Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Tema 6. Prezentare.pdf

 1. TEMA 6. Controlul bugetar. - Să relateze despre esența și necesitatea bugetelor flexibile; - Să descrie etapele controlului bugetar; - Să analizeze abaterile de la buget și să formuleze concluzii și recomandări. • Bugetele flexibile: conсept și necesitate; • Conceptul de control bugetar; • Analiza abaterilor de la valorile bugetate • Sistemul de control bugetar Termeni cheie: control bugetar, buget flexibil, analiza de sensibilitate, abatere de la buget
 2. 6.1. Bugetele flexibile: concept și necesitate
 3. Ce este un buget static? Ce este un buget flexibil? Abaterile în raport cu bugetul static.
 4. 4 Bugetul flexibil este un buget special care este folosit pentru a compara ce s-a întamplat de fapt și ceea ce ar fi trebuit să se întample, bazându-ne pe mărimea vânzărilor. Bugetul static este cel proiectat. Diferența ???
 5. 5 Principala diferență dintre bugetul static și bugetul flexibil este aceea că bugetul static este o prognoză financiară inițială, care conține toate veniturile și costurile bugetare pentru anul financiar următor, iar bugetul flexibil este un buget care este ajustat prin includerea modificărilor în numărul de unități produse. Ambele bugete sunt considerate repere importante în procesul de control bugetar. Bugetul flexibil este singurul tip de buget fezabil pentru control, care va conţine variaţiile volumului de producţie și reprezintă un instrument de control al costurilor, utilizat pentru evaluarea performanţelor. El este întocmit la sfârşitul perioadei, când nivelul efectiv al producţiei este cunoscut. În acest context, apare întrebarea: dacă bugetul flexibil este bazat pe producţia efectivă, care nu este cunoscută decât la sfârşitul perioadei, cum poate fi el numit buget? Bugetul flexibil arată costurile care ar fi trebuit generate pentru a obţine nivelul efectiv de producţie şi reprezintă bugetul pe care l-am fi elaborat la începutul perioadei dacă am fi prezis perfect nivelul de producţie efectiv.
 6. 6 O abatere în raport cu bugetul static este diferența dintre un rezultat efectiv și nivelul bugetat corespunzător al acestuia din bugetul static. Abaterile pot fi: • Favorabile – are drept efect o creștere a profitului în raport cu valoarea bugetată. Astfel, pentru venituri, creșterea este o abatere favorabilă, pentru costuri – descreșterea este o abatere favorabilă; • Nefavorabile – are drept efect o scădere a profitului. Abaterile nefavorabile mai sunt numite și abateri adverse în unele state europene (Marea Britanie). • Bugetele flexibile și abaterile îi ajută pe manageri să înțeleagă de ce performanțele efective diferă de cele planificate. Fiecare abatere pe care o calculăm reprezintă diferența dintre o valoare bazată pe un rezultat efectiv și valoarea bugetată corespunzătoare. Abaterile le sunt utile managerilor în deciziile lor de planificare și control. ABATERILE ÎN RAPORT CU BUGETUL PLANIFICAT
 7. 7 Exemplu: Fie entitatea „Alfa” este o entitate care produce un singur tip de produs. În baza rezultatelor obţinute după prima lună de executare a bugetului se prezintă următoarea informaţie privind execuţia bugetului cu referire la vînzări (Tabelul 6.1). Tabelul 6.1. Raport de performanţă: compararea datelor efective cu cele bugetate. Nr. Indicatori Rezultate efective Ponderea, % Bugetul static Ponderea, % Abateri în raport cu bugetul static 1 2 3 4 5 6 7 1. Unități vîndute, buc. 1550 - 1633 - -83N 2. Venituri din vînzări, lei 620000 100 636870 100 -16870N 3. Costuri variabile total, inclusiv: 481500 77,66 482389 75,74 -889F Materiale, lei 325500 52,50 326600 51,28 -1100F De personal, lei 96000 15,48 93694 14.71 2306N Indirecte 60000 9,68 62095 9,75 -2095F 4. Contribuția marginală de producere, lei (rd.2- rd.3) 138500 22,34 154481 24,26 -15981N 5. Costuri constante 32000 5,16 30496 4,79 1504N 6. Rezultat brut, lei (rd.4-rd.5) 106500 17,18 123985 19,47 -17485N
 8. 8 Exemplu: Fie entitatea „Alfa” este o entitate care produce un singur tip de produs. În baza rezultatelor obţinute după prima lună de executare a bugetului se prezintă următoarea informaţie privind execuţia bugetului cu referire la vînzări (Tabelul 6.1). Tabelul 6.1. Raport de performanţă: compararea datelor efective cu cele bugetate. Nr. Indicatori Rezultate efective Ponderea, % Bugetul static Ponderea, % Abateri în raport cu bugetul static 1 2 3 4 5 6 7 1. Unități vîndute, buc. 1550 - 1633 - -83 N 2. Venituri din vînzări, lei 620000 100 636870 100 -16870 N 3. Costuri variabile total, inclusiv: 481500 77.66 482389 75.74 -889 F Materiale, lei 325500 67,60 326600 67,70 -1100 F De personal, lei 96000 19,94 93694 19,42 +2306 N Indirecte 60000 12,46 62095 12.88 -20905 F 4. Contribuția marginală de producere, lei (rd.2- rd.3) 138500 22,34 154481 24,26 -15981 N 5. Costuri constante 32000 5,16 30496 4,79 +1504 N 6. Rezultat brut, lei (rd.4-rd.5) 106500 17,18 123985 19.47 -17485 N
 9. 9 1. Pasul 1 ,,Identificarea cantităţii efective” –1550 unităţi. 2. Pasul 2 ,,Determinarea venitului din vânzări conform bugetului flexibil” = Preț bugetar × Cantitatea efectivă = 636870/1633*1550 = 604500 lei 3. Pasul 3. „Determinarea costurilor totale conform bugetului flexibil”. Costul variabil conform bugetului flexibil = Costul variabil bugetat × Cantitatea efectivă • Costuri variabile materiale – 326600/1633*1550 = 310 000 lei • Costuri variabile cu personalul – 93694/1633*1550 = 88931,84 lei • Costuri variabile indirecte – 62095/1633*1550 = 58938,92 lei • Total costuri variabile conform bugetului flexibil = 457870,76 lei • Costurile totale conform bugetului flexibil = Total costuri variabile conform bugetului flexibil + Total costurile constante bugetate =457870,76 + 30496 =488366,76 lei Elaborarea bugetului flexibil va avea loc în 3 pași:
 10. 10 1. Pasul 1 ,,Identificarea cantităţii efective” – 1 550 unităţi. 2. Pasul 2 ,,Determinarea venitului din vânzări conform bugetului flexibil” = Preț bugetar × Cantitatea efectivă = (636 870 : 1 633) × 1550 = 604 500 lei 3. Pasul 3. „Determinarea costurilor totale conform bugetului flexibil”. Costul variabil conform bugetului flexibil = Costul variabil bugetat × Cantitatea efectivă • Costuri variabile materiale – 326 600 : 1 633 × 1 550 = 310 000 lei • Costuri variabile cu personalul – 93 694 : 1 633 × 1 550 = 88 932 lei • Costuri variabile indirecte – 62 095 : 1 633 × 1 550 = 58 939 lei Total costuri variabile conform bugetului flexibil = 457 871 lei Costurile totale conform bugetului flexibil = Total costuri variabile conform bugetului flexibil + Total costurile constante bugetate = 457 871 + 30 496 = 488 367 lei. Elaborarea bugetului flexibil va avea loc în 3 pași:
 11. 11 Tabelul 6.2. Raport de performanţă: abateri în raport cu bugetul flexibil şi cu volumul vânzărilor. Nr. Indicatori Rezultate efective Bugetul flexibil Abateri în raport cu bugetul flexibil Bugetul static Abateri atribuite volumului vînzărilor 1 2 3 4 5=3-4 6 7=4-6 1. Unități vîndute, buc. 1550 1550 1633 2. Venituri din vînzări, lei 620000 604500 636870 3. Costuri variabile total, inclusiv: 481500 457871 482389 Materiale, lei 325500 310000 326600 De personal, lei 96000 88932 93694 Indirecte 60000 58939 62095 4. Contribuția marginală de producere, lei (rd.2- rd.3) 138500 146633 154481 5. Costuri constante 32000 30496 30496 6. Rezultat brut, lei (rd.4-rd.5) 106500 116137 123985
 12. 12 Tabelul 6.2. Raport de performanţă: abateri în raport cu bugetul flexibil şi cu volumul vânzărilor. Nr. Indicatori Rezultate efective Bugetul flexibil Abateri în raport cu bugetul flexibil Bugetul static Abateri atribuite volumului vînzărilor 1 2 3 4 5=3-4 6 7=4-6 1. Unități vîndute, buc. 1550 1550 - 1633 -83 N 2. Venituri din vînzări, lei 620000 604500 +15500 F 636870 -32370 N 3. Costuri variabile total, inclusiv: 481500 457871 +23629 N 482389 -24518 F Materiale, lei 325500 310000 +15500 N 326600 -16600 F De personal, lei 96000 88932 + 7068 N 93694 -4762 F Indirecte 60000 58939 + 1061 N 62095 -3156 F 4. Contribuția marginală de producere, lei (rd.2- rd.3) 138500 146629 - 8129 N 154481 -7852 N 5. Costuri constante 32000 30496 +1504 N 30496 - 6. Rezultat brut, lei (rd.4-rd.5) 106500 116133 -9633 N 123985 -7852 N Verificare: -9633N + (-7852N) = - 17485N
 13. 6.2. Controlul bugetar
 14. 14 Etapele procesului bugetar Stabilirea sistemului bugetar Elaborarea și aprobarea bugetelor Identificarea obiectivelor întreprinderii Realizarea de studii pregătitoare Elaborarea proiectelor bugetelor Analiza, discutarea și coordonarea proiectelor bugetelor Adoptarea definitivă a bugetelor Stabilirea responsabilităților în executarea bugetelor Analiza ulterioară a bugetelor (controlul execuţiei)
 15. 15 Controlul bugetar presupune compararea permanentă a rezultatelor reale cu previziunile cuantificate ce figurează în bugete, în vederea stabilirii abaterilor, informării conducerii de la diferite niveluri ierarhice, luării măsurilor corective necesare, aprecierii activității responsabilului de buget etc.
 16. 16 Misiunea controlului bugetar • identificarea şi explicarea abaterilor de la prevederile bugetelor. Pentru a fi eficient controlul bugetar trebuie să fie efectuat: • suficient de frecvent, • suficient de descentralizat. Controlul bugetar răspunde la două obiective: • controlul execuţiei bugetelor, • reajustarea previziunilor bugetare şi luarea de măsuri corective. În procesul controlului bugetar dintr-o întreprindere sunt implicaţi doi actori: • controlorul de gestiune, care exercită controlul bugetar, • responsabilul unui buget, adică persoana controlată care trebuie să justifice abaterile de la bugete.
 17. 6.3. Analiza abaterilor de la valorile bugetate.
 18. 18 • În planul aplicării, controlul pune un anumit număr de probleme tehnice: I) stabilirea diferențelor II) trierea și comunicarea abaterilor III) explicarea abaterilor
 19. 19 I. Prima faza, stabilirea diferențelor, pune două probleme: • comparabilitatea între previziuni și realizări. Pentru a compara, este necesar ca categoriile bugetare și contabile să fie comparabile, structurarea lor bugetară să fie identică cu cea contabilă. Aceasta înseamnă că bugetul planificat trebuie să corespundă organizării contabile. • operativitatea cunoașterii. Pentru ca informația privind devierile dintre bugete să îi fie utilă celui interesat, ea trebuie obtinută la timp. STABILIREA DIFERENȚELOR
 20. 20 Abaterile îi ajută pe manageri să înțeleagă de ce performanțele efective diferă de cele planificate. Fiecare abatere pe care o calculăm reprezintă diferența dintre o valoare bazată pe un rezultat efectiv și valoarea bugetată corespunzătoare. Abaterile pot fi: • Favorabile – are drept efect o creștere a profitului în raport cu valoarea bugetată. Astfel, pentru venituri, creșterea este o abatere favorabilă, pentru costuri – descreșterea este o abatere favorabilă; • Nefavorabile – are drept efect o scădere a profitului. Abaterile nefavorabile mai sunt numite și abateri adverse în unele state europene (Marea Britanie). TRIEREA ȘI COMUNICAREA DIFERENȚELOR
 21. 21 Managementul prin excepție este o practică managerială ce constă în a se concentra asupra domeniilor care nu funcționează la nivelul așteptărilor (de exemplu, vânzări insuficiente ale unui produs) și a acorda o atenție mai mică domeniilor care funcționează conform așteptărilor. Managerii folosesc informațiile utilizate de abateri pentru a-și repartiza eforturile: ei acordă în mod sistematic mai multă atenție domeniilor cu abateri mai mari. De exemplu, să presupunem că nivelul efectiv al costurilor asociate rebuturilor și recondiționărilor la o uzină de aparate depășește cu mult costurile bugetate. Aceste abateri îi vor determina pe manageri să caute explicații și să ia din timp măsuri corective, asigurând astfel mai puțin rebuturi și recondiționări în producția viitoare.
 22. 22 Diferențele constatate dintre bugetele executate și cele planificate trebuie triate pe baza următoarelor reguli: • Informația trebuie comunicată numai aceluia pe care îl privește direct. • Trebuie reținute numai diferențele importante, care au o influență majoră asupra fenomenului cercetat. TRIEREA ȘI COMUNICAREA DIFERENȚELOR Indicatori Bugetat Realizat Abaterea absolută Abaterea relativă Venit din vînzări 200000 198000 -2000 N -1% N Costul vînzărilor 180000 187600 +7600 N +4.22 N Profit brut 20000 10400 -9600 N -48% N
 23. 23 III. Explicarea abaterilor ca ultima fază constă în a le întelege și a lua deciziile în consecință. Abaterile le sunt utile managerilor în deciziile lor de planificare și control și sunt folosite și în evaluarea performanțelor. EXPLICAREA DIFERENȚELOR Cauze controlabile • care pot fi influențate prin deciziile de gestiune. Cauze necontrolabile • care nu pot fi influențate prin deciziile unui responsabil.
 24. 24 Tipuri de control în dependență de impactul acestuia: Represiv Incitativ
 25. 25 În continuare, prezentăm un model de identificare şi explicare a abaterilor de la buget, pe exemplul bugetului de vânzări. Variaţia (abaterea) venitului din vînzări de la valoarea bugetată reprezintă diferenţa între venitul din vînzări realizat (VVr) şi venitul din vînzări bugetat (VVb), adică: ΔVV= VVr-VVb Această abatere de la buget a venitului din vînzări are două explicaţii posibile: - o variaţie a cantităţii vândute (∆Q), deoarece la preţul de vânzare bugetat, cantităţile efectiv vândute sunt diferite de cantităţile bugetate: ΔQ= (Cantitatea reală – Cantitatea bugetată) x Preț bugetat - o variaţie a preţului (∆P), deoarece cantităţile efective sunt vândute la un preţ diferit de cel bugetat: ΔP= (Preț real – Preț bugetat) x Cantitate reală
 26. 26 Exemplu: La finele unei luni, controlorul de gestiune şi responsabilul compartimentului de vânzări din Societatea Alfa S.A. realizează controlul asupra bugetului de vânzări. Din compararea vânzărilor reale cu cele bugetate rezultă o abatere favorabilă de la buget de 12.200 u.m. Detaliile acestei abateri sunt prezentate în următorul tabel: Indicatori Realizat Bugetat Abatere Produs A Produs B Produs A Produs B Preț unitar 100 150 108 135 Cantitate 800 700 750 680 Venit din vînzări 80000 105000 81000 91800 Total 185000 172800 +12200
 27. 27 Tabelul 6.5. Analiza abaterii veniturilor din vînzări pe produse și pe variația prețului și a cantității. Variația cantității (ΔQ) Cant. reală (Qr) Cant. bugetată (Qb) Preț bugetat (Pb) Variație (Qr-Qb)xPb Produs A 800 750 108 Produs B 700 680 135 Variația cantității Variația prețului (ΔP) Preț real (Pr) Preț bugetat (Pb) Cantitate relală (Qr) Variație (Pr-Pb)xQr Produs A 100 108 800 Produs B 150 135 700 Variația prețului Total variație +12200
 28. 28 Tabelul 6.5. Analiza abaterii veniturilor din vînzări pe produse și pe variația prețului și a cantității. Variația cantității (ΔQ) Cant. reală (Qr) Cant. bugetată (Qb) Preț bugetat (Pb) Variație (Qr-Qb)xPb Produs A 800 750 108 +5400 Produs B 700 680 135 +2700 Variația cantității +8100 Variația prețului (ΔP) Preț real (Pr) Preț bugetat (Pb) Cantitate relală (Qr) Variație (Pr-Pb)xQr Produs A 100 108 800 -6400 Produs B 150 135 700 +10500 Variația prețului +4100 Total variație +12200
 29. 29 În cazul în care o întreprindere realizează venituri din vânzarea mai multor produse, abaterea de la buget este influenţată şi de „structura vânzărilor”, care antrenează o descompunere a variaţiei cantităţii în alte două abateri parţiale de la buget: - variaţia volumului global (∆VG) al vânzărilor: se compară cantităţile reale totale cu cele bugetate totale, la preţ mediu bugetat (Pmb), conform relaţiei: ∆VG = (ΣQr - ΣQb) x Pmb; - variaţia structurii vânzărilor (∆S): se compară preţul mediu prestabilit (Pmp) cu preţul mediu bugetat (Pmb), pentru totalul cantităţilor reale: ∆S = (Pmp – Pmb) x ΣQr, unde: - preţul mediu bugetat reprezintă cifra de afaceri bugetată raportată la cantitatea totală bugetată: Pmb = Σ (QbPb)/ΣQb. - preţul mediu prestabilit ţine cont de evoluţia reală a vânzărilor şi este obţinut plecând de la cifra de afaceri prestabilită, aceasta din urmă fiind calculată prin multiplicarea cantităţilor reale vândute cu preţul de vânzare bugetat: Pmp = Σ (QrPb)/ΣQr.
 30. 30 Variația venitului din vînzări (∆VVr-∆VVb)=12200 Variaţia cantităţii: ∆Q = (Qr – Qb) x Pb (pe fiecare produs) =8100 Variaţia preţului: ∆P = (Pr – Pb) x Qr (pe fiecare produs) = 4100 Variaţia volumului global: ∆VG = (ΣQr - ΣQb) x Pmb Variaţia structurii vânzărilor: ∆S = (Pmp – Pmb) x ΣQr
 31. 31 1) Preţul mediu bugetat (Pmb) este: [(750 x 108) + (680 x 135)]/(750 + 680)] = 120,83 u.m. 2) Preţul mediu prestabilit (Pmp) este: [(800 x 108) + (700 x 135)]/(800 + 700) = 120,6 u.m. 3) Variaţia volumului global al vânzărilor Societăţii Alfa S.A. este : ∆VG = [(800 + 700) – (750 + 680)] x 120,83 = 8.458 u.m. 4) Determinarea variaţiei structurii vânzărilor Societăţii Alfa S.A. se face astfel: (120,6 – 120,83) x (800 + 700) = - 358 u.m.
 32. 32 Variația venitului din vînzări (∆VVr-∆VVb)=12200 Variaţia cantităţii: ∆Q = (Qr – Qb) x Pb (pe fiecare produs) =8100 Variaţia preţului: ∆P = (Pr – Pb) x Qr (pe fiecare produs) 4100 Variaţia volumului global: ∆VG = (ΣQr - ΣQb) x Pmb = 8458 Variaţia structurii vânzărilor: ∆S = (Pmp – Pmb) x ΣQr = -358
 33. 33 VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE!!!
Publicidad