Publicidad

Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên

14 de May de 2022
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Publicidad
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Publicidad
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Publicidad
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Publicidad
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Publicidad
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Publicidad
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Publicidad
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Publicidad
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên
Próximo SlideShare
Bh19Bh19
Cargando en ... 3
1 de 43
Publicidad

Más contenido relacionado

Más de YenPhuong16(20)

Publicidad

Último(20)

Đề án dịch vụ cho thuê sách, mở thư viện cho sinh viên

 1. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang1 B¶n ®Ò ¸n kinh doanh dÞch vô cho thuª s¸ch, t×m kiÕm tµi liÖu më phßng th- viÖn giµnh cho sinh viªn, häc sinh MÃ TÀI LIỆU : 0033 Kết bạn zalo tải tài liệu : 0936 8484 22 Tham khảo giá dịch vụ viết báo cáo theo yêu cầu: Luanvantrust.com
 2. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang2 B¶n ®Ò ¸n kinh doanh I.xuÊt ph¸t ý t-ëng: HiÖn nay, trªn c¶ n-íc nãi chung vµ t¹i ®Þa bµn Hµ Néi nãi riªng sè l-îng sinh viªn rÊt lín( cã thèng kª trong phÇn sau). Mçi n¨m sinh viªn cã thÓ ph¶i chi mét sè tiÒn kh«ng nhá cho viÖc mua s¸ch gi¸o tr×nh, tµi liÖu tham kh¶o kho¶ng tõ 200.000-500.000® trong mét n¨m häc nÕu nh- muèn cã ®ñ s¸ch , tµi liÖu häc tËp. Sè tiÒn nµy kh«ng ph¶i lµ nhá thËm chÝ lµ rÊt lín v-ît xa kh¶ n¨ng chi tr¶ cña ®a phÇn sinh viªn. Ngoµi ra, l-îng s¸ch ®¹i c-¬ng vµ c¬ së chuyªn ngµnh th-êng chØ dïng mét kú lµ kh«ng dïng ®Õn n÷a. ChÝnh v× ®iÒu nµy lµm sinh viªn cã t©m lý ng¹i mua s¸ch vµ toµn “häc chay”. Ngoµi ra, sinh viªn sã thÓ m-în s¸ch t¹i th- viÖn tr-êntg nh-ng th- viÖn t¹i c¸c tr-êng th-êng xuyªn bÞ qu¸ t¶i, s¸ch, tµi liÖu th× cò, n¸t, l¹c hËu, c¬ së vËt chÊt kh«ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu häc tËp vµ nghiªn cøu cña sinh viªn. Mét nguån th«ng tin n÷a mµ sinh viªn cã thÓ khai th¸c ®-îc lµ Internet nh-ng còng gÆp mét sè vÊn ®Ò khã kh¨n nh-: + Kh«ng ph¶i ai còng cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh ®Ó nèi m¹ng hoÆc ra ngoµi c¸c qu¸n Internet vµ cã kh¶ n¨ng truy cËp. + Tr×nh ®é tiÕng Anh cßn nhiÒu h¹n chÕ. Ngoµi ra, mét xu h-íng hiÖn nay n÷a lµ sinh viªn ®i mua s¸ch cò. Nguån s¸ch nµy ®-îc sinh viªn dïng nhiÒu h¬n c¶ v× gi¸ s¸ch rÎ. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i lóc nµo nguån s¸ch nµy còng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu cña sinh viªn vÒ c¶ sè l-îng lÉn chÊt l-îng. §Ó t×m ®-îc mét cuèn tµi liÖu nh- mong muèn sinh viªn ph¶i tèn mét kho¶ng thêi gian kh«ng nhá trong viÖc t×m kiÕm. Víi c¸i nh×n tæng thÓ nh- trªn vÒ thÞ tr-êng, nhu cÇu kh¸ch hµng céng víi nhiÒu n¨m kinh nghiÖm trong viÖc
 3. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang3 bu«n b¸n s¸ch cò. Bªn c¹nh ®ã do ®· cã mét thêi gian thö nghiÖm dù ¸n, hái ý kiÕn b¹n bÌ, kh¸ch hµng vµ ®· thu ®-îc mét sè kÕt qu¶ kh¶ quan. Tõ nh÷ng ghi nhËn trªn, chóng t«i ®· tiÕn hµnh nghiªn cøu chi tiÕt vµ ®-a ra lo¹i h×nh dÞch vô phï hîp víi sinh viªn: “ dÞch vô cho thuª s¸ch, t×m kiÕm tµi liÖu më phßng th- viÖn giµnh cho sinh viªn, häc sinh” Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu, t×m hiÓu t×nh h×nh, Doanh nghiÖp cßn sù ®Þnh cung cÊp dÞch vô c¬m hép cho sinh viªn. VÒ kÕ ho¹ch nµy Doanh nghiÖp sÏ tiÕn hµnh sau khi dÞch vô s¸ch ®· ®i vµo ho¹t ®éng æn ®Þnh. II. M« t¶ s¶n phÈm dÞch vô: Doanh nghiÖp dù ®Þnh cung cÊp dÞch vô cho thuª s¸ch vµ tµi liÖu tham kh¶o c¸c lo¹i tõ cò ®Õn míi. Thêi gian thuª 1 kú víi gi¸ 20%-30% gi¸ s¸ch, thuª theo ngµy gi¸ tõ 1000-2000®/ngµy. Víi dÞch vô nµy, chóng t«i cã thÓ d¸p øng ®-îc ®«ng ®¶o nhu cÇu cña sinh viªn hiÖn nay. Sinh viªn hiÖn nay ®a sè cßn nghÌo ph¶i chi nhiÒu thø ®Æc biÖt lµ nh÷ng ng-êi ë n«ng th«n ra thµnh phè häc. Nã cã thÓ trë thµnh g¸nh nÆng cho gia ®×nh. §Ó ®¸p øng ®Çy ®ñ s¸ch, tµi liÖu tham kh¶o cho mét kú häc cña tÊt c¶ c¸c sinh viªn, mçi ng-êi ph¶i chi kho¶ng 100.000 ®Õn 200.000® hoÆc h¬n n÷a (®èi víi mét sè ngµnh häc ®Æc biÖt). §©y lµ mét sè tiÒn kh«ng nhá ®èi víi hÇu hÕt sinh viªn. §Ó cã ®-îc tµi liÖu häc tËp, sinh viªn th-êng ph¶i mua s¸ch cò, s¸ch ph«t«, m-în th- viÖn. Tuy nhiªn, c¸c lo¹i h×nh cung cÊp trªn ®Òu kh«ng thÓ ®¶m b¶o chÊt l-îng s¸ch hoÆc kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu cho sinh viªn häc tËp vµ nghiªn cøu. V× vËy, hiÖn nay, hÇu
 4. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang4 hÕt sinh viªn ph¶i “häc chay” hoÆc trong t×nh tr¹ng kh«ng cã ®ñ tµi liÖu. ViÖc cung cÊp dÞch vô cho thuª s¸ch nµy gióp cho sinh viªn chØ cÇn cã kho¶ng tõ 30.000-50.000®/kú lµ cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i s¸ch phôc vô häc tËp. §iÒu ®ã phÇn nµo ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña sinh viªn víi ®Çy ®ñ c¸c tiªu chÝ: ®Çy ®ñ, nhanh, gi¸ c¶ hîp lý. Ngoµi ra, dÞch vô cßn cã thÓ cung cÊp cho nh÷ng ®èi t-îng kh«ng ph¶i lµ sinh viªn cÇn thuª s¸ch, tµi liÖu ®Ó tra cøu th«ng tin, t×m kiÕm nh÷ng cuèn s¸ch quý, hiÕm. DÞch vô trªn cßn cã thÓ më réng ra cho c¸c ®èi t-îng kh¸c nh- häc sinh phæ th«ng vµ trung häc ë c¸c khu vùc n«ng th«n, ngo¹i thµnh. Tuy nhiªn, tÝnh ®Õn thêi ®iÓm hiÖn t¹i th× ch-a thÓ triÓn khai v× Bé GD-§T ®ang nghiªn cøu chØnh lý s¸ch gi¸o khoa. §©y lµ ®èi t-îng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng rÊt lín cÇn ®-îc l-u ý ®Ó phôc vô. Bªn c¹nh dÞch vô chÝnh lµ cho thuª s¸ch c«ng ty cßn ph¸t triÓn thªm mét sè c¸c dÞch vô kh¸c nh-: + T×m kiÕm tµi liÖu theo chuyªn ®Ò theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng trong thêi gian nhanh nhÊt. + B¸n bu«n s¸ch cò, t¹p chÝ cò cho c¸c cöa hµng kh¸c(chóng t«i cã thÞ tr-êng s¸ch cò ®Çu vµo rÊt lín). + B¸n b¨ng ®Üa phôc vô häc tËp. + Phßng ®äc t¹i chç, sao tµi liÖu (ph«t«copy, in vv...). + Cung cÊp b¸o cho c¸c hé gia ®×nh, c¸c c¬ quan.(dù ®Þnh sÏ ph¸t triÓn). B¸n ®å dïng cho sinh viªn (dông cô häc tËp, dông cô dïng trong sinh ho¹t) + B¸n s¸ch gi¸o khoa, tµi liÖu míi víi gi¸ thÊp( nhá h¬n 85% gi¸ b×a). + B¸n s¸ch gi¸o tr×nh cò<60% gi¸ b×a. + B¸n c¸c lo¹i s¸ch, b¸o, t¹p chÝ kh¸c. DÞch vô nµy sÏ ®¶m b¶o cung cÊp cho nh÷ng ®èi t-îng kh¸ch hµng cÇn mua s¸ch, tµi liÖu tham kh¶o dïng l©u dµi mµ kh«ng thuª. §¶m b¶o gi¸ rÎ.
 5. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang5 C¸c dÞch vô trªn ®-îc cung cÊp víi ph­¬ng ch©m “Sinh viªn gióp ®ì sinh viªn”
 6. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang6 III. THÞ tr-êng s¶n phÈm vµ ®èi thñ c¹nh tranh: 1. ThÞ tr-êng s¸ch: 1.1 Tæng quan thÞ tr-êng: *Nguån: Niªn gi¸m thèng kª 2000 173.1 236.3 357.6 401.7 421.4 0 100 200 300 400 500 Ngh× n ng-êi Sinh viª n ®¹ i h ä c h Ödµi h ¹ n 95 96 97 98 99 N¨m 15.6 16.3 17 17.4 17.7 17.9 14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 17.5 18 18.5 Hä c sinh phæt h« ng TriÖ u ng- êi 95-96 96-97 97-98 98-99 99-2000 2000-2001
 7. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang7 HiÖn nay, trªn c¶ n-íc cã kho¶ng 22 triÖu häc sinh, sinh viªn(trong ®ã cã kho¶ng 18triÖu lµ häc sinh)- chiÕm mét tû lÖ rÊt lín trong c¬ cÊu d©n sè n-íc ta. Hµng n¨m mçi sinh viªn, häc sinh ph¶i bá ra mét kho¶n tiÒn mua s¸ch lµ kh«ng nhá: - Víi häc sinh THCS, THPT ph¶i chi 50.000-100.000®. - Víi sinh viªn hÖ C§, §H ph¶i chi 200.000-400.000® H¬n n÷a, trªn thÞ tr-êng s¸ch hiÖn nay, s¸ch tham kh¶o th-êng rÊt ®¾t (tõ 10.000 tíi vµi tr¨m ngµn ®ång mét quyÓn). §Æc biÖt lµ s¸ch v¨n häc, tin häc, ngo¹i ng÷. MÆc kh¸c, s¸ch mµ sinh viªn, häc sinh th-êng dïng lµ s¸ch gi¸o khoa, s¸ch khoa häc c¬ b¶n nªn chØ dïng trong mét n¨m thËm chÝ chØ dïng trong mét kú häc lµ bá ®i. §iÒu nµy thËt l·ng phÝ, -íc tÝnh l·ng phÝ tíi hµng tû ®ång. ThÞ tr-êng s¸ch míi ngµy cµng s«i ®éng vµ phong phó, c¸c cöa hµng s¸ch, siªu thÞ s¸ch ngµy cµng nhiÒu nh-ng gi¸ l¹i qu¸ cao ®èi víi thu nhËp cña hÇu hÕt häc sinh, sinh viªn. §èi víi thÞ tr-êng s¸ch cò gi¸ c¶ phÇn nµo tho¶ m·n ®-îc kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña häc sinh, sinh viªn nh-ng sè l-îng ngµy cµng gi¶m kh«ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu ngµy cµng lín c¶ ®«ng ®¶o kh¸ch hµng. Cßn ®èi víi hÖ thèng th- viÖn t¹i c¸c tr-êng ®¹i häc th× qu¸ t¶i kh«ng ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña sinh viªn. C¸c hÖ thèng th- viÖn kh¸c th× kh«ng ph¶i giµnh cho mäi ®èi t-îng Trong hoµn c¶nh x· héi hiÖn nay, ®èi víi nh÷ng gia ®×nh kh¸ gi¶ th× viÖc mua s¸ch, tµi liÖu cho con em m×nh lµ mét ®iÒu kh«ng ph¶i lµ qu¸ khã kh¨n. Tuy nhiªn ®èi víi hÇu hÕt c¸c gia ®×nh ë n«ng th«n cã con ®i häc th× sè tiÒn chi ra ®Ó mua s¸ch qu¶ kh«ng ph¶i lµ nhá. §Æc biÖt lµ ®èi víi sinh viªn nghÌo thu nhËp cña gia ®×nh chØ vµi tr¨m ngµn ®ång mét th¸ng. Tõ nh÷ng khã kh¨n trªn vÒ tµi chÝnh, vÒ sù l·ng phÝ cho x· héi nh- trªn ®· khiÕn cho hÇu hÕt sinh viªn hiÖn nay kh«ng cã ®ñ s¸ch häc, ph¶i häc chay hoÆc dïng c¸c
 8. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang8 lo¹i s¸ch ph«t« kÐm chÊt l-îng. §iÒu ®ã lµm gi¶m chÊt l-îng gi¸o dôc, gi¶m høng thó muèn t×m hiÓu nghiªn cøu cña häc sinh, sinh viªn. 1.2. Mét sè ph©n tÝch ®Æc ®iÓm t©m lý kh¸ch hµng: §èi t-îng kh¸ch hµng cña c«ng ty chñ yÕu lµ häc sinh, sinh viªn cho nªn sÏ cã rÊt nhiÒu ®Æc ®iÓm t©m lý ®Æc tr-ng. -§©y lµ ®èi t-îng lu«n kh¸t khao tri thøc ham häc hái, s«i næi, h¨ng h¸i, hÇu hÕt lµ ch-a biÕt qu¶n lý chi tiªu tµi chÝnh mét c¸ch hiÖu qu¶. -Mçi sinh viªn tr-íc khi vµo ®Çu n¨m häc th-êng ®-îc gia ®×nh trî cÊp mét kho¶n tiÒn ®Ó chi tiªu. Nªn ®Çu n¨m häc hÇu hÕt sinh viªn ®Òu cã kh¸ nhiÒu tiÒn. Tuy nhiªn, hä ph¶i chi rÊt nhiÒu thø cho sinh ho¹t c¸ nh©n(tiÒn ¨n, tiÒn ë vv..), cho häc tËp, vui ch¬i gi¶i trÝ. §«i khi cßn “nhËu nhÑt” víi b¹n bÌ. ChÝnh v× vËy, sinh viªn th-êng xuyªn hÕt tiÒn thËm chÝ ph¶i ¨n chÞu, c¨m qu¸n, cÇm ®å vv... Bëi vËy mµ sinh viªn Ýt khi cã tiÒn ®Ó mua s¸ch do chÇn trõ, c¶m thÊy tiÕc do chØ dïng mét vµi lÇn trong mét hai kú. §Ó kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy, sinh viªn th-êng xuyªn ®i t×m s¸ch cò t¹i c¸c khu b¸n s¸ch cò. Tuy nhiªn l-îng s¸ch vµ chÊt l-îng kh«ng thÓ ®¶m b¶o, kh«ng nh÷ng thÕ hä cßn ph¶i mÊt rÊt nhiÒu thêi gian ®Ò t×m kiÕm. Mét biÖn ph¸p ®-îc coi lµ phæ biÕn hiÖn nay lµ häc t¹i c¸c th- viÖn (th-êng lµ c¸c sinh viªn sèng t¹i ký tóc x¸ hoÆc gÇn tr-êng). Nh-ng vµo c¸c thêi gian cao ®iÓm nh- c¸c kú thi, l-îng sinh viªn vµo th- viÖn t¨ng ®ét biÕn nªn th-êng xuyªn diÔn ra c¶nh chen lÊn x« ®Èy ®Ó cã ®-îc mét chç ngåi trong th- viÖn. -HiÖn nay ®a phÇn sinh viªn lµm tiÓu luËn, ®å ¸n m«n häc, lµm tèt nghiÖp vv... ph¶i ®i t×m tßi tµi liÖu rÊt khã kh¨n tèn nhiÒu thêi gian nhiÒu khi dÉn ®Õn ch¸n
 9. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang9 n¶n lµm cho qua chuyÖn, m-în kho¸ trªn hoÆc mua c¸c tµi liÖu cã s·n ®Ó chÐp l¹i. - MÆt kh¸c, trªn thÞ tr-êng s¸ch cã v« vµn c¸c lo¹i s¸ch kh¸c nhau tèt cã, xÊu cã nhiÒu sinh viªn kh«ng biÕt lùa chän nh- thÕ nµo cho ®óng, cho phï hîp víi nhu cÇu cña m×nh( nÕu mua c¶ th× kh«ng ®ñ tiÒn). -PhÇn lín sinh viªn xuÊt th©n tõ n«ng th«n, gia ®×nh th-êng gÆp khã kh¨n nªn cung cÊp cho con em m×nh cã h¹n. Trªn ®©y lµ mét sè ®Æc ®iÓm cña sinh viªn vµ ®ã cóng lµ nh÷ng hoµn c¶nh ®Æc biÖt cña tÇng líp nµy. Tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm nªu trªn ®· khiÕn cho Doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh cung cÊp dÞch vô nµy nh»m ®¸p øng nhu cÇu sinh viªn n©ng cao chÊt l-îng häc tËp cho sinh viªn, tho¶ m·n ®-îc nçi “kh¸t khao’ vÒ s¸ch, tµi liÖu nghiªn cøu tham kh¶o. 1.3. Ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh: Trªn thÞ tr-êng hiÖn nay, ch-a cã lo¹i h×nh dÞch vô nh- cña Doanh nghiÖp nªn hiÖn t¹i, doanh nghiÖp ch-a ph¶i ®èi phã víi nh÷ng ®èi thñ c¹nh tranh trùc tiÕp. Tuy nhiªn trong t-¬ng lai cã thÓ xuÊt hiÖn ®èi thñ nµy. NÕu lo¹i h×nh dÞch vô cña chóng t«i ra ®êi th× ph¶i c¹nh tranh víi nh÷ng ®èi thñ cung cÊp truyÒn thèng cung cÊp c¸c dÞch vô thay thÕ. Tuy nhiªn chóng t«i cã nh÷ng -u ®iÓm v-ît tréi h¬n so víi c¸c ®èi thñ kh¸c nh-: gi¸ rÎ, cung cÊp nhanh chãng thuËn tiÖn, kh«ng mÊt c«ng t×m kiÕm, kh«ng sî ph¶i häc nh÷ng quyÓn s¸ch kÐm chÊt l-îng, kh«ng ph¶i b¨n kho¨n vÒ viÖc nªn mua quyÓn nµy hay mua quyÓn kh¸c vv... C¸c ®èi thñ c¹nh tranh hiÖn t¹i cña dÞch vô chóng t«i lµ: - C¸c cöa hµng, siªu thÞ s¸ch. - C¸c cöa hiÖu s¸ch cò, s¸ch vØa hÌ, s¸ch ph«t«
 10. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang10 a/ C¸c cöa hµng, siªu thÞ s¸ch: §©y lµ ®èi thñ c¹nh tranh chñ yÕu vµ quan träng nhÊt. §èi thñ nµy hiÖn nay cã rÊt nhiÒu lo¹i h×nh cung cÊp: hiÖu s¸ch chuyªn ngµnh, hiÖu s¸ch tù chän... Hä còng cung cÊp mét l-îng s¸ch, tµi liÖu mét c¸ch phong phó, ®Çy ®ñ, chÊt l-îng tèt. C¸c cöa hµng, siªu thÞ s¸ch th-êng tËp chung t¹i c¸c ®Þa ®iÓm thuËn lîi nh- c¸c trung t©m cña thµnh phè, gÇn c¸c tr-êng ®¹i häc... Tuy nhiªn hä còng cã nh÷ng mÆt h¹n chÕ so víi lo¹i h×nh dÞch vô cña Doanh nghiÖp: - S¸ch t¹i c¸c cöa hµng toµn bé lµ s¸ch míi nªn th-êng rÊt ®¾t Ýt phï hîp víi ®èi t-îng kh¸ch hµng cña chóng t«i. - Chi phÝ qu¶n lý cöa hµng do ph¶i thuª thªm nh©n c«ng, thuª ®Þa ®iÓm. §èi víi ®èi thñ nµy Doanh nghiÖp sÏ c¹nh tranh ®-îc víi hä vÒ gi¸ vµ chÊt l-îng dÞch vô. b/ C¸c cöa hµnh s¸ch cò, s¸ch vØa hÌ, s¸ch ph«t«: HiÖn nay, lo¹i h×nh nµy ®Æc biÖt ph¸t triÓn tËp chung c¶ thµnh phè n«ng th«n do gi¸ c¶ hîp lý phï hîp víi phÇn lín sinh viªn, häc sinh. Tuy nhiªn c¸c cöa hµng nµy kh«ng phong phó vÒ chñng lo¹i s¸ch. §Æc biÖt lµ rÊt Ýt gi¸o tr×nh, s¸ch chuyªn ngµnh. Sinh viªn th-êng muèn t×m ®-îc nh÷ng cuèn s¸ch m×nh ®ang cÇn lµ rÊt khã kh¨n, ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian míi t×m ®-îc. Cßn c¸c cöa hµng s¸ch ph«t« th× chØ cã nh÷ng ®Çu s¸ch cã gi¸ trÞ nhiÒu hä míi ph«t« b¸n(nh- s¸ch tin häc, ngo¹i ng÷). V× vËy, sè l-îng ®Çu s¸ch còng rÊt h¹n chÕ h¬n thÕ chÊt l-îng s¸ch l¹i kÐm. H¬n n÷a ®©y lµ mét h×nh thøc vi ph¹m b¶n quyÒn t¸c gi¸ nªn tr-íc sau g× còng bÞ lªn ¸n. c/ HÖ thèng th- viÖn: §èi t-îng nµy kh«ng thÓ coi lµ ®èi thñ c¹nh tranh nh-ng nã còng thu hót ®-îc mét l-îng kh¸ch hµng kh¸ lín. HiÖn nay hÖ thèng th- viÖn th-êng tËp chung nhiÒu t¹i c¸c tr-êng ®¹i häc. Ngoµi ra cßn cã c¸c th- viÖn lín kh¸c nh- th- viÖn thµnh phè, th- viÖn quèc gia
 11. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang11 vµ mét sè th- viªn chuyªn ngµnh kh¸c nh- th- viÖn cña viÖn kinh tÕ thÕ giíi, th- viÖn khoa häc kü thuËt vv...nh-ng th- viÖn t¹i c¸c tr-êng th-êng ®-îc sinh viªn dïng nhiÒu nhÊt. Tuy nhiªn, hÖ thèng c¸c th- viÖn tr-êng hiÖn nay th-êng qu¸ bÐ so víi nhu cÇu cña sinh viªn. Tµi liÖu t¹i c¸c th- viÖn th× kh«ng cËp nhËt th«ng tin, s¸ch míi nªn rÊt l¹c hËu ®Æc biÖt lµ c¸c khèi kinh tÕ, luËt. Trong th- viÖn cña mét sè tr-êng th× ®-îc phÐp m-în s¸ch vÒ nhµ nh-ng tµi liÖu ®Òu cã tuæi thä cao, qu¸ cò h¹n chÕ rÊt nhiÒu ®Õn t©m lý muèn ®äc s¸ch cña sinh viªn. Kh«ng nh÷ng thÕ thñ tôc cßn rÊt r-êm rµ nªn kh«ng ph¶i muèn m-în, tr¶ s¸ch lóc nµo còng ®-îc. Trªn ®©y lµ nh÷ng ®¸nh gi¸ s¬ bé vÒ nh÷ng ®iÓm m¹nh, yÕu cña c¸c ®èi thñ vµ t×nh h×nh thÞ tr-êng ®Ó doanh nghiÖp cã nh÷ng chiÕn l-îc cô thÓ nh»m thuËn lîi khi th©m nhËp thÞ tr-êng vµ cã thÓ chiÕm ®-îc -u thÕ trªn trªn thÞ tr-êng 1.4 ThÞ tr-êng ®Çu vµo vµ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp: XuÊt ph¸t ý t-ëng kinh doanh lo¹i h×nh dÞch vô nµy, chñ dù ¸n kh«ng chØ dùa trªn ®iÒu kiÖn thÞ tr-êng mµ cßn dùa trªn n¨ng lùc b¶n th©n. §èi víi b¶n th©n chñ dù ¸n ®· cã th©m niªn trong lÜnh vùc bu«n b¸n s¸ch 6 n¨m vµ hiÖn nay vÉn cßn duy tr× ®-îc nh÷ng mèi quan hÖ tèt còng nh- n¾m kh¸ râ vÒ t×nh h×nh thÞ tr-êng ®Çu vµo. a/ §Çu vµo lµ s¸ch cò: HiÖn nay, ®Çu vµo lµ s¸ch cò rÊt ®a d¹ng vµ phong phó tõ nh÷ng cöa hµng thu mua s¸ch b¸o cò ®Õn c¸c ®Çu mèi t¹i c¸c thµnh phè lín. Kh«ng nh÷ng thÕ nguån s¸ch, tµi liÖu tham kh¶o cò cßn n»m trong ngay chÝnh sinh viªn do sinh viªn mua nh-ng chi dïng trong mét kú. Ngoµi ra, Doanh nghiÖp cßn mét sè nguèn s¸ch kh¸c. b/ §Çu vµo lµ s¸ch míi:
 12. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang12 S¸ch míi t¹i c¸c nhµ xuÊt b¶n cã thÓ mua ®-îc gi¶m gi¸ (tõ 30-40%). Mét sè kh«ng thuéc nhµ xuÊt b¶n cã thÓ mua víi gi¸ thËm chÝ chØ b»ng mét nöa gi¸ b×a. 1.5 Ph©n ®o¹n thÞ tr-êng vµ lùa chän thÞ tr-êng môc tiªu: Ph©n ®o¹n thÞ tr-êng lµ mét c«ng viÖc hÕt søc quan träng gióp cho doanh nghiÖp hiÓu râ ®-îc thÞ tr-êng, kh¶ n¨ng cña m×nh ®Ó ®Ò ra c¸c chiÕn l-îc marketing phï hîp vµ kÕ ho¹ch tiÕp cËn th©m nhËp thÞ tr-êng. Cã nhiÒu tiªu chÝ ®Ó ph©n ®o¹n thÞ tr-êng kh¸c nhau tuú thuéc vµo môc tiªu, tiªu chÝ lùa chän thÞ tr-êng. a/ Ph©n lo¹i thÞ tr-êng theo khu vùc ®Þa lý: S¬ ®å: HiÖn nay, kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cña c«ng ty chñ yÕu lµ häc sinh, sinh viªn sèng t¹i c¸c c¸c miÒn trong c¶ n-íc. Tuy nhiªn, ®èi t-îng sinh viªn th-êng tËp trung t¹i c¸c thµnh phè lín, sèng chñ yÕu quanh khu vùc tr-êng ®¹i häc. Trong thêi gian ®Çu, môc tiªu cña c«ng ty lµ x©m nhËp thÞ tr-êng phÝa B¾c mµ chñ yÕu lµ khu vùc thµnh phè Hµ Néi n¬i tËp chung nhiÒu sinh viªn, t¹i c¸c tr-êng ®¹i häc, cao ®¼ng ®ãng trªn ®Þa bµn. Sau ®ã tuú thuéc vµo møc ®é ph¸t triÓn vµ kh¶ n¨ng doanh nghiÖp mµ tiÕp tôc x©m nhËp vµo c¸c thÞ tr-êng kh¸c. HiÖn nay, trªn ®Þa bµn Hµ Néi tËp trung nhiÒu c¸c tr-êng kh¸c nhau thuéc c¸c khèi ngµnh häc kh¸c nhau. ThÞ tr-êng MiÒn B¾c MiÒn Trung MiÒn Nam Thµnh thÞ N«ng th«n N«ng th«n Thµnh thÞ N«ng th«n Thµnh thÞ
 13. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang13 b/ Ph©n ®o¹n thÞ tr-êng theo ngµnh häc: * Nguån: Sinh Viªn ViÖt Nam Sinh viªn häc t¹i c¸c tr-êng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp thuéc c¸c nghµnh, c¸c khèi kinh tÕ luËt, kü thuËt, x· héi. Trong c¸c khèi tù nhiªn cã c¸c tr-êng thuéc khèi kü thuËt nh- §¹i häc B¸ch Khoa, §¹i häc X©y Dùng, Thuû Lîi vv... Bªn c¹nh ®ã còng cã c¸c tr-êng khoa häc c¬ b¶n nh- §¹i häc Quèc gia. Trong khèi x· héi cã c¸c chuyªn nghµnh nh- Du lÞch, T©m lý, Nh©n v¨n vv... ngoµi ra cßn cã khèi kinh tÕ, luËt. Khèi kinh tÕ vµ luËt Ngo¹i ng÷ S- ph¹m Nh©n v¨n ThÞ tr-êng Khoa häc tù nhiªn Kü thuËt tæng hîp Khoa häc c¬ b¶n Khoa häc x· héi C¬ cÊu ng µnh ®µo t ¹ o § µo t¹ o c¬ b¶n N«ng l©m ng- LuËt,Kinh tÕ KüthuËt vµ c«ng nghiÖ p
 14. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang14 Víi mçi tr-êng, mçi ngµnh sinh viªn ph¶i häc c¸c m«n häc còng kh¸c nhau, cã néi dung kh¸c nhau. Cã nh÷ng lo¹i s¸ch th× Ýt khi thay ®æi nh- s¸ch cña nh÷ng ngµnh kü thuËt c¬ b¶n. Ngoµi ra còng cã nh÷ng lo¹i s¸ch th× lu«n thay ®æi nh- sach, tµi liÖu tham kh¶o thuéc khèi c¸c tr-êng kinh tÕ, luËt vv... Sau khi ph©n chia theo ngµnh häc nh- trªn, chóng t«i dù ®Þnh sÏ x©m nhËp vµo c¸c tr-êng thuéc khèi kü thuËt. Trong ®ã träng t©m lµ giai ®o¹n ®¹i c-¬ng. Sau ®ã ®Õn c¸c ngµnh kh¸c. c/ Ph©n thÞ tr-êng theo cÊp häc. Do ®Æc ®iÓm lµ sinh viªn ®¹i c-¬ng nªn mçi kú häc nhiÒu m«n kh¸c nhau vµ kh«ng dïng l¹i tµi liÖu. Do ¶nh h-ëng cña nh÷ng n¨m häc phæ th«ng nªn sinh viªn n¨m I th-êng muèn cã ®Çy ®ñ s¸ch phôc vô häc tËp. Do vËy, ®Çu tiªn, chóng t«i sÏ chó träng ®Õn sinh viªn n¨m nhÊt. Riªng ®èi víi häc sinh phæ th«ng c¬ së vµ trung häc th× ®Æt kÕ ho¹ch ®Õn n¨m 2006 sÏ tiÕn hµnh( v× lóc ®ã bé gi¸o dôc sÏ hoµn thiÖn bé s¸ch cho c¸c ®èi t-îng nµy. Tõ nh÷ng ph©n ®o¹n thÞ tr-êng nh- trªn, doanh nghiÖp chóng t«i sÏ cã c¸ch tiÕp cËn nh- sau: *Theo ®Þa ®iÓm N¨m III THÞ tr-êng HÖ §¹i häc N¨m I HÖ Cao ®¼ng HÖ Trung cÊp N¨m I N¨m I N¨m III N¨m III N¨m II N¨m II N¨m II N¨m V N¨m IV
 15. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang15 Khu vùc Hµ Néi  Thµnh phè Hå ChÝ Minh  Khu vùc n«ng th«n(®èi víi häc sinh).
 16. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang16 *Møc ®é -u tiªn: Sinh viªn ®¹i c-¬ng thuéc c¸c tr-êng ®¹i häc khèi kü thuËt  c¸c tr-êng thuéc c¸c khèi kh¸c Sinh viªn thuéc c¸c tr-êng Cao ®¼ng, Trung häc chuyªn nghiÖp. IV.c¸c ho¹t ®éng MARKETING: Sau khi ph©n ®o¹n thÞ tr-êng, x¸c ®Þnh thÞ tr-êng môc tiªu vµ t×m hiÓu râ nhu cÇu, kh¶ n¨ng thÞ tr-êng, chóng t«i quyÕt ®Þnh sÏ v¹ch ra nh÷ng chiÔn l-îc marketing cô thÓ. ViÖc mét doanh nghiÖp cã ®-îc chiÕn l-îc marketing cô thÓ, phï hîp sÏ mang l¹i thµnh c«ng b-íc ®Çu, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c b-íc tiÕp theo. Do tÝnh chÊt ®Æc thï cña s¶n phÈm dÞch vô sÏ cung cÊp nªn chiÕn l-îc marketing chóng t«i sÏ chó träng ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm, gi¸ thµnh dÞch vô, ph-¬ng ch©m kinh doanh. 1.1 ChiÕn l-îc s¶n phÈm. Th«ng qua viÖc ph©n tÝch thÞ tr-êng, chóng t«i ®· chØ râ nh÷ng ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. V× vËy, ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu tõng kh¸ch hµng, chóng t«i sÏ cã nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó ®¶m b¶o chÊt l-îng ë møc tèi ®a cã thÓ. ViÖc ®¸p øng dÞch vô ®¶m b¶o chÊt l-îng sÏ gióp cho kh¸ch hµng(häc sinh, sinh viªn) t¨ng thªm høng thó ®äc s¸ch, kh«ng g©y t©m lý khã chÞu khi gÆp ph¶i nh÷ng cuèn s¸ch bÞ r¸ch, tÈy xo¸ vv... §Ó ®¶m b¶o ®-îc nh÷ng yªu cÇu trªn, chóng t«i ph¶i chó ý ®Õn nh÷ng viÖc nh- sau: + ChuÈn bÞ nguån s¸ch ®Çu vµo phong phó. -Liªn hÖ víi c¸c nguån cung cÊp cã s½n ®Ó ®Æt mua. Nh÷ng nguån cung cÊp nµy lµ nh÷ng mèi quan hÖ hîp t¸c rÊt tèt cña Doanh nghiÖp khi ho¹t ®éng bu«n b¸n s¸ch cò. MÆt kh¸c ®Ó ®Çu vµo thªm phÇn phong phó, ®a d¹ng, ®¸p øng ®-îc nhanh nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng, Doanh nghiÖp sÏ thiÕt lËp thªm nh÷ng mèi “lµm ¨n” míi víi c¸c chñ cöa hµng s¸ch, nh÷ng ng-êi bu«n b¸n s¸ch.
 17. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang17 -Nh- chóng ta biÕt, trong sinh viªn hiÖn nay sÏ cã rÊt nhiªu ng-êi cã s¸ch cña n¨m tr-íc hoÆc kú tr-íc kh«ng dïng ®Õn n÷a ( ®Æc biÖt lµ sinh viªn n¨m I,II). -N¾m b¾t ®-îc t×nh h×nh nµy, Doanh nghiÖp dù ®Þnh sÏ thu mua s¸ch cña c¸c b¹n sinh viªn ®ã. §iÒu nµy sÏ lµm cho nguån s¸ch thªm phong phó vµ gióp tiÕt kiÖm ®-îc phÇn nµo cho nh÷ng sinh viªn cã s¸ch d- thõa. -Ngoµi ra, ®Ó cã thªm nguån s¸ch cung cÊp cho kh¸ch hµng, doanh nghiÖp sÏ liªn hÖ víi c¸c ®¹i lý s¸ch, nhµ xuÊt b¶n ®Ó mua s¸ch míi. Kh«ng nh÷ng thÕ, Doanh nghiÖp cßn cã kh¶ n¨ng thu mua ®-îc nh÷ng l« s¸ch cßn tån cña nhµ xuÊt b¶n hoÆc cña c¸c cöa hµng. + §Ó nhËn biÕt râ h¬n vÒ l-îng s¸ch, chñng lo¹i s¸ch mµ kh¸ch hµng ®ang cÇn, Doanh nghiÖp dù ®Þnh sÏ t×m sè liÖu th«ng qua c¸c ®Çu s¸ch mµ sinh viªn th-êng mua b»ng c¸ch tíi c¸c hiÖu s¸ch t¹i c¸c tr-êng ®¹i häc x¸c ®Þnh xem lo¹i s¸ch nµo Ýt biÕn ®éng, lo¹i s¸ch nµo biÕn ®éng theo møc ®é ®Ó cã thÓ cung cÊp. + Nh»m duy tr× ®-îc chÊt l-îng dÞch vô cung cÊp, chóng t«i ®Ò ra ph-¬ng ¸n b¶o qu¶n s¸ch cô thÓ: - D¸n b×a cho s¸ch, ghi m· sè s¸ch. - Ghi chó thªm nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕtlªn trang b×a ®Ó kh¸ch hµng cã thÓ tiÖn liªn l¹c hoÆc t×m hiÓu thªm th«ng tin. 1.2 chiÕn l-îc gi¸:. Còng nh- chÊt l-îng s¶n phÈm dÞch vô, gi¸ lµ mét thµnh phÇn quan träng ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc kinh doanh cña c«ng ty sau nµy(gi¸ vµ chÊt l-îng lµ hai thÕ m¹nh c¹nh tranh cña Doanh nghiÖp ). Do ®Æc ®iÓm vÒ dÞch vô nªn Doanh nghiÖp còng ®-a ra nh÷ng lo¹i gi¸ kh¸c nhau ®Ó phï hîp víi tõng lo¹i kh¸ch hµng. + §èi víi tµi liÖu cho thuª theo ®Þnh kú mét n¨m hay mét häc kú, Doanh nghiÖp dù kiÕn nh- sau: - S¸ch míi: 30% gi¸ b×a.
 18. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang18 - S¸ch cò: 10%-25% (Tuú chñng lo¹i vµ chÊt l-îng s¸ch). + §èi víi tµi liÖu thuª theo ngµy: 1000®- 2000®/ngµy(Tuú chñng lo¹i vµ chÊt l-îng s¸ch). + Gi¸ b¸n c¸c lo¹i s¸ch dù kiÕn nh- sau: - S¸ch míi:80%-85% gi¸ b×a. - S¸ch cò: 60% gi¸ b×a. Ngoµi ra, Doanh nghiÖp dù ®Þnh sÏ thµnh lËp mét th- viÖn mini (dùa trªn nh÷ng ®Çu s¸ch chóng t«i ®· cã). ViÖc thµnh lËp nµy sÏ gióp cho nh÷ng sinh viªn, häc sinh cã nhu cÇu tra cøu nhiÒu lo¹i s¸ch trong mét thêi gian ng¾n vµ th-êng xuyªn ®-îc dÔ dµng h¬n. §èi víi Doanh nghiÖp, viÖc nµy còng tËn dông ®-îc nguån s¸ch ®ang nghØ n»m trong kho. 1.3.chiÕn l-îc ph©n phèi ViÖc ®¸p øng nhu cÇu cho kh¸ch hµng mét c¸ch nhanh nhÊt lµ ph-¬ng ch©m cña chóng t«i. Kh¸ch hµng cã ®-îc tµi liÖu mµ m×nh cÇn sím sÏ gióp hä cã nhiÒu thêi gian h¬n ®Ó tham kh¶o s¸ch t×m hiÓu ®-îc nhiÒu kiÕn thøc h¬n. §Ó ®¸p øng mét c¸ch nhanh nhÊt, chóng t«i sÏ dùa vµo mét m¹ng l-íi c¸c céng t¸c viªn t¹i c¸c khu vùc thÞ tr-êng kh¸c nhau. Nh÷ng céng t¸c viªn nµy sÏ cã nhiÖm vô tiÕp nhËn th«ng tin tõ kh¸ch hµng th«ng b¸o l¹i cho Doanh nghiÖp; tõ ®ã Doanh nghiÖp sÏ cã nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ tµi liÖu mµ kh¸ch hµng cÇn, thêi gian, ®Þa ®iÓm giao hµng. Nh- vËy mét kh¸ch hµng nÕu cã nhu cÇu t×m kiÕm mét tµi liÖu häc tËp bÊt kú chØ cÇn th«ng tin trùc tiÕp cho chóng t«i hoÆc gÆp mét trong nh÷ng céng t¸c viªn. NÕu kh¸ch hµng muèn cã thªm sù lùac chän, hä còng cã thÓ ®Õn trùc tiÕp chç chóng t«i. T¹i ®©y kh¸ch hµng cã thÓ ®-îc xem c¸c lo¹i s¸ch vµ ®Æt hµng trùc tiÕp. 1.4 Xóc tiÕn vµ qu¶ng c¸o. Qu¶ng c¸o lµ mét phÇn tÊt yÕu khi muèn ®-a mét s¶n phÈm dÞch vô vµo thÞ tr-êng. Muèn s¶n phÈm dÞch vô ®ã
 19. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang19 nhanh chãng cã ®-îc mét chç ®øng trªn thÞ tr-êng chóng ta ph¶i tiÕn hµnh c¸c chiÕn dÞch qu¶ng c¸o. Cô thÓ, chiÕn dÞch qu¶ng c¸o ®-îc chuÈn bÞ vµ tiÕn hµnh b¾t ®Çu tõ tr-íc n¨m häc vµ kÐo dµi xuyªn suèt trong n¨m häc. §Ó gióp kh¸ch hµng nhanh chãng tiÕp cËn ®-îc víi dÞch vô nµy, chóng t«i sÏ tiÕn hµnh tiÕp xóc víi kh¸ch hµng b»ng c¸c biÖn ph¸p nh- ph¸t tê r¬i, gi¸n qu¶ng c¸o t¹i c¸c khu tËp trung nhiÒu sinh viªn nh- c¸c b¶ng tin ký tóc x¸, tr-êng vv... Trong qu¸ tr×nh qu¶ng c¸o, Doanh nghiÖp dù ®Þnh kÕt hîp t×m kiÕm lu«n c¸c céng t¸c viªn lµm viÖc sau nµy. Khi t×m ®-îc céng t¸c viªn, b¶n th©n hä sÏ cïng chóng t«i xóc tiÕn chiÕn dÞch qu¶ng c¸o. Ngoµi ra ®Ó kh¸ch hµng lu«n nhí ®Õn dÞch vô nµy, chóng t«i dù ®Þnh sÏ ®Ýnh nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®»ng sau cuèn s¸ch, tµi liÖu kh¸ch hµng thuª. C«ng viÖc nµy còng gióp Doanh nghiÖp qu¶ng c¸o lu«n khi nh÷nh kh¸ch hµng tiÒm n¨ng cÇn ®Õn. Mét trong nh÷ng kh¸ch hµng mµ chóng t«i chó ý nhÊt ®ã lµ nh÷ng sinh viªn míi nhËp tr-êng. Hä lµ nh÷ng ng-êi cßn rÊt nhiÒu bì ngì víi m«i tr-êng sinh ho¹t vµ häc tËp míi. Hä ®ang rÊt lóng tóng trong viÖc lùa chän s¸ch häc cho b¶n th©n. B»ng nh÷ng kinh nghiÖm cña b¶n th©n, Doanh nghiÖp sÏ hy väng gióp ®ì ®-îc hä trong viÖc t×m hiÓu c¸c tµi liÖu häc tËp. §¸p øng nhanh nhu cÇu t×m hiÓu c¸ch häc míi t¹i gi¶ng ®-êng®¹i häc. 1.5 Nh©n sù VÒ nh©n sù, ban ®Çu c«ng ty bao gåm 3 thµnh viªn. Víi mét lùc l-îng nh- vËy mµ tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc nªu trªn lµ rÊt khã kh¨n. ChÝnh v× vËy, Doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh tuyÓn thªm ng-êi vµo lµm. Tuy nhiªn, Doanh nghiÖp kh«ng hoµn toµn nhËn hä vµo lµm chÝnh thøc mµ chØ d-íi h×nh thøc “céng t¸c viªn”. Céng t¸c viªn lµ nh÷ng ng-êi mµ Doanh nghiÖp lùa chän t¹i nh÷ng n¬i Doanh nghiÖp dù ®Þnh më réng vµ khai th¸c thÞ tr-êng. Hä sÏ cã nhiÖm vô tiÕp xóc kh¸ch hµng t¹i nh÷ng khu vùc ®· ®Þnh s½n, t×m kiÕm nh÷ng hîp ®ång, th«ng b¸o
 20. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang20 nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ kh¸ch hµng cho Doanh nghiÖp. QuyÒn lîi mµ nh÷ng céng t¸c viªn ®-îc h-ëng lµ: sö dông miÔn phÝ dÞch vô + tiÒn hoa hång khi cã ®-îc kh¸ch hµng míi. Nh÷ng ng-êi ®-îc l-a chän lµm céng t¸c viªn lµ nh÷ng ng-êi ®¸p øng ®-îc nh÷ng yªu cÇu cña Doanh nghiÖp nh-: Mong muèn cã viÖc lµm, thùc sù cã høng thó trong c«ng viÖc, thÝch giao tiÕp, b¹o d¹n. §Ó t×m kiÕm ®-îc nh÷ng ng-êi nh- trªn, chóng t«i cã sù lùa chän ®Çu tiªn nghiªng vÒ c¸c c¸n bé Líp §oµn. 1.6. §Þa ®iÓm. Nh»m ®¸p øng ®-îc nh÷ng nhu cÇu vµ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô nh- trªn, Doanh nghiÖp dù ®Þnh sÏ thuª mét c¨n hé 3 tÇng gÇn khu tËp trung nhiÒu sinh viªn( ®Æc biÖt lµ khu B¸ch Khoa). Víi ba tÇng, Doanh nghiÖp dù ®Þnh sÏ lµm nh- sau: TÇng I TÇng II TÇng III 1. 2. QuÇy giao dÞch 3. QuÇy v¨n phßng phÈm 4. M¸y ph«t«copy 1. 2. 3. Phßng ®äc 4. Phßng s¸ch 1. Kho chøa s¸ch (§ång thêi lµm cöa hµng s¸ch lu«n bao gåm c¶ s¸ch míi lÉn s¸ch cò) V. KÕ ho¹ch tµi chÝnh Mét trong nh÷ng thuËn lîi cña ®Ò ¸n nµy lµ cã thÓ tiÕn hµnh ë c¸c quy m« kh¸c nhau. NÕu nh÷ng nhµ ®Çu t- cã kh¶ n¨ng tµi chÝnh, cã kinh nghiÖm qu¶n lý th× viÖc ®Çu t- trªn mét quy m« lín lµ hoµn toµn cã thÓ. Ng-îc l¹i, ®èi víi nh÷ng nhµ ®Çu t- cßn Ýt kinh nghiÖm kinh doanh, Ýt vèn hoµn toµn cã thÓ ®Çu t- ë quy m« nhá h¬n. Cô thÓ, chóng t«i cã thÓ tiÕn hµnh nguyªn t¹i khu vùc B¸ch Khoa tr-íc mµ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i khai th¸c trªn toµn bé thÞ tr-êng Hµ Néi. Tuy nhiªn, ®Ó cã c¸i nh×n
 21. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang21 tæng qu¸t, trong ®Ò ¸n nµy, chóng t«i vÉn ®-a ra quy m« thÞ tr-êng bËc trung. 1. KÕ ho¹ch ®Çu t- Dùa trªn nh÷ng yÕu tè trªn,Doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh khëi sù tõ quy m« võa, tiÕn hµnh ph¸t triÓn tõng b-íc. Ngay ban ®Çu, dÞch vô sÏ ®-îc cung cÊp trªn mét sè ®Þa bµn träng ®iÓm nh- : B¸ch Khoa, Thuû Lîi, Giao Th«ng, X©y Dùng vv... Dù tÝnh sau 2 n¨m phôc vô, Doanh nghiÖp sÏ më réng ra c¸c khu vùac thÞ tr-êng míi( c¸c tr-êng thuéc khèi Kinh TÕ, LuËt). 2. TÝnh to¸n doanh thu vµ chi phÝ 2.1Mua hµng(s¶n phÈm ®Çu vµo). §Ó chuÈn bÞ cho c«ng viÖc kinh doanh, Doanh nghiÖp sÏ ph¶i tiÕn hµnh thu mua 1 l-îng s¸ch ban ®Çu. Nh»m gi¶m thiÓu rñi ro, gi¶m thiÓu chi phÝ ®Çu vµo, Doanh nghiÖp cã thu mua tµi liÖu cò, tµi liÖu míi cña c¸c nhµ xuÊt b¶n. §èi víi s¸ch cò, chóng ta cã thÓ thu mua víi gi¸ tèi ®a lµ 40% gi¸ b×a, s¸ch míi gi¸ kho¶ng tõ 60-70% gi¸ b×a. §èi víi s¸ch cò, nguån cung cÊp lµ sinh viªn, c¸c chñ cöa hµng s¸ch cò, c¸c mèi quan hÖ lµm ¨n tr-íc kia. L-îng s¸ch cò b¸n trªn thÞ tr-êng sinh viªn th-êng mua víi gi¸ tõ 50%- 65% gi¸ b×a. Nh- vËy, viÖc b¸n s¸ch cò gióp c«ng ty thu håi ®-îc vèn nhanh h¬n vµ cßn thu ®-îc mét phÇn lîi nhuËn ban ®Çu. 2.2Cung øng dÞch vô. HÖ thèng cung cÊp dÞch vô cho thuª s¸ch bao gåm c¸c phÇn nh- sau:  Cho thuª dµi h¹n; Thuª dµi h¹n lµ nh÷ng kh¸ch hµng cã nhu cÇu sö dông tµi liÖu trong kho¶ng thêi gian dµi(trong c¶ kú häc). nh÷ng ng-êi thuª dµi h¹n th-êng lµ nh÷ng sinh viªn ®ang häc ch-¬ng tr×nh ®¹i c-¬ng hoÆc c¬ së chuyªn ngµnh. V× vËy, lo¹i s¸ch mµ hä cÇn còng th-êng lµ nh÷ng s¸ch phæ th«ng, c¬ b¶n. §èi víi nh÷ng kh¸ch hµng thuª s¸ch dµi h¹n, hä sÏ ph¶i ®Æt c-îc l¹i khi thuª s¸ch. L-îng tiÒn mµ hä ph¶i ®Æt sÏ ®-îc hoµn tr¶ sau khi Doanh nghiÖp thu s¸ch vÒ.
 22. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang22 Doanh nghiÖp dù ®Þnh sÏ thu tiÒn c-îc kho¶ng 70% gi¸ b×a. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i ai còng cã kh¶ n¨ng tr¶ tiÒn c-îc nh- Doanh nghiÖp yªu cÇu. V× vËy, chóng t«i sÏ cho phÐp hä ®Æt mét vËt cã gi¸ trÞ lµm tin ( thÎ sinh viªn, chøng minh th- vv..). Gi¸ thuª dµi h¹n Doanh nghiÖp dù ®Þnh sÏ lµ 15-30% gi¸ s¸ch (tuú chñng lo¹i, chÊt l-îng).  Thuª ng¾n h¹n Kh¸ch hµng thuª s¸ch kh«ng chØ cã nh÷ng ng-êi chØ thuª dµi h¹n c¶ kú mµ cßn cã nh÷ng ng-êi chØ thuª trong thêi gian ng¾n (d-íi mét th¸ng). §èi t-îng kh¸ch hµng nµy chñ yÕu lµ nh÷ng sinh viªn ®ang lµm ®Ò tµi nghiªn cøu, lµm ®å ¸n tèt nghiÖp, m«n häc vv... V× vËy, chñng lo¹i s¸ch mµ hä th-êng dïng lµ nh÷ng tµi liÖu chuyªn ngµnh. VÒ thñ tôc cho thuª, viÖc cho thuª ng¾n h¹n còng kh¸ gièng nh- cho thuª dµi h¹n. Khi kh¸ch hµng muèn thuª tµi liÖu, hä ph¶i ®Æt tiÒn c-îc cho Doanh nghiÖp. Sè tiÒn hä ®Æt l¹i b»ng l-îng tiÒn ®Æt cäc cña thuª dµi h¹n. Gi¸ thuª ng¾n h¹n Doanh ngiÖp dù ®Þnh lµ 15-20% gi¸ s¸ch.  Th- viÖn Ngoµi h×nh thøc cho thuª tµi liÖu ra, Doanh nghiÖp dù ®Þnh cßn më mét th- viÖn (kho¶ng 20-25 chç ngåi). Lo¹i h×nh nµy sÏ ®¸p øng nh÷ng kh¸ch hµng muèn cã mét chç ®äc æn ®Þnh, l©u dµi. Khi kh¸ch hµng ®Õn víi th- viÖn, hä sÏ ®-îc sö dông toµn bé l-îng s¸ch chóng t«i cã. VÒ gi¸ c¶, chóng t«i dù ®Þnh sÏ lµm thÎ th- viÖn(nh- c¸c th- viÖn kh¸c). §èi víi mçi thÎ, ng-êi sö dông cã thÓ sö dông trong 2 th¸ng vµ mçi tuÇn trong th¸ng cã 3 buæi ®äc. Gi¸ mèi thÎ lµ 20.000®.  B¸n s¸ch, tµi liÖu NhiÒu kh¸ch hµng ®Õn víi Doanh nghiÖp kh«ng chØ muèn thuª s¸ch mµ hä cßn cã nhu cÇu muèn ®-îc mua nh÷ng
 23. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang23 cuèn s¸ch mµ hä c¶m thÊy cÇn ®Õn nã hoÆc ®ã lµ mét quyÓn s¸ch quý ®èi víi hä. Khi ®Õn víi lo¹i h×nh nµy, hä sÏ cã thÓ chän lùa s¸ch míi hoÆc cò hiÖn t¹i cã ngay t¹i cöa hµng hoÆc cã thÓ ®Æt lo¹i s¸ch mµ m×nh ®ang cÇn. Víi nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®ã, chóng t«i cã kh¶ n¨ng t×m cuèn tµi liÖu ®ã gióp kh¸ch hµng. V× ®èi t-îng mµ Doanh nghiÖp phôc vô lµ sinh viªn ( nh÷ng sinh viªn cã møc sèng kh«ng ®-îc d- gi¶) nªn l-îng tµi liÖu b¸n sÏ th-êng lµ s¸ch cò lµ mét phÇn lµ s¸ch míi. -S¸ch cò: S¸ch cò sÏ lµ lo¹i s¸ch ®-îc cung cÊp chñ yÕu. VÒ gi¸ c¶ s¸ch, tµi liªu, chóng t«i sÏ b¸n víi gi¸ tõ 50- 60% gi¸ b×a. -S¸ch míi: Ngoµi s¸ch cò, Doanh nghiÖp cßn cung cÊp c¶ s¸ch míi. L-îng s¸ch míi sÏ ®-îc b¸n ra víi gi¸ tõ 70-85% gi¸ b×a. 3. Doanh thu vµ chi phÝ. 3.1 L-îng ho¸ kh¸ch hµng. Doanh nghiÖp tin r»ng nhu cÇu cña thÞ tr-êng rÊt lín. Nh-ng do kh¶ n¨ng tµi chÝnh, kinh nghiÖm qu¶n lý nªn Doanh nghiÖp kh«ng thÓ cung cÊp ®-îc nhiÒu nhu cÇu thÞ tr-êng. Theo tÝnh to¸n, Doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng cung cÊp cho 1000 ng-êi trªn 1 kú( 5 th¸ng). §Ó tiÖn cho viÖc h¹ch to¸n tµi chÝnh, chóng t«i ®· l-îng ho¸ sè kh¸ch hµng nh- sau: + Mét n¨m kinh doanh ®-îc kÐo dµi trong 10 th¸ng/ 12 th¸ng( trõ ®i 2 th¸ng nghØ tÕt vµ nghØ hÌ). + Trong mét n¨m kinh doanh gåm cã hai kú. Mçi ký kÐo dµi trong 5 th¸ng. + Th¸ng b¾t ®Çu kinh doanh ®-îc gäi lµ th¸ng 1. + L-îng tiªu thô cña kh¸ch hµng ®-îc l-îng ho¸ nh- sau: + Mçi mét häc kú, mét sinh viªn trung b×nh häc 7 m«n, mçi m«n häc cã 2 cuèn tµi liÖu tham kh¶o. TrÞ gi¸
 24. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang24 mçi cuèn 15.000®. Sè l-îng s¸ch mµ sinh viªn cÇn thuª dµi h¹n lµ 70% l-îng s¸ch hä cÇn. Tõ ®ã ta tÝnh ®-îc l-îng tiÒn sinh viªn ph¶i mua t-¬ng ®-¬ng víi l-îng ®i thuª: 7 x 2 x 70% x 15.000 = 147.000 vn§. Gi¸ thuª s¸ch dµi kú trung b×nh 25% gi¸ s¸ch L-îng tiÒn ng-êi thuª ph¶i tr¶ lµ: 147000 x 25% = 36750 vn§ L-îng tiÒn ®Æt cäc theo tÝnh to¸n sÏ thu ®-îc 60% tæng sè ng-êi ®Õn thuª. V× vËy l-îng ®Æt cäc dµi kú lµ: 147.000 x 60% x 70% = 41160 vn§ + Ngoµi s¸ch häc chÝnh ra, c¸c sinh viªn cßn cÇn thªm nh÷ng quyÓn tham kh¶o kh¸c mµ hä kh«ng cÇn dïng c¶ kú. Theo dù tÝnh cña chóng t«i, mçi sinh viªn ®Õn thuª ng¾n h¹n th-¬ng cã nhu cÇu thuª 3 quyÓn. L-îng ®Æt c-îc lµ: 3 x 10.000 x 60% x 70% = 61740vn§ TiÒn thuª lµ: 3 x 15000 x 20% = 9000 vn§ + Sè l-îng s¸ch b¸n ra bao gåm 2/3 lµ s¸ch cò, 1/3 lµ s¸ch míi L-îng ho¸ sè l-îng s¸ch vµ sè sinh viªn ®Õn mua nh- sau: Mçi kh¸ch hµng ®Õn víi chóng t«i cÇn 7 cuèn s¸ch (cho c¸c m«n häc trong toµn bé häc kú): Sè tiÒn b¸n s¸ch cò lµ: 2/3(kh¸ch hµng) x 7 x 15.000 x 60% Sè tiÒn b¸n míi lµ : 1/3(kh¸ch hµng) x 7 x 15.000 x 85% + L-îng ng-êi ®Õn ®äc th- viÖn sÏ ®-îc tÝnh nh- sau: Sè ng-êi x 20.000
 25. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang25 3.2 Chi phÝ ban ®Çu. STT Danh môc Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 Thuª v¨n phßng KD 1 2000x 6 th¸ng 12000 2 Söa sang 1 500 3 Bµn däc 10 2000 4 GhÕ 20 b¨ng 1000 5 Bµn+ghÕ v¨n phßng 1 bµn + 4 ghÕ 186 6 Qu¹t 5 800 7 Gi¸ s¸ch 2 tÇng 3 3000 8 M¸y tÝnh + m¸y in 1 10000 10000 9 M¸y ph«t«copy 1 13000 13000 10 §iÖn tho¹i 1 1300 1300 11 Tñ kÝnh 1 2000 2000 12 §¨ng ký kinh doanh 1 2000 13 BiÓn qu¶ng c¸o 2 280 560 14 Tæng chi Cè ®Þnh 48346 Chi mua Ban ®Çu 15 Gi¸o tr×nh cò 2000 10000 16 S¸ch cò+ t¹p chÝ kh¸c 1500 5000 17 S¸ch, gi¸o tr×nh míi 1500 20000 18 S¸ch míi kh¸c 2000 20000 19 §å v¨n phßng phÈm ---- ------ ----- 20 Tæng chi mua Ban ®Çu 55000 21 Tæng chi ban ®Çu 103346  §¬n vÞ tÝnh 1000®
 26. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang26 4. B¶n lu©n chuyÓn tiÒn tÖ. * N¨m thø nhÊt Víi møc ®é ®Çu t- nh- trªn, trong n¨m thø I, chóng t«i cã thÓ cung cÊp dÞch vô cho kho¶ng tõ 2200  2500 kh¸ch hµng(khu vùc B¸ch Khoa:1500/n¨m, khu vùc §H Tæng Hîp, Thuû Lîi, Giao Th«ng:1000/n¨m) víi møc mua nh- trªn. Dù tÝnh trong th¸ng ®Çu tiªn kinh doanh Doanh nghiÖp sÏ cã 200 kh¸ch hµng. Trong ®ã cã 100 ng-êi thuª dµi h¹n, 40 ng-êi thuª ng¾n h¹n, 10 ng-êi ®¨ng ký th- viÖn, 50 ng-êi mua s¸ch. Trong th¸ng thø hai sÏ cã kho¶ng 200 kh¸ch hµng. Trong ®ã cã 100 ng-êi thuª dµi kú, 50 ng-êi mua s¸ch, 10 ng-êi ®¨ng ký th- viÖn, 40 ng-êi thuª ng¾n h¹n. Trong th¸ng th- 3 sÏ cã kho¶ng 150 kh¸ch hµng ®Õn víi Doanh nghiÖp. Trong ®ã cã: 60 ng-êi thuª dµi d¹n, 40 ng-êi mua s¸ch, 10 ng-êi ®¨ng ký th- viÖn, 40 ng-êi thuª ng¾n h¹n. Th¸ng thø t- sÏ cã kho¶ng h¬n 200 kh¸ch hµng.trong ®ã bao gåm 50 ng-êi thuª dµi h¹n, 40 ng-êi mua s¸ch, 15 ng-êi ®¨ng ký th- viÖn, 40 ng-êi thuª ng¾n h¹n. Trong th¸ng thø n¨m- th¸ng cuèi cïng trong mét kú, do ®· kÕt thóc n¨m häc nªn kh«ng cã ai ®¨ng ký mua s¸ch, thuª s¸ch n÷a. Th¸ng thø 6- trïng víi th¸ng nghØ TÕt ©m lÞch nªn chóng t«i coi nh- kh«ng kinh doanh. Th¸ng thø 7- th¸ng b¾t ®Çu n¨m häc míi, Doanh nghiÖp sÏ cã kho¶ng h¬n 400 kh¸ch hµng. Trong ®ã sÏ cã 200 ng-êi ®¨ng ký thuª dµi, 150 ng-êi mua s¸ch, 10 ng-êi ®¨ng ký th- viÖn, 50 ng-êi thuª ng¾n h¹n. Th¸ng thø 8, l-îng kh¸ch ®Õn víi chóng t«i cóng xÊp xØ nh- th¸ng 7. Th¸ng th¸ng chÝn, l-îng kh¸ch mµ chóng t«i cã kho¶ng gÇn 350 ng-êi. Trong ®ã c¸ 150 ng-êi thuª dµi, 100 ng-êi mua s¸ch, 10 ng-êi ®¨ng ký th- viÖn vµ 80 ng-êi ®¨ng ký thuª ng¾n h¹n. Th¸ng thø 10, Doanh nghiÖp cã thÓ sÏ ®ãn tiÕp kho¶ng 315 kh¸ch hµng. Trong ®ã cã 100 ng-êi thuª dµi
 27. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang27 h¹n, 100 ng-êi mua s¸ch, 15 ®¨ng ký th- viÖn, 100 ng-êi thuª ng¾n h¹n. T-¬ng tù nh- kú tr-íc, t¹i th¸ng gÇn cuèi cïng trong kú hai còng sÏ trïng víi thêi ®iÓm kÕt thóc n¨m häc nªn l-îng sinh viªn thuª s¸ch, vµ mua s¸ch kh«ng cßn n÷a. Th¸ng 12 trong kú ho¹t ®éng n¨m ®Çu tiªn cña chóng t«i sÏ trïng víi th¸ng 7 th¸ng nghØ hÌ. §©y lµ th¸ng ®Ó chóng t«i cñng cè, bæ sung tµi liÖu, rót kinh nghiÖm trong c«ng t¸c phôc vô n¨m qua. Tõ ®ã sÏ cã nh÷ng h-íng ®i ®óng ®¾n h¬n cho n¨m tiÕp theo. *N¨m thø hai Trong n¨m thø hai kinh doanh, chóng t«i hy väng sÏ thu hót ®-îc mét l-îng kh¸ch hµng tõ 3500  4000 ng-êi. TËp trung cao ®iÓm vµo nh÷ng th¸ng b¾t ®Çu n¨m häc vµ nh÷ng th¸ng «n thi. Còng nh- n¨m thø nhÊt, n¨m thø s chóng t«i còng kinh doanh trong 10 th¸ng 2 th¸ng cßn l¹i ®Ó nghØ TÕt vµ nghØ hÌ. L-îng kh¸ch hµng trong n¨m thø 2 nh- sau: -Th¸ng thø nhÊt sÏ cã ®-îc kho¶ng 565 ng-êi. Trong ®ã cã 250 ng-êi thuª dµi kú, 200 ng-êi mua s¸ch, 15 ng-êi ®¨ng ký th- viÖn, 100 ng-êi thuª ng¾n h¹n. -Th¸ng thø hai sÏ cã ®-îc kho¶ng 615 ng-êi. Trong ®ã cã 250 ng-êi thuª dµi kú, 250 ng-êi mua s¸ch, 15 ng-êi ®¨ng ký th- viÖn, 100 ng-êi thuª ng¾n h¹n. - Th¸ng thø ba sÏ cã ®-îc kho¶ng 565 ng-êi. Trong ®ã cã 200 ng-êi thuª dµi kú, 150 ng-êi mua s¸ch, 15 ng-êi ®¨ng ký th- viÖn, 200 ng-êi thuª ng¾n h¹n. -Th¸ng thø t- sÏ cã ®-îc kho¶ng 415 ng-êi. Trong ®ã cã 100 ng-êi thuª dµi kú, 100 ng-êi mua s¸ch, 15 ng-êi ®¨ng ký th- viÖn, 200 ng-êi thuª ng¾n h¹n. -Th¸ng thø n¨m lµ th¸ng cuèi cïng trong viÖc kinh doanh cña kú I. ChÝnh v× vËy, chóng t«i chØ cã thÓ cho phÐp ®¨ng ký th- viÖn mµ th«i. L-îng ng-êi tham gia th- viÖn lµ 15 ng-êi. -Th¸ng thø s¸u nghØ TÕt.
 28. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang28 -Th¸ng thø bÈy sÏ cã ®-îc kho¶ng 495 ng-êi. Trong ®ã cã 250 ng-êi thuª dµi kú, 200 ng-êi mua s¸ch, 15 ng-êi ®¨ng ký th- viÖn, 80 ng-êi thuª ng¾n h¹n. -Th¸ng thø t¸m sÏ cã ®-îc kho¶ng 595 ng-êi. Trong ®ã cã 250 ng-êi thuª dµi kú, 250 ng-êi mua s¸ch, 15 ng-êi ®¨ng ký th- viÖn, 80 ng-êi thuª ng¾n h¹n. -Th¸ng thø chÝn sÏ cã ®-îc kho¶ng 615 ng-êi. Trong ®ã cã 200 ng-êi thuª dµi kú, 200 ng-êi mua s¸ch, 15 ng-êi ®¨ng ký th- viÖn, 200 ng-êi thuª ng¾n h¹n. -Th¸ng thø m-ßi sÏ cã ®-îc kho¶ng 415 ng-êi. Trong ®ã cã 100 ng-êi thuª dµi kú, 100 ng-êi mua s¸ch, 15 ng-êi ®¨ng ký th- viÖn, 200 ng-êi thuª ng¾n h¹n. -Th¸ng thø m-êi mét lµ th¸ng cuèi cïng trong chu kú kinh doanh. §©y lµ th¸ng chóng t«i sÏ thu håi s¸ch tæng kÕt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh, ®-a ra nh÷ng ph-¬ng ¸n ®Ó bæ sung cho kú kinh doanh tiÕp theo. *N¨m thø ba( kú thø nhÊt). Trong kú thø nhÊt cña n¨m thø ba, chóng t«i sÏ phôc vô kho¶ng 2300  2500 kh¸ch hµng. Trong ®ã, th¸ng thø nhÊt cã kho¶ng 715 ng-êi( gåm 350 ng-êi thuª dµi kú, 250 ng-êi mua s¸ch, 15 ng-êi ®¨ng ký th- viÖn, 100 ng-êi thuª ng¾n h¹n). Th¸ng thø hai sÏ cã kho¶ng 665 ng-êi bao gåm: 300 ng-êi thuª dµi h¹n, 250 ng-êi mua s¸ch, 15 ng-êi ®¨ng ký th- viÖn, 100 ng-êi thuª ng¾n h¹n. Th¸ng thø ba cã kho¶ng 565 ng-êi bao gåm: 200 ng-êi thuª dµi h¹n, 150 ng-êi mua s¸ch, 200 ng-êi thuª ng¾n h¹n, 15 ng-êi ®¨ng ký th- viÖn. Th¸ng thø t- cã kho¶ng 415 ng-êi bao gåm: 100 ng-êi thuª dµi h¹n,100 ng-êi mua s¸ch, 200 ng-êi thuª ng¾n h¹n, 15 ng-êi ®¨ng ký th- viÖn. Vµ th¸ng cuèi cïng- th¸ng n¨m, còng nh- c¸c kú kinh doanh tr-íc, ®©y lµ th¸ng thu håi s¸ch nªn l-îng kh¸ch hµng chØ cßn l¹i lµ nh÷ng ng-êi ®¨ng ký th- viÖn.
 29. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang29 * B¶ng tãm t¾t kh¸ch hµng vµ lîi nhuËn: C¸c kho¶n Kú I Kú II Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 Th¸ng 4 Th¸ng 5 Tæng Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 Th¸ng 4 Th¸ng 5 Tæng Thuª dµi h¹n 100 100 60 50 0 310 200 50 100 200 0 550 Thuª ng¾n h¹n 40 40 40 40 0 160 50 50 100 80 0 280 Tham gia th- viÖn 10 10 10 10 10 50 15 15 15 15 15 75 Sè ng-êi mua s¸ch 50 50 40 40 0 180 150 150 100 100 0 500 Tæng 200 200 150 140 10 700 415 265 315 395 15 1405 Thu Thuª dµi h¹n 11393 20213 Thuª ng¾n h¹n 2880 5040 Tham gia th- viÖn 1000 1500 B¸n s¸ch 3060 11900 Tæng thu 18333 38653 Chi phÝ ho¹t ®éng L-¬ng céng t¸c viªn 600 600 600 600 600 3000 1000 1000 1000 1000 1000 5000 TiÒn ®iÖn tho¹i 100 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 500 §iÖn+ n-íc 200 200 200 200 200 1000 200 200 200 200 200 1000 Thuª nhµ 2000 2000 2000 2000 2000 10000 2000 2000 2000 2000 2000 10000 Chi kh¸c 100 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 500 Tæng chi 15000 17000
 30. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang30 Lîi nhuËn tr-íc thuÕ 3333 21653 Kú III Kú IV Thuª dµi h¹n 250 250 200 100 0 800 250 250 200 100 0 Thuª ng¾n h¹n 100 100 200 100 0 500 80 80 200 200 0 Tham gia th- viÖn 15 15 15 15 15 75 15 15 15 15 15 Sè ng-êi mua s¸ch 200 250 150 100 0 700 250 250 200 100 0 Tæng 565 615 565 315 15 595 595 615 415 15 Thu Thuª dµi h¹n 29400 29400 Thuª ng¾n h¹n 10800 10080 Tham gia th- viÖn 1500 1500 B¸n s¸ch 11900 13600 Tæng thu 53600 54580 Chi phÝ ho¹t ®éng L-¬ng céng t¸c viªn 2000 2000 2000 2000 2000 10000 2000 2000 2000 2000 2000
 31. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang31 TiÒn ®iÖn tho¹i 100 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 §iÖn+ n-íc 200 200 200 200 200 1000 200 200 200 200 200 Thuª nhµ 2000 2000 2000 2000 2000 10000 2000 2000 2000 2000 2000 Chi kh¸c 100 100 100 100 100 500 100 100 100 100 100 Tæng chi 22000 22000 Lîi nhuËn tr-íc thuÕ 31600 32580
 32. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang32 Kú V Thuª dµi h¹n 350 300 200 100 0 950 Thuª ng¾n h¹n 100 100 200 200 0 600 Tham gia th- viÖn 15 15 15 15 15 75 Sè ng-êi mua s¸ch 250 250 150 100 0 750 Tæng 715 665 565 415 1 5 2375 Thu Thuª dµi h¹n 34913 Thuª ng¾n h¹n 10800 Tham gia th- viÖn 1500 B¸n s¸ch 12750 Tæng thu 59963 Chi phÝ ho¹t ®éng L-¬ng céng t¸c viªn 5000 5000 5000 5000 5000 25000 TiÒn ®iÖn tho¹i 100 100 100 100 100 500 §iÖn+ n-íc 200 200 200 200 200 1000 Thuª nhµ 2000 2000 2000 2000 2000 10000 Chi kh¸c 100 100 100 100 100 500 Tæng chi 37000 Lîi nhuËn tr-íc thuÕ 22963
 33. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang33 B¶ng l-u chuyÓn tiÒn tÖ:  N¨m thø I: Kú I KúII C¸c kho¶n Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 Th¸ng 4 Th¸ng 5 Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 Th¸ng 4 Th¸ng 5 T C-íc thuª dµi 0 0 0 0 11392 0 0 0 0 23888 H §Æt c-îc thuª dµi 6174 6174 3704 3087 0 12318 12318 9261 6174 0 U B¸n s¸ch 3587 3587 2870 2870 0 1890 1980 3780 3024 0 Th- viÖn 200 200 200 200 200 300 300 300 300 300 C-íc ng¾n h¹n 720 720 720 720 0 900 900 1800 1440 0 §Æt c-îc thuª ng¾n 1512 1512 1512 1512 0 1890 1890 3780 1024 0 Tæng thu 12193 12193 9006 8389 11592 17298 17388 18921 11962 24188 Thuª nhµ 12000 0 0 0 0 12000 0 0 0 0 C Mua bæ sung 0 500 500 500 1000 1000 1000 1000 0 H Tr¶ tiÒn c-îc ng¾n h¹n 0 1512 1512 1512 1512 0 1890 1890 3780 1024 I Tr¶ tiÒn c-îc dµi h¹n 0 0 0 0 19139 0 0 0 0 40071 TiÒn ®iÖn + n-íc 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 §iÖn tho¹i 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 L-¬ng céng t¸c viªn 600 600 600 600 600 1000 1000 1000 1000 1000 Kho¶n kh¸c 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Tæng chi 13000 3012 3012 3012 21651 14400 4290 4290 6180 42495 D- tiÒn cuèi th¸ng -807 8373 14367 19744 9685 12583 25681 40312 46094 27787
 34. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang34  B¶ng l-u chuyÓn tiÒn tÖ n¨m thø II: Kú III Kú IV C¸c kho¶n Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 Th¸ng 4 Th¸ng 5 Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 Th¸ng 4 Th¸ng 5 T C-íc thuª dµi 0 0 0 0 29400 0 0 0 0 29400 H §Æt c-îc thuª dµi 15435 15435 12318 6174 0 15435 15435 12348 6174 0 U B¸n s¸ch 14350 17938 10762 7175 0 17938 17938 14350 7175 0 Th- viÖn 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 C-íc ng¾n h¹n 0 1800 1800 3600 3600 0 1440 1440 1440 3600 §Æt c-îc thuª ng¾n 3780 3780 7560 7560 0 3024 3024 7560 7560 0 Tæng thu 33865 39253 32740 24809 33300 36697 38137 35998 22649 33300 Thuª nhµ 12000 0 0 0 0 12000 0 0 0 0 C Mua bæ sung 1500 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2000 H Tr¶ tiÒn c-îc ng¾n h¹n 0 3780 3780 7560 7560 0 3024 3024 7560 7560 I Tr¶ tiÒn c-îc dµi h¹n 49362 49392 TiÒn ®iÖn + n-íc 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 §iÖn tho¹i 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 L-¬ng céng t¸c viªn 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Kho¶n kh¸c 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 35. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang35 Tæng chi 15900 7680 7680 11460 59322 16400 7424 7424 11960 61352 D- tiÒn cuèi th¸ng 45752 77307 10236 7 12742 7 10140 5 12170 2 15241 5 18098 9 19167 8 16362 6
 36. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang36  B¶ng l-u chuyÓn tiÒn tÖ n¨m thø III: Kú V C¸c kho¶n Th¸ng 1 Th¸ng 2 Th¸ng 3 Th¸ng 4 Th¸ng 5 T C-íc thuª dµi 0 0 0 0 34902 H §Æt c-îc thuª dµi 21609 18522 12348 12348 0 U B¸n s¸ch 17938 17938 10762 7175 0 Th- viÖn 300 300 300 300 300 C-íc ng¾n h¹n 0 1800 1800 3600 3600 §Æt c-îc thuª ng¾n 3780 3780 7560 7560 0 Tæng thu 43627 42340 32770 30983 38802 Thuª nhµ 12000 0 0 0 0 C Mua bæ sung 2500 2500 2500 2500 2500 H Tr¶ tiÒn c-îc ng¾n h¹n 0 3780 3780 7560 7560 I Tr¶ tiÒn c-îc dµi h¹n 0 0 0 0 64827 TiÒn ®iÖn + n-íc 200 200 200 200 200 §iÖn tho¹i 100 100 100 100 100 L-¬ng céng t¸c viªn 5000 5000 5000 5000 5000 Kho¶n kh¸c 100 100 100 100 100 Tæng chi 19900 11680 11680 15460 80287 D- tiÒn cuèi th¸ng 18735 3 21801 3 23910 3 25462 6 21314 1 §¬n vÞ tÝnh: 1000® VI. C¬ cÊu vèn: §Ó dù ¸n ®i víi quy m« nh- trªn chóng t«i cÇn mét l-îng vèn kho¶ng 100tr vn§. L-îng vèn sÏ ®-îc ®Èu t- vµo c¬ së vËt chÊt 33280000®. §Çu t- vµo l-îng s¸ch ban ®Çu 65000000®. L-îng tiÒn cßn l¹i ®Ó chi phÝ nh÷ng ph¸t sinh bÊt th-êng. Tuy nhiªn, chóng t«i kh«ng h¼n ®· cÇn mét l-îng vèn hoµn toµn nh- trªn. Chóng t«i cã thÓ xin phÐp tr¶ chËm tiÒn s¸ch cho nhµ xuÊt b¶n, c¸c nhµ bu«n s¸ch. Kho¶ng vèn
 37. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang37 chiÕm dông t¹m thêi nµy sÏ ®-îc lu©n chuyÓn gi÷a c¸c kú trong qu¸ tr×nh kinh doanh cu¶ chóng t«i. Tæng sè vèn cßn l¹i lµ sù ®ãng gãp cña c¸c thµnh viªn( kho¶ng 75-80%), phÇn cßn l¹i chóng t«i cã thÓ kªu gäi ®Çu t- tõ b¹n bÌ hoÆc ®i vay t¹i c¸c ng©n hµng hç trù c¸c doanh nghiÖp nhá( ng©n hµng cæ phÇn techcombank) VII. hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi. §©y lµ dù ¸n cã thÓ tiÕn hµnh theo tõng quy m« kh¸c nhau tuú theo t×nh h×nh tµi chÝnh cña chñ dù ¸n. ®Òu cã thÓ thùc hiÖn ®-îc. Dù ¸n cã thÓ tiÕn hµnh ®-îc víi quy m« nhá t¹i mét tr-êng, mét khu vùc ®Þa lý cô thÓ hay toµn bé c¸c tr-êng häc trªn c¶ n-íc. Víi mçi quy m« ®ã vµ møc ®é ph¸t triÓn cña nã sÏ mang l¹i nh÷ng lîi Ých kinh tÕ kh¸c nhau cho chñ ®Çu t- vµ cho x· héi. *HiÖu qu¶ ®èi víi x· héi ViÖc thùc hiÖn thµnh c«ng dù ¸n cã ý nghÜa v« cïng to lín më ra mét ph-¬ng thøc míi nh»m ®¸p øng nhu cÇu ham häc hái, ®µo t¹o cña sinh viªn, häc sinh hiÖn nay víi chi phÝ thÊp. Khi quy m« ®-îc n©ng cao lªn thµnh mét dÞch vô phæ biÕn, nã sÏ tiÕt kiÖm ®-îc cho x· héi mét kho¶n tiÒn s¸ch v« Ých rÊt lín. Ngoµi ra, viÖc thµnh c«ng cña dù ¸n cßn gióp cho nhiÒu sinh viªn, häc sinh nghÌo cã ®Çy ®ñ tµi liÖu häc tËp, tham kh¶o, n©ng cao tr×nh ®é hiÓu biÕt cña m×nh. Nã còng gi¶i quyÕt phÇn nµo nhu cÇu thiÕu s¸ch gi¸o khoa hiÖn nay. Khi dù ¸n ®-îc më réng , chóng t«i sÏ ph¸t triÓn ®èi t-îng kh¸ch hµng cña m×nh ra khu vùc häc sinh phæ th«ng, ®Æc biÖt lµ häc sinh phæ th«ng t¹i c¸c khu vùc n«ng th«n. ®iÒu ®ã sÏ gi¶m ®¸ng kÓ chi phÝ cho c¸c gia ®×nh cã con em ®ang ®i häc, ®Æc biÖt lµ c¸c gia ®×nh khã kh¨n, cã nhiÒu con em ®i häc.
 38. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang38 Trªn ®©y lµ nh÷ng lîi Ých mµ ta cã thÓ nh×n thÊy ®-îc. Ngoµi ra, khi dù ¸n ®-îc thùc thi, nã còng gãp mét phÇn nhá bÐ trong c«ng cuéc gi¸o dôc vµ ®µo t¹o con ng-êi. N©ng cao tr×nh ®é còng chÝnh lµ nguån gèc cho sù ph¸t triÓn x· héi, ®Êt n-íc. *HiÖu qu¶ ®èi víi chñ dù ¸n Khi thùc hiÖn thµnh c«ng dù ¸n, nã cßn mang l¹i rÊt nhiÒu lîi cho nhµ ®Çu t-: - Thu ®-îc lîi nhuËn rÊt lín hµng n¨m - Cã c«ng viÖc æn ®Þnh, kh«ng ph¶i chÞu “lµm thuª” cho bÊt kú ai. - Tù chñ trong cuéc sèng, kinh doanh. - Kh¼ng ®Þnh ®-îc m×nh trong x· héi, tù tin trong c«ng viÖc - Cã kinh nghiÖm trong qu¶n lý, tæ chøc. Ngoµi ra thùc hiÖn dù ¸n thµnh c«ng gióp cho chñ dù ¸n cã kinh nghiÖm trong qu¶n lý kinh doanh, tµi chÝnh. ViÖc më réng quy m« dù ¸n ra toµn quèc mÆt kh¸c cßn cã thÓ tham gi ®Çu t- ph¸t triªn doanh nghiÖp vµo c¸c lÜnh vùc kinh doanh kh¸c nhau. VIII. KÕt luËn. §©y lµ dù ¸n cã thÓ tiÕn hµnh theo quy m« nhá víi hiÖu qu¶ kinh tÕ cao sö dông Ýt vèn, cã thÓ gi¶m thiÓu ®-îc rñi ro do ch-a cã nhiÒu kinh nghiÖm trong qu¶n lý. Tuy nhiªn ®Ó thµnh c«ng h¬n, chóng t«i vÉn tiÕn hµnh trªn khu vùc lín. §Ó ®¹t ®-îc ®iÒu ®ã, chóng t«i rÊt mong cã ®-îc sù gióp ®ì, hîp t¸c cña c¸c nhµ hîp t¸c(nhµ xuÊt b¶n), nhµ kinh doanh cã kinh nghiÖm vÒ vèn, kinh nghiÖm vv...
 39. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang39
 40. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang40 Thị trường sách cũ ở Hà Nội - những điều cần bàn …. Xung quanh thị trường sách cũ ở Hà Nội cũng có nhiều điều đáng bàn. Điều trước tiên mà bất cứ ai cũng nhìn thấy là bên cạnh các cửa hàng sách có qui củ, các điểm bán sách cũ trên vỉa hè, lòng đường đang được bày bán những cuốn sách có nội dung không lành mạnh, sách mê tín dị đoan có hại cho người đọc. Điển hình của lộn xộn này là chợ sách trên đường Láng, đường Nguyễn Trãi và một số nơi ở phường Nghĩa Tân, đường Thành, Núi Trúc v.v... Vấn đề đặt ra là công tác quản lý thị trường này đã chặt chẽ và hiệu quả hay chưa?. Các cửa hàng bán sách cũ qui củ đều có giấy phép kinh doanh do Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội cấp. Những người chủ của các cửa hàng này còn được học một lớp bồi dưỡng về kinh doanh xuất bản văn hóa phẩm. Nhưng các điểm bán sách lộn xộn trên vỉa hè hiện nay thì ngành văn hóa lại không kiểm soát nổi. Việc quản lý chủ yếu là dựa vào lực lượng công an và chính quyền phường sở tại. Thực tế để lập lại trật tự này, công an phường đôi khi cũng phải bó tay. Sách là tri thức, nhưng tri thức tác động đến người đọc như thế nào trước tiên tùy thuộc vào người làm sách sau đó đến người bán và cuối cùng là nhà quản lý. Sự tồn tại của thị trường sách cũ ở Hà Nội là vô cùng cần thiết. Chúng ta không thể phủ nhận giá trị đích thực của thị trường sách cũ. Tiếc rằng ở Hà Nội hiện nay, thị trường sách cũ vẫn còn nhiều lộn xộn. Việc quản lý loại sản phẩm đặc thù này vẫn chưa có sự thống nhất giữa các ban ngành có liên quan. Để đạt được hiệu quả như mong muốn cho việc quản lý sách cũ, thiết nghĩ việc làm đầu tiên của ngành văn hóa và các cơ quan có liên quan là phải lập lại trật tự những điểm bán sách, sau đó mới nghĩ đến việc tìm ra những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn việc lưu hành sách cấm. Đây cũng là nguyện vọng của rất nhiều người bán sách và của nhân dân nhằm tạo thành nét đẹp văn hóa cho Hà Nội và trả lại giá trị đích thực cho loại sản phẩm văn hóa rất quí giá này./. ( VTV1-2/10/2000)
 41. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang41 Môc lôc I. XuÊt ph¸t ý t-ëng ...............................................……………. ...... 1 II. M« t¶ s¶n phÈm dÞch vô ...........................................……………. 2 III. ThÞ tr-êng s¶n phÈm vµ ®èi thñ c¹nh tranh………………………….. 4 1. ThÞ tr-êng s¸ch .......................................................... ......………. 4 1.1. Tæng quan thÞ tr-êng........................................... ..........….. 4 1.2. Mét sè ph©n tÝch ®Æc ®iÓm t©m lý kh¸ch hµng..............….. 6 1.3. Ph©n tÝch ®èi thñ c¹nh tranh..........................................…. . 7 a. C¸c cöa hµng, siªu thÞ s¸ch..... ........................................... 7 b. C¸c cöa hµng s¸ch cò, s¸ch ph«t«copy.............................. 7 c. HÖ thèng th- viÖn................................................. ............... 8 1.4. ThÞ tr-êng ®Çu vµo vµ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp..........….. 8 a. §Çu vµo lµ s¸ch cò............... .............................................. 8 b. §Çu vµo lµ s¸ch míi....................................................... ..... 9
 42. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang42 1.5. Ph©n ®o¹n thÞ tr-êng vµ lùa chä thÞ tr-êng môc tiªu.………... 9 a. Ph©n ®o¹n thÞ tr-êng theo khu vùc ®Þa lý............................ 9 b. Ph©n ®o¹n thÞ tr-êng theo ngµnh häc............................ 10 c. Ph©n ®o¹n thÞ tr-êng theo cÊp häc................................. 11 IV. C¸c ho¹t ®éng marketing..............………...............……………… 12 1.1 ChiÕn l-îc s¶n phÈm ...................................................... .. 12 1.2 ChiÕn l-îc gi¸................................................... ................ 13 1.3 ChiÕn l-îc ph©n phèi ...................................................... ....... 14 1.4 Xóc tiÕn vµ qu¶ng c¸o................................................... ......... 14 1.5 Nh©n sù ...................................................... ........................… 15 1.6 §Þa ®iÓm ...................................................... ..................... 15 V. KÕ ho¹ch tµi chÝnh .....................................................………… 16 1. KÕ ho¹ch ®Çu t- ........................................................ .............. 16
 43. Dù ¸n khëi nghiÖp dµnh cho sinh viªn Trang43 2. TÝnh to¸n doanh thu vµ chi phÝ ............................................. 16 2.1 Mua hµng( s¶n phÈm ®Çu vµo) ........................................... 16 2.2 Cung øng dÞch vô................................................... ............. 16 3. Doanh thu vµ chi phÝ ........................................................ .....…… 18 3.1 L-îng ho¸ kh¸ch hµng ................................................ ...... 18 3.2 Chi phÝ ban ®Çu ................................................ ................. 20 4. B¶ng lu©n chuyÓn tiÒn tÖ .......................................................... … 20 VI. C¬ cÊu vèn ........................................................ ................……… 29 VII. HiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi .........................................…………………. 30 VIII. KÕt luËn ........................................................ ..................………… 31 Phô lôc
Publicidad