Publicidad

Tembang Macapat/Aldo Surya Saputra/01/XI IPS 1.pdf

16 de Mar de 2023
Tembang Macapat/Aldo Surya Saputra/01/XI IPS 1.pdf
Tembang Macapat/Aldo Surya Saputra/01/XI IPS 1.pdf
Tembang Macapat/Aldo Surya Saputra/01/XI IPS 1.pdf
Tembang Macapat/Aldo Surya Saputra/01/XI IPS 1.pdf
Publicidad
Tembang Macapat/Aldo Surya Saputra/01/XI IPS 1.pdf
Tembang Macapat/Aldo Surya Saputra/01/XI IPS 1.pdf
Tembang Macapat/Aldo Surya Saputra/01/XI IPS 1.pdf
Tembang Macapat/Aldo Surya Saputra/01/XI IPS 1.pdf
Tembang Macapat/Aldo Surya Saputra/01/XI IPS 1.pdf
Próximo SlideShare
Tembang Macapat _19-Zidan-XI IPS 1 .pdfTembang Macapat _19-Zidan-XI IPS 1 .pdf
Cargando en ... 3
1 de 9
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Tembang Macapat/Aldo Surya Saputra/01/XI IPS 1.pdf

  1. Aldo Surya Saputra 01/XI IPS 1 Tembang Macapat
  2. Tembang utawa sekar yaiku rumpakan basa kanthi paugeran tertamtu kang pangucape kudu nggunakake kagunan swara. Tembang macapat (tembang cilik) yaiku syair utawa geguritan tradisional Jawa sing nduweni makna tertamtu. Tembang macapat dilagukake sarta kaiket ing struktur tertamtu yaiku guru gatra, guru lagu, lan guru wilangan. Filosofi Tembang Macapat
  3. Ancase Tembang Macapat Ancase Tembang Macapat 1. Maskumambang 2. Mijil 3. Kinanthi 4. Sinom 5. Asmaradana 6. Gambuh 7. Dhandhang Gula 8. Durma 9. Pangkur 10. Megatruh 11. Pocung
  4. Ancase Tembang Macapat 1. Maskumambang Maskumambang minangka pratandha wiwit uripe manungsa ing donya, tembang macapat iki menehi gambaran babagan jabang bayi ing guwa garbane ibu nalika lagi mbobot. Tegesipun tembung Maskumambang piyambak dipuntegesi dening tiyang kathah minangka emas ngambang (emas kumambang). 2. Mijil Anane manungsa ing donya iki digambarake kanthi tembang macapat, yaiku tembang mijil, kang tegese padha karo wijil. yaiku metu saka wetenge ibu. 3. Sinom Sinom asale saka tembung enom kang tegese enom. Nom- noman digunakake kanggo sinau, golek kanca lan golek jati diri. 4. Kinanthi Wonten ing filosofi tembang macapat kinanthi inggih menika wekdal nalika lare dipun tuntun saha dipuntuntun dening tiyang sepuhipun supados saged dados pribadi ingkang langkung sae ing tembe. 5. Asmaradana Asmaradana nggambarake geger asmara ing panguripane manungsa. Periode iki diwiwiti nalika manungsa wiwit nduweni minat marang lawan jenis, yaiku nalika isih remaja.
  5. Ancase Tembang Macapat 6. Gambuh Gambuh saged dipuntegesi jumbuh ingkang trep utawi sarujuk, nggambaraken bab enggal gesangipun manungsa, inggih menika mlebet ing jaman bebrayan. 7. Dhandanggula Ngandharake proses munggah lan mudhun ing omah sing kudu dilewati bebarengan. Wiwit mapan ing kulawarga lan bisa nyukupi kabutuhan urip bebrayan. 8. Durma Durma asale saka tembung derma kang tegese menehi rejeki marang wong liya. Nalika kabeh kabutuhan wis rampung lan ora ana kekurangan apa-apa, manungsa wiwit mikir babagan mbagi rejeki marang wong liya. Nanging ora jarang sawise rumangsa cukup dheweke malah tumindak sombong lan gumedhe. 10. Megatruh Megatruh yaiku tembang macapat kang nggambarake manungsa ing setengahing pati. Megat tegesipun pisan, ruh tegesipun gesang ingkang tegesipun misahaken raga kaliyan nyawa lajeng wangsul dhateng asalipun. 11. Pocung Raga kang wis ditinggal roh banjur disucekake sadurunge dibalekake ing lemah. Layon banjur di adusi lan dibungkus nganggo kain kafan lan diarani pocong. Tembang macapat pocung, yaiku tembang kang ngelingake marang pati. Tembang iki pungkasan saka sewelas tembang macapat.
  6. 1. Guru gatra Guru gatra, yaiku akehe gatra (baris) saben sapada (bait), tembang 2. Guru Wilangan Guru wilangan, yaiku akehe wanda (suku kata) ing saben gatra (baris) tembang 3. Guru Lagu Guru lagu yang dhong-dhinge/tibane swara ing saben pungkasane gatra Paugeran Tembang Macapat Unsur kebasaan tembang macapat 1. Tembung Garba Tembung garba, yaiku tembung kang kedadeyan saka gandhenge tembung loro utawa luwih Tuladha: - Araneki padha tegese karo : arane lan iki - Sinom padha tegese karo : isih lan enom - Dhemenyar padha tegese karo : dhemen lan anyar
  7. Unsur Kebasaan Tembang Macapat 1. Tembung Garba Tembang garba, yaiku tembung kang kedadeyan saka gandhenge tembung loro utawa luwih Tuladha: - Araneki padha tegese karo : arane lan iki - Sinom padha tegese karo : isih lan enom - Dhemenyar padha tegese karo : dhemen lan anyar 2. Kawi Tembung kawi yaiku tembung-tembung sing asale saka Basa Jawa Tengahan/ Jawa kuno. Tembung iki biasane digunakake kanggo omongan saben dino, mula saiki wes arang keprungu. Tuladhane - Tembung langar ateges: angkuh, sangar, seneng padu - Tembung sudra ateges: mlarat - Tembung lawan ateges: mungsuh, tandhing 3. Dasanama Tembung dasanama iki asale saka tembung 'dasan' ateges sepuluh, 'nama' ateges jeneng utawa aran. Tuladhane - Sira padha tegese karo: kowe, sampeyan, panjenengan - Rina padha tegese karo: rinten, siyang, awan - Sudra padha tegese karo: papa, mlarat, sengsara, kere.
  8. Tabel Guru Gatra, Guru Wilangan, Guru Lagu
  9. Sandi Asma
Publicidad