Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Przedmiescie Olawskie Masterplan Analizy

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 159 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Przedmiescie Olawskie Masterplan Analizy (20)

Anuncio

Más de Wroclawska_Rewitalizacja (10)

Más reciente (20)

Anuncio

Przedmiescie Olawskie Masterplan Analizy

 1. 1. Przedmieście Oławskie Analizy MASTERPLAN WROCŁAWSKA REWITALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1
 2. 2. 2
 3. 3. Przedmieście Oławskie Analizy do Masterplanu Zleceniodawca: Miasto Wrocław pl. Nowy Targ 1/8 50-138 Wrocław www.wroclaw.pl Wykonawca: Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kuźnicza 56 50-138 Wrocław www.w-r.com.pl Zespół autorski: Grażyna Adamczyk-Arns Justyna Dudek Emilia Grotowska Karolina Wiatrzyk Paweł Wojdylak Wrocław, listopad 2013
 4. 4. ra Od pl. Wróblewskiego Kras Skarg i ińsk iego kieg o wyb tta Maz ow Traug u ieck a pl. Powstańców Warszawy . Sło wac Traugu tta o-B osa bli a aw ka Gro Oł Wo Na ka ńs Podwale uk eg Most Oławski ka alo W Ha Walo ńs o za ieg er Mi Łu ka wic siń sk go za zy m yP Dą szki ys Zgody kie j o Brz esk Sucha a śc ius zk i ch ich Łąka Na Nisk Kra 100 200 300 ka s kow ska Hub 0 4 Ko iego ackie g Świs t Prąd zyńs k iego go kie Pu łas ię W tta iego o ieg sk ow ck gu ows k a dn o Zg u Tra ach Dyrekcyjna Plac ar Kościu Mał un Chud oby Ko Pr ąd go kie bro ws ńs skie Puła a Dworcow zki ka ież go cius Śc dskie Koś bia Plac Kon s 3 Ma tytucji ja o Ża Piłsu ieg Więc kow sk azie ka yb Sz go iej kie ysk nic ask Par tta Kni ny Puł Herc mu gu Dworcow a ena Ko la au Tr Kołłątaja rce l 400 500 m
 5. 5. spis treści 0. masterplan 4 4. struktura funkcjonalno-przestrzenna (II) 53 Wprowadzenie 6 5. mieszkańcy i aspekty społeczne 113 5.1. Demografia 114 Analizy - rozpatrywane aspekty i struktura 7 4.1. Struktura przestrzenna 54 5.2. Struktura wieku w kwartałach 116 1. rozwój historyczny 4.2. Strefy wejściowe 56 5.3. Bezrobocie 118 4.3. Osie widokowe i sekwencje przestrzenne 58 5.4. Pomoc społeczna 120 4.4. Typologia przestrzeni publicznych 62 5.5. Bezpieczeństwo 122 4.5. Ulice 64 5.6. Infrastruktura społeczna  i kultura 124 2.1. Kontekst ponadlokalny 18 4.6. Oświetlenie 66 5.7. Obiekty oświaty 126 2.2. Granice opracowania 20 4.7. Zieleń 68 5.8. Oferta czasu wolnego dla młodzieży 128 2.3. Regulacje formalno-prawne 23 4.8. Wnętrza kwartałów zabudowy 74 2.4. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 24 4.9. Miejsca targów ulicznych, kioski 82 2.5. Ochrona zabytków 26 4.10. Wyposażenie przestrzeni publicznych 82 2.6. Układ urbanistyczny 30 4.11. Wyposażenie wnętrz podwórkowych 84 2.7. Układ urbanistyczny wg regulacji MPZP 34 4.12. Rzeźby 86 2.8. System zabudowy kwartałowej 32 4.13. Zabudowa 88 2.9. Parcelacja i wykorzystanie gruntu 34 4.14. Wysokość zabudowy 91 2.10. Struktury własnościowe 36 4.15. Stan techniczny zabudowy 96 2.11. Funkcje użytkowe 38 4.16 Dachy 98 2.12. Mieszkalnictwo 40 4.17. Elewacje 100 9 1.1. Historia Przedmieścia Oławskiego 10 2. struktura funkcjonalno-przestrzenna (I) 17 3. transport i komunikacja 3.1. Układ drogowy 44 3.2. Komunikacja zbiorowa 46 3.3. Parkowanie 48 3.4. Stan techniczny nawierzchni 50 3.5. Ścieżki rowerowe 52 43 4.18. Strefy parterów i elementy reklamy 102 4.19. Balkony, wykusze, bramy i przejazdy 104 4.20. Okna, drzwi, detale architektoniczne 106 4.21. Inwestycje (2008-2013) 108 4.22. Planowane inwestycje (2013+) 110 6. struktura gospodarcza i miejsca pracy 131 6.1. Aspekty gospodarcze 132 7. środowisko 137 7.1. Hałas 138 7.2. Wody 140 7.3. Pole elektromagnetyczne 141 7.4. Powietrze 142 7.5. Gleby 143 8. podsumowanie i ocena 145 8.1. Analiza SWOT 146 8.2. Aspekty pozytywne 152 8.3. Plan konfliktów 153 4.23. Przedmieście Oławskie (2017+) 112 5
 6. 6. 1. Masterplan Pod pojęciem Masterplanu rozumie się strategiczny dokument planistyczny, którego celem jest określenie sposobu przyszłego postępowania na danym obszarze miasta – a zatem opracowanie logicznego systemu przygotowania i realizacji działań planistycznych, inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. Masterplan • wytycza drogę całego procesu • zapewnia kompleksowe spojrzenie na problematykę • definiuje pola działań i kompetencje • tworzy hierarchię działań • pośredniczy między nadrzędnymi wytycznymi a konkretnymi działaniami • ułatwia komunikację i współpracę pomiędzy uczestnikami procesu • jest instrumentem elastycznym dzięki możliwości i konieczności aktualizacji Ze względu na fakt, iż rewitalizacja jest zagadnieniem wielodyscyplinarnym, dla pomyślnego sterowania tym procesem konieczne jest stworzenie dokumentu uwzględniającego różnorodne aspekty i zjawiska, które doprowadziły konkretne miejsce do stanu kryzysowego i wskazanie środków służących trwałemu wyprowadzeniu go z tego stanu. Zjawiska kryzysowe w najbardziej wyrazisty sposób uwidaczniają się w sferach funkcjonalno-przestrzennej, społecznej, gospodarczej i środowiskowej – rzetelne pozyskanie wiedzy o obszarze w kontekście tych sfer jest konieczne w celu opracowania stosownych metod postępowania w przyszłości. Tym samym analizy są fundamentalnym elementem Masterplanu. Mają one za zadanie dostarczyć materiał wyjściowy do konsultacji społecznych i fachowych, aby możliwe było określenie celów strategicznych i operacyjnych rozwoju i odnowy Nadodrza – a co za tym idzie, stworzenie podstaw dla koncepcji przyszłych działań procesu rewitalizacji, rozpoznanie priorytetów i kompetencji oraz wygenerowanie konkretnych projektów. Analizy opierają się z jednej strony na liczbach i twardych faktach (jak dane dotyczące liczby bezrobotnych czy zdanych na pomoc społeczną), ale jednocześnie zawierają szereg spostrzeżeń wynikających z doświadczenia i wiedzy fachowej autorów – przede wszystkim w sferze przestrzennofunkcjonalnej, gdzie niekiedy trudno o wprowadzenie obiektywnych kryteriów. Niemniej jednak w każdym przypadku starano się opisać zauważone zjawiska i sytuacje w sposób możliwie neutralny, unikano ocen opartych na subiektywnej interpretacji, gustach czy aktualnych modach. Masterplan, odnoszący się do problematyki obszaru w sposób interdyscyplinarny, jest dokumentem niezbędnym do podejmowania decyzji zarządczych. Będzie on pełnił funkcję „mapy działań w procesie rewitalizacji“ pozwalającej prowadzić prace etapami, ale w sposób skoordynowany i zgodny z założonymi celami. W oparciu o Masterplan możliwe będzie wykonanie 6 szczegółowych projektów koncepcyjnych dla podobszarów, kwartałów lub obiektów, stworzenie harmonogramów dla poszczególnych działań, określenie nakładów finansowych oraz pozyskiwanie funduszy. Ponadto dokument ten służyć będzie poglądowej prezentacji planowanych zmian i umożliwiać aktywniejsze włączenie mieszkańców i potencjalnych inwestorów w proces rewitalizacji. W tym kontekście celem Masterplanu jest wskazanie pól działania i konkretnych zamierzeń, do realizowania których należy dążyć w założonej perspektywie czasowej i w ramach możliwych do zaangażowania środków. Kompleksowe spojrzenie umożliwi uporządkowanie, wzajemne skoordynowanie i ewentualne uzupełnienie zadań z różnych dziedzin, a elastyczny charakter dokumentu pozwoli na jego konieczną aktualizację w celu reagowania na zmieniające się uwarunkowania. Wobec wielu niewiadomych występujących przy tego typu wieloaspektowych, długofalowych projektach transformacji, jest to idealny instrument sterowania pośredniczący pomiędzy dalekosiężnymi, nadrzędnymi priorytetami a konkretnymi działaniami.
 7. 7. masterplan Analiza • pozyskanie wiedzy • interpretacja • ocena i wnioski Cele • konsultacje społeczne • onsultacje z UM k • cel strategiczny • cele operacyjne Rozwój historyczny Koncepcja Sposób realizacji • proprytetowe pola działań • uczestnicy • projekty Struktura Masterplanu • obszary z koniecznością interwencji • harmonogram działań Infrastruktura społeczna, sport i rekreacja Analizy do Masterplanu – rozpatrywane aspekty • istniejące obiekty • aktywność w przestrzeń publicznej i półpublicznej Struktura funkcjonalno-przestrzenna • położenie / kontekst • obowiązujące prawo / ochrona zabytków • funkcje użytkowe • własność, parcelacja • układ urbanistyczny • przestrzeń, jej struktura i elementy • zabudowa, jej elementy Mieszkańcy i aspekty społeczne • demografia • bezrobocie • pomoc społeczna • bezpieczeństwo Struktura gospodarcza i miejsca pracy Transport i komunikacja • układ drogowy i komunikacja zbiorowa • stan techniczny nawierzchni • parkingi • ścieżki rowerowe • działalność gospodarcza i jej rodzaje • potencjały i bariery Środowisko • hałas, powietrze, wody, gleby, pole elektromagnetyczne Podsumowanie i ocena • analiza SWOT • plan konfliktów, barier i deficytów 7
 8. 8. 8
 9. 9. Przedmieście Oławskie Analizy do Masterplanu masterplan 1. rozwój historyczny 1.1. Historia Przedmieścia Oławskiego 2. struktura funkcjonalno-przestrzenna (i) 3. transport i komunikacja 4. struktura funkcjonalno-przestrzenna (II) 5. mieszkańcy i aspekty społeczne 6. struktura gospodarcza i miejsca pracy 7. środowisko 8. podsumowanie i ocena 9
 10. 10. 1.1. Historia Przedmieścia Oławskiego wiek lata wydarzenia, miejsca, osoby XIII 1234 Pierwsze wzmianki o kościele św. Maurycego 1260 Pierwsze wzmianki o kościele św. Łazarza XIV 1312 Fundacja szpitala św. Łazarza W XIV wieku nastąpiło przekształcenie terenu w przedmieście o charakterze ogrodniczym. Warto zaznaczyć, że rzeka Oława stanowiła wtedy ważny element wrocławskiego średniowiecznego systemu energetycznego. Istotną rolę odgrywał usytuowany tutaj Młyn Małgorzaty (03), zwany Żabim Młynem (okolice dzisiejszej Żabiej Ścieżki) oraz obszar zajmowany przez Biały Folwark (04). XVIII 1709 Założono cmentarz na południe od terenów przeznaczonych na nowy szpital 1712 Podarowano bonifratrom parcelę na Przedmieściu Oławskim z przeznaczeniem na szpital 1715-1725 Budowa kościoła pw. św. Trójcy przy Szpitalu Bonifratrów W XVIII wieku jednym z najważniejszych elementów Przedmieścia stanowiła fundacja braci bonifratrów. Klasztor prowadzony przez zakon sprawował opiekę nad chorymi. Zespół budynków składał się z kościoła pw. św. Trójcy (05), budynku klasztorno-szpitalnego (06) oraz założenia ogrodowego (07) i rozciągał się od dzisiejszej ul. Traugutta aż do ul. Komuny Paryskiej. Innymi charakterystycznymi obiektami dla tego okresu były: gospody i budy szewskie, drukarnie perkalu, „turecka” niciarnia i przędzalnia oraz Czerwona Karczma (08). Teren ten był również bogaty w założenia ogrodowe, m.in.: ogród biskupi, radcy handlowego Ropischa, Ranoldscha. 1806-1807 Licznie zniszczenia zabudowy związane z oblężeniem Wrocławia przez wojska francuskie, rozpoczęcie rozbiórki obwarowań 1808 Formalne przyłączenie Przedmieścia Oławskiego do Wrocławia Przedmieście Oławskie miedzioryt z 1809 r. Widok z wieży ciśnień na zachód ok. 1931 r. I poł. XIX Fragment panoramy osiedla widzianego z jednego z dachów budynków Przedmieścia Oławskiego 2010 r. 10 najważniejsze informacje W XIII wieku Przedmieście Oławskie stanowiło obszar podmiejski. Istniała tutaj prawdopodobnie osada tkaczy walońskich w formie niewielkiej wsi typu ulicówki ulokowana przy kościele św. Maurycego (01), rozciągająca się, aż do kościoła św. Łazarza (02). Główne trakty komunikacyjne związane były z przebiegiem szlaków handlowych: pierwszego prowadzącego z Górnych Łużyc, Milska i Południowych Niemiec w kierunku Krakowa, Rusi i Węgier (dzisiejsza ul. Traugutta) oraz drugiego rozpoczynającego się od kościoła św. Łazarza w stronę Strzelina (dzisiejsza ul. Pułaskiego). Z początkiem XIX wieku Przedmieście Oławskie funkcjonowało jako przestrzeń rekreacyjna miasta Wrocławia. Istniały tutaj liczne trasy spacerowe, gospody przy obecnym Pl. Wróblewskiego, kawiarnie z ogródkami. Południowe obszary Przedmieścia Oławskiego posiadały wciąż charakter rolniczy.
 11. 11. rozwój historyczny 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 10 13 01 06 02 05 07 14 08 12 03 04 11 kościół pw. św. Maurycego kościół pw. św. Łazarza Młyn Małgorzaty (+) Biały Folwark, Pałac Biskupi kościół pw. św. Trójcy klasztor Bonifratrów założenie ogrodowe Bonifratrów Czerwona karczma (+) Dawny dworzec towarowy Lessingplatz, Lessingviertel (+) budynki zakonu "Bethanien"" ewalgelicki Kościół Chrystusowy Teatr Lobego (+) Trzonolinowiec średniowieczne szlaki handlowe średniowieczny szlak rokadowy Kościół pw. św. Maurycego Kościół pw. św. Łazarza Kościół i klasztor Bonifratrów Kościół Chrystusowy wraz z kaplicą Ogród przy klasztorze Bonifratrów Ogród przy Pałacu Biskupim Dawny dworzec towarowy (nieczynny) Kładka nad torami kolejowymi (nieczynna) 09 Mapa wybranych obiektów historycznych oraz szlaków handlowych mających bezpośredni wpływ na rozwój Przedmieścia Oławskiego na przestrzeni stuleci. Na przestrzeni lat wiele obiektów zostało zaadaptowanych na nowe funkcje i przystosowanych do współczesnych potrzeb. Do takich należą między innymi: • • • • Pałac Biskupi (Webskych) pełniący dziś funkcję Muzeum Etnograficznego, Klasztor Zgromadzenia "Bethanien" – dziś Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka CMR, Klasztor Bonifratrów – w części pełniący obecnie funkcję samodzielnego publicznego szpitala klinicznego nr 5, Zakłady Przemysłu Papierowego zaadaptowane na obiekty mieszkalne. Wiele wartościowych historycznych obiektów wymaga pilnych remontów. Poza licznymi kamienicami są to oficyny, zabudowania byłych fabryk (np. Wytwórnia Wódek i Likierów Carla Schirdewana), obiekty sakralne (Kościół Chrystusowy przy Żabiej Ścieżce). 11
 12. 12. 1.1. wiek lata wydarzenia, miejsca, osoby najważniejsze informacje II poł. XIX 1815 Utworzenie domu macierzystego „Bethanien” przy ul. Frycza Moderzewskiego 1842 Przeprowadzenie Górnośląskiej Linii Kolejowej 1852 Przeniesienie „Bethanien” na ul. Traugutta 1856 Budowa budynku Głównego Dworca Towarowego Górnośląskiej Linii Kolejowej Pod koniec XIX wieku Przedmieście Oławskie przeszło znaczącą przemianę. Budowa Linii Kolei Górnośląskiej wraz budynkiem głównego dworca towarowego (09) oraz rozwój przemysłu ulokowany wzdłuż rzeki Oławy spowodowały, ze obszar ten zaczął być postrzegany jako bogaty. W trakcie jego gwałtownego rozwoju nastąpiły zmiany urbanistyczne związane z rozwojem przestrzennym oraz wzrostem liczby mieszkańców. Pomiędzy ul. Traugutta, Kościuszki, Pułaskiego i Podwalem zaczęły powstawać bloki zabudowy czynszowej. Zaczęto także wyznaczać nowe ulice. 1866 Budowa wieży wodnej przy ul. Na Grobli 1864-1896 Powstanie nowych skrzydeł szpitalnych Wytwórnia wódek i likierów Schirdewana 1871 Oddanie do użytku nowoczesnych zakładów wodociągowych na Grobli 1873 Poświęcenie kościoła ewangelickiego zgromadzenia żeńskiego „Bethanien” przy ul. Żabia Ścieżka 1882 Zasypanie odcinka rzeki Oławy 1887 Budowa budynku Rejencji (dzisiejsze Muzeum Narodowe) 1892 Ustanowienie przepisów budowlanych uniemożliwiających zbytnią indywidualizację budynków mieszkalnych 1895 Wytwórnia perfum i mydła - Opus A.G. Podwyższenie budynku klasztornego Główny budynek firmy Deubag Ponadto poprzez zmianę biegu rzeki Oławy przeprowadzona została budowa m. Lessinga (dzisiejszy m. Pokoju), utworzono Lessingplatz - dzisiejszy Pl. Społeczny (Pl. Powstańców Warszawy) oraz wzniesiono czynszowe budynki wielorodzinne tworząc tzw. Lessingviertel (10). Zwiększająca się stale liczba mieszkańców doprowadziła do powstania tutaj chyba największej na terenie Wrocławia ilości szkół, a wraz ze szkołami licznych internatów i przytułków oraz hospicjów. Ze względu na różnorodność wyznaniową lokowano tutaj również liczne kaplice małych gmin wyznaniowych. Ważnym elementem powstałym w II połowie XIX wieku stał się ponadto zespół budynków zgromadzenia ewangelickiego „Bethanien” (11), który obejmował: klasztor, szpital, dom, starców, przedszkole, seminarium, liceum (dzisiejszy szpital im. Marciniaka) oraz wzniesiony w późniejszym okresie kościół, którego ruina znajduje się przy dzisiejszej Żabiej Ścieżce(12). Południowe tereny nabrały charakteru kolejowy o osobnym charakterze urbanistycznym. I kwartał XX Kraftverkehr Schlesiens AG 12 1904 Przyłączenie Rakowca do Wrocławia Na początku XX wieku nie powstają już żadne większe założenia mieszkaniowe poza pojedynczymi uzupełnieniami w zabudowie obrzeżnej tego obszaru.
 13. 13. rozwój historyczny XIII / XIV wiek XV wiek XVIII wiek I kwartał XIX wieku II kwartał XIX wieku III kwartał XIX wieku IV kwartał XIX wieku I kwartał XX wieku LO nr 4 i Gimnazjum nr 3 ul. Świstackiego Mapa obrazująca w sposób umowny chronologię powstawania ulic Przedmieścia Oławskiego wraz z zabudową im towarzyszącą. Obywatelska szkoła średnia, dziś SP nr2 ZS Teleinformatycznych i Elektronicznych Liceum Ogólnokształcące Nr XIII Bulwary spacerowe nad rzeką Oławą Wykorzystanie rzeki Oławy do transportu WOSTiW - kąpielisko "Oława" WOSTiW - plaża przy kąpielisku "Oława" Zachowane elementy dziedzictwa na Przedmieściu Oławskim: • czytelny układ urbanistyczny z zespołami kamienic pochodzących z XIX/XX wieku – w szczególności zabudowania ulic Mierniczej, Podwale, • ślady XIX-wiecznych ulic handlowych – Kościuszki, Traugutta, Pułaskiego, Komuny Paryskiej, • zespoły budynków po byłym Głównym Dworcu Towarowym, • zespoły poklasztorne, np. klasztor Bonifratrów, zgromadzenie "Bethanien", • budynki po byłych fabrykach, np. Wytwórnia Wódek i Likierów, Stara Papiernia, Zakłady Deubag, • obiekty sakralne zgromadzeń wyznaniowych, np. kościoła pw. św. Łazarza, kościoła pw. św. Maurycego, Kościoła Chrystusowego, Adwentystów Dnia Siódmego, • budynki szkół, np. LO nr 4 i Gimnazjum nr 3, Szkoła Podstawowa nr 3 i inne. 13
 14. 14. 1.1. wiek lata wydarzenia, miejsca, osoby I poł. XX 1939-1945 II Wojna Światowa II poł. XX 1945-1952 okres po II Wojnie Światowej 1952- 1989 Polska Rzeczpospolita Ludowa Szpalery zieleni przy ul. Traugutta Handel w parterach ul. Kościuszki Ul. Kościuszki - widok na "Trzonolinowiec" Estakady przy Placu Społecznym 14 W trakcie działań wojennych oraz zaraz po II WŚ Przedmieście Oławskie zostało pozbawione zabudowy na obszarze wspomnianego Lessingviertel, a także pomiędzy kościołami św. Maurycego i św. Łazarza. Przestał wtedy istnieć wzniesiony w II poł. XIX wieku Teatr Lobego (13) – istotny obiekt na mapie Przedmieścia Oławskiego. Zniszczeniom uległy również mniejsze bądź większe fragmenty poszczególnych ulic: Dąbrowskiego, Dworcowej, Haukego-Bosaka, Kniaziewicza, Komuny Paryskiej, Łukasińskiego, Małachowskiego, Prądzyńskiego, Świstackiego, Traugutta, Więckowskiego, Worcella, Zgodnej wraz z zabudowaniami przy Pl. Zgody. Ze wszystkich najbardziej ucierpiała ul. Kościuszki. W czasach PRL brakujące fragmenty pierzei ulic zostały uzupełnione zabudową blokową, często budowaną z elementów prefabrykowanych typu wielka płyta. W tej konwencji powstały nowe obiekty mieszkalne wzdłuż ulic: Małachowskiego, Dworcowej, Kościuszki, Kniaziewicza oraz Haukego-Bosaka. Nietypowym rozwiązaniem konstrukcyjnym może poszczycić się punktowiec mieszczący się na skrzyżowaniu Kościuszki z ul. Dworcową zwany potocznie trzonolinowcem lub też „wisielcem” (14). Pierwotnie składał się z żelbetonowego trzpienia, na którym za sprawą stalowych lin „zawieszone” zostały platformy pięter budynku. Obecnie konstrukcja została wzmocniona. Lata 80. i 90. to okres powstania estakad na terenie dzisiejszego Pl. Społecznego (Pl. Powstańców Warszawy) oraz brakujących uzupełnień. lata 80. i 90. 1997 najważniejsze informacje powódź Kolejne zniszczenia przyniosła mająca miejsce w 1997 roku powódź. Wiele istniejących tutaj budynków ucierpiało. Powołując się na nadwątlenia budynków będące skutkiem powodzi doszło do wyburzeń w rejonach ul. Pułaskiego, Traugutta, Worcella i innych. W ich miejsce wzniesione zostały nowe budynki, które wraz z licznymi remontami kamienic oraz ulic należą do dziejących się tutaj obecnie licznych, współczesnych inwestycji.
 15. 15. rozwój historyczny Plan Wrocławia i okolicy z 1861 r. - fragment Plan Wrocławia z przedmieściami 1873 r. - fragment Plany przedstawiają zmiany jakie zaszły w strukturze budowlanej Przedmieścia Oławskiego na przełomie XIX i XX wieku Nowszy plan Wrocławia z1891 r. - fragment Budowlany rozwój Wrocławia 1811-1912 r. - fragment 15
 16. 16. 16
 17. 17. Przedmieście Oławskie Analizy do Masterplanu masterplan 1. rozwój historyczny 2. struktura funkcjonalno-przestrzenna (i) 2.1. Kontekst ponadlokalny 2.2. Granice opracowania 2.3. Regulacje formalno-prawne 2.4. Miejscowe Plany Zagospodarowania 2.5. Ochrona zabytków 2.6. Układ urbanistyczny 3. transport i komunikacja 4. struktura funkcjonalno-przestrzenna (II) 5. mieszkańcy i aspekty społeczne 6. struktura gospodarcza i miejsca pracy 7. środowisko 8. podsumowanie i ocena 2.7. Układ urbanistyczny wg regulacji MPZP 2.8. System zabudowy kwartałowej 2.9. Parcelacja i wykorzystanie gruntu 2.10. Struktury własnościowe 2.11. Funkcje użytkowe 2.12. Mieszkalnictwo 17
 18. 18. 2.1. Kontekst ponadlokalny Ogólne dane dotyczące położenia Przedmieścia Oławskiego Skomunikowanie w kontekście lokalnym i ponadlokalnym Przedmieście Oławskie położone jest w środkowej części Wrocławia w bezpośrednim sąsiedztwie ścisłego centrum po jego wschodniej stronie. Obejmuje obszar ograniczony od północy rzeką Odrą, od wschodu rzeką Oławą, od południowego wschodu przechodzi zaś płynnie w ulicę Krakowską łączącą obszar Przedmieścia z innymi wschodnimi i południowymi osiedlami Wrocławia. Granicę południową wyznaczają tereny kolejowe. Przedmieście Oławskie jest osiedlem należącym do dzielnicy Krzyki. Przedmieście Oławskie znajduje się w pobliżu ważnych węzłów komunikacyjnych, jakimi są rejony Pl. Dominikańskiego, Pl. Grunwaldzkiego i Pl. Społecznego. Z południową częścią Wrocławia połączone jest za sprawą dwóch ważnych mostów: Mostu Grunwaldzkiego i Mostu Pokoju, prowadzących w kierunku na Warszawę. Z obszarami ulokowanymi na wschodzie, tj. Na Grobli i Osiedlem Rakowiec, skomunikowane jest za sprawą Mostu Oławskiego, ul. Szybkiej, Żabiej Ścieżki oraz Mostu Rakowieckiego. Przedmieście Oławskie ma dogodne połączenia nie tylko w samym Wrocławiu, ale również z trasami wylotowymi łączącymi Wrocław z innymi miejscowościami. Lokalizacja ze względu na ważne obszary funkcjonalne Przedmieście Oławskie położone jest w pobliżu ważnych centrów struktury funkcjonalnej Wrocławia, tj. Strefy Rynku i Strefy Placu Grunwaldzkiego, w bezpośrednim sąsiedztwie rejonu przemysłowo-usługowego wzdłuż ul. Krakowskiej. Rysunek: Położenie Przedmieścia Oławskiego w kontekście sąsiadujących struktur (po lewej: kontekst całego miasta, po prawej bezpośrednie osiedla) Strefa Rynku Plac Społeczny Przedmieście Oławskie 18
 19. 19. struktura funkcjonalno-przestrzenna (i) ostrów tumski oko ju ka o za nic er obu sow y na od szk Zg tackie go i Świs ego zyńs ski kiego ściu how oby ej Chud ki Prąd aut go kie ńs ys uliciu Kośc askki z o go ar zy yP Więc kows kie ieg ask puł un uli ca go kie ulica rcow a bro ws Dą zki m Mi Podwale Kras ińskie go podwale Herc ena kołłą taja ulica świd Dwo cius Ko Teren Miejskich Wodociągów żka ch za iej świadczą o tym nie tylko prowadzące przez Przedmieście Oławskie połączenia komunikacyjne, ale przede wszystkim bezpośrednie sąsiedztwo funkcji istotnych w kontekście lokalnym i ponadlokalnym. cie łac ysk a tta ski Par wic WUWA ZOO kampus politechniki wrocławskiej Ś wa abia Ż oła ślą ny a tt guu a ug rau Ma ak a r tT ów os most Oławski ica sta ńc uk e-B ell mu Koś Walońska Ha Wo rc Ko tta ul ce nt ru m nick a gu tta pow Tra u Pr ąd ska Maz owie c Oław Przedmieście Oławskie często postrzegane jest jako obszar położony „na uboczu”. Tymczasem – podobnie jak inne przedmieścia Wrocławia – jest ono dzisiaj istotną strefą w strukturze funkcjonalnoprzestrzennej miasta. hala stulecia gu au Tr go plac grunwaldzki wo ur je ząd wó ki dz aldz ki Grunw t pl.powstańców mos ego Słowackiwarszawy (plac społeczny) azie dskie go panorama racławicka Kni dworzec główny rzec skie asp galeria Dwo a ikow dominikańska Piłsu odr Dun STREFA rynKU Położenie Przedmieścia Oławskiego w kontekście sąsiadujących struktur mo st P mi as ta ołbin most wiecki Na Niskich Łąkach Rako a sk ow ak ar sk ak iw loc ak Kru huby ej ow j ra ii K m Ar 19
 20. 20. 2.2. Granice opracowania Przebieg granic opracowania analiz niniejszego Masterplanu zdefiniowano w następujący sposób: Powierzchnia terenu w granicach opracowania analiz do Masterplanu to 120 hektarów. Obszar zamieszkuje niewiele ponad 24 tysiące osób. • od północy: granicę wyznaczono wzdłuż ulicy Traugutta (od skrzyżowania z Fosą Miejską), ulicy Walońskiej, przez Most Oławski, Wyodrębniony obszar nie jest zamkniętym w sobie zespołem – nie taki jest cel jego wydzielenia. Istotą jego funkcjonowania jest istnienie jako fragment większej całości, o stosunkowo jednolitym charakterze i wielkości, dla którego przeprowadzenie wielopłaszczyznowych analiz jest słuszne ze względu na kumulację zjawisk i problemów wymagających interwencji. • od wschodu granicę stanowi północne nadbrzeże Oławy na odcinku od Mostu Oławskiego do ulicy Na Niskich Łąkach, • od południa: granicę stanowią tereny kolejowe, • od zachodu granica biegnie wzdłuż ulicy Dworcowej oraz Fosy Miejskiej. Granice obszaru i nazwy ulic 20
 21. 21. struktura funkcjonalno-przestrzenna (i) ra Od ińsk iego i pl. Wróblewskiego Kras Skarg kieg o Granice obszaru i nazwy ulic wyb tta Maz ow Traug u ieck a pl. Powstańców Warszawy . Sło wac Traugu tta o-B osa bli a aw ka Gro Oł Wo Na ka ńs Podwale uk eg Most Oławski ka alo W Ha Walo ńs o za ieg er Mi Łu ka wic siń sk go za zy m yP Dą szki ys Zgody kie j o Brz esk Sucha Ko iego ackie g Świs t Prąd zyńs k iego go kie Pu łas ię W a śc tta iego o ieg sk ow ck gu ows k a dn o Zg u Tra ach ius zk i ch ich Łąka Na Nisk Kra 0 100 200 300 ka s kow ska Hub Dyrekcyjna Plac ar Kościu Mał un Chud oby Ko Pr ąd go kie bro ws ńs skie Puła a Dworcow zki ka ież go cius Śc dskie Koś bia Plac Kon s 3 Ma tytucji ja o Ża Piłsu ieg Więc kow sk azie ka yb Sz go iej kie ysk nic ask Par tta Kni ny Puł Herc mu gu Dworcow a ena Ko la au Tr Kołłątaja rce l 400 500 m 21
 22. 22. 2.3. Regulacje formalno-prawne Przedmieście Oławskie jest przedmiotem ustaleń licznych opracowań programowych, strategicznych i planistycznych. Do dokumentów uchwalonych przez Radę Miejską Wrocławia jako najważniejsze w kontekście rewitalizacji należą: • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia / Uchwała Nr LIV/3249/06 RMW z dnia 6 lipca 2006 r.; • Ocena aktualności "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia" oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Wrocławia / Uchwała nr XXIX/646/12 RMW z dnia 5 lipca 2012 r.; Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia to podstawowy dokument kreujący politykę przestrzenną Gminy, lecz nie jest aktem prawa miejscowego. Studium składa się z dwóch zasadniczych części: uwarunkowań stanu istniejącego diagnozujących aktualną sytuację społeczno-gospodarczą oraz z części określającej kierunki rozwoju polityki przestrzennej miasta. Przedmieście Oławskie zdefiniowano jako śródmiejski zespół urbanistyczny będący częścią tzw. Śródmiejskiego Zespołu Dzielnicowego2. Studium w części uwarunkowań zwraca uwagę na: • plac Społeczny (pl. Powstańców Warszawy) jako „ośrodek wspierający centrum, usytuowane w sąsiedztwie centrum miasta Wrocławia, położone w zasięgu dojścia pieszego z tego ośrodka, ale odseparowane od niego poprzez braki w tkance urbanistycznej lub występowanie obszarów zdegradowanych” (str. 83); • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (tabela); • „Strategia – Wrocław w perspektywie 2020 plus” / Uchwała Nr LIV/3250/06 RMW z dnia 6 lipca 2006 r.; • Gminny Program opieki nad zabytkami na lata 2010-2013 / Uchwała Nr L/1468/10 RMW z dnia 20 maja 2010 r. • obszar w rejonie Traugutta i Kościuszki jako dzielnicowy system ośrodków usługowych dla Śródmiejskiego Zespołu Dzielnicowego, ukształtowanego w formie tradycyjnych ulic handlowych; • Program ochrony środowiska dla miasta Wrocławia na lata 2012-2015 / Uchwała nr XXXV/779/12 RMW z dnia 29 listopada 2012 r. • Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na rok budżetowy 2013” Uchwała Nr XXVIII/624/12 RMW z dnia 28 czerwca 2012 r. • możliwość lokalizacji prestiżowych obiektów kultury w obszarze placu Społecznego w zespołach urbanistycznych Centrum i Przedmieście Oławskie (str. 179); • Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2013-2017 / Uchwała Nr XXXVI/812/12 RMW z dnia 28 grudnia 2012 r. • konieczność wyznaczenia rezerw terenowych pod obiekty usług edukacyjnych m.in. w zespole urbanistycznym Przedmieście Oławskie; Strategia – Wrocław w perspektywie 2020 plus to dokument wyznaczający kierunki rozwoju miasta w długofalowej perspektywie. "Strategia” nie deklaruje priorytetów i wyznacza zadań do wykonania, a opisuje pożądane zmiany cywilizacyjne poprzez wskazanie kierunków, w których Wrocław powinien się zmieniać.1 • możliwość wykorzystania budowy obiektów akademickich w zespole urbanistycznym Na Grobli, jako czynnika stymulującego rewitalizację kompleksów zabudowy kamienicowej w zespole urbanistycznym Oławskie Przedmieście, a także wzmacniającego jej efekty3; Uzupełnieniem ustaleń Studium jest "Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia" oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze 2 http://bip.um.wroc.pl/wps/wcm/connect/398102804280289a965bd796e258c1d9/ strategia_pl.pdf?MOD=AJPERES Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ... str. 69 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ..., str. 210 1 22
 23. 23. struktura funkcjonalno-przestrzenna (i) Wrocławia. "Ocena aktualności Studium" obrazuje zmiany przestrzenne zachodzące na obszarze Wrocławia w latach 2006-2012: zmiany w pokryciu planistycznym, aktywność budowlaną, zmiany w użytkowaniu gruntów i zagospodarowaniu. W ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Wrocławia na lata 2013-2017 wprowadzono następujące programy: • Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom drogowym; • Program poprawy stanu technicznego infrastruktury drogowej; • Program wspierania terenów pod mieszkalnictwo; • Prace przygotowawcze i zadania towarzyszące inwestycjom infrastrukturalnym; • Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w obiektach oświatowych; • Budowa i przebudowa oświetlenia ulic i miejsc niebezpiecznych; • Program rewitalizacji zieleni, nabrzeży i wysp odrzańskich; • Program poprawy jakości wody we Wrocławiu; 5 Gminny program opieki nad zabytkami opisuje podstawy prawne do formalnej strony ochrony. Główne cele dokumentu to: • dążenie do maksymalnego zachowania substancji zabytkowej obiektów architektonicznych, a w odniesieniu do układów urbanistycznych – oryginalnej tkanki miejskiej; • obejmowanie opieką zabytków bez względu na ich stan zachowania i proweniencję (wielowiekowe nawarstwienia, różnorodność kulturowa, narodowa, religijna i społeczna, której przejawem są zabytki Wrocławia – jako niepowtarzalne bogactwo i walor miasta); W ramach powyższych programów na Przedmieściu Oławskim można wyodrębnić następujące zadania inwestycyjne: • Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kościuszki – Świstackiego; • Poprawa nawierzchni ulic i chodników ul. Traugutta na odcinku od ul. Krasińskiego do pl. Wróblewskiego oraz od ul. Pułaskiego do ul. Krakowskiej; • Poprawa stanu chodnika w ul. Kościuszki (od Pułaskiego do Prądzyńskiego); • Poprawa stanu chodnika ul. Kniaziewicza (od Pułaskiego do Dąbrowskiego); • Przebudowa budynku Gimnazjum nr 3 ul. Świstackiego; • Budowa bloku sportowego w SP nr 85 przy ul. Traugutta; • Budowa nowego bloku sportowego w Zespole Szkół nr 5 przy ul. Haukego-Bosaka; • Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Komuny Paryskiej – boisko wielofunkcyjne.6 • promowanie adaptacji i modernizacji w celu zachowania ciągłości użytkowania zabytku, utrzymanie dotychczasowych lub wprowadzenia nowych funkcji odpowiednich do charakteru budynku (obiekt zabytkowy nie użytkowany ulega degradacji i w efekcie popada w ruinę); • podejmowanie zadań wspierających pozytywne działania właścicieli i użytkowników obiektów zabytkowych, a w razie konieczności – działań stanowczo dyscyplinujących (wykorzystanie wszystkich dostępnych środków prawnych w celu zapobiegania degradacji stanu zabytków, zapobieżeniu zniszczeniom). Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2013 - 2017 Wieloletni Plan Inwestycyjny jest dokumentem zawierającym listę uporządkowanych według przyjętych kryteriów zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji wraz z zakresem rzeczowym i  źródłami finansowania w rozbiciu na poszczególne lata. WPI jest planem kroczącym – to znaczy, że jest aktualizowany co roku, tak aby zawierał taką samą perspektywę czasową planowania inwestycji.4 http://bip.um.wroc.pl/ 4 5 http://www.uspro.pl/files/2012-11-28/23968213e3cc95f3cf3cd45908fd37b3WPI%2020132017%20KONFERENCJA%20NOWA.pdf 6 Ibidem. 23
 24. 24. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 2.4. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego jako akty prawa miejscowego określają przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Na Przedmieściu Oławskim w obszarze opracowania obowiązuje 12 planów miejscowych – w tabeli poniżej przedstawiono wykaz obowiązujących planów wraz z datą ich uchwalenia. Ze względu na śródmiejski charakter obszaru plany miejscowe podtrzymują dotychczasowe funkcje. Ustalenia w zakresie kształtowania terenów zieleni urządzonej dotyczą przede wszystkim nabrzeży Oławy, terenu przy Szpitalu Bonifratrów i skweru przy Podwalu. Zagadnieniem wymagającym szczególnej uwagi są zapisy planów dotyczące przestrzeni wewnątrzkwartałowych. Do najistotniejszych ustaleń MPZP należą zapisy dotyczące kształtowania zabudowy i gruntów inwestycyjnych. Poza obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określającymi przestrzenną formę uzupełnień i wskazującymi ich lokalizacje, określone zostały zasady prowadzenia podziałów i scaleń działek geodezyjnych. Numer Nazwa hasłowa planu planu Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Data uchwalenia Numer uchwały 372 Plac Społeczny m.p.z.p. dla fragmentu zespołu urbanistycznego Centrum w rejonie Placu Społecznego we Wrocławiu 2010-01-21 XLV/1366/10 (utrata mocy w części) 286 Traugutta MPZP w rejonie ul. gen. R. Traugutta we Wrocławiu 2007-11-15 XIV/337/07 (utrata mocy w części) 429 Komuny Paryskiej, Pułaskiego MPZP w rejonie ulic Komuny Paryskiej i gen. K. Pułaskiego we Wrocławiu 2010-09-09 LIV/1606/10 85 Oławskie Przedmieście, cz. płn. (B) MPZP obszaru ograniczonego: ul. Walońska, pl. Wróblewskiego, ul. Traugutta, ul. na Niskich Łąkach i nadbrzeżem rzeki Oława we Wrocławiu 2002-07-04 L/1757/02 (utrata mocy w części) 292 Na Grobli, cz. płd. MPZP południowej części obszaru Na Grobli we Wrocławiu 2008-10-16 XXV/918/08 189 Lądowisko śmigłowców sanitarnych MPZP obszaru lądowiska śmigłowców sanitarnych dla Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu 2003-09-18 XII/252/03 86 Oławskie Przedmieście, cz. zach. (A) MPZP obszaru ograniczonego: ul. Romualda Traugutta, ul. Podwale, ul. Dworcową, ul. Kościuszki i ul. Pułaskiego 2004-02-19 XX/578/04 (utrata mocy w części) 16 Przedmieście Świdnickie MPZP rejonu Przedmieścia Świdnickiego we Wrocławiu 2000-01-20 XVII/529/00 (utrata mocy w części) 203 Oławskie Przedmieście, cz. D MPZP części “D” obszaru Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu 2007-06-14 X/209/07 202 Oławskie Przedmieście, cz. C MPZP części “C” obszaru Przedmieścia Oławskiego we Wrocławiu 2008-07-10 XXIII/738/08 (utrata mocy w części) 468 Kościuszki, Dąbrowskiego MPZP w rejonie ulic gen. Tadeusza Kościuszki i gen. Jana Henryka Dąbrowskiego we Wrocławiu 2012-11-29 9 XXXV/771/12 305 Centrum-Traugutta MPZP dla fragmentu zespołu urbanistycznego Centrum w rejonie ulicy gen. Romualda Traugutta we Wrocławiu 2007-05-17 IX/188/07 (utrata mocy w części) 24
 25. 25. struktura funkcjonalno-przestrzenna (i) 372 Rysunek przedstawia syntezę obowiązujących planów miejscowych. Dominujące przeznaczenie terenu w obszarze opracowania to funkcja mieszkaniowa (MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) oraz mieszkaniowo-usługowa (MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług). 286 Ponadto przewidziano tereny pod edukację (UO – tereny usług edukacji), usługi zdrowia (UZ – usługi zdrowia), nauki (UN – usługi nauki), sportowe i rekreacyjne (US – tereny sportu i rekreacji), handlowe (UC – tereny handlu detalicznego), kultury (UK – tereny usług kultury), administrację (UA – tereny usług administracji). 86 429 305 202 16 85 203 Rysunek: Synteza ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obszarze opracowania 25
 26. 26. Ochrona zabytków 2.5. Dokumentem ukazującym wartość historyczną zespołów urbanistycznych i pojedynczych obiektów architektonicznych Przedmieścia Oławskiego jest „Wykaz zabytków Architektury i Budownictwa miasta Wrocławia” (stan na wrzesień 2012), udostępniany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Miejskiego Konserwatora Zabytków. Poniższa tabela przedstawia wykaz zabytków znajdujących się w obszarze opracowania wraz z dokładnym adresem, określeniem obiektu, jego pierwotną funkcją oraz datą i numerem wpisu do rejestru wykazu zabytków architektury i budownictwa miasta Wrocławia. Lp. dzielnica 1 Krzyki Na Grobli 2 Stare Miasto Podwale 3 Stare Miasto 4 Wg danych z Wykazu w granicach opracowania znajduje się wpisanych do rejestru zabytków, a tym samym objętych ścisłą ochroną konserwatorską, siedemnaście obiektów, cztery zespoły budynków oraz jeden obszar urbanistyczny. Ten ostatni wyznaczają granice poprowadzone od zachodu Promenadą Staromiejską, ul. Podwale i ul. Dyrekcyjną, od północy rzeką Odrą, od wschodu wzdłuż rzeki Oławy sięgają aż do skrzyżowania ul. Traugutta i ul. Kościuszki z ul. Krakowską od południa wzdłuż terenów kolejowych. ulica nr określenie obiektu kolejność obiektów W granicach opracowania wg ww. Wykazu zabytków znajduje się ponadto wpisanych do ewidencji 427 obiektów oraz 3 elewacje. Ten bardzo wysoki wskaźnik obrazuje, jak dobrze zostały zachowane pierzeje ulic tworzone przez kamienice pochodzące z przełomu XIX/XX wieku. Na szczególną uwagę zasługuje obszar ul. Mierniczej, która zachowana jest w historycznej formie praktycznie w całości i stanowi sztandarowy przykład zespołu budynków w większości wzniesionych w stylu secesyjnym. obiekt pierwotnie rodzaj obiektu nr rejestru data rejestru most Oławski most Oławski most A/2497/350/Wm 25.05.1977 73/74 zespół kamienic zespół kamienic bud. mieszkalny A/4016/345/Wm 15.04.1977 Podwale 75 siedziba PAN 1 kamienica publiczny A/4016/345/Wm 15.04.1977 Stare Miasto Podwale 68 Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia 1 kamienica publiczny A/1486/571/Wm 04.12.1996 5 Stare Miasto Podwale 68 oficyna 2 oficyna bud. mieszkalny A/1486/571/Wm 04.12.1996 6 Krzyki-Śródmieście Hercena / Podwale 3-5 / 69 kamienica 1 kamienica bud. mieszkalny A/2106/589/Wm/1-3 22.03.2000 7 Krzyki-Śródmieście Hercena / Podwale 3-5 / 69 oficyna 2 oficyna bud. mieszkalny A/2106/589/Wm/1-3 22.03.2000 8 Krzyki-Śródmieście Hercena / Podwale 3-5 / 69 przedogród 3 przedogród ogród/park/skwer A/2106/589/Wm/1-3 22.03.2000 4 ogrodzenie ogrodzenie A/2106/589/Wm/1-3 22.03.2000 9 Krzyki-Śródmieście Hercena / Podwale 3-5 / 69 ogrodzenie 10 Krzyki-Śródmieście Hercena 11 urząd celny kamienica bud. mieszkalny A/2377/421/Wm 31.03.1983 11 Krzyki Dąbrowskiego 14/16 zbór kość. Adwentystów Dnia Siódmego Sala Zgromadzeń Kat. Wspólnoty w Chrystusie kościół A/1096 16.12.2008 12 Krzyki-Śródmieście Worcella 5 kamienica kamienica bud. mieszkalny A/5444 06.11.2011 13 Krzyki Traugutta 52 kościół św. Łazarza 1 kościół szpitalny kościół 425/75 06.02.1962 14 Krzyki Traugutta 54 dom pomocy społecznej Caritas 2 szpital publiczny 433/74 06.02.1962 15 Krzyki Traugutta 59 kościół św. Trójcy 1 kościół św. Trójcy kościół A/5351/20 23.10.1961 16 Krzyki Traugutta 57/59 klinika AM 2 klasztor i szpital klasztor A/5302/21 23.10.1961 17 Krzyki Traugutta 111/112 Muzeum Etnograficzne letni pałac biskupów pałac A/2793/182 15.02.1962 26
 27. 27. struktura funkcjonalno-przestrzenna (i) Ochrona zabytków zespoły urbanistyczne wpisane do rejestru zabytków zespoły terenowe wpisane do rejestru zabytków obiekty wpisane do rejestru obiekty wpisane do ewidencji obiekty dodatkowo objęte ochroną poprzez plany miejscowe obiekty nieobjęte ochroną 27
 28. 28. 2.6. Układ urbanistyczny Charakterystyczna dla układu urbanistycznego Przedmieścia Oławskiego jest kwartałowa zabudowa kamienic czynszowych. Układ ten został w pełni ukształtowany pod koniec XIX wieku i zachował się z niewielkimi zmianami do dzisiaj. Przedmieście Oławskie rozwijało się poprzez rozbudowę średniowiecznych szlaków handlowych. W II połowie XIX wieku układ ulic i budynków otrzymał geometryczną formę, a w 1890 roku Przedmieście było już całkowicie zabudowane. Dominującym typem zabudowy były kamienice czynszowe o 5 – 6 kondygnacjach, a typowa szerokość ulicy wynosiła 15 m (co wynikało z ówczesnych przepisów). Po lewej: parametry zabudowy ulicy Mierniczej są typowe dla układu urbanistycznego Przedmieścia Oławskiego 28 Po II wojnie światowej układ urbanistyczny Przedmieścia Oławskiego częściowo uległ przekształceniom – na przykład wyburzenie zabudowy w ramach tzw. higienizacji (pierzei ul. Pułaskiego czy Placu Społecznego). W latach 80-tych i 90-tych powstały liczne uzupełnienia luk zabudowy, które w większości wypadków respektują XIX-wieczny układ urbanistyczny. W obszarach dotychczas niezabudowanych miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dopuszczają układ zabudowy dopasowany do charakteru dzielnicy.
 29. 29. struktura funkcjonalno-przestrzenna (i) 1 2 Granice opracowania i numeracja kwartałów 3 12 4 5 14 6 11 7 10 8 13 15 17 24 16 23 9 22 28 18 19 26 21 33 29 20 30 25 27 32 31 Układ urbanistyczny Po lewej: system kwartałów Po prawej: system kwartałów z zaznaczeniem pierzei budujących kwartały 29
 30. 30. 2.7. Układ urbanistyczny wg regulacji MPZP Analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pozwala nakreślić ramy rozwoju przestrzennego obszaru. Generalnie w obszarze opracowania miejscowe plany przewidują uzupełnienie luk w kwartałach zabudowy. W południowej części obszaru (tereny kolejowe) dopuszczona została zabudowa mieszkaniowa. Na terenie Placu Konstytucji 3 Maja przewiduje się funkcję handlową oraz biurową. Od strony Dworca Głównego powstanie przestrzeń publiczna z dużą ilością zieleni urządzonej. W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania znajduje się Plac Społeczny. Ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przewidują powstanie nowego centrum Wrocławia o charakterze administracyjno-biurowym. W obszarze pomiędzy ulicą Traugutta a nabrzeżem Oławy można zaobserwować dążenie do stworzenia czytelnego połączenia z rzeką poprzez zaprojektowanie ulicy w przedłużeniu ulicy Mierniczej. 286 372 86 305 292 429 468 202 85 16 203 189 243 Źródło: System Informacji Przestrzennej Wrocławia 30
 31. 31. struktura funkcjonalno-przestrzenna (i) Układ urbanistyczny przewidziany w regulacjach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 31
 32. 32. 2.8. System zabudowy kwartałowej Dominującą strukturą Przedmieścia Oławskiego jest typowy dla XIX-wiecznej zabudowy śródmiejskiej system zabudowanych i niezabudowanych kwartałów, wydzielonych stosunkowo regularną siatką ulic. Kamienicowe pierzeje tworzą zwarte kwartały zabudowy. Obszar Przedmieścia Oławskiego podlegał wielu przemianom ze względu na zniszczenia, którym uległ w trakcie II wojnie światowej oraz w następstwie powodzi w 1997 r. Przykładem strefy odbiegającej od XIX-wiecznego układu jest strefa ulicy Pułaskiego oraz skrzyżowanie ulicy Pułaskiego i Kościuszki. Przykłady stref odbiegających od systemu zwartej zabudowy kwartałowej Ponadto występują pojedyncze obiekty odbiegające od parametrów XIX-wiecznej zabudowy (m.in. poprzez odmienną linię zabudowy, wysokość gzymsu czy braki w ciągłości pierzei ulicy). Liczne zabudowania powojenne nie zawsze dopasowane są do charakteru osiedla. Po 1945 roku powstały budynki wolnostojące oraz blokowe, nie respektujące historycznych linii zabudowy. Wciąż wskazać można wiele luk w zabudowie. Kwartały przyległe do terenów kolejowych oraz do nabrzeża Oławy charakteryzuje mniej zwarta zabudowa. 1 2 3 3 3 3 4 5 5 6 1. Skrzyżowanie ulic Dworcowej i Kościuszki 2. Skrzyżowanie ulic Kościuszki i Pułaskiego 3. Zabudowa pomiędzy ulicą Traugutta a nabrzeżem Oławy 4. Zabudowa przylegająca do terenów kolejowych 5. Plac Zgody 6. Kwartał pomiędzy ulicą Traugutta, Pułaskiego, Haukego-Bosaka, Krasińskiego 32
 33. 33. struktura funkcjonalno-przestrzenna (i) Przykłady stref odbiegających od systemu zwartej zabudowy kwartałowej 1. Skrzyżowanie ulicy Dworcowej i ulicy Kościuszki: w narożniku kwartału zrealizowano w 1967 roku wolnostojący budynek mieszkalny, tzw. Trzonolinowiec. 6 2. Skrzyżowanie ulicy Kościuszki i ulicy Pułaskiego: po powodzi w 1997 roku i wyburzeniu zachodniej pierzei ul. Pułaskiego w miejscu skrzyżowania ulic powstał nieregularny plac, obudowany z trzech stron współczesną zabudową. 3 3. Zabudowa pomiędzy ulicą Traugutta a nabrzeżem Oławy 4. Plac Zgody: nieregularny plac odbiega formą od układu urbanistycznego Przedmieścia Oławskiego 5. Zabudowa przylegająca do terenów kolejowych: struktura zabudowy na granicy z terenem kolejowym jest nieregularna. 1 6. Kwartał pomiędzy ulicą Traugutta, Pułaskiego, Haukego-Bosaka, Krasińskiego: kwartał przylegający do Placu Powstańców Warszawy jest niepełny. 3 2 7 7 5 3 5 0 100 200 300 400 500 m 33
 34. 34. 2.9. Parcelacja i wykorzystanie gruntu Wykorzystanie gruntu Powierzchnia kwartałów Mapa gęstości zabudowy kwartałów Przedmieścia Oławskiego pokazuje procentowo stosunek powierzchni zabudowanej do całkowitej powierzchni kwartału. Średnia wartość dla wszystkich kwartałów wynosi: ok. 40%. Gęstość zabudowy w wyodrębnionych kwartałach waha się od 25% - 55%. Jest ona wprost proporcjonalna do wielkości kwartału. W kwartałach, które zostały przebudowane ze względu na poszerzenie ulicy Pułaskiego, gęstość zabudowy wynosi od 20-35%. Kwartały o dobrze zachowanej strukturze posiadają gęstość zabudowy powyżej 40%. Układ urbanistyczny Przedmieścia Oławskiego składa się z kwartałów zabudowy o zróżnicowanej powierzchni (najmniejsze z nich mają powierzchnię: 0,5 - 1 ha, największe ponad 6 ha). Geometria kwartałów wynika z rozwoju urbanistycznego wzdłuż dawnych szlaków handlowych i późniejszych regulacji układu w II połowie. XIX wieku. Parcelacja Wzdłuż głównych ulic Przedmieścia Oławskiego zachowała się historyczna parcelacja odpowiadająca zabudowanym działkom. Nieliczne wnętrza kwartałowe zawierają się w obrębie jednej działki. W pozostałych przypadkach podziały geodezyjne wewnątrz kwartałów nie odpowiadają podziałom wzdłuż ulic, tj. nie są przyporządkowane do pojedynczych kamienic. Po lewej: wykorzystanie gruntu Po prawej: powierzchnia kwartałów [ha] 1 2 25% 4,12 20% 3 5,35 12 39% 4 3,70 9,22 14 5 49% 7 49% 28 29% 10 8 17 32% 9 44% 16 47% 47% 35% 29 43% 20 30 36% 25 26 38% 21 0,98 4,68 3,55 2,19 1,68 23 55% 29% 34 24 22 18 19 1,28 15 48% 25% 5,34 13 11 35% 42% 33% 34% 6 33% 27 33 32 51% 31 49% 1,79 0,59 4,20 2,02 2,97 4,74 5,42 3,56 0,58 6,10 4,51 1,33 1,12 2,40 2,27 0,76 1,69 2,09
 35. 35. struktura funkcjonalno-przestrzenna (i) Parcelacja gruntu 0 100 200 300 400 500 m 35
 36. 36. 2.10. Struktury własnościowe Strukturę własności gruntów Przedmieścia Oławskiego przedstawiono wskazując tereny należące do poszczególnych rodzajów podmiotów, np. Skarbu Państwa, osób prywatnych czy gminy Wrocław (wraz z wyszczególnieniem rozporządzania tymi terenami – użytkowania wieczystego, trwałego zarządu etc.). Na uwagę zasługuje struktura własności we wnętrzach kwartałów zabudowy, – tutaj dominującym typem własności są grunty gminne bez wieczystego użytkowania, co oznacza, że odpowiedzialność za zagospodarowanie i utrzymanie tych terenów należy do gminy, a nie do mieszkańców okolicznych kwartałów. Grunty leżące pod historyczną zabudową Przedmieścia Oławskiego są w większości wypadków własnością Gminy Wrocław. Część gruntów gminnych oddana jest w użytkowanie wieczyste: są to głównie kamienice mieszkalne oraz pojedyncze działki (m.in. tereny zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej Angel Wings). Wśród gruntów będących własnością innych osób prawnych można wyszczególnić tereny przynależące między innymi do Akademii Sztuk Pięknych, szpitala im. Marciniaka i Starostwa Powiatowego. Tereny prywatne rozmieszczone są równomiernie w obszarze opracowania. Część terenów funkcjonuje w trwałym zarządzie, z czego większość to tereny komunikacyjne oraz grunty wydzielone pod działalność obiektów edukacji publicznej, W zarządzie Skarbu Państwa znajdują się tereny kolejowe oraz pojedyncze działki. 36
 37. 37. struktura funkcjonalno-przestrzenna (i) Struktura własności gruntu Kategorie własności gruntów GW – Gmina Wrocław SP – Skarb Państwa brak danych dot. własności własność GW bez wieczystego użytkowania – pozostałe współwłasność GW i SP współwłasność GW własność GW bez wieczystego użytk. – oddana w użytk. własność GW bez wieczystego użytk. - w trwałym zarządzie własność GW z wieczystym użytkowaniem własność SP bez wieczystego użytk. – pozostałe współwłasność SP własność SP bez wieczystego użytk. – oddana w użytk. własność SP bez wieczystego użytk. – w trwałym zarządzie własność SP z wieczystym użytkowaniem własność innych osób prawnych współwłasność osób fizycznych i innych osób prawnych własność osób fizycznych własność nieustalona 37
 38. 38. 2.11. Funkcje użytkowe Przedmieście Oławskie to śródmiejski obszar o dominującej funkcji mieszkaniowo-usługowej. Około 40 – 50 % parterów mieści lokale handlowe lub usługowe, a większość z nich znajduje się przy ulicach Traugutta, Kościuszki i Komuny Paryskiej. Ponadto występują obiekty edukacji różnego szczebla: 2 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 3 zespoły szkół ponadgimnazjalnych oraz liceum ogólnokształcące. Swoją siedzibę mają tu również szkoły wyższe: Akademia Sztuk Pięknych, Szkoła Jazzu i Muzyki Rozrywkowej oraz inne jednostki związane z edukacją: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Państwowa Akademia Nauk i Państwowa Szkoła Muzyczna II Stopnia. biblioteki (Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna, Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 53 i Filia nr 45) oraz liczne obiekty związane z ochroną zdrowia (między innymi Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka). Znajdujące się tu świątynie wyznaniowe to kościoły rzymsko-katolickie (kościół św. Maurycego i kościół św. Łazarza – obecnie nieczynny dla wiernych), II zbór i kościół Chrześcijan Baptystów, zbór ewangelicko-metodystyczny oraz zbór Adwentystów Dnia Siódmego. W obszarze opracowania występują również obiekty o funkcji kulturalnej: Muzeum Etnograficzne oraz Muzeum Akademii Sztuk Pięknych. W obszarze opracowania znajduje się też komisariat policji, siedziba straży pożarnej, a także gmach Poczty Polskiej, siedziba Starostwa Powiatowego, Dominującą funkcją użytkową na Przedmieściu Oławskim jest funkcja mieszkaniowa. Wiele parterów kamienic mieści lokale usługowe bądź handlowe We wnętrzach kwartałowych zlokalizowane są obiekty, w których prowadzona jest działalność gospodarcza Muzeum Etnograficzne jest przykładem obiektu o funkcji kulturalnej Bliskość centrum Wrocławia powoduje, że w obszarze jest wiele budynków biurowych 38 Na podstawie przeprowadzonej analizy można zauważyć, że koncentracja obiektów związanych z edukacją występuje głównie po zachodniej stronie ulicy Pułaskiego. Szkoła podstawowa nr 2 jest jedną z wielu szkół na Przedmieściu Oławskim Wśród budynków użyteczności publicznej znajduje się wiele związanych z ochroną zdrowie. Powyżej: Apteka Bonifratrów Nowa siedziba Starostwa Powiatowego przy ulicy Kościuszki to obiekt o funkcji ponadlokalnej
 39. 39. struktura funkcjonalno-przestrzenna (i) Funkcje użytkowe budynki mieszkalne budynki mieszkalne z parterem usługowym budynki usługowe budynki oświaty budynki użyteczności publicznej budynki kultury i kultu budynki techniczne obiekty hotelarskie siedziby organizacji pozarządowych budynki biurowe garaże, oficyny, itp. zabudowa w trakcie realizacji lub planowana 0 100 200 300 400 500 m 39
 40. 40. 2.12. Mieszkalnictwo obszary objęte programem mieszkaniowym tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową Program mieszkaniowy A: Angel Wings (faza A) – budynek mieszkalny z funkcją handlowo-usługową (10.2005-12.2010) Miasto Wrocław opracowało program mieszkaniowy będący ofertą skierowaną dla mieszkańców oraz inwestorów. Jego istotą jest uruchomienie terenów pod zabudowę poprzez następujące działania: • sporządzenie, uchwalenie i doprowadzenie do wejścia w życie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; • rozwiązanie problemu odprowadzania ścieków i zaopatrzenia w wodę; • rozwiązanie problemu dojazdu do terenu; • przygotowanie terenów będących własnością miasta do zbycia1. W obrębie opracowania wydzielono 3 obszary rozwoju terenów pod mieszkalnictwo, na których powstały budynki mieszkalne o zróżnicowanym standardzie: A 50 B B C 51 49 49 – Świdnickie Przedmieście: budynki mieszkalne z funkcją handlowo-usługową przy ul. Kościuszki 95-117 / Dąbrowskiego (06.2013). Planowana jest kontynuacja kolejnych etapów inwestycji. B: Pułaskiego17/33 – budynek mieszkalny TBS (2007-2009) 50 – Przedmieście Oławskie część A: budynek mieszkalny TBS przy Pułaskiego (2007-2009) 51 – Przedmieście Oławskie Północne: budynek mieszkalny z funkcją handlowo-usługową Angel Wings (Faza A, 10.2005-12.2010). Planowana jest kontynuacja kolejnych etapów inwestycji. Lokale socjalne D: Kościuszki 95-117 / Dąbrowskiego – budynki mieszkalne z funkcją handlowousługową (06.2013) etap 1 Na obszarze objętym opracowaniem zlokalizowanych jest 169 mieszkań socjalnych – wobec ogólnej liczby 1309 mieszkań socjalnych w całym Wrocławiu jest to 12,9 %, a wobec liczby mieszkań socjalnych w dzielnicy Krzyki (376) jest to niecałe 45 %. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że przeważająca liczba lokali socjalnych pomiędzy ulicami Mierniczą / Traugutta / Brzeską. Przeważają kamienice, w których jest tylko 1 mieszkanie socjalne. www.wroclaw.pl 1 40 1 lokal w kamienicy 2 lokale w kamienicy 3 lokale w kamienicy 4 lokale w kamienicy
 41. 41. struktura funkcjonalno-przestrzenna (i) W obszarze objętym opracowaniem znajduje się 445 budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym. 142 kamienic (32 % wskazanego zasobu) stanowi wyłączną własność miasta. 40 % budynków posiada większościowy udział Miasta, 28 % to budynki posiada mniejszościowy udział Miasta. Procentowy udział Miasta w nieruchomościach mieszkaniowych 100 % Łącznie w obszarze znajduje się 6356 mieszkań komunalnych, Średnia powierzchnia mieszkań to 54 m2. 75 – 99 % Około 8% mieszkań (536 mieszkania) to mieszkania duże (o powierzchni powyżej 80 m2). 25 – 49 % Zaległości czynszowe najemców i użytkowników mieszkań wynoszą ok. 53 mln złotych. Średnie zadłużenie 1 mieszkania to ok. 8330 zł. budynki deweloperskie i spółdzielni mieszkaniowych Stopień zużycia budynków jest określany na ok. 50%. Stan techniczny budynków jest często niezadowalający – w większości budynków zachodzi pilna potrzeba przeprowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych. Problemem uniemożliwiającym przeprowadzenie kompleksowych remontów jest skomplikowana sytuacja własnościowa. Większość budynków znajduje się we współudziale miasta oraz właścicieli prywatnych. 50 – 74 % 1 – 24 % budynki o funkcji niemieszkalnej W obszarze występuje znaczna ilość mieszkań niesamodzielnych i substandardowych. 41
 42. 42. 42
 43. 43. Przedmieście Oławskie Analizy do Masterplanu masterplan 1. rozwój historyczny 2. struktura funkcjonalno-przestrzenna (i) 3. transport i komunikacja 3.1. Układ drogowy 3.2. Komunikacja zbiorowa 3.3. Parkowanie 3.4. Stan techniczny nawierzchni 3.5. Ścieżki rowerowe 4. struktura funkcjonalno-przestrzenna (II) 5. mieszkańcy i aspekty społeczne 6. struktura gospodarcza i miejsca pracy 7. środowisko 8. podsumowanie i ocena 43
 44. 44. Układ drogowy 3.1 Układ drogowy Wewnętrzny układ drogowy Przedmieścia Oławskiego opiera się na trzech głównych trasach: nadrzędnej, w kierunku północno-południowym (ulica Pułaskiego) i dwóch w kierunku wschodnio-zachodnim (ulica Traugutta i ulica Kościuszki. Pozostałe ulice funkcjonują jako uzupełniające. Przedmieście Oławskie w obrębie granicy administracyjnej osiedla charakteryzuje wysoki współczynnik motoryzacji. Wynosi on 362 samochody na 1000 mieszkańców Wrocławia. Współczynnik motoryzacyjny dla innych śródmiejskich dzielnic Wrocławia jest znacznie niższy (237-309), a średnia dla całego miasta 315 samochody. Powyższa statystyka przekłada się na przestrzenne aspekty związane z obecnością samochodów w mieście. OŁAWS KA drogi główne IV A O WST PL. P A WY WA RSZ Kategorie dróg wg Studium Strefy ruchu uspokojonego, strefa płatnego parkowania drogi zbiorcze B GRO BLI PUŁ M ŚCIUSZKI Strefa ruchu uspokojonego MA ŁA UNY 30 A Strefa C KO UGUTT KO A Strefa B PA VII RYSK ŚCIUSZKI IEJ KO CH O WSK IEGO KA KO WS KRA DYREKCYJNA VI TR AS KIEG Strefy ruchu uspokojonego, strefa płatnego parkowania 44 C III O ŃCÓW NA 30 30
 45. 45. transport i komunikacja 98 Kategorie dróg Tra u droga pierwszorzędna ińsk iego gu tta Walo ńs droga drugorzędna ka Kras Most Oławski uk eg osa droga jednokierunkowa ka ńs Podwale o-B ważniejsze drogi alo W Ha ka Wo rc za nic er Mi siń sk ieg zki Pr ąd Puła zy ńs skie kie go o na od Zg j kieg Ko iego tack iego ię W Brz esk ius zk i oby a śc Więc kow sk Świs zyńs Prąd o ieg sk ow ck o go łas kie Pu ka iego kie tta ows k ys gu ach ar u Tra Mał un yP szki ież Plac Zgody m Kościu Śc Ko Plac K tucji onsty3 Ma ja go go ask za bia ch ich Łąka Na Nisk Chud o Puł ena a Dąbr owsk ie wic ka yb Sz Ża kieg iej ka azie cius uds ysk Łu Kni Koś Piłs Par tta Dworcow ny gu Herc mu au Tr Ko ieg o ella ska kow Kra 98 0 100 200 300 400 500 m 45
 46. 46. Komunikacja zbiorowa 3.2 Przedmieście Oławskie jest bardzo dobrze obsługiwane ze strony komunikacji zbiorowej, której węzły znajdują się przy skrzyżowaniach głównych ulic. Atutem obszaru jest bliskość głównego dworca kolejowego. Obecnie torowisko tramwajowe na ulicy Kościuszki pomiędzy ulicami Pułaskiego i Krakowską jest wykorzystywane jako awaryjne ze względu na jego zły stan techniczny. W obszarze opracowania kursują 4 linie tramwajowe: 3, 5, 0L oraz 0P. Linia tramwajowa nr 3 kursuje na trasie Pilczyce – Księże Małe, linia 5 na trasie Oporów – Księże Małe, a linie OL i OP zapewniają połączenie pomiędzy Dworcem Głównym PKP oraz Dworcem Nadodrze. W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru kursują linie tramwajowe: 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11 i 33+. Ważnym ciągiem komunikacji zbiorowej jest ulica Kołłątaja, położona poza granicą opracowania. Zapewnia ona dostępność dla ulicy Dworcowej i przyległych kwartałów zabudowy. Wzdłuż ulicy Kołłątaja kursują linie tramwajowe 2, 5, 8, 9, 11. Linie tramwajowe biegną wzdłuż głównych ulic komunikacji kołowej: ul. Piłsudskiego, Pułaskiego, Traugutta, Krakowska. Największym węzłem komunikacyjnym jest obszar tzw. Placu Społecznego. Jest to węzeł o znacznej uciążliwości dla pasażerów ze względu na duże odległości pomiędzy poszczególnymi przystankami w jego obrębie. Węzły komunikacji publicznej przystanki autobusowe przystanki tramwajowe węzły komunikacji publicznej postój taksówek 46 Przystanki komunikacji autobusowej rozmieszczone są wzdłuż głównych ulic. Przedmieście Oławskie obsługiwane jest przez linie dzienne i nocne, których przystanki zlokalizowane są głownie przy przystankach komunikacji tramwajowej. W granicach opracowania kursuje 6 linii komunikacji nocnej. Dworzec Główny PKP z przyległym Dworcem PKS zapewniają połączenia aglomeracyjne, krajowe i międzynarodowe. W ich obrębie znajdują się istotne węzły przesiadkowe komunikacji zbiorowej.
 47. 47. 3 5 10 transport i komunikacja 5 4 33+ 5 4 33+ Komunikacja zbiorowa kieg o 3 5 10 Tra u tta Trasy komunikacji autobusowej 35 Kras ińs gu 0L Walo ńs Trasy komunikacji tramwajowej ka Most Oławski 6A 5 14 145 A 14 Podwale ka 46, 14 Linie tramwajowe i autobusowe 146 Wo rc 149 ella za nic er Mi ieg kie ńs 00 L 12 01 ar ys kie na od Zg j kieg Ko iego tack iego ię W Świs Brz esk ius zk i oby a śc ch 120 ich Łąka Na Nisk Chud zyńs Prąd o ieg sk ow ck o 114 tta 0L yP gu 0P 50 un u Tra 40 2 ka Kościu s 901 90 zki 0L 120 Plac Zgody m ież 14 Ko Plac K tucji onsty3 Ma ja Więc kow sk 0L zy 19 Pr ąd 0P 250 240 o 90 Śc Dą 409 4 bro 0 ws 6 kie go sk bia zki siń go 406 6 145A 149 14 za Ża cius Sz 35 Dworcow a N Puł ena Herc 146 14 5 K 25 3 D 24 241 3 Dworcow a 8 11 259 wic ka yb tta ka azie Koś N2 Łu Kni gu Ko m 901 uny 900 Pary L1 s 20 kiej 114 au Tr 0P ask ieg o 259 8 11 Przystanki tramwajowe ka ńs osa Przystanki autobusowe alo W o-B 0P uk eg 35 Ha 100 200 300 ska L kow 00 Kra 901 9 114 243 0 400 500 m 47
 48. 48. 3.3 Parkowanie Parkowanie samochodów w obrębie obszaru opracowania jest istotnym problemem wpływającym na kształt i funkcjonowanie przestrzeni. Duża gęstość zaludnienia obszaru oraz lokalizacja różnych usług i handlu generują duże zapotrzebowanie na miejsca parkingowe. Garaż naziemny przy nowej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Prądzyńskiego Po lewej: ulica Komuny Paryskiej: samochody zaparkowane są równolegle do jezdni. Po prawej: ulica Chudoby: szerokość ulicy umożliwia obustronne parkowanie prostopadłe. Po lewej: wnętrze kwartału między ulicami Traugutta, Prądzyńskiego, Zgodną i Komuny Paryskiej – zorganizowano parking dla mieszkańców. Po prawej: parking strzeżony płatny przy skrzyżowaniu ulic Szybkiej i Traugutta. Parkowanie na trawnikach w podwórzach: po lewej wnętrze kwartału pomiędzy ulicami Pułaskiego, Komuny Paryskiej i Kościuszki, po prawej pomiędzy ulicami Traugutta, Komuny Paryskiej i Więckowskiego. 48 Przedmieście Oławskie (w obrębie granicy administracyjnej osiedla) charakteryzuje wysoki współczynnik motoryzacji. Wynosi on 362 samochody na 1000 mieszkańców Wrocławia (średnia dla całego Wrocławia to 315). Współczynnik motoryzacyjny dla innych śródmiejskich dzielnic Wrocławia jest znacznie niższy (237-309). Powyższa statystyka przekłada się na przestrzenne aspekty związane z obecnością samochodów w obszarze. 1. Parkowanie wzdłuż ulic to najbardziej powszechna forma parkowania. Na większości z 27 ulic obszaru występuje parkowanie po obu stronach jezdni (równoległe bądź pod kątem 45° do jezdni). Po godzinie 17.oo, gdy większość mieszkańców wraca do domów, wykorzystanie miejsc parkingowych wzdłuż ulic jest niemal 100-procentowe. Niekorzystnym zjawiskiem związanym z tą formą parkowania są trudności powstające w pieszym poruszaniu się po ulicy. 2. Parkowanie zorganizowane oraz "dzikie" we wnętrzach kwartałów Parkowanie zorganizowane występuje przeważnie w obrębie nowych inwestycji mieszkaniowych. Parkingi te liczą na ogół kilkanaście stanowisk i są uporządkowane dzięki oznakowaniu poziomemu nawierzchni. W większości podwórek zaobserwowano niezorganizowane, "dzikie" parkowanie, które jest uciążliwe dla mieszkańców. W wielu wypadkach parkujące samochody stanowią dużą barierę przestrzenną, uniemożliwiającą wykorzystanie podwórek przez mieszkańców na inne cele. W wielu wnętrzach kwartałów znajdują się wolnostojące garaże dla samochodów. 3. Parkingi strzeżone (płatne) są formą zorganizowanego parkowania. W obszarze objętym opracowaniem zlokalizowano 5 parkingów strzeżonych i ogrodzonych. Ponadto obszar częściowo należy do strefy C płatnego parkowania, który ograniczony jest od wschodu ulicą Pułaskiego. 4. Parkingi wbudowane zgodnie z wymogami dokumentów nadrzędnych posiadają narzucony obowiązek organizacji miejsc postojowych w granicach działki, na której zlokalizowana jest inwestycja. Współcześnie powstające budynki często posiadają zorganizowane, najczęściej podziemne parkingi. W obszarze opracowania powstaje zabudowa, w której usytuowane będą podziemne garaże.
 49. 49. transport i komunikacja Parkowanie parkingi zorganizowane parkingi zorganizowane strzeżone parkingi "dzikie" parkowanie wzdłuż ulic postój taksówek wzdłuż ulic istniejące budynki z garażami B powstające budynki z garażami parking wielopoziomowy B B B B B B 0 100 200 300 400 500 m 49
 50. 50. Stan techniczny nawierzchni 3.4 Historycznie typową nawierzchnią jest kostka brukowa – jak na ulicy Stacha Świstackiego Nawierzchnie ulic nawierzchnia asfaltowa nawierzchnia kamienna nawierzchnia betonowa torowisko betonowe lub kamienne torowisko z tłucznia Nawierzchnie jezdni Przedmieścia Oławskiego są przeważnie asfaltowe lub brukowe. Wyjątek stanowi ulica Szybka o nawierzchni betonowej jako droga dojazdowa do zabudowy wielorodzinnej i usługowej. Asfalt został wprowadzony w miejsce nawierzchni brukowych w celu poprawy stanu technicznego jezdni. W ostatnich latach remonty przeszły ulice Kościuszki (częściowo), Małachowskiego i Traugutta. Wykonano również kompleksową przebudowę ulicy Pułaskiego. Wieloletni Plan Inwestycyjny Wrocławia na lata 2013-2017 przewiduję w 2016 roku przebudowę ul. Pułaskiego na odcinku Kościuszki / Małachowskiego. Strategiczną inwestycją dla miasta Wrocławia będzie budowa Śródmiejskiej Trasy Południowej (ŚTP) 2017+ łączącej Plac Strzegomski z Placem Społecznym, co będzie się wiązało z poszerzeniem ulicy Pułaskiego. Stan techniczny nawierzchni ulic ulice odremontowane obszary potencjalnych utrudnień najbardziej obciążone odcinki ulic ulica o największym obciązeniu Powyżej zmodernizowana ulica Traugutta stan nawierzchni dobry stan nawierzchni średni stan nawierzchni lichy stan nawierzchni zły sygnalizacja świetlna przejścia dla pieszych brak przejść przy skrzyżowaniach Kostka brukowa przy ul. Kościuszki 50 brak przejść przy obiektach oświaty
 51. 51. transport i komunikacja Nawierzchnie chodników nawierzchnia betonowa nawierzchnia kamienna nawierzchnia mieszana nawierzchnia asfaltowa Stan techniczny nawierzchni chodników Nawierzchnie stref pieszych stan dobry stan średni stan zły Nawierzchnie chodników na Przedmieściu Oławskim dzielą się na cztery rodzaje: kamienne, betonowe, asfaltowe i mieszane. Materiałem historycznym jest kostka brukowa, występująca m.in. wzdłuż ulic Mierniczej i Prądzyńskiego. Betonowe i betonowo-kamienne chodniki ulic Traugutta i Pułaskiego utrzymane są w bardzo dobrym stanie technicznym, podobnie jak betonowe chodniki ulicy Kościuszki. Asfaltowe chodniki występują głównie przy ul. Krasińskiego. Kamienny chodnik ulicy Kniaziewicza Wieloletni Plan Inwestycyjny Wrocławia na lata 2013-2017 przewiduje poprawę stanu chodnika ul. Kniaziewicza (od Pułaskiego do Dąbrowskiego) oraz przebudowę chodników ulicy Mierniczej. Asfaltowy chodnik ulicy Krasińskiego Zmodernizowany chodnik ulicy Traugutta o nawierzchni kamienno-betonowej Betonowy chodnik ulicy Haukego-Bosaka 51
 52. 52. Ścieżki rowerowe 3.5 Wrocławskie rowerowe trasy główne przebiegają: • w północnej część Placu Powstańców Warszawy (Placu Społecznego), • na południowym-wschodzie wzdłuż ulicy Krakowskiej, • w centrum wzdłuż ul. Pułaskiego. Trasy te nie są obecnie ze sobą połączone, ale według „Koncepcji podstawowej sieci tras rowerowych we Wrocławiu – układ docelowy. Trasy rowerowe w rejonie Śródmieścia.” Połączenie ich nastąpi poprzez stworzenie następujących planowanych tras głównych: • Krakowska z Pułaskiego wzdłuż ul. Kościuszki oraz Traugutta; • Pułaskiego z częścią usytuowaną po północnej części Placu Społecznego wzdłuż ul. Walońskiej oraz Dobrzyńskiej. Istniejąca infrastruktura rowerowa Trasy główne Parkingi rowerowe Stacje roweru miejskiego Projektowana infrastruktura rowerowa Trasy główne Trasy zbiorcze Trasy rekreacyjne Szlaki rowerowe EuroVelo9 Rowerowy Szlak Odry 52 Projektowane są jednocześnie wzdłuż ulic trasy rowerowe zbiorcze, uzupełniające główny układ komunikacyjny (Piłsudskiego, przedłużenie Kościuszki, Komuny Paryskiej, Oławska). Poprzez Plac Społeczny przebiegają obecnie również dwa szlaki rekreacyjno-turystyczne: Szlak Odry oraz europejski szlak EuroVelo9, które wspiera Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju. Również bulwar rzeki Odry oraz Oławy przystosowany jest do rekreacyjnego ruchu rowerowego.
 53. 53. Przedmieście Oławskie Analizy do Masterplanu masterplan 1. rozwój historyczny 2. struktura funkcjonalno-przestrzenna (i) 3. transport i komunikacja 4. struktura funkcjonalno-przestrzenna (II) 4.1. Struktura przestrzenna struktura funkcjonalno-przestrzenna (II) 5. mieszkańcy i aspekty społeczne 4.2. Strefy wejściowe 6. struktura gospodarcza i miejsca pracy 4.3. Osie widokowe i sekwencje przestrzenne 7. środowisko 4.4. Typologia przestrzeni publicznych 8. podsumowanie i ocena 4.5. Ulice 4.6. Oświetlenie 4.7. Zieleń 4.8. Wnętrza kwartałów zabudowy 4.16 Dachy 4.9. Miejsca targów ulicznych, kioski 4.17. Elewacje  4.10. Wyposażenie przestrzeni publicznych 4.18. Strefy parterów i elementy reklamy  4.11. Wyposażenie wnętrz podwórkowych 4.19. Balkony, wykusze, bramy i przejazdy 4.12. Rzeźby 4.20. Okna, drzwi, detale architektoniczne 4.13. Zabudowa 4.21. Inwestycje (2008-2013)  4.14. Wysokość zabudowy 4.15. Stan techniczny zabudowy  4.22. Planowane inwestycje (2013+)  4.23. Przedmieście Oławskie (2017+)  53
 54. 54. 4.1 Struktura przestrzenna Przedmieście Oławskie posiada czytelny układ przestrzenny, wyznacza go nieregularna siatka ulic głównych, istniejących od XIV wieku (ulice: Komuny Paryskiej, Pułaskiego, Traugutta) oraz ulicy Kościuszki (utworzonej na początku XIX wieku – 1807). Układ tych ulic został uregulowany w II połowie XIX w. (pierwszy plan budowlany dla Wrocławia), w 1860 dokonano geometrycznej parcelacji istniejących dróg oraz wyznaczono ulice poprzeczne. W dalszej kolejności powstały kwartały przyległe do terenów kolejowych. (1870 – powstaje kwartał Kościuszki - Więckowskiego – Brzeska - Świstackiego - obszar wówczas słabo zagospodarowany). W II połowie XIX w. struktura urbanistyczna posiadała geometryczną formę. W strukturze przestrzennej Przedmieścia Oławskiego można wyodrębnić kilka typów kwartałów zabudowy: • kwartały duże (jak np. kw. pomiędzy ulicami Pułaskiego, Komuny Paryskiej, Prądzyńskiego), • kwartały średniej wielkości (jak np. kw. ulic Kościuszki, Więckowskiego, Chudoby, Brzeska), wśród tych kwartałów można wyróżnić dwa podtypy: kwartały „wertykalne”/pionowe jak np. ww. kwartał Kościuszki, Więckowskiego, Chudoby, Brzeska oraz kwartały „horyzontalne” jak np. kw. Krasińskiego, Haukego-Bosaka, Pułaskiego, Worcella) Po lewej: system kwartałów i ulic Po prawej: struktura przestrzenna obszaru • kwartały najmniejsze: jak np. kw. ulic Hercena, Komuny Paryskiej, Krasińskiego, Kniaziewicza. Większość kwartałów zabudowy ma kształt prostokąta, jednak przebieg historycznych dróg zdeterminował powstanie kwartałów o kształcie trójkątnym i trapezowym. Tereny pomiędzy ulicą Traugutta a rzeką Oławą nie posiadają czytelnego układu przestrzennego. Przebieg ulic w obrębie obszaru opracowania również wynika z historii rozwoju układu urbanistycznego. Główne ulice, będące reliktem szlaków historycznych, nie posiadają regularnej geometrii, co pozytywnie wpływa na tworzenie się zamknięć perspektywicznych. Główne ulice w obszarze opracowania, które wpływają na kompozycję przestrzeni całości: ulica Pułaskiego, ulica Kościuszki, ulica Traugutta, ulica Komuny Paryskie, są to najdłuższe ulice, o nieregularnej geometrii. Pozostałe ulice, które są krótsze, cechuje regularny przebieg oraz obudowanie historyczną zabudową kamienicową. Tworzą one zwarte wnętrza urbanistyczne o proporcjach wysokości pierzei do szerokości ulicy 1:1. Parametry te niekorzystnie wpływają na możliwość doświetlenia mieszkań przez światło słoneczne, ale i tworzą niepowtarzalny charakter miejsca. Obszar opracowania jest czytelny w strukturze miasta, możliwe jest wyznaczenie jego granic. • Od północy naturalną granicę stanowi obszar Placu Powstańców Warszawy (Placu Społecznego) [wzdłuż ulicy Traugutta (od skrzyżowania z Fosą Miejską), ulicy Walońskiej, przez Most Oławski]. W przyszłości planowana jest ponowna urbanizacja obszaru. • Od wschodu naturalną granicę stanowi północne nabrzeże Oławy na odcinku od Mostu Oławskiego do ulicy Na Niskich Łąkach. Obecnie tereny nabrzeża Oławy zagospodarowane są w niewielkim stopniu. • Południową barierą przestrzenną są tory kolejowe wraz z przyległymi do nich terenami. 54 • Od strony zachodniej naturalną granicę przestrzenną stanowi Fosa Miejska. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że granicą jest ulica Dworcowa, umownie oddzielająca Przedmieście Oławskie od strefy centrum i dworca PKP.
 55. 55. struktura funkcjonalno-przestrzenna (II) 55
 56. 56. 4.2 Strefy wejściowe Strefy wejściowe od strony Starego Miasta i ul. Podwale 1. Ulica Oławska – na odcinku pomiędzy ulicami Kazimierza Wielkiego a Traugutta jest uciążliwą arterią komunikacyjną. Od skrzyżowanie z ul. Krasińskiego ul. Oławska przechodzi w ulicę Traugutta, która jest jedną z głównych ulic Przedmieścia Oławskiego oraz w stronę Placu Społecznego (Placu Powstańców Warszawy), Widok w kierunku na Przedmieście Oławskie ze skrzyżowania ulicy Oławskiej i Piotra Skargi Strefa wejściowa od strony wschodniej 9. Ulica Krakowska – jest wylotową arterią komunikacyjną, wzdłuż niej koncentruje się zabudowa o charakterze przemysłowym. Krakowska jest przedłużeniem ulicy Traugutta i łączy się z ulicą Kościuszki. Strefy wejściowa od strony Placu Społecznego (Placu Powstańców Warszawy) 13. Ulica Podwale – jest ulicą ciągnącą się wzdłuż zewnętrznego obwodu Fosy Staromiejskiej. Na odcinku pomiędzy ulicą Kołłątaja a ulicą Dworcową ulica Podwale łączy się z ulicą Komuny Paryskiej. 2. Ulica Krasińskiego – prowadzi do obszaru z Parku Juliusza Słowackiego. 12. Ulica Kościuszki – jest fragmentem dawnego szlaku rokadowego i przebiega równoleżnikowo przez Przedmieście Świdnickie. Historycznie łączyła ze sobą Przedmieście Mikołajskie z Przedmieściem Oławskim. 4. Ulica Plac Powstańców Warszawy oraz ulica Mazowiecka to strefy wejściowe o utrudnionym dostępie dla pieszych, łączące Przedmieście Oławskie z obiektami użyteczności publicznej zlokalizowanymi wzdłuż bulwaru Dunikowskiego i wybrzeża Słowackiego. 11. Ulica Piłsudskiego – przebiega równolegle do historycznego centrum miasta i łączy Dworzec Świebodzki z Dworcem Głównym. Jej przedłużeniem jest ulica Małachowskiego leżąca w granicach opracowania. Strefa wejściowa od strony południowej Strefa wejsćiowa od ulicy Oławskiej (1) 10. Ulica Dyrekcyjna – łączy dwie ważne arterie (ul. Śleżną z ul. Pułaskiego i jest również fragmentem drogi krajowej nr 98. Na odcinku pomiędzy torami kolejowymi (ul. Sucha i ul. Pułaskiego) ulica Dyrekcyjna przebiega pod wiaduktem kolejowym (tzw. wąskie gardło). W ramach budowy śródmiejskiej trasy południowej planowane jest poszerzenie wiaduktu. 3. Ulica Kujawska – jest fragmentem węzła komunikacyjnego w rejonie Pl. Społecznego i stanowi głownie dostęp dla pojazdów samochodowych. Strefy wejściowe od strony Oławy 5. Most Oławski – łączy ulicę Walońską z ulicą Na Grobli (biegnącą wzdłuż lewego brzegu Oławy. 6. Ulica Szybka – łączy ulice Traugutta i Na Grobli. Na wysokości Oławy przechodzi w kładkę pieszą. 7. Żabia Ścieżka (most/kładka) – łączy obszar objęty opracowaniem z terenami rekreacji znajdującymi się przy prawym brzegu Oławy (Park na Niskich Łąkach, boisko piłkarskie, ogródki działkowe). Od lewego brzegu Oławy Żabia Ścieżka jest ciągiem pieszo-rowerowym. 8. Most Rakowiecki – jest fragmentem ulicy Na Niskich Łąkach, biegnącej równolegle do Żabiej Ścieżki i zapewniającej dostęp do terenów rekreacji przy prawym brzegu Oławy. Most Rakowiecki wraz z ulicą Na Niskich Łąkach łączy Przedmieście Oławskie z dzielnicą mieszkaniową Rakowiec, zapewnia dostęp kołowy do siedziby Ośrodka Szkolenia Kierowców Polskiego Związku Motorowego, jak i stadionu KS Polonia. Widok z ulicy Krakowskiej na zbieg ulic Traugutta i Kościuszki 56 Widok z ulicy Dyrekcyjnej na wiadukt kolejowy Widok z Mostu Rakowieckiego w kierunku Przedmieścia Oławskiego
 57. 57. struktura funkcjonalno-przestrzenna (II) Widok z Mostu Oławskiego w kierunku obszaru opracowania Widok z kładki pieszej na Żabiej Ścieżce Widok z Mostu Rakowieckiego w kierunku ulicy Na Niskich Łąkach Główne ulice Główne wejścia 1 Pozostałe wejścia 4 2 3 Wejścia piesze 6 Strefy wejściowe od strony rzeki Oławy 5. Most Oławski 6. ul. Szybka (kładka piesza) 7. Żabia Ścieżka (most/kładka) 8. Most Rakowiecki Strefy wejściowe od strony Placu Społecznego 2. ul. Krasińskiego 3. ul. Kujawska 4. ul. Plac Powstańców Warszawy 13 7 12 11 Strefy wejściowe od Podwala i Starego Miasta 1. ul. Oławska 11. ul. Piłsudskiego 12. ul. Kościuszki 13. ul. Podwale 1. ul. Oławska Pozostałe wejścia 9. ul. Krakowska 10. ul. Dyrekcyjna (wiadukt) 5 8 9 10 57
 58. 58. 4.3 Osie widokowe i sekwencje przestrzenne Definicje oś kompozycyjna – wyobrażalna prosta biegnąca przez środek jakiegoś układu elementów przestrzennych, np. zespołu lub zespołów zabudowy, parku, miasta itd. oś widokowa – wyobrażalna prosta kierująca wzrok na charakterystyczne elementy zagospodarowania terenu lub terenów, w tym elementy znajdujące się poza obszarem planu (np. określane generalnie jako krajobraz). 1. Widok na ul. Komuny Paryskiej i ul. Kościuszki 2. Widok na ul. Pułaskiego 11. Widok na Galerię Dominikańską i kościół 4. Widok na wieżę pływalni miejskiej 5. Widok z ul. Kościuszki na Trzonolinowiec 6. Widok z ul. Krakowskiej na ul. Traugutta i Kościuszki 7. Widok z ul. Krasińskiego na gmach Poczty Głównej 8. Widok z ul. Traugutta na kościół św. Maurycego dominanta – obiekt budowlany lub jego część, która koncentruje uwagę obserwatorów ze względu na swoją wysokość, wielkość lub wyróżniającą formę architektoniczną. krajobraz kulturowy – jest tworzony przez człowieka w wieloletnim procesie twórczym cechującym się wielką różnorodnością form. Różnorodność ta determinowana jest przez wiele czynników. Dwa najważniejsze z nich to czas i miejsce powstania [Pawłowska 2001]. 58
 59. 59. struktura funkcjonalno-przestrzenna (II) 11. 3. 7. 10. Widok z ul. Mierniczej na osiedle Angel Wings 2. 8. 9. 4. 5. 10. 1. 3. Widok na ul. Traugutta i kościół św. Trójcy 6. 9. Widok z ul. Mierniczej na osiedle Angel Wings 59
 60. 60. 4.3 Sekwencje przestrzenne powstają dzięki charakterystycznym układom urbanistycznym. Osie widokowe tworzone są przez ukształtowane ulice wraz towarzyszącą zabudową, skierowane często na dominanty występujące w krajobrazie. Przestrzeń rozpoznawalna wspomaga orientację w terenie, sprawia, iż identyfikujemy się z danym miejscem, jest bardziej przyjazna dla odbiorców i bardziej interesująca dla ludzi z zewnątrz. Na Przedmieściu Oławskim długie osie widokowe ukształtowane są przez główne ulice Traugutta, Kościuszki i Pułaskiego. Niektóre z krótszych ulic zamknięte są poprzez prostopadle ustawione do nich pierzeje, niektóre zamykane są przez charakterystyczne narożniki przeciwległych kamienic. Widok na dominantę 12-piętrowego trzonolinowca znajdującego się na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Dworcowej. Widok z z ul. Stanisława Więckowskiego na narożnik kwartału przy ul Komuny Paryskiej Do głównych dominant z pewnością zaliczyć można wieżę kościoła św. Maurycego oraz św. Trójcy, Trzonolinowiec, budynek Fortum, osiedle Angel Wings oraz biurowiec znajdujący się przy ulicy Traugutta. Widok z ul. Mierniczej na osiedle Angel Wings. Interesująca, łamana oś widokowa, ograniczona 6-kondygnacyjną historyczną zabudową. Szerokość ulicy od fasady do fasady mieści się w granicach 18m–22 m. Widok z ul. Krakowskiej na budynek narożnego kwartału na priorytetowym skrzyżowaniu ulic Traugutta i Kościuszki Widok na ulicę Pułaskiego - długa oś widokowa zamknięta w oddali przez zabudowę 60 Widok z ul. Kościuszki zamknięty prostopadłą pieżeją Widok na dominantę wieży kościoła św. Maurycego przy ul. Traugutta
 61. 61. struktura funkcjonalno-przestrzenna (II) Osie widokowe i sekwencje przestrzenne dominanty budynki zamykające osie widokowe ulic narożniki budynków na zamknięciu osi ulic budynki oraz zespoły zabytkowe o dużej wartości kulturowej punkty widokowe charakterystyczne narożniki budynków Widoki w kierunku: 1. wieży budynku pływalni miejskiej 2. Obserwatorium 3. Galerii Dominikańskiej 4. kościoła św. Bernardyna 5. biurowca przy ul. Traugutta 6. Poczty Głównej 7. katedry św. Krzyża 8. kościoła św. Jana Chrzciciela 9. biurowca Fortum 10. kościoła św. Maurycego 11. kościoła św. Trójcy 12. budynku Angel Wings 13. budynku przy ul. Szybkiej 14. budynku z ul. Krakowskiej 15. Trzonolinowca 16. centrum handlowego osie widokowe na budynki zamykające przestrzeń ulic osie widokowe na narożniki budynków osie widokowe na zieleń skweru oś widokowa w kierunku murali 61
 62. 62. 4.4 Typologia przestrzeni publicznych Przedmieście Oławskie posiada czytelny system przestrzenny. Jego głównymi elementami są ciągi ulic oraz węzły funkcjonalno-przestrzenne, powstałe na ogół na skrzyżowaniach ulic – są to miejsca, z których częściej korzystają mieszkańcy osiedla i odwiedzający, co podyktowane jest z reguły względami funkcjonalnymi (np. węzły przesiadkowe, oferta handlowo-usługowa, funkcje o charakterze ponadlokalnym). Jako „rdzeń” osiedla można określić ulice Pułaskiego, Traugutta i Kościuszki. Tutaj występują miejsca węzłowe związane z lokalizacją przystanków komunikacji zbiorowej, głównie w rejonie ulicy Pułaskiego oraz zbiegu ulic Kościuszki, Traugutta i Krakowskiej. Pozostałe miejsca wskazane jako kluczowe punkty węzłowe systemu przestrzeni publicznych to węzły przesiadkowe o mniejszej ilości przystanków, jak również skwery czy strefy wejściowe do obiektów o szczególnym znaczeniu. Sieć pozostałych ulic uzupełnia system przestrzenny osiedla. 62 Teren zieleni urządzonej pomiędzy ulicą Podwale i Krasińskiego jest rozległym skwerem, w którego obrębie mieszczą się place zabaw dla dzieci i miejsca rekreacji. Jest to największe otwarte miejsce wspólne, które jest zagospodarowane i używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Zagospodarowane nabrzeże Oławy, które zostało zrealizowane w związku z prywatną inwestycją mieszkaniową Angel Wings, jest powszechnie dostępne. Dzięki dobremu zachowaniu struktury przestrzennej, również historyczny charakter osiedla odznacza się znaczną czytelnością. Miejscowe zakłócenia pochodzą z okresu powojennego i polegają na wprowadzeniu nowych form w układzie urbanistycznym – nie respektujących uprzednio ukształtowanego porządku. Przebudowa ulicy Haukego-Bosaka skutkowała zmianą pierwotnych proporcji i wprowadzeniem szpaleru drzew. Znaczną ingerencję w historyczny układ przestrzenny stanowi przebudowa ulicy Pułaskiego.
 63. 63. struktura funkcjonalno-przestrzenna (II) Kluczowe punkty systemu przestrzeni publicznych GŁÓWNE WĘZŁY 6. Rejon skrzyżowania ulic Pułaskiego i Traugutta 1. 6. 7. Rejon skrzyżowania ulic Pułaskiego i Komuny Paryskiej 8. Rejon skryżowania ulic Pułaskiego i Kościuszki 14. 15. 9. Rejon skrzyżowania ulic Traugutta, Żabia Ścieżka i Plac Zgody 13. 11. ejon u zbiegu ulic Traugutta, Kościuszki R i Krakowskiej 2. POZOSTAŁE WĘZŁY 12. 1. Rejon skrzyżowania ulic HaukegoBosaka i Krasińskiego 2. Rejon u zbiegu ulic Podwale, Krasińskiego i Komuny Paryskiej 3. 4. 3. Rejon skrzyżowania ulic Kościuszki i Dworcowej 5. 7. 4. Ulica Dworcowa na odcinku pomiędzy ul. Kościuszki i Piłsudskiego 9. 5. Rejon skrzyżowania ulic Kniaziewicza i Krasińskiego 8. 10. Rejon skrzyżowania ulic Komuny Paryskiej i Kościuszki 10. 12. Strefa wejściowa wraz z parkingiem przed sklepem wielkopowierzchniowym MIEJSCA SZCZEGÓLNE 13. Fragment zagospodarowanego nabrzeża Oławy 14. Przestrzeń ulicy Haukego-Bosaka ze szpalerem drzew 15. Park i plac zabaw pomiędzy ul. Podwale i ul. Krasińskiego POŁĄCZENIA POMIĘDZY WĘZŁAMI 11. 0 100 200 300 przystanek autobusowy 400 500 m przystanek tramwajowy 63
 64. 64. Ulice 4.5 Na potrzeby niniejszej analizy zastosowano jako kryterium określające typ ulicy jej szerokość mierzoną od fasady do fasady. W niektórych wypadkach proporcje ulic zostały zmienione w wyniku przebudowy czy braku odbudowy historycznego układu urbanistycznego. Szerokość większości ulic w obrębie zachowanego historycznego układu urbanistycznego wynosi pomiędzy 15 a 18 m. Ulica Chudoby (5) jest ulicą o szerokości nieco ponad 18 m (18,69 m) – gabaryty te umożliwiają ruch dwukierunkowy (2 pasy ruchu) w oraz obustronne parkowanie wzdłuż jezdni pod kątem 45º C. Ulica Kościuszki (3) i (4) jest jedną z najstarszych ulic w obrębie obszaru opracowania. W wyniku przebudowy historycznego układu obecnie jej przekrój poprzeczny w poszczególnych odcinkach jest różny. Na odcinku pomiędzy ul. Chudoby i ul. Więckowskiego (4) ulica ma szerokość 22 m, co umożliwia ruch dwukierunkowy (3 pasy ruchu), ruch tramwajowy. Pojazdy parkują tu obustronnie, skośnie, wykorzystując częściowo chodniki. Na odcinku pomiędzy ul. Pułaskiego i Dąbrowskiego (3) szerokość ulicy to już ponad 27 m, w jej obrębie występuje ruch dwukierunkowy (3 pasy) jezdni oraz parkowanie równoległe wzdłuż ulicy. Po lewej: Przekrój B-B (Ulica Pułaskiego) Po prawej: Przekrój A-A (Ulica Traugutta) skala 1:500 64 Ulica Dąbrowskiego (1) posiada zachowane historyczne gabaryty, szerokość pomiędzy jej pierzejami to 15,5 m, co umożliwia jednokierunkowy ruch kołowy (2 pasy) oraz parkowanie równoległe po obu stronach jezdni. Ulica Pułaskiego (2) jest przykładem ulicy o zmienionych gabarytach przestrzennych. W latach 2011—2012 zrealizowano przebudowę ulicy (jezdni) na odcinku ul. Traugutta i Kościuszki. Obecnie ulica posiada jezdnię o szerokości 11 m, co umożliwia ruch dwukierunkowy (3 pasy jezdni), wydzielone torowisko tramwajowe oraz wydzielony parking dla ponad 50 samochodów. Szerokość ulicy od fasady do fasady sięga do 50 m. Ulica ma charakter arterii komunikacyjnej, jest częścią drogi krajowej nr 8 i 98 (alternatywna trasa dla Autostradowej Obwodnicy Wrocławia) oraz trasy europejskiej E67 łączącej Europę Środkową z Finlandią. Ulica Kościuszki (3) i (4) na odcinku pomiędzy ul. Pułaskiego i ul. Krakowską posiada awaryjne torowisko tramwajowe, którego niezadowalający stan techniczny uniemożliwia jego regularną eksploatację.
 65. 65. struktura funkcjonalno-przestrzenna (II) 6 1 8 7 Ulica Dąbrowskiego 2 Ulica Pułaskiego 9 10 Typy ulic wg szerokości 12 m - 15 m 15 m -18 m 18 m - 21 m 7 21 m - 24 m 24 m - 27 m 27 m - 30 m > 30 m 3 Ulica Kościuszki 4 Ulica Kościuszki 5 Ulica Chudoby 9 1 10 3 2 BB AA 6 4 8 5 65
 66. 66. 4.6 Oświetlenie Podstawowe typy oświetlenia występujące na Przedmieściu Oławskim to: • latarnie wiszące, • latarnie wolnostojące, • latarnie mocowane na budynkach. Najbardziej doświetlone są główne ulice kategorii zbiorczej o wzmożonym ruchu komunikacji kołowej i tramwajowej, przede wszystkim ul. Generała Kazimierza Pułaskiego. Jej wyposażenie jest zróżnicowane, począwszy od latarni wiszących, oświetlających jezdnię, poprzez wolnostojące, oświetlające trasę tramwajową i ciąg pieszo-rowerowy, po lampy niskie, do 6 m wysokości, znajdujące się przy przystankach tramwajowych. Wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych – takich jak ulica Traugutta i Kościuszki – latarnie wiszące oświetlają jezdnię dwurzędowo, a wzdłuż ulic węższych jednorzędowo. Mniejsze latarnie wolnostojące występują licznie w nowo wybudowanych kwartałach mieszkaniowych takich jak Angel Wings, w kwartałach przy ulicy Szybkiej, Świstackiego, Prądzyńskiego, Kościuszki oraz na terenie wyremontowanego podwórka kwartału otoczonego ulicami Traugutta, Mierniczej, Łukasińskiego, Prądzyńskiego. Oświetlenie w postaci latarni zamocowanych na budynkach rozmieszczone jest nielicznie wzdłuż niektórych odcinków ulic Małachowskiego, Komuny Paryskiej na wysokości Skweru, Krasińskiego oraz przy Placu Zgody. Nieliczne duże lampy zamocowane są na elewacji budynków we wnętrzach kwartałowych. Całkowicie pozbawiony oświetlenia ulicznego jest tylko jeden odcinek ulicy Haukego Bosaka od ulicy Krasińskiego. Większość latarni ulicznych wolnostojących występuje w zachodniej części Przedmieścia Oławskiego, wzdłuż ulic Podwale, Krasińskiego, Dworcowej, Małachowskiego i Walońskiej. Pozostałe lampy wolnostojące we wschodniej części Przedmieścia oświetlają ulicę Zgodną, Szybką oraz Żabią Ścieżkę. Na krótkim odcinku ulicy Traugutta od Podwala występują latarnie wielogałęziowe. Jedna z najciekawszych form oprawy oświetleniowej znajduje się na Moście Oławskim, który wpisany jest do rejestru zabytków. 66 Stan techniczny wielu latarni, zwłaszcza tych przymocowanych do budynków, nie jest zadawalający. Na przedmieściu Oławskim występują latarnie elektryczne z lampami sodowymi (światło żółte), słabo oświetlające przestrzenie publiczne. Większość wnętrz podwórkowych jest całkowicie pozbawiona oświetlenia lub wyposażona w pojedyncze latarnie. Również wzdłuż brzegów rzeki Oławy brakuje ciągłości oświetlenia.
 67. 67. struktura funkcjonalno-przestrzenna (II) Oświetlenie latarnie wiszące latarnie mocowane na budynkach latarnie mocowane na budynkach wewnątrz kwartałów latarnie wolnostojące latarnie wolnostojące wewnątrz kwartałów latarnie wolnostojące niskie miejsca niedoświetlone 0 100 200 300 400 500 m 67
 68. 68. 4.7 Zieleń Przestrzenie publiczne Zielony skwer przy ul. Krasińskiego Po prawej: tereny nabrzeżne wzdłuż Oławy 68 Tereny nadrzeczne Oławy Skwer przy ul. Krasińskiego to duży skwer znajdujący się między ulicami Krasińskiego, Podwale i Komuny Paryskiej, w bliskim sąsiedztwie fosy miejskiej. Po drugiej stronie fosy, przy Wzgórzu Partyzantów, rozciąga się Promenada Staromiejska z wpisanym do "Ewidencji pomników przyrody na terenie Gminy Wrocław" platanem klonolistnym. Okoliczną zabudowę tworzą okazałe wille i kamienice, m.in. siedziba Konsulatu Generalnego Niemiec. W latach 1816-1861 znajdował się tu Cmentarz św. Doroty (St. Dorotheenfriendhof), przebudowany przed 1918 r. na plac zabaw. Dzisiaj w obrębie skweru znajduje się plac zabaw i toaleta publiczna, a alejki wyposażone są w ławki i kosze na śmieci. Drzewa to przede wszystkim klony, platany, wierzby, dęby, a także drzewa iglaste sosny czarnej. Występują tu również niewielkie skupiska krzewów liściastych. Istotnym elementem w systemie zieleni Przedmieścia Oławskiego są tereny nadrzeczne ciągnące się wzdłuż rzeki Oławy, które w latach 50-tych XX wieku jako promenady były miejscem chętnie odwiedzanym przez spacerowiczów. Oława charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością, wzdłuż jej brzegów rośnie wiele gatunków drzew i krzewów. Lewobrzeżny odcinek rzeki w przeważającej części jest niezagospodarowany i miejscami trudny do przejścia. Wzdłuż rzeki występują dwa odcinki promenady o nawierzchni utwardzonej: przy nowym budynku mieszkalnym znajdującym się pomiędzy Żabią Ścieżką a ulicą Szybką oraz przy budynku mieszkalnym Angel Wings.
 69. 69. struktura funkcjonalno-przestrzenna (II) Zieleń skwery zieleńce przy skrzyżowaniach zieleń niepubliczna o ograniczonym dostępie zieleń niepubliczna niedostępna zieleń we wnętrzach podwórkowych pasy zieleni towarzyszącej wzdłuż ulic nieużytki zieleń wysoka w podwórkach zieleń wysoka wzłuż ulic zieleń wysoka wzdłuż Oławy tereny nadrzeczne utrudnione przejścia wzdłuż terenu nadrzecznego brak ciągłości zieleni wysokiej wzdłuż terenu nadrzecznego przystań, promenada wzdłuż nowej inwestycji budowlanej boiska sportowe place zabaw - stan dobry place zabaw - stan średni place zabaw - stan zły dawne założenia cmentarne dawne założenia ogrodowe dawne założenie skweru publicznego ogrodzenie wzdłuż prawej strony rzeki Oławy 0 100 200 300 400 500 m 69
 70. 70. 4.7 Analizowany fragment rzeki na całej swej długości obrośnięty jest roślinnością wysoką w postaci drzew liściastych, z wyjątkiem terenu przy lądowisku dla helikopterów. Miejscami występują przerwy pomiędzy nasadzeniami roślinności wysokiej. Po drugiej stronie Oławy znajduje się kompleks edukacyjno-badawczy GeoCentrum Politechniki Wrocławskiej wraz z przystankiem kolejki linowej "Na Grobli" oraz tereny (MPWiK). Powyżej: ogrodzony skwer przy Muzeum Etnograficznym na Placu Zgody chętnie odwiedzany jest przez mieszkańców starszego pokolenia. Po prawej odcinek promenady wzdłuż rzeki Oławy o nawierzchni utwardzonej Po prawej odcinek promenady wraz z przystanią, przy budynku mieszkalnym Angel Wings, wyposażony w ławki, kosze na śmieci, oświetlenie i niewielki plac zabaw 70 Most przy Żabiej Ścieżce łączy lewobrzeżny odcinek Oławy poprzez promenadę "Na Niskich Łąkach" z Rakowcem. Przy promenadzie występuje Park Na Niskich Łąkach, Polski Związek Motorowy oraz Stadion KS Polonia. Tereny nabrzeżne Oławy łączą się za Mostem Rakowieckim z dawnym kąpieliskiem "Oława" utworzonym na początku lat 30-tych XX wieku. Drewniane pomosty wyznaczały strefy przeznaczone do kąpieli, a do dyspozycji gości były piaszczysto–trawiasta plaża, boiska do gier, wypożyczalnia sprzętu do sportów wodnych, szatnie oraz mały lokal gastronomiczny. Kąpielisko Oława funkcjonowało do 1977 r. Tereny zielone niepubliczne o ograniczonym dostępie Zieleń urządzona występuje również w obrębie ogrodzonego skweru Muzeum Etnograficznego przy Placu Zgody. Niegdyś był to francuski ogród barokowy, wyposażony w liczne boskiety, szpalery drzew, rzeźby i pawilony ogrodowe, należący najpierw do biskupa wrocławskiego, następnie przejęty przez rodzinę Websky. Obecnie jest to niewielki teren z zagospodarowaną roślinnością niską i wysoką, wyposażony w ławki, oświetlenie i kosze na śmieci. Teren ten jest dostępny w dzień, zaś zamykany na wieczór. Obszar dawnego ogrodu Bonifratrów Prywatnym terenem zielonym Szpitala Chirurgicznego i Zakonu Ojców Bonifratrów jest dawny ogród Bonifratrów przy ul. Pułaskiego. Ogród składał się niegdyś z części ozdobnej, położonej na osi istniejącej budowli, oraz z części użytkowej usytuowanej przy jego wschodniej krawędzi. Kompozycja ogrodu opierała się na dwóch osiach przecinających się prostopadle, a na ich skrzyżowaniu usytuowany był pawilon. W południowej części ogrodu znajdował się cmentarz. Obecnie teren ten jest ogrodzony i posiada bramę wjazdową od ulicy Mierniczej. Nielicznie występują tutaj drzewa, większość obszaru pokryta jest zaniedbaną roślinnością trawiastą.

×