Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Brief Stażysta w obszarze doradztwa HR

Más Contenido Relacionado

Brief Stażysta w obszarze doradztwa HR

  1. 1. Zawarte w niniejszym dokumencie informacje są POUFNE i przeznaczone tylko dla oznaczonego adresata. Rozpowszechnianie, ujawnianie i kopiowanie tych informacji jest zabronione. Jeżeli niniejszy dokument trafił do Państwa przez pomyłkę, bardzo prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie i odesłanie dokumentu lub natychmiastowe jego zniszczenie. „Program Rozwoju Ygreków” Brief Członek Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji 2016
  2. 2. Y-Consulting KREUJEMY diagnozujemy i usprawniamy procesy organizacyjne nawiązujemy partnerską relację – podstawą naszej pracy jest zaufanie BUDUJEMY zwiększamy atrakcyjnośd i poziom zaufania do firmy podnosimy zaangażowanie i lojalnośd pracowników USPRAWNIAMY zwiększamy efektywnośd biznesową procesów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach wdrażamy modele kompetencyjne oraz systemy motywacyjne, ocen i MBO DOSTARCZAMY NA TRZECH POZIOMACH operacyjnym, z uwzględnieniem specyfiki zarządzania pokoleniem Y systemowym, poprzez wdrażanie zmian w organizacjach strategicznym, wypracowując strategie firm i kreując kulturę organizacji WDRAŻAMY podnosimy standardy obsługi Klienta wprowadzamy systemowe podejście do sprzedaży tworzymy kulturę organizacyjną zorientowaną na potrzeby Klientów PROJEKTUJEMY, REALIZUJEMY I EWALUUJEMY tworzymy autorskie programy szkoleo z zakresu umiejętności interpersonalnych, zarządzania czasem pracy i zasobami ludzkimi wsparte własnymi narzędziami i dwiczeniami realizujemy projekty zmiany komunikacji wewnętrznej i usprawnienia przepływu informacji
  3. 3. Y-Consulting Do współpracy w charakterze Stażysty w obszarze doradztwa HR zapraszamy osoby, które cechuje przede wszystkim starannośd, skrupulatnośd, otwartośd na naukę, zdobywanie wiedzy oraz zainteresowanie rozwojem zawodowym w oparciu o najwyższe standardy zarządzania. OBOWIĄZKI: Analiza rynku, współudział w projektach badawczych i współtworzenie raportów Udział w wypracowywaniu narzędzi i metod diagnostycznych Współtworzenie komunikacji wewnętrznej, budującej zaangażowanie zespołu Udział w wewnętrznych procesach zarządzania wynikami i efektywnością zespołu Udział w tworzeniu elementów firmowego systemu zarządzania wiedzą Opracowywanie materiałów związanych z realizowanymi projektami Administracja realizowanych procesów Wsparcie zespołu w zakresie organizacji i promocji wybranych projektów szkoleniowych i doradczych Aktualizacja baz danych i zestawieo rynkowych Współredagowanie treści i aktywnośd w mediach społecznościowych WYMAGANIA: Chęd do nauki i pozytywne nastawienie Zainteresowanie tematyką zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich Chęd rozwoju w obszarze relacji B2B oraz konsultingu biznesowego Dokładnośd i starannośd Komunikatywnośd, łatwośd formułowania myśli Umiejętnośd analitycznego myślenia Umiejętnośd pracy z bazami danych Umiejętnośd obsługi MS Office (Word, Excel, PowerPoint) W trakcie studiów lub wykształcenie wyższe Mile widziana znajomośd języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego OFERUJEMY: 6-miesięczny staż w intensywnie rozwijającej się firmie doradczej we współpracy z wieloletnimi Konsultantami i doświadczonymi praktykami biznesu Możliwośd współpracy zdalnej w elastycznym wymiarze godzin Intensywny rozwój kluczowych kompetencji zawodowych i zdobycie nowych kwalifikacji Objęcie indywidualnym programem mentoringowym oraz Indywidualnie dopasowaną ścieżkę rozwoju kompetencji i kariery Uczestnictwo w realizowanych szkoleniach wewnętrznych Możliwośd stałej współpracy po zakooczeniu stażu Uczestnictwo w rozwoju marki firmy doradczej na rynku konsultingowym w Polsce Kształtowanie świadomości biznesowej Współpraca w młodym i ambitnym zespole Możliwośd zdobycia bazowego i solidnego doświadczenia w obszarze doradztwa organizacyjnego i personalnego, a także rozwoju kompetencji osób zatrudnionych w biznesie System prowizyjny w pełni uzależniony od udziału w realizowanych projektach Stałe wsparcie w kreowaniu profesjonalnego wizerunku na rynku pracy oraz tworzeniu dokumentów aplikacyjnych Profesjonalne referencje po zakooczeniu Programu Stażowego
  4. 4. Y-Consulting Precyzyjnie dopracowany Program Rozwoju Ygreków jest cyklicznie realizowanym i systematycznie ulepszanym procesem. To autorski program rozwoju młodych talentów, oparty o uznane praktyki w obszarze zarządzania talentami, skuteczne narzędzia managerskie i specyfikę współpracy z reprezentantami tzw. „pokoleo Y i Z”. Został zaprojektowany pod realne potrzeby i oczekiwania studentów i młodych absolwentów - reprezentantów tzw. „pokolenia Y i Z”: możliwości zdobywania pierwszych wartościowych doświadczeo zawodowych, łączenia rozwoju i realizacji celów zawodowych i osobistych w elastycznym wymiarze czasu pracy, a także uczestnictwa w programie stażowym kształtującym odpowiednią postawę zawodową poprzez wskazywanie dobrych praktyk rynkowych, zwiększanie świadomości biznesowej oraz rozwijanie wiedzy i umiejętności, m.in. w budowaniu relacji z Klientem biznesowym, rozumieniu istoty komunikacji zespołowej i profesjonalizmu. Chętnie nawiązujemy współpracę ze studentami i absolwentami, oferując 6-miesięczny bezpłatny, kompleksowo zaprojektowany Program Stażowy. Umożliwiamy Uczestnikom zdobywanie pierwszych doświadczeo zawodowych, wskazując dobre praktyki w branży HR kształtujemy odpowiednią postawę zawodową, zwiększamy świadomośd biznesową oraz rozwijamy wiedzę i umiejętności, m.in. rozumienia i budowania relacji doradczej z Klientem Biznesowym, organizacji własnej pracy i zarządzania zadaniami oraz rozumienia istoty kompetencji i pracy z nimi. Pokazujemy istotnośd kreowania profesjonalnego wizerunku personalnego w mediach społecznościowych, pracując nad nim indywidualnie z każdą z osób. Uczestnicy Programu Rozwoju Ygreków poznają specyfikę świata biznesu i rozwijają umiejętności analityczne analizując rynek pracy lub działania branży konsultingowej. PRZEBIEG PROCESU REKRUTACYJNEGO: Przykładamy dużą wagę do wyboru osób, z którymi współpracujemy. Wynika to z naszych przekonao i wewnętrznych standardów, a w prosty sposób przekłada się na jakośd naszej pracy i korzystanie z występowania efektu synergii zespołu. 9-etapowy proces rekrutacyjny pozwala Kandydatom na wstępne zapoznanie się z działalnością Firmy oraz zadaniami, które są częścią codziennej współpracy Uczestnika Programu. Jednocześnie jest to czas umożliwiający wzajemne poznanie się, wskutek czego wiemy, że Program Stażowy będzie okresem przyjaznej współpracy, dającej obopólną satysfakcję. Poddajemy Kandydatów wieloaspektowej ocenie uwzględniającej nie tylko dotychczasowe doświadczenie zawodowe, realny poziom kompetencji, ale również uważnośd, sposób nawiązywania kontaktu oraz poziom świadomości biznesowej. Przesłanie CV Selekcja aplikacji Formularz rekrutacyjny Wywiad telefoniczny Rozmowa rekrutacyjna Case studies Wywiad pogłębiony Rozmowa finalizująca Nawiązanie współpracy JESTEŚ TUTAJ BĄDŹ TUTAJ
  5. 5. Y-Consulting OGÓŁNYPROCES ROZWOJOWY: Ustalenie celów osobistych na staż Plan rozwoju osobistego współpracownika oraz wyznaczenie indywidualnych celów rozwojowych Program mentoringowy ROZWÓJ KOMPETENCJI: Szkolenie wdrażające (onboarding) Szkolenie nt. planowania pracy i zarządzanie zadaniami Szkolenie dot. sprzedaży doradczej i networkingu Szkolenie nt. Employer Brandingu, Zarządzania Talentami i strategicznej roli HR Szkolenie dot. procesów i narzędzi consultingu oraz rynku firm doradczych Szkolenie nt. procesów rozwojowych w organizacjach Szkolenie dot. leadershipu, coachingu i feedbacku Szkolenie dot. Personal Brandingu i korzystania z social media DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE: Standardy pracy w Y-Consulting Tabela zarządzania zadaniami i dyspozycyjności Diagnoza barier efektywności i rozmowa oceniająca Ocena pracownicza: 360º z informacją zwrotną Listy referencyjne Exit interview (rozmowa podsumowująco- ewaluacyjna) Pisemne opinie i ocena Programu Rozwoju Ygreków Wieloetapowy proces rekrutacyjny Kompleksowy program rozwoju kompetencji Nacisk na podnoszenie świadomości biznesowej Narzędzia zarządzania wiedzą i platformy komunikacji W naszym zespole panują jasne zasady i istnieją przejrzyste ścieżki rozwoju zawodowego – ścieżka projektów rozwojowych oraz ścieżka doradcza. W Y-Consulting funkcjonuje system dzielenia się wiedzą, który w znacznym stopniu ułatwia wykonywanie zadao. Już na początku współpracy Uczestnicy Programu zaznajamiani są ze standardami pracy i komunikacji w zespole, pozwalającymi na szybkie i łatwe wdrożenie ich w specyfikę działania Firmy. Praca w Y-Consulting zorganizowana jest w pełni projektowo. Każda osoba w zespole posiada indywidualną ścieżkę rozwoju kariery. Jako zespół, systematycznie organizujemy wspólne spotkania, podczas których wszyscy dokonują przeglądu osiągnięd i efektów swojej pracy, dzielą się wiedzą i wymieniają doświadczeniem. Przebieg Programu zakłada stopniowe zwiększanie trudności zadao: począwszy od przygotowania Uczestnika Programu do objęcia nowego stanowiska i wdrożenia w obowiązki (onboarding), poprzez szkolenia do zaangażowania w konkretne zadania wynikające z działalności Firmy. Kluczowym elementem Programu jest stała informacja zwrotna (feedback) dla wszystkich wykonywanych zadao, co wyraźnie rozwija kompetencje Uczestników i podnosi jakośd proponowanych pomysłów. Obowiązkowym elementem programu jest cykl szkoleo, dotyczących m.in.: budowania marki osobistej w dokumentach i mediach społecznościowych (Personal Branding), koncepcji sprzedaży sytuacyjnej, networkingu biznesowego, budowania marki pracodawcy poprzez zwiększanie efektywności procesów zarządzania (Employer Branding), zarządzania Talentami i strategicznej roli funkcji HR, konsultingu (roli i funkcji Konsultanta, branży konsultingu HR). Ponadto, każdy Uczestnik bierze udział w indywidualnym procesie mentoringowym, pod opieką konkretnego Mentora, który – posiadając kompetencje stricte mentoringowe we wspieraniu pracowniczego rozwoju – prowadzi regularny, intensywny proces nauczania i odkrywania potencjału, pogłębiając wiedzę dot. merytoryki HR, postawy zawodowej, świadomości biznesowej, budowania kariery zawodowej - Uczestnicy Programu mają możliwośd omawiania dowolnie wybranych przez siebie tematów, które interesują ich najbardziej z zawodowego punktu widzenia. Ponadto, pokazujemy istotnośd posiadania profesjonalnego wizerunku i pracujemy nad nim indywidualnie w mediach społecznościowych. Program Rozwoju Ygreków opiera się na trzech filarach: ogólnym procesie rozwojowym, rozwoju kompetencji oraz działaniach wspierających efektywną współpracę i realizację powierzonych zadao.
  6. 6. Y-Consulting Od kooca 2013 roku prowadzimy własny Klub Alumnów, którego celem jest budowanie społeczności wokół wspólnych przeżyd i doświadczeo wynikających ze współpracy z zespołem firmy. Zależy nam, aby każdy, kto kiedykolwiek współpracował z marką Y-Consulting i przyczynił się do jej rozwoju miał w niej już zawsze swoje miejsce. Chcemy się integrowad, ale również wymieniad doświadczeniami zawodowymi, dzielid się swoimi sukcesami i osiągnięciami. Chętnie nawiązujemy również ponowną współpracę z osobami, które w przeszłości były członkami zespołu Y-Consulting. Każdy zjazd Klubu Alumnów jest inny i cechuje się odmiennym motywem przewodnim. Alumni Y-Consulting to niezwykle heterogeniczna zbiorowośd osobowości – to osoby o różnych pasjach, studiujące lub będące absolwentami kierunków powiązanych z tak różnorodnymi dziedzinami jak: HR, prawo, zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowośd, psychologia, marketing, jak również dziennikarstwo czy europeistyka. Są powiązani z różnymi uczelniami, pochodzą z różnych części Polski, jednak łączą ich wyznawane wartości, którymi kieruje się również Y-Consulting. Większośd Alumnów Y-Consulting rozwija swoją karierę zgodnie ze ścieżką rozwoju obraną podczas Programu Rozwoju Ygreków, czyli obszarach związanych z doradztwem personalnym i organizacyjnym, monitorowaniem realizacji kampanii marketingowych, rekrutacją IT i inżynierską, sprzedażą i marketingiem, Social Media, zarządzaniem talentami, e-marketingiem, w takich firmach jak m.in. Bayer Polska, Accenture, Nielsen Polska, Generali, MEC Global, Nestle, Inventage Polska, PKP SA, Citi Bank Handlowy, Hays, Gamekit, Timex Group, Grupa OAN, Grupa HRC, Nexio Management Ltd.
  7. 7. Y-Consulting Staż w firmie Y-Consulting był dla mnie ważnym punktem w zdobywaniu doświadczenia zawodowego. Na stanowisku Stażysty przede wszystkim nabyłam świadomośd dotyczącą całego procesu rekrutacyjnego, mogąc uczestniczyd w jego kolejnych etapach. Ta świadomośd zaczęła się rodzid już podczas rozmów rekrutacyjnych, w jakich sama uczestniczyłam aplikując do firmy Y-Consulting. Kamil i Kamila przywiązują dużą wagę do poznania kompetencji kandydatów na członków Zespołu, stąd proces rekrutacji był wieloetapowy, a otrzymywany feedback bardzo wartościowy. Wykonując powierzane mi zadania miałam okazję nauczyd się planowad i zarządzad swoją pracą, a także rozwijad umiejętnośd profesjonalnej komunikacji biznesowej. Każdorazowo mogłam liczyd na wsparcie ze strony Partnerów firmy, którzy zawsze byli otwarci na udzielanie wskazówek, jednocześnie dając szansę, aby samodzielnie dojśd do oczekiwanych wyników, co daje największą satysfakcję. Współpraca z Y-Consulting pokazała mi, czym jest Profesjonalizm i jak można realizowad go w codziennych obowiązkach zawodowych. Joanna Filipiuk, HR Specialist, ITMAGINATION Program stażowy w Y-Consulting nauczył mnie pracy, czyli zestawu czynności, które niekoniecznie od razu dają efekt, ale procentują po czasie. (…) Wysoka jakośd i nastawienie na klienta jakie oferuje Y-Consulting będzie przyczyniad się do budowania coraz większą przewagi konkurencyjnej i jeśli zdecydujesz się na bycie częścią tego procesu gwarantuję, że wyrobisz sobie postawę, która będzie procentowad niezależnie od tego czy pozostaniesz w „Y" czy nie. Ponadto dostaniesz to, co jest w rozwoju najważniejsze, czyli informację zwrotną na temat Twojej pracy, co stanowi ogromną zaletę tego programu stażowego. (…) Będziesz blisko realizowanych projektów i otrzymasz atmosferę, która zachęca do pracy. Czasem możesz poczud zniecierpliwienie na ciągłe poprawki, ale dobra jakośd wymaga czasu. Po prawie dwóch latach spędzonych na prowadzeniu własnych projektów wróciłem do Y-Consulting i uważam, że jest to bardzo dobre miejsce do rozwoju. Do Y-Consulting trafiłam poprzez ich fanpage na Facebooku. (…) Wysłałam swoje CV. Miłą niespodzianką był mail zwrotny z podziękowaniem i wiadomością o przyjęciu mojego zgłoszenia. (…) Nigdzie przedtem nie nauczyłam się tyle, co w Y-Consulting. Firma poszerzyła moją świadomośd biznesową, nauczyła mnie obycia z Kandydatami. (…) Czerpałam dużo z wiedzy merytorycznej firmy, uczestniczyłam w prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na najwyższym poziomie. Przez 3 miesiące nie zaparzyłam ani jednej kawy, każdy dzieo stażu wnosił "coś" do mojego doświadczenia zawodowego (jak również życiowego!). Dodatkowo, miałam możliwośd uczestniczenia w szkoleniach prowadzonych przez Y-Consulting. Polecam ten program stażowy wszystkim, którzy chcą poszerzad swoją wiedzę (…) a także zdobywad doświadczenie. Dane mi było obserwowad i uczyd się od najlepszych (…). Karolina Rębelska, Junior HR Specialist, Generali (…) Pierwszą ciekawostką, z którą się spotkałam już w czasie rekrutacji, była ilośd spotkao przeprowadzonych przed przyjęciem do firmy oraz sam sposób dopasowania ludzi do organizacji. Dzięki rzetelności w trakcie rekrutacji pracowników w zespole są ciekawe, ambitne i kompetentne osoby, z którymi łatwo i przyjemnie współpracowad. (…) Praca w Y-Consulting zapewnia szansę nauki poprzez ogrom szkoleo i treningów, dostęp do wewnętrznej „Bazy Wiedzy” oraz informację zwrotną dotyczą wykonywania postawionych zadao. Moim zdaniem feedback rozwojowy jest niezmiernie skutecznym narzędziem sukcesywnie stosowanym przez zarząd firmy. (...) Firma zapewnia możliwości budowy osobistej ścieżki kariery (…) możliwości wyrażania własnej opinii oraz szybką reakcję na ciekawe pomysły każdego pracownika, bez względu na pozycję w firmie, co pozwala wszystkim uczestniczyd w budowie i rozwoju organizacji. Sposób współpracy jest również pozytywnie zaskakujący – Y-Consulting zapewnia elastycznośd przy dobieraniu godzin pracy (…). Niezmiernie się cieszę, że swoją karierę zawodową rozpoczęłam w tak profesjonalnej organizacji, którą gorąco polecam. Pamiętam proces rekrutacji do Y-Consulting - (…) kilka rozmów z Partnerami firmy było bardziej inspirujących, kształtujących i dających do myślenia niż większośd szkoleo, w których uczestniczyłem. Miałem wrażenie, że spotkałem ekspertów od tego, jak codzienne sytuacje i rozmowy przekładad na lekcje o nas samych. W procesie rekrutacji (…) sednem było budowanie relacji i wspólny rozwój. Jeśli jesteś otwarty na naukę – polecam Y-Consulting. Wojciech Dudziak, Koordynator Projektów w Ministerstwie Edukacji Narodowej; były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyszłych Doradców i Menedżerów Cognitis Piotr Podlaś, Coach i trener umiejętności miękkich; Członek Zarządu Stowarzyszenia Coachów PRIZM; Przedsiębiorca, współtwórca OpenCard i So.chall, współwłaściciel Bowman Olena Levchun, Asystentka Projektów Y-Consulting, studentka Akademii Leona Koźmioskiego na kierunku Psychologia w Biznesie; Zarząd Studenckiego Koła Naukowego „Tygryski”
  8. 8. Y-Consulting Nasz program stażowy został już trzykrotnie wyróżniony tytułem Dobrej Praktyki Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacji think-tank o profilu CSR wyznaczającej trendy i kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce. Program został wymieniony w raporcie FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” w latach 2013, 2014 oraz 2015, gdzie opisywane są rozwiązania organizacji z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. To zaszczytne wyróżnienie jest zarazem uznaniem dla naszego zaangażowania w obszarze społecznej odpowiedzialności. Należymy do Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji, promującej dobre praktyki w procesach rekrutacyjnych oraz tworzącej standardy w tym zakresie. Koalicja została powołana w czerwcu 2013 roku. Od tego czasu do akcji przystąpiło już ponad 160 pracodawców dostrzegających potrzebę dbania o pozytywne wrażenia kandydatów w rekrutacji. Poprzez przynależnośd do niej, promujemy otwartośd na potrzeby kandydatów jako nowej jakości na polskim rynku, by stała się ona standardem w rekrutacji. Program Rozwoju Ygreków został nominowany w 2014r. dobrą praktyką w 4. edycji konkursu „Liderzy Zrównoważonego Rozwoju”, organizowanego przez magazyn Forbes i PwC, w ostatecznej klasyfikacji zajmując 6 miejsce. Program Rozwoju Ygreków został zakwalifikowany w 2014r. do drugiego etapu konkursu „Pracodawcy Jutra” PARP-u, poprzez pomyślne przejście etapu oceny praktyk, „które w sposób najbardziej przemyślany i kompleksowy zaangażowane są w działania edukacyjne na rzecz młodych ludzi”.
  9. 9. Y-Consulting Wszystkich zainteresowanych rozwojem kariery w obszarze konsultingu biznesowego prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@yconsulting.pl wraz z numerem referencyjnym SHR/2016 w temacie wiadomości. Mile widziany jest List Motywacyjny – wszystkie listy nie będące kopią kopii/szablonem przeczytamy. Z chęcią przeczytamy o Twoich dotychczasowych sukcesach, o planach zawodowych i obszarach, w których chcesz się rozwijad. Napisz nam, co uważasz za swój największy atut, co ciekawi Cię w Programie Rozwoju Ygreków, czego chciałbyś się nauczyd i dlaczego to z Tobą powinniśmy podjąd współpracę. Zapraszamy do przesyłania swoich dokumentów aplikacyjnych! Dodatkowe informacje: Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją działalności . Tel.: e-mail: Tel.: e-mail:

×