Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
சிறகைதயின் ோதோறறம்
2.1 சிறகைதயின் ோதோறறம்
கோலம் கோலமோகக் கைத ொசோலவதம், கைத ோகடபதம் எலலோதோதசஙகளி
லம், எலலோ மககளிைடோயயம் வோய...
டடளளன. கடமபஙகளில் சிறகழநைதகளககப் ‘போடட கைத’ ொசோலலம் மரப
உணட. அமமரப ோபோனதைலமைற வைர தமிழ் மணணில் இரநத வநதளளத.
பினப ‘எழதத மரப...
2.1.1 உலக ொமோழிகளில் சிறகைதயின் ோதோறறம்
உலக நோடகளில், மறற நோடகைளவிட அொமோிககோவில் தோன் சிறகைதமி
க விரபபமோன இலககிய வடவமோகப் ...
பிரோனஸ் நோடடல் ோதோனறிய சிறகைதகள் உலக அளவிோலோய மிகபபகழப
ொோறறைவ ஆகம். ொமோிமீ (Merimee), போலஸோக் (Balzac), மோபபசோன்(Maupa
ssa...
இஙகிலாநதில் ரடயாட் கிபளிங் (Rudyard
Kipling),ஆர்.எல்.ஸடவனசன் (R.L.Stevenson), கதாீன் மானஸ்ஃபலட் (Kathe
rene Mansfield), தா...
கதாமஞசாி (1826), ஈசாபபினநீதிககைதகள் (1853), மதனகாமராஜன் கத
ைை (1885), மயில் இராவணனகைத (1868), மபபததிரணட பதைம கத
ைை (1869),...
ைாற, தமிழில் சிறகைத மயறசிகள் அசச வடவிலசமார் ஒர நறறாணடக் கால
ம் ோமறெகாளளபபடடன எனபைத அறியமடகினற
• சிறகைத
இனைறய பைடபபிலககியஙக...
ெபாதவாகச் சிறகைதகள் ஒர படபபிைனைய அடபபைடயாககெகாண்
ட உயரநத கறிகோகாளகைள வலயறததகினறன. ோமலம் சிறகைதகளபிற பட
ைைபபிலககியஙகைளப் ோப...
விைதகள் ோதோனறின. அவவோோற கைதகளிலம் மரபநிைல மோறி,பதைம இடமப
ெெறத் ெதோடஙகியத. இதன் விைளவ சிறகைத இலககியமசிறநத இலககிய வ
டவமோய் ம...
சிறகைதகக இலககணோமோ, வைரமைறோயோ, பணோபோ கிைடயோதஎன்
ற கறோவோரம் உணட. ஆனோல் சிறகைதகக, பணோபோ தனிஇலககணோமோ
இலைல எனற கறிவிட மடயோத எனோ...
கறிஞசிக் கலயில் (51) கபிலர் போடய களவன் மகன் எனற ெசயயளக
ரதைத இஙக எடததக் ெகோளோவோம். தோகததிறக நீர் பரக வரமவழிபோபோகக
ன் ோபோல, ...
த மனததில் நிைலதத நிறகோத. கைதயின் மடவ உைரககபபடல் அலலதசிநதி
ககச் ெசயதல் ஆகியவறறின் மலோம பைடபபோளோின் ஆறறல்உணரபபடம். ஆ
கோவ சிற...
ைைேய விவரிககம் பைடபபரளர், அவன் இறநத பிறகஅவன் மைனவிககம் அத
ேை நிைல ஏறபடவைத உசசககடடமரக அைமததமனததில் பரதிபபிைன ஏறப
டததி விடகி...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

சிறுகதையின் தோற்றம்

 • Sé el primero en comentar

சிறுகதையின் தோற்றம்

 1. 1. சிறகைதயின் ோதோறறம் 2.1 சிறகைதயின் ோதோறறம் கோலம் கோலமோகக் கைத ொசோலவதம், கைத ோகடபதம் எலலோதோதசஙகளி லம், எலலோ மககளிைடோயயம் வோயொமோழி மரபோக இரநதவநதிரககிறத. நோகோிகம் ோதோனறவதறக மனோப, மககள் இனக் கழககளோகஇயஙகி வநத ப ோோோத, ஓயவ ோநரஙகளில் சக மனிதரகளிடம் ொதோடரபொகோளவதறகம், கடமப உறவினரகளடன் ொபோழைதக் கழிககவம் கைதகறம் மரைபக் ைகயோணட வந் தளளனர். கைத கறபவர் தனனைடயகறபைன வளததோலம், அனபவததின் பயனோலம், தோன் கணடைதயமோகடடைதயம் விோிததச் ொசோலல, ோகடோபோோின் ொபோழத ோபோககிறகத் தைணநினறனர். ‘ஒோர ஒர ஊோில் ஒோர ஒர ரோஜோவோம்’ எனற சவோரஸயஉணரோவோட கைத ொதோ டஙகம் மரபம் நமமிைடோய இரநதளளத.ொபோயமொமோழி, ொபோயககைத, பைன கைத, கடடககைத, பழஙகைதஎனொறலலோம் கைதகள் அககோலததில் சடடபப
 2. 2. டடளளன. கடமபஙகளில் சிறகழநைதகளககப் ‘போடட கைத’ ொசோலலம் மரப உணட. அமமரப ோபோனதைலமைற வைர தமிழ் மணணில் இரநத வநதளளத. பினப ‘எழதத மரப’ ஏறபடட ோபோத, கைதகள் ொபோிய எழததககைதகளோ க எழதபபடடன. பினனர், அசச இயநதிர வரைகககப் பினனர்,அககைதகள் நலகளோகவம் ொவளிவநதன. இனறம், அைவ ொபோிய எழததககைதகள் எ னற ொபயோில் விறபைனயில் உளளன. அலல அரசோணி மோைல,பலநதிரன் கைத, வர அபிமனய, மயில் இரோவணன் கைத, சதகணடஇரோவணன் கத ைோ, நலலதஙகோள் கைத, அோிசசநதிரன் கைத எனறஇககைதகள் பல. ோமைல நோடகளில் கறிபபோக அொமோிககோ, பிரோனஸ் ஆகியநோடகளிலம், கீைழ நோடோன ரஷயோவிலம் சிறகைத எனற ொபயோில் ஒரநிகழசசி, ஓர் உணர் சசி, ஓோிர போததிரஙகைள அடபபைடயோகக் ொகோணட,அைரமணி ோநரததில், ஒர ோோ அமரவில் படதத மடததவிடக் கடய கைதகளோதோறறம் ொபறற அசோசறின . ஆஙகிலக் கலவியின் கோரணமோக,நமமவரகளம் அோத ோபோனற கைத மரைப ந மமிைடோய உரவோககதொதோடஙகினர். இபபடத் ொதோடஙகியததோன் தமிழச் சிற கைத வரலோற.
 3. 3. 2.1.1 உலக ொமோழிகளில் சிறகைதயின் ோதோறறம் உலக நோடகளில், மறற நோடகைளவிட அொமோிககோவில் தோன் சிறகைதமி க விரபபமோன இலககிய வடவமோகப் ோபோறறபபடகிறத. நோவைல விடசசிறகத ைோகோக அஙகச் ொசலவோகக அதிகம். பிரோஙக் ஓ கோனர் (Frank O ‘Connor) எனற சிறகைத விமரசகர், "அொமோிககரகள் சிறகைத எழதவதிலகோணபிககம் திறைமையப் போரததோல், அத ைோ அவரகள் ோதசியக் கைலயோகககரதகிறோரகள் எனற ொசோலலலோம்" எனற கறிபபிடகிறோர். "அொமோிககமககளிைடோய இரககம் ோவகமம் ொபோறைமயினைமயம் கோரணமோ கததோனசிறகைத வடவம் அொமோிகக இலககிய உணரவகக ஏறபைடயதோயிறற " எனறவிலலயம் டன் ஹொவலஸ் (William Dean Howells) எனற மறொறோரவிமரசகர் கறியளளோர். அொமோிககோவின் மிகச் சிறநத சிறகைத பபைடபபோளரகளோக விளஙகம் எடகர் ஆலனோபோ, நததோனியல் ஹோதோன், வோஷிஙடன் இரவிங், ஓொஹனறி ஆகிோயோர் உலக நோடகள் அைனததிலமச ொோலவோககப் ொபறறவரகளோகத் திகழகினறனர்.
 4. 4. பிரோனஸ் நோடடல் ோதோனறிய சிறகைதகள் உலக அளவிோலோய மிகபபகழப ொோறறைவ ஆகம். ொமோிமீ (Merimee), போலஸோக் (Balzac), மோபபசோன்(Maupa ssant) ஆகிய சிறகைத ஆசிோியரகள், ஆஙகில ொமோழிொபயரபபினமலமோக உலகததின ரோல் அறியபபடடனர். இவரகளில், மோபபசோன்தோன்இநதிய ொமோழிச் சிறகைத ப் பைடபபோளிகளகக வழிகோடடயோகஇரநதிரககினறோர். ரஷயோவில் ொசகோவ் (Chekkov), தரகோனவ், ொகோொகோல் (Gogol) ஆகிோயோர் பகழொபறற சிறகைத எழததோளரகள். இவரகளில் ொகோொகோல்எழதிய ோமலஙகி (Overcoat) பகழொபறற கைதயோகம். இககைதையமனமோதிோியோகக் ொகோணடதோன் ரஷயோ வில் பலர் சிறகைத பைடததளளனர்.அைதக் கரததில் ொகோணட, "ொகோொகோலன் ோமலஙகியள் இரநததோனநோஙகள் எலலோரம் பிறநத வநோதோம்" (We all come out from under Gogol’s Overcoat) எனற கறி, நனறி போரோடடகிறோர் தரகோனவ். ொகோொகோல் ,ரஷயோவில் ‘சிறகைதயின் தநைத’ எனற ோபோறறபபடகிறோர்.
 5. 5. இஙகிலாநதில் ரடயாட் கிபளிங் (Rudyard Kipling),ஆர்.எல்.ஸடவனசன் (R.L.Stevenson), கதாீன் மானஸ்ஃபலட் (Kathe rene Mansfield), தாமஸ் ஹாரட (Thomas Hardy), ோஜாசப் கானராட் (Joseph Conrad), ெஹனறி ோஜமஸ் (Henry James), ோஜமஸ் ஜாயஸ் (James Joice) ோபானறவரகள் சிறகைத எழததாளரகளில் மககியமானவரகள் ஆவாரகள் .இஙகிலாநதில் ஸடரானட் (Strand), ஆரகஸ (Argosy), பியரசனஸ் ோமகஸன்(P earsons Magazine) எனற இதழகள் சிறகைதகளகக மககியததவமெகாடதத ெவளியிட் டன. 2.1.2 தமிழில் சிறகைதயின் ோதாறறம் தமிழ் ெமாழியில் அசச இயநதிரம் கணட பிடககபபடட பினபவரமாமனி வர் (1680-1749) எழதிய பரமாரதத கர கைத எனற கைத நல்,அவர் காலததி றகப் பிறக, 1822 இல் ெசனைன கலவிச் சஙகததாரால்அசசிடபபடடத. இநநலதான், சில ஆயவாளரகளால் தமிழின் மதலசிறகைத நலாகச் சடடபபடகிறத. பினப
 6. 6. கதாமஞசாி (1826), ஈசாபபினநீதிககைதகள் (1853), மதனகாமராஜன் கத ைை (1885), மயில் இராவணனகைத (1868), மபபததிரணட பதைம கத ைை (1869), தமிழறியம் ெபரமாளகைத (1869), விோவக சாகரம் (1875), கதா சிநதாமணி (1876) எனற கைதநலகள் ெவளியாயின. பணடதர் ச.ம.நட ோைச சாஸதிாி, தமிழ் நாடடல் வழஙகிவநத ெசவிவழிக் கைதகைளத் ெதாகதத, தககாணததப் பரவ கைதகள்(1880), திராவிடப் பரவ காலக் கைதகள் (1 886), திராவிட மததிய காலககைதகள் (1886) எனற தைலபபகளில் ெவளிய ைிடடார். ெதலஙகிலமகனனடததிலம் வழஙகி வநத ெதனாலராமன் கைத, மாியாைத ராமன் கைதோபானற கைதகளம் தமிழில் அசசாயின. அஷடாவதா னம் வராசாமிெசடடயார் ெதாகதத விோநாத ரச மஞசாி எனற கைத நல் 1876 இலெவளிவநதத. இதில் கமபர், ஒடடககததர், காளோமகம், ஏகமபவாணன் ,ஒளைவயார் ோபானோறார் வரலாற கைதயாகச் ெசாலலபபடடளளத.திரமணம் ெசலவகோகசவராய மதலயார் அபிநவக் கைதகள் எனற கைததெதாகதிைய எ ழதி ெவளியிடடளளார். இதில் கறபலஙகாரம், தனபாலன்,ோகாமளம், சபைபய் யர், கிரஷணன், ஆஷாடபதி எனற ஆற கைதகள்இடம் ெபறறிரநதன. இவவ
 7. 7. ைாற, தமிழில் சிறகைத மயறசிகள் அசச வடவிலசமார் ஒர நறறாணடக் கால ம் ோமறெகாளளபபடடன எனபைத அறியமடகினற • சிறகைத இனைறய பைடபபிலககியஙகளின் கைதககர மனித வாழவிலரநோதஉ ரவாகிறத. இவவைகயில் மனிதரகளின் அனபவஙகளம், எணணஙகளமசிறப் பாக - சதநதிரமாக - ெவளிபபடம் ெபாழத பைடபபிலககியஙகளோதானறகின் றன. இவவிலககியஙகள் நாவல், சிறகைத, நாடகம், கவிைதஎனற பலவ ோைற வடவஙகைளக் ெகாணட விாிவ ெபறகினறன. இவறறளசிறகைத மனித வாழகைகோயாட மிக ெநரஙகி இரககம் இலககியவைகயாகிறத. • சிறகைதப் பைடபபிலககியம் எநத வைகப் பைடபபிலககியததிறகம், ஆரவததிறகம் ோமலாக மனறஅ டபபைடகள் ோதைவபபடகினறன. 1) வாழகைக அனபவம் 2) வாழகைகையக் கரநத ோநாககம் ஆரவம் 3) கறபைனத் திறன் ஆகியனவாம். இததனைமயிோலோய சிறகைதப் பைடபபிலககியஙகளோதானறி யளளன. சிறகைத, உைரநைடப் பைடபபிலககியததிறக உாியத. 20 ஆமநறறாணடன் பதைமகளாக இைவ உரவாகியளளன. நாடட மககளின் அனறாட வாழகைக நிகழவகள், கறபைனகள் சிறகைதகளாக மலரகினறன.இ ககாலப் பைடபபிலககியஙகளள் சிறநததாகச் சிறகைத இலககியமகரதபபடகி றத. உயிராக உணரசசியம், உரவமாக ெமாழியம் அைமநதசிறகைத வாழவ ப ெைறறளளத. மககைள இனபறததம் வைகயிலம்,அறிவறததம் வைகயிலம் சி றகைதகள் ோதானறியளளன. சிறகைதப் பைடபபிலககியஙகளின் மலம் வாழகைக உயரநதிரககிறத. மதஙகள் வளரநதிரககினறன. மனிதப் பணபகள் ெமரோகறி இரககினறன.இத ைைப் பறறி இபபகதியில் காணோபாம். எ.கா : 1. காநதியடகள் அாிசசநதிரன் கைத மீத ஈடபாட ெகாணட உணைமோபசபவராக விளஙகினார். 2. வரககைதகைளக் ோகடட சிவாஜி தீரனாகத் திகழநதார்.
 8. 8. ெபாதவாகச் சிறகைதகள் ஒர படபபிைனைய அடபபைடயாககெகாண் ட உயரநத கறிகோகாளகைள வலயறததகினறன. ோமலம் சிறகைதகளபிற பட ைைபபிலககியஙகைளப் ோபாலோவ உயிரததடபபைடயனவாயவிளஙககினறன. பைடபப எனபத இயறைகயின் மன் ஒர கணணாடையத் தககிபபிடபப தோபால் அைமவதாகம். கணணாடயில் ெதாிவன உணைமயானெபாரளகள் அலல. அைவ ோபாலகளம் அலல. உணைமைய ஒததபிமபஙகள். சிறகைதப் பட ைைபபிலககியம் இததைகய வடவிைனோயெபறறளளத. உணைம நிகழவகள், அனபவஙகைளக் ெகாணடைமவதாலசிறகைத பைடபபிலககிய வைகககப் ப ெைாரததமைடயதாகிறத. 1.1.1 பைடபபிலககியம் அறிவின் வாயிலாக உலகதைத அறிவைதவிட, பலனகளின் வாயிலாகஉ லகதைதக் காண மயறசி ெசயதல் ோவணடம். இததைகய பைடபபாளாின்உண ரசசிோய பைடபபிலககியத் ோதாறறததிறக அடபபைடயாகிறத. ஓர்அழகான கா டசிையக் காணம் அைனவரம் அககாடசிகக உணரசசி வடவமதரவதிலைல. ப ெைரமபாோலார் அைத மறநத விடகினறனர். கைலயளளமபைடததவரகள் மட் டோம அநத அழகணரசசிைய மனததில் பதிதத, அதறகககைல வடவம் தநத அ ழியாமல் காககினறனர். அழகணரசசியம்,நணணணரசசியம் மிகக மனிதனின் உணரசசி ெவளிபபாோடபைடபபிலககியததிறகக் காரணமாகிறத. பைடபபிலக் கியஙகள் எழககாரணஙகளாவன : 1) மனிதன் தன் அனபவதைதத் தாோன ெவளியிட ோவணடம் எனறவிரபபம். 2) பிற மககளடன் மனிதன் ெகாணடரககம் ஈடபாட. 3) மனிதன், உணைம மறறம் கறபைன உலோகாட ெகாணடரககம் ஈடபாட. 4) தன் அனபவததிறகக் கைலவடவம் ெகாடகக ோவணடம் எனறஆரவம். இனி, பைடபபிலககியததின் தனைமகைளக் காணோபாம். ெசாறகளால் திறமபட அைமவோத பைடபபிலககியம். பைடபபிலககியம் தனி ஆறறல் ெபறறவரகளால் உரவாககபபடகிறத. பைடபபாளன் தன்உளள ததில், உணரவகளடன் பதிநதவறைற மடடோம பைடததககாடடகிறான். எநத ஒர பைடபபம் ெபாதமககளால் ஏறகபபடட,அறிஞரகளின் ஆதரவ ெபறறால் ம டடோம நிைலதத நிறக மடயம்.அவவைகயில் பைடபபிலககியஙகள் உணைம ந ைிகழவகைளக் ெகாணடவிளஙககினறன. பைடபபிலககியம் மனிதரகளின் உள் ளதைத ஆளகிறத.மனித மனம் பணபட உதவகிறத. ஒர சமதாயததின் விரப் ப, ெவறபப,நமபிகைக மதலயவறைறப் பணபடததவன பைடபபிலககியஙகள ோை.இஙஙனம் பைடபபிலககியஙகள் மனித வாழவிறகத் தைண நிறபைதஅறிய லாம். 1.1.2 சிறகைத இலககியம் இநதியாவில் ஏறபடட ஆஙகிலக் கலவி, அறிவியல் பரடசி, ோதசிய எழசசி ஆகியன உைரநைட இலககியதைத வளரபபதறகான காரணிகள்ஆயி ன. இநதிய ெமாழிகளிலம் மரபக் கவிைதகள் படபபடயாயக் கைறநத,பதிய க
 9. 9. விைதகள் ோதோனறின. அவவோோற கைதகளிலம் மரபநிைல மோறி,பதைம இடமப ெெறத் ெதோடஙகியத. இதன் விைளவ சிறகைத இலககியமசிறநத இலககிய வ டவமோய் மலர ஆரமபிததத. சிறகைத ஐோரோபபியரவரவோல் தமிழககக் கிைடத் தத எனபத அறியததககத. சிறகைத, மககளின் கைதோகடகம் ஆரவததோல் ெபோழத ோபோககிறகஇட மளிககம் அளவில் ோதோனறியதோகம். இனற, இசசிறகைதகளசமதோயததில் ப லரம் விரமபிப் படததப் பயனெகோளளததகக அளவில்எளிய இலககியஙகளோய் த் திகழகினறன. சிறகைதகள் வோழகைகககததிரபபஙகளோக அைமகினறன. சி றநத சிறகைதகள் ோபோதைன ெசயதஒழககததிைன உயரததவதோகவம் அைமகி னறன. • அைமபப கறபைன ஆறறல், ெசோல் நயம், நைட அைமபப மிகக பைடபபோளோினபட ைெபோப சிறகைதயின் ோதோறறததிறக அடபபைடயோகிறத. அளவிறசிறியதோய் அைமநத, ஆறறல் மிககோதோர் இலககிய வடவமோயச் சிறகைதகளதிகழகினறன . சிறகைத இலககியததிைன மிகச் சிரமமோன ெவளியட எனறகறவத ெபோரந் தம். ஏெனனில், ெசோலகினற கரததில் ெதளிவம், ெவளியடடல் சிககனமம், ெதளிவோன ஓடடமம், ெதோயவிலலோத ஈரபபம்இதற் க அவசியம். ஐநநற பககஙகளில் எழதப் படடரககம் நோவைல விடஐநத பக் கச் சிறகைதயின் ோவகம் மிகதியோனதோகம். சிறகைத எனபத தநதததில் ெபோமைமையக் கரைமயோயச் ெசதககவதப ோெோனறத. நலல நைடயினோல் சிறகைத ெசதககபபட ோவணடம் .ெசோலலகினற ெசயதிைய, கரைமயோயத் ெதளிவோயச் ெசோலல ோவணடம் .இதன் மலோம சிறகைதயின் கைலயமசதைதப் பிரகோசிககச் ெசயய மடயம். இஙஙனம் சிறகைதகள் பைடபபிலககிய வைகயள் ஒனறோயவிளஙகவத ைெ அறியலோம். சிறகைதப் பைடபபோளரகள் தஙகள்உளளததிறகம், விரபபத் திறகம் ஏறப, பறவோழகைகயில் தோம் கோணமகோடசிகைள, அனபவஙகைளக் க ெெோணட சிறகைதகைளப் பதியதோகபபைடககினறனர். இபபைடபபகள் மனித சமகதைத நலவழிபபடததமோநோககில் அைமதல் ோவணடம். சிறகைதகள் மல ம் பைடபபோளோினகறபைன, மனநிைல, ஆளைம ஆகியைவ ெவளிபபட ோவ ணடம். இவ்அளவிோலோய சிறகைதப் பைடபபிலககியஙகள் சிறபபப் ெபற இய லம். சிறகைத இலககணம் வோழகைகயின் ஒர சினனஞசிற கோடசிோயோ, மினனல் ோபோனறநிகழசசிய ோெோ, ெமலலய அைசோவோ, சறோவளியின் சழறசிோயோ, நீரககமிழியினவடடம ோெோ, ஏதோவத ஒர அணவின் சலனோமோ சிறகைதயோக இடமணட.
 10. 10. சிறகைதகக இலககணோமோ, வைரமைறோயோ, பணோபோ கிைடயோதஎன் ற கறோவோரம் உணட. ஆனோல் சிறகைதகக, பணோபோ தனிஇலககணோமோ இலைல எனற கறிவிட மடயோத எனோபோரம் உணட.சிறகைதகெகன இரண் ட நறறோணட கோலப் பதிய மரப ோதோனறிவிடடத. 20 ஆம் நறறோணடன் மறபகதியில் சிறகைதயின் ெபோதவோன தனைமகளகறி தத ஆயவக் கரததகள் ெவளிவநதளளன. இதன் அடபபைடயில்ஆயவோளரக ள் சிறகைதகெகனச் சில வைரமைறகைளச் சடடககோணபிததளளனர். • இலககணம் 1) சிறகைத எனறோல் அளவில் சிறியதோய் இரகக ோவணடம். 2) தனிமனித அலலத சமதோய வோழகைகையச் சைவோயோடபிரதிபலகக ோவணடம் . 3) சிறகைதயில் ஒர மனிதர் அலலத ஓர் உணரவ, ஒர நிகழசசிஅலலத ஒர சிகக ல் தோன் தைலதககியிரகக ோவணடம். 4) அளவகக அதிகமோன கைதமோநதரகளகக அஙக இடமிலைல. 5) விோிவோன வரணைனககம், சழநிைலககம் சிறகைத இடமதரலகடோத. 6) கைறவோன, ஏறற ெசோறகளோல் இைவ சடடககோடடபபட ோவணடம். 7) போததிரஙகளின் உைரயோடலகளில் ெசோறெசடட அவசியம். 8) சிறகைத அளவிற் சிறியதோய், மழைம ெபறற இரகக ோவணடம். 9) சிறகைத நமபக் கடய உணைமத் தனைமயிைனக் ெகோணடவிளஙகதல் ோவ ணடம். 10) நலல சிறகைத ஆல விைதையப் ோபோல் விோிவோகக் கடயகைதககரைவக் க ெெோணடரததல் ோவணடம். ஒர நலல சிறகைத எனபத ஒர சைவமிகக மோமபழதைத இறதிவைரவிர மபிச் சைவபபத ோபோனறதோகம். அவவோற இனறி, மோமபழதைத மதலகடயில ோெோய வசிெயறிநத விட ோவணடம் எனற எணணதைத ஒரசிறகைத ஏறபடததி னோல், அசசிறகைதயினோல் பயன் ஒனறம் இலைலஎனபத ெதோியவரகிறத. ஒர சிறகைதககப் பினோன உளள பைடபபோளோின் கைல ஆறறல் ,கறபைனத் திறன், ெசோலலோடசி, அவர் மைறமகமோகக் கறம் ெசயதி - இைவயைனததம் இலககண வரமபகைள விட மககியமோனைவ.
 11. 11. கறிஞசிக் கலயில் (51) கபிலர் போடய களவன் மகன் எனற ெசயயளக ரதைத இஙக எடததக் ெகோளோவோம். தோகததிறக நீர் பரக வரமவழிபோபோகக ன் ோபோல, தைலவன், தைலவி வடடறக வரகிறோன். தோகதைதததணிகக, நீர் ஊறறமோபோத தைலவன் அவள் ைகையப் பறறகிறோன். தைலவிகசசலடகின் றோள். இைதக் ோகடட தோய் பதறி ஓடவரவைதக் கணட,தைலவைனக் கோடடக் க ெெோடககோமல் ‘அவனகக விககிக் ெகோணட விடடத’எனற தைலவி ஒர ெபோயய ைெக் கறகிறோள். களவன் மகன் எனற அவைனஅனப ெபோஙக ஏசகிறோள். இவவளவம் ஒோர ெநோடப் ெபோழதில் நிகழநத விடகிறத. கறிபபிடடஒர ோெ இடம். மனோற போததிரஙகள். ஒோர உணரசசி. சினனஞ் சிற நிகழவகளமல ம் விோியம் கைத. எவவளவ ெசோறெசடட!, எவவளவ உயிரோறறல்!அநதச் ெசய் யள் எநத நீதிையயம் பகடடவிலைல. ஆனோல் இயறைகயோனஉணரசசிககம், ப ெெணைமயின் பணபககம் இைடோயயோன ோபோரோடடதைதசசிததிோிதத ெவறறி கணடளளத. பைடபபோளோின் இததிறன் இலககணதைதவிட மககியமோனதோகவ ோெ கரத இடமளிககிறத. 1.2.1 சிறகைதயின் ெதோடககம் சிறகைதயின் ெதோடககம் கதிைரப் பநதயம் ோபோனற விறவிறபபோய்அம ைெதல் ோவணடம். சிறநத சிறகைதககச் சிறபபோன ெதோடககம்இனறியைமயோத தோகிறத. அபெபோழத தோன் அதன் ெதோடரசசிெநகிழசசியினறி அைமயம். பட போபோோின் கவனதைத ஒரமகபபடததவம்உதவம். சிறகைதயின் ெதோடககம் வ ெோசகரகைள ஈரதத, படககததணடவதோய் இரததல் ோவணடம். சிறகைதயில் ஒவெவோர வோியமமககியம். அதில் அநோவசியததிறக இடமிலைல எனபதிலர நத ெதோடககம்சிறபபோக அைமய ோவணடயதன் அவசியதைத உணரலோம். சிறகைதையத் ெதோடஙகி எழதவத எனபத யோைன உரவதைதசெசதக் கவதறக ஒபபோகம். ோதகக மரததணடல் யோைனையச் ெசதககவிரமபகினறவ ன், மதலல் யோைனயின் உரவதைத மனததில் பதிததைவததக் ெகோளள ோவண் டம். பின் ஒவெவோர ெசதககைலயம் யோைனயின்உரவதைத ோநோககிச் ெசலத் த ோவணடம். அவவோற இனறி, சிைலையசெசதககபவன் நடவில் ஒர கதிைரய ைெ மனததில் நிைனததோன் எனறோலசிைலயோனத யோைனயின் மகமம், கதிைர யின் உடலமோய் மோறிஅைமநதவிடவம் கடம். அதோவத யோதிைர அலலத கன ைெ ஆகஉரவோகிவிடக் கடம். இவவளவிோல சிறகைதயின் ெதோடககமம் சிற பபோகஅைமயபெபறவிலைல, எனில் அதன் ெதோடரநிகழவகைள ஒரமகபபடத் தல்எனபதம் இயலோமல் ோபோயவிடம். ோமறகணட அளவில் சிறகைதத் ெதோடககததின் மககியததவம்அறியபப டகிறத. 1.2.2 சிறகைதயின் மடவ சிறகைதயின் ெதோடககதைதப் ோபோனோற மடவம் மககியததவம் ெபறலவ ோெணடம். சிறகைதயின் மடவ இறதிவைர படபோபோோின் கவனதைதக் கவரக் கடயதோய் இரகக ோவணடம். சிறகைதயில் மடவ கறபபடவிலைல எனில்அ
 12. 12. த மனததில் நிைலதத நிறகோத. கைதயின் மடவ உைரககபபடல் அலலதசிநதி ககச் ெசயதல் ஆகியவறறின் மலோம பைடபபோளோின் ஆறறல்உணரபபடம். ஆ கோவ சிறநத சிறகைதககச் சிறபபோன மடவ அவசியம்எனபத உணரபபடகிறத . சிறகைதயின் மடவ நனைமயோனதோகவம் அனறித் தீைமயோனதோகவம்அம ைெயலோம். சில ோவைளகளில் கைதயின் மடவ மரணபோடோனதோகவம்அைமவ த உணட. மரணபோடோன மடவகள் படபபவரகைளச் சிநதிககைவபபதம் உண் ட. சிறநத மடவிைனக் ெகோணட சிறகைதோய மனததிலநிைலககம். சிறகைதய ெின் சிறநத மடவ சமகபபயன் விைளவிககக் கடயத.சிலோவைளகளில் சிறகத ைெகளின் மடவகள் தைலபபகளோய் அைமநதநிைலயில் அைவ சிறபபப் ெபறவ தம் உணட. இததைகய சிறகைதகைளபபடககத் ெதோடஙகிய உடோனோய அந்த க் கைதயின் ோபோகைகயம், அதனமடைவயம் அறிநத ெகோளள இயலம். மடவகைளத் தைலபபகளோகக் ெகோணட சிறகைதகள் சிலவறறினெபயர் கைள இஙகக் கோணலோம். நோ.போரததசோரதியின் ஊைமப் ோபச் ச,ெஜயகோநதனின் ோவைல ெகோடததவன், பதைமபபிததனின் திணைணபோபரவழி, ோசோமவின் மஙகளம் ோபோனற கத ைெகைள இதறகஉதோரணஙகளோகக் கறலோம். 1.2.3 சிறகைதயின் உசசநிைல உசசநிைல எனபத, வோசகரகள் எதிரபோரோத வைகயில் அலலதஉணரசசி க் ெகோநதளிபபின் உசசியில் கைதைய மடததலோகம். சிறகைதகளில்உசசநில ைெகக இடமிலைல எனில் அத சோதோரணக் கைதயோகோவ கரதஇடமளிககம். பட ைெபபிலககிய நிைலககத் தகதியைடயதோகோத. உசசநிைலோயபைடபபோளோின் தனிததனைமைய ெவளிபபடததவதோயளளத. பைடபபோளோினமைறமகக் கரத் தகள் சில ோவைளகளில் உசச நிைலகக இடமளிபபதம்உணட. சிறகைதகள், படபபவோிடதோத அடததடதத எனன நிகழோமோ எனறஎதிர் போரபபிைன ஏறபடததி, அதனபின் உசசநிைலகக உோியதோகிப் பயனவிைளவி ககோவணடம். உசசநிைலைய எதிரபோரததப் படககமளவிலதோனசிறகைத அம ைெபபத் ெதோயவினறி அைமயம். சிறகைதயின் உசசநிைலமடவிைனயம், பயன ைெயம் வழஙக வலலதோய் அைமகிறத. கைத நிகழசசி,கைதமோநதர் மலமோகோவ உசசநிைல உயிர் ெபறகிறத. பைடபபோளர்உசசநிைலயிைன அைமததக் ெகோடபபதன் மலோம சிறகைதயின் ெவறறிககவழிவககக மடயம். கலகி அவரகளின் ோகதோோியின் தோயோர் சிறகைதயில் உசசநிைலசிறபபி டம் ெபறகிறத. இசசிறகைதயின் கைதததைலவன், கணவைன இழநதெபணக ளகக ெமோடைடயடதத மககோட இடம் பிரோமணச் சமக வழககதைதமறறிலம் ெவறபபவனோக, அைத மோறற மயலபவனோகக் கோடடபபடகிறோன்.ோமலம் அவ ன் அமமோவகக ோநரநத அநநிைலைய எணணி எணணி வரநதிஉயிைர விடபவ னோகவம் கோடடபபடகிறோன். கைத மழவதிலம் இததைகயஅவனத மனநிைலய
 13. 13. ைைேய விவரிககம் பைடபபரளர், அவன் இறநத பிறகஅவன் மைனவிககம் அத ேை நிைல ஏறபடவைத உசசககடடமரக அைமததமனததில் பரதிபபிைன ஏறப டததி விடகிறரர். 1.2.4 சிறகைதயின் அைமபப சிறகைத விறவிறபபரயத் ொதரடஙகி, அதன் ொதரடரசசியில் ொநகிழசசிஇ லலரமல் இயஙகி, உசசநிைலககச் ொசனற மடவவைர படபபவரினகவனதைத ஒரமகபபடதத ேவணடம். படபபவரகைளச் ேசரரவைடயசொசயயக் கடரத. கைத உணரசசிேயரடடம் உைடயதரய் அைமதலேவணடம். கைதயைமபபரன த சஙகிலதொதரடர் ேபரனறகைதமரநதரகளிைடேய பினனிப் பிைணநத கரண பபட ேவணடம். கைதயினகரபொபரரள் எளிைமயரனதரய் இரகக ேவணடம். சிறகைத மககளகக நமபிகைகயடடவதரய் அைமதல் ேவணடம். சமதரயதேதவ ைைைய நிைறவ ொசயயம் பரஙகிலம் அைமதல் ேவணடம். நலலசிறகைதகக, த ொைரடககமம், மடவம் இனறியைமயரதைவயரகினறன.சிறகைதையப் படகக ம் ேபரத அடதத எனன நிகழம் எனற உணரசசியம்,எதிரபரரபபம் ஏறபடததம் வணணம் கைதயைமபப இரததல் ேவணடம்.பைடபபரளன் கைதயில் இனன உணரசசிதரன் இடமொபறேவணடம் எனபைதமதலல் மடவ ொசயத ொகரளள வ ேைணடம்.

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

 • GanaAnuGanaAnu

  Oct. 11, 2020

Vistas

Total de vistas

2.936

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

3

Acciones

Descargas

10

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

1

×