Fail meja gpm smkm

gpm

1
FAILMEJAFAILMEJA
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIAGURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
NAMA SEKOLAH : SMK MENGLEMBU
ALAMAT : 31450 MENGLEMBU
NO. TELEFON : 05- 2812559
NO. FAKS : 05 - 2822513
E-MAIL : smkm2062@yahoo.com
LAMAN WEB : www.smkmenglembu.com
FAIL MEJA
GPM
SEKOLAH MENENGAHSEKOLAH MENENGAH
2
1.0 MaklumatPegawai GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA
Nama LATHA DEVI KRISHNAN
Jawatan Hakiki PPP SISWAZAH
Gred Jawatan DG 44
Bahagian / Unit SMK MENGLEMBU
Tarikh Memegang
Jawatan
1.1.2010
Tarikh Penempatan 1.1.2010
2.0 SenaraiTugas
Bertanggungjawab kepada Pengetua bagi menyelaras, melaksana dan mengambil
tindakan susulan untuk program-program Pusat Sumber
1 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
1.1 Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 – 8 waktu seminggu
2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
2.1 Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS
bersama-sama pengetua, kakitangan pusat sumber sekolah , guru
dan murid.
2.2 Merancang dan mengurus belanjawan tahunan pusat sumber
sekolah bersama jawatankuasa kurikulum sekolah.
2.3 Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang
komprehensif, seimbang dan kemas kini.
2.4 Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan
perkhidmatan pusat sumber sekolah yang dapat menyokong
pelaksanaan pengajajaran dan pembelajaran.
2.5 Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM)
dan pembudayaan ilmu.
2.6 Merancang, melaksana dan menyalaras program pembangunan
staf dan program latihan dalaman berhubung dengan pusat
sumber sekolah.
FAIL MEJA
GPM
3
2.7 Merancang dan mengurus program promosi pusat sumber sekolah.
2.8 Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran
dan pembelajaran berasaskan sumber
2.9 Berhubung dan bekerjasama dengan pusat sumber pendidikan
negeri, PKG/perpustakaan awam untuk meningkatkan
perkhidmatan dan program pusat sumber sekolah.
2.10 Menyelia dan mengurus bahan-bahan PSS.
2.11 Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK induk dan JK kerja
pusat sumber sekolah
2.12 Memantau dan megawal selia pelaksanaan program pusat sumber
sekolah.
2.13 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan pusat
sumber sekolah
2.14 Mempromosi dan menjadi ahli persatuan pusat sumber sekolah
negeri (PSSP)
2.15 Menjalankan penyelidikan/ kajian tindakan berhubung dengan
perkhidmatan pusat sumber sekolah.
2.16 Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan,
pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan pusat sumber
sekolah.
2.17 Menghantar data dan laporan pelaksanaan program pusat sumber
sekolah khasnya laporan pusat sumber sekolah dan NILAM
kepada BTP dan PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap
tahun.
3.0 Objektif SEKOLAH
3.1 Menyediakan sumber-sumber bagi kemudahan guru dan pelajar.
3.2 Menyediakan tempat untuk guru-guru merancang dan menghasilkan
sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran.
3.3 Meningkatkan profesionalisme guru
3.4 Mengumpul, menyimpan dan mengedar pelbagai jenis maklumat.
3.5 Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran.
3.6 Menyediakan perisian pendidikan untuk kegunaan guru dan pelajar.
FAIL MEJA
GPM
4
4.0 Objektif PUSATSUMBER
1. Meningkatkan taraf pengajaran dan pembelajaran serta prestasi pencapaian
akademik
2. Menggalakkan para pelajar dan guru-guru menggunakan kemudahan pengajaran
dan pembelajaran di PSS
3. Menggalakkan tabiat belajar sendiri, tabiat gemar membaca, tabiat ingin tahu
atau bertanya di kalangan para pelajar melalui penggunaan bahan di Pusat
Sumber
4. Membantu guru-guru dan para pelajar dalam usaha menghasil dan menilai
berbagai alat-alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran .
5. Mengadakan kemudahan dan perkhidmatan yang sesuai unntuk memenuhi
keperluan para pelajar yang berbeza antara satu sama lain .
6. Melatih para pelajar menggunakan perkhidmatan mengesan maklumat, membuat
kerja rujuan serta menggunakan alat-alat hardware.
FAIL MEJA
GPM
5
5.0 CartaOrganisasiJabatan SEKOLAH
PENASIHAT
Pengetua
PENGERUSI
Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum
KETUA BIDANG / KETUA PANITIA
* PERPUSTAKAAN
* BAHAN BANTU MENGAJAR
* KO KURIKULUM
* BANK SOALAN
* KOMPUTER
* PERKEMBANGAN STAF
* KURIKULUM
* NILAM
FAIL MEJA
GPM
SETIAUSAHA
Guru Perpustakaan Media /
Penyelaras Pusat Sumber
NAIB PENGERUSI 1
PK HEM
NAIB PENGERUSI 2
PK KOKU
6
6.0 CartaOrganisasiKedudukanPegawai PUSATSUMBER
PENASIHAT
Pengetua / Guru Besar
PENGERUSI
PK / GPK 1
SETIAUSAHA
Guru Perpustakaan Media /
Penyelaras PSS
AHLI JAWATANKUASA
FAIL MEJA
GPM
NAIB PENGERUSI 1
PK HEM / GPK HEM
NAIB PENGERUSI 2
PK / GPK KOKU
PERPUSTAKAAN
NILAM
BBM/BBB MEDIA
ELEKTRONIK
KOMPUTER
PENGAWAS
PUSAT
SUMBER
PEMBANTU
PERPUSTAKAAN
7
7.0 SenaraiTugas,KuasaDanHubunganDenganPegawaiLain
Unit : PUSAT SUMBER SEKOLAH
Jawatan : GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
Tugas Pegawai Atasan
Yang Ada Hubungan
Tugas & Tanggungjawab
Kuasa Yang
Diberi
Tugas Pegawai Lain
Yang Ada Hubungan
Pengetua / Guru
Besar
Meluluskan semua
program dan aktiviti
Penolong Kanan
Pentadbiran
Memantau
pelaksanaan program
dan aktiviti
Tugas 1
1. Merancang dan
mengajar mata
pelajaran antara 6 - 8
waktu seminggu
a. Menyediakan
rancangan
pengajaran
harian, mingguan,
dan tahunan
(mengikut subjek
yang diajar.
b. Melaksanakan
pengajaran dan
pembelajaran
Melaksanakan
progra
m dan
aktiviti
berkait
an.
Ketua Panitia
Guru Subjek
FAIL MEJA
GPM
8
8.0 ProsesKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA
Aktiviti 1.1
MERANCANG DAN MENGAJAR MATAPELAJARAN
ANTARA 6 -8 WAKTU SEMINGGU
Aktiviti
Khusus
1.1.1
Menyedia rancangan pengajaran
harian, mingguan dan tahunan
mengikut subjek yang diajar
Muka
surat ini
1 / 1
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan /
Dirujuk
Undang-Undang
/ Peraturan
1. Kenalpasti prestasi pelajar
Pengetua /
Penolong Kanan
Pentadbiran
Ketua Bidang/
Ketua Panitia
AJK Pusat Sumber
2. Menyediakan rancangan
pengajaran
3. Hantar rancangan mengajar untuk
semakan
4. Pengemaskinian rancangan jika
ada
5. Beri cadangan dan maklumbalas
kepada pentadbir sekolah
tentang prestasi pelajar
6. Membuat tindakan susulan
FAIL MEJA
GPM
9
8.1 CartaAliranKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA
Aktiviti 1.1
MERANCANG DAN MENGAJAR MATAPELAJARAN
ANTARA 6 -8 WAKTU SEMINGGU
Aktiviti
Khusus
1.1.1
Menyedia rancangan pengajaran harian,
mingguan dan tahunan mengikut subjek
yang diajar
Muka
surat ini
1 / 1
FAIL MEJA
GPM
Menyediakan rancangan pengajaran
Hantar rancangan mengajar kepada
Pengetua/Guru Besar.
Pengemaskinian rancangan
Beri cadangan dan maklumbalas
kepada pentadbir sekolah tentang
prestasi pelajar
Membuat tindakan susulan
Mula
Tamat
Kenalpasti prestasi pelajar
10
8.2 SenaraiSemak GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA
Aktiviti 1.1
MERANCANG DAN MENGAJAR MATAPELAJARAN
ANTARA 6 -8 WAKTU SEMINGGU
Aktiviti
Khusus
1.1.1
Menyedia rancangan pengajaran harian,
mingguan dan tahunan mengikut subjek
yang diajar
Muka
surat ini
1 / 1
Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1 Kenalpasti prestasi pelajar
2 Menyediakan rancangan pengajaran
3 Hantar rancangan mengajar kepada
Pengetua/Guru Besar.
4 Pengemaskinian rancangan
5 Beri cadangan dan maklumbalas
kepada pentadbir sekolah tentang
prestasi pelajar
6 Membuat tindakan susulan
FAIL MEJA
GPM
Kenal pasti prestasi pelajar
11
8.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja
1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh
Jabatan Pendidikan Negeri
2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan
pengurusan mesyuarat sekolah
3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang
dikeluarkan oleh sekolah
4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari
semasa ke semasa oleh sekolah
5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara
lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua
8.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja
1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil
1/1992 : Panduan
Pengurusan Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam
2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8
1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.
3. Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 2006 : Mengenai Elaun Perjalanan
Kenderaan
8.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja
1. Borang TOV
2. Borang Penilaian Prestasi
FAIL MEJA
GPM
12
9.0 ProsesKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA
Aktiviti 1.2
MERANCANG DAN MENGAJAR MATAPELAJARAN
ANTARA 6 -8 WAKTU SEMINGGU
Aktiviti
Khusus
1.2.1
Melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran
Muka
surat ini
1 / 1
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan /
Dirujuk
Undang-Undang
/ Peraturan
1. Menyediakan rancangan harian
mengikut prestasi pelajar dan
kelas
Pengetua /
Penolong Kanan
Pentadbiran
Ketua Bidang/
Ketua Panitia
AJK Pusat Sumber
2. Melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran
3. Menjalankan aktiviti pengukuhan
dan pemulihan
4. Merekod prestasi pelajar
5. Beri cadangan dan maklumbalas
kepada pihak sekolah untuk
tindakan.
6.Menyediakan Laporan
Pencapaian pelajar
7. Membuat tindakan susulan.
FAIL MEJA
GPM
13
9.1 CartaAliranKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA
Aktiviti 1.2
MERANCANG DAN MENGAJAR MATAPELAJARAN
ANTARA 6 -8 WAKTU SEMINGGU
Aktiviti
Khusus
1.2.1
Melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran
Muka
surat ini
1 / 1
FAIL MEJA
GPM
Menyediakan rancangan harian
mengikut prestasi pelajar dan
kelas
Melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran
Menjalankan aktiviti pengukuhan
dan pemulihan
Merekod prestasi pelajar
Beri cadangan dan maklumbalas
kepada pihak sekolah untuk
tindakan.
Menyediakan Laporan
Pencapaian pelajar
Membuat tindakan susulan
Mula
Tamat
14
9.2 SenaraiSemak GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA
Aktiviti 1.2
MERANCANG DAN MENGAJAR MATAPELAJARAN
ANTARA 6 -8 WAKTU SEMINGGU
Aktiviti
Khusus
1.2.1
Melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran
Muka
surat ini
1 / 1
Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1 Menyediakan rancangan harian
mengikut prestasi pelajar dan
kelas
2 Melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran
3 Menjalankan aktiviti pengukuhan
dan pemulihan
4 Merekod prestasi pelajar
5 Beri cadangan dan maklumbalas
kepada pihak sekolah untuk
tindakan.
6 Menyediakan Laporan Pencapaian
pelajar
7 Membuat tindakan susulan
FAIL MEJA
GPM
15
9.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja
1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh
Jabatan Pendidikan Negeri
2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan
pengurusan mesyuarat sekolah
3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang
dikeluarkan oleh sekolah
4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari
semasa ke semasa oleh sekolah
5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara
lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua
9.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja
1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil
1/1992 : Panduan
Pengurusan Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam
2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 :
Panduan Mengenai
Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.
3. Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 2006 : Mengenai Elaun Perjalanan
Kenderaan
9.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja
1. Borang TOV
2. Borang Penilaian Prestasi
FAIL MEJA
GPM
16
10.0 SenaraiTugas,KuasaDanHubunganDenganPegawaiLain
Unit : PUSAT SUMBER SEKOLAH
Jawatan : GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA
Tugas Pegawai Atasan
Yang Ada Hubungan
Tugas & Tanggungjawab
Kuasa Yang
Diberi
Tugas Pegawai Lain
Yang Ada Hubungan
Pengetua / Guru
Besar
Meluluskan semua
program dan aktiviti
Penolong Kanan
Pentadbiran
Memantau
pelaksanaan program
dan aktiviti
Tugas 2
a. Merancang dan
melaksanakan dasar
dan program tahunan
PSS bersama-sama
pengetua, kakitangan
pusat sumber
sekolah , guru dan
murid.
b.Merancang dan
mengurus
belanjawan tahunan
pusat sumber
sekolah bersama
jawatankuasa
kurikulum sekolah.
c.Merancang
pemerolehan dan
pembinaan koleksi
yang komprehensif,
seimbang dan kemas
kini.
Melaksanakan
progra
m dan
aktiviti
berkait
an.
Ketua Panitia
Guru Subjek
FAIL MEJA
GPM
17
Tugas Pegawai Atasan
Yang Ada Hubungan
Tugas & Tanggungjawab
Kuasa Yang
Diberi
Tugas Pegawai Lain
Yang Ada Hubungan
Pengetua / Guru
Besar
Meluluskan semua
program dan aktiviti
Penolong Kanan
Pentadbiran
Memantau
pelaksanaan program
dan aktiviti
Tugas 2
d.Merancang dan
melaksanakan
Program Kemahiran
Maklumat dan
perkhidmatan pusat
sumber sekolah yang
dapat menyokong
pelaksanaan
pengajajaran dan
pembelajaran.
e.Merancang dan
mengurus program
pembacaan (Program
NILAM) dan
pembudayaan ilmu.
f. Merancang,
melaksana dan
menyalaras program
pembangunan staf
dan program latihan
dalaman berhubung
dengan pusat sumber
sekolah.
g. Merancang dan
mengurus program
promosi pusat
sumber sekolah.
h. Bekerjasama
dengan guru-guru
dalam pelaksanaan
pengajaran dan
pembelajaran
berasaskan sumber
Melaksanakan
progra
m dan
aktiviti
berkait
an.
Ketua Panitia
Guru Subjek
FAIL MEJA
GPM
18
11.0 ProsesKerja GURU
PERPUSTAKAANDANMEDIA
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Aktiviti
Khusus
2.1.1
Merancang dan melaksanakan
dasar dan program tahunan PSS
bersama-sama pengetua,
kakitangan pusat sumber sekolah ,
guru dan murid.
Muka
surat ini
1 / 1
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan /
Dirujuk
Undang-Undang
/ Peraturan
1. Bincang dengan Pengetua /
Penolong Kanan Pentadbiran
untuk pelaksanaan dasar dan
program
Pengetua /
Penolong Kanan
Pentadbiran
Ketua Bidang/
Ketua Panitia
AJK Pusat
Sumber
2. Hadir Mesyuarat JK Induk
3. Merujuk kepada Fail Kuasa PSS
dan membuat pindaan jika ada
4. Hadir Mesyuarat JK Kerja
5. Hadir Mesyuarat Pengawas PSS
6. Maklumkan program yang
dirancang kepada warga sekolah
7. Menyediakan Takwim dan
Perancangan Tahunan
8. Melaksanakan dasar dan
Program tahunan
FAIL MEJA
GPM
19
11.1 CartaAliranKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Aktiviti
Khusus
2.1.1
Merancang dan melaksanakan dasar
dan program tahunan PSS bersama-
sama pengetua, kakitangan pusat
sumber sekolah , guru dan murid.
Aktiviti
Khusus
2.1.1
FAIL MEJA
GPM
Bincang dengan Pengetua /
Penolong Kanan Pentadbiran
untuk pelaksanaan dasar dan
program
Merujuk kepada Fail Kuasa PSS
Hadir Mesyuarat JK Induk
Hadir Mesyuarat JK Kerja
Maklumkan program yang
dirancang kepada warga sekolah
Mula
Tamat
Menghadiri Mesyuarat Pengawas
Menyediakan Takwim dan Program
Tahunan
Buat Pindaan
Ada pindaan
Melaksanakan dasar dan
Program Tahunan
20
11.2 SenaraiSemak GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Aktiviti
Khusus
2.1.1
Merancang dan melaksanakan dasar
dan program tahunan PSS bersama-
sama pengetua, kakitangan pusat
sumber sekolah , guru dan murid.
Aktiviti
Khusus
2.1.1
Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1 Bincang dengan Pengetua /
Penolong Kanan Pentadbiran
untuk pelaksanaan dasar dan
program
2 Hadir Mesyuarat JK Induk
3 Merujuk kepada Fail Kuasa PSS
dan membuat pindaan jika ada
4 Hadir Mesyuarat JK Kerja
5 Hadir Mesyuarat Pengawas PSS
6 Maklumkan program yang
dirancang kepada warga sekolah
7 Menyediakan Takwim dan
Perancangan Tahunan
8 Melaksanakan dasar dan
Program tahunan
FAIL MEJA
GPM
21
11.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja
1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh
Jabatan Pelajaran Negeri
2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan
pengurusan mesyuarat sekolah
3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang
dikeluarkan oleh sekolah
4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari
semasa ke semasa oleh sekolah
5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara
lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua
11.4 SenaraiUndang-undangdanPekeliling FailMeja
1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil
/1992 : Panduan
Pengurusan Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam
2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8
1991 Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.
3. Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 2006 : Mengenai Elaun Perjalanan
Kenderaan
11.5 SenaraiBorang-borangyangDiguna FailMeja
1. Borang Kehadiran
2. Borang Maklumat AJK Kerja
FAIL MEJA
GPM
22
12.0 ProsesKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Sub
aktiviti
2.1.2
Merancang dan mengurus
belanjawan tahunan pusat sumber
sekolah bersama jawatankuasa
kurikulum sekolah.
Muka
surat ini
1 / 1
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan /
Dirujuk
Undang-Undang
/ Peraturan
1.Bincang dengan Pengetua /
Penolong Kanan Pentadbiran
untuk merancang dan mengurus-
kan belanjawan tahunan
Pengetua /
Penolong Kanan
Pentadbiran
Ketua Bidang/
Ketua Panitia
AJK Pusat
Sumber
1. Pekeliling
Kewangan
Bilangan 5 /
2002
2.Hadir Mesyuarat JK Kerja
3. Rancang dan buat agihan
peruntukan mengikut arahan
dan keperluan
4. Sediakan kertas kerja program
5. Sediakan implikasi Kewangan
Tahunan PSS
5. Buat Laporan Bulanan /
Tahunan Kewangan
FAIL MEJA
GPM
23
12.1 CartaAliranKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA
FAIL MEJA
GPM
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Sub
aktiviti
2.1.2
Merancang dan mengurus belanjawan
tahunan pusat sumber sekolah
bersama jawatankuasa kurikulum
sekolah.
Muka
surat ini
1 / 1
Bincang dengan Pengetua /
Penolong Kanan Pentadbiran untuk
merancang dan menguruskan belanjawan
tahunan .
Hadir Mesyuarat JK Kerja
Rancang dan buat agihan
peruntukan mengikut arahan
dan keperluan
Sediakan kertas kerja program
Buat Laporan Bulanan /
Tahunan Kewangan
Sediakan implikasi Kewangan
Tahunan PSS
Mula
Tamat
24
12.2 SenaraiSemak GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA
Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1
Bincang dengan Pengetua / Penolong
Kanan Pentadbiran untuk merancang
dan menguruskan belanjawan
tahunan .
2
Hadir Mesyuarat JK Kerja
3
Rancang dan buat agihan
peruntukan mengikut arahan
dan keperluan
4
Sediakan kertas kerja program
5
Sediakan implikasi Kewangan
Tahunan PSS
6
Buat Laporan Bulanan /
Tahunan Kewangan
FAIL MEJA
GPM
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Sub aktiviti 2.1.2
Merancang dan mengurus belanjawan
tahunan pusat sumber sekolah
bersama jawatankuasa kurikulum
sekolah.
Muka
surat ini
1 / 1
25
12.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja
1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh
sekolah
2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan
pengurusan mesyuarat pusat sumber
3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan
oleh sekolah
4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari
semasa ke semasa oleh sekolah
5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara
lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua
12.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja
1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil
1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan
Awam
2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 :
Panduan Mengenai
Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.
12.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja
1. Borang Kehadiran Mesyuarat
2. Borang kewangan
FAIL MEJA
GPM
26
13.0 ProsesKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Sub
aktiviti
2.1.3
Merancang perolehan dan
pembinaan koleksi yang komprensif,
seimbang dan kemaskini
Muka
surat ini
1 / 1
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan /
Dirujuk
Undang-Undang
/ Peraturan
1. Bincang dengan Pengetua /
Penolong Kanan untuk
merancang pembelian bahan
koleksi yang kurang atau belum
ada
Pengetua /
Penolong Kanan
Pentadbiran
Ketua Bidang/
Ketua Panitia
AJK Pusat
Sumber
1. Pekeliling
Kemajuan
PENGURUSAN
DAN
PENTADBIRAN
Awam Bil
1/1992 :
Panduan
Pengurusan
Kualiti
Menyeluruh
(TQM)
Perkhidmatan
Awam
2. Pekeliling
Kemajuan
PENGURUSAN
DAN
PENTADBIRAN
Awam Bil 8 1991
: Panduan
Mengenai
Manual
Prosedur Kerja
dan Fail Meja.
2. Bincang dalam mesyuarat JK
Kerja
3. Bincang dengan JK kurikulum
untuk pemerolehan dan
pembinaan koleksi
4. Wujudkan jawatankuasa
pemilihan bahan di kalangan
ketua panitia mata pelajaran
5. Dapatkan maklumat daripada
pembekal
5. Buat pembelian mengikut
peruntukan kewangan yang ada
FAIL MEJA
GPM
27
13.1 CartaAliranKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA
FAIL MEJA
GPM
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Sub
aktiviti
2.1.3
Merancang perolehan dan pembinaan
koleksi yang komprensif,
seimbang dan kemaskini
Muka
surat ini
1 / 1
Bincang dengan JK kurikulum untuk
pemerolehan dan pembinaan koleksi
Wujudkan jawatankuasa pemilihan bahan di
kalangan ketua panitia mata pelajaran
Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan
untuk merancang pembelian bahan koleksi
yang kurang atau belum ada
Semak bahan bekalan dan pastikan ianya
tepat dan bersesuaian
Dapatkan maklumat daripada pembekal
Buat pembelian mengikut
peruntukan kewangan yang ada
Mula
Tamat
Bincang dalam mesyuarat JK Kerja
28
13.2 SenaraiSemak GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA
Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1 Bincang dengan Pengetua / Penolong
Kanan untuk merancang pembelian
bahan koleksi yang kurang atau belum
ada
2 Bincang dalam mesyuarat JK Kerja
3 Bincang dengan JK kurikulum untuk
pemerolehan dan pembinaan koleksi
4 Wujudkan jawatankuasa pemilihan
bahan di kalangan ketua panitia mata
pelajaran
5 Dapatkan maklumat daripada
pembekal
6 Semak bahan bekalan dan
Pastikan ianya tepat dan
bersesuaian
7 Buat pembelian mengikut
peruntukan kewangan yang ada
FAIL MEJA
GPM
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Aktivit
Khusus
2.1.3
Merancang perolehan dan pembinaan
koleksi yang komprensif,
seimbang dan kemaskini
Muka
surat ini
1 /
1
29
13.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja
1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh
sekolaj
2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan
pengurusan mesyuarat sekolah
3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang
dikeluarkan oleh sekolah
4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari
semasa ke semasa oleh sekolah
5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara
lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pengetua
13.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja
1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil
1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan
Awam
2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 :
Panduan Mengenai
Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.
13.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja
1. Borang Nota Minta
2. Borang Pesanan Bahan
FAIL MEJA
GPM
30
14.0 ProsesKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Aktiviti
Khusus
2.1.4
Merancang dan melaksanakan
Program Kemahiran Maklumat dan
Perkhidmatan PSS yang
menyokong pelaksanaan P & P
Muka
surat ini
1 / 1
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan /
Dirujuk
Undang-Undang
/ Peraturan
1. Bincang dengan Pengetua /
Penolong Kanan untuk
merancang program dan
perkhidmatan yang disediakan
Pengetua /
Penolong Kanan
Pentadbiran
Ketua Bidang/
Ketua Panitia
AJK Pusat
Sumber
1. Pekeliling
Kemajuan
PENGURUSAN
DAN
PENTADBIRAN
Awam Bil
1/1992 :
Panduan
Pengurusan
Kualiti
Menyeluruh
(TQM)
Perkhidmatan
Awam
2. Pekeliling
Kemajuan
PENGURUSAN
DAN
PENTADBIRAN
Awam Bil 8 1991
: Panduan
Mengenai
Manual
Prosedur Kerja
dan Fail Meja.
2. Hadir Mesyuarat JK Kerja
3. Memaklumkan perkhidmatan
yang disediakan kepada guru-
guru
4. Merancang pembelian bahan
koleksi
FAIL MEJA
GPM
31
14.1 CartaAliranKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA
14.2 SenaraiSemak GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA
FAIL MEJA
GPM
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Aktiviti
Khusus
2.1.4
Merancang dan melaksanakan
Program Kemahiran Maklumat dan
Perkhidmatan PSS yang menyokong
pelaksanaan P & P
Muka
surat ini
1 / 1
Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan
untuk merancang program dan
perkhidmatan yang disediakan
Hadir Mesyuarat JK Kerja
Memaklumkan perkhidmatan yang disediakan
kepada guru-guru
Menyediakan borang-borang tempahan
dan pinjaman bahan
Menyediakan rekod pinjaman dan rekod
penggunaan
Menyediakan tempat/ bilik /
jadual penggunaan dan bahan
Membuat penyelenggaraan bahan yang rosak
Mula
Tamat
Merancang pembelian bahan dan koleksi
32
Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1 Bincang dengan Pengetua / Penolong
Kanan untuk merancang program dan
perkhidmatan yang disediakan
2 Hadir Mesyuarat JK Kerja
3 Memaklumkan perkhidmatan yang
disediakan kepada guru-guru
4 Menyediakan borang-borang
tempahan dan pinjaman bahan
5 Menyediakan tempat/ bilik /
jadual penggunaan dan bahan
6 Menyediakan rekod pinjaman dan rekod
penggunaan
7 Membuat penyelenggaraan bahan yang
rosak
8 Merancang pembelian bahan dan
koleksi
14.3 Peraturan-PeraturanPengurusan FailMeja
1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh
sekolah
2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan
pengurusan mesyuarat sekolah
3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang
dikeluarkan oleh sekolah
FAIL MEJA
GPM
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Aktiviti
Khusus
2.1.4
Merancang dan melaksanakan
Program Kemahiran Maklumat dan
Perkhidmatan PSS yang menyokong
pelaksanaan P & P
Muka
surat ini
1 / 1
33
4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari
semasa ke semasa oleh sekolah
5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara
lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua
14.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja
1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil
1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan
Awam
2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 :
Panduan Mengenai
Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.
14.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja
1. Borang Kehadiran Mesyuarat
2. Borang Tempahan Bilik
3. Borang Pinjaman Bahan
4. Jadual Penggunaan Bilik
5. Rekod Pinjaman
6. Rekod Penggunaan
7. Borang Pesanan Bahan
8. Rekod Penyelenggaraan Bahan
15.0 ProsesKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Aktiviti
Khusus
2.1.5
Merancang dan Mengurus Program
Pembacaan ( NILAM ) dan
Pembudayaan Ilmu .
Muka
surat ini
1 / 1
FAIL MEJA
GPM
34
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan /
Dirujuk
Undang-Undang
/ Peraturan
1. Bincang dengan Pengetua / Pen.
Kanan untuk merancang program
dan perkhidmatan PSS
Pengetua /
Penolong Kanan
Pentadbiran
Ketua Bidang/
Ketua Panitia
AJK Pusat
Sumber
1. Pekeliling
Kemajuan
PENGURUSAN
DAN
PENTADBIRAN
Awam Bil
1/1992 :
Panduan
Pengurusan
Kualiti
Menyeluruh
(TQM)
Perkhidmatan
Awam
2. Pekeliling
Kemajuan
PENGURUSAN
DAN
PENTADBIRAN
Awam Bil 8 1991
: Panduan
Mengenai
Manual
Prosedur Kerja
dan Fail Meja
2. Hadir dalam mesyuarat JK Kerja
3. Bincang dengan JK kurikulum
untuk pelaksanaan program
pembacaan dan pembudayaan
ilmu
4. Merangka aktiviti pembacaan
sepanjang tahun
5. Memaklumkan program dan
perkhidmatan yang disediakan
kepada guru-guru
6. Taklimatkan kepada semua guru
dan murid tentang pelaksanaan
dan pemantapan program
bacaan
7. Menjalankan aktiviti pembacaan
dan pembudayaan ilmu
8. Hantar Laporan Status NILAM ke
PKG 3 kali setahun .
15.1 CartaAliranKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA
FAIL MEJA
GPM
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Aktiviti
Khusus
2.1.5
Merancang dan Mengurus Program
Pembacaan ( NILAM ) dan
Pembudayaan Ilmu .
Muka
surat ini
1 / 1
Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan
untuk merancang program dan
perkhidmatan yang disediakan
Mula
35
15.2 SenaraiSemak GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA
Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1 Bincang dengan Pengetua / Penolong
Kanan untuk merancang program dan
perkhidmatan yang disediakan
FAIL MEJA
GPM
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Sub aktiviti 2.1.5
Merancang dan Mengurus Program
Pembacaan ( NILAM ) dan
Pembudayaan Ilmu .
Muka
surat ini
1 / 1
Hadir dalam mesyuarat JK Kerja
Bincang dengan JK kurikulum untuk
pelaksanaan program pembacaan dan
pembudayaan ilmu
Merangka aktiviti pembacaan
sepanjang tahun
Tamat
Memaklumkan program dan perkhidmatan
yang disediakan kepada guru-guru
Taklimatkan kepada semua guru dan murid
tentang pelaksanaan dan pemantapan
program bacaan
Hantar Laporan Status NILAM ke PKG 3
kali setahun .
Sediakan Buku Rekod Bacaan
yang mencukupi untuk murid- murid
Menjalankan aktiviti pembacaan
dan pembudayaan ilmu
36
2 Hadir dalam mesyuarat JK Kerja
3 Bincang dengan JK kurikulum untuk
pelaksanaan program pembacaan dan
pembudayaan ilmu
4 Merangka aktiviti pembacaan
sepanjang tahun
5
6
7
8
9
Memaklumkan program dan
perkhidmatan yang disediakan kepada
guru-guru
Taklimatkan kepada semua guru dan
murid tentang pelaksanaan dan
pemantapan program NILAM
Sediakan Buku Rekod Bacaan
Menjalankan aktiviti pembacaan dan
pembudayaan ilmu
Hantar Laporan Status NILAM ke PKG
3 kali setahun
15.3 Peraturan-PeraturanPengurusan FailMeja
1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh
sekolah
2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan
pengurusan mesyuarat sekolah
5. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan
oleh sekolah
6. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari
semasa ke semasa oleh sekolah
7. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara
lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua
FAIL MEJA
GPM
37
15.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja
1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil
1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan
Awam
2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8
1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.
15.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja
1. Borang Laporan Status NILAM
2. Buku Rekod Bacaan Jauhari dan Rakan Pembaca
3. Borang Rekod Bacaan Kelas
16.0 ProsesKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA
Aktiviti
Utama
2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Aktiviti
Khusus
2.1.6
Merancang, Melaksana dan
Menyelaras Program Pembangunan
Staf dan Program Latihan Dalaman
Berhubung dengan Pusat Sumber
Sekolah
Muka
surat ini
1 / 1
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan /
Dirujuk
Undang-Undang
/ Peraturan
FAIL MEJA
GPM
38
1. Bincang dengan Pengetua dan
Penolong Kanan Pentadbiran
untuk aktiviti yang bakal
dijalankan di sekolah
2. Hadir Mesyuarat Jawatankuasa
Induk
3. Hadir mesyuarat JK Kerja
4. Sediakan Kertas Kerja Program
5. Pilih peserta program dan latihan
6. Laksanakan program dan latihan
7. Sediakan laporan aktiviti dan
Implikasi kewangan.
Pengetua /
Penolong Kanan
Pentadbiran
Ketua Bidang/
Ketua Panitia
AJK Pusat
Sumber
1. Pekeliling
Kemajuan
PENGURUSAN
DAN
PENTADBIRAN
Awam Bil
1/1992 :
Panduan
Pengurusan
Kualiti
Menyeluruh
(TQM)
Perkhidmatan
Awam
2. Pekeliling
Kemajuan
PENGURUSAN
DAN
PENTADBIRAN
Awam Bil 8 1991
: Panduan
Mengenai
Manual
Prosedur Kerja
dan Fail Meja.
16.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti
Utama
2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Aktiviti
Khusus
2.1.6
Merancang, Melaksana dan
Menyelaras Program Pembangunan
Staf dan Program Latihan Dalaman
Berhubung dengan Pusat Sumber
Sekolah
Muka
surat ini
1 / 1
FAIL MEJA
GPM
Bincang dengan Pengetua dan Penolong
Kanan Pentadbiran untuk aktiviti yang bakal
dijalankan di sekolah
Mula
39
16.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti
Utama
2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Aktiviti
Khusus
2.1.6
Merancang, Melaksana dan
Menyelaras Program Pembangunan
Staf dan Program Latihan Dalaman
Berhubung dengan Pusat Sumber
Sekolah
Muka
surat ini
1 / 1
Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1 Bincang dengan Pengetua dan
Penolong Kanan Pentadbiran
untuk aktiviti yang bakal dijalankan
di sekolah
FAIL MEJA
GPM
Hadir Mesyuarat Jawatankuasa Induk
Tentukan Program dan Latihan
Hadir mesyuarat JK Kerja
Sediakan Kertas Kerja Program
Pilih peserta program dan latihan.
Sedia bahan untuk program
pembangunan staf dan latihan
Semak
semula kertas
kerja
Lulus
Tidak Lulus
Tamat
Laksanakan program dan latihan
Sediakan laporan aktiviti dan
Implikasi kewangan.
40
2 Hadir Mesyuarat Jawatankuasa
Induk
3 Tentukan Program dan Latihan
4 Hadir mesyuarat JK Kerja
5 Sediakan Kertas Kerja Program
6 Pilih peserta program dan latihan.
7 Sedia bahan untuk program
pembangunan staf dan latihan
8 Laksanakan program dan latihan
9 Sediakan laporan aktiviti dan
Implikasi kewangan.
16.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja
1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh
sekolah
2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan
pengurusan mesyuarat sekolah
3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang
ikeluarkan oleh sekolah
4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari
semasa ke semasa oleh sekolah
5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara
lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua
FAIL MEJA
GPM
41
16.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja
1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil
1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan
Awam
2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 :
Panduan Mengenai
Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.
16.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja
1. Borang Kehadiran Mesyuarat
2. Borang Kehadiran Latihan
3. Borang Maklumat Peserta
4. Borang Penilaian Program
FAIL MEJA
GPM
42
17.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Aktiviti
Khusus
2.1.7
Merancang dan Mengurus program
Promosi Pusat Sumber
Muka
surat ini
1 / 1
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan /
Dirujuk
Undang-
Undang /
Peraturan
1. Bincang dengan Pengetua /
Penolong Kanan Pentadbiran
untuk menjayakan program
Pengetua / Penolong
Kanan Pentadbiran
Ketua Bidang/ Ketua
Panitia
AJK Pusat
Sumber
2. Hadir mesyuarat J/K Kerja
3. Membincangkan jenis program
promosi yang akan dijalankan
4. Menjalankan promosi
- menyediakan brosur PSS
- menyediakan buletin PSS
5. Membuat laporan dan kajian
keberkesanan untuk
penambahbaikan
FAIL MEJA
GPM
43
17.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Subaktiviti 2.1.7
Merancang dan Mengurus program
Promosi Pusat Sumber
Muka
surat ini
1/1
FAIL MEJA
GPM
Bincang dengan Pengetua /
Penolong Kanan Pentadbiran
untuk menjayakan program
Membincangkan jenis program
promosi yang akan dijalankan
Menjalankan promosi
- menyediakan brosur PSS
- menyediakan buletin PSS
Hadir mesyuarat J/K Kerja.
Mul
a
Tamat
Membuat laporan dan kajian
keberkesanan untuk
penambahbaikan
44
17.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Subaktiviti 2.1.7
Merancang dan Mengurus program
Promosi Pusat Sumber
Muka
surat ini
1/1
Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1
Bincang dengan Pengetua /
Penolong Kanan Pentadbiran
untuk menjayakan program
2 Hadir mesyuarat J/K Kerja
3 Membincangkan jenis program
promosi yang akan dijalankan
4
Menjalankan promosi
- menyediakan brosur PSS
- menyediakan buletin PSS
5
Membuat laporan dan kajian
keberkesanan untuk
penambahbaikan
.
FAIL MEJA
GPM
45
17.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja
1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan
sekolah
2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan
pengurusan mesyuarat sekolah.
3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang
ikeluarkan oleh sekolah
4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari
semasa ke semasa oleh sekolah
5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara
lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua
17.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja
1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil
1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan
Awam
2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 :
Panduan Mengenai
Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.
17.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja
1. Borang Kehadiran Mesyuarat
2. Borang Kekesanan
FAIL MEJA
GPM
46
18.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Aktiviti
Khusus
2.1.8
Bekerjasama dengan Guru-guru dalam
Pelaksanaan P & P Berasaskan
Sumber
Muka
surat ini
1 / 1
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan /
Dirujuk
Undang-
Undang /
Peraturan
1. Bincang dengan Pengetua /
Penolong Kanan 1 untuk
merancang pemerolehan bahan
P & P yang sesuai .
Pengetua / Penolong
Kanan Pentadbiran
Ketua Bidang/ Ketua
Panitia
AJK Pusat
Sumber
2. Hadir Mesyuarat JK Kerja
3. Bincang dengan JK kurikulum
untuk pemerolehan dan
penyediaan bahan
4. Wujudkan jawatankuasa
pemilihan dan penyediaan bahan
di kalangan ketua panitia mata
pelajaran
5. Penyediakan bahan yang
Bersesuaian dengan P & P
6. Membantu guru-guru dalam
penggunaan bahan di PSS
FAIL MEJA
GPM
47
18.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Subaktiviti 2.1.8
Bekerjasama dengan Guru-guru
dalam Pelaksanaan P & P
Berasaskan Sumber
Muka
surat ini
1/1
FAIL MEJA
GPM
Bincang dengan Pengetua / Penolong
Kanan 1 untuk merancang pemerolehan
bahan P & P yang sesuai .
. Bincang dengan JK kurikulum
untuk pemerolehan dan
penyediaan bahan
Wujudkan jawatankuasa pemilihan dan
penyediaan bahan di kalangan ketua
panitia mata pelajaran
Hadir Mesyuarat JK Kerja
Membantu guru-guru dalam
penggunaan bahan di PSS
Mul
a
Tamat
Penyediakan bahan yang
Bersesuaian dengan P & P
48
18.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Sub
Aktiviti
2.1.8
Bekerjasama dengan Guru-guru
dalam Pelaksanaan P & P
Berasaskan Sumber
Muka
surat ini
1/1
Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1
Bincang dengan Pengetua /
Penolong Kanan 1 untuk
merancang pemerolehan bahan
P & P yang sesuai .
2 Hadir Mesyuarat JK Kerja
3
Bincang dengan JK kurikulum
untuk pemerolehan dan
penyediaan bahan
4
Wujudkan jawatankuasa
pemilihan dan penyediaan bahan
di kalangan ketua panitia mata
pelajaran
5 Penyediakan bahan yang
Bersesuaian dengan P & P
6
Membantu guru-guru dalam
penggunaan bahan di PSS
FAIL MEJA
GPM
49
18.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja
1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh
Sekolah
2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan
pengurusan mesyuarat sekolah.
3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang
ikeluarkan oleh sekolah
4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari
semasa ke semasa oleh sekolah
5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara
lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua
18.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja
1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992
: Panduan Pengurusan
Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam
2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 :
Panduan Mengenai
Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.
18.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja
1. Borang Pesanan Bahan
2. Borang Pinjaman Bahan
3. Borang Penggunaan Bahan
FAIL MEJA
GPM
50
19.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Aktiviti
Khusus
2.1.9
Bergabung dan bekerjasama dengan
BTPN , PKG dan Perpustakaan Awam
untuk Meningkatkan Perkhidmatan
dan Program Pusat Sumber
Muka
surat ini
1 / 1
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan /
Dirujuk
Undang-
Undang /
Peraturan
1. Bincang dengan Pengetua /
Penolong Kanan 1 untuk
merancang program dan
perkhidmatan yang perlu
Pengetua / Penolong
Kanan Pentadbiran
Ketua Bidang/ Ketua
Panitia
AJK Pusat
Sumber
2. Hadir Mesyuarat JK Kerja
3. Merancang program untuk
Menaiktaraf PSS
4. Mendapatkan khidmat bantu
daripada BTPN , PKG dan
Perpustakaan Awam
5. Membuat laporan program
FAIL MEJA
GPM
51
19.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Subaktiviti 2.1.9
Bergabung dan bekerjasama dengan
BTPN , PKG dan Perpustakaan Awam
untuk Meningkatkan Perkhidmatan
dan Program Pusat Sumber
Muka
surat ini
1/1
FAIL MEJA
GPM
Bincang dengan Pengetua / Penolong
Kanan 1 untuk merancang program dan
perkhidmatan yang perlu
Merancang program untuk menaiktaraf
PSS
Mendapatkan khidmat bantu daripada
BTPN , PKG dan Perpustakaan Awam
Hadir Mesyuarat JK Kerja.
Membuat laporan program
Mul
a
Tamat
52
19.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Subaktiviti 2.1.9
Bergabung dan bekerjasama
dengan BTPN , PKG dan
Perpustakaan Awam untuk
Meningkatkan Perkhidmatan dan
Program Pusat Sumber
Muka
surat ini
1/1
Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1
Bincang dengan Pengetua /
Penolong Kanan 1 untuk
merancang program dan
perkhidmatan yang perlu
2 Hadir Mesyuarat JK Kerja
3
Merancang program untuk
Menaiktaraf PSS
4
Mendapatkan khidmat bantu
daripada BTPN , PKG dan
Perpustakaan Awam
Membuat laporan program
FAIL MEJA
GPM
5
53 FAIL MEJA
GPM
54
19.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja
1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh
sekolah
2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan
pengurusan mesyuarat sekolah
3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang
dikeluarkan oleh sekolah
4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari
semasa ke semasa oleh sekolah
5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara
lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua
19.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja
1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil
1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan
Awam
2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 :
Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.
19.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja
1. Borang Khidmat Bantu
2. Borang Kehadiran Mesyuarat
3. Borang Penilaian
4. Borang Laporan
FAIL MEJA
GPM
55
20.0 ProsesKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA
Aktiviti
Utama
2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Aktiviti
Khusus
2.1.10
Menyelia dan mengurus bahan-
bahan pss
Muka
surat ini
1 / 1
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan /
Dirujuk
Undang-Undang
/ Peraturan
1. Menerima bahan dari pembekal
2. Menyemak bahan yang diterima
3. Menandatangani SAP
4. Menjalankan proses teknik bahan
5. Memulakan sistem sirkulasi
6. Membuat pemantauan
penggunaan
7. Menyediakan laporan
pemantauan penggunaan
Pengetua /
Penolong Kanan
Pentadbiran
Ketua Bidang/
Ketua Panitia
AJK Pusat
Sumber
1. Pekeliling
Kemajuan
PENGURUSAN
DAN
PENTADBIRAN
Awam Bil
1/1992 :
Panduan
Pengurusan
Kualiti
Menyeluruh
(TQM)
Perkhidmatan
Awam
2. Pekeliling
Kemajuan
PENGURUSAN
DAN
PENTADBIRAN
Awam Bil 8 1991
: Panduan
Mengenai
Manual
Prosedur Kerja
dan Fail Meja.
FAIL MEJA
GPM
56
20.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti
Utama
2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Aktiviti
Khusus
2.1.10
Menyelia dan mengurus bahan-bahan
pss
Muka
surat ini
1 / 1
FAIL MEJA
GPM
Menerima bahan dari pembekal
Semakan bahan yang diterima
Tandatangan SAP
Menjalankan proses teknik mengikut
carta aliran porses teknik.
Memulakan sistem sirkulasi
Memantau penggunaan
Menyediakan laporan pemantauan
penggunaan
Pulangkan
semula pada
pembekal
Lulus
Tidak Lulus
Tamat
Mula
57
20.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti
Utama
2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Aktiviti
Khusus 2.1.10
Menyelia dan mengurus bahan-bahan
pss
Muka
surat ini
1 / 1
Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1 Menerima bahan dari pembekal
2 Menyemak bahan yang diterima
3 Menandatangani SAP
4 Menjalankan proses teknik
mengikut carta aliran
5 Memulakan sistem sirkulasi
6 Melaksanakan pemantauan
penggunaan
7 Menyediakan laporan pemantauan
FAIL MEJA
GPM
58
20.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja
1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh
Jabatan Pelajaran Negeri
2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan
pengurusan mesyuarat sekolah
3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang
dikeluarkan oleh sekolah
4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari
semasa ke semasa oleh sekolah
5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara
lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua
20.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja
1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992
: Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam
2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 :
Panduan Mengenai
Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.
20.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja
1. Borang Penghasilan Media Cetak / Media Bukan Cetak
2. Borang Penilaian Media Cetak / Media Bukan Cetak
FAIL MEJA
GPM
59
21.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Aktiviti
Khusus
2.1.11
Menyedia dan mengedar minit mesyuarat
JK Induk dan JK kerja PSS
Muka
surat ini
1 / 1
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan /
Dirujuk
Undang-
Undang /
Peraturan
1. Berbincang dengan Pengetua /
Guru Besar bagi menentukan tarikh
mesyuarat.
Pengetua / Penolong
Kanan Pentadbiran
Ketua Bidang/ Ketua
Panitia
AJK Pusat
Sumber
2. Menyediakan surat panggilan
mesyuarat untuk ditanda tangan
oleh pentadbir
3. Menyediakan minit mesyuarat
danmaklum balas yang lalu
4. Mengedarkan mint mesyuarat
5. Mengadakan mesyuarat
6. Mencatat minit mesyuarat
FAIL MEJA
GPM
60
21.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Subaktiviti 2.1.11
Menyedia dan mengedar minit mesyuarat
JK Induk dan JK kerja PSS
Muka
surat ini
1/1
FAIL MEJA
GPM
Berbincang dengan pengetua /Guru
Besar mengenai tarikh
Menyediakan minit mesyuarat dan maklum
balas yang lalu
Mengedar minit mesyuarat
Menyediakan surat panggilan mesyuarat.
Mengadakan mesyuarat
Mencatat minit mesyuarat
Mul
a
Tamat
61
21.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Subaktiviti 2.1.11
Menyedia dan mengedar minit
mesyuarat JK Induk dan JK kerja PSS
Muka
surat ini
1/1
Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1
Berbincang dengan pengetua /Guru
Besar mengenai tarikh
2
Menyediakan surat panggilan
mesyuarat.
3
Menyediakan minit mesyuarat dan
maklum balas yang lalu
.
4
Mengedar minit mesyuarat
5
Mengadakan mesyuarat
6
Mencatat minit mesyuarat
.
FAIL MEJA
GPM
62
21.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja
1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh
Sekolah
2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan
pengurusan mesyuarat sekolah
3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang
ikeluarkan oleh sekolah
4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari
semasa ke semasa oleh sekolah
5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara
lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua
21.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja
1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil
1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan
Awam
2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 :
Panduan Mengenai
Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.
21.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja
1. Borang SAP
2. Borang Senarai Sekolah
FAIL MEJA
GPM
63
22.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Aktiviti
Khusus
2.1.12
Memantau dan mengawal selia
pelaksanaan program PSS
Muka
surat ini
1 / 1
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan /
Dirujuk
Undang-
Undang /
Peraturan
1. Terima arahan Pengetua / Guru
Besar Pengetua / Penolong
Kanan Pentadbiran
Ketua Bidang/ Ketua
Panitia
AJK Pusat
Sumber
2 Berbincang dengan JK. Kerja PSS
3. Merancang Program PSS
4. Menyelaras Program PSS
5. Membuat pemantauan program
6. Membuat laporan
FAIL MEJA
GPM
64
22.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Subaktiviti 2.1.12
Memantau dan mengawal selia
pelaksanaan program PSS
Muka
surat ini
1/1
FAIL MEJA
GPM
Tidak
Semak
semula
Terima arah daripada Pengetua /
Guru Besar
Merancang program
Berbincang denganJK Kerja
Menyelaras program
Mul
a
Tamat
Pemantauan program
Baik
Laporan pemantauan
65
22.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Sub
Aktiviti
2.1.12
Memantau dan mengawal selia
pelaksanaan program PSS
Muka
surat ini
1/1
Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1
Terima arahan Pengetua / Guru Besar
2 Berbincang dengan JK. Kerja PSS
3 Merancang Program PSS
4 Menyelaras Program PSS
5 Membuat pemantauan program
6. Membuat laporan
FAIL MEJA
GPM
66
22.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja
1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh
Sekolah
2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan
pengurusan mesyuarat sekolah
3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang
ikeluarkan oleh sekolah
4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari
semasa ke semasa oleh sekolah
5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara
lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua
22.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja
1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992
: Panduan Pengurusan
Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam
2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 :
Panduan Mengenai
Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.
22.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja
1. Borang SAP
2. Borang Senarai sekolah
FAIL MEJA
GPM
67
23.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Aktiviti
Khusus
2.1.13
Melaksanakan tugas semakan stok dan
inventori peralatan pusat sumber sekolah
Muka
surat ini
1 / 1
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan /
Dirujuk
Undang-
Undang /
Peraturan
1. Terima arahan daripada
pengetua/ guru besar Pengetua / Penolong
Kanan Pentadbiran
Ketua Bidang/ Ketua
Panitia
AJK Pusat
Sumber
2. Menyemak stok perolehan
3. Membuat stok pergerakan bahan
4. Melabel bahan
5. Menempatkan bahan
6. Melaksanakan pelupusan bahan
7. Menutup stok
FAIL MEJA
GPM
68
23.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Subaktiviti 2.1.13
Melaksanakan tugas semakan stok
dan inventori peralatan pusat sumber
sekolah
Muka
surat ini
1/1
FAIL MEJA
GPM
Terima arahan dari Pengetua/Guru
Besar
Stok pergerakan bahan
Melabel bahan.
Semak stok perolehan
Menempatkan bahan.
Baik
Tidak
Pelupusan bahan
Mul
a
Tamat
Semak semula
69
23.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Subaktiviti 2.1.13
Melaksanakan tugas semakan stok
dan inventori peralatan pusat
sumber sekolah
Muka
surat ini
1/1
Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1
Terima arahan daripada pengetua/
guru besar
2
Menyemak stok perolehan
3
Membuat stok pergerakan bahan
4
Melabel bahan
5
Menempatkan bahan
6
Melaksanakan pelupusan bahan
7
Menutup stok
FAIL MEJA
GPM
70
23.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja
1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh
sekolah
2.Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan
pengurusan mesyuarat sekolah
3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang
dikeluarkan oleh sekolah
4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari
semasa ke semasa oleh sekolah
5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara
lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua
23.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja
1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil
1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan
Awam
2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 :
Panduan Mengenai
Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.
23.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja
1. Kew PA 3,Kew PA 4, Stok Pejabat
2. Perolehan buku dan bukan buku
FAIL MEJA
GPM
71
24.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Aktiviti
Khusus
2.1.14
Mempromosi dan menjadi ahli persatuan
pusat sumber sekolah
Muka
surat ini
1 / 1
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan /
Dirujuk
Undang-
Undang /
Peraturan
1. Terima arahan Pengetua/Guru
Besar
Pengetua / Penolong
Kanan Pentadbiran
Ketua Bidang/ Ketua
Panitia
AJK Pusat
Sumber
2. Menerangkan peranan persatuan
PSSP
3. Mengedarkan boran pendaftaran
4. Membantu pendaftaran ahli
5. Menyertai aktiviti persatuan
FAIL MEJA
GPM
72
24.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Subaktiviti 2.1.14
Mempromosi dan menjadi ahli
persatuan pusat sumber sekolah
Muka
surat ini
1/1
FAIL MEJA
GPM
Terima arahan Pengetua / Guru
Besar
Edar borang pendaftaran
Bantu pendaftaran ahli
Penerangan peranan persatuan PSSP
Sertai aktiviti persatuan.
Mul
a
Tamat
73
24.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Subaktiviti 2.1.14
Mempromosi dan menjadi ahli
persatuan pusat sumber sekolah
Muka
surat ini
1/1
Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1
Terima arahan Pengetua/Guru Besar
2
Menerangkan peranan persatuan
PSSP
3
Mengedarkan boran pendaftaran.
4 Membantu pendaftaran ahli
5
Menyertai aktiviti persatuan.
FAIL MEJA
GPM
74
24.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja
1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh
sekolah
2.Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan
pengurusan mesyuarat sekolah
3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang
dikeluarkan oleh sekolah
4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari
semasa ke semasa oleh sekolah
5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara
lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua .
24.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja
1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil
1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan
Awam
2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 :
Panduan Mengenai
Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.
24.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja
1. Borang ahli persatuan
FAIL MEJA
GPM
75
25.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Aktiviti
Khusus
2.1.15
Menjalankan penyelidikan / kajian
tindakan berhubung dengan perkhidmatan
pusat sumber sekolah
Muka
surat ini
1 / 1
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan /
Dirujuk
Undang-
Undang /
Peraturan
1.Terima arahan pengetua / Guru
Besar
Pengetua / Penolong
Kanan Pentadbiran
Ketua Bidang/ Ketua
Panitia
AJK Pusat
Sumber
2. Mengenalpasti masalah
3. Membuat kaji selidik
4. Menyediakan instrumen
5. Menjalankan kaji selidik
6. Membuat analisis
7. Menyediakan laporan
8. Membuat penambahbaikan
FAIL MEJA
GPM
76
25.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Subaktiviti 2.1.15
Menjalankan penyelidikan / kajian
tindakan berhubung dengan
perkhidmatan pusat sumber sekolah
Muka
surat ini
1/1
FAIL MEJA
GPM
Arahan Pengetua / Guru Besar
Kenalpasti masalah
Menyediakan instrumen
Membuat kaji selidik
Menyediakan laporan kajian
Mul
a
Tamat
Membuat penambah baikan
Menjalankan kaji
selidik
Ya
Membuat analisis
77
25.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Subaktiviti 2.1.15
Menjalankan penyelidikan / kajian
tindakan berhubung dengan
perkhidmatan pusat sumber sekolah
Muka
surat ini
1/1
Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1 Terima arahan pengetua / Guru
Besar.
2
3
Mengenalpasti masalah.
Membuat kaji selidik.
4 Menyediakan instrumen.
5 Menjalankan kaji selidik
6 Membuat analisis kajian.
7
8
Menyediakan laporan.
Membuat penambahbaikan
FAIL MEJA
GPM
78
25.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja
1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh
sekolah
2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan
pengurusan mesyuarat sekolah
3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang
dikeluarkan oleh sekolah
4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari
semasa ke semasa oleh sekolah
5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara
lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua
6.
25.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja
1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil
1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan
Awam.
2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 :
Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.
25.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja
1. Borang Soal Selidik
FAIL MEJA
GPM
79
26.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Subaktiviti 2.1.16
Menyediakan laporan serta analisis
perlaksanaan pembangunan,
pengurusan, program dan aktiviti serta
kewangan pusat sumber sekolah
Muka
surat ini
1 / 1
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan /
Dirujuk
Undang-
Undang /
Peraturan
1. Terima arahan daripada
Pengetua/Guru Besar
Pengetua / Penolong
Kanan Pentadbiran
Ketua Bidang/ Ketua
Panitia
AJK Pusat
Sumber
2. Menyediakan perancangan
3. Menyediakan laporan.
4. Mengambil tindakan terhadap
perancangan
5. Memberi maklum balas terhadap
aktiiti
FAIL MEJA
GPM
80 FAIL MEJA
GPM
81
26.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Subaktiviti 2.1.16
Menyediakan laporan serta analisis
perlaksanaan pembangunan,
pengurusan, program dan aktiviti serta
kewangan pusat sumber sekolah
Muka
surat ini
1/1
FAIL MEJA
GPM
Terima arahan daripada Pengetua/
Guru Besar
Menyediakan laporan .
Tindakan terhadap perancangan
Menyediakan perancangan.
Maklumbalas terhadap aktiviti
Mul
a
Tamat
82
26.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Subaktiviti 2.1.16
Menyediakan laporan serta analisis
perlaksanaan pembangunan,
pengurusan, program dan aktiviti
serta kewangan pusat sumber
sekolah
Muka
surat ini
1/1
Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1 Terima arahan daripada
Pengetua/Guru Besar
2 Menyediakan perancangan
3 Menyediakan laporan.
4 Mengambil tindakan terhadap
perancangan
5 Memberi maklum balas terhadap
aktiiti
FAIL MEJA
GPM
83
26.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja
1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh
sekolah
2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan
pengurusan mesyuarat sekolah
3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang
dikeluarkan oleh sekolah
4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari
semasa ke semasa oleh sekolah
5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara
lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua
26.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja
1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil
1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan
Awam.
5. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8
1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja.
26.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja
1. Borang perancangan aktiviti
FAIL MEJA
GPM
84
27.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti
2.1
URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Subaktiviti 2.1.17
Menghantar data dan laporan
pelaksanaan program pusat sumber
sekolah khasnya laporan pusat
sumber sekolah dan NILAM kepada
BTP dan PKG dan BTPN pada bulan
Oktober setiap tahun.
Muka
surat ini
1 / 1
Proses Kerja
Pegawai Yang
Meluluskan /
Dirujuk
Undang-
Undang /
Peraturan
1. Terima arahan Pengetua / Guru
Besar
Pengetua / Penolong
Kanan Pentadbiran
Ketua Bidang/ Ketua
Panitia
AJK Pusat
Sumber
2. Mengumpul maklumat dan data
3. Menyediakan maklumat dan data
4. Menyediakan laporan
5. Menghantar ke BTP, BTPN dan
PKG
FAIL MEJA
GPM
85
27.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Subaktiviti 2.1.17
Menghantar data dan laporan
pelaksanaan program pusat sumber
sekolah khasnya laporan pusat
sumber sekolah dan NILAM kepada
BTP dan PKG dan BTPN pada bulan
Oktober setiap tahun.
Muka
surat ini
1/1
FAIL MEJA
GPM
Terima arahan Pengetua / Guru
Besar
Sedia maklumat dan data
Menyedia laporan
Kumpul maklumat dan data
Hantar ke BTP, BTPN dan PKG
Mul
a
Tamat
86
27.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia
Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER
Subaktiviti 2.1.17
Menghantar data dan laporan
pelaksanaan program pusat sumber
sekolah khasnya laporan pusat
sumber sekolah dan NILAM kepada
BTP dan PKG dan BTPN pada bulan
Oktober setiap tahun.
Muka
surat ini
1/1
Bil Aktiviti Tindakan Catatan
1 Terima arahan Pengetua / Guru Besar
2 Mengumpul maklumat dan data
3 Menyediakan maklumat dan data
4 Menyediakan laporan
5 Menghantar ke BTP, BTPN dan PKG
FAIL MEJA
GPM
87
27.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja
1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang
dikeluarkan oleh sekolah
2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat,
pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah
3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep /
Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah
4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara
dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah
5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan
sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua
27.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja
1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN
DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti
Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam.
2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN
DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual
Prosedur Kerja dan Fail Meja.
3. Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun
1991 : Penggunaan Borang-Borang Baru bagi Pengurusan Harta Modal,
Inventori dan Bekalan Pejabat.
27.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja
1. Borang Sijil Akuan Penerimaan (SAP).
2. Kad Daftar Harta Modal (KEW PA 2 )
3. Kad Daftar Inventori (KEW PA 3)
4. Buku Daftar Bekalan Pejabat (J300 & J4 )
FAIL MEJA
GPM
88
28.0 NormaKerja FailMejaGuruPerpustakaandanMedia
Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan
bagi menyiapkan sesuatu kerja.
Bil. JenisKerja
MasaYangDiambil
(minit)
JumlahUnityangboleh
dijalankandalamseminggu
1
Merancang dan
mengajar mata pelajaran
antara 6-8 waktu
seminggu
40 320
2.
Merancang dan
melaksanakan dasar
dan program tahunan
PSS bersama-sama
pengetua, kakitangan
PSS
180 3 hari
3.
Merancang dan
mengurus belanjawan
tahunan PSS bersama
jawatankuasa kurikulum
sekolah
180 2 hari
4.
Merancang
pemerolehan dan
pembinaan koleksi yang
komprehensif, seimbang
dan kemaskini
360 3 hari
5.
Merancang dan
melaksanakan program
kemahiran maklumat
dan perkhidmatan pss
yang dapat menyokong
pelaksanaan pengajaran
dan pembelajaran
360 3 hari
6
Merancang dan
mengurus program
pembacaan (program
NILAM) dan
pembudayaan ilmu
360 3 hari
7. Merancang, melaksana
dan menyelaras
program pembangunan
staf dan program latihan
dalaman berhubung
360 2 hari
FAIL MEJA
GPM
89
dengan PSS
Bil. JenisKerja
MasaYangDiambil
(minit)
JumlahUnityangboleh
dijalankandalamseminggu
8.
Merancang, dan
mengurus program
promosi pss
300 4 item
9.
Bekerjasama dengan
guru-guru dalam
pelaksanaan pengajaran
dan pembelajaran
berasaskan sumber
120 Mengikut Keperluan
10.
Berhubung dan
bekerjasama dengan
BTPN, PKG dan
pepustakaan awam
untuk meningkatkan
perkhidmatan dan
program pss
360 Mengikut Keperluan
11.
Menyelia dan mengurus
bahan-bahan pss
360 2 hari
12.
Menyedia dan mengedar
minit mesyuarat JK
induk dan JK kerja pss
360 2 hari
13.
Memantau dan
mengawal selia
pelaksanaan program
pss
10800 36 minggu
14.
Melaksanakan tugas
semakan stok dan
inventori peralatan pss
2160 3 hari
15.
Mempromosi dan
menjadi ahli persatuan
pss negeri
720 2 hari
16. Menjalankan
penyelidikan / kajian
tindakan berhubung
dengan perkhidmatan
pss
2160 3 hari
FAIL MEJA
GPM
90
Bil. JenisKerja
MasaYangDiambil
(minit)
JumlahUnityangboleh
dijalankandalamseminggu
17.
Menyediakan laporan
serta analisis
pelaksanaan
pembangunan,
pengurusan, program
dan aktiviti serta
kewangan pss
2160 3 hari
18.
Menghantar data dan
laporan pelaksanaan
program pss khasnya
laporan pss dan NILAM
ke BTP, melalui PKG
dan BTPN pada bulan
Oktober setiap tahun.
360 1 hari
FAIL MEJA
GPM
91
51.0 SenaraiTugasHarian FailMeja
Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang
disediakan. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk.
Nama Pegawai :
Jawatan : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (GURU PERPUSTAKAAN
DAN MEDIA )
Bil Butir-Butir Tugas Catatan
FAIL MEJA
GPM
92 FAIL MEJA
GPM

Recomendados

Surat Pekeliling SPI Bil 3 2005 Penyelarasan Waktu Mengajar bagi Guru Penyela... por
Surat Pekeliling SPI Bil 3 2005 Penyelarasan Waktu Mengajar bagi Guru Penyela...Surat Pekeliling SPI Bil 3 2005 Penyelarasan Waktu Mengajar bagi Guru Penyela...
Surat Pekeliling SPI Bil 3 2005 Penyelarasan Waktu Mengajar bagi Guru Penyela...Chon Seong Hoo
21.3K vistas6 diapositivas
Fail kuasa 20101 por
Fail kuasa 20101Fail kuasa 20101
Fail kuasa 20101Mohd Nizan Ahmad
2.7K vistas92 diapositivas
Buku panduan gpm por
Buku panduan gpmBuku panduan gpm
Buku panduan gpmPusparani Subramaniam
1K vistas39 diapositivas
Fail meja-pss-untuk-gpm-version-3.doc por
Fail meja-pss-untuk-gpm-version-3.docFail meja-pss-untuk-gpm-version-3.doc
Fail meja-pss-untuk-gpm-version-3.docRozeman Abdullah
2.7K vistas130 diapositivas
Kajian tindakan nilam 2010 btpnkl por
Kajian tindakan nilam 2010 btpnklKajian tindakan nilam 2010 btpnkl
Kajian tindakan nilam 2010 btpnklkarlz016
1.5K vistas6 diapositivas
Failkuasa pss por
Failkuasa pssFailkuasa pss
Failkuasa pssReen Na
8.7K vistas55 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Pelan strategik kelab pusat sumber 2014 por
Pelan strategik kelab pusat sumber 2014Pelan strategik kelab pusat sumber 2014
Pelan strategik kelab pusat sumber 2014Momee Rain
3.4K vistas11 diapositivas
Failmeja gpm por
Failmeja gpmFailmeja gpm
Failmeja gpmmelrance
27 vistas81 diapositivas
Perincian tugas dan RPH GPM 2015 por
Perincian tugas dan RPH GPM 2015Perincian tugas dan RPH GPM 2015
Perincian tugas dan RPH GPM 2015upspbtpnkl
43.2K vistas30 diapositivas
Fail Kuasa PSS SK Long Anap 2012 por
Fail Kuasa PSS SK Long Anap 2012Fail Kuasa PSS SK Long Anap 2012
Fail Kuasa PSS SK Long Anap 2012Mohd Faiz
12.9K vistas102 diapositivas
Fail kuasa bab 2 maklumat pss por
Fail kuasa bab 2  maklumat pssFail kuasa bab 2  maklumat pss
Fail kuasa bab 2 maklumat pssJanaki Allagan
208 vistas7 diapositivas
Buku panduan-untuk-gpm-2011 por
Buku panduan-untuk-gpm-2011Buku panduan-untuk-gpm-2011
Buku panduan-untuk-gpm-2011Nor Anisah Ariffin Anis
1.3K vistas65 diapositivas

La actualidad más candente(20)

Pelan strategik kelab pusat sumber 2014 por Momee Rain
Pelan strategik kelab pusat sumber 2014Pelan strategik kelab pusat sumber 2014
Pelan strategik kelab pusat sumber 2014
Momee Rain3.4K vistas
Failmeja gpm por melrance
Failmeja gpmFailmeja gpm
Failmeja gpm
melrance27 vistas
Perincian tugas dan RPH GPM 2015 por upspbtpnkl
Perincian tugas dan RPH GPM 2015Perincian tugas dan RPH GPM 2015
Perincian tugas dan RPH GPM 2015
upspbtpnkl43.2K vistas
Fail Kuasa PSS SK Long Anap 2012 por Mohd Faiz
Fail Kuasa PSS SK Long Anap 2012Fail Kuasa PSS SK Long Anap 2012
Fail Kuasa PSS SK Long Anap 2012
Mohd Faiz12.9K vistas
Fail kuasa bab 2 maklumat pss por Janaki Allagan
Fail kuasa bab 2  maklumat pssFail kuasa bab 2  maklumat pss
Fail kuasa bab 2 maklumat pss
Janaki Allagan208 vistas
Perancangan Strategik PSS 2014-2016 por upspbtpnkl
Perancangan Strategik PSS 2014-2016 Perancangan Strategik PSS 2014-2016
Perancangan Strategik PSS 2014-2016
upspbtpnkl3.6K vistas
Garis panduan 2014 tt kppm por Hafis Shafiai
Garis panduan 2014 tt kppmGaris panduan 2014 tt kppm
Garis panduan 2014 tt kppm
Hafis Shafiai506 vistas
Buku Perancangan Kokurikulum Sk Skarok 2019 por Stephanie Unsil
Buku Perancangan Kokurikulum Sk Skarok 2019 Buku Perancangan Kokurikulum Sk Skarok 2019
Buku Perancangan Kokurikulum Sk Skarok 2019
Stephanie Unsil848 vistas
Tugas guru media por sjkckgjering
Tugas guru mediaTugas guru media
Tugas guru media
sjkckgjering2.5K vistas
Fail meja ketua panitia pjk por shahida sani
Fail meja ketua panitia pjkFail meja ketua panitia pjk
Fail meja ketua panitia pjk
shahida sani3.3K vistas
Fail meja-penolong-kanan-kurikulum por Zai Muhd
Fail meja-penolong-kanan-kurikulumFail meja-penolong-kanan-kurikulum
Fail meja-penolong-kanan-kurikulum
Zai Muhd5.1K vistas
Perancangan tahunan aktiviti pss 2014 por latif123456
Perancangan tahunan aktiviti pss 2014Perancangan tahunan aktiviti pss 2014
Perancangan tahunan aktiviti pss 2014
latif1234567.9K vistas
Mesyuarat kokurikulum sk bukit beruntung 2 bil 1 por PPD HULU SELANGOR
Mesyuarat kokurikulum sk bukit beruntung 2 bil 1Mesyuarat kokurikulum sk bukit beruntung 2 bil 1
Mesyuarat kokurikulum sk bukit beruntung 2 bil 1
PPD HULU SELANGOR5.9K vistas
Fail meja pengurusan kurikulum por izyan mardhiah
Fail meja pengurusan kurikulumFail meja pengurusan kurikulum
Fail meja pengurusan kurikulum
izyan mardhiah2.4K vistas
Bab10 pusat sumber por Siti Zulaikha
Bab10 pusat sumberBab10 pusat sumber
Bab10 pusat sumber
Siti Zulaikha10.3K vistas
6. senarai tugas gpk kokurikulum por Osman Hj Mohamed
6. senarai tugas gpk kokurikulum6. senarai tugas gpk kokurikulum
6. senarai tugas gpk kokurikulum
Osman Hj Mohamed1.6K vistas

Similar a Fail meja gpm smkm

Pelan strategik saas (koko) (1) por
Pelan strategik saas (koko) (1)Pelan strategik saas (koko) (1)
Pelan strategik saas (koko) (1)mawaralia
164 vistas96 diapositivas
Kwamp PELAN STRATEGIK strategik por
Kwamp PELAN STRATEGIK strategikKwamp PELAN STRATEGIK strategik
Kwamp PELAN STRATEGIK strategikSMK ENGKU HUSAIN SEMENYIH
4.7K vistas18 diapositivas
Dummy serasi 2014 b4 30 april14 por
Dummy serasi 2014 b4 30 april14Dummy serasi 2014 b4 30 april14
Dummy serasi 2014 b4 30 april14Noorfiazah Abdullah
1.3K vistas32 diapositivas
PORTFOLIO LINUS 19.11 (1).docx por
PORTFOLIO LINUS 19.11 (1).docxPORTFOLIO LINUS 19.11 (1).docx
PORTFOLIO LINUS 19.11 (1).docxMyraRahman
12 vistas32 diapositivas
Fail meja gpki por
Fail meja gpkiFail meja gpki
Fail meja gpkiRohana Abdulrahman
224 vistas6 diapositivas
Failmejapkkurikulum por
FailmejapkkurikulumFailmejapkkurikulum
FailmejapkkurikulumSivagamy Kanniah
1.1K vistas74 diapositivas

Similar a Fail meja gpm smkm(20)

Pelan strategik saas (koko) (1) por mawaralia
Pelan strategik saas (koko) (1)Pelan strategik saas (koko) (1)
Pelan strategik saas (koko) (1)
mawaralia164 vistas
PORTFOLIO LINUS 19.11 (1).docx por MyraRahman
PORTFOLIO LINUS 19.11 (1).docxPORTFOLIO LINUS 19.11 (1).docx
PORTFOLIO LINUS 19.11 (1).docx
MyraRahman12 vistas
Fail meja pk kurikulum por Lan Sempoi
Fail meja pk kurikulumFail meja pk kurikulum
Fail meja pk kurikulum
Lan Sempoi378 vistas
Ps panitia sains por Mazita Musa
Ps panitia sainsPs panitia sains
Ps panitia sains
Mazita Musa831 vistas
Ps panitia sains por Mazita Musa
Ps panitia sainsPs panitia sains
Ps panitia sains
Mazita Musa221 vistas
Penetapan sasaran kerja tahunan 2013 por SYAFIK
Penetapan sasaran kerja tahunan 2013Penetapan sasaran kerja tahunan 2013
Penetapan sasaran kerja tahunan 2013
SYAFIK7.7K vistas
PTT PTO KMK 2023.doc por Adam Armani
PTT PTO KMK 2023.docPTT PTO KMK 2023.doc
PTT PTO KMK 2023.doc
Adam Armani18 vistas
PELAN SRATEGIK SEJARAH.doc por AinNabilla4
PELAN SRATEGIK SEJARAH.docPELAN SRATEGIK SEJARAH.doc
PELAN SRATEGIK SEJARAH.doc
AinNabilla438 vistas
FAIL-MEJA-PENOLONG-KANAN-KOKURIKULUM.docx por ckin79
FAIL-MEJA-PENOLONG-KANAN-KOKURIKULUM.docxFAIL-MEJA-PENOLONG-KANAN-KOKURIKULUM.docx
FAIL-MEJA-PENOLONG-KANAN-KOKURIKULUM.docx
ckin79258 vistas
Skor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD Tawau por alyaheus
Skor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD TawauSkor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD Tawau
Skor skpm standard 3 Kumpulan Sekolah 1 Sesi PPD Tawau
alyaheus553 vistas
Plan strategik linus sk ulu sungai merah por mieptp
Plan strategik linus sk ulu sungai merahPlan strategik linus sk ulu sungai merah
Plan strategik linus sk ulu sungai merah
mieptp511 vistas
Dummy serasi 2014 b4 30 april14 por Lina Abu Bakar
Dummy serasi 2014 b4 30 april14Dummy serasi 2014 b4 30 april14
Dummy serasi 2014 b4 30 april14
Lina Abu Bakar1.2K vistas
Mesyuarat guru 1 2014 por rosnita wahab
Mesyuarat guru 1 2014Mesyuarat guru 1 2014
Mesyuarat guru 1 2014
rosnita wahab1.6K vistas
6d pbs por dydynne
6d pbs6d pbs
6d pbs
dydynne484 vistas

Fail meja gpm smkm

 • 1. 1 FAILMEJAFAILMEJA GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIAGURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA NAMA SEKOLAH : SMK MENGLEMBU ALAMAT : 31450 MENGLEMBU NO. TELEFON : 05- 2812559 NO. FAKS : 05 - 2822513 E-MAIL : smkm2062@yahoo.com LAMAN WEB : www.smkmenglembu.com FAIL MEJA GPM SEKOLAH MENENGAHSEKOLAH MENENGAH
 • 2. 2 1.0 MaklumatPegawai GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Nama LATHA DEVI KRISHNAN Jawatan Hakiki PPP SISWAZAH Gred Jawatan DG 44 Bahagian / Unit SMK MENGLEMBU Tarikh Memegang Jawatan 1.1.2010 Tarikh Penempatan 1.1.2010 2.0 SenaraiTugas Bertanggungjawab kepada Pengetua bagi menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan untuk program-program Pusat Sumber 1 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1.1 Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 – 8 waktu seminggu 2 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 2.1 Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua, kakitangan pusat sumber sekolah , guru dan murid. 2.2 Merancang dan mengurus belanjawan tahunan pusat sumber sekolah bersama jawatankuasa kurikulum sekolah. 2.3 Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemas kini. 2.4 Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan pusat sumber sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajajaran dan pembelajaran. 2.5 Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. 2.6 Merancang, melaksana dan menyalaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan pusat sumber sekolah. FAIL MEJA GPM
 • 3. 3 2.7 Merancang dan mengurus program promosi pusat sumber sekolah. 2.8 Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber 2.9 Berhubung dan bekerjasama dengan pusat sumber pendidikan negeri, PKG/perpustakaan awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program pusat sumber sekolah. 2.10 Menyelia dan mengurus bahan-bahan PSS. 2.11 Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK induk dan JK kerja pusat sumber sekolah 2.12 Memantau dan megawal selia pelaksanaan program pusat sumber sekolah. 2.13 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan pusat sumber sekolah 2.14 Mempromosi dan menjadi ahli persatuan pusat sumber sekolah negeri (PSSP) 2.15 Menjalankan penyelidikan/ kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan pusat sumber sekolah. 2.16 Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan pusat sumber sekolah. 2.17 Menghantar data dan laporan pelaksanaan program pusat sumber sekolah khasnya laporan pusat sumber sekolah dan NILAM kepada BTP dan PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun. 3.0 Objektif SEKOLAH 3.1 Menyediakan sumber-sumber bagi kemudahan guru dan pelajar. 3.2 Menyediakan tempat untuk guru-guru merancang dan menghasilkan sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran. 3.3 Meningkatkan profesionalisme guru 3.4 Mengumpul, menyimpan dan mengedar pelbagai jenis maklumat. 3.5 Membina program media untuk pengajaran dan pembelajaran. 3.6 Menyediakan perisian pendidikan untuk kegunaan guru dan pelajar. FAIL MEJA GPM
 • 4. 4 4.0 Objektif PUSATSUMBER 1. Meningkatkan taraf pengajaran dan pembelajaran serta prestasi pencapaian akademik 2. Menggalakkan para pelajar dan guru-guru menggunakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran di PSS 3. Menggalakkan tabiat belajar sendiri, tabiat gemar membaca, tabiat ingin tahu atau bertanya di kalangan para pelajar melalui penggunaan bahan di Pusat Sumber 4. Membantu guru-guru dan para pelajar dalam usaha menghasil dan menilai berbagai alat-alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran . 5. Mengadakan kemudahan dan perkhidmatan yang sesuai unntuk memenuhi keperluan para pelajar yang berbeza antara satu sama lain . 6. Melatih para pelajar menggunakan perkhidmatan mengesan maklumat, membuat kerja rujuan serta menggunakan alat-alat hardware. FAIL MEJA GPM
 • 5. 5 5.0 CartaOrganisasiJabatan SEKOLAH PENASIHAT Pengetua PENGERUSI Penolong Kanan Tadbir dan Kurikulum KETUA BIDANG / KETUA PANITIA * PERPUSTAKAAN * BAHAN BANTU MENGAJAR * KO KURIKULUM * BANK SOALAN * KOMPUTER * PERKEMBANGAN STAF * KURIKULUM * NILAM FAIL MEJA GPM SETIAUSAHA Guru Perpustakaan Media / Penyelaras Pusat Sumber NAIB PENGERUSI 1 PK HEM NAIB PENGERUSI 2 PK KOKU
 • 6. 6 6.0 CartaOrganisasiKedudukanPegawai PUSATSUMBER PENASIHAT Pengetua / Guru Besar PENGERUSI PK / GPK 1 SETIAUSAHA Guru Perpustakaan Media / Penyelaras PSS AHLI JAWATANKUASA FAIL MEJA GPM NAIB PENGERUSI 1 PK HEM / GPK HEM NAIB PENGERUSI 2 PK / GPK KOKU PERPUSTAKAAN NILAM BBM/BBB MEDIA ELEKTRONIK KOMPUTER PENGAWAS PUSAT SUMBER PEMBANTU PERPUSTAKAAN
 • 7. 7 7.0 SenaraiTugas,KuasaDanHubunganDenganPegawaiLain Unit : PUSAT SUMBER SEKOLAH Jawatan : GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Pengetua / Guru Besar Meluluskan semua program dan aktiviti Penolong Kanan Pentadbiran Memantau pelaksanaan program dan aktiviti Tugas 1 1. Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 - 8 waktu seminggu a. Menyediakan rancangan pengajaran harian, mingguan, dan tahunan (mengikut subjek yang diajar. b. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Melaksanakan progra m dan aktiviti berkait an. Ketua Panitia Guru Subjek FAIL MEJA GPM
 • 8. 8 8.0 ProsesKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 1.1 MERANCANG DAN MENGAJAR MATAPELAJARAN ANTARA 6 -8 WAKTU SEMINGGU Aktiviti Khusus 1.1.1 Menyedia rancangan pengajaran harian, mingguan dan tahunan mengikut subjek yang diajar Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan 1. Kenalpasti prestasi pelajar Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2. Menyediakan rancangan pengajaran 3. Hantar rancangan mengajar untuk semakan 4. Pengemaskinian rancangan jika ada 5. Beri cadangan dan maklumbalas kepada pentadbir sekolah tentang prestasi pelajar 6. Membuat tindakan susulan FAIL MEJA GPM
 • 9. 9 8.1 CartaAliranKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 1.1 MERANCANG DAN MENGAJAR MATAPELAJARAN ANTARA 6 -8 WAKTU SEMINGGU Aktiviti Khusus 1.1.1 Menyedia rancangan pengajaran harian, mingguan dan tahunan mengikut subjek yang diajar Muka surat ini 1 / 1 FAIL MEJA GPM Menyediakan rancangan pengajaran Hantar rancangan mengajar kepada Pengetua/Guru Besar. Pengemaskinian rancangan Beri cadangan dan maklumbalas kepada pentadbir sekolah tentang prestasi pelajar Membuat tindakan susulan Mula Tamat Kenalpasti prestasi pelajar
 • 10. 10 8.2 SenaraiSemak GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 1.1 MERANCANG DAN MENGAJAR MATAPELAJARAN ANTARA 6 -8 WAKTU SEMINGGU Aktiviti Khusus 1.1.1 Menyedia rancangan pengajaran harian, mingguan dan tahunan mengikut subjek yang diajar Muka surat ini 1 / 1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Kenalpasti prestasi pelajar 2 Menyediakan rancangan pengajaran 3 Hantar rancangan mengajar kepada Pengetua/Guru Besar. 4 Pengemaskinian rancangan 5 Beri cadangan dan maklumbalas kepada pentadbir sekolah tentang prestasi pelajar 6 Membuat tindakan susulan FAIL MEJA GPM Kenal pasti prestasi pelajar
 • 11. 11 8.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 8.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 3. Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 2006 : Mengenai Elaun Perjalanan Kenderaan 8.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang TOV 2. Borang Penilaian Prestasi FAIL MEJA GPM
 • 12. 12 9.0 ProsesKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 1.2 MERANCANG DAN MENGAJAR MATAPELAJARAN ANTARA 6 -8 WAKTU SEMINGGU Aktiviti Khusus 1.2.1 Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan 1. Menyediakan rancangan harian mengikut prestasi pelajar dan kelas Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2. Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran 3. Menjalankan aktiviti pengukuhan dan pemulihan 4. Merekod prestasi pelajar 5. Beri cadangan dan maklumbalas kepada pihak sekolah untuk tindakan. 6.Menyediakan Laporan Pencapaian pelajar 7. Membuat tindakan susulan. FAIL MEJA GPM
 • 13. 13 9.1 CartaAliranKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 1.2 MERANCANG DAN MENGAJAR MATAPELAJARAN ANTARA 6 -8 WAKTU SEMINGGU Aktiviti Khusus 1.2.1 Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Muka surat ini 1 / 1 FAIL MEJA GPM Menyediakan rancangan harian mengikut prestasi pelajar dan kelas Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Menjalankan aktiviti pengukuhan dan pemulihan Merekod prestasi pelajar Beri cadangan dan maklumbalas kepada pihak sekolah untuk tindakan. Menyediakan Laporan Pencapaian pelajar Membuat tindakan susulan Mula Tamat
 • 14. 14 9.2 SenaraiSemak GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 1.2 MERANCANG DAN MENGAJAR MATAPELAJARAN ANTARA 6 -8 WAKTU SEMINGGU Aktiviti Khusus 1.2.1 Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Muka surat ini 1 / 1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Menyediakan rancangan harian mengikut prestasi pelajar dan kelas 2 Melaksanakan pengajaran dan pembelajaran 3 Menjalankan aktiviti pengukuhan dan pemulihan 4 Merekod prestasi pelajar 5 Beri cadangan dan maklumbalas kepada pihak sekolah untuk tindakan. 6 Menyediakan Laporan Pencapaian pelajar 7 Membuat tindakan susulan FAIL MEJA GPM
 • 15. 15 9.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Negeri 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 9.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 3. Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 2006 : Mengenai Elaun Perjalanan Kenderaan 9.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang TOV 2. Borang Penilaian Prestasi FAIL MEJA GPM
 • 16. 16 10.0 SenaraiTugas,KuasaDanHubunganDenganPegawaiLain Unit : PUSAT SUMBER SEKOLAH Jawatan : GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Pengetua / Guru Besar Meluluskan semua program dan aktiviti Penolong Kanan Pentadbiran Memantau pelaksanaan program dan aktiviti Tugas 2 a. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua, kakitangan pusat sumber sekolah , guru dan murid. b.Merancang dan mengurus belanjawan tahunan pusat sumber sekolah bersama jawatankuasa kurikulum sekolah. c.Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemas kini. Melaksanakan progra m dan aktiviti berkait an. Ketua Panitia Guru Subjek FAIL MEJA GPM
 • 17. 17 Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Tugas & Tanggungjawab Kuasa Yang Diberi Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan Pengetua / Guru Besar Meluluskan semua program dan aktiviti Penolong Kanan Pentadbiran Memantau pelaksanaan program dan aktiviti Tugas 2 d.Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan pusat sumber sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajajaran dan pembelajaran. e.Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. f. Merancang, melaksana dan menyalaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan pusat sumber sekolah. g. Merancang dan mengurus program promosi pusat sumber sekolah. h. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber Melaksanakan progra m dan aktiviti berkait an. Ketua Panitia Guru Subjek FAIL MEJA GPM
 • 18. 18 11.0 ProsesKerja GURU PERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.1 Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua, kakitangan pusat sumber sekolah , guru dan murid. Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan 1. Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk pelaksanaan dasar dan program Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2. Hadir Mesyuarat JK Induk 3. Merujuk kepada Fail Kuasa PSS dan membuat pindaan jika ada 4. Hadir Mesyuarat JK Kerja 5. Hadir Mesyuarat Pengawas PSS 6. Maklumkan program yang dirancang kepada warga sekolah 7. Menyediakan Takwim dan Perancangan Tahunan 8. Melaksanakan dasar dan Program tahunan FAIL MEJA GPM
 • 19. 19 11.1 CartaAliranKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.1 Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama- sama pengetua, kakitangan pusat sumber sekolah , guru dan murid. Aktiviti Khusus 2.1.1 FAIL MEJA GPM Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk pelaksanaan dasar dan program Merujuk kepada Fail Kuasa PSS Hadir Mesyuarat JK Induk Hadir Mesyuarat JK Kerja Maklumkan program yang dirancang kepada warga sekolah Mula Tamat Menghadiri Mesyuarat Pengawas Menyediakan Takwim dan Program Tahunan Buat Pindaan Ada pindaan Melaksanakan dasar dan Program Tahunan
 • 20. 20 11.2 SenaraiSemak GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.1 Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama- sama pengetua, kakitangan pusat sumber sekolah , guru dan murid. Aktiviti Khusus 2.1.1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk pelaksanaan dasar dan program 2 Hadir Mesyuarat JK Induk 3 Merujuk kepada Fail Kuasa PSS dan membuat pindaan jika ada 4 Hadir Mesyuarat JK Kerja 5 Hadir Mesyuarat Pengawas PSS 6 Maklumkan program yang dirancang kepada warga sekolah 7 Menyediakan Takwim dan Perancangan Tahunan 8 Melaksanakan dasar dan Program tahunan FAIL MEJA GPM
 • 21. 21 11.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 11.4 SenaraiUndang-undangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil /1992 : Panduan Pengurusan Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 3. Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 2006 : Mengenai Elaun Perjalanan Kenderaan 11.5 SenaraiBorang-borangyangDiguna FailMeja 1. Borang Kehadiran 2. Borang Maklumat AJK Kerja FAIL MEJA GPM
 • 22. 22 12.0 ProsesKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Sub aktiviti 2.1.2 Merancang dan mengurus belanjawan tahunan pusat sumber sekolah bersama jawatankuasa kurikulum sekolah. Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan 1.Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk merancang dan mengurus- kan belanjawan tahunan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 1. Pekeliling Kewangan Bilangan 5 / 2002 2.Hadir Mesyuarat JK Kerja 3. Rancang dan buat agihan peruntukan mengikut arahan dan keperluan 4. Sediakan kertas kerja program 5. Sediakan implikasi Kewangan Tahunan PSS 5. Buat Laporan Bulanan / Tahunan Kewangan FAIL MEJA GPM
 • 23. 23 12.1 CartaAliranKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA FAIL MEJA GPM Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Sub aktiviti 2.1.2 Merancang dan mengurus belanjawan tahunan pusat sumber sekolah bersama jawatankuasa kurikulum sekolah. Muka surat ini 1 / 1 Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk merancang dan menguruskan belanjawan tahunan . Hadir Mesyuarat JK Kerja Rancang dan buat agihan peruntukan mengikut arahan dan keperluan Sediakan kertas kerja program Buat Laporan Bulanan / Tahunan Kewangan Sediakan implikasi Kewangan Tahunan PSS Mula Tamat
 • 24. 24 12.2 SenaraiSemak GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk merancang dan menguruskan belanjawan tahunan . 2 Hadir Mesyuarat JK Kerja 3 Rancang dan buat agihan peruntukan mengikut arahan dan keperluan 4 Sediakan kertas kerja program 5 Sediakan implikasi Kewangan Tahunan PSS 6 Buat Laporan Bulanan / Tahunan Kewangan FAIL MEJA GPM Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Sub aktiviti 2.1.2 Merancang dan mengurus belanjawan tahunan pusat sumber sekolah bersama jawatankuasa kurikulum sekolah. Muka surat ini 1 / 1
 • 25. 25 12.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat pusat sumber 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 12.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 12.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang Kehadiran Mesyuarat 2. Borang kewangan FAIL MEJA GPM
 • 26. 26 13.0 ProsesKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Sub aktiviti 2.1.3 Merancang perolehan dan pembinaan koleksi yang komprensif, seimbang dan kemaskini Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan 1. Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan untuk merancang pembelian bahan koleksi yang kurang atau belum ada Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 2. Bincang dalam mesyuarat JK Kerja 3. Bincang dengan JK kurikulum untuk pemerolehan dan pembinaan koleksi 4. Wujudkan jawatankuasa pemilihan bahan di kalangan ketua panitia mata pelajaran 5. Dapatkan maklumat daripada pembekal 5. Buat pembelian mengikut peruntukan kewangan yang ada FAIL MEJA GPM
 • 27. 27 13.1 CartaAliranKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA FAIL MEJA GPM Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Sub aktiviti 2.1.3 Merancang perolehan dan pembinaan koleksi yang komprensif, seimbang dan kemaskini Muka surat ini 1 / 1 Bincang dengan JK kurikulum untuk pemerolehan dan pembinaan koleksi Wujudkan jawatankuasa pemilihan bahan di kalangan ketua panitia mata pelajaran Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan untuk merancang pembelian bahan koleksi yang kurang atau belum ada Semak bahan bekalan dan pastikan ianya tepat dan bersesuaian Dapatkan maklumat daripada pembekal Buat pembelian mengikut peruntukan kewangan yang ada Mula Tamat Bincang dalam mesyuarat JK Kerja
 • 28. 28 13.2 SenaraiSemak GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan untuk merancang pembelian bahan koleksi yang kurang atau belum ada 2 Bincang dalam mesyuarat JK Kerja 3 Bincang dengan JK kurikulum untuk pemerolehan dan pembinaan koleksi 4 Wujudkan jawatankuasa pemilihan bahan di kalangan ketua panitia mata pelajaran 5 Dapatkan maklumat daripada pembekal 6 Semak bahan bekalan dan Pastikan ianya tepat dan bersesuaian 7 Buat pembelian mengikut peruntukan kewangan yang ada FAIL MEJA GPM Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktivit Khusus 2.1.3 Merancang perolehan dan pembinaan koleksi yang komprensif, seimbang dan kemaskini Muka surat ini 1 / 1
 • 29. 29 13.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolaj 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh pengetua 13.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 13.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang Nota Minta 2. Borang Pesanan Bahan FAIL MEJA GPM
 • 30. 30 14.0 ProsesKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.4 Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan PSS yang menyokong pelaksanaan P & P Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan 1. Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan untuk merancang program dan perkhidmatan yang disediakan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 2. Hadir Mesyuarat JK Kerja 3. Memaklumkan perkhidmatan yang disediakan kepada guru- guru 4. Merancang pembelian bahan koleksi FAIL MEJA GPM
 • 31. 31 14.1 CartaAliranKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA 14.2 SenaraiSemak GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA FAIL MEJA GPM Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.4 Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan PSS yang menyokong pelaksanaan P & P Muka surat ini 1 / 1 Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan untuk merancang program dan perkhidmatan yang disediakan Hadir Mesyuarat JK Kerja Memaklumkan perkhidmatan yang disediakan kepada guru-guru Menyediakan borang-borang tempahan dan pinjaman bahan Menyediakan rekod pinjaman dan rekod penggunaan Menyediakan tempat/ bilik / jadual penggunaan dan bahan Membuat penyelenggaraan bahan yang rosak Mula Tamat Merancang pembelian bahan dan koleksi
 • 32. 32 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan untuk merancang program dan perkhidmatan yang disediakan 2 Hadir Mesyuarat JK Kerja 3 Memaklumkan perkhidmatan yang disediakan kepada guru-guru 4 Menyediakan borang-borang tempahan dan pinjaman bahan 5 Menyediakan tempat/ bilik / jadual penggunaan dan bahan 6 Menyediakan rekod pinjaman dan rekod penggunaan 7 Membuat penyelenggaraan bahan yang rosak 8 Merancang pembelian bahan dan koleksi 14.3 Peraturan-PeraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah FAIL MEJA GPM Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.4 Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan Perkhidmatan PSS yang menyokong pelaksanaan P & P Muka surat ini 1 / 1
 • 33. 33 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 14.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 14.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang Kehadiran Mesyuarat 2. Borang Tempahan Bilik 3. Borang Pinjaman Bahan 4. Jadual Penggunaan Bilik 5. Rekod Pinjaman 6. Rekod Penggunaan 7. Borang Pesanan Bahan 8. Rekod Penyelenggaraan Bahan 15.0 ProsesKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.5 Merancang dan Mengurus Program Pembacaan ( NILAM ) dan Pembudayaan Ilmu . Muka surat ini 1 / 1 FAIL MEJA GPM
 • 34. 34 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan 1. Bincang dengan Pengetua / Pen. Kanan untuk merancang program dan perkhidmatan PSS Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja 2. Hadir dalam mesyuarat JK Kerja 3. Bincang dengan JK kurikulum untuk pelaksanaan program pembacaan dan pembudayaan ilmu 4. Merangka aktiviti pembacaan sepanjang tahun 5. Memaklumkan program dan perkhidmatan yang disediakan kepada guru-guru 6. Taklimatkan kepada semua guru dan murid tentang pelaksanaan dan pemantapan program bacaan 7. Menjalankan aktiviti pembacaan dan pembudayaan ilmu 8. Hantar Laporan Status NILAM ke PKG 3 kali setahun . 15.1 CartaAliranKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA FAIL MEJA GPM Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.5 Merancang dan Mengurus Program Pembacaan ( NILAM ) dan Pembudayaan Ilmu . Muka surat ini 1 / 1 Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan untuk merancang program dan perkhidmatan yang disediakan Mula
 • 35. 35 15.2 SenaraiSemak GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan untuk merancang program dan perkhidmatan yang disediakan FAIL MEJA GPM Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Sub aktiviti 2.1.5 Merancang dan Mengurus Program Pembacaan ( NILAM ) dan Pembudayaan Ilmu . Muka surat ini 1 / 1 Hadir dalam mesyuarat JK Kerja Bincang dengan JK kurikulum untuk pelaksanaan program pembacaan dan pembudayaan ilmu Merangka aktiviti pembacaan sepanjang tahun Tamat Memaklumkan program dan perkhidmatan yang disediakan kepada guru-guru Taklimatkan kepada semua guru dan murid tentang pelaksanaan dan pemantapan program bacaan Hantar Laporan Status NILAM ke PKG 3 kali setahun . Sediakan Buku Rekod Bacaan yang mencukupi untuk murid- murid Menjalankan aktiviti pembacaan dan pembudayaan ilmu
 • 36. 36 2 Hadir dalam mesyuarat JK Kerja 3 Bincang dengan JK kurikulum untuk pelaksanaan program pembacaan dan pembudayaan ilmu 4 Merangka aktiviti pembacaan sepanjang tahun 5 6 7 8 9 Memaklumkan program dan perkhidmatan yang disediakan kepada guru-guru Taklimatkan kepada semua guru dan murid tentang pelaksanaan dan pemantapan program NILAM Sediakan Buku Rekod Bacaan Menjalankan aktiviti pembacaan dan pembudayaan ilmu Hantar Laporan Status NILAM ke PKG 3 kali setahun 15.3 Peraturan-PeraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 5. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 6. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 7. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua FAIL MEJA GPM
 • 37. 37 15.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 15.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang Laporan Status NILAM 2. Buku Rekod Bacaan Jauhari dan Rakan Pembaca 3. Borang Rekod Bacaan Kelas 16.0 ProsesKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti Utama 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.6 Merancang, Melaksana dan Menyelaras Program Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman Berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan FAIL MEJA GPM
 • 38. 38 1. Bincang dengan Pengetua dan Penolong Kanan Pentadbiran untuk aktiviti yang bakal dijalankan di sekolah 2. Hadir Mesyuarat Jawatankuasa Induk 3. Hadir mesyuarat JK Kerja 4. Sediakan Kertas Kerja Program 5. Pilih peserta program dan latihan 6. Laksanakan program dan latihan 7. Sediakan laporan aktiviti dan Implikasi kewangan. Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 16.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti Utama 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.6 Merancang, Melaksana dan Menyelaras Program Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman Berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1 / 1 FAIL MEJA GPM Bincang dengan Pengetua dan Penolong Kanan Pentadbiran untuk aktiviti yang bakal dijalankan di sekolah Mula
 • 39. 39 16.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti Utama 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.6 Merancang, Melaksana dan Menyelaras Program Pembangunan Staf dan Program Latihan Dalaman Berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini 1 / 1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Bincang dengan Pengetua dan Penolong Kanan Pentadbiran untuk aktiviti yang bakal dijalankan di sekolah FAIL MEJA GPM Hadir Mesyuarat Jawatankuasa Induk Tentukan Program dan Latihan Hadir mesyuarat JK Kerja Sediakan Kertas Kerja Program Pilih peserta program dan latihan. Sedia bahan untuk program pembangunan staf dan latihan Semak semula kertas kerja Lulus Tidak Lulus Tamat Laksanakan program dan latihan Sediakan laporan aktiviti dan Implikasi kewangan.
 • 40. 40 2 Hadir Mesyuarat Jawatankuasa Induk 3 Tentukan Program dan Latihan 4 Hadir mesyuarat JK Kerja 5 Sediakan Kertas Kerja Program 6 Pilih peserta program dan latihan. 7 Sedia bahan untuk program pembangunan staf dan latihan 8 Laksanakan program dan latihan 9 Sediakan laporan aktiviti dan Implikasi kewangan. 16.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang ikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua FAIL MEJA GPM
 • 41. 41 16.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 16.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang Kehadiran Mesyuarat 2. Borang Kehadiran Latihan 3. Borang Maklumat Peserta 4. Borang Penilaian Program FAIL MEJA GPM
 • 42. 42 17.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.7 Merancang dan Mengurus program Promosi Pusat Sumber Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang- Undang / Peraturan 1. Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk menjayakan program Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2. Hadir mesyuarat J/K Kerja 3. Membincangkan jenis program promosi yang akan dijalankan 4. Menjalankan promosi - menyediakan brosur PSS - menyediakan buletin PSS 5. Membuat laporan dan kajian keberkesanan untuk penambahbaikan FAIL MEJA GPM
 • 43. 43 17.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.7 Merancang dan Mengurus program Promosi Pusat Sumber Muka surat ini 1/1 FAIL MEJA GPM Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk menjayakan program Membincangkan jenis program promosi yang akan dijalankan Menjalankan promosi - menyediakan brosur PSS - menyediakan buletin PSS Hadir mesyuarat J/K Kerja. Mul a Tamat Membuat laporan dan kajian keberkesanan untuk penambahbaikan
 • 44. 44 17.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.7 Merancang dan Mengurus program Promosi Pusat Sumber Muka surat ini 1/1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran untuk menjayakan program 2 Hadir mesyuarat J/K Kerja 3 Membincangkan jenis program promosi yang akan dijalankan 4 Menjalankan promosi - menyediakan brosur PSS - menyediakan buletin PSS 5 Membuat laporan dan kajian keberkesanan untuk penambahbaikan . FAIL MEJA GPM
 • 45. 45 17.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah. 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang ikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 17.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 17.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang Kehadiran Mesyuarat 2. Borang Kekesanan FAIL MEJA GPM
 • 46. 46 18.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.8 Bekerjasama dengan Guru-guru dalam Pelaksanaan P & P Berasaskan Sumber Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang- Undang / Peraturan 1. Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan 1 untuk merancang pemerolehan bahan P & P yang sesuai . Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2. Hadir Mesyuarat JK Kerja 3. Bincang dengan JK kurikulum untuk pemerolehan dan penyediaan bahan 4. Wujudkan jawatankuasa pemilihan dan penyediaan bahan di kalangan ketua panitia mata pelajaran 5. Penyediakan bahan yang Bersesuaian dengan P & P 6. Membantu guru-guru dalam penggunaan bahan di PSS FAIL MEJA GPM
 • 47. 47 18.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.8 Bekerjasama dengan Guru-guru dalam Pelaksanaan P & P Berasaskan Sumber Muka surat ini 1/1 FAIL MEJA GPM Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan 1 untuk merancang pemerolehan bahan P & P yang sesuai . . Bincang dengan JK kurikulum untuk pemerolehan dan penyediaan bahan Wujudkan jawatankuasa pemilihan dan penyediaan bahan di kalangan ketua panitia mata pelajaran Hadir Mesyuarat JK Kerja Membantu guru-guru dalam penggunaan bahan di PSS Mul a Tamat Penyediakan bahan yang Bersesuaian dengan P & P
 • 48. 48 18.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Sub Aktiviti 2.1.8 Bekerjasama dengan Guru-guru dalam Pelaksanaan P & P Berasaskan Sumber Muka surat ini 1/1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan 1 untuk merancang pemerolehan bahan P & P yang sesuai . 2 Hadir Mesyuarat JK Kerja 3 Bincang dengan JK kurikulum untuk pemerolehan dan penyediaan bahan 4 Wujudkan jawatankuasa pemilihan dan penyediaan bahan di kalangan ketua panitia mata pelajaran 5 Penyediakan bahan yang Bersesuaian dengan P & P 6 Membantu guru-guru dalam penggunaan bahan di PSS FAIL MEJA GPM
 • 49. 49 18.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah. 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang ikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 18.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 18.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang Pesanan Bahan 2. Borang Pinjaman Bahan 3. Borang Penggunaan Bahan FAIL MEJA GPM
 • 50. 50 19.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.9 Bergabung dan bekerjasama dengan BTPN , PKG dan Perpustakaan Awam untuk Meningkatkan Perkhidmatan dan Program Pusat Sumber Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang- Undang / Peraturan 1. Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan 1 untuk merancang program dan perkhidmatan yang perlu Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2. Hadir Mesyuarat JK Kerja 3. Merancang program untuk Menaiktaraf PSS 4. Mendapatkan khidmat bantu daripada BTPN , PKG dan Perpustakaan Awam 5. Membuat laporan program FAIL MEJA GPM
 • 51. 51 19.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.9 Bergabung dan bekerjasama dengan BTPN , PKG dan Perpustakaan Awam untuk Meningkatkan Perkhidmatan dan Program Pusat Sumber Muka surat ini 1/1 FAIL MEJA GPM Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan 1 untuk merancang program dan perkhidmatan yang perlu Merancang program untuk menaiktaraf PSS Mendapatkan khidmat bantu daripada BTPN , PKG dan Perpustakaan Awam Hadir Mesyuarat JK Kerja. Membuat laporan program Mul a Tamat
 • 52. 52 19.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.9 Bergabung dan bekerjasama dengan BTPN , PKG dan Perpustakaan Awam untuk Meningkatkan Perkhidmatan dan Program Pusat Sumber Muka surat ini 1/1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Bincang dengan Pengetua / Penolong Kanan 1 untuk merancang program dan perkhidmatan yang perlu 2 Hadir Mesyuarat JK Kerja 3 Merancang program untuk Menaiktaraf PSS 4 Mendapatkan khidmat bantu daripada BTPN , PKG dan Perpustakaan Awam Membuat laporan program FAIL MEJA GPM 5
 • 54. 54 19.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 19.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 19.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang Khidmat Bantu 2. Borang Kehadiran Mesyuarat 3. Borang Penilaian 4. Borang Laporan FAIL MEJA GPM
 • 55. 55 20.0 ProsesKerja GURUPERPUSTAKAANDANMEDIA Aktiviti Utama 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.10 Menyelia dan mengurus bahan- bahan pss Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang-Undang / Peraturan 1. Menerima bahan dari pembekal 2. Menyemak bahan yang diterima 3. Menandatangani SAP 4. Menjalankan proses teknik bahan 5. Memulakan sistem sirkulasi 6. Membuat pemantauan penggunaan 7. Menyediakan laporan pemantauan penggunaan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. FAIL MEJA GPM
 • 56. 56 20.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti Utama 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.10 Menyelia dan mengurus bahan-bahan pss Muka surat ini 1 / 1 FAIL MEJA GPM Menerima bahan dari pembekal Semakan bahan yang diterima Tandatangan SAP Menjalankan proses teknik mengikut carta aliran porses teknik. Memulakan sistem sirkulasi Memantau penggunaan Menyediakan laporan pemantauan penggunaan Pulangkan semula pada pembekal Lulus Tidak Lulus Tamat Mula
 • 57. 57 20.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti Utama 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.10 Menyelia dan mengurus bahan-bahan pss Muka surat ini 1 / 1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Menerima bahan dari pembekal 2 Menyemak bahan yang diterima 3 Menandatangani SAP 4 Menjalankan proses teknik mengikut carta aliran 5 Memulakan sistem sirkulasi 6 Melaksanakan pemantauan penggunaan 7 Menyediakan laporan pemantauan FAIL MEJA GPM
 • 58. 58 20.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 20.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 20.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang Penghasilan Media Cetak / Media Bukan Cetak 2. Borang Penilaian Media Cetak / Media Bukan Cetak FAIL MEJA GPM
 • 59. 59 21.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.11 Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk dan JK kerja PSS Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang- Undang / Peraturan 1. Berbincang dengan Pengetua / Guru Besar bagi menentukan tarikh mesyuarat. Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2. Menyediakan surat panggilan mesyuarat untuk ditanda tangan oleh pentadbir 3. Menyediakan minit mesyuarat danmaklum balas yang lalu 4. Mengedarkan mint mesyuarat 5. Mengadakan mesyuarat 6. Mencatat minit mesyuarat FAIL MEJA GPM
 • 60. 60 21.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.11 Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk dan JK kerja PSS Muka surat ini 1/1 FAIL MEJA GPM Berbincang dengan pengetua /Guru Besar mengenai tarikh Menyediakan minit mesyuarat dan maklum balas yang lalu Mengedar minit mesyuarat Menyediakan surat panggilan mesyuarat. Mengadakan mesyuarat Mencatat minit mesyuarat Mul a Tamat
 • 61. 61 21.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.11 Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk dan JK kerja PSS Muka surat ini 1/1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Berbincang dengan pengetua /Guru Besar mengenai tarikh 2 Menyediakan surat panggilan mesyuarat. 3 Menyediakan minit mesyuarat dan maklum balas yang lalu . 4 Mengedar minit mesyuarat 5 Mengadakan mesyuarat 6 Mencatat minit mesyuarat . FAIL MEJA GPM
 • 62. 62 21.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang ikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 21.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 21.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang SAP 2. Borang Senarai Sekolah FAIL MEJA GPM
 • 63. 63 22.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.12 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang- Undang / Peraturan 1. Terima arahan Pengetua / Guru Besar Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2 Berbincang dengan JK. Kerja PSS 3. Merancang Program PSS 4. Menyelaras Program PSS 5. Membuat pemantauan program 6. Membuat laporan FAIL MEJA GPM
 • 64. 64 22.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.12 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS Muka surat ini 1/1 FAIL MEJA GPM Tidak Semak semula Terima arah daripada Pengetua / Guru Besar Merancang program Berbincang denganJK Kerja Menyelaras program Mul a Tamat Pemantauan program Baik Laporan pemantauan
 • 65. 65 22.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Sub Aktiviti 2.1.12 Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program PSS Muka surat ini 1/1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Terima arahan Pengetua / Guru Besar 2 Berbincang dengan JK. Kerja PSS 3 Merancang Program PSS 4 Menyelaras Program PSS 5 Membuat pemantauan program 6. Membuat laporan FAIL MEJA GPM
 • 66. 66 22.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang ikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 22.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 22.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang SAP 2. Borang Senarai sekolah FAIL MEJA GPM
 • 67. 67 23.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.13 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang- Undang / Peraturan 1. Terima arahan daripada pengetua/ guru besar Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2. Menyemak stok perolehan 3. Membuat stok pergerakan bahan 4. Melabel bahan 5. Menempatkan bahan 6. Melaksanakan pelupusan bahan 7. Menutup stok FAIL MEJA GPM
 • 68. 68 23.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.13 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1/1 FAIL MEJA GPM Terima arahan dari Pengetua/Guru Besar Stok pergerakan bahan Melabel bahan. Semak stok perolehan Menempatkan bahan. Baik Tidak Pelupusan bahan Mul a Tamat Semak semula
 • 69. 69 23.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.13 Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1/1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Terima arahan daripada pengetua/ guru besar 2 Menyemak stok perolehan 3 Membuat stok pergerakan bahan 4 Melabel bahan 5 Menempatkan bahan 6 Melaksanakan pelupusan bahan 7 Menutup stok FAIL MEJA GPM
 • 70. 70 23.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2.Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 23.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 23.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Kew PA 3,Kew PA 4, Stok Pejabat 2. Perolehan buku dan bukan buku FAIL MEJA GPM
 • 71. 71 24.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.14 Mempromosi dan menjadi ahli persatuan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang- Undang / Peraturan 1. Terima arahan Pengetua/Guru Besar Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2. Menerangkan peranan persatuan PSSP 3. Mengedarkan boran pendaftaran 4. Membantu pendaftaran ahli 5. Menyertai aktiviti persatuan FAIL MEJA GPM
 • 72. 72 24.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.14 Mempromosi dan menjadi ahli persatuan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1/1 FAIL MEJA GPM Terima arahan Pengetua / Guru Besar Edar borang pendaftaran Bantu pendaftaran ahli Penerangan peranan persatuan PSSP Sertai aktiviti persatuan. Mul a Tamat
 • 73. 73 24.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.14 Mempromosi dan menjadi ahli persatuan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1/1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Terima arahan Pengetua/Guru Besar 2 Menerangkan peranan persatuan PSSP 3 Mengedarkan boran pendaftaran. 4 Membantu pendaftaran ahli 5 Menyertai aktiviti persatuan. FAIL MEJA GPM
 • 74. 74 24.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2.Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua . 24.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 24.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang ahli persatuan FAIL MEJA GPM
 • 75. 75 25.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Aktiviti Khusus 2.1.15 Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang- Undang / Peraturan 1.Terima arahan pengetua / Guru Besar Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2. Mengenalpasti masalah 3. Membuat kaji selidik 4. Menyediakan instrumen 5. Menjalankan kaji selidik 6. Membuat analisis 7. Menyediakan laporan 8. Membuat penambahbaikan FAIL MEJA GPM
 • 76. 76 25.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.15 Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1/1 FAIL MEJA GPM Arahan Pengetua / Guru Besar Kenalpasti masalah Menyediakan instrumen Membuat kaji selidik Menyediakan laporan kajian Mul a Tamat Membuat penambah baikan Menjalankan kaji selidik Ya Membuat analisis
 • 77. 77 25.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.15 Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1/1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Terima arahan pengetua / Guru Besar. 2 3 Mengenalpasti masalah. Membuat kaji selidik. 4 Menyediakan instrumen. 5 Menjalankan kaji selidik 6 Membuat analisis kajian. 7 8 Menyediakan laporan. Membuat penambahbaikan FAIL MEJA GPM
 • 78. 78 25.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 6. 25.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam. 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 25.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang Soal Selidik FAIL MEJA GPM
 • 79. 79 26.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.16 Menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang- Undang / Peraturan 1. Terima arahan daripada Pengetua/Guru Besar Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2. Menyediakan perancangan 3. Menyediakan laporan. 4. Mengambil tindakan terhadap perancangan 5. Memberi maklum balas terhadap aktiiti FAIL MEJA GPM
 • 81. 81 26.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.16 Menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1/1 FAIL MEJA GPM Terima arahan daripada Pengetua/ Guru Besar Menyediakan laporan . Tindakan terhadap perancangan Menyediakan perancangan. Maklumbalas terhadap aktiviti Mul a Tamat
 • 82. 82 26.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.16 Menyediakan laporan serta analisis perlaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan pusat sumber sekolah Muka surat ini 1/1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Terima arahan daripada Pengetua/Guru Besar 2 Menyediakan perancangan 3 Menyediakan laporan. 4 Mengambil tindakan terhadap perancangan 5 Memberi maklum balas terhadap aktiiti FAIL MEJA GPM
 • 83. 83 26.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 26.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam. 5. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 26.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang perancangan aktiviti FAIL MEJA GPM
 • 84. 84 27.0 ProsesKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.17 Menghantar data dan laporan pelaksanaan program pusat sumber sekolah khasnya laporan pusat sumber sekolah dan NILAM kepada BTP dan PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun. Muka surat ini 1 / 1 Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Undang- Undang / Peraturan 1. Terima arahan Pengetua / Guru Besar Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran Ketua Bidang/ Ketua Panitia AJK Pusat Sumber 2. Mengumpul maklumat dan data 3. Menyediakan maklumat dan data 4. Menyediakan laporan 5. Menghantar ke BTP, BTPN dan PKG FAIL MEJA GPM
 • 85. 85 27.1 CartaAliranKerja GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.17 Menghantar data dan laporan pelaksanaan program pusat sumber sekolah khasnya laporan pusat sumber sekolah dan NILAM kepada BTP dan PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun. Muka surat ini 1/1 FAIL MEJA GPM Terima arahan Pengetua / Guru Besar Sedia maklumat dan data Menyedia laporan Kumpul maklumat dan data Hantar ke BTP, BTPN dan PKG Mul a Tamat
 • 86. 86 27.2 SenaraiSemak GuruPerpustakaandanMedia Aktiviti 2.1 URUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER Subaktiviti 2.1.17 Menghantar data dan laporan pelaksanaan program pusat sumber sekolah khasnya laporan pusat sumber sekolah dan NILAM kepada BTP dan PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun. Muka surat ini 1/1 Bil Aktiviti Tindakan Catatan 1 Terima arahan Pengetua / Guru Besar 2 Mengumpul maklumat dan data 3 Menyediakan maklumat dan data 4 Menyediakan laporan 5 Menghantar ke BTP, BTPN dan PKG FAIL MEJA GPM
 • 87. 87 27.3 Peraturan-peraturanPengurusan FailMeja 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh sekolah 2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat sekolah 3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh sekolah 4. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah 5. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua 27.4 SenaraiUndang-UndangdanPekeliling FailMeja 1. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 1/1992 : Panduan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Perkhidmatan Awam. 2. Pekeliling Kemajuan PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN Awam Bil 8 1991 : Panduan Mengenai Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja. 3. Pekeliling Perbendaharaan Bil 2 Tahun 1991 : Penggunaan Borang-Borang Baru bagi Pengurusan Harta Modal, Inventori dan Bekalan Pejabat. 27.5 SenaraiBorang-BorangYangDiguna FailMeja 1. Borang Sijil Akuan Penerimaan (SAP). 2. Kad Daftar Harta Modal (KEW PA 2 ) 3. Kad Daftar Inventori (KEW PA 3) 4. Buku Daftar Bekalan Pejabat (J300 & J4 ) FAIL MEJA GPM
 • 88. 88 28.0 NormaKerja FailMejaGuruPerpustakaandanMedia Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan bagi menyiapkan sesuatu kerja. Bil. JenisKerja MasaYangDiambil (minit) JumlahUnityangboleh dijalankandalamseminggu 1 Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6-8 waktu seminggu 40 320 2. Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama-sama pengetua, kakitangan PSS 180 3 hari 3. Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama jawatankuasa kurikulum sekolah 180 2 hari 4. Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensif, seimbang dan kemaskini 360 3 hari 5. Merancang dan melaksanakan program kemahiran maklumat dan perkhidmatan pss yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran 360 3 hari 6 Merancang dan mengurus program pembacaan (program NILAM) dan pembudayaan ilmu 360 3 hari 7. Merancang, melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung 360 2 hari FAIL MEJA GPM
 • 89. 89 dengan PSS Bil. JenisKerja MasaYangDiambil (minit) JumlahUnityangboleh dijalankandalamseminggu 8. Merancang, dan mengurus program promosi pss 300 4 item 9. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber 120 Mengikut Keperluan 10. Berhubung dan bekerjasama dengan BTPN, PKG dan pepustakaan awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan program pss 360 Mengikut Keperluan 11. Menyelia dan mengurus bahan-bahan pss 360 2 hari 12. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK induk dan JK kerja pss 360 2 hari 13. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program pss 10800 36 minggu 14. Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan pss 2160 3 hari 15. Mempromosi dan menjadi ahli persatuan pss negeri 720 2 hari 16. Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan pss 2160 3 hari FAIL MEJA GPM
 • 90. 90 Bil. JenisKerja MasaYangDiambil (minit) JumlahUnityangboleh dijalankandalamseminggu 17. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan, pengurusan, program dan aktiviti serta kewangan pss 2160 3 hari 18. Menghantar data dan laporan pelaksanaan program pss khasnya laporan pss dan NILAM ke BTP, melalui PKG dan BTPN pada bulan Oktober setiap tahun. 360 1 hari FAIL MEJA GPM
 • 91. 91 51.0 SenaraiTugasHarian FailMeja Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang yang disediakan. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah dirujuk. Nama Pegawai : Jawatan : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA ) Bil Butir-Butir Tugas Catatan FAIL MEJA GPM