Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Positive thinking enhacing lifestyle

1.315 visualizaciones

Publicado el

Positive thinking enhacing lifestyle

Publicado en: Desarrollo personal
 • Sé el primero en comentar

Positive thinking enhacing lifestyle

 1. 1. องค์กรก็เปลี่ยน (Positive thinking-enhancing lifestyle) อ.โสธรารักษ์ ชุนรักญาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการให้คำา ปรึกษา และการบริหารองค์กร Positive Training+
 2. 2. ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง สถานการณ์เหล่านี้ บ้างหรือไม่ รู้สึกปรับตัวยาก กับปัญหาในที่ทำางาน ไม่รับฟังกันเท่าที่ควร ขาดการทำางานเป็นทีม ยืดหยุ่นและรับมือกับ ภาระงาน & อารมณ์คนได้ดี ให้เกียรติและทำางานอย่าง มีความสุขร่วมกัน
 3. 3. กระบวนการฝึกอบรม ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Training) จิตวิทยาเชิงบวก, พฤติกรรมองค์กร , จิตวิทยาการให้คำาปรึกษา, การฝึกอบรมแบบพัฒนาขีดความสามารถ ขขีดีดคคววาามมสสาามมาารรถถเดเดิมิม ขขีดีดคคววาามมสสาามมาารรถถใใหหมม่่ จิตจวิติญวญิญาญณา/ณตัว/ตตัวนตน จิตจวิติญวญิญาญณา/ณตัว/ตตัวนตน ปํจจัยเออื้ต่อการพัฒนา (PaRT model) ปํจจัยเอื้อต่อการพัฒนา (PaRT model) งผู้เรียน (การเข้าใจยอมรับ, ความพร้อมทจี่ะเปลี่ยน, การสังเกตเรียนรู้, การคองผู้เรียน (การเข้าใจยอมรับ, ความพร้อมที่จะเปลี่ยน, การสังเกตเรยีนรู้, การค..คาคาดดหหวัวังงขขอองงผู้ผู้เรีเรียยนน, , กาการรตั้ตั้งงเป้าเป้าหหมามายย, , กาการรปประระยุยุกกต์ต์ใช้ใช้คควาวามมรู้รู้) ) สัมพันธภาพระหว่างกัน (การเปิดเผยตนเอง, การช่วยเหลือกันและกัน) เทคนิค (การฝึกเสมือนจริง, สถานการณ์จำาลอง, ทักษะเชิงจิตวิทยา) สัมพันธภาพระหว่างกัน (การเปิดเผยตนเอง, การช่วยเหลือกันและกัน) เทคนิค (การฝึกเสมือนจริง, สถานการณ์จำาลอง, ทักษะเชิงจิตวิทยา)
 4. 4. ใครเหมือนฉันบ้าง? กรุณาให้คะแนน สำารวจตนเองตามจริง ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงที่สุด 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 1. เมื่อฉันรู้สึกหงุดหงิดหรือโกรธ ฉันควบคุมและระงับ ได้เร็ว 2. ฉันรู้ตัวเมื่อตนเองแสดงพฤติกรรมปกป้องตนเอง 3. ฉันสามารถทบทวนตนเองเพื่อปรับระดับอารมณ์ ตนเองอย่างได้ผล 4. ฉันรู้เท่าทันความคิดลบที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนมาคิด บวกได้อย่างรวดเร็ว 5. ยามรู้สึกท้อถอย ฉันเสริมพลังแรงใจให้ตนเองโดย ระลึกถึงเป้าหมายในอนาคต 6. แม้งานจะไม่น่าสนใจ แต่ฉันสามารถทำางานนนั้ได้ อย่างมีความสุข คะแนน 85-100 50-84 10-49 แปลผล ดีมาก: มีข้อใดที่ท่านตั้งใจจะ พัฒนาตนเองบ้าง? 7. ฉัรู้ถึงผลกระทบจากพฤติกรรมขอดีพงอใช้ต: นเองต่ปอรับผู้ปรุงอื่: น 8. ฉันช่วยให้ผู้อื่นสามาให้รเป็ถนแบจับดอย่ากาง รกัให้บพัอาฒนารบามงข้อ ณ์ได้ รีบปรึกษาหารือ มีข้อใดที่ท่านตั้งใจจะ พัฒนาตนเองบ้าง?
 5. 5. ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ): ความหมาย & องค์ประกอบ จัดการ อารมณ์ จัดการ อารมณ์ ตระหนักรู้ อารมณ์ ตระหนักรู้ อารมณ์ อารมณ์ตน อารมณ์ตน อง อง ออาารรมมณณ์ผ์ผู้อู้อื่นื่น Source: Adapted from Weisinger, Hendrie. Emotional Intelligence at Work. (1998:214-215). San Francisco: Jossey-Bass.
 6. 6. พฤติกรรมองค์กรเชิงบวก: SHORE (Positive organization behavior) Luthans, Fred. (2005:267-302). Organizational behavior. 10th ed. Boston, Mass. :
 7. 7. ในเรื่อง แค่เปลี่ยนวิธีคิด วิถีชีวิตในองค์กรก็ เปลี่ยน ท่านคาดหวังอะไร อยากให้ตนเอง ได้รับการพัฒนา ในเรื่องนี้ อย่างไร จะนำาความรู้ใน เรื่องนี้ไปใช้
 8. 8. สาระสำาคัญ 1 ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ): ความหมาย & องค์ ประกอบ 2 พฤติกรรมองค์กรเชิงบวก 3 ทักษะมองโลกในแง่ดี 4 ทักษะคิดมุ่งทางออก 5 ทักษะซ้ายขวาหารือ อบรมแล้ว ท่านจะทำาอะไรได้บ้าง
 9. 9. เราเรียนรู้ทักษะอะไร บ้างวันนี้ ทักษะเชิงจิตวิทยา ระ ดับ 1 ทักษะมองโลกใน แง่ดี TM SE 2 ทักษะคิดมุ่ง ทางออก TM SE 3 ทักษะซ้ายขวา หารือ MS E 1 2 3
 10. 10. การพัฒนาขีดความ สามารถ & ปัจจัยเอื้อ (Competency Development) การสอน ต่อ การสอน ต่อ 3 ชำานาญและสร้างสรรค์ 2 พอจะทำาได้ด้วยตนเอง 1 เริ่มฝึกฝน 0 ++ กกาารรปปรระะยยุกุกตต์ใ์ใชช้จ้จรริงิง 4 ชำานาญและสอนคนอื่นได้ ++ + + ปํจจัยเออื้ต่อการพัฒนา (PaRT model) ปํจจัยเอื้อต่อการพัฒนา (PaRT model) งผู้เรียน (การเข้าใจยอมรับ, ความพร้อมทจี่ะเปลี่ยน, การสังเกตเรียนรู้, การคองผู้เรียน (การเข้าใจยอมรับ, ความพร้อมที่จะเปลี่ยน, การสังเกตเรยีนรู้, การค..คาคาดดหหวัวังงขขอองงผู้ผู้เรีเรียยนน, , กาการรตั้ตั้งงเป้าเป้าหหมามายย, , กาการรปประระยุยุกกต์ต์ใช้ใช้คควาวามมรู้รู้) ) สัมพันธภาพระหว่างกัน (การเปิดเผยตนเอง, การช่วยเหลือกันและกัน) เทคนิค (การฝึกเสมือนจริง, สถานการณ์จำาลอง, ทักษะเชิงจิตวิทยา) สัมพันธภาพระหว่างกัน (การเปิดเผยตนเอง, การช่วยเหลือกันและกัน) เทคนิค (การฝึกเสมือนจริง, สถานการณ์จำาลอง, ทักษะเชิงจิตวิทยา)
 11. 11. เราเรียนรู้ทักษะอะไร บ้างวันนี้ ทักษะเชิงจิตวิทยา ระดั บ 1 ทักษะมองโลกในแง่ ดี TM SE 2 ทักษะคิดมุ่ง ทางออก TM SE 3 ทักษะซ้ายขวา หารือ MS E 1
 12. 12. ในช่วงที่ผ่านมา เมื่อเผชิญปัญหาอุปสรรค ต่างๆ ท่านตอบสนองอย่างไร กรุณา √ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัว ท่าน 1. แม้ดูเหมือนปญัหาจะยากเกินกำาลัง แต่ฉัน เชื่อว่าจะคลี่คลายได้ในที่สุด 2. แม้จะยังแก้ไขอะไรไม่ได้ แต่ฉันก็ได้เรียนรู้ บางอย่างจากปัญหานี้ 3. บางคนเจอหนักกว่านี้ ยังอยู่ได้ ฉันก็ต้องอยู่ ได้ หากทัทกัษกท่าษะมะอมงอโงลโกลใกนนในแงแ่ดงี่ดไม่(O ี(Optpitmimisimsm) ได้ ) √ ข้อใดข้อหนึ่ง
 13. 13. ท่านคิดว่าความยากลำาบาก มีประโยชน์บ้างหรือไม่ ท้อเป็นถ่าน ผ่านเป็นเพชร ทัทกัษกษะมะอมงอโงลโกลใกนในแงแ่ดงี่ด(ีO (Optpitmimisimsm) ) Movies1@2.5
 14. 14. จับ 2-3 คน ปรึกษากันว่าภาพยนตร์ให้ ข้อคิดอะไร 1. Forrest Gump ตอนเด็กขาพิการ ตอน ออกเรือจับกุ้งไม่ได้ เขาตอบสนอง อย่างไร เพราะเหตุใด จะประยุกต์ใช้ อย่างไรกับงานที่ทำา 2. แม้ Forrest Gump จะมีไอคิวสู้เพอื่น สาวและผู้หมวดแดนไม่ได้ แต่อะไร ทำาให้ Forrest Gump ยังใช้ชีวิตได้ อย่างมีความสุข จะประยุกต์ใช้อย่างไร กับงานที่ทำา 3. แม้ผู้หมวดแดนจะสูญเสียขา แต่เขา สามารถพูดได้ว่า “ฉันยังไม่เคย ขอบคุณนายเลย ที่ได้ช่วยชีวิตฉันไว้” Movies1@2.5 ทัทกัษกษะมะอมงอโงลโกลใกนในแงแ่ดงี่ด(ีO (Optpitmimisimsm) )
 15. 15. ทักษะมองโลกในแง่ดี :OPTIM (Optimism) ปัจจัยเอื้อ: ความเชื่อในสมรรถนะของตน ปัจจัยเอื้อ: ความเชอื่ในสมรรถนะของตน ความหวัง ความศรัทธา ความหวัง ความศรัทธา ทัทกัษกษะมะอมงอโงลโกลใกนในแงแ่ดงี่ด(ีO (Optpitmimisimsm) )
 16. 16. ทักษะมองโลกในแง่ดี :OPTIM (Optimism) ทัทกัษกษะมะอมงอโงลโกลใกนในแงแ่ดงี่ด(ีO (Optpitmimisimsm) )
 17. 17. โมเดล นักไต่เขา 3 ประเภท นักปีนเขา (Climber) ความเป็นเจ้าของ Ownership ความอดทน Endurance สูง นักตั้งแคมป์ (Camper) คนขี้แพ้ (Quitter) ตำ่า สงู ตำ่า Source: Adapted from Stoltz, Paul G. 1997. Adversity Turning Obstacles into Opportunities. ทัทกัษกษะมะอมงอโงลโกลใกนในแงแ่ดงี่ด(ีO (Optpitmimisimsm) )
 18. 18. ท่านมองโลกในแง่ดีหรือแง่ร้าย มากกว่ากัน? กรุณา √ หน้าข้อทเี่ห็นว่าตรงกับตัวท่าน 1. หากแมวดำาวิ่งตัดหน้ารถ ฉันจะกังวลมาก ว่าอาจจะ ประสบเคราะห์ร้าย 2. เมื่อชีวิตของฉันผ่านไปแล้วครึ่งหนึ่ง ฉันยังรู้สึกไม่ภาค ภูมิใจในสิ่งที่ตนได้ทำานัก 3. ฉันคิดว่าการบรรลุเป้าหมายในชีวิตเป็นเรื่องที่ยาก ฉัน จึงไม่กล้าตั้งความหวังอะไรนัก 4. ฉันกังวลว่าเรื่องร้ายๆอาจจะเกิดขึ้นซำ้ากับฉัน จนทำาให้ นอนไม่หลับ 5. ฉันไม่มั่นใจนักว่าได้ตัดสินใจเลือกทางเดินที่ถูกต้องให้ กับตนเองแล้ว 6. ในยามสงบ ฉันมักคิดไปว่า คลื่นลมสงบก่อนเกิดพายุ 7. เมื่อฉันเข้าประกวดอะไรบางอย่าง ฉันคาดหวังอย่าง ข้อ 1-6 มีข้อใด อยากให้ข้อนั้นเป็น ยิ่งว่าจะเป็นผู้ชนะ อย่างไร จะทำาอย่างไร ทักษะมองโลกใน แง่ดี (Optimism) ทักษะมองโลกใน แง่ดี (Optimism) 8. ถ้าฉันไม่ประสบความสำาเร็จในครั้งแรก ฉันยิ่งมุ่งมั่น ข้อ 7-10 ขาดข้อใด อยากให้ข้อนั้นเป็น และพยายามต่อไปจนกว่าจะสำาเร็จ
 19. 19. เราเรียนรู้ทักษะอะไร บ้างวันนี้ ทักษะเชิงจิตวิทยา ระดั บ 1 ทักษะมองโลก ในแง่ดี TM SE 2 ทักษะคิดมุ่ง ทางออก TM SE 3 ทักษะซ้ายขวา หารือ MS E 2
 20. 20. ในช่วงที่ผ่านมา ท่านรู้สึกอย่างไร กับปัญหาที่แก้ไขได้ยาก กรุณา√ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน 1. ฉันมักคิดไปในทางลบ แงร่้าย ทำาให้รู้สกึ หนักใจและวิตกกังวลกับปัญหา 2. ฉันก็ทำาตามหน้าที่ไปเรื่อยๆ พอให้ผ่านไป วันๆแบบเข้าเกียร์ว่าง 3. ฉันปล่อยปญัหาไว้อย่างนั้น และหาอะไร ทำาเพลินๆ พยายามไมคิ่ดถึงมนัอีก หากท่าน √ ข้อใดข้อหนึ่ง อาจใช้ “ทักษะคิดมุ่งทางออก” ช่วยได้ ทักทษักะษคะิดคิมดุ่งมทุ่งาทงาองออกอ ก(S (oSloultuiotino-nfo-fcoucsuesde dth tihnikniknign)g)
 21. 21. อย่างไหนจะช่วยแก้ปญัหาได้มากกว่ากัน ระหว่าง คดิกังวลกับปญัหา กับ คิดมุ่งหาทางออก แม้ถูกขนาบรอบข้าง แต่ก็ไม่ถึงกับกระดิก ไม่ไหว Movies1@33.04 ทัทกัษกษะคะิดคิมดุ่งมทุ่งทางาองออกอ ก(S (oSloultuitoino-nf-ofcoucsuesde dt htihnikniknign)g)
 22. 22. ท่านได้ข้อคิดอะไรจาก ภาพยนตร์ 1. วิกฤตที่เกิดขึ้นกับยานอวกาศคือ อะไร อาจหมายถึงอะไรในชีวิตหรือ การทำางานของท่าน 2. เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น เขาตอบ สนองอย่างไร 3. ท่ามกลางทรัพยากรที่จำากัด เขา ช่วยกันอย่างไร 4. การคิดตามหลักวิชาแบบเดิม มีข้อ จำากัดอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้น 5. การคิดนอกกรอบ คิดแตกต่าง คิด มุ่งทางออก มีข้อดีอย่างไร 6. ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ประยุกต์กับงาน ทัทกัษกษะคะิดคิมดุ่งมทุ่งทางาองออกอ ก(S (oSloultuitoino-nf-ofcoucsuesde dt htihnikniknign)g) Movies1@33.04
 23. 23. ทักษะ การคิดมงุ่ ทางออก: SOLVE (Solution-focused thinking) ปัจจัยเอื้อ: คิดนอกกรอบ ประสบการณ์ ปัจจัยเอื้อ: คิดนอกกรอบ ประสบการณ์ เชิงบวก ความหวัง ใช้เหตุผล เชิงบวก ความหวัง ใช้เหตุผล ทักทษักะษคะิดคิมดุ่งมทุ่งาทงาองออกอ ก(S (oSloultuiotino-nfo-fcoucsuesde dth tihnikniknign)g)
 24. 24. จับกลุ่มหรือคิดเอง โดยนึกถึงปัญหาที่แก้ไข ยากแล้วฝึกทักษะ ทัทกัษกษะคะิดคิมดุ่งมทุ่งทางาองออกอ ก(S (oSloultuitoino-nf-ofcoucsuesde dt htihnikniknign)g)
 25. 25. Problem-focused Solution-focused เน้นเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น ในบริบทชีวิต เน้นวิธีเปลี่ยนตนเองและความเป็น ไปได้ด้านบวก บอกเล่าปัญหาและสิ่งที่ไม่ ต้องการในอดีต บอกเล่าเป้าหมายและสิ่งที่ ต้องการในอนาคต ใช้ปัญหาในการวินิจฉัยโรค และตีตราตัวบุคคล ใช้ทางออกมาเป็นโอกาสค้นหา และพัฒนาศักยภาพและวาดหวัง ตัวบุคคล เน้น “อะไรผิดปกติ” “อะไรที่ ไม่ได้ผล” “อะไรที่ขาด พร่อง” ซึ่งเป็นข้อด้อยของ บุคคล ครอบครัว ทที่ำางาน ชุมชน เน้น “อะไรถกู” “อะไรได้ผล” “อะไรที่มีอยู่” ซึ่งเป็นศักยภาพของ บุคคล ครอบครัว ทที่ำางาน ชุมชน มองว่าการต่อต้านการ เปลี่ยนแปลงแสดงว่ามีแรง มองว่าการต่อต้านการ เปลี่ยนแปลงแสดงว่าเป้าหมาย
 26. 26. เราเรียนรู้ทักษะอะไร บ้างวันนี้ ทักษะเชิงจิตวิทยา ระดั บ 1 ทักษะมองโลกในแง่ ดี TM SE 2 ทักษะคิดมุ่ง ทางออก TM SE 3 ทักษะซ้ายขวา หารือ MS E 3
 27. 27. ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านมีอาการเหล่านี้บ้างหรือไม่ กรุณา √ หน้าข้อที่เห็นว่าตรงกับตัวท่าน 1. เมื่อฉันมีเรื่องคาใจ ฉันทำาเป็นไม่สนใจโดย หาอะไรทำาเพลินๆและไม่คิดถึงมันอีก 2. มีบางเรื่องฉันเก็บไว้ในใจ และไม่ได้ปรึกษา ใคร 3. บางเรื่องฉันรู้สึกขัดแย้งอยู่ในใจ แต่ฉันก็ ต้องทำา 4. ฉันรู้สึกหงุดหงิดง่าย แม้กับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ หากท่านได้ √ ข้อใดข้อหนงึ่ อาจใช้ “ทักษะซ้ายขวาหารือ” ช่วยได้ ทักทษักะษซะ้าซย้าขยวขาวหาาหราือรือ(S (eSlef ltfa tlakl)k)
 28. 28. ช่วงที่ผ่านมา อารมณ์ใดที่ส่งผลต่อชีวิตของท่าน มากกว่ากัน ระหว่าง อารมณ์ดี กับ อารมณ์เสีย ทักทษักะษซะ้าซย้าขยวขาวหาาหราือรือ(S (eSlef ltfa tlakl)k) จงรักษาใจ่ด้วย ความระวังระไวรอบด้าน เพราะชีวิตเริ่มต้นออกมา จากใจ
 29. 29. ทักษะซ้ายขวาหารือ (Self talk) ปัจจัยเอื้อ: การระบายอารมณ์ความรู้สึก คำาถามกระตุ้นการตระหนักรู้ การ ปัจจัยเอื้อ: การระบายอารมณ์ความรู้สึก คำาถามกระตุ้นการตระหนักรู้ การ ทัทกัษกษะซะ้ซาย้าขยขวาวหาหาราือรื อ(S (eSlefl ft atlakl)k) ตัดสินใจอย่างมีสติ ตัดสินใจอย่างมีสติ
 30. 30. โมเดล กลไกซ้าย ขวาหารือ (Self talk mechanism) ทัทกัษกษะซะ้ซาย้าขยขวาวหาหาราือรื อ(S (eSlefl ft atlakl)k)
 31. 31. ช่วงเดือนที่ผ่านมา ท่านดูแลจิตใจตัวเองอย่างไร บ้าง ไม่จริง ค่อนข้างไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง จริงที่สุด 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 1. ฉันติดต่อพูดคุยกับบุคคลสำาคัญในชีวิตฉันอยู่ เสมอ 2. ฉันใช้เวลาพักผ่อนพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน อย่างเป็นกันเอง 3. ฉันให้รางวัลตนเอง เมื่อประสบความสำาเร็จหรือ ทำาได้ดี 4. ฉันบอกได้ว่าตนเองเก่งหรือโดดเด่นด้านใด 5. ฉันสัมผัสและเรียนรู้อารมณ์ตนเองทั้งเชิงบวก & เชิงลบ 6. ฉันมีเวลาละเลน่กบัเด็กๆ หรือ สัตว์เลี้ยงน่ารัก บ่อยๆ 7. ฉันให้เวลาตนเองในการฟังเพลง อ่านหนังสือ ดูภาพยนตร์ มีขมีข้อใอ้ดใทดที่ท่าน่านตั้งตใั้งจใจจะจพะัพฒัฒนนาตานตนเอเงอบง้าบง้า?ง ? 8. ฉันได้ชื่นชมกับธรรมชาติและสิ่งสร้างสรรค์ ใหม่ๆ คะแนน 85-100 50-84 10-49 แปลผล ดีมาก: ให้เป็นแบบอย่าง ดีพอใช้: ให้พัฒนาบางข้อ ปรับปรุง: ทัทกัษกษะซะ้ซาย้าขยขวาวหาหาราือรื อ(S (eSlefl ft atlakl)k) รีบปรึกษาหารือ
 32. 32. สัปดาห์ที่ผ่านอารมณ์ของท่าน เป็น อย่างไรบ้าง √ อารมณ์ ด้านบวก √ อารมณ์ ด้านลบ สนใจ ทุกข์ใจ ตื่นเต้น หงุดหงิด มั่นใจ รู้สึกผิด กระตือรือร้น ตระหนก ตกใจ ภาคภูมิใจ เป็นศัตรู ตื่นตัว ระมัดระวัง มักโกรธ มีแรงบันดาล ใจ เขินอาย มุ่งมั่น กระวนกระว หน้าข้อที่เหน็ว่าตรงกบัตัวทา่น ทักทษักะษซะ้าซย้าขยวขาวหาาหราือรือ(S (eSlef ltfa tlakl)k)
 33. 33. โปรดเลือกทักษะเพื่อรับมือ กับเรื่องเหล่านี้ (1 ปัญหาอาจเลือกใช้ได้ มากกว่า 1 ทักษะ) 1. เมื่อเจอวิกฤตที่เกิน กำาลังของตน 2. เมื่อทำางานผิดพลาด รู้สึกท้อถอย 3. เมื่อกังวลบางเรื่อง จน นอนไม่หลับ 4. เมื่อถูกปฏิเสธจาก เพื่อนร่วมงาน 5. เมื่อผลการปฏิบัติงาน ลดลง ต้องเร่ง ทักษะเชิงจิตวิทยา 1 ทักษะมองโลกในแง่ ดี 2 ทักษะคิดมุ่ง ทางออก 3 ทักษะซ้ายขวา
 34. 34. ข้อใดที่ท่านน่า จะได้ใช้ & พัฒนาให้มาก ขึ้น อยากให้ตนเองได้รับ การพัฒนาในเรื่องนี้ อย่างไร จะนำาความรู้ในเรื่องนี้ ไป ใช้ประโยชน์อย่างไร สาระสำาคัญ 1 ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ): ความหมาย & องค์ ประกอบ 2 พฤติกรรมองค์กรเชิงบวก 3 ทักษะมองโลกในแง่ดี 4 ทักษะคิดมุ่งทางออก 5 ทักษะซ้ายขวาหารือ
 35. 35. ถามตอบรอบรู้ 1. เพื่อบรรลุสิ่งที่ท่านคาด หวงัในครั้งนี้ทา่น อยากทราบอะไรเพิ่ม 2. เพื่อใช้ทักษะได้ดียิ่ง ขึ้น ท่านอยากทราบ อะไรเพิ่ม 3. เพื่อรับมือกับโจทย์ท้า ทายใหม่ๆ ในชวีิตจริง ท่านต้องการทราบ อะไรเพิ่ม
 36. 36. ข้อคิดเพื่อการทำางานสำาเร็จ อย่างมีความสุข จงรักษาใจของท่าน ด้วยความระวังระไว จงรักษาใจของท่าน ด้วยความระวังระไว รอบด้าน เพราะชีวิตเริ่มต้น ออกมาจากใจ รอบด้าน เพราะชีวิตเริ่มต้น ออกมาจากใจ “มือของท่านจับทำาการ “มือของท่านจับทำาการ งานอะไร งานอะไร จงกระทำาการนั้นด้วยเต็ม จงกระทำาการนั้นด้วยเต็ม กำาลัง” กำาลัง”

×