Publicidad
Projectelinguisticcentre elluch1415
Projectelinguisticcentre elluch1415
Projectelinguisticcentre elluch1415
Projectelinguisticcentre elluch1415
Publicidad
Projectelinguisticcentre elluch1415
Projectelinguisticcentre elluch1415
Projectelinguisticcentre elluch1415
Projectelinguisticcentre elluch1415
Projectelinguisticcentre elluch1415
Publicidad
Projectelinguisticcentre elluch1415
Próximo SlideShare
PROJECTE LINGÜÍSTICPROJECTE LINGÜÍSTIC
Cargando en ... 3
1 de 10
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

Projectelinguisticcentre elluch1415

  1. PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE Elaborat al març del 2008 Revisió i aprovació pel Consell Escolar: 28/5/2015
  2. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Ernest Lluch PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 2 0.ÍNDEX INDEX 2 INTRODUCCIÓ 3 MARC NORMATIU 4 CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC 5 EL CATALÀ COM A LLENGUA VEHICULAR I D’APRENENTATGE 6 EL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE LA LLENGUA CASTELLANA 8 EL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE LES LLENGÜES ESTRANGERES: ANGLÈS 9
  3. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Ernest Lluch PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 3 1.INTRODUCCIÓ El Projecte Lingüístic de Centre forma part del Projecte Educatiu de centre i emmarca el tractament de les llengües al centre, tant pel que fa l’ensenyament de les diferents llengües al centre i com a la seva utilització, tot tenint en compte la realitat socio-cultural del seu alumnat i d’acord amb la normativa vigent. El Projecte Lingüístic concreta: • El tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge. • El procés d’ensenyament-aprenentatge del castellà. • El procés d’ensenyament-aprenentatge de les llengües estrangeres. • Els criteris generals per a les adequacions del procés d’ensenyament de les llengües, tant globalment com individualment, a la realitat sociolingüística del centre. • La continuïtat i coherència educativa, pel que fa als usos lingüístics, en els serveis escolars i en les activitats organitzades per l’AMPA. Com a tal, el Projecte Lingüístic és un instrument que vincula a alumnes, mestres, famílies i altre personal del centre respecte a l’objectiu comú de fer-lo efectiu.
  4. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Ernest Lluch PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 4 2.MARC NORMATIU El marc normatiu del Projecte Lingüístic és el següent: • La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) 12/2009 de 10 de juliol en l’artícle 12 del capítol 2. • El Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments d’Educació Primària. • Ordre EDU/221/2007 de 29 de juny del 2007.
  5. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Ernest Lluch PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 5 3.CONTEXT SOCIOLINGÜÍSTIC “La societat en la que actualment vivim és una realitat plural. Diverses llengües, costums i ideologies són una de les seves principals característiques i Abrera és un exponent clar d’aquesta realitat”. L’Escola Ernest Lluch és un centre públic d’Educació Infantil i Primària d’Abrera que promou en el conjunt de la seva comunitat una educació integral, de qualitat i compromesa amb la societat actual, dins un marc de coeducació, aconfessionalitat, pluralisme i defensa de valors democràtics. En la nostra societat hi ha diversos llenguatges i sistemes de comunicacions que transmeten significacions diverses i a l’escola han de ser apresos, treballats i interpretats. L’ensenyament-aprenentatge de la llengua és un àmbit de treball molt important a l’escola. Abrera està situat a 20km de Barcelona i és un municipi amb una població en augment. Això, ha esdevingut en que hi hagi moltes famílies que hagin vingut a viure a Abrera en els darrers 10 anys. Així doncs, el nostre alumnat és divers i majoritàriament té el castellà com a llengua materna. La nostra escola té un 7.6% d’alumnes immigrants, majoritàriament provinents del Marroc però amb la tendència actual a la incorporació d’alumnat també d’altres països de l’Àfrica o de Sud-Amèrica. Actualment, la majoria d’alumnes procedents d’altres països ja són nascuts aquí, per això la seva llengua vehicular a l’escola és el català i/o el castellà. La totalitat del professorat disposa de la capacitació i el coneixement de la llengua catalana i castellana. Així mateix, paulatinament augmenta el nombre de docents que tenen cert nivell de coneixement de la llengua anglesa. Pel que fa a les persones que intervenen en la resta d’activitats de centre (monitors de serveis, d’activitats extraescolars, cuineres, personal d’administració i serveis, junta de l’AMPA...) utilitzen la llengua catalana com a llengua de comunicació.
  6. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Ernest Lluch PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 6 4. EL CATÀLA COM A LLENGUA VEHICULAR I D’ENSENYAMENT- APRENENTATGE 4.1 El català com a llengua vehicular del centre: En l’article 11 del Capítol II de la Llei d’Educació de Catalunya 12/2009 s’estableix el català com a llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu. L’escola vetlla per l’ús del català en totes les situacions i activitats internes i externes del centre tant orals com escrites: el material didàctic i els llibres de text, i també les activitats d’avaluació, el menjador, les activitats extraescolars i les comunicacions amb les famílies. Els mestres del centre, exerceixen la seva funció docent emprant normalment el català, tant en les activitats d’ensenyament i aprenentatge com en la comunicació en l’àmbit general de centre tal i com estableix l’article 13 del Capítol II de la LEC 12/2009. En el cas que alguna família no tingui les competències lingüístiques en català es farà una comunicació personalitzada en la llengua pactada i, si fos necessari, amb els recursos d’un traductor. Els comunicats adreçats a les famílies dels alumnes que tramiti la Comunitat Educativa seran redactats en català. 4.2. El procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua catalana: L’aprenentatge de la llengua catalana es fa des de l’inici del 2n cicle d’Educació Infantil i l’aprenentatge de la lecto-escriptura es fa en català ja que és la llengua vehicular del centre. La distribució horària del català a Educació Primària és la següent: Llengua i literatura catalana Estructures lingüístiques comunes 1r 3 h/setm 1h/setmCicle Inicial 2n 3 h/setm 210h 1h/setm 70h 3r 3 h/setm 1h/setmCicle Mitjà 4t 3 h/setm 210h 1h/setm 70h 5è 3 h/setm 1h/setmCicle Superior 6è 2 h/setm 175h 1h/setm 70h TOTAL 595h 210h
  7. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Ernest Lluch PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 7 Les estructures lingüístiques comunes 1 tenen el català, normalment, com a llengua vehicular i serveixen com a base per a l’aprenentatge de les dues llengües oficials a Catalunya: el català i el castellà. En la classe d’Estructures Comunes es fa desdoblament amb dos mestres per a poder atendre més individualment a l’alumnat. En els diferents cicles també es fa un treball per tal de millorar tota l’expressió oral dels alumnes amb diferents tipus d’audicions, converses, debats,... Es contempla disposar de material didàctic, programari i recursos TAC, llibres de lectura i consulta en català a la classe i a la biblioteca escolar a disposició de la Comunitat Educativa. 1 Entenem com a Estructures lingüístiques comunes els continguts lingüístics comuns entre la llengua catalana i la llengua castellana i que són transferibles. Les estructures lingüístiques comunes són: estratègies lectores, treball de llengua oral (comprensió i expressió), treball de llengua escrita (comprensió, expressió, esquema, resum, subratllat, seqüenciació d’esdeveniments, idea principal…), signes de puntuació, tipologia textual, terminología que s’utilitza, aspectes gramaticals comuns.
  8. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Ernest Lluch PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 8 5. EL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE LA LLENGUA CASTELLANA El procés d’ensenyament-aprenentatge de la llengua castellana tindrà garantida la presència adequada en tot el currículum de l’ensenyament de l’Educació Primària. Es vetllarà perquè tots els alumnes adquireixin una bona competència lingüística en aquesta àrea. Donades les característiques sociolingüístiques dels alumnes, l’iniciació de la llengua castellana es farà de manera oral al primer curs del Cicle Inicial i progressivament s’anirà introduint la part escrita. La distribució horària de llengua castellana a Educació Primària és la següent: Llengua i literatura castellana 1r 2 h/setmCicle Inicial 2n 2 h/setm 140h 3r 2 h/setmCicle Mitjà 4t 2 h/setm 140h 5è 2 h/setmCicle Superior 6è 2 h/setm 145h TOTAL 420h El/La mestre que imparteix l’àrea de castellà a 1r i 2n és un mestre/a que no és tutor del cicle per tal de no interferir en el model lingüístic (català) que els nens i nenes tenen amb els seus respectius tutors. En canvi, a partir de 3r és el tutor de l’altre grup-classe del mateix nivell i/o algun mestre/a del mateix cicle qui imparteix l’àrea de llengua castellana. Es contempla disposar de material didàctic, programari i recursos TAC, llibres de lectura i consulta en castellà a la classe i a la biblioteca escolar a disposició de la Comunitat Educativa.
  9. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Ernest Lluch PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 9 6. EL PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE DE LES LLENGÜES ESTRANGERES: ANGLÈS La llengua estrangera que s’introdueix en el centre és la llengua anglesa. La introducció es comença a Educació Infantil de forma oral. Progressivament a Educació Primària s’introdueix la part escrita i també la introducció de l’anglès com a llengua vehicular en una altra àrea curricular (Science) a partir de 3r de Primària. Tot aquest procés es va iniciar i, progressivament, s’ha anat consolidant amb el Projecte d’Innovació de Llengües Estrangeres des del curs 2008/09 fins el curs 2010/11. La distribució horària de la Llengua anglesa a Ed.Infantil és la següent: Llengua anglesa Educació Infantil 2 h/setm 140h El procés a Educació Infantil s’inicia amb una petita immersió oral a la llengua anglesa a través d’un dels espais del Joc Simbòlic (espai on un petit grup d’alumnes de P3 a P5 juguen i el/la mestre/a interactua amb ells en anglès). A més a més, a P5, l’entrada al matí hi ha l’especialista en anglès que fa rep als alumnes en anglès. I a Educació Primària: Llengua anglesa Science 1r 2 h/setmCicle Inicial 2n 2 h/setm 140h 3r 2 h/setm 1h/setmCicle Mitjà 4t 2 h/setm 140h 1h/setm 70h 5è 2 h/setm 1h/setmCicle Superior 6è 2 h/setm 140h 1h/setm 70h TOTAL 420h 140h A Educació Primària es porten a terme diverses activitats per a fomentar l’ús d’aquesta llengua: assistència a una obra de teatre en anglès, tallers de Science en anglès (1 per cicle), projects (1 per cicle),.. dins de l’àrea d’anglès i/o Science. Els especialistes que imparteixen aquesta àrea ho fan en llengua anglesa i amb el màxim rigor lingüístic.
  10. Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Ernest Lluch PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE 10 Es contempla disposar de material didàctic, programari i recursos TAC, llibres de lectura i consulta en anglès a l’aula d’anglès a disposició de la Comunitat Educativa.
Publicidad