D pac3 casañ_garcia

234 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Atención sanitaria
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
234
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
3
Acciones
Compartido
0
Descargas
1
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

D pac3 casañ_garcia

  1. 1. Grau en Psicologia M0.010 Dissenys de Recerca Curs 13-14/des 2013 Prova d’avaluació continuada 3. Plantejament d’un estudi quantitatiu Zara Casañ García Presentació Presentació de la prova En aquesta tercera prova d’avaluació continuada treballem els conceptes bàsics del disseny quantitatiu i ens endinsem dins la varietat de dissenys que es poden plantejar per tal de fer la recollida de dades pròpies de l’àmbit de la psicologia de la salut i qualitat de vida, sempre des d’un enfocament quantitatiu. Concretament, s’estudiaran el disseny d’enquestes, dissenys experimental, quasiexperimental, cas únic i ex post-facto. La resolució de la PAC gira entorn al plantejament del disseny d’una recerca hipotètica en el que, a més de valorar els diferents tipus de disseny quantitatiu, puguem aprofundir sobre el coneixement i domini dels aspectes relacionats amb la formulació de hipòtesis de recerca, tipus de variables, escales de mesura i tipus de mostreig. Objectius i competències Objectius Els aspectes més importants tractats en aquesta avaluació són:  Formular hipòtesis de recerca en termes operatius.  Estudiar la literatura científica sobre un tema d’interès.  Identificar tipus de variables de recerca i les escales de mesura.  Escollir el tipus de mostreig adequat als objectius de recerca.  Desenvolupar un guió detallat de recerca. Competències Les competències que es treballaran en aquesta PAC són:  Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l'elecció de tècniques de recollida de dades adients als nostres objectius de recerca.  Integració de coneixements i presa de decisions sobre posicionaments que delimitaran el treball com a investigador quantitatiu.  Capacitat d’anàlisi crítica i constructiva sobre els posicionaments que poden prendre els investigadors quantitatius. Recursos D_casañ_garcia_PAC3
  2. 2.  Mòdul 3. Plantejament d’un estudi quantitatiu. Consulta els links següents que tens a l’aula:  Cercador de revistes electròniques de la biblioteca  APA Formating and Style Guide.  APA Formating and Style Guide (esp.).  Referencias bibliográficas según normativa APA. Criteris d’avaluació La resposta a les preguntes 1, 2 i 3 valen 1 punt cadascuna, la resposta a les preguntes 4 i 5 valen 2 punts cadascuna i la resposta a la pregunta 6 val 3 punts S’han d’argumentar les respostes i s’ha de demostrar fluïdesa utilitzant el llenguatge de l’assignatura. Recorda: argumentar significa donar sentit a les teves respostes incorporant els coneixements adquirits en l’estudi de l’assignatura. Cal respectar l’espai destinat a cada pregunta. La resolució de les PAC és individual, en cas de plagi l’AC quedarà suspesa. Format i data de lliurament El nom del fitxer que contingui la PAC 3 resolta de l’estudiant Amalia Gordóvil Merino i de l’assignatura de Dissenys de Recerca tindrà el següent format: D_PAC3_gordovil_merino.pdf. Recordeu que els cognoms s’escriuran sense accents i que aquest mateix nom ha de figurar en l’espai corresponent de la primera pàgina i als peus de plana de tot el document de respostes. Les proves d’avaluació continuada s’han de lliurar seguint l’enllaç "Lliurament i registre d'AC" que trobareu a la part superior dreta de l’aula. Heu d’enviar el document en un fitxer: en format PDF. L’últim dia per lliurar aquesta activitat és el proper 20 de gener de 2014. D_casañ_garcia_PAC3
  3. 3. Enunciat Les preguntes d’aquesta PAC es relacionen directament amb el mòdul 3 de l’assignatura. Per tal de poder respondre d’una manera completa, detallada i ajustada als coneixements adquirits, és necessari l’anàlisi i estudi exhaustiu del material. Tenint en compte que és la darrera PAC de l’assignatura, la seva elaboració requereix d’un alt rigor científic en el nivell explicatiu que demostri l’adquisició dels coneixements adquirits. També es valorarà la precisió i el detall de les explicacions, tot incorporant el vocabulari de l’assignatura. Finalment comentar que és important descriure dissenys i procediments realistes, és a dir, es valorarà que la recerca descrita tingui una fàcil i apropada connexió amb la realitat i que es comprengui de manera clara i detallada com es portaria a terme. Per aconseguir-ho, imagina que un equip de recerca desenvoluparà el que tu plantegis i que per tant, llegint el teu projecte i sense demanar-te cap tipus d’aclariment, puguin saber en tot moment què fer i com, de manera que el cost de la recerca no sigui excessivament elevat. Recorda que, en cas de necessitar algun aclariment o especificació pots fer consultes en el fòrum de l’assignatura. Per a respondre a les següents preguntes, et demanem que plantegis un tema de recerca sobre el que t’agradaria investigar des de l’òptica quantitativa. Pot ser el tema que has treballat a la PAC anterior des de l’enfocament qualitatiu o bé algun altre tema, relacionat o diferent, que et desperti interès. Un cop hagis decidit el tema, has de descriure les passes que et portarien a posar en marxa la teva pròpia recerca. Per fer-ho, respon a les preguntes que et presentem a continuació. 1. Resumeix les evidències científiques que altres autors han trobat sobre el tema estudiat. Per fer-ho has de redactar el resum de dos articles científics relacionats amb el tema que has escollit tot definint els objectius de la recerca, el mètode seguit pels investigadors i els principals resultats trobats (1 punt). Como no se han encontrado estudios sobre el tema tratado en la PAC anterior “Factores que influyen en la vulnerabilidad de las personas mayores”; trabajaremos en la línea del maltrato a las personas mayores. Encontramos dos estudios en los que se estudia este tema, el primero de ellos lleva por título “Maltrato a los ancianos. Estudio en el Consejo Popular de Belén, Habana Vieja.” El objetivo de este estudio ha sido identificar la existencia o no de maltrato en personas mayores. Para ello se utilizó un cuestionario que fue cumplimentado por 226 personas mayores. El cuestionario medía tres tipos de maltrato: maltrato social, maltrato psicológico y maltrato físico. Los principales resultados encontrados han sido que todos los encuestados se habían sentido maltratados socialmente, un 86% se había sentido maltratado psicológicamente y un 80% de los encuestados decía haber sufrido maltrato físico. El siguiente estudio se centra en las personas mayores del País Vasco, llevado a cabo por Guizartea Hobetuz, tiene como objetivo principal identificar la prevalencia de maltrato en las personas mayores de País Vasco. Los principales resultados encontrados han sido que el 0,9% de las personas mayores encuestadas declaran haber sufrido algún tipo de maltrato. Estos datos difieren bastante con los encontrados en el estudio anterior. D_casañ_garcia_PAC3
  4. 4. 2. Formula la/es hipòtesi/s de la teva recerca en termes operatius (1 punt). Nuestra hipótesis de partida es que las personas mayores sufren de malos tratos a medida que su edad aumenta así como cuando carecen de apoyo social/familiar. Por tanto, esperamos encontrar un índice superior de malos tratos en personas de edad avanzada sin apoyo social y un índice menor de malos tratos en personas de menos edad con apoyo social y familiar D_casañ_garcia_PAC3
  5. 5. 3. Defineix les variables d’estudi i determina el tipus de variable i l’escala de mesura de cadascuna d’elles (1 punt). Las variables a estudiar serían la edad, el apoyo social y la presencia o ausencia de maltrato. De la edad podemos decir que se trata de una variable cuantitativa discreta que podemos medir en escala de razón; el apoyo social la clasificaremos como una variable cualitativa categórica que podemos medir con escala nominal (sí/no). Por último, el maltrato lo clasificaremos de igual modo como una variable cualitativa categórica con la cual mediremos la presencia o ausencia de maltrato. 4. Determina quina és la població de referència, les característiques de la mostra o participants i el tipus de mostreig que escolliries per tal de seleccionar els participants del teu estudi. Detalla com procediries a portar a terme la tècnica de mostreig i argumenta per què l’has escollit (2 punts). Los participantes de nuestra muestra tendrán que ser mayores de 60 años y estar institucionalizados en algún centro de la Comunidad de Madrid. La técnica de muestreo elegida es la de muestreo estratificado. Los estratos en que dividiremos nuestra muestra serán: sexo (hombre/ mujer), grupos de edad (60 a 70, 70 a 80, 80 a 90) y tipo de institución (de alto coste/ de bajo coste). D_casañ_garcia_PAC3
  6. 6. 5. Especifica quin seria el disseny d’estudi escollit: un disseny d’enquestes, experimental, quasiexperimental o cas únic. Justifica l’elecció del disseny tenint en compte els teus objectius de recerca i presenta totes les raons que consideris necessàries en favor del disseny escollit. A continuació, argumenta per a cadascun dels dissenys no escollits, el per què de la no elecció (2 punts). En la investigación que se propone, unimos el paradigma positivista, recabando datos cuantitativos, con el paradigma emergente, recabando datos cualitativos (PAC anterior). De esta manera, el análisis de ambos tipos de datos dará lugar a una visión más amplia de la problemática en general, lo que permitirá encontrar soluciones más eficaces. El diseño que hemos elegido es un diseño de encuesta. Teniendo en cuenta los objetivos de nuestra investigación, lo que buscamos es obtener información sobre la prevalencia de maltrato en las personas mayores, por tanto un diseño de encuesta nos resultaría muy útil. Recogeremos datos a través de una encuesta de tipo transversal, es decir, se obtendrá toda la información de una vez. Ya habíamos recogido datos cualitativos en nuestro estudio a través de la entrevista. Por tanto, esta metodología se enmarca dentro de la estrategia de la triangulación, la cual se entiende como “el uso de dos o más métodos de recogida de datos, en el estudio de algún aspecto del comportamiento humano”; “es “el resultado de la unión de las estrategias cuantitativas y cualitativas” (Martín, 2004). El diseño de encuesta encaja perfectamente con el tipo de población que estamos estudiando y nuestros objetivos de investigación. Lo que queremos saber es cuál es la incidencia de maltrato que existe en las personas mayores, de qué tipo (físico, psicológico o social), y si tiene relación con algún factor de vulnerabilidad (factores que habíamos estudiado en el anterior estudio cualitativo: apoyo social, edad, etc.). Por tanto, como lo que queremos conocer es la prevalencia de un suceso determinado confeccionaremos una encuesta cerrada, lo cual nos dará la ventaja de poder cuantificar los datos fácilmente y hacer los análisis estadísticos convenientes. ¿Por qué no elegimos un diseño experimental o cuasiexperiemental? . Porque no vamos a manipular ninguna variable para observar las diferencias entre grupos, simplemente, estudiaremos a un solo grupo, que será nuestra muestra, y trataremos de obtener una información que consideramos valiosa sobre la incidencia del maltrato en las personas mayores. Un estudio experimental con personas mayores podría ser si el uso de “x” medicamento tiene consecuencias sobre la actividad de las personas mayores, entonces se podrían crear varios grupos donde hubiera al menos un grupo con medicamento y un grupo control para establecer comparaciones sobre la actividad después de la toma. También se podría estudiar los efectos que tiene el reforzamiento verbal positivo sobre la actividad de las personas mayores, en ese caso también crearíamos varios grupos. En todo caso un diseño experimental supone un proceso más largo. Con el diseño de encuesta transversal obtendríamos toda la información de una sola vez e inmediatamente podríamos codificar la información en SPSS para luego realizar los análisis oportunos. ¿Por qué no elegimos un diseño N=1? Precisamente porque tenemos un N=200. En un diseño N=1 se trabaja con un solo participante, haciendo una investigación centrada en los datos de ese participante. A nosotros nos interesa conocer la prevalencia de maltrato en una población concreta, es decir, en las personas mayores, por tanto un diseño N=1 es inviable y no podríamos conseguir ninguno de nuestros objetivos. D_casañ_garcia_PAC3
  7. 7. 6. Descriu detalladament les característiques del disseny escollit i el pla del disseny: tècniques de control, grups amb els que treballaries, etc. Per fer-ho cal tenir en compte tota la informació descrita en el mòdul 3. Es valorarà el nivell de detall i claretat en les explicacions aixií com l’ús de llenguatge especialitzat (3 punts). Teniendo en cuenta que hemos optado por un diseño de encuestas queremos confeccionar un cuestionario para la recogida de información. Para la elaboración del cuestionario es necesario tener en cuenta el marco teórico. El cuestionario deberá tener varios bloques de preguntas. En primer lugar, es importante que las preguntas iniciales sean de tipo biográfico (edad, lugar de residencia, estado civil, etc.) ya que uno de nuestros objetivos es conocer si hay relación entre la presencia de maltrato y la edad a la que se produce. En segundo lugar, el cuestionario debe contener preguntas de tipo psicológico referidas al estado de ánimo, el apoyo social, etc. Por último, introduciremos preguntas que tendrán que ver con los distintos tipos de maltrato (físico, social, psicológico). El cuestionario constará de ítems que se medirán a través de una escala tipo Likert de cinco puntos. La escala tipo Likert nos ayuda a conocer el grado de acuerdo o desacuerdo con los ítems y nos permite realizar un análisis más minucioso de las variables objeto de estudio. El cuestionario no excederá de cuatro páginas y no habrá preguntas abiertas, todas las preguntas serán cerradas, de escala tipo Likert, dicotómicas (sí/no) y biográficas. Los datos obtenidos pueden ser tratados en el programa estadístico SPSS, que nos facilitará el análisis. Con la aplicación de las técnicas estadísticas adecuadas podemos llegar a conclusiones interesantes que puedan servir para estudios futuros. Es importante que el cuestionario tenga al inicio una presentación y unas instrucciones, a continuación proponemos un posible modelo: ESTUDIO SOBRE PERSONAS MAYORES EN LA COMUNIDAD DE MADRID Soy estudiante de la Universidad Menéndez Pelayo, realizando una investigación sobre las personas mayores de la Comunidad de Madrid. Es necesario que responda con total sinceridad. Esta información se manejará únicamente con fines académicos, garantizando por completo la confidencialidad de los datos que nos proporcione. Su colaboración es importante porque podremos conocer más datos acerca de la opinión de las personas mayores y nos servirá de cara al futuro para mejorar la atención y los servicios que se le prestan. Agradecemos de antemano su participación INSTRUCCIONES En la primera parte de este cuestionario encontrará una serie de datos demográficos que deberá rellenar seleccionando con una X o escribiendo una cifra concreta. A continuación, se presenta una relación de ítems, usted deberá marcar con una X la opción que más se ajusta a su experiencia particular. La escala comprende cinco opciones donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo. Si tiene alguna duda pregunte a nuestro colaborador antes de comenzar. Por favor, cuando finalice el cuestionario entréguelo a nuestro colaborador. Muchas gracias. Creemos que la mejor manera de proceder será entregando el cuestionario in situ para su cumplimentación, para ello contaremos con colaboradores que explicarán las instrucciones a la persona, resolverán las dudas y recogerán la información. En cuanto a la muestra, necesitamos que los grupos estén compensados, es decir: mismo número de mujeres que de hombres, misma cantidad de personas en los distintos rangos de edad, misma cantidad de personas de instituciones de alto coste que de bajo coste, misma cantidad de personas según estado civil. Tratar de compensar los grupos con tantas premisas puede suponer un alto coste por lo que dependiendo de esto realizaremos un control más o menos exhaustivo. También necesitamos D_casañ_garcia_PAC3
  8. 8. comprobar que las personas encuestadas no presenten ningún tipo de deterioro cognitivo u otra patología que pueda afectar a los resultados del cuestionario. Por tanto, se harán las comprobaciones oportunas para garantizar la validez de los resultados. D_casañ_garcia_PAC3

×