Se ha denunciado esta presentación.

Más Contenido Relacionado

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 14 días de Scribd

Ver todo

Fail meja gpm smkm

 1. 1. 1 FAILMEJAFAILMEJA GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIAGURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA NAMA SEKOLAH : SMK MENGLEMBU ALAMAT : 31450 MENGLEMBU NO. TELEFON : 05- 2812559 NO. FAKS : 05 - 2822513 E-MAIL : smkm2062@yahoo.com LAMAN WEB : www.smkmenglembu.com FAIL MEJA GPM SEKOLAH MENENGAHSEKOLAH MENENGAH
 2. 2. 2 1.0 MaklumatPegawai GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Nama LATHA DEVI KRISHNAN Jawatan Hakiki PPP SISWAZAH Gred Jawatan DG 44 Bahagian / Unit SMK MENGLEMBU Tarikh Memegang Jawatan 1.1.2010 Tarikh Penempatan 1.1.2010 2.0 SenaraiTugas Bertanggungjawab kepada Pengetua bagi menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan untuk program-program Pusat Sumber 1 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1.1 Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 – 8 waktu seminggu 2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 2.1 Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua, kakitangan pusat sumber sekolah , guru dan murid. 2.2 Merancang dan mengurus belanjawan tahunan pusat sumber sekolah bersama jawatankuasa kurikulum sekolah. 2.3 Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemas kini. 2.4 Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan pusat sumber sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajajaran dan pembelajaran. 2.5 Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. 2.6 Merancang, melaksana dan menyalaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan pusat sumber sekolah. FAIL MEJA GPM
 3. 3. 3 2.7 Merancang dan mengurus program promosi pusat sumber sekolah. 2.8 Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber 2.9 Berhubung dan bekerjasama dengan pusat sumber pendidikan negeri, PKG/perpustakaan awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program pusat sumber sekolah. 2.10 Menyelia dan mengurus bahan-bahan PSS. 2.11 Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK induk dan JK kerja pusat sumber sekolah 2.12 Memantau dan megawal selia pelaksanaan program pusat sumber sekolah. 2.13 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan pusat sumber sekolah 2.14 Mempromosi dan menjadi ahli persatuan pusat sumber sekolah negeri (PSSP) 2.15 Menjalankan penyelidikan/ kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan pusat sumber sekolah. 2.16 Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan pusat sumber sekolah. 2.17 Menghantar data dan laporan pelaksanaan program pusat sumber sekolah khasnya laporan pusat sumber sekolah dan NILAM kepada BTP dan PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun. 3.0 Objektif SEKOLAH 3.1 Menyediakan sumber-sumber bagi kemudahan guru dan pelajar. 3.2 Menyediakan tempat untuk guru-guru merancang dan menghasilkan sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran. 3.3 Meningkatkan profesionalisme guru 3.4 Mengumpul, menyimpan dan mengedar pelbagai jenis maklumat. 3.5 Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran. 3.6 Menyediakan perisian pendidikan untuk kegunaan guru dan pelajar. FAIL MEJA GPM
 4. 4. 4 4.0 Objektif PUSATSUMBER 1. Meningkatkan taraf pengajaran dan pembelajaran serta prestasi pencapaian akademik 2. Menggalakkan para pelajar dan guru-guru menggunakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran di PSS 3. Menggalakkan tabiat belajar sendiri, tabiat gemar membaca, tabiat ingin tahu atau bertanya di kalangan para pelajar melalui penggunaan bahan di Pusat Sumber 4. Membantu guru-guru dan para pelajar dalam usaha menghasil dan menilai berbagai alat-alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran . 5. Mengadakan kemudahan dan perkhidmatan yang sesuai unntuk memenuhi keperluan para pelajar yang berbeza antara satu sama lain . 6. Melatih para pelajar menggunakan perkhidmatan mengesan maklumat, membuat kerja rujuan serta menggunakan alat-alat hardware. FAIL MEJA GPM
 5. 5. 5 5.0 CartaOrganisasiJabatan SEKOLAH PENASIHAT Pengetua PENGERUSI Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum KETUA BIDANG / KETUA PANITIA * PERPUSTAKAAN * BAHAN BANTU MENGAJAR * KO KURIKULUM * BANK SOALAN * KOMPUTER * PERKEMBANGAN STAF * KURIKULUM * NILAM FAIL MEJA GPM SETIAUSAHA Guru Perpustakaan Media / Penyelaras Pusat Sumber NAIB PENGERUSI 1 PK HEM NAIB PENGERUSI 2 PK KOKU
 6. 6. 6 6.0 CartaOrganisasiKedudukanPegawai PUSATSUMBER PENASIHAT Pengetua / Guru Besar PENGERUSI PK / GPK 1 SETIAUSAHA Guru Perpustakaan Media / Penyelaras PSS AHLI JAWATANKUASA FAIL MEJA GPM NAIB PENGERUSI 1 PK HEM / GPK HEM NAIB PENGERUSI 2 PK / GPK KOKU PERPUSTAKAAN NILAM BBM/BBB MEDIA ELEKTRONIK KOMPUTER PENGAWAS PUSAT SUMBER PEMBANTU PERPUSTAKAAN
 7. 7. 7 7.0 SenaraiTugas,KuasaDanHubunganDenganPegawaiLain Unit : PUSAT SUMBER SEKOLAH Jawatan : GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Pengetua / Guru Besar Meluluskan semua program dan aktiviti Penolong Kanan Pentadbiran Memantau pelaksanaan program dan aktiviti Tugas 1 1. Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 - 8 waktu seminggu a. Menyediakan rancangan pengajaran harian, mingguan, dan tahunan (mengikut subjek yang diajar. b. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Melaksanakan progra m dan aktiviti berkait an. Ketua Panitia Guru Subjek FAIL MEJA GPM
 8. 8. 8 8.0 ProsesKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 1.1 MERANCANG DAN MENGAJAR MATAPELAJARAN ANTARA 6 -8 WAKTU SEMINGGU Aktiviti Khusus 1.1.1 Menyedia rancangan pengajaran harian, mingguan dan tahunan mengikut subjek yang diajar Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan 1. Kenalpasti prestasi pelajar Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2. Menyediakan rancangan pengajaran 3. Hantar rancangan mengajar untuk semakan 4. Pengemaskinian rancangan jika ada 5. Beri cadangan dan maklumbalas kepada pentadbir sekolah tentang prestasi pelajar 6. Membuat tindakan susulan FAIL MEJA GPM
 9. 9. 9 8.1 CartaAliranKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 1.1 MERANCANG DAN MENGAJAR MATAPELAJARAN ANTARA 6 -8 WAKTU SEMINGGU Aktiviti Khusus 1.1.1 Menyedia rancangan pengajaran harian, mingguan dan tahunan mengikut subjek yang diajar Muka surat ini 1 / 1 FAIL MEJA GPM Menyediakan rancangan pengajaran Hantar rancangan mengajar kepada Pengetua/Guru Besar. Pengemaskinian rancangan Beri cadangan dan maklumbalas kepada pentadbir sekolah tentang prestasi pelajar Membuat tindakan susulan Mula Tamat Kenalpasti prestasi pelajar
 10. 10. 10 8.2 SenaraiSemak GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 1.1 MERANCANG DAN MENGAJAR MATAPELAJARAN ANTARA 6 -8 WAKTU SEMINGGU Aktiviti Khusus 1.1.1 Menyedia rancangan pengajaran harian, mingguan dan tahunan mengikut subjek yang diajar Muka surat ini 1 / 1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Kenalpasti prestasi pelajar 2 Menyediakan rancangan pengajaran 3 Hantar rancangan mengajar kepada Pengetua/Guru Besar. 4 Pengemaskinian rancangan 5 Beri cadangan dan maklumbalas kepada pentadbir sekolah tentang prestasi pelajar 6 Membuat tindakan susulan FAIL MEJA GPM Kenal pasti prestasi pelajar
 11. 11. 11 8.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 8.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 3. Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 2006 : Mengenai Elaun Perjalanan Kenderaan 8.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang TOV 2. Borang Penilaian Prestasi FAIL MEJA GPM
 12. 12. 12 9.0 ProsesKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 1.2 MERANCANG DAN MENGAJAR MATAPELAJARAN ANTARA 6 -8 WAKTU SEMINGGU Aktiviti Khusus 1.2.1 Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan 1. Menyediakan rancangan harian mengikut prestasi pelajar dan kelas Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran 3. Menjalankan aktiviti pengukuhan dan pemulihan 4. Merekod prestasi pelajar 5. Beri cadangan dan maklumbalas kepada pihak sekolah untuk tindakan. 6.Menyediakan Laporan Pencapaian pelajar 7. Membuat tindakan susulan. FAIL MEJA GPM
 13. 13. 13 9.1 CartaAliranKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 1.2 MERANCANG DAN MENGAJAR MATAPELAJARAN ANTARA 6 -8 WAKTU SEMINGGU Aktiviti Khusus 1.2.1 Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Muka surat ini 1 / 1 FAIL MEJA GPM Menyediakan rancangan harian mengikut prestasi pelajar dan kelas Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Menjalankan aktiviti pengukuhan dan pemulihan Merekod prestasi pelajar Beri cadangan dan maklumbalas kepada pihak sekolah untuk tindakan. Menyediakan Laporan Pencapaian pelajar Membuat tindakan susulan Mula Tamat
 14. 14. 14 9.2 SenaraiSemak GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 1.2 MERANCANG DAN MENGAJAR MATAPELAJARAN ANTARA 6 -8 WAKTU SEMINGGU Aktiviti Khusus 1.2.1 Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Muka surat ini 1 / 1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Menyediakan rancangan harian mengikut prestasi pelajar dan kelas 2 Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran 3 Menjalankan aktiviti pengukuhan dan pemulihan 4 Merekod prestasi pelajar 5 Beri cadangan dan maklumbalas kepada pihak sekolah untuk tindakan. 6 Menyediakan Laporan Pencapaian pelajar 7 Membuat tindakan susulan FAIL MEJA GPM
 15. 15. 15 9.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 9.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 3. Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 2006 : Mengenai Elaun Perjalanan Kenderaan 9.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang TOV 2. Borang Penilaian Prestasi FAIL MEJA GPM
 16. 16. 16 10.0 SenaraiTugas,KuasaDanHubunganDenganPegawaiLain Unit : PUSAT SUMBER SEKOLAH Jawatan : GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Pengetua / Guru Besar Meluluskan semua program dan aktiviti Penolong Kanan Pentadbiran Memantau pelaksanaan program dan aktiviti Tugas 2 a. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua, kakitangan pusat sumber sekolah , guru dan murid. b.Merancang dan mengurus belanjawan tahunan pusat sumber sekolah bersama jawatankuasa kurikulum sekolah. c.Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemas kini. Melaksanakan progra m dan aktiviti berkait an. Ketua Panitia Guru Subjek FAIL MEJA GPM
 17. 17. 17 Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Pengetua / Guru Besar Meluluskan semua program dan aktiviti Penolong Kanan Pentadbiran Memantau pelaksanaan program dan aktiviti Tugas 2 d.Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan pusat sumber sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajajaran dan pembelajaran. e.Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. f. Merancang, melaksana dan menyalaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan pusat sumber sekolah. g. Merancang dan mengurus program promosi pusat sumber sekolah. h. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber Melaksanakan progra m dan aktiviti berkait an. Ketua Panitia Guru Subjek FAIL MEJA GPM
 18. 18. 18 11.0 ProsesKerja GURU PERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.1 Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua, kakitangan pusat sumber sekolah , guru dan murid. Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan 1. Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk pelaksanaan dasar dan program Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2. Hadir Mesyuarat JK Induk 3. Merujuk kepada Fail Kuasa PSS dan membuat pindaan jika ada 4. Hadir Mesyuarat JK Kerja 5. Hadir Mesyuarat Pengawas PSS 6. Maklumkan program yang dirancang kepada warga sekolah 7. Menyediakan Takwim dan Perancangan Tahunan 8. Melaksanakan dasar dan Program tahunan FAIL MEJA GPM
 19. 19. 19 11.1 CartaAliranKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.1 Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama- sama pengetua, kakitangan pusat sumber sekolah , guru dan murid. Aktiviti Khusus 2.1.1 FAIL MEJA GPM Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk pelaksanaan dasar dan program Merujuk kepada Fail Kuasa PSS Hadir Mesyuarat JK Induk Hadir Mesyuarat JK Kerja Maklumkan program yang dirancang kepada warga sekolah Mula Tamat Menghadiri Mesyuarat Pengawas Menyediakan Takwim dan Program Tahunan Buat Pindaan Ada pindaan Melaksanakan dasar dan Program Tahunan
 20. 20. 20 11.2 SenaraiSemak GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.1 Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama- sama pengetua, kakitangan pusat sumber sekolah , guru dan murid. Aktiviti Khusus 2.1.1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk pelaksanaan dasar dan program 2 Hadir Mesyuarat JK Induk 3 Merujuk kepada Fail Kuasa PSS dan membuat pindaan jika ada 4 Hadir Mesyuarat JK Kerja 5 Hadir Mesyuarat Pengawas PSS 6 Maklumkan program yang dirancang kepada warga sekolah 7 Menyediakan Takwim dan Perancangan Tahunan 8 Melaksanakan dasar dan Program tahunan FAIL MEJA GPM
 21. 21. 21 11.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 11.4 SenaraiUndang-undangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil /1992 : Panduan Pengurusan Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 3. Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 2006 : Mengenai Elaun Perjalanan Kenderaan 11.5 SenaraiBorang-borangyangDiguna FailMeja 1. Borang Kehadiran 2. Borang Maklumat AJK Kerja FAIL MEJA GPM
 22. 22. 22 12.0 ProsesKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Sub aktiviti 2.1.2 Merancang dan mengurus belanjawan tahunan pusat sumber sekolah bersama jawatankuasa kurikulum sekolah. Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan 1.Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk merancang dan mengurus- kan belanjawan tahunan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 1. Pekeliling Kewangan Bilangan 5 / 2002 2.Hadir Mesyuarat JK Kerja 3. Rancang dan buat agihan peruntukan mengikut arahan dan keperluan 4. Sediakan kertas kerja program 5. Sediakan implikasi Kewangan Tahunan PSS 5. Buat Laporan Bulanan / Tahunan Kewangan FAIL MEJA GPM
 23. 23. 23 12.1 CartaAliranKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA FAIL MEJA GPM Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Sub aktiviti 2.1.2 Merancang dan mengurus belanjawan tahunan pusat sumber sekolah bersama jawatankuasa kurikulum sekolah. Muka surat ini 1 / 1 Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk merancang dan menguruskan belanjawan tahunan . Hadir Mesyuarat JK Kerja Rancang dan buat agihan peruntukan mengikut arahan dan keperluan Sediakan kertas kerja program Buat Laporan Bulanan / Tahunan Kewangan Sediakan implikasi Kewangan Tahunan PSS Mula Tamat
 24. 24. 24 12.2 SenaraiSemak GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk merancang dan menguruskan belanjawan tahunan . 2 Hadir Mesyuarat JK Kerja 3 Rancang dan buat agihan peruntukan mengikut arahan dan keperluan 4 Sediakan kertas kerja program 5 Sediakan implikasi Kewangan Tahunan PSS 6 Buat Laporan Bulanan / Tahunan Kewangan FAIL MEJA GPM Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Sub aktiviti 2.1.2 Merancang dan mengurus belanjawan tahunan pusat sumber sekolah bersama jawatankuasa kurikulum sekolah. Muka surat ini 1 / 1
 25. 25. 25 12.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat pusat sumber 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 12.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 12.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang Kehadiran Mesyuarat 2. Borang kewangan FAIL MEJA GPM
 26. 26. 26 13.0 ProsesKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Sub aktiviti 2.1.3 Merancang perolehan dan pembinaan koleksi yang komprensif, seimbang dan kemaskini Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan 1. Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan untuk merancang pembelian bahan koleksi yang kurang atau belum ada Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 2. Bincang dalam mesyuarat JK Kerja 3. Bincang dengan JK kurikulum untuk pemerolehan dan pembinaan koleksi 4. Wujudkan jawatankuasa pemilihan bahan di kalangan ketua panitia mata pelajaran 5. Dapatkan maklumat daripada pembekal 5. Buat pembelian mengikut peruntukan kewangan yang ada FAIL MEJA GPM
 27. 27. 27 13.1 CartaAliranKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA FAIL MEJA GPM Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Sub aktiviti 2.1.3 Merancang perolehan dan pembinaan koleksi yang komprensif, seimbang dan kemaskini Muka surat ini 1 / 1 Bincang dengan JK kurikulum untuk pemerolehan dan pembinaan koleksi Wujudkan jawatankuasa pemilihan bahan di kalangan ketua panitia mata pelajaran Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan untuk merancang pembelian bahan koleksi yang kurang atau belum ada Semak bahan bekalan dan pastikan ianya tepat dan bersesuaian Dapatkan maklumat daripada pembekal Buat pembelian mengikut peruntukan kewangan yang ada Mula Tamat Bincang dalam mesyuarat JK Kerja
 28. 28. 28 13.2 SenaraiSemak GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan untuk merancang pembelian bahan koleksi yang kurang atau belum ada 2 Bincang dalam mesyuarat JK Kerja 3 Bincang dengan JK kurikulum untuk pemerolehan dan pembinaan koleksi 4 Wujudkan jawatankuasa pemilihan bahan di kalangan ketua panitia mata pelajaran 5 Dapatkan maklumat daripada pembekal 6 Semak bahan bekalan dan Pastikan ianya tepat dan bersesuaian 7 Buat pembelian mengikut peruntukan kewangan yang ada FAIL MEJA GPM Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktivit Khusus 2.1.3 Merancang perolehan dan pembinaan koleksi yang komprensif, seimbang dan kemaskini Muka surat ini 1 / 1
 29. 29. 29 13.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolaj 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pengetua 13.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 13.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang Nota Minta 2. Borang Pesanan Bahan FAIL MEJA GPM
 30. 30. 30 14.0 ProsesKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.4 Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan PSS yang menyokong pelaksanaan P & P Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan 1. Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan untuk merancang program dan perkhidmatan yang disediakan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 2. Hadir Mesyuarat JK Kerja 3. Memaklumkan perkhidmatan yang disediakan kepada guru- guru 4. Merancang pembelian bahan koleksi FAIL MEJA GPM
 31. 31. 31 14.1 CartaAliranKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA 14.2 SenaraiSemak GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA FAIL MEJA GPM Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.4 Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan PSS yang menyokong pelaksanaan P & P Muka surat ini 1 / 1 Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan untuk merancang program dan perkhidmatan yang disediakan Hadir Mesyuarat JK Kerja Memaklumkan perkhidmatan yang disediakan kepada guru-guru Menyediakan borang-borang tempahan dan pinjaman bahan Menyediakan rekod pinjaman dan rekod penggunaan Menyediakan tempat/ bilik / jadual penggunaan dan bahan Membuat penyelenggaraan bahan yang rosak Mula Tamat Merancang pembelian bahan dan koleksi
 32. 32. 32 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan untuk merancang program dan perkhidmatan yang disediakan 2 Hadir Mesyuarat JK Kerja 3 Memaklumkan perkhidmatan yang disediakan kepada guru-guru 4 Menyediakan borang-borang tempahan dan pinjaman bahan 5 Menyediakan tempat/ bilik / jadual penggunaan dan bahan 6 Menyediakan rekod pinjaman dan rekod penggunaan 7 Membuat penyelenggaraan bahan yang rosak 8 Merancang pembelian bahan dan koleksi 14.3 Peraturan-PeraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah FAIL MEJA GPM Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.4 Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan PSS yang menyokong pelaksanaan P & P Muka surat ini 1 / 1
 33. 33. 33 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 14.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 14.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang Kehadiran Mesyuarat 2. Borang Tempahan Bilik 3. Borang Pinjaman Bahan 4. Jadual Penggunaan Bilik 5. Rekod Pinjaman 6. Rekod Penggunaan 7. Borang Pesanan Bahan 8. Rekod Penyelenggaraan Bahan 15.0 ProsesKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.5 Merancang dan Mengurus Program Pembacaan ( NILAM ) dan Pembudayaan Ilmu . Muka surat ini 1 / 1 FAIL MEJA GPM
 34. 34. 34 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan 1. Bincang dengan Pengetua / Pen. Kanan untuk merancang program dan perkhidmatan PSS Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja 2. Hadir dalam mesyuarat JK Kerja 3. Bincang dengan JK kurikulum untuk pelaksanaan program pembacaan dan pembudayaan ilmu 4. Merangka aktiviti pembacaan sepanjang tahun 5. Memaklumkan program dan perkhidmatan yang disediakan kepada guru-guru 6. Taklimatkan kepada semua guru dan murid tentang pelaksanaan dan pemantapan program bacaan 7. Menjalankan aktiviti pembacaan dan pembudayaan ilmu 8. Hantar Laporan Status NILAM ke PKG 3 kali setahun . 15.1 CartaAliranKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA FAIL MEJA GPM Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.5 Merancang dan Mengurus Program Pembacaan ( NILAM ) dan Pembudayaan Ilmu . Muka surat ini 1 / 1 Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan untuk merancang program dan perkhidmatan yang disediakan Mula
 35. 35. 35 15.2 SenaraiSemak GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan untuk merancang program dan perkhidmatan yang disediakan FAIL MEJA GPM Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Sub aktiviti 2.1.5 Merancang dan Mengurus Program Pembacaan ( NILAM ) dan Pembudayaan Ilmu . Muka surat ini 1 / 1 Hadir dalam mesyuarat JK Kerja Bincang dengan JK kurikulum untuk pelaksanaan program pembacaan dan pembudayaan ilmu Merangka aktiviti pembacaan sepanjang tahun Tamat Memaklumkan program dan perkhidmatan yang disediakan kepada guru-guru Taklimatkan kepada semua guru dan murid tentang pelaksanaan dan pemantapan program bacaan Hantar Laporan Status NILAM ke PKG 3 kali setahun . Sediakan Buku Rekod Bacaan yang mencukupi untuk murid- murid Menjalankan aktiviti pembacaan dan pembudayaan ilmu
 36. 36. 36 2 Hadir dalam mesyuarat JK Kerja 3 Bincang dengan JK kurikulum untuk pelaksanaan program pembacaan dan pembudayaan ilmu 4 Merangka aktiviti pembacaan sepanjang tahun 5 6 7 8 9 Memaklumkan program dan perkhidmatan yang disediakan kepada guru-guru Taklimatkan kepada semua guru dan murid tentang pelaksanaan dan pemantapan program NILAM Sediakan Buku Rekod Bacaan Menjalankan aktiviti pembacaan dan pembudayaan ilmu Hantar Laporan Status NILAM ke PKG 3 kali setahun 15.3 Peraturan-PeraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 5. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 6. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 7. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua FAIL MEJA GPM
 37. 37. 37 15.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 15.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang Laporan Status NILAM 2. Buku Rekod Bacaan Jauhari dan Rakan Pembaca 3. Borang Rekod Bacaan Kelas 16.0 ProsesKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti Utama 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.6 Merancang, Melaksana dan Menyelaras Program Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman Berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan FAIL MEJA GPM
 38. 38. 38 1. Bincang dengan Pengetua dan Penolong Kanan Pentadbiran untuk aktiviti yang bakal dijalankan di sekolah 2. Hadir Mesyuarat Jawatankuasa Induk 3. Hadir mesyuarat JK Kerja 4. Sediakan Kertas Kerja Program 5. Pilih peserta program dan latihan 6. Laksanakan program dan latihan 7. Sediakan laporan aktiviti dan Implikasi kewangan. Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 16.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti Utama 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.6 Merancang, Melaksana dan Menyelaras Program Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman Berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1 / 1 FAIL MEJA GPM Bincang dengan Pengetua dan Penolong Kanan Pentadbiran untuk aktiviti yang bakal dijalankan di sekolah Mula
 39. 39. 39 16.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti Utama 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.6 Merancang, Melaksana dan Menyelaras Program Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman Berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1 / 1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Bincang dengan Pengetua dan Penolong Kanan Pentadbiran untuk aktiviti yang bakal dijalankan di sekolah FAIL MEJA GPM Hadir Mesyuarat Jawatankuasa Induk Tentukan Program dan Latihan Hadir mesyuarat JK Kerja Sediakan Kertas Kerja Program Pilih peserta program dan latihan. Sedia bahan untuk program pembangunan staf dan latihan Semak semula kertas kerja Lulus Tidak Lulus Tamat Laksanakan program dan latihan Sediakan laporan aktiviti dan Implikasi kewangan.
 40. 40. 40 2 Hadir Mesyuarat Jawatankuasa Induk 3 Tentukan Program dan Latihan 4 Hadir mesyuarat JK Kerja 5 Sediakan Kertas Kerja Program 6 Pilih peserta program dan latihan. 7 Sedia bahan untuk program pembangunan staf dan latihan 8 Laksanakan program dan latihan 9 Sediakan laporan aktiviti dan Implikasi kewangan. 16.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang ikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua FAIL MEJA GPM
 41. 41. 41 16.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 16.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang Kehadiran Mesyuarat 2. Borang Kehadiran Latihan 3. Borang Maklumat Peserta 4. Borang Penilaian Program FAIL MEJA GPM
 42. 42. 42 17.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.7 Merancang dan Mengurus program Promosi Pusat Sumber Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang- Undang / Peraturan 1. Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk menjayakan program Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2. Hadir mesyuarat J/K Kerja 3. Membincangkan jenis program promosi yang akan dijalankan 4. Menjalankan promosi - menyediakan brosur PSS - menyediakan buletin PSS 5. Membuat laporan dan kajian keberkesanan untuk penambahbaikan FAIL MEJA GPM
 43. 43. 43 17.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.7 Merancang dan Mengurus program Promosi Pusat Sumber Muka surat ini 1/1 FAIL MEJA GPM Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk menjayakan program Membincangkan jenis program promosi yang akan dijalankan Menjalankan promosi - menyediakan brosur PSS - menyediakan buletin PSS Hadir mesyuarat J/K Kerja. Mul a Tamat Membuat laporan dan kajian keberkesanan untuk penambahbaikan
 44. 44. 44 17.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.7 Merancang dan Mengurus program Promosi Pusat Sumber Muka surat ini 1/1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk menjayakan program 2 Hadir mesyuarat J/K Kerja 3 Membincangkan jenis program promosi yang akan dijalankan 4 Menjalankan promosi - menyediakan brosur PSS - menyediakan buletin PSS 5 Membuat laporan dan kajian keberkesanan untuk penambahbaikan . FAIL MEJA GPM
 45. 45. 45 17.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah. 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang ikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 17.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 17.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang Kehadiran Mesyuarat 2. Borang Kekesanan FAIL MEJA GPM
 46. 46. 46 18.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.8 Bekerjasama dengan Guru-guru dalam Pelaksanaan P & P Berasaskan Sumber Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang- Undang / Peraturan 1. Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan 1 untuk merancang pemerolehan bahan P & P yang sesuai . Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2. Hadir Mesyuarat JK Kerja 3. Bincang dengan JK kurikulum untuk pemerolehan dan penyediaan bahan 4. Wujudkan jawatankuasa pemilihan dan penyediaan bahan di kalangan ketua panitia mata pelajaran 5. Penyediakan bahan yang Bersesuaian dengan P & P 6. Membantu guru-guru dalam penggunaan bahan di PSS FAIL MEJA GPM
 47. 47. 47 18.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.8 Bekerjasama dengan Guru-guru dalam Pelaksanaan P & P Berasaskan Sumber Muka surat ini 1/1 FAIL MEJA GPM Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan 1 untuk merancang pemerolehan bahan P & P yang sesuai . . Bincang dengan JK kurikulum untuk pemerolehan dan penyediaan bahan Wujudkan jawatankuasa pemilihan dan penyediaan bahan di kalangan ketua panitia mata pelajaran Hadir Mesyuarat JK Kerja Membantu guru-guru dalam penggunaan bahan di PSS Mul a Tamat Penyediakan bahan yang Bersesuaian dengan P & P
 48. 48. 48 18.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Sub Aktiviti 2.1.8 Bekerjasama dengan Guru-guru dalam Pelaksanaan P & P Berasaskan Sumber Muka surat ini 1/1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan 1 untuk merancang pemerolehan bahan P & P yang sesuai . 2 Hadir Mesyuarat JK Kerja 3 Bincang dengan JK kurikulum untuk pemerolehan dan penyediaan bahan 4 Wujudkan jawatankuasa pemilihan dan penyediaan bahan di kalangan ketua panitia mata pelajaran 5 Penyediakan bahan yang Bersesuaian dengan P & P 6 Membantu guru-guru dalam penggunaan bahan di PSS FAIL MEJA GPM
 49. 49. 49 18.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah. 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang ikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 18.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 18.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang Pesanan Bahan 2. Borang Pinjaman Bahan 3. Borang Penggunaan Bahan FAIL MEJA GPM
 50. 50. 50 19.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.9 Bergabung dan bekerjasama dengan BTPN , PKG dan Perpustakaan Awam untuk Meningkatkan Perkhidmatan dan Program Pusat Sumber Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang- Undang / Peraturan 1. Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan 1 untuk merancang program dan perkhidmatan yang perlu Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2. Hadir Mesyuarat JK Kerja 3. Merancang program untuk Menaiktaraf PSS 4. Mendapatkan khidmat bantu daripada BTPN , PKG dan Perpustakaan Awam 5. Membuat laporan program FAIL MEJA GPM
 51. 51. 51 19.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.9 Bergabung dan bekerjasama dengan BTPN , PKG dan Perpustakaan Awam untuk Meningkatkan Perkhidmatan dan Program Pusat Sumber Muka surat ini 1/1 FAIL MEJA GPM Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan 1 untuk merancang program dan perkhidmatan yang perlu Merancang program untuk menaiktaraf PSS Mendapatkan khidmat bantu daripada BTPN , PKG dan Perpustakaan Awam Hadir Mesyuarat JK Kerja. Membuat laporan program Mul a Tamat
 52. 52. 52 19.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.9 Bergabung dan bekerjasama dengan BTPN , PKG dan Perpustakaan Awam untuk Meningkatkan Perkhidmatan dan Program Pusat Sumber Muka surat ini 1/1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan 1 untuk merancang program dan perkhidmatan yang perlu 2 Hadir Mesyuarat JK Kerja 3 Merancang program untuk Menaiktaraf PSS 4 Mendapatkan khidmat bantu daripada BTPN , PKG dan Perpustakaan Awam Membuat laporan program FAIL MEJA GPM 5
 53. 53. 53 FAIL MEJA GPM
 54. 54. 54 19.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 19.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 19.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang Khidmat Bantu 2. Borang Kehadiran Mesyuarat 3. Borang Penilaian 4. Borang Laporan FAIL MEJA GPM
 55. 55. 55 20.0 ProsesKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti Utama 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.10 Menyelia dan mengurus bahan- bahan pss Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan 1. Menerima bahan dari pembekal 2. Menyemak bahan yang diterima 3. Menandatangani SAP 4. Menjalankan proses teknik bahan 5. Memulakan sistem sirkulasi 6. Membuat pemantauan penggunaan 7. Menyediakan laporan pemantauan penggunaan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. FAIL MEJA GPM
 56. 56. 56 20.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti Utama 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.10 Menyelia dan mengurus bahan-bahan pss Muka surat ini 1 / 1 FAIL MEJA GPM Menerima bahan dari pembekal Semakan bahan yang diterima Tandatangan SAP Menjalankan proses teknik mengikut carta aliran porses teknik. Memulakan sistem sirkulasi Memantau penggunaan Menyediakan laporan pemantauan penggunaan Pulangkan semula pada pembekal Lulus Tidak Lulus Tamat Mula
 57. 57. 57 20.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti Utama 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.10 Menyelia dan mengurus bahan-bahan pss Muka surat ini 1 / 1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Menerima bahan dari pembekal 2 Menyemak bahan yang diterima 3 Menandatangani SAP 4 Menjalankan proses teknik mengikut carta aliran 5 Memulakan sistem sirkulasi 6 Melaksanakan pemantauan penggunaan 7 Menyediakan laporan pemantauan FAIL MEJA GPM
 58. 58. 58 20.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 20.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 20.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang Penghasilan Media Cetak / Media Bukan Cetak 2. Borang Penilaian Media Cetak / Media Bukan Cetak FAIL MEJA GPM
 59. 59. 59 21.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.11 Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk dan JK kerja PSS Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang- Undang / Peraturan 1. Berbincang dengan Pengetua / Guru Besar bagi menentukan tarikh mesyuarat. Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2. Menyediakan surat panggilan mesyuarat untuk ditanda tangan oleh pentadbir 3. Menyediakan minit mesyuarat danmaklum balas yang lalu 4. Mengedarkan mint mesyuarat 5. Mengadakan mesyuarat 6. Mencatat minit mesyuarat FAIL MEJA GPM
 60. 60. 60 21.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.11 Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk dan JK kerja PSS Muka surat ini 1/1 FAIL MEJA GPM Berbincang dengan pengetua /Guru Besar mengenai tarikh Menyediakan minit mesyuarat dan maklum balas yang lalu Mengedar minit mesyuarat Menyediakan surat panggilan mesyuarat. Mengadakan mesyuarat Mencatat minit mesyuarat Mul a Tamat
 61. 61. 61 21.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.11 Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk dan JK kerja PSS Muka surat ini 1/1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Berbincang dengan pengetua /Guru Besar mengenai tarikh 2 Menyediakan surat panggilan mesyuarat. 3 Menyediakan minit mesyuarat dan maklum balas yang lalu . 4 Mengedar minit mesyuarat 5 Mengadakan mesyuarat 6 Mencatat minit mesyuarat . FAIL MEJA GPM
 62. 62. 62 21.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang ikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 21.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 21.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang SAP 2. Borang Senarai Sekolah FAIL MEJA GPM
 63. 63. 63 22.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.12 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang- Undang / Peraturan 1. Terima arahan Pengetua / Guru Besar Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2 Berbincang dengan JK. Kerja PSS 3. Merancang Program PSS 4. Menyelaras Program PSS 5. Membuat pemantauan program 6. Membuat laporan FAIL MEJA GPM
 64. 64. 64 22.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.12 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS Muka surat ini 1/1 FAIL MEJA GPM Tidak Semak semula Terima arah daripada Pengetua / Guru Besar Merancang program Berbincang denganJK Kerja Menyelaras program Mul a Tamat Pemantauan program Baik Laporan pemantauan
 65. 65. 65 22.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Sub Aktiviti 2.1.12 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS Muka surat ini 1/1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Terima arahan Pengetua / Guru Besar 2 Berbincang dengan JK. Kerja PSS 3 Merancang Program PSS 4 Menyelaras Program PSS 5 Membuat pemantauan program 6. Membuat laporan FAIL MEJA GPM
 66. 66. 66 22.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang ikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 22.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 22.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang SAP 2. Borang Senarai sekolah FAIL MEJA GPM
 67. 67. 67 23.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.13 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang- Undang / Peraturan 1. Terima arahan daripada pengetua/ guru besar Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2. Menyemak stok perolehan 3. Membuat stok pergerakan bahan 4. Melabel bahan 5. Menempatkan bahan 6. Melaksanakan pelupusan bahan 7. Menutup stok FAIL MEJA GPM
 68. 68. 68 23.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.13 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1/1 FAIL MEJA GPM Terima arahan dari Pengetua/Guru Besar Stok pergerakan bahan Melabel bahan. Semak stok perolehan Menempatkan bahan. Baik Tidak Pelupusan bahan Mul a Tamat Semak semula
 69. 69. 69 23.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.13 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1/1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Terima arahan daripada pengetua/ guru besar 2 Menyemak stok perolehan 3 Membuat stok pergerakan bahan 4 Melabel bahan 5 Menempatkan bahan 6 Melaksanakan pelupusan bahan 7 Menutup stok FAIL MEJA GPM
 70. 70. 70 23.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2.Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 23.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 23.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Kew PA 3,Kew PA 4, Stok Pejabat 2. Perolehan buku dan bukan buku FAIL MEJA GPM
 71. 71. 71 24.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.14 Mempromosi dan menjadi ahli persatuan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang- Undang / Peraturan 1. Terima arahan Pengetua/Guru Besar Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2. Menerangkan peranan persatuan PSSP 3. Mengedarkan boran pendaftaran 4. Membantu pendaftaran ahli 5. Menyertai aktiviti persatuan FAIL MEJA GPM
 72. 72. 72 24.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.14 Mempromosi dan menjadi ahli persatuan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1/1 FAIL MEJA GPM Terima arahan Pengetua / Guru Besar Edar borang pendaftaran Bantu pendaftaran ahli Penerangan peranan persatuan PSSP Sertai aktiviti persatuan. Mul a Tamat
 73. 73. 73 24.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.14 Mempromosi dan menjadi ahli persatuan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1/1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Terima arahan Pengetua/Guru Besar 2 Menerangkan peranan persatuan PSSP 3 Mengedarkan boran pendaftaran. 4 Membantu pendaftaran ahli 5 Menyertai aktiviti persatuan. FAIL MEJA GPM
 74. 74. 74 24.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2.Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua . 24.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 24.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang ahli persatuan FAIL MEJA GPM
 75. 75. 75 25.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.15 Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang- Undang / Peraturan 1.Terima arahan pengetua / Guru Besar Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2. Mengenalpasti masalah 3. Membuat kaji selidik 4. Menyediakan instrumen 5. Menjalankan kaji selidik 6. Membuat analisis 7. Menyediakan laporan 8. Membuat penambahbaikan FAIL MEJA GPM
 76. 76. 76 25.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.15 Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1/1 FAIL MEJA GPM Arahan Pengetua / Guru Besar Kenalpasti masalah Menyediakan instrumen Membuat kaji selidik Menyediakan laporan kajian Mul a Tamat Membuat penambah baikan Menjalankan kaji selidik Ya Membuat analisis
 77. 77. 77 25.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.15 Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1/1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Terima arahan pengetua / Guru Besar. 2 3 Mengenalpasti masalah. Membuat kaji selidik. 4 Menyediakan instrumen. 5 Menjalankan kaji selidik 6 Membuat analisis kajian. 7 8 Menyediakan laporan. Membuat penambahbaikan FAIL MEJA GPM
 78. 78. 78 25.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 6. 25.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam. 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 25.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang Soal Selidik FAIL MEJA GPM
 79. 79. 79 26.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.16 Menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang- Undang / Peraturan 1. Terima arahan daripada Pengetua/Guru Besar Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2. Menyediakan perancangan 3. Menyediakan laporan. 4. Mengambil tindakan terhadap perancangan 5. Memberi maklum balas terhadap aktiiti FAIL MEJA GPM
 80. 80. 80 FAIL MEJA GPM
 81. 81. 81 26.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.16 Menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1/1 FAIL MEJA GPM Terima arahan daripada Pengetua/ Guru Besar Menyediakan laporan . Tindakan terhadap perancangan Menyediakan perancangan. Maklumbalas terhadap aktiviti Mul a Tamat
 82. 82. 82 26.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.16 Menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1/1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Terima arahan daripada Pengetua/Guru Besar 2 Menyediakan perancangan 3 Menyediakan laporan. 4 Mengambil tindakan terhadap perancangan 5 Memberi maklum balas terhadap aktiiti FAIL MEJA GPM
 83. 83. 83 26.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 26.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam. 5. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 26.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang perancangan aktiviti FAIL MEJA GPM
 84. 84. 84 27.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.17 Menghantar data dan laporan pelaksanaan program pusat sumber sekolah khasnya laporan pusat sumber sekolah dan NILAM kepada BTP dan PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun. Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang- Undang / Peraturan 1. Terima arahan Pengetua / Guru Besar Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2. Mengumpul maklumat dan data 3. Menyediakan maklumat dan data 4. Menyediakan laporan 5. Menghantar ke BTP, BTPN dan PKG FAIL MEJA GPM
 85. 85. 85 27.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.17 Menghantar data dan laporan pelaksanaan program pusat sumber sekolah khasnya laporan pusat sumber sekolah dan NILAM kepada BTP dan PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun. Muka surat ini 1/1 FAIL MEJA GPM Terima arahan Pengetua / Guru Besar Sedia maklumat dan data Menyedia laporan Kumpul maklumat dan data Hantar ke BTP, BTPN dan PKG Mul a Tamat
 86. 86. 86 27.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.17 Menghantar data dan laporan pelaksanaan program pusat sumber sekolah khasnya laporan pusat sumber sekolah dan NILAM kepada BTP dan PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun. Muka surat ini 1/1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Terima arahan Pengetua / Guru Besar 2 Mengumpul maklumat dan data 3 Menyediakan maklumat dan data 4 Menyediakan laporan 5 Menghantar ke BTP, BTPN dan PKG FAIL MEJA GPM
 87. 87. 87 27.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 27.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam. 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 3. Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 1991 : Penggunaan Borang-Borang Baru bagi Pengurusan Harta Modal, Inventori dan Bekalan Pejabat. 27.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang Sijil Akuan Penerimaan (SAP). 2. Kad Daftar Harta Modal (KEW PA 2 ) 3. Kad Daftar Inventori (KEW PA 3) 4. Buku Daftar Bekalan Pejabat (J300 & J4 ) FAIL MEJA GPM
 88. 88. 88 28.0 NormaKerja FailMejaGuruPerpustakaandanMedia Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Bil. JenisKerja MasaYangDiambil (minit) JumlahUnityangboleh dijalankandalamseminggu 1 Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6-8 waktu seminggu 40 320 2. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua, kakitangan PSS 180 3 hari 3. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama jawatankuasa kurikulum sekolah 180 2 hari 4. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemaskini 360 3 hari 5. Merancang dan melaksanakan program kemahiran maklumat dan perkhidmatan pss yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran 360 3 hari 6 Merancang dan mengurus program pembacaan (program NILAM) dan pembudayaan ilmu 360 3 hari 7. Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung 360 2 hari FAIL MEJA GPM
 89. 89. 89 dengan PSS Bil. JenisKerja MasaYangDiambil (minit) JumlahUnityangboleh dijalankandalamseminggu 8. Merancang, dan mengurus program promosi pss 300 4 item 9. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber 120 Mengikut Keperluan 10. Berhubung dan bekerjasama dengan BTPN, PKG dan pepustakaan awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program pss 360 Mengikut Keperluan 11. Menyelia dan mengurus bahan-bahan pss 360 2 hari 12. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK induk dan JK kerja pss 360 2 hari 13. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program pss 10800 36 minggu 14. Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan pss 2160 3 hari 15. Mempromosi dan menjadi ahli persatuan pss negeri 720 2 hari 16. Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan pss 2160 3 hari FAIL MEJA GPM
 90. 90. 90 Bil. JenisKerja MasaYangDiambil (minit) JumlahUnityangboleh dijalankandalamseminggu 17. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan pss 2160 3 hari 18. Menghantar data dan laporan pelaksanaan program pss khasnya laporan pss dan NILAM ke BTP, melalui PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun. 360 1 hari FAIL MEJA GPM
 91. 91. 91 51.0 SenaraiTugasHarian FailMeja Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk. Nama Pegawai : Jawatan : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA ) Bil Butir-Butir Tugas Catatan FAIL MEJA GPM
 92. 92. 92 FAIL MEJA GPM

×