Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

புதுமைப்பித்தனின் சிறுகதை

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

புதுமைப்பித்தனின் சிறுகதை

  1. 1. பதைமபபிததனின் சிறகைத - ஒர நாள் கழிநதத பதைமபபிததன் தமிழச் சிறகைதகளகெகன ஒர பதிய சகாபததைத உரவாககியவர். இனைறய நவன இலககியததிறகப் பலமான அடபபைட அைமததவர். உலகச் சிறகைதகளின் தரததிறகத் தமிழச் சிறகைதகைள உயரததியவர். ‘நான் கணடத, ேகடடத, கனவ கணடத, காண விரமபவத, காண விரமபாதத ஆகிய சமபவஙகளின் ேகாைவதான் என் சிறகைதகள்’ எனகிறார் பதைமபபிததன். இவரைடய கைதகள் எதாரததப் (Realism) ேபாககிறக இடமளிககினறன. இவரைடய ஒர நாள் கழிநதத சிறகைதமணிகெகாட பததிாிைகயில் 1937 ஆம் ஆணட ெவளிவநதத. இசசிறகைதயின் ேபாககிைனக் காணலாம்.  கைதசசரககம் ஓர் எழததாளாின் ஒர நாள் வாழகைக காடடபபடகிறத. அவரத வடடன் அைமபப மறறம் ெபாரளாதாரச் சழநிைலைய ேநாில் காணபத ேபானறெதார நிைலயில் எழததகளாகியளளன. அவர் கழநைதயின் தறதறபபம், வாயததடககம் நம் வடட மறறம் அணைட வடடக் கழநைதகைள நிைனவடடவதாயளளன. அவர் நணபரகளிடம் ேபசவத, அவரகைள உபசாிபபத ேபானறைவ ெவக இயலபாய் அைமநதளளன. இறதியில் அவர், நணபாிடம் மனற ரபாய் ேகடக, அவர் தனனிடமிரககம் எடடணாைவ மடடம் ெகாடததவிடடச் ெசலகிறார். இைதப் பாரததவிடட அவர் மைனவி உஙகளகக ேவைலயிலைலயா? எனற ேகடடவிடட, திடெரனற நிைனவ வநதவளாக அதில் காபபிபெபாட வாஙகி வரச் ெசாலகிறாள். எழததாளர் இைதக் கைடககாரனககத் தரவதறகாக ைவததிரககிேறன் எனற கற, அத திஙகடகிழைமககத் தாேன... இபெபாழத ேபாய் வாஙகி வாரஙகள் எனற கறகிறாள். அபெபாழத திஙகடகிழைமகக... எனற அவர் இழகக, அவள் திஙகடகிழைம பாரததக் ெகாளளலாம் எனபேதாட கைத மடககப் படடளளத.
  2. 2. பைடபபாளர் இககைதைய அனபவிதத, ரசைனோயாட எழதியிரபபத ெதாியவரகிறத. சிறகைதயின் ஒவெவார வாியிலம் உணைமயின் தாககம் கடெகாணடரககிறத. நாோம அனபவிபபத ோபானறெதார பிரமிபபிைனச் சிறகைத ஏறபடததியளளத. இசசிறகைதயின் மலம் பைடபபாளாின் சிநதைன கீழககாணமாற ெவளிபபடகிறத. • எதிரகாலததிறக இடமினறி அனைறய பெொாழைத எபபடக் கழிபபத எனற எணணி வாழகைக நடததம் பெொாதமககள் இஙகக் காடடப் ெபறகினறனர். • கைதசசழல், பாததிரஙகளின் இயலபததனைம ஆகியவறைறப் படபபவாின் மனததில் பதியசெசயத அதன் வழிச் சிநதிககத் தணடகிறார் பைடபபாளர். • இரபபைதக் கெொாணட திரபதி அைடயம் ெநறிைய வாழகைக ெநறியாகக் காடடகிறார். • கைதமாநதரகளின் வழிநினற பைடபபாளர் எதாரததமாகக் கைதையக் கறிச் ெசலகிறாோரயனறி எநத ஒர சிககைலயம் அவர் சடடககாடடவிலைல எனபத கறிபபிடததககத. வாழகைக வாழவதறோக எனற ெநறி இதனால் உணரததபபடகிறத.  இலககியத் தரம் இசசிறகைதயில் இடமெபறம் பாததிரஙகளின் ெபாதததனைம, ோபசச வழகக, பாவைனகள், சமபிரதாயம் ோபானறைவ இலககியச் சிநதைனகக உாியனவாகினறன. இசசிறகைத ெமயபபாடகளகக இடமளிககிறத. உணைமத் தனைமகக இடமளிதத, படபபவாின் சிநதைனையத் தணடகிறத.
  3. 3. ஒர நாள் கழிநதத: ஒர ஏைழ எழததாளனின் ஒர நாள் பொொாழதிைன வரணிககம் இககைத மிகநத வலயடன் ொசலலம் வாழவின் ஒர பொொாழத நைகசசைவ ேசரநத கறபபடடளளத.மரகதாசர் தினமம் மளிைக கைடயில் கடன் சொொாலல பொொாரடகள் ொபறற தின பொொாழைத களிககம் சராசாி பிரைஜ.விைளயாட ொசனற அவரத கழநைத அலம ாிககா வணடயில் ொசலல ஆைச பட அதறக பணம் இனறி அவைள அைழதத வர பின் மளிைக கைடககாராிடம் திஙகள் வைர கடன் சொொாலல சிாிதத மழபபி வட வநத நணபரகளிடம் பணம் ொபறற அனைறய பொொாழத கழிநத மரகதாசாின் மகிழவேொாட கைத நிைறவைடகிறத.. மரகதாசாின் ஏழைமைய விவாிககம் ஒவொவார இடததிலம் பதைம பிததன் காடட இரககம் உவைமகள் நைகசசைவேயாட தீவிர தனைம ொகாணடைவ. மரகதாசாின் வடட அைமபைப விவாிககம் மன் பதைம பிததன் கறவத "ொசனைனயில் 'ஒடடக் கடததனம்' எனபத ஒர ரசமான விஷயம். வடடச் ொசாநதககாரன், கடயிரகக வரகிறவரகள் எலலாரம் 'திரககழககனறததக் கழக' எனற நிைனததக் ொகாளளவாேனா எனனேமா! "- இககைத எழதொபறறத 1937, இனைறய நிைலயம் இதேவ...மரகதாசாின் நணபர் சபரமணிய பிளைளைய அலம பலல மாமா எனன கறவைத வரம் பகதி வாய் விடட சிாிகக ொசயயம் ஹாசியம்.பதைம பிததன் கைதகளில் மகியமமாக இடமொபறபைவ இரணட,ஏழைம மறறம் நைகசசைவ..இரணடறகம் நிஜ வாழவில் ஏழாம் ொபாரததம் இரபபினம் அவரத கைதயாடலன் சிறபப இரணைடயம் இைணபபத.

×