Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: poblogaeth

20 visualizaciones

Publicado el

Mae’r sleidiau yn darparu’r data a’r wybodaeth gefndirol a ddefnyddiwyd i lywio tueddiadau’r dyfodol a nodwyd dan y thema poblogaeth. Dylid edrych ar y cyflwyniad hwn ochr yn ochr â’r cyflwyniadau ar y themâu eraill er mwyn deall y darlun ehangach.

Publicado en: Datos y análisis
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017: poblogaeth

 1. 1. Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017– Sleidiau data thema Poblogaeth Mae’r sleidiau canlynol yn darparu data a graffiau cefndir ar gyfer y thema Poblogaeth yn Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol 2017
 2. 2. 0 500 1000 1500 2000 2500 Affrica De Asia India Tsieina Ewrop U28 De America UDA Rwsia Rhagwelir y bydd poblogaeth y byd yn parhau i gynyddu. Rhagwelir cynnydd uchel ym mhoblogaeth Affrica ac India (a de Asia yn gyffredinol). Rhagwelir y bydd poblogaeth Tsiena yn cynyddu tan 2030 ond yna’n gostwng. 1950 205020001975 2025 Ffynhonnell: OECD a’r Cenhedloedd Unedig poblogaeth (miliynau)
 3. 3. 0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 2015 210020572036 2078 Rwsia Yr Almaen Sbaen Yr Eidal Y DU Ffrainc Ffynhonnell: Adran Materion Economaidd a Chymdeithasol y Cenhedloedd Unedig Rhagwelir mai’r DU, o ystyried y tueddiadau diweddar, fydd y wlad fwyaf yn Ewrop heblaw am Rwsia dros yr hanner canrif nesaf
 4. 4. Rhagwelir y bydd poblogaeth Cymru hefyd yn parhau i dyfu o gwmpas 4% dros yr ugain mlynedd nesaf Cymru: amcanestyniadau poblogaeth Ffynhonnell: StatsCymru 3.11 miliwn 3.21 miliwn 3.25 miliwn 2,950 3,000 3,050 3,100 3,150 3,200 3,250 3,300 2016 2026 2036 Miloedd
 5. 5. Amcangyfrif ac amcanestyniad o boblogaeth Cymru, Canol 1981 hyd ganol 2039 (miliynau) Ffynhonnell: Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) 1983 20391991 1999 2007 2015 2023 2031 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3 2.9 2.8 2.7 Disgwylir twf mewn nifer o wahanol sefyllfaoedd, ond nid yw’n anorfod ac mae’n dibynnu ar dueddiadau mewn ffrwythlondeb a mudo ffrwythlondeb uchel, disgwyliad oes uchel, mudo uchel ffrwythlondeb uchel, disgwyliad oes isel, mudo uch. mudo uchel ffrwythlondeb uchel disgwyliad oes uchel prif ragamcan disgwyliad oes isel ffrwythlondeb isel mudo isel ffrwythlondeb isel, disgwyliad oes uchel, mudo isel ffrwythlondeb isel, disgwyliad oes isel, mudo isel prif amcanestyniad
 6. 6. Mae’r twf yn y boblogaeth yn bennaf oherwydd cynnydd yn nifer y bobl 65 oed neu hŷn Cymru: amcanestyniadau poblogaeth Ffynhonnell: StatsCymru 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0 140.0 160.0 2016 2021 2026 2031 2036 2041 mynegai: 2016 = 100 pob oedran 0-15 65+ 16-64 0-15 65+ 16-64
 7. 7. 570,000 567,000 570,000 567,000 570,000 567,000 Gan fod nifer o bobl 65 neu hŷn yn debygol o fod 37% yn uwch erbyn 2041 a’r boblogaeth sy’n gweithio yn gostwng Ffynhonnell: StatsCymru 866,869 778,319 642,945 1,839,994 1,888,877 1,924,544 548,965 562,116 558,731 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2041 2029 2017 0-15 16-64 65+
 8. 8. Amcanestyniad o’r newid yn y boblogaeth ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru (2014 i 2039) Ni fydd twf y boblogaeth yn gyson ledled Cymru a rhagwelir y bydd rhai ardaloedd yn gweld gostyngiad, ac eraill yn cynyddu’n sylweddol
 9. 9. … Gwynedd, Wrecsam, Ceredigion, Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Rhondda Cynon Taf, a Chasnewydd yn cynyddu’n raddol rhwng 2014 a 2039. … Ynys Môn, Blaenau Gwent, a Phowys yn gostwng yn raddol rhwng 2014 a 2039. … Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Sir Gaerfyrddin, Castell-nedd Port Talbot, Bro Morgannwg, Caerffili a Sir Fynwy yn cynyddu yna’n gostwng ond yn parhau i fod yn uwch yn 2039 nag yn 2014. … Sir Benfro, Torfaen, a Merthyr Tudful yn cynyddu yna’n gostwng, ond yn gorffen yn is yn 2039 nag yn 2014. Rhagwelir y bydd poblogaeth …
 10. 10. Disgwylir i’r boblogaeth o hen bobl weld cynnydd cymharol fawr, a rhagwelir y bydd cynnydd o dros chwarter yn nifer y bobl yng Nghymru sy’n 80 oed a hŷn dros y deng mlynedd nesaf, a chynnydd o dros 80% dros y 25 mlynedd nesaf. Cymru: amcanestyniadau poblogaeth ar gyfer pobl 80 oed a hŷn Ffynhonnell: StatsCymru 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 2016 2021 2026 2031 2036 2041 80+ oed
 11. 11. Pobl 90 oed a hŷn yng Nghymru 5,211 16,086 21,297 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Canol-blwyddyn 2008 Pawb Menywod Dynion 8,985 8,746 8,285 7,971 7,481 20,779 20,855 20,777 20,854 20,323 29,764 29,601 29,062 28,825 27,804 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Canol-blwyddyn 2017 Canol-blwyddyn 2016 Canol-blwyddyn 2015 Canol-blwyddyn 2014 Canol-blwyddyn 2013 Pawb Menywod Dynion Menywod/Dynion=3.1 M/D= 2.7 M/D= 2.6 M/D= 2.5 M/D= 2.4 M/D= 2.3
 12. 12. 1991 20392007 2023 O ganlyniad, bydd y gymhareb dibyniaeth oedolion i bobl hŷn yn cynyddu’n sydyn dros amser, ond bydd yn fwy sefydlog ar gyfer plant Plant a phobl hŷn yng Nghymru fel cyfrannau o’r boblogaeth oedran gweithio Ffynhonnell: StatsCymru
 13. 13. Cydrannau Newid Poblogaeth Ffynhonnell: StatsCymru Dros y cyfnod hirach rhagwelir mai mudo fydd yn achosi’r twf mwyaf yn y boblogaeth. Yn y tymor canolig (10 mlynedd), rhagwelir y bydd newid naturiol (hynny yw, genedigaethau minws marwolaethau) yn gyfrifol am tua 3% o’r twf yn y boblogaeth yng Nghymru, mudo rhyngwladol 67%, a mudo o fewn y DU 29%. -6,000 -4,000 -2,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 2016 to 2017 2021 to 2022 2026 to 2027 2031 to 2032 2036 to 2037 mudo rhyngwladol mudo mewnol newid naturiol (genedigaethau - marwolaethau) cyfanswm newid yn y boblogaeth
 14. 14. Llifoedd mudo net blynyddol cyfartalog ar gyfer Cymru gyda Lloegr fesul grŵp oedran, canol 2016 i ganol 2017 Ffynhonnell: amcangyfrifon mudo mewnol, ONS Mae’r darlun o ran mudo i Loegr yn gymysg a bydd Cymru yn gweld cynnydd net yn llawer o’r grwpiau oedran. Mae mwy o bobl yn symud o Loegr nac i Loegr ymhob rhanbarth. -1,500 -1,000 -500 0 500 1,000 1,500 2,000 Gogledd Cymru Canolbarth Cymru De-orllewin Cymru De-ddwyrain Cymru 0 i 15 16 i 24 25 i 44 45 i 64 65+
 15. 15. Rhagwelir y bydd disgwyliad oes yn parhau i gynyddu, ond mae ansicrwydd mawr ynghylch i ba raddau y bydd hyn yn parhau Ffynhonnell: SYG https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/lifeexpectancies/bulletins/pastandproj ecteddatafromtheperiodandcohortlifetables/previousReleases 0 5 10 15 20 25 30 1981 1996 2006 2016 2026 2036 2046 2056 2066 Blynyddoedd Disgwyliad oes ar 65 mlwydd oed, 1981 - 2016 gyda rhagamcanion hyd 2066 Dynion Menywod Dynion, amrywiolyn isel Dynion, amrywiolyn uchel Menywod, amrywiolyn isel Menywod, amrywiolyn uchel
 16. 16. Ond mae “disgwyliad oes iach” yn bwysig a gall effeithio ar y math o bwysau a’r defnydd o wasanaethau iechyd yn y dyfodol. Ar y cyfan, gall pobl ddisgwyl treulio ychydig dros dri chwarter eu bywyd yn iach; yn 65 oed gall pobl ddisgwyl treulio ychydig dros hanner y bywyd sydd ganddynt yn weddill yn iach. Ffynhonnell: Swyddfa Ystadegau Gwladol https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/healthandlifeexpectanc ies/bulletins/healthstatelifeexpectanciesuk/2013to2015 Disgwyliad oes a disgwyliad oes iach, Cymru, 2013-15 Disgwyliad oes iach Disgwyliad oes % o fywyd ag iechyd da Dynion ar adeg eu geni 61.5 78.4 78.4 Menywod ar adeg eu geni 62.7 82.3 76.2 Dynion yn 65 oed 9.8 18.1 54.0 Menywod yn 65 oed 10.7 20.5 52.3
 17. 17. Felly er y rhagwelir y bydd nifer y bobl 75 oed a hŷn yn cynyddu’n sydyn, mae nifer y marwolaethau yn llawer mwy sefydlog. 0 50 100 150 200 250 300 Ffynhonnell: Amcanestyniadau SYG pobl 75+ marwolaethau mynegai: 2015 = 100 2015 20392023 2031 Cymru: rhagamcanion ar gyfer marwolaeth a phobl 75 oed a hŷn
 18. 18. Ffynhonnell: StatsCymru Twf poblogaeth ac aelwydydd wedi’u mynegeio yng Nghymru, 2016-2039 Bydd newid demograffig yn dylanwadu ar y galw am dai hefyd, yn enwedig pan gaiff ei gyfuno â newidiadau yng nghyfansoddiad aelwydydd. Yng Nghymru, rhagwelir y bydd nifer yr aelwydydd (ar sail 2014) yn tyfu’n gyflymach na’r boblogaeth rhwng 2016 a 2039. 96.0 98.0 100.0 102.0 104.0 106.0 108.0 110.0 112.0 114.0 2016 2021 2026 2031 2036 aelwydydd poblogaeth mynegai: 2016 = 100
 19. 19. I gael rhagor o wybodaeth ar Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru 2017, ewch i’r cyfeiriad canlynol: http://llyw.cymru/statistics-and-research/future-trends/ Mae sleidiau data cefndir ar gael hefyd ar y wefan ar gyfer Themâu eraill Adroddiad Tueddiadau’r Dyfodol: Iechyd; Economi a Seilwaith; Newid yn yr Hinsawdd; Defnydd Tir a Seilwaith; a Chymdeithas a Diwylliant.

×