Publicidad
Tembang macapat
Tembang macapat
Tembang macapat
Tembang macapat
Publicidad
Tembang macapat
Tembang macapat
Tembang macapat
Tembang macapat
Tembang macapat
Publicidad
Tembang macapat
Tembang macapat
Tembang macapat
Tembang macapat
Tembang macapat
Publicidad
Tembang macapat
Tembang macapat
Tembang macapat
Tembang macapat
Tembang macapat
Publicidad
Tembang macapat
Tembang macapat
Tembang macapat
Próximo SlideShare
MacapatMacapat
Cargando en ... 3
1 de 22
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Tembang macapat

 1. Tembang Macapat Mochammad Nu'man Ramadhani XI IPS 1/16 SMAN 1 PASURUAN i
 2. Daftar isi ii ii i Halaman judul Daftar isi Filosofi tembang macapat Ancese tembang macapat 1 Paugerane tembang macapat Unsur kebahasaan Contoh tembung 14 15 16 19
 3. Filosofi tembang macapat 1
 4. Tembang macapat nggadhahi makna proses gesang manungsa, proses wonten pundi tuhan nyukani ruh-ipun , ngantos manungsa kasebat wangsul kalih piyambakipun 2
 5. Ancase Tembang Macapat 1. Maskumambang 2. Mijil 3. Sinom 4.Kinanthi 5. Asmarandana 6. Gambuh 7. Dhandanggula 8. Durma 9. Pangkur 10. Megatruh 11. Pocung
 6. Maskumambang Jawa : Gambaraké jabang bayi sing isih ono kandhutané ibuné, sing durung kawruhan lanang utawa wadhon, Mas ateges durung weruh lanang utawa wadhon, kumambang ateges uripé ngambang nyang kandhutané ibuné. Indonesia : Menggambarkan kehidupan manusia saat ada di dalam kandungan ibunya yang mana saat itu belum diketahui jenis kelaminnya. "Mas" artinya belum diketahui laki-laki atau perempuan, sedangkan "kumambang" artinya hidupnya mengambang di dalam rahim ibunya. 3
 7. Mijil Jawa : Ateges wis lair lan jelas priya utawa wanita Indonesia : Menggambarkan masa di mana manusia dilahirkan (kondisi bayi). 4
 8. Sinom Jawa : Ateges kanoman, minangka kalodhangan sing paling wigati kanggoné wong anom supaya bisa ngangsu kawruh sak akèh-akèhé. Indonesia : Menggambarkan masa kanak-kanak sampai remaja manusia, di saat itulah manusia perlu belajar sebanyak-banyaknya. 5
 9. Kinanthi Jawa : Saka tembung kanthi utawa tuntun kang ateges dituntun supaya bisa mlaku ngambah panguripan ing alam ndonya. Indonesia : Kinanthi berasal dari kata "kanthi" ayang artinya dituntun (dilatih) tentang cara hidup di dunia. Dalam arti lain dilatih tentang karakter yang baik. Misalnya ketaatan beribadah, sopan-santun, dsb. 6
 10. Asmarandana Jawa : Ateges rasa tresna, tresna marang liyan (priya lan wanita lan kosok baliné) kang kabèh mau wis dadi kodrat Ilahi. Indonesia : Asmarandana artinya rasa cinta kepada lawan jenisnya, dan itu sudah menjadi kodrat manusia. 7
 11. Gambuh Jawa : Saka tembung jumbuh / sarujuk kang ateges yèn wis jumbuh / sarujuk njur digathukaké antarane priya lan wanita sing padha nduwèni rasa tresna mau, ing pangangkah supaya bisaa urip bebrayan. Indonesia : Gambuh berasal dari kata "jumbuh" atau "sarujuk" yang artinya jika sudah cocok (dengan yang dicintainya), dilanjutkan dengan mengikat tali pernikahan untuk menjalani hidup bersama. 8
 12. Dhandhanggula Jawa : Nggambaraké uripé wong kang lagi seneng- senengé, apa kang digayuh bisa kasembadan. Kelakon duwé sisihan / kulawarga, duwé anak, urip cukup kanggo sak kulawarga. Mula kuwi wong kang lagi bungah / bombong atine, bisa diarani lagu ndandanggula. Indonesia : Menggambarkan kehidupan orang yang sedang bahagia, apa yang dicita-citakan terwujud. Mulai dari pekerjaan, keluarga, dll. 9
 13. Durma Jawa : Saka tembung darma / wèwèh. Wong yen wis rumangsa kacukupan uripé, banjur tuwuh rasa welas asih marang kadang mitra liyané kang lagi nandhang kacintrakan, mula banjur tuwuh rasa kepéngin darma / wèwèh marang sapadha – padha. Kabèh mau disengkuyung uga saka piwulangé agama lan watak sosialé manungsa. Indonesia : Durma berasal dari kata darma / wèwèh. orang yang sudah merasa berkecukupan hidupnya akan muncul rasa belas kasih kepada sesamanya. Sehingga akan muncul rasa ingin memberi. Hal ini dipengaruhi oleh pendidikan agamanya dan watak sosialnya. 10
 14. Pangkur Jawa : Saka tembung mungkur kang ateges nyingkiri hawa nepsu angkara murka. Kang dipikir tansah kepingin wèwèh marang sapadha - padha. Indonesia : Pangkur berasal dari kata mungkur yang artinya menyingkirkan (menahan) hawa nafsu. 11
 15. Megatruh Jawa : Saka tembung megat roh utawa pegat rohe / nyawane, awit wis titi wanciné katimbalan marak sowan mring Sing Maha Kuwasa. Indonesia : Megatruh berasal dari kata "megat roh" artinya meninggal. Saat itu lah waktu kembalinya ruh kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. 12
 16. Pocung Jawa : Yen wis dadi layon / mayit banjur dibungkus mori putih utawa dipocong sak durungé dikubur. Indonesia : Artinya jika sudah meninggal, manusia kemudian akan ditinggalkan oleh semua harta dunianya. yang dibawa hanya beberapa lembar kain kafan yang membungkus raganya di dalam kubur. 13
 17. Ancase tembang macapat TEMBANG MACAPAT ISINE PITUTUR KANG DIANDHARAKE KANTHI WICAKSANA. TEMBANG MACAPAT NGANDHUT PIWELING SUPAYA ING JAMAN BIYEN WONG TUWA NGGUNAKAKE TEMBANG MACAPAT KANGGO PITUTUR MARANG ANAK TEMBANG MACAPAT WIWIT WIWITAN ANA ING ABAD XIV MASEHI NGANT SAKI DIGUNAKAKE ING PANGURIPAN SOSIAL, KALEBU MINANGKA HIBURAN, ESTETKA, PENDIDIKAN. ANA UGA KANG NGGUNAKAKE PAGELARAN TRADISIONAL PIRANTI KORESPONDENSI TEMBANG MACAPAT MANTRA KANGGO NGUSIR BALA, KUMPUL-KUMPUL ADAT JAWA KANCA, UPACARA KEGIATAN PANGESTU LAN FILOSOFI SIKLUS URIP.. 14
 18. Paugerane Tembang Macapat Apa tegese guru gatra? Guru gatra kuwi cacahe larik (banyaknya baris) saben pada (tiap bait). Apa tegese guru wilangan? Guru wilangan kuwi cacahe wanda (jumlah suku kata) saben larik (tiap baris). Apa tegese guru lagu? Guru lagu kuwi wuni pungkasane saben larik. Wuni pungkasane saben gatra (a, i, u, e, o) uga diarani dong dinge swara 15
 19. Unsur Kebahasaan Tembang Macapat Tembung garba tegese yaiku tembung (kata) loro utawa luwih kang digabung dadi siji sarono nyudha cacahing wandane utawa ngurangi cacahing wandane. Tembung garba diarani tembung kang uga bisa kasebut tembung sinandhi. Amerga tembung iki digawe kangge nyingkat tembung loro uga menak ngucapake. 1) Tembung Garba Tuladha: 1. 2. 3.
 20. Unsur Kebahasaan Tembang Macapat Tembung kawi, yaiku tembung- tembung sing asale saka basa jawa tengahan/Jawa Kuno. Tembung iki bisasane digunake saben dino, mula saiki wes arang keprungu 2) Tembung Kawi Tuladha: 1. 2. 3.
 21. Unsur Kebahasaan Tembang Macapat Dasanama yaiku tembung-tembung kang tegese padha. Dalam bahasa Indonesia, dasanama adalah kata- kata atau istilah yang memiliki arti sama. Jika dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah sinonim atau persamaan kata. Dengan adanya tembung dasanama, kita akan lebih menyebutkan sesuatu berkali-kali atau berulang tanpa menimbulkan kesan monoton. 1) Tembung Dasamana Tuladha: 1. 2. 3.
Publicidad