdf. De manera que l'alumne pot comprovar si ha realitzat correctament l'exercici. ● El text sense format a partir del qual l'alumne ha de realitzar l'exercici. Es pretén que les activitats ajudin a assolir els continguts establerts i les capacitats previstes, de manera que tindran les següents característiques: ● Podran ser corregides pel propi alumne. ● Inclouran els punts de la teoria necessaris per poder completar-se. ● Faciliten l’aplicació dels coneixements vists a la part de teoria-exposició ja que cada activitat ajuda a conèixer els diferents menús i funcionalitats de l’aplicació. ● Gran varietat que permet que aquells alumnes amb coneixements més avançats puguin aprofundir més en els continguts. 6. PROPOSTA TÈCNICA 6.1. Materials didàctics Per a la realització del curs s’utilitzaran materials didàctics propis elaborats amb exe-Learning que estaran disponibles en la plataforma virtual del curs en format SCORM la qual cosa garanteix la seva portabilitat en cas de ser necessari i la reva reusabilitat en altres contextos. Les característiques més importants d'aquests materials didàctics son les següents :  Elaborats d'acord a la programació dissenyada.  Esquemàtics, cosa que permet la seua comprensió de forma senzilla. 7
 9. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Activitat 2 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia  Visuals: contenen moltes imatges, facilitant el seguiment per part de l'alumne.  També són flexibles, dinàmics i amb hipertextualitat. Puntualment i segons les necessitats, hi pot haver enllaços a vídeos i a documents en PDF (per a la realització i comprovació de les activitats ). Tot tenint en compte que la plataforma Moodle permet importar continguts en format SCORM, en aspectes concrets es podrà accedir i reusar continguts ja existents sota llicència compartida CREATIVE COMMONS. Al mateix temps i per poder facilitar la tasca als estudiants sense connexió de forma puntual, es facilita la baixada dels materials en format CD (imatge ISO per exemple). S’envia als alumnes inscrits un manual escrit que permet servir per a l’aprenentatge i com a guia ràpida en l’ús diari de Writer. 6.2. Recursos pedagògics La proposta és fer servir els propis recursos que la plataforma Moodle ofereix per la qual cosa a la proposta s’inclou:  Diferents espais: novetats, esdeveniments pròxims, activitats recents...  Fòrums de dubtes  El continguts  Etiquetes amb recordatoris i/o avisos importants  Tasques per a enviar els treballs en línia mitjançant la plataforma de manera que la informació queda enregistrada (data i hora de lliurament, retroacció del professor, la qualificació..)  Links a altres pàgines web i vídeos per a saber més o per documentació  Qualificador: l’alumne pot saber les seues qualificacions i el professor les de tots el estudiants  Quickmail  Calendari per al control de les dates de lliurament d’activitats i treball final de curs.  Qüestionaris d’avaluació amb retroacció 6.3. Recursos tecnològics Per a la realització del curs són necessaris els següents mitjans tecnològics:  Plataforma virtual MOODLE connectada d'Internet 7x24 els 365 dies de l'any.  Correu electrònic Els alumnes han de disposar dels següent: Maquinari:  Ordinador amb processador mínim Pentium IV, 1 Gb de RAM y 200 Mb de disc dur.  Connexió a Internet en banda ampla Programari:  Paquet ofimàtic Open Office (3.3)  Navegador: Explorer, Mozilla, Chrome...  Adobe Flash Player i Java (per poder executar algunes dels continguts digitals d'aprenentatge).  Diverses eines web 2.0 per crear i compartir els aprenentatges (segons les unitats del curs). 8
 10. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Activitat 2 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia Per tal de facilitar la tasca puntualment si l’alumne no disposa d’aquest maquinari o no té connexió a la xarxa, la CAMBRA de COMERÇ facilitarà un aula amb accés a la xarxa perquè l’alumne pugui treballar prèvia concertació de dia i hora en els intervals horaris que la cambra tingui disponibles. 6.4. Model educatiu Es tracta d’una ampla proposta de formació e-learning on l’alumne es el protagonista principal, modalitat formació en línia 100% que combina el treball autònom i el col·laboratiu en un entorn virtual d’aprenentatge, plataforma Moodle, amb un ús intensiu les TIC. S’afavoreix: El model constructivista doncs l’estudiant participa activament en la resolució de les activitats proposades. Tanmateix, és molt important el constant recolzament (andamiatge) del formador especialment en el cas dels usuaris de la formació més dèbils. Model centrat en l’estudiant que construeix el seu propi significat. Es respecten els diferents estils d’aprenentatge i ritmes d’aprenentatge permetent que els estudiants gestionin quan i on aprenen. A l’inici del curs es treballa amb cada un dels alumnes les expectatives del curs, qüestionari de prova de nivell i els contextos on aplicaran els coneixements de manera que puguin assolir els objectius d’aprenentatge amb èxit i facilitar la transferència al lloc de treball. Finalment, assenyalar que es basa en l’aprenentatge tipus learning by doing mitjançant la resolució d'activitats pràctiques i aprenentatge autèntic, model en el qual el formador no és la font de coneixement única i anima els estudiants que adquireixin la informació d’altres fonts, la web, articles en línia, i molt especialment per a la interacció amb altres estudiants i/o el formador. S’ha planificat el curs de forma modular amb una programació de temps estricta amb l’objectiu d’estimular el treball continuat. Ara bé, també s’ha de tenir en compte les condicions particulars de cada alumne (conciliació de la vida familiar i laboral); per aquesta raó el curs s’estructura de forma flexible, podent ampliar el període de realització del curs a les disponibilitats específiques de l’alumne. A més aquest curs es pot realitzar fora de l’horari laboral. 6.5. Sistema de suport Cal considerar que un sistema de suport és un conjunt de serveis i accions destinats a facilitar el progrés de l’estudiant en l’aprenentatge i que s’apliquen fora del disseny, producció i assimilació dels continguts acadèmics i de l’acció docent directa. El Writer Group, per a facilitar l’accés, l’ús i la navegabilitat del curs proposa un sistema de suport que pretén:  Evitar que el professorat es dispersi en accions que no li corresponen i per a les quals no està convenientment preparat. De vegades els estudiants fan preguntes de caràcter administratiu o tècnic als professors i aquests no saben respondre correctament, derivant-los a altres departaments.  Acompanyament a l'estudiant en el procés d’adaptació a la nova plataforma. 9
 11. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Activitat 2 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia  Defensar l'estudiant davant:queixes, reclamacions, suggeriments, dubtes, problemes tècnics. Aquests serveis i aquestes accions estan organitzades i conformen certa estructura permanent, estan integrats als processos d’actuació i funcionament de la institució, i a més estan subjectes a processos de revisió i millora. Dins dels serveis que s’ofereixen, s’han diferenciat dos tipus de suport, l’acadèmic i l’administratiu/tècnic Suport acadèmic El suport acadèmic té una connexió amb la tasca que realitza el docent virtual i amb l’aprenentatge que duu a terme l’estudiant. Reforça l’acció docent i l’aprenentatge. Dins del suport acadèmic s’inclou:  Servei d’orientació personal, acadèmica i professional.  Servei de suport a l’aprenentatge on-line.  Tutorial o manual d’introducció a l’ús de l’entorn, amb la producció dels següents materials: o Guia ràpida d’accés als cursos o Manual complert d'ús de l’entorn o Videotutorials específics o Preguntes d’ús freqüent (FAQ)  Canals de comunicació i consulta d’àmbit acadèmic. o Mail o Fòrum de l’aula Suport administratiu/tècnic El suport institucional tracta d’accions i serveis essencials per a la bona marxa de treball de l’estudiant, no el realitza directament la persona o persones que acompanya a l’estudiant (docent virtual). Els serveis que s’ofereixen dins del suport institucional són: Servei d’ajuda tècnica. Pretén resoldre problemes tècnics i de configuració amb la plataforma o programari utilitzat en el curs. Aquest apartat serà resolt per la cambra de comerç. Seran els desenvolupadors del curs amb contacte amb l'equip tècnic de la plataforma els que s'ocuparan. Servei de secretaria. Servei d'atenció a l'alumne amb els aspectes relatius a :  La matrícula o inscripció  Emissió de certificats i el seu estat (a resoldre també per la cambra de comerç com a institució que alberga el curs. 10
 12. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Activitat 2 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia Servei Post-Venda  Writer Grou ofereix un servei post-venda amb el qual es compromet a atendre les consultes, resoldre problemes i dubtes dels estudiants en relació a la formació rebuda, durant un any des de l’acabament del curs. 7. CRONOGRAMA DE PROCÉS D'EXECUCIÓ 7.1. Temporització del projecte El projecte que se desenvoluparà d’acord amb les fases del model ADDIE segons la temporització següent: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ag2PcCGjB3wNdEhFQWxDektSSTZvVXpKRUZTbUVYb Gc DATA O PERIODE FASE CRONOGRAMA D'EXECUCIÓ 02/01/2012 Resolució del concurs Anàlisi de les necessitats Del 02/01/2012 al Contextualització del curs ANÀLISI 15/01/2012 Definició d'objectius, continguts i criteris d'avaluació Selecció de l'equip de treball : docent i tècnic Definició model pedagògic Del 16/01/2012 al DISSENY Definició proposta tècnica 22/01/2012 Selecció de la plataforma educativa Desenvolupament /adaptació de la plataforma Moodle Del 23/01/2012 al DESENVOLUPAMENT Recopilació i elaboració del material didàctic 27/02/2012 Creació de les unitats didàctiques amb exelearning Proves pilot Del 28/02/2012 al Revisió després proves pilot IMPLEMENTACIÓ 14/03/2012 Avaluació del procés Formació /adaptació dels docents Del 09/03/2012 al INSCRIPCIÓ DE L'ALUMNAT 14/03/2012 15/03/2012 INICI DEL CURS 17/05/2012 AVALUACIÓ QÜESTIONARI FINAL DE SATISFACCIÓ L’avaluació del projecte es farà en acabar la formació Writer mitjançant enquestes de satisfacció dels participants com es detalla a l’apartat avaluació. 11
 13. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Activitat 2 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia 7.1 Organització del curs de Writer El curs està programat per Unitats didàctiques i no per temps. No obstant això, per afavorir l'organització personal dels estudiants i garantir la finalització del curs en les dates previstes s’ha planificat un calendari estàndard. Tanmateix, donada la flexibilitat que proporciona la formació en línia s'accepta l'entrega de les activitats i els exercicis d'avaluació al llarg de un període de temps més ample i es podran entregar les activitats i realitzar en qualsevol moment de la formació fins la data prevista d'entrega de l'última activitat. https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ag2PcCGjB3wNdDNFR1FkYlh1Q3psdkZQcWYza1RjOGc TEMPORITZACIÓ DEL CURS DATA INICI DE CURS 15 de març Edició del perfil per part de l'alumne (dades personals, fotografia, etc) BENVINGUDA Alumne Del 16 al 20 de març Tutorial sobre l'ús i normes de la plataforma Entrada al fòrum Professor Benvinguda/Instruccions 16 de març 3U. DIDÀCTICA Alumne Inici unitat didàctica 1 21 de març 1 Lliurament Activitat 1 24 de març Lliurament Activitat 2 27 de març Professor Instruccions/ Qualificacions 21 – 27 de març U. DIDÀCTICA 2 Alumne Inici unitat didàctica 2 28 de març Lliurament Activitat 3 31 de març Lliurament Activitat 4 3 d’ abril Professor Instruccions/ Qualificacions 28 de març/3 d’abril 12
 14. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Activitat 2 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia U. DIDÀCTICA 3 Alumne Inici unitat didàctica 3 4 d’ abril Lliurament Activitat 5 9 d’ abril Lliurament Activitat 6 13 d’ abril Professor Instruccions/ Qualificacions 4- 13 d’abril U. DIDÀCTICA 4 Alumne Inici unitat didàctica 4 14 d’ abril Lliurament Activitat 7 19 d’ abril Lliurament Activitat 8 29 d’ abril Professor Instruccions/ Qualificacions 14 – 21 i 29 d’abril U. DIDÀCTICA 5 Alumne Inici unitat didàctica 5 30 d’abril Lliurament Activitat 9 6 de maig Lliurament Activitat 10 15 de maig Professor Instruccions/ Qualificacions 30 abril, 8 i 16 de maig FINAL CURS/QÜESTIONARI DE SATISFACIÓ 17 de maig El qüestionari final de satisfacció serà una font d’informació (feedback) per a millorar les posteriors edicions del curs. 8. PRESSUPOST Writer Group, articula la seva proposta econòmica en els següents àmbits:  Consultoria, on s'imputen: Anàlisi de l'entorn organitzatiu i necessitats de formació, així com els requeriments de l'adaptació de la plataforma Moodle. 13
 15. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Activitat 2 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia Adaptació i implantació de la plataforma Moodle Creació de cursos on-line: disseny instruccional, elaboració de continguts i virtualització del curs Elaboració de materials de suport a l'alumne, tals com tutorials, manuals. Aquesta part, la considerem com la part d'inversió del projecte, que es podrà anar recuperant en successius anys. Per a l'amortització d'aquesta inversió hem estimat 3 anys d'horitzó temporal.  Impartició de l'acció formativa: Es tracta d'una despesa variable, en funció dels alumnes matriculats, i es tenen en compte els següents conceptes: gestió acadèmica, tutorització i servei de suport a l'estudiant.  Gestió i manteniment de l'entorn: S'inclouen les tasques de manteniment de l'entorn Moodle.  Difusió i publicitat: WriterGroup ha previst un pla de difusió i màrqueting per la qual cosa acordarà amb la Cambra de comerç les accions necessàries per a la difusió del curs entre els seus associats, tot respectant la llei de protecció de dades personals. Per a l'elaboració del pla d'inversions, s'han tingut en compte els següents supòsits:  Preu de venda del curs: Es pren com a referència l'import màxim a bonificar per la Fundació Tripartita segons les característiques del curs. La cambra de comerç de València, facilitarà l'accés a aquest sistema tramitant de manera gratuïta les ajudes que acompanyen als seus cursos, assumint la càrrega burocràtica que porta dita gestió. L'import de la subvenció s'estableix en 7'5 euros/hora per curs i alumne, d'aquesta manera el curs es pot arribar a bonificar per import de 337'5 euros. S'estableix com a preu comercial 300 euros per alumne. Cas que es matriculi més d’un alumne de la mateixa empresa es procedirà a fer un descompte del 10% sobre el segon alumne i un 30% sobre el tercer alumne.  Matriculació d'alumnes: Es preveu un increment progressiu de les matriculacions a aquest curs, donat les implicacions positives que tenen per les empreses la utilització d'eines Opensource, com és el cas de Writer. Es farà una difusió conjunta amb la Cambra de comerç, tant del curs com de les eines Opensource, per crear interès en les empreses en la utilització d'aquestes eines. A continuació se detalla la proposta econòmica del projecte. A banda, s’inclou un pla d'inversions per a la Cambra de Comerç, amb l'objectiu de facilitar la viabilitat de la seva posada en marxa. 14
 16. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Activitat 2 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia LA PROPOSTA ECONÒMICA I EL PLA D'INVERSIONS CONSULTORIA Anàlisi necessitats formatives i requeriments plataforma 5.000 € Preparació i implantació plataforma Moodle 3.000 € Creació de curs Writer (disseny, continguts, virtualització) 20.000 € Elaboració elements suport alumne 2.500 € 30.500 € IMPARTICIÓ ACCIÓ FORMATIVA Tutorització per alumne 60 € Gestió acadèmica per alumne 10 € Suport per alumne 5€ Preu total per alumne 75 € Preu total per edició (80 alumnes) 6.000 € GESTIÓ I MANTENIMENT DE L'ENTORN Gestió de l'entorn 3.000 € Actualització de la plataforma 1.500 € 4.500 € DIFUSIÓ I PUBLICITAT Marketing director 3.000 € Cibermarketing 1.500 € 4.500 € PLA D'INVERSIONS INVERSIONS any 0 any 1 any 2 any 3 Consultoria: Anàlisi necessitats formatives i requeriments 5.000 € plataforma Preparació i implantació de la plataforma Moodle 3.000 € Elaboració del curs (disseny, continguts i virtualització) 20.000 € Elaboració elements de suport per l'alumne (manual, 2.500 € tutorial) TOTAL 30.500 € Acumulat 30.500 20.333 € 10.167 € 15
 17. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Activitat 2 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia € 10.167 Amortització 10.167 € 10.167 € € El termini d'amortització s'ha establert en 3 anys El preu de comercialització als alumnes,vindrà marcat per la quantitat que es podran bonificar a través de la Fundació Tripartita que estableix una subvenció de 7,5 euros per hora, en el cas de formació on-line. D'aquesta manera l'import resultant és de 337,50 € Així es marca al següent preu comercial: Curs Hores Preu A.Writer 45 300 € S'ha fixat una progressió creixent en el número de matriculats, ateses el creixent interès en les eines Libre Office de les empreses: Curs Writer Número Alumnes any 1 160 Alumnes any 2 240 Alumnes any 3 320 PREVISIÓ DE RESULTATS: any 0 any 1 any 2 any 3 Ingressos Venda de cursos 48.000 € 72.000 € 96.000 € Subvencions Total ingressos 0 € 48.000 € 72.000 € 96.000 € Despeses Despeses de personal Coordinador de formació Cambra de comerç (dedicació 3.600 € 3.672 € 3.745 € parcial 10%) Total 3.600 € 3.672 € 3.745 € Tecnologia Alta de la plataforma 0€ 0 0 Actualització de la plataforma 1.500 € 1.530 € 1.561 € Total 1.500 € 1.530 € 1.561 € Despeses d'impartició dels cursos Tutorització 9.600 € 14.400 € 19.200 € Gestió acadèmica 1.600 € 2.400 € 3.200 € 16
 18. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Activitat 2 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia Total 11.200 € 16.800 € 22.400 € Despeses de gestió de l'entorn Gestió de l'entorn 3.000 € 4.500 € 6.000 € Servei de suport a l'alumne 800 € 1.200 € 1.600 € Total 3.800 € 5.700 € 7.600 € Difusió i publicitat Màrqueting directe 3.000 € 1.500 € 1.500 € Cibermarquèting 1.500 € 1.500 € 1.500 € Total 4.500 € 3.000 € 3.000 € Total despeses 24.600 € 30.702 € 38.306 € RESUM any 1 any 2 any 3 Ingressos 48.000 € 72.000 € 96.000 € Despeses 24.600 € 30.702 € 38.306 € Amortització 10.167 € 10.167 € 10.167 € Benefici 13.233 € 31.131 € 47.527 € 9. AVALUACIÓ L’avaluació proporciona informació valuosa per a la millora de l’acció formativa doncs a la vista dels resultats se podran fer les millores pertinents. L'avaluació ha de permetre determinar si s’ha assolit els objectius per als quals fou dissenyat. En aquest s’ha plantejat avaluar els següents aspectes: 9.1. Del curs Pel que fa a la avaluació del curs virtual Writer Group planteja presentar dos qüestionaris als quals s'accedirà mitjançant els respectius enllaços a l'aula Moodle. 1r) Qüestionari de preguntes d’opció múltiple. Que se farà en passar unes poques sessions virtuals, però ja realitzades les primeres activitats. El qüestionari tindrà preguntes destinades a avaluar el curs amb la idea d’esbrinar el grau d’implicació de l’estudiant en el seu procés d’aprenentatge i preguntes per avaluar el propi treball (autoavaluar el treball realitzat fins llavors) A la vista dels resultats es podrà revisar i aplicar-hi els canvis pertinents al llarg del propi curs ja què la idea d’aquest qüestionari és doble: D’una banda amb aquesta informació els formadors hi són a temps de fer els ajustos i les correccions per a millorar els curs i, d’altra banda, l’estudiant reflexiona i s’autoavalua en un moment en el qual encara hi és a temps per a reprendre el seu aprenentatge. 17
 19. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Activitat 2 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia 2n) Qüestionari final de satisfacció, la idea del qual es completar el procés de millora del curs per a l’any següent. En finalitzar el curs, els estudiants fan una avaluació exhaustiva del curs mitjançant un qüestionari en línia més complet, amb preguntes orientades a determinar la qualitat i el nivell de satisfacció de l’usuari . Amb aquest qüestionari s'avaluarà 1. El curs:  Els continguts i la forma en la qual es presenten a l'alumne.  L'acolliment i implicació en el curs.  La participació dels alumnes en les diferents activitats. 2. El desenvolupament del curs:  Durada del curs i horari d'atenció.  Recursos docents.  Professors i tutors 3. Conclusió:  S'han complert els objectius i en què mesura.  Adequació als interessos dels participants.  Nivell de satisfacció global 9.2. Dels formadors L'avaluació del professorat proporciona una informació molt valuosa a la institució especialment pel que fa a maximitzar les seves fortaleses i reduir les seves debilitats. Amb aquesta idea, la cambra de comerç enviarà a tots els estudiants un e-mail que contindrà un qüestionari per avaluar els formadors pel que fa a aspectes com ara: nivell acadèmic, nivell pedagògic, planificació, facilitació del procés, etc. Aquest e-mail s'envia poc abans de l'avaluació final, abans de saber la qualificació final de l'alumne per no influir en les respostes. 9.3. Dels alumnes L'avaluació serà contínua, i serà realitzada al llarg de les Unitats Didàctiques. La utilització de la plataforma virtual permet el seguiment individualitzat dels alumnes, de manera que el formador podrà seleccionar exercicis que s'adaptin a les necessitats individuals de cada alumne i que li permetin aconseguir els objectius plantejats i les capacitats previstes.. Els alumnes han de realitzar exercicis de cada unitat didàctica i un treball final que permeti acabar d'enllaçar tots els continguts vistos en el curs. La puntuació tindrà en compte dos apartats:  Realització dels exercicis proposats en cada unitat didàctica. Es correspon amb el 80% de la nota de l'assignatura.  Realització d'un treball final en el qual es posin en pràctica varis dels coneixements adquirits al llarg del curs. Es correspon amb el 20% de la nota de l'assignatura. 18
 20. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Activitat 2 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia La qualificació total es calcula com la mitjana de les dues notes anteriors. L'alumne es considerarà que ha superat el curs si obté una nota mitjana, entre les dues parts, superior a 5 punts d'un màxim de 10 punts.. 9.4. Indicadors d’assoliment d’objectius S’han establert es següents indicadors per facilitar el procés d’avaluació: Insuficient En camí Aconseguit Superat Excel·lent L’alumne coneix: (1) (2) (3) (4) (5) Avantatges del programari lliure UD 1: Repàs Utilitats de processar textos continguts Terminologia: Caràcters bàsics Terminologia: Paràgraf Posició UD 2: Color de fons Caràcters Barra de format. Ajuda d’Open Office Tabulació UD 3: Lletres “Cabdals” Paràgraf. Bòrdes Fons UD 4: Esquemes. Numeració i Taules. vinyetes, taules Columnes UD 5: Configurar pàgines. Pàgines i Fons i vores de pàgina. seccions. Encapçalat i peu de pàgina. 19
 21. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Activitat 2 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia 10. PLA DE COMUNICACIÓ I MÀRQUETING El pla de comunicació i màrqueting inclourà diferents accions intentant que l’acció formativa tingui la màxima difusió. 1. Obertura de comptes d’empresa a les xarxes socials: Twitter i Facebook  Campanyes massives a les xarxes socials: promoció del llançament del projecte informació de la web del projecte avisos i recordatoris del tipus (últimes places del curs de writer , o demà comença el curs de writer..) descomptes a través de les pàgines de grup de compres tipus Groupon, Groupalia  b) Interacció amb els clients i els “potencials” clients mitjançant els espais de conversa cada Xarxa 2. Promoció mitjançant LinkedIn: debats amb altres professionals 3. Creació d’un espai web informatiu del projecte (google.sites o weebly) i la seva difusió en les xarxes socials. https://sites.google.com/site/writergrup2/ 4. Creació d’un blog i posicionament en Internet del projecte: des del blog es facilita feedback immediat. 5. Informació directa des de la web de la Cambra de comerç. (amb enllaços al web del projecte, al blog del projecte, al twitter-Facebook-linkedIn d’empresa) 6. Enviament d’e-mails informatius als associats a la cambra de comerç (llista de correu) 7. Donada la trajectòria professional de l’empresa en activitats formatives semblants, es publicitarà a les anteriors empreses i també als ex-alumnes de WriterGroup per tal d’informar de la nova activitat formativa. 8. Creació d’un webmix symbaloo amb tots els enllaços i les adreces favorites del writergroup i la seva difusió i compartició a les xarxes socials : http://www.symbaloo.com/profile/writergroup 20
 22. Màster oficial d'Educació i TIC (e-learning) Activitat 2 Disseny i tècniques de desenvolupament de projectes en línia ANNEXOS I) Necessitats detectades  L’optimització dels negocis de forma econòmica però eficient.  Control les despeses de les empreses  Minimització del nombre de recursos  Optimització de la gestió  Accés a nous mercats i projecció global de les empreses  Actualització i qualificació professional:  dels empresaris  els treballadors d’empreses, Pimes, etc.  Formació de qualitat a un preu raonable  Formació adreçada a un usuari de nivell de qualificació ofimàtica baix-intermitjà  Formació flexible que permet la compatibilitat de la formació, la vida laboral i la vida personal. II) Bibliografia i webgrafia ● Cambra de comerç de València: http://www.camaravalencia.com/formacion/ ● Escola de negocis de la UOC http://www.uoc.edu/portal/catala/business-school/formacio-pimes/presenta/index.html ● Pataforma Moodle http://docs.moodle.org/21/en/SCORM_module ● Openoffice organization http://es.openoffice.org/ ● Vikipèdia http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt http://es.wikipedia.org/wiki/LibreOffice  Guitert, M. i Giménez, F., (2006): El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic. UOC. Barcelona. Recuperat el 12 d’octubre de 2011 de: http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/MZE2SBV4BTGLIS0O66UC.pdf?ajax=true  Sangrà, A. (coord.). Models de Diseny tecnopedagògic. FUOC. Recuperat el 6 de noviembre de: http://materials.cv.uoc.edu/cdocent/VIFM0P1D2VX2BGMR6AT9.pdf  Simonson, M (2006) Concepcions sobre l’educació oberta i a distància. FUOC. Recuperat el 6 de noviembre de http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1JZYRXBZR-20HKCP9- 1DN7/mapa%20versio%204.cmap.cmap 21
Publicidad