community as a source fo sense of coherence כקהילה כגורם חוסן, נכס ומקור לתחושת קוהרנטיות

‫מתמודדות‬ ‫קהילות‬
‫אלימות‬ ‫עם‬:
‫מודלים‬ ‫תיאוריות‬
‫ומושגים‬
‫ניידת‬ ‫יש‬
‫עלם‬ ‫של‬
‫בעיר‬
‫גבוה‬
IQ
‫הפרעות‬
‫קשב‬
‫וריכוז‬
‫תחנת‬
‫סמים‬
‫בשכונה‬
‫מועדון‬
‫נוער‬
‫בשכונה‬
‫אבא‬
‫בכלא‬
‫מיומנויות‬
‫חברתיות‬
‫מצוינות‬
‫שיעור‬
‫אבטלה‬
‫גבוה‬
‫בעיר‬
‫כישרון‬
‫בכדורגל‬
‫פרויקט‬
‫חונכות‬
‫בבתי‬
‫הספר‬
‫ארוחות‬
‫ערב‬
‫משותפות‬
‫במשפחה‬
‫נוטה‬
‫לקחת‬
‫סיכונים‬
‫סיכון‬ ‫גורמי‬
‫מאפיינים‬,‫תנאים‬,‫ותכונות‬ ‫מצבים‬
‫מסוים‬ ‫פרט‬ ‫אצל‬ ‫מופיעים‬ ‫הם‬ ‫שכאשר‬,
‫יותר‬ ‫רב‬ ‫הפרעה‬ ‫יפתח‬ ‫פרט‬ ‫שאותו‬ ‫הסיכוי‬
‫שייבחר‬ ‫אחר‬ ‫פרט‬ ‫של‬ ‫מהסיכוי‬
‫מהאוכלוסייה‬ ‫רנדומאלית‬
‫חוסן‬ ‫גורמי‬
‫מאפיינים‬,‫תנאים‬,‫ותכונות‬ ‫מצבים‬
‫לא‬ ‫לתוצאות‬ ‫הסבירות‬ ‫את‬ ‫המצמצמים‬
‫תיווך‬ ‫באמצעות‬ ‫או‬ ‫ישירות‬ ‫או‬ ‫רצויות‬
‫סיכון‬ ‫גורמי‬ ‫של‬ ‫ומיתון‬
‫מודל‬
‫הסיכון‬ ‫גורמי‬
‫החוסן‬ ‫וגורמי‬
‫הקהילתיים‬
‫פרט‬‫משפחה‬ ‫קהילה‬
‫סיכון‬ ‫גורמי‬
‫חוסן‬ ‫גורמי‬
‫גבוה‬
IQ
‫הפרעות‬
‫קשב‬
‫וריכוז‬
‫תחנת‬
‫סמים‬
‫בשכונה‬
‫מועדון‬
‫נוער‬
‫בשכונה‬
‫ערב‬ ‫ארוחות‬
‫משותפות‬
‫במשפחה‬
resilience
Youth positive
development
PYD
(Larson, 2000;
Lerner et al., 2005;
Zeldin, 2004)
‫צעירים‬ ‫של‬ ‫חיובית‬ ‫התפתחות‬
‫התפתחותי‬ ‫נכס‬((asset
‫חיוביות‬ ‫התפתחותיות‬ ‫תוצאות‬((outcomes
‫טובה‬ ‫אזרחות‬‫בריאות‬Well-being
‫שגשוג‬,‫הגשמה‬
‫מוסרית‬ ‫התפתחות‬
Youth positive
development
PYD
(Larson, 2000;
Lerner et al., 2005;
Zeldin, 2004)
‫צעירים‬ ‫של‬ ‫חיובית‬ ‫התפתחות‬
‫התפתחותי‬ ‫נכס‬(( developmental asset
‫ומנגנונים‬ ‫חיוביים‬ ‫אישיים‬ ‫הליכים‬
‫הפרט‬ ‫של‬ ‫החברתית‬ ‫באקולוגיה‬
(‫תומכים‬ ‫הורים‬,‫פרו‬ ‫שווים‬ ‫קבוצת‬-
‫חברתית‬,‫לבי‬ ‫קשר‬"‫ס‬,‫של‬ ‫נגישות‬
‫מנטורים‬.)
‫חיובית‬ ‫התפתחות‬ ‫מורכבת‬ ‫ממה‬?
‫קוהרנטיות‬ ‫תחושת‬
‫קהילתית‬
‫ד‬"‫אלפסי‬ ‫ימית‬ ‫ר‬
‫בהנחיית‬ ‫מחקר‬
‫פרופ‬'‫שגיא‬ ‫שפרה‬
‫ופרופ‬'‫מיכל‬‫קרומר‬‫נבו‬
‫אונ‬'‫גוריון‬ ‫בן‬
2011
‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫יכולה‬ ‫קהילה‬ ‫וכיצד‬ ‫האם‬
‫בה‬ ‫הגדלים‬ ‫מתבגרים‬ ‫של‬ ‫התפתחות‬?
‫בספרות‬ ‫מה‬?
‫להתנהגויות‬ ‫הגורמים‬ ‫על‬ ‫מהמחקר‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬
‫הסיכון‬ ‫בגורמי‬ ‫התשובה‬ ‫את‬ ‫מחפש‬ ‫סיכון‬
‫התמקד‬ ‫הנוכחי‬ ‫המחקר‬
‫חוסן‬ ‫בגורמי‬
‫התפתחותיים‬ ‫ונכסים‬
‫בספרות‬ ‫מה‬?
‫התמקד‬ ‫הנוכחי‬ ‫המחקר‬
‫חוסן‬ ‫בגורמי‬
‫התפתחותיים‬ ‫ונכסים‬
‫הקהילה‬ ‫ברמת‬
‫וחוסן‬ ‫סיכון‬ ‫גורמי‬ ‫בזיהוי‬ ‫שעסקו‬ ‫המחקרים‬ ‫רוב‬,
‫והמשפחה‬ ‫הפרט‬ ‫ברמת‬ ‫בגורמים‬ ‫התמקדו‬
‫בספרות‬ ‫מה‬?
‫מתמקד‬ ‫עצום‬ ‫מחקר‬ ‫גוף‬
‫ובהתנדבות‬ ‫בפנאי‬,‫בין‬ ‫קושר‬
‫פנאי‬ ‫בפעילויות‬ ‫השתתפות‬
‫מסיכון‬ ‫הימנעות‬ ‫לבין‬ ‫מובנות‬,
‫חיובי‬ ‫עצמי‬ ‫דימוי‬,‫הצלחה‬
‫בלימודים‬,‫בריאות‬ ‫התנהגויות‬,
‫בעתיד‬ ‫טובה‬ ‫אזרחות‬,
‫ועוד‬ ‫גבוהות‬ ‫שאיפות‬.
(Anderson-Butcher et al., 2003 ; Zeldin, 2004 )
‫בספרות‬ ‫מה‬?
‫קהילתיות‬ ‫תכונות‬ ‫מתארת‬ ‫הספרות‬
‫בצורה‬ ‫להתמודד‬ ‫ליכולתן‬ ‫הנקשרות‬
‫חברתיות‬ ‫בעיות‬ ‫עם‬ ‫יעילה‬,‫שחלקן‬
‫נוער‬ ‫לבני‬ ‫נוגעות‬.
‫מתבססת‬ ‫הללו‬ ‫התכונות‬ ‫מדידת‬
‫בקהילה‬ ‫מבוגרים‬ ‫על‬ ‫לרוב‬.
‫יתאר‬ ‫הנוכחי‬ ‫המחקר‬
‫מנקודת‬ ‫קהילה‬ ‫של‬ ‫תכונות‬
‫החיים‬ ‫מתבגרים‬ ‫של‬ ‫מבטם‬
‫בה‬.
‫שיטה‬
3‫יישובים‬‫קטנים‬(‫מ‬ ‫פחות‬-40,000‫תושב‬)‫בפריפריה‬
‫הדרומית‬.‫אקונומי‬ ‫סוציו‬ ‫אשכול‬4-5.
‫הממלכתיים‬ ‫התיכוניים‬ ‫הספר‬ ‫בבתי‬ ‫שהועברו‬ ‫שאלונים‬,‫שכבות‬
‫ח‬'–‫י‬"‫א‬.‫אלה‬ ‫בשכבות‬ ‫התלמידים‬ ‫כל‬.
‫כמותי‬ ‫מחקר‬,cross-sectional
431
‫משתתפים‬
(61%)
462
‫משתתפים‬
(59%)
147
‫משתתפים‬
(55%)
‫קהילה‬2
‫קהילה‬1
‫קהילה‬3
‫קוהרנטיות‬ ‫תחושת‬
‫קהילתית‬
‫אלימות‬
Antonovsky,
1979, 1987))
‫משמעותיות‬
‫קהילתית‬ ‫קוהרנטיות‬ ‫תחושת‬
‫כמקור‬ ‫קהילה‬
‫לנהילות‬?
‫כמקור‬ ‫קהילה‬
‫למובנות‬?
‫כמקור‬ ‫קהילה‬
‫למשמעותיות‬?
“ ‫כמקור‬ ‫קהילה‬‫לנהילות‬
‫בעבור‬ ‫להוות‬ ‫קהילה‬ ‫יכולה‬ ‫כיצד‬
‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫למשאבי‬ ‫מקור‬ ‫מתבגרים‬
‫ומשבר‬ ‫מצוקה‬ ‫מצבי‬?
‫חדש‬ ‫משתנה‬ ‫יוצרים‬:
‫קהילתית‬ ‫קוהרנטיות‬ ‫תחושת‬
‫יודע‬ ‫לא‬/‫על‬ ‫ת‬
‫של‬ ‫קיומה‬
‫זו‬ ‫פעילות‬
‫לא‬ ‫לעולם‬
‫השתתפתי‬
‫זו‬ ‫בפעילות‬
‫השתתפתי‬
‫זו‬ ‫בפעילות‬
‫בעבר‬(‫לא‬
‫השנה‬ ‫במהלך‬
‫האחרונה‬)
‫התנסיתי‬
‫בהשתתפות‬
‫זו‬ ‫בפעילות‬
‫השנה‬ ‫במהלך‬,
‫באופן‬ ‫לא‬ ‫אך‬
‫קבוע‬
‫השתתפתי‬
‫בפעילות‬
‫קבוע‬ ‫באופן‬
(‫פעם‬ ‫לפחות‬
‫בחודש‬)
‫הפוך‬ ‫על‬ ‫הפוך‬
‫חם‬ ‫בית‬
‫סוסים‬ ‫על‬ ‫רכיבה‬
‫סיכויים‬
‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫השתתפת‬ ‫הבאות‬ ‫מהפעילויות‬ ‫באילו‬?
‫מסכים‬
‫מאוד‬
‫מסכים‬‫בטוח‬ ‫לא‬‫מסכים‬ ‫לא‬‫מ‬‫תנגד‬
‫את‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬/‫מסכים‬ ‫ה‬/‫הנאמר‬ ‫עם‬ ‫מה‬?
"‫שקשורה‬ ‫בעיה‬ ‫תהיה‬ ‫שלי‬ ‫מהחברים‬ ‫למישהו‬ ‫אם‬
‫לסמים‬,‫לעזור‬ ‫שיוכלו‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫בעיר‬ ‫יש‬"
"‫שקשורה‬ ‫בעיה‬ ‫תהיה‬ ‫שלי‬ ‫מהחברים‬ ‫למישהו‬ ‫אם‬
‫מינית‬ ‫הטרדה‬ ‫או‬ ‫לפגיעה‬,‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫בעיר‬ ‫יש‬
‫לעזור‬ ‫שיוכלו‬"
"‫נוער‬ ‫לבני‬ ‫לעזור‬ ‫שיכולים‬ ‫מקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫ישנם‬ ‫בעיר‬
‫שלהם‬ ‫הקשיים‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫ומצוקה‬ ‫משבר‬ ‫במצבי‬"
‫מכיר‬ ‫לא‬‫בקשר‬ ‫הייתי‬ ‫לא‬
‫האחרונה‬ ‫בשנה‬
‫בשנה‬ ‫בקשר‬ ‫הייתי‬
‫האחרונה‬
‫סוציאלי‬ ‫עובד‬
‫חונך‬
‫במועדון‬ ‫מדריך‬
‫פסיכולוג‬
‫מבחן‬ ‫קצין‬ ‫מד‬"‫נ‬/‫ית‬
‫עם‬ ‫קשר‬ ‫המצריכות‬ ‫בעיות‬ ‫לעיתים‬ ‫צצות‬ ‫ההתבגרות‬ ‫גיל‬ ‫במהלך‬
‫נוער‬ ‫לבני‬ ‫לעזור‬ ‫הוא‬ ‫מתפקידו‬ ‫שחלק‬ ‫מבוגר‬ ‫אדם‬ ‫או‬ ‫מקצוע‬ ‫איש‬.
‫בעירך‬ ‫הפועלים‬ ‫המקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫להלן‬.
“‫למשמעותיות‬ ‫כמקור‬ ‫קהילה‬
‫חדש‬ ‫משתנה‬ ‫יוצרים‬:
‫קהילתית‬ ‫קוהרנטיות‬ ‫תחושת‬
‫של‬ ‫לתחושות‬ ‫מקור‬ ‫להוות‬ ‫יכולה‬ ‫קהילה‬ ‫כיצד‬
‫אתגר‬,‫וסיפוק‬ ‫עניין‬?
‫בה‬ ‫המתבגרים‬ ‫בקרב‬ ‫לקדם‬ ‫יכולה‬ ‫קהילה‬ ‫כיצד‬
‫על‬ ‫ולהשפיע‬ ‫לתרום‬ ‫יכולים‬ ‫שהם‬ ‫התחושה‬ ‫את‬
‫בקהילתם‬ ‫הנעשה‬?
‫יודע‬ ‫לא‬/‫על‬ ‫ת‬
‫של‬ ‫קיומה‬
‫זו‬ ‫פעילות‬
‫לא‬ ‫לעולם‬
‫השתתפתי‬
‫זו‬ ‫בפעילות‬
‫השתתפתי‬
‫זו‬ ‫בפעילות‬
‫בעבר‬(‫לא‬
‫השנה‬ ‫במהלך‬
‫האחרונה‬)
‫התנסיתי‬
‫בהשתתפות‬
‫זו‬ ‫בפעילות‬
‫השנה‬ ‫במהלך‬,
‫באופן‬ ‫לא‬ ‫אך‬
‫קבוע‬
‫השתתפתי‬
‫בפעילות‬
‫קבוע‬ ‫באופן‬
(‫פעם‬ ‫לפחות‬
‫בחודש‬)
‫להקה‬
‫לכדורגל‬ ‫ספר‬ ‫בית‬
‫התנדבות‬
‫צופים‬
‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫השתתפת‬ ‫הבאות‬ ‫מהפעילויות‬ ‫באילו‬?
‫מדצ‬"‫ים‬
‫נוער‬ ‫מועצת‬
‫מסכים‬
‫מאוד‬
‫מסכים‬‫בטוח‬ ‫לא‬‫מסכים‬ ‫לא‬‫מ‬‫תנגד‬
‫את‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬/‫מסכים‬ ‫ה‬/‫הנאמר‬ ‫עם‬ ‫מה‬?
"‫אפשרויות‬ ‫הרבה‬ ‫נוער‬ ‫לבני‬ ‫מציעה‬ ‫הזו‬ ‫העיר‬
‫הלימודים‬ ‫שעות‬ ‫שאחרי‬ ‫לזמן‬ ‫מעניינות‬"
"‫בעיר‬ ‫הקהילתיים‬ ‫המרכזים‬(‫הפיס‬ ‫אשכול‬,‫מרכז‬
‫מדעים‬,‫המתנ‬ ‫מועדון‬"‫ס‬‫וכו‬')‫הנוער‬ ‫לבני‬ ‫מציעים‬
‫הפנאי‬ ‫שעות‬ ‫לבילוי‬ ‫טובות‬ ‫אפשרויות‬"
"‫בני‬ ‫בהם‬ ‫מקומות‬ ‫הם‬ ‫בעיר‬ ‫הקהילתיים‬ ‫המרכזים‬
‫חיים‬ ‫הם‬ ‫בה‬ ‫לעיר‬ ‫לתרום‬ ‫יכולים‬ ‫נוער‬"
“‫למובנות‬ ‫כמקור‬ ‫קהילה‬
‫חדש‬ ‫משתנה‬ ‫יוצרים‬:
‫קהילתית‬ ‫קוהרנטיות‬ ‫תחושת‬
‫בקרב‬ ‫המקדמים‬ ‫קהילתיים‬ ‫מאפיינים‬
‫הם‬ ‫בה‬ ‫הקהילה‬ ‫כי‬ ‫התחושה‬ ‫את‬ ‫מתבגרים‬
‫צפוי‬ ‫מקום‬ ‫היא‬ ‫חיים‬,‫ובטוח‬ ‫מוגן‬.
‫מסכים‬
‫מאוד‬
‫מסכים‬‫בטוח‬ ‫לא‬‫מסכים‬ ‫לא‬‫מ‬‫תנגד‬
‫את‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬/‫מסכים‬ ‫ה‬/‫הנאמר‬ ‫עם‬ ‫מה‬?
"‫שבה‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫מה‬ ‫מבינים‬ ‫הזו‬ ‫בעיר‬ ‫המבוגרים‬
‫וצריכים‬ ‫מרגישים‬"
"‫הזו‬ ‫לעיר‬ ‫שייך‬ ‫מרגיש‬ ‫אני‬"
"‫בעתיד‬ ‫הזו‬ ‫בעיר‬ ‫לגור‬ ‫מתכוון‬ ‫אני‬"
"‫הזו‬ ‫בעיר‬ ‫יגדלו‬ ‫שילדיי‬ ‫מוכן‬ ‫הייתי‬"
"‫שלי‬ ‫בעיר‬ ‫נוער‬ ‫בני‬,‫בחייהם‬ ‫ביטחון‬ ‫לחוש‬ ‫יכולים‬"
"‫בד‬"‫שלי‬ ‫בעיר‬ ‫שקורים‬ ‫מדברים‬ ‫מופתע‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫כ‬"
‫קהילתית‬ ‫קוהרנטיות‬ ‫תחושת‬ ‫למדידת‬ ‫כלי‬
‫המשתנה‬
‫באמצעות‬ ‫נמדד‬
31‫היגדים‬
‫עמדות‬ ‫הבוחנים‬
‫מתבגרים‬ ‫של‬
‫בה‬ ‫הקהילה‬ ‫כלפי‬
‫חיים‬ ‫הם‬
‫נמצאו‬ ‫לא‬ ‫שירותים‬ ‫צריכת‬ ‫או‬ ‫בתכניות‬ ‫השתתפות‬ ‫שמדדו‬ ‫הפריטים‬
‫ערך‬ ‫בעל‬ ‫כמשתנה‬.
‫קרונבאך‬‫של‬0.94
‫של‬ ‫קוהרנטיות‬ ‫תחושת‬
‫הפרט‬
‫עמדות‬,‫כוונות‬
‫בחומרים‬ ‫ושימוש‬
‫פסיכואקטיביים‬
‫ומעורבות‬ ‫חשיפה‬
‫באלימות‬
(Antonovsky, 1993)
‫מה‬ ‫אז‬
‫מצאתי‬?
‫לבין‬ ‫קוהרנטיות‬ ‫תחושת‬ ‫בין‬ ‫מובהקים‬ ‫קשרים‬:
‫חשיפה‬,‫כלפי‬ ‫ועמדות‬ ‫שימוש‬‫סמים‬:r= -.22**
‫אישית‬ ‫קוהרנטיות‬ ‫תחושת‬:r = .18**
‫ב‬ ‫ומעורבות‬ ‫חשיפה‬‫אלימות‬:r= -.13**
‫מובהק‬ ‫הבדל‬ ‫נמצא‬(F=9.909, p≤ 0.00),‫קהילה‬ ‫בין‬3‫הקהילות‬ ‫לשתי‬
‫האחרות‬,‫שבקהילה‬ ‫כך‬3‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫הקהילתית‬ ‫הקוהרנטיות‬ ‫תחושת‬.
‫בקהילה‬3‫המחקר‬ ‫משתני‬ ‫לשאר‬ ‫קהילתית‬ ‫קוהרנטיות‬ ‫תחושת‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬
‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫עצמה‬ ‫בעל‬ ‫היה‬.
‫זה‬ ‫איך‬
‫לגדול‬
‫ב‬-‫י‬? '
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
‫מתנגד‬ ‫מסכים‬ ‫לא‬ ‫מסכים‬ ‫לא‬
‫ולא‬
‫מתנגד‬
‫מסכים‬ ‫מסכים‬
‫מאוד‬
‫הזו‬ ‫העיר‬
‫מציעה‬
‫נוער‬ ‫לבני‬
‫הרבה‬
‫אפשרויות‬
‫מעניינות‬
‫לזמן‬
‫שאחרי‬
‫שעות‬
‫הלימודים‬
30.6%
27%
25%
0
10
20
30
40
50
60
‫מתנגד‬ ‫מסכים‬ ‫לא‬ ‫מסכים‬ ‫לא‬
‫ולא‬
‫מתנגד‬
‫מסכים‬ ‫מסכים‬
‫מאוד‬
‫שלי‬ ‫החברים‬
‫שיש‬ ‫יודעים‬
‫אנשי‬ ‫בעיר‬
‫שניתן‬ ‫מקצוע‬
‫עליהם‬ ‫לסמוך‬
‫אליהם‬ ‫ולפנות‬
‫לקבל‬ ‫כדי‬
‫עזרה‬
27%
34% 24%
25%
0
5
10
15
20
25
30
‫מתנגד‬ ‫מסכים‬ ‫לא‬ ‫מסכים‬ ‫לא‬
‫ולא‬
‫מתנגד‬
‫מסכים‬ ‫מסכים‬
‫מאוד‬
‫למישהו‬ ‫אם‬
‫מהחברים‬
‫תהיה‬ ‫שלי‬
‫בעיה‬
‫שקשורה‬
‫או‬ ‫לפגיעה‬
‫הטרדה‬
‫מינית‬,‫יש‬
‫אנשי‬ ‫בעיר‬
‫מקצוע‬
‫שיוכלו‬
‫לו‬ ‫לעזור‬
25%
33%
26%
0
5
10
15
20
25
30
35
‫מתנגד‬ ‫מסכים‬ ‫לא‬ ‫מסכים‬ ‫לא‬
‫ולא‬
‫מתנגד‬
‫מסכים‬ ‫מסכים‬
‫מאוד‬
‫נוער‬ ‫בני‬
‫שמתגוררים‬
‫הזו‬ ‫בעיר‬
‫יכולים‬ ‫לא‬
‫להרגיש‬
‫בטוחים‬ 13%
25%18%
‫של‬ ‫מאפיינים‬ ‫רק‬ ‫לא‬
‫המשפחה‬ ‫ושל‬ ‫המתבגר‬
‫גדל‬ ‫הוא‬ ‫בה‬....
‫גםקהילה‬‫להוות‬ ‫יכולה‬
‫ומשאב‬ ‫חוסן‬ ‫גורם‬
‫התמודדות‬‫בעבור‬
‫בה‬ ‫הגדלים‬ ‫מתבגרים‬!
‫דיון‬
‫דיון‬
‫הקהילתיים‬ ‫המאפיינים‬
‫לבריאות‬ ‫הנקשרים‬
‫המתבגרים‬,‫כאלה‬ ‫הם‬
‫ואנשי‬ ‫קהילה‬ ‫שמנהיגי‬
‫לייצר‬ ‫יכולים‬ ‫המקצוע‬,
‫ולהרחיב‬ ‫לחזר‬!
‫דיון‬
‫של‬ ‫קיומם‬ ‫תפיסת‬
‫עשויה‬ ‫קהילתיים‬ ‫משאבים‬
‫יותר‬ ‫משמעותית‬ ‫להיות‬
‫שירותים‬ ‫על‬ ‫מנתונים‬
‫ומשאבים‬
1 de 42

Recomendados

Cio review oracle special 2015 por
Cio review oracle special 2015Cio review oracle special 2015
Cio review oracle special 2015Sancho Thomas
159 vistas3 diapositivas
Presentacion ingles! por
Presentacion ingles!Presentacion ingles!
Presentacion ingles!capotish
85 vistas6 diapositivas
3 ano unidad_03_alumnos por
3 ano unidad_03_alumnos3 ano unidad_03_alumnos
3 ano unidad_03_alumnosMonica Monroy
410 vistas20 diapositivas
Resistencia aeróbica y capacidad anaeróbica por
Resistencia aeróbica y capacidad anaeróbicaResistencia aeróbica y capacidad anaeróbica
Resistencia aeróbica y capacidad anaeróbicaJoseangel__c
997 vistas8 diapositivas
Defender direct franciscan kitchen-1160 por
Defender direct franciscan kitchen-1160Defender direct franciscan kitchen-1160
Defender direct franciscan kitchen-1160SuperServiceChallenge2013
421 vistas16 diapositivas
Mural Arts (EPC) por
Mural Arts (EPC)Mural Arts (EPC)
Mural Arts (EPC)Eric Lo
240 vistas23 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Presentacion ingles! por
Presentacion ingles!Presentacion ingles!
Presentacion ingles!capotish
93 vistas6 diapositivas
Bran Ioana por
Bran IoanaBran Ioana
Bran Ioanacbran27
145 vistas7 diapositivas
Vipul Aarohan New Residential Project in Sector 53 Golf Course Road Gurgaon por
Vipul Aarohan New Residential Project in Sector 53  Golf Course Road GurgaonVipul Aarohan New Residential Project in Sector 53  Golf Course Road Gurgaon
Vipul Aarohan New Residential Project in Sector 53 Golf Course Road GurgaonHometrust Realty Pvt Ltd
207 vistas23 diapositivas
Apresentaçao Boulevard monde por
Apresentaçao Boulevard mondeApresentaçao Boulevard monde
Apresentaçao Boulevard mondejosesantosblv
119 vistas48 diapositivas
My Meal Hospital - ForumPA2016 por
My Meal Hospital - ForumPA2016My Meal Hospital - ForumPA2016
My Meal Hospital - ForumPA2016Antonio Zanesco
537 vistas6 diapositivas
02 por
0202
02Monica Monroy
521 vistas16 diapositivas

Similar a community as a source fo sense of coherence כקהילה כגורם חוסן, נכס ומקור לתחושת קוהרנטיות

תת תרבות נוער עבריין por
תת תרבות נוער עברייןתת תרבות נוער עבריין
תת תרבות נוער עברייןPrachie Yvgeni
320 vistas27 diapositivas
תת תרבות נוער עבריין por
תת תרבות נוער עברייןתת תרבות נוער עבריין
תת תרבות נוער עברייןPrachie Yvgeni
542 vistas27 diapositivas
Minors sexual insult por
Minors sexual insultMinors sexual insult
Minors sexual insultרני לוי
1.1K vistas33 diapositivas
Parent Patrol - Profile por
Parent Patrol - ProfileParent Patrol - Profile
Parent Patrol - ProfileArbelGanz
198 vistas21 diapositivas
עמותת אל הלב- נייר עמדה בנושא מענה למצוקת האלימות ממנה סובלות נערות בסיכון por
עמותת אל הלב- נייר עמדה בנושא מענה למצוקת האלימות ממנה סובלות נערות בסיכוןעמותת אל הלב- נייר עמדה בנושא מענה למצוקת האלימות ממנה סובלות נערות בסיכון
עמותת אל הלב- נייר עמדה בנושא מענה למצוקת האלימות ממנה סובלות נערות בסיכוןEl HaLev
218 vistas3 diapositivas
יונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגר - מצגת por
יונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגר - מצגתיונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגר - מצגת
יונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגר - מצגתBeitissie1
2.6K vistas30 diapositivas

Similar a community as a source fo sense of coherence כקהילה כגורם חוסן, נכס ומקור לתחושת קוהרנטיות(20)

תת תרבות נוער עבריין por Prachie Yvgeni
תת תרבות נוער עברייןתת תרבות נוער עבריין
תת תרבות נוער עבריין
Prachie Yvgeni320 vistas
תת תרבות נוער עבריין por Prachie Yvgeni
תת תרבות נוער עברייןתת תרבות נוער עבריין
תת תרבות נוער עבריין
Prachie Yvgeni542 vistas
Minors sexual insult por רני לוי
Minors sexual insultMinors sexual insult
Minors sexual insult
רני לוי1.1K vistas
Parent Patrol - Profile por ArbelGanz
Parent Patrol - ProfileParent Patrol - Profile
Parent Patrol - Profile
ArbelGanz198 vistas
עמותת אל הלב- נייר עמדה בנושא מענה למצוקת האלימות ממנה סובלות נערות בסיכון por El HaLev
עמותת אל הלב- נייר עמדה בנושא מענה למצוקת האלימות ממנה סובלות נערות בסיכוןעמותת אל הלב- נייר עמדה בנושא מענה למצוקת האלימות ממנה סובלות נערות בסיכון
עמותת אל הלב- נייר עמדה בנושא מענה למצוקת האלימות ממנה סובלות נערות בסיכון
El HaLev218 vistas
יונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגר - מצגת por Beitissie1
יונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגר - מצגתיונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגר - מצגת
יונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגר - מצגת
Beitissie12.6K vistas
מעורבות חברתית por mimiazriel
מעורבות חברתיתמעורבות חברתית
מעורבות חברתית
mimiazriel491 vistas
סיכום פרק 12 אצל סרף וסרור. por Shaby Haim
סיכום פרק 12 אצל סרף וסרור.סיכום פרק 12 אצל סרף וסרור.
סיכום פרק 12 אצל סרף וסרור.
Shaby Haim618 vistas
מוסף החינוך של מעגלים 2017 por maagalim
מוסף החינוך של מעגלים 2017מוסף החינוך של מעגלים 2017
מוסף החינוך של מעגלים 2017
maagalim260 vistas
עיצוב מצגת לתיאטרון por Sigal Mitgartz
עיצוב מצגת לתיאטרוןעיצוב מצגת לתיאטרון
עיצוב מצגת לתיאטרון
Sigal Mitgartz258 vistas
עניין של תדמית סוזי איציק por Suzie Itzik
עניין של תדמית   סוזי איציקעניין של תדמית   סוזי איציק
עניין של תדמית סוזי איציק
Suzie Itzik349 vistas
ארגונים שמושיטים יד דרך הרשת por netanel stern
ארגונים שמושיטים יד  דרך הרשתארגונים שמושיטים יד  דרך הרשת
ארגונים שמושיטים יד דרך הרשת
netanel stern80 vistas
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו por noaregev
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפומה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
מה מקומי בקיימות - מפגש פתיחה לקורס הכשרה יפו
noaregev399 vistas
יונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגר por טובה אליאסף
יונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגריונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגר
יונתן דרורי: סקר מיפוי צרכים, יכולות ושאיפות של בוגרים עם תסמונת אספרגר
Presentation from Omeg Israel por rel10
Presentation from Omeg IsraelPresentation from Omeg Israel
Presentation from Omeg Israel
rel10229 vistas
בני נוער מתנדבים por mirir
בני נוער מתנדביםבני נוער מתנדבים
בני נוער מתנדבים
mirir541 vistas

community as a source fo sense of coherence כקהילה כגורם חוסן, נכס ומקור לתחושת קוהרנטיות