Claustres

acanet3
Servei Educatiu de l’Alt Maresme
Escola Sot del Camp (Sant Vicenç de Montalt)
Curs 2014-2015
LES ALTES CAPACITATS
EN L´AMBIT EDUCATIU
GUIA DE LA SESSIÓ
1- Presentació i justificació de la sessió
2- Concepció teòrica de les AACC
3- Perfils de l’alumnat amb AACC
4- Avaluació psicopedagògica
5- Intervenció educativa
6- Recursos didàctics
7- Posada en comú
OBJECTIUS DE LA SESSIÓ
• ’alumnat amb altes
precocitat.
•Compartir la intervenció educativa pels alumnes amb
AACC.
•Mostrar diferents recursos pràctics.
CONCEPCIÓ TEÒRICA DE LES AACC
DETECCIÓ
L’objectiu de la detecció és localitzar els
alumnes
que la seva capacitat no està suficientment
estimulada pels programes ordinaris.
2.28%
Un 2,28% de la població es troba en un Q.I superior a 130
CONCEPCIÓ TEÒRICA DE LES AACC
PROCÉS DE DETECCIÓ
Habitualment el fan els mestres, professors, pares i
persones de l’entorn proper al nen/a.
La primera condició per fer de forma fiable la detecció és
tenir un coneixement bàsic de les característiques reals
d’aquests nens.
Per portar-ho a terme cal:
• Trencar els falsos tòpics
• Conèixer les seves característiques generals
• Conèixer les manifestacions i repercussions que les
característiques tenen en el seu aprenentatge i
desenvolupament social i emocional
CONCEPCIÓ TEÒRICA DE LES AACC
Els nens i adolescents amb altes capacitats demostren
respostes notablement elevades, o el potencial
necessari per a aconseguir-les, comparats amb altres
individus de la mateixa edat, experiència o entorn.
Tenen alts nivells de capacitat en les àrees cognitives,
creatives i/o artístiques, mostren una capacitat
excepcional de lideratge o destaquen en matèries
acadèmiques específiques.
Les altes capacitats es poden trobar en nens i
adolescents de tots els grups culturals, en tots els nivells
socials i en tots els àmbits de l’activitat humana.
Guia les altes capacitats detecció i actuació
en l’ àmbit educatiu (2013)
A PARTIR D’AQUESTES TEORIES EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT HA ELABORAT LA GUIA DE LES AACC
CONCEPCIÓ TEÒRICA DE LES AACC
SUPERDOTACIÓ
• Tots els recursos intel·lectuals presenten un nivell elevat tant
memòria i de captació de la informació.
• Aquests recursos es manifesten en el raonament verbal i
’aptitud espacial.
• La seva configuracio intel·lectual possibilita una producció
eficaç en qualsevol àmbit o tasca.
• Disposa d’
CONCEPCIÓ TEÒRICA DE LES AACC
TALENT
•
• ’informació (talent verbal,
•  
discrets, fins i tot deficitaris.
• ’
velocitat d’execució i l’automatització de processos.
• -Tipus de talents:
–
’han d’avaluar amb proves
descobreix per les seves aficions o activitats.
–
CONCEPCIÓ TEÒRICA DE LES AACC
PRECOCITAT
•
’assoliment de nivells de
desenvolupament superiors.
• Els alumnes amb precocitat solen manifestar un major nombre de
•
completament normal.
• A efectes de comportament i d’aprenentatge les persones amb
precocitat solen mostrar les mateixes condicions que infants de major
edat. Igualment, poden mostrar perfils propis del talent acadèmic o de
talents específics.
CONCEPCIÓ TEÒRICA DE LES AACC
SUPERDOTACIÓ
TALENT
PRECOCITAT
PERFILS
CONCEPTUALS
PERFIL DE L’ALUMNAT AACC
PERFILS
JO
BÉ
NI IDEA NO
Luz Pérez. 2013
PERFIL DE L’ALUMNAT AACC
BRILLANTS
Aptituds
Conductes
Necessitats Percepció Suport
familiar
Alt rendiment
Responsables
Perfeccionistes
Conformistes
Busquen l’aprovació
Autoconcepte positiu
Autocrítics
Dependents
Motivació extrínseca
Conèixer les seves
deficiències
Acceptar riscos
Autonomia
Evitar avorriment
Assertivitat/
empatia
Estimats pels
professors
Admirats per la gent
Estimats i acceptats
en família
Independència
Obrir-los relacions
Interessos personals
Obrir-los a experiències
PERFIL DE L’ALUMNAT AACC
DESPISTATS/CREATIUS
Aptituds
Conductes
Percepció Necessitats Suport
familiar
Rendiment desigual
Creatiu
Actiu
Inconsistent en els
seus hàbits
Sensible
Baix autoconcepte
No li agrada el control
Competitiu
ocasional
Ens desespera
Rebel
Pallasso
Simpàtic
Alguns problemes
de conducta
No se li veu com
d’AC
Fer-li entendre el
context
Aprenentatge
d’habilitats
d’autocontrol
Recolzar-li en la
creativitat
Entendre la seva
capacitat
Recolzar-lo en
l’escolar
Modelar-li altres
conductes
Reconduir els seus
interessos
Involucrar-lo en
projectes familiars
PERFIL DE L’ALUMNAT AACC
ADAPTATS
Aptituds
Conductes
Percepció Necessitats Suport
familiar
Rendiments no
excepcionals
Autònoms en el seu
aprenentatge
Entusiasta
Acceptats
Motivació intrínseca
Els agrada aprendre
Accepten els seus
errors
Tendeixen a amagar-se
Acceptats per
tothom
Admirats per les
seves habilitats
Vistos com a
capaços i
responsables
Donar-los
oportunitats
Donar-los reptes
Competir
Facilitar-los nous
camps
Recolzament a
l’escola i a la
comunitat
Subministrar-los
oportunitats als seus
interessos
Amics de tot tipus
Ajudar-los a competir
Eliminar restriccions
de temps i espai
PERFIL DE L’ALUMNAT AACC
ENFADATS
Aptituds
Conductes
Percepció Necessitats Suport
familiar
Malhumorats
Explosius
Baix autoconcepte
Treball inconsistent
Conductes disruptives
 
Els iguals els
etiqueten
Els professors
rebutgen i
ridiculitzen, els
veuen com a
perillosos
Solitaris
Marginats
Líders negatius
Programa individualitzat
Orientació individual,
grupal i familiar
Desenvolupa-ment
d’estratègies
Noves oportunitats
Habilitats socials
Orientació
personalitzada
AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA
Com es fa?
1. La família o el professorat detecta característiques que poden indicar AC d’un alumne.
2. La CAD sol·licita a l’EAP o al departament d’orientació que iniciï el procés d’avaluació
psicopedagògica de l’alumne/a.
3. El professional de l’EAP o l’orientador/a analitza la informació aportada per la família i els mestres i,
si considera que és necessari, inicia el procés d’avaluació psicopedagògica.
4. El professional de l’EAP o l’orientador/a elabora un informe amb el resultat de les valoracions i
propostes que s’escaiguin.
5. La família i l’equip docent són informats del resultat de l’avaluació de les mesures educatives
programades i se’ls lliura l’informe.
6. L’equip docent planifica i porta a terme la resposta educativa requerida per l’alumne.
7. Es realitza un seguiment de les mesures adoptades per, si escau, valorar-ne la continuïtat i/o
modificació.
8. A l’educació primària, si l’avaluació psicopedagògica s’ha fet durant els primers cursos, cal-drà fer
una nova avaluació quan l’alumne cursi 6è de primària.
INTERVENCIÓ EDUCATIVA
ATENCIÓ EDUCATIVA
Pla Individualitzat
El PI és el conjunt de suports i adaptacions que un determinat
alumne/a pugui necessitar en els diferents moments i contextos
escolars i també és el document escrit on consten aquestes
decisions.
- Ordre EDU/296/2008, de 13 de Juny, per la qual es determina els documents i requisits formals
del procés d’avaluació en l’educació primària.
- Ordre EDU/295/2008, de 13 de Juny, per la qual es determina els documents i requisits formals
del procés d’avaluació en l’educació secundària obligatòria
INTERVENCIÓ EDUCATIVA
PROGRAMES QUE ES
PODEN APLICAR…
ACCELERACIÓ
(FLEXIBILITZACIÓ)
AGRUPAMENT
ESCOLAR
AMPLIACIÓ
CURRICULAR
ENTRENAMENT
METACOGNITIU
ENRIQUIMENT
Guia Departament d’Ensenyament
INTERVENCIÓ EDUCATIVA
ACCELERACIÓ
(FLEXIBILITZACIÓ)
- L’ acceleració consisteix en la reducció de la durada d’algun dels
cicles de l’educació infantil i primària i en l’avançament de curs en
l’educació secundària.
- Aquesta estratègia soluciona els problemes d’avorriment i
motivació.
-Pot servir també per millorar les relacions amb els companys, ja
que són més madurs i es troben més bé amb companys més
grans, però caldrà vetllar per satisfer el desenvolupament
socioemocional.
- Sol ser una mesura adequada per a alumnes amb alt ritme
d’aprenentatge (talent acadèmic, precocitat).
INTERVENCIÓ EDUCATIVA
AGRUPAMENT
ESCOLAR
- Es fonamenta en el fet d’ajuntar alumnes de característiques o
interessos semblants per treballar un determinat projecte, una
determinada matèria o per fer un treball de grup.
- Acostuma a ser molt eficaç a l’hora de millorar la motivació i el
rendiment.
- Comporta més avantatges si es tracta d’agrupaments parcials.
INTERVENCIÓ EDUCATIVA
ENTRENAMENT METACOGNITIU
- Aquest recurs s’utilitza per aprendre a gestionar els
propis recursos cognitius i conductuals.
- Acostuma a tenir efectes positius en l’aprofitament
d'aptituds i en l’equilibració, és a dir a evitar que
només es facin servir els punts forts del perfil cognitiu.
- S’introdueixen continguts extracurriculars i se sol fer
fora de l’horari acadèmic.
- Els talents simples són els que en surten més
beneficiats mentre que els talents acadèmics i d’altes
capacitats solen desenvolupar recursos metacognitius
de manera autònoma.
INTERVENCIÓ EDUCATIVA
AMPLIACIÓ CURRICULAR
- Consisteix a afegir continguts al currículum ordinari
i ampliar l’estructura de temes i continguts amb
més informació.
- L’objectiu és no apartar-se del contingut
fonamental però satisfent el seu ritme
d’aprenentatge.
- Aquesta mesura és òptima per a talents acadèmics
i casos de precocitat.
- Si l’ampliació se centra en una sola matèria o àrea,
és perfectament adient pels talents específics.
INTERVENCIÓ EDUCATIVA
ENRIQUIMENT
- Consisteix a planificar una sèrie de temes i activitats que
incloguin continguts del currículum i d’altres externs, però
vinculables.
- L’alumne/a, seguint les pròpies motivacions, tria els que li
són més grats i els treballa de manera paral·lela a les
classes ordinàries.
- La forma en què són treballats les defineix el mateix
alumne/a, realitzant un projecte previ de la tasca a dur a
terme el qual serà supervisat pel professor o orientador.
-L’ajustament a les pròpies característiques es concreta
de manera espontània i l’acció docent se centra a facilitar
vies d’informació, suggeriments,… .
ACTIVITATS PRÀCTIQUES D’ENREQUIMENT
1. ENRIQUIMENT ESPECÍFIC
1.1. Treball per projectes
1.2. Taxonomia de Bloom
2. ENRIQUIMENT COGNITIU
2.1. PIM
2.2. CAIT
TIPUS D’ENRIQUIMENT
RECURSOS PRÀCTICS
- Programacions multinivell:
És la planificació que assumeix la individualització, la flexibilitat i la
inclusió de tots els alumnes.
Document que parla del tema:
http://www.raco.cat/index.php/Suports/article/download/102003/14193
4
- WebQuest. Presenten activitats d'investigació guiada amb
recursos internet que fomenta el treball cooperatiu.
http://www.xtec.cat/~smora/webquest/WQlaprehistoria/index.html
RECURSOS PRÀCTICS
- Les altes capacitats a l’escola inclusiva. Els
Marrameus del carrer Verat Descarat
Maria S. Dauder
PER SABER-NE MÉS
•http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/alumnes/alte
scapacitats
•www.orientacionandujar.es
•Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit
educatiu. Generalitat de catalunya. Departament
d’educació.
•Àngel Guirado Serrat, Mercè Martínez. Alumnado con
altas capacidades. Barcelona: Graó, 2010. Col.lecció
escola inclusiva.
1 de 28

Más contenido relacionado

La actualidad más candente(18)

Altes capacitatsAltes capacitats
Altes capacitats
acanet32.6K vistas
Esquema reflexió d'alumnes d'altes capacitatsEsquema reflexió d'alumnes d'altes capacitats
Esquema reflexió d'alumnes d'altes capacitats
Grup d'Altes Capacitats - ICE UB1.1K vistas
[Grup d'Altes Capacitats] Alumne d'altes capacitats[Grup d'Altes Capacitats] Alumne d'altes capacitats
[Grup d'Altes Capacitats] Alumne d'altes capacitats
Grup d'Altes Capacitats - ICE UB845 vistas
Progrmar Amb CompetenciesProgrmar Amb Competencies
Progrmar Amb Competencies
CORINAT3K vistas
Treball curs altes capacitatsTreball curs altes capacitats
Treball curs altes capacitats
Grup d'Altes Capacitats - ICE UB927 vistas
Directors aaccDirectors aacc
Directors aacc
acanet3315 vistas
Sessio4Sessio4
Sessio4
Manuela Rubio6.8K vistas
Avaluacio 2n Cicle Educació InfantilAvaluacio 2n Cicle Educació Infantil
Avaluacio 2n Cicle Educació Infantil
Manuela Rubio13K vistas
Avaluacio Loe 17nov2008Avaluacio Loe 17nov2008
Avaluacio Loe 17nov2008
cucufato524 vistas
Programacio opos1Programacio opos1
Programacio opos1
Alicia Santiago Tamame ( Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)7K vistas
Pla d'atenció a la diversitat pdvPla d'atenció a la diversitat pdv
Pla d'atenció a la diversitat pdv
ceippuigdenvalls2.3K vistas
Programació Pas a PasProgramació Pas a Pas
Programació Pas a Pas
xaviegui3.1K vistas
Memòria curs 10 11.doc suportMemòria curs 10 11.doc suport
Memòria curs 10 11.doc suport
ceippuigdenvalls399 vistas
Currículum ESOCurrículum ESO
Currículum ESO
Manuela Rubio897 vistas
[Grup d'Altes Capacitats] Treball alumnes d'altes capacitats[Grup d'Altes Capacitats] Treball alumnes d'altes capacitats
[Grup d'Altes Capacitats] Treball alumnes d'altes capacitats
Grup d'Altes Capacitats - ICE UB1.2K vistas
ProgramacióProgramació
Programació
Azucena Vazquez2K vistas

Similar a Claustres(20)

Pla actuacio equip de suport 12 13Pla actuacio equip de suport 12 13
Pla actuacio equip de suport 12 13
ceippuigdenvalls2.1K vistas
Pla d'atenció a la diversitatPla d'atenció a la diversitat
Pla d'atenció a la diversitat
rfito14.5K vistas
C U R RÍ C U L U M E S OneusllibreC U R RÍ C U L U M E S Oneusllibre
C U R RÍ C U L U M E S Oneusllibre
Immaculada Concepció d'Horta225 vistas
CurríCulum EsCurríCulum Es
CurríCulum Es
Immaculada Concepció d'Horta248 vistas
mm
m
Immaculada Concepció d'Horta267 vistas
Pi escol asPi escol as
Pi escol as
rfito1642 vistas
DiversitatDiversitat
Diversitat
Roser Orquin1K vistas
Competencia DocentCompetencia Docent
Competencia Docent
Manuela Rubio2.2K vistas
Orientacio Institut de_l_ArbocOrientacio Institut de_l_Arboc
Orientacio Institut de_l_Arboc
rpujol11.5K vistas
Grups Reduïts a l'ESOGrups Reduïts a l'ESO
Grups Reduïts a l'ESO
cpinarg653 vistas
Programació DidàcticaProgramació Didàctica
Programació Didàctica
Mª Carmen Romero6.6K vistas
Reforç a l’aprenentatgeReforç a l’aprenentatge
Reforç a l’aprenentatge
elisabetrios392 vistas
Orientació escolar 4t ESOOrientació escolar 4t ESO
Orientació escolar 4t ESO
Institut Cristòfol Despuig575 vistas
Sess3 tar_PILE2013Sess3 tar_PILE2013
Sess3 tar_PILE2013
mtinoco1252 vistas
PEC SI Serrallonga (treball del màster de professorat)PEC SI Serrallonga (treball del màster de professorat)
PEC SI Serrallonga (treball del màster de professorat)
Sergio Herreros Martinez252 vistas
1467015 2_967411467015 2_96741
1467015 2_96741
tomtaktes 178 vistas
Plans individuals 16 17Plans individuals 16 17
Plans individuals 16 17
Rocio Avila1.2K vistas

Más de acanet3

L'aigua anna canetL'aigua anna canet
L'aigua anna canetacanet3
1.6K vistas16 diapositivas
Fitxes: LES PLANTESFitxes: LES PLANTES
Fitxes: LES PLANTESacanet3
11.7K vistas14 diapositivas
SuperdotatsSuperdotats
Superdotatsacanet3
1.3K vistas9 diapositivas

Más de acanet3(11)

Último

Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdfRaulGomez822561
24 vistas1 diapositiva
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
11 vistas19 diapositivas
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdfRaulGomez822561
10 vistas6 diapositivas

Último(6)

16/11/2023 Què passa al món?.pdf16/11/2023 Què passa al món?.pdf
16/11/2023 Què passa al món?.pdf
RaulGomez82256111 vistas
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256125 vistas
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdf
RaulGomez82256124 vistas
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptx
xavier48a11 vistas
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdf
RaulGomez82256110 vistas
16/11/2023 Què passa al món?.pdf16/11/2023 Què passa al món?.pdf
16/11/2023 Què passa al món?.pdf
RaulGomez82256141 vistas

Claustres

 • 1. Servei Educatiu de l’Alt Maresme Escola Sot del Camp (Sant Vicenç de Montalt) Curs 2014-2015 LES ALTES CAPACITATS EN L´AMBIT EDUCATIU
 • 2. GUIA DE LA SESSIÓ 1- Presentació i justificació de la sessió 2- Concepció teòrica de les AACC 3- Perfils de l’alumnat amb AACC 4- Avaluació psicopedagògica 5- Intervenció educativa 6- Recursos didàctics 7- Posada en comú
 • 3. OBJECTIUS DE LA SESSIÓ • ’alumnat amb altes precocitat. •Compartir la intervenció educativa pels alumnes amb AACC. •Mostrar diferents recursos pràctics.
 • 4. CONCEPCIÓ TEÒRICA DE LES AACC DETECCIÓ L’objectiu de la detecció és localitzar els alumnes que la seva capacitat no està suficientment estimulada pels programes ordinaris.
 • 5. 2.28% Un 2,28% de la població es troba en un Q.I superior a 130 CONCEPCIÓ TEÒRICA DE LES AACC
 • 6. PROCÉS DE DETECCIÓ Habitualment el fan els mestres, professors, pares i persones de l’entorn proper al nen/a. La primera condició per fer de forma fiable la detecció és tenir un coneixement bàsic de les característiques reals d’aquests nens. Per portar-ho a terme cal: • Trencar els falsos tòpics • Conèixer les seves característiques generals • Conèixer les manifestacions i repercussions que les característiques tenen en el seu aprenentatge i desenvolupament social i emocional CONCEPCIÓ TEÒRICA DE LES AACC
 • 7. Els nens i adolescents amb altes capacitats demostren respostes notablement elevades, o el potencial necessari per a aconseguir-les, comparats amb altres individus de la mateixa edat, experiència o entorn. Tenen alts nivells de capacitat en les àrees cognitives, creatives i/o artístiques, mostren una capacitat excepcional de lideratge o destaquen en matèries acadèmiques específiques. Les altes capacitats es poden trobar en nens i adolescents de tots els grups culturals, en tots els nivells socials i en tots els àmbits de l’activitat humana. Guia les altes capacitats detecció i actuació en l’ àmbit educatiu (2013) A PARTIR D’AQUESTES TEORIES EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT HA ELABORAT LA GUIA DE LES AACC CONCEPCIÓ TEÒRICA DE LES AACC
 • 8. SUPERDOTACIÓ • Tots els recursos intel·lectuals presenten un nivell elevat tant memòria i de captació de la informació. • Aquests recursos es manifesten en el raonament verbal i ’aptitud espacial. • La seva configuracio intel·lectual possibilita una producció eficaç en qualsevol àmbit o tasca. • Disposa d’ CONCEPCIÓ TEÒRICA DE LES AACC
 • 9. TALENT • • ’informació (talent verbal, •   discrets, fins i tot deficitaris. • ’ velocitat d’execució i l’automatització de processos. • -Tipus de talents: – ’han d’avaluar amb proves descobreix per les seves aficions o activitats. – CONCEPCIÓ TEÒRICA DE LES AACC
 • 10. PRECOCITAT • ’assoliment de nivells de desenvolupament superiors. • Els alumnes amb precocitat solen manifestar un major nombre de • completament normal. • A efectes de comportament i d’aprenentatge les persones amb precocitat solen mostrar les mateixes condicions que infants de major edat. Igualment, poden mostrar perfils propis del talent acadèmic o de talents específics. CONCEPCIÓ TEÒRICA DE LES AACC
 • 12. PERFIL DE L’ALUMNAT AACC PERFILS JO BÉ NI IDEA NO Luz Pérez. 2013
 • 13. PERFIL DE L’ALUMNAT AACC BRILLANTS Aptituds Conductes Necessitats Percepció Suport familiar Alt rendiment Responsables Perfeccionistes Conformistes Busquen l’aprovació Autoconcepte positiu Autocrítics Dependents Motivació extrínseca Conèixer les seves deficiències Acceptar riscos Autonomia Evitar avorriment Assertivitat/ empatia Estimats pels professors Admirats per la gent Estimats i acceptats en família Independència Obrir-los relacions Interessos personals Obrir-los a experiències
 • 14. PERFIL DE L’ALUMNAT AACC DESPISTATS/CREATIUS Aptituds Conductes Percepció Necessitats Suport familiar Rendiment desigual Creatiu Actiu Inconsistent en els seus hàbits Sensible Baix autoconcepte No li agrada el control Competitiu ocasional Ens desespera Rebel Pallasso Simpàtic Alguns problemes de conducta No se li veu com d’AC Fer-li entendre el context Aprenentatge d’habilitats d’autocontrol Recolzar-li en la creativitat Entendre la seva capacitat Recolzar-lo en l’escolar Modelar-li altres conductes Reconduir els seus interessos Involucrar-lo en projectes familiars
 • 15. PERFIL DE L’ALUMNAT AACC ADAPTATS Aptituds Conductes Percepció Necessitats Suport familiar Rendiments no excepcionals Autònoms en el seu aprenentatge Entusiasta Acceptats Motivació intrínseca Els agrada aprendre Accepten els seus errors Tendeixen a amagar-se Acceptats per tothom Admirats per les seves habilitats Vistos com a capaços i responsables Donar-los oportunitats Donar-los reptes Competir Facilitar-los nous camps Recolzament a l’escola i a la comunitat Subministrar-los oportunitats als seus interessos Amics de tot tipus Ajudar-los a competir Eliminar restriccions de temps i espai
 • 16. PERFIL DE L’ALUMNAT AACC ENFADATS Aptituds Conductes Percepció Necessitats Suport familiar Malhumorats Explosius Baix autoconcepte Treball inconsistent Conductes disruptives   Els iguals els etiqueten Els professors rebutgen i ridiculitzen, els veuen com a perillosos Solitaris Marginats Líders negatius Programa individualitzat Orientació individual, grupal i familiar Desenvolupa-ment d’estratègies Noves oportunitats Habilitats socials Orientació personalitzada
 • 17. AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA Com es fa? 1. La família o el professorat detecta característiques que poden indicar AC d’un alumne. 2. La CAD sol·licita a l’EAP o al departament d’orientació que iniciï el procés d’avaluació psicopedagògica de l’alumne/a. 3. El professional de l’EAP o l’orientador/a analitza la informació aportada per la família i els mestres i, si considera que és necessari, inicia el procés d’avaluació psicopedagògica. 4. El professional de l’EAP o l’orientador/a elabora un informe amb el resultat de les valoracions i propostes que s’escaiguin. 5. La família i l’equip docent són informats del resultat de l’avaluació de les mesures educatives programades i se’ls lliura l’informe. 6. L’equip docent planifica i porta a terme la resposta educativa requerida per l’alumne. 7. Es realitza un seguiment de les mesures adoptades per, si escau, valorar-ne la continuïtat i/o modificació. 8. A l’educació primària, si l’avaluació psicopedagògica s’ha fet durant els primers cursos, cal-drà fer una nova avaluació quan l’alumne cursi 6è de primària.
 • 18. INTERVENCIÓ EDUCATIVA ATENCIÓ EDUCATIVA Pla Individualitzat El PI és el conjunt de suports i adaptacions que un determinat alumne/a pugui necessitar en els diferents moments i contextos escolars i també és el document escrit on consten aquestes decisions. - Ordre EDU/296/2008, de 13 de Juny, per la qual es determina els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària. - Ordre EDU/295/2008, de 13 de Juny, per la qual es determina els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació secundària obligatòria
 • 19. INTERVENCIÓ EDUCATIVA PROGRAMES QUE ES PODEN APLICAR… ACCELERACIÓ (FLEXIBILITZACIÓ) AGRUPAMENT ESCOLAR AMPLIACIÓ CURRICULAR ENTRENAMENT METACOGNITIU ENRIQUIMENT Guia Departament d’Ensenyament
 • 20. INTERVENCIÓ EDUCATIVA ACCELERACIÓ (FLEXIBILITZACIÓ) - L’ acceleració consisteix en la reducció de la durada d’algun dels cicles de l’educació infantil i primària i en l’avançament de curs en l’educació secundària. - Aquesta estratègia soluciona els problemes d’avorriment i motivació. -Pot servir també per millorar les relacions amb els companys, ja que són més madurs i es troben més bé amb companys més grans, però caldrà vetllar per satisfer el desenvolupament socioemocional. - Sol ser una mesura adequada per a alumnes amb alt ritme d’aprenentatge (talent acadèmic, precocitat).
 • 21. INTERVENCIÓ EDUCATIVA AGRUPAMENT ESCOLAR - Es fonamenta en el fet d’ajuntar alumnes de característiques o interessos semblants per treballar un determinat projecte, una determinada matèria o per fer un treball de grup. - Acostuma a ser molt eficaç a l’hora de millorar la motivació i el rendiment. - Comporta més avantatges si es tracta d’agrupaments parcials.
 • 22. INTERVENCIÓ EDUCATIVA ENTRENAMENT METACOGNITIU - Aquest recurs s’utilitza per aprendre a gestionar els propis recursos cognitius i conductuals. - Acostuma a tenir efectes positius en l’aprofitament d'aptituds i en l’equilibració, és a dir a evitar que només es facin servir els punts forts del perfil cognitiu. - S’introdueixen continguts extracurriculars i se sol fer fora de l’horari acadèmic. - Els talents simples són els que en surten més beneficiats mentre que els talents acadèmics i d’altes capacitats solen desenvolupar recursos metacognitius de manera autònoma.
 • 23. INTERVENCIÓ EDUCATIVA AMPLIACIÓ CURRICULAR - Consisteix a afegir continguts al currículum ordinari i ampliar l’estructura de temes i continguts amb més informació. - L’objectiu és no apartar-se del contingut fonamental però satisfent el seu ritme d’aprenentatge. - Aquesta mesura és òptima per a talents acadèmics i casos de precocitat. - Si l’ampliació se centra en una sola matèria o àrea, és perfectament adient pels talents específics.
 • 24. INTERVENCIÓ EDUCATIVA ENRIQUIMENT - Consisteix a planificar una sèrie de temes i activitats que incloguin continguts del currículum i d’altres externs, però vinculables. - L’alumne/a, seguint les pròpies motivacions, tria els que li són més grats i els treballa de manera paral·lela a les classes ordinàries. - La forma en què són treballats les defineix el mateix alumne/a, realitzant un projecte previ de la tasca a dur a terme el qual serà supervisat pel professor o orientador. -L’ajustament a les pròpies característiques es concreta de manera espontània i l’acció docent se centra a facilitar vies d’informació, suggeriments,… .
 • 25. ACTIVITATS PRÀCTIQUES D’ENREQUIMENT 1. ENRIQUIMENT ESPECÍFIC 1.1. Treball per projectes 1.2. Taxonomia de Bloom 2. ENRIQUIMENT COGNITIU 2.1. PIM 2.2. CAIT TIPUS D’ENRIQUIMENT
 • 26. RECURSOS PRÀCTICS - Programacions multinivell: És la planificació que assumeix la individualització, la flexibilitat i la inclusió de tots els alumnes. Document que parla del tema: http://www.raco.cat/index.php/Suports/article/download/102003/14193 4 - WebQuest. Presenten activitats d'investigació guiada amb recursos internet que fomenta el treball cooperatiu. http://www.xtec.cat/~smora/webquest/WQlaprehistoria/index.html
 • 27. RECURSOS PRÀCTICS - Les altes capacitats a l’escola inclusiva. Els Marrameus del carrer Verat Descarat Maria S. Dauder
 • 28. PER SABER-NE MÉS •http://www.xtec.cat/web/curriculum/diversitat/alumnes/alte scapacitats •www.orientacionandujar.es •Les altes capacitats: detecció i actuació en l’àmbit educatiu. Generalitat de catalunya. Departament d’educació. •Àngel Guirado Serrat, Mercè Martínez. Alumnado con altas capacidades. Barcelona: Graó, 2010. Col.lecció escola inclusiva.