Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Tlodi incwm cymharol: Deiliadaeth tai, statws economaidd, math o gyflogaeth, blwyddyn ariannol hyd at 2019

37 visualizaciones

Publicado el

Mae person mewn tlodi incwm cymharol pan ei bod yn byw mewn cartref lle’r oedd cyfanswm incwm yr aelwyd o bob ffynhonnell yn llai na 60 y cant o incwm aelwyd gyfartalog y DU (fel y rhoddir gan y canolrif).

Publicado en: Datos y análisis
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Tlodi incwm cymharol: Deiliadaeth tai, statws economaidd, math o gyflogaeth, blwyddyn ariannol hyd at 2019

 1. 1. Tlodi incwm cymharol Deiliadaeth tai, statws economaidd, math o gyflogaeth Blwyddyn ariannol hyd at 2019
 2. 2. Deiliadaeth tai
 3. 3. Yr oedd pobl a oedd yn byw mewn tai cymdeithasol ar rent yn fwy tebygol o fod mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai) • Yr oedd 49 y cant o’r rhai a oedd yn byw mewn tai cymdeithasol ar rent yng Nghymru mewn tlodi incwm cymharol rhwng 2016-17 a 2018-19 (cyfartaledd dros dair blwyddyn ariannol), ar ôl talu eu costau tai megis taliadau llog morgais/rhent a threthi dŵr. • Mae hyn yn golygu eu bod yn byw mewn cartrefi lle yr oedd cyfanswm incwm yr aelwyd yn is na 60 y cant o gyfartaledd incwm aelwydydd y DU (fel y nodir gan y canolrif). • Mewn cymhariaeth, yr oedd 41 y cant o bobl a oedd yn byw mewn cartrefi preifat ar rent a 13 y cant o bobl a oedd yn berchen-feddianwyr mewn tlodi incwm cymharol ar ôl costau tai.
 4. 4. Canran y bobl yng Nghymru yn ôl deiliadaeth tai, a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), 2016-17 i 2018-19 Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP 49 41 13 0 10 20 30 40 50 60 Rhentu cymdeithasol Rhentu preifat Perchen-feddiannwr
 5. 5. • Wrth ystyried y pobl i gyd yng Nghymru mewn tlodi incwm cymharol (700,000), roedd tua’r un cyfran o bobl yn byw mewn tai rhent cymdeithasol (38 y cant) a cartrefi perchen-feddianwyr (34 y cant). Pobl yng Nghymru a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), yn ôl deiliadaeth tai, 2016-17 i 2018-19 Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP Miloedd 0 50 100 150 200 250 300 350 2007-08 i 2009-10 2008-09 i 2010-11 2009-10 i 2011-12 2010-11 i 2012-13 2011-12 i 2013-14 2012-13 i 2014-15 2013-14 i 2015-16 2014-15 i 2016-17 2015-16 i 2017-18 2016-17 i 2018-19 Perchen-feddiannwr Rhentu cymdeithasol Rhentu preifat
 6. 6. Statws economaidd, a math o gyflogaeth
 7. 7. Yr oedd y rhan fwyaf o blant a oedd mewn tlodi incwm cymharol yn byw mewn aelwydydd lle yr oedd rhywun yn gweithio • Yn y cyfnod diweddaraf (2016-17 i 2018-19), yr oedd 68 y cant o blant a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol yn byw mewn aelwydydd lle yr oedd o leiaf un person yn gweithio. Mae hyn wedi cynyddu am y pedwar cyfnod diwethaf o 60 y cant yng nghyfnod 2012-13 i 2014-15. • Mewn gwirionedd, roedd tua'r un gyfran o blant sy'n byw mewn tlodi incwm cymharol yn byw mewn cartrefi lle'r oedd pob oedolyn yn gweithio o'i gymharu â lle'r oedd un oedolyn ond nid pob oedolyn yn gweithio.
 8. 8. Plant yng Nghymru a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), yn ôl statws economaidd yr aelwyd, cyfartaleddau tair blwyddyn ariannol Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP Canran 21 23 19 21 24 30 33 31 32 35 29 31 39 42 37 30 28 33 35 34 50 46 42 37 40 40 39 36 33 32 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2007 i 2010 2008 i 2011 2009 i 2012 2010 i 2013 2011 i 2014 2012 i 2015 2013 i 2016 2014 i 2017 2015 i 2018 2016 i 2019 Aelwydydd heb waith O leiaf un oedolyn yn gweithio, ond nid pob un Pob oedolyn yn gweithio
 9. 9. • Wrth ystyried pob plentyn yng Nghymru, mae'r tebygolrwydd o fod mewn tlodi incwm cymharol yn llawer mwy, ac mae'r bwlch yn cynyddu i'r rhai sy'n byw mewn cartref di-waith o'i gymharu â byw mewn cartref sy'n gweithio (lle’r oedd o leiaf un o'r oedolion yn gweithio) . • Roedd 77 y cant o blant sy'n byw mewn cartref di-waith mewn tlodi incwm cymharol o'i gymharu â 22 y cant a oedd yn byw mewn cartref sy'n gweithio yn 2016-17 i 2018-19. • O fewn aelwydydd sy'n gweithio, mae yna hefyd wahaniaeth amlwg rhwng y tebygolrwydd o tlodi i blant mewn aelwydydd lle mae pob oedolyn yn gweithio (15 y cant) o'i gymharu â aelwydydd lle mae rhai oedolion (ond nid pob un) yn gweithio (39 y cant), yn 2016-17 i 2018-19 Roedd dros tri chwarter y plant mewn cartrefi di-waith yn byw mewn tlodi incwm cymharol
 10. 10. Ar gyfer oedolion o oedran gweithio, y mae byw gyda phobl sy’n gweithio yn lleihau’r tebygrwydd o fyw mewn tlodi incwm cymharol • Rhwng 2016-17 a 2018-19, yr oedd oedolion o oedran gweithio a oedd yn byw mewn aelwydydd lle nad oedd neb yn gweithio, dros 7 gwaith yn fwy tebygol o fod yn byw mewn tlodi incwm cymharol na'r rhai a oedd yn byw mewn aelwydydd lle yr oedd pawb yn gweithio’n llawn-amser. • Fodd bynnag yr oedd yna amcangyfrif o 50,000 o oedolion o oedran gweithio a oedd yn barhau i fod mewn tlodi incwm cymharol er gwaethaf y ffaith eu bod yn byw mewn aelwydydd lle yr oedd pawb yn gweithio’n llawn amser. • Mae byw mewn cartref lle bod yna ail enillydd yn lleihau’r tebygolrwydd o fod mewn tlodi incwm cymharol boed yr enillydd hwnnw’n gweithio rhan amser neu lawn amser. • Mewn aelwydydd lle mae o leiaf un oedolyn o oedran gweithio yn gweithio'n llawn amser, mae’r tebygolrwydd o fod mewn tlodi incwm cymharol yn debyg ar gyfer aelwydydd lle y bydd yr ail enillydd yn llawn amser (7 y cant) o gymharu i rheini lle y bydd yr ail enillydd yn rhan amser (9 y cant).
 11. 11. Canran yr oedolion o oedran gweithio yn ôl math o gyflogaeth yr aelwyd yng Nghymru, a oedd yn byw mewn tlodi incwm cymharol (ar ôl costau tai), 2016-17 i 2018-19 Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP Canran 7 9 2828 33 50 0 10 20 30 40 50 60 Pob un amser llawnCwpwl - un amser llawn, un rhan-amser Cwpwl - un amser llawn, un ddim yn gweithio Neb amser llawn, un neu fwy yn rhan- amser Un neu fwy yn hunangyflogedig Heb waith
 12. 12. Mae'r tebygolrwydd o fod mewn tlodi incwm cymharol wedi bod yn cynyddu i'r rheini sy'n byw mewn cartref lle mae rhywun yn hunangyflogedig yn ystod y blynyddoedd diwethaf % Wrth ystyried yr holl bobl o oedran gweithio sy'n byw mewn tlodi incwm cymharol, mae 16 y cant bellach yn dod o aelwydydd lle mae o leiaf un person yn hunangyflogedig. Mae hyn wedi codi o 10 y cant yn y cyfnod tair blynedd a ddaeth i ben yn 2013/14. 0 5 10 15 20 25 30 35 2007 i 2010 2008 i 2011 2009 i 2012 2010 i 2013 2011 i 2014 2012 i 2015 2013 i 2016 2014 i 2017 2015 i 2018 2016 i 2019 Ffynhonnell: Dadansoddiad Llywodraeth Cymru o HBAI, Arolwg Adnoddau Teuluoedd, DWP

×