Deb7

356 visualizaciones

Publicado el

s

Publicado en: Educación
0 comentarios
0 recomendaciones
Estadísticas
Notas
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

Sin descargas
Visualizaciones
Visualizaciones totales
356
En SlideShare
0
De insertados
0
Número de insertados
17
Acciones
Compartido
0
Descargas
2
Comentarios
0
Recomendaciones
0
Insertados 0
No insertados

No hay notas en la diapositiva.

Deb7

  1. 1. Ï ‘ . ‘j v. ” I r »‘ z y v ' Í ' l} Ï ví. ‘ Iú. . nr-«yhí «Hu-u, u A Íupulfi‘ "JIM ¡‘tu "b" lr‘ ¿I í Ürpiuríllu) ch ¡nun ¡ku-rn I'M. WH HI LIÍZM LH’; Itkfuïuxldna; (La) MK; d- ucunmg “‘“ d” P! ‘ Í‘ T" Mutua u ¡cl 9 iq» «L! lar: L‘ ¿IU (Inti-n U _)/ ‘ZLJMIH. munïn ¿‘q ¡¡¿r. ,a. ,¡¿‘ ¡h ‘y. (¡Ud ¡H ÏÜ" "wi {Ap A .1 ¿(‘pu ¡mount («la-g ïflvíkq; «u! f. “ a ¡dí mu; (, ¡¿u. ... .¿(’¿ (I'm. ¡O (x{uaï. :¡; ¡ u. “k. “u p“ A -¿¿ wm“, pu‘ , I k] dí '11,“ ‘—“- l” "IHU 1' ” «Q H Ü (' l ¡.0 )_ iíïul‘ 1'! ‘ ¿ ‘¡A! . Lu (‘gin in‘ N. ‘ n; uk ¿(I IIïU-. I>Zu- ¡(no CIJHJKI ¡fi ]I'¡('1¡u. ;,, ¡n| .i. ‘-. GNU, ‘ "r 7 y. l v a , . u i Y ¡p.49 oso ¿w ‘m “p, D. ¡{A1. a N‘ ¡“(c guita ¡{M201 Zmïrxlzxm- . ¿l?
  2. 2. f q T’ W213 _¡ ; ¡-r¡, . u’. *¡‘» «a ¡w n ¿r m, ‘ "x ' _ , . C 1 ":0 x b ¡ L ' "C " m“ / r, f " I K0 3 - v‘. a u) I - ' y‘ r, 4;. í-“¡H- »-L mp m! ‘ s UH b: ug. ) ‘a - Mm. ) ' n u 4 ¡1 , ÜÏHJÏL Ï. ‘"'"| IÍÏ(J ) ‘H ‘L ‘r-wf É Ï! ‘ 1 r‘: 9.7" tu" JIÍ, (a) L Ï| c'- W) ha ‘J ' - Í. 1 L, p L. p H o 1.4 J, q‘ : -_. 37m1)‘, [3 pg‘, - , -. _ -; _:, "_*—_, nt¿ á. LL . u x1 ’. a_ ‘_ ' . ¡‘cin : » "' 17:’? ! -- l; ‘: ' . v. -. En una fhïkflmí‘ W ¡Inti-I ¿“i Pi“ ¿ñ 154w (¡muy Ü (Zea! Cad! ) iOffÜ uíillkx! IWHJ ÍG u! [Lïúbtb ¿Ii ¡tllcno ‘tu (ada d; Lquufiho ¿JA Pmfluct m benqmc. 25o“; mmfifkvy, (¡U5 un, fvmfü Kim Nncwgfia lllttL-otg dc nuca; ¡m ' ¿m(, _¡, ,(3 (u bIUPUy; n. ’ Pwdfl (C ‘¡CD pk”) C“ _bimjtvu. al’! [c1 '7(¿‘7}dí. ¡r. 3g ¡umdén hmu (LÍCKUCUILQÍJHC Iwnfa (5:19 de, Lrcncchp L .3- «5 do. uuu“. cxvnfiut {por pr¿. blt‘: nu_ dv, vlfltïluúqlvcl 11O_/ I.¿uj1;q han, ‘ ma, ¿k ' '15 Ïmh” d‘ CMLL fu” ( aunk’? F“ (‘7 LWÜHLJuW g (¡Kinky C4114”; debüfl ‘Éfidcí n’ (UU PJ|0 (¡Ud ¿ga máynïo U ‘íngyuu? w, ‘ I‘ ¡ '11‘? o . .-U. .. i Y‘Ü. . '. ‘ I l "' 'Ï' ‘y ’ I u u)‘ unv J? » " ¡{lt 4 J, f’: 2' ' ‘CD -l . “'«': ' ‘v . - s‘ 1:’ _) H‘ J f T. ¿‘a
  3. 3. Ifl¿gEIflW WIIIIHI m. fi!ÍÜÍ . . HZ «fina: u vn tm JF Ehnlnmúnullllnlnllll Hñamiminnuhinummemal NIIHIIIIIIIIIIIIIIII 4IHIII III *HHIIIHI 1UIIlIUIII M JIHHMHEIIIEIEJHESÍ JIHÉIIUIIIMIEB M 1IIIIIflIIIEBIH' - 'fiI_IIII! IIIIIIDIIEg= :IIwflIWHflÉflIfl' ‘ w znlllnunnznnl zgggnggnnlnl Hflflühfifiwmflllllll IIIHHWIEFJIIIII = =IIII n manu: %A . *} % IIII I IIIID flmgH| mmmW-¿Hmflllllllggllllqll WIIIIIÉHI unan: fi D ‘Jl ; ¿agaaIIIn¡¡imááánI IIIII HIIIIIIIIIIIIÉEEEHIII IHIEQIIIIIIIIIIII I iüfikmflmmmgiifiilll III llllllllllsgll , 5 ü“%Éfifififianá&%m WII» I= III= IIIIIIIH= =EEE. IIDIIII m“- EHUEÉÉIÉQÍÜE ME . ««: %r&m= w AH" ú 1.. .}. o. " ‘ ¡Fu ‘"É5É%5É%z"2t"áWmM"zvw"u «- ‘“ ”ú: EmfiE3@mrñán: zgmjiIm= ü ulmmunnannnnnmnnnmuln _ Immnmnnmnmulmnnmnlnnmml 1Eggg= g3mII¡II¡II IIIII_uq; ;_ Í ‘ u ; mn2mt"
  4. 4. my A HE? nnnalnmmaan . 4 I Hagl ¡mLï_¡'. _I_. ’b1 A a _»uv»u I IEBEEEEIHHWHII‘ I ». n¡ IIIIIEHñHElIfllüS‘; ; T »¡_M_F'”; ;¿ I1auu5;gm¡m@W.4C3 I“= * . »nnmnumnmvmmT«= .. I . _ . . :. H un-: *q ‘ . ( 1L! “En 1 0‘. II-III I 4.: b IQIIIIIEBHIIIJ . _ ‘gmmmflEIIlI I _h , fi« QEHHIIIIIII I IIM Lp__ ' IIUI ”MfiKEmBfiI¡JIE¡IflI. '. A T EMHIIIIEEEWBIEEHIIEEÉHHWHH1* IHEBIÜHQIIIIIEÜE W-EEHBII&EflHÉE' nw. ¿_'FIIIIIIII ': ¿EEEIIlIIHIIIm¿_ “MHHMIIIIIIIIIIEBSEEIIIIIM"uh Y «A» . * I "WH-H- 5g“ * ’44Áifiiíl+. H¿¿. 11 T. =A Munt m. _.. .. sqwnmzxfimzmsmmnn ; ¿¿" M «EnI?2IpEE “Wu . ‘ UI _ "_I ‘[2: ,1 "1 J _. C-L . ._-. _L E ¿í y—-— —+- -———. —. r » , '
  5. 5. mama , ‘V

×