Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

แบบเรียนภาษาญี่ปุ่น รวมไฟล์ 1 ถึง 6

68.511 visualizaciones

Publicado el

ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

Publicado en: Educación
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Responder 
  ¿Estás seguro?    No
  Tu mensaje aparecerá aquí

แบบเรียนภาษาญี่ปุ่น รวมไฟล์ 1 ถึง 6

 1. 1. ฝ่าขว๊ทขบธกาณละสา:สฆเทศ ฆหาวิทขาส็ยธ์าธญัฒิละเกษ *0ปื 755๑2* ,ฉื ขื่”ปุ๋"หุ่ _กาษา||ล: ๐ฌบต๊บ ทิฐิ หิ ' เ รุ๊ `วู๊ ' ญิ สี้ ด่ ฒ่ริ้ ขุ่ 34 ฐี 4ๆ5.6834 จู๋ จู๋ ฒ่ ฐิ ส64จฆ ขิขื่` รึ ริ้' ฐิพุ ขุ่_ ฐิ ล.า ฉ.3 รุ้` [ ขื่ ฐี ฮิ ฐิ 2554 หุ่จ๋ ฐีฝั่มุ่] 'กุ๊ลุ้ ย็บ่ด่จี๋ด่รู๊จ็ร งิ้
 2. 2. (โ4) บทนํา 1. องค้ประกอบของดําราเรึยน จากด้นฉบับตําราเรึยน ฒ1ถบินี๊ ภ๐ พ1๒๐ภฐ๐ 1 นํามาจั้ดพิมพในฉบับภาษาใทย เเบ่งออกเป็น 2 เส่ม คือ มินนะ โนะ นิฮงโกะ 1 (บททิ่ 1-13) เเละ มินนะ โนะ น็ฮงโกะ 2 (บททิ่ 14-25) พร้อมชีตึประกอบ ตําราเรึยนบึ้จั้ดทําขี้นโดยเน็นเริ่องการฟังจั้บโจความเเละการพูดภาษาญี่ปุ่นเป็นหลัก ฉะบั้น จีงใม่ม็การ ยัษิ เเนะนําเกี่ยวกับวิธีอ่านเเละเข็ยนตัวอักษรฮิรางานะ คาตากานะ หรึอคน อยู่ดึวย 2. เน็ฮทาขฮงดําราเรึยนเเละวิจี๊ช้ดําราเวี่ยน 1` ตัวบท เเละ ฉบับเเปล . ทสักไวยากรณี 1) การออกเลียงภาษาญี่ปุ่น บีบ . ยี่ บ บ ณั สี่ ยั ตื่ บ่ ตื่ ผุ้บี มตวอยางทสําคญเเละขอควรสงเกตเกยวกบการออกเลียงของภาษาญปุนซงผูเรยนควรฝึกฝน 2) คําศัพพันซี้นเรึยน คําท้กทายโนชิ้วิตประจําวืนเเละการสนทนาโนญัเเบบตําง ๆ ตัวเลข ตําศัพฟ์นบั๊นเรียน คําทักทายโนชีวิตประจําวันซึ่งผู้สอนเเนะน้ากืเปี๋นลิ่งจําเปี๋นทิ่ตัองฝืกฝนใท้ สามารถโป์ดือย่างคล่องเเคล่ว 3) ตัวบท มินนะ โนะ น็ฮงโกะ 1 ประกอบด้วยบททิ่ 1-13 มึนนะ โนะ น็ฮงโกะ 2 ประกอบดืวยบททิ่ 1รั่-25 โดยมีเนื้อหาเเยกเปินซัอโหญ่ ๆ ตังบึ้ อื รูปประโยด [โดรงสวิ้างของประโยด] เปี๋นรูปประโยคหลักของเเตํละบทโดยมึลําตับตามเบึ้อหาของบทนี๊น ๆ © ประโยตตัวอยําง เปี๋นประโยคตัวอย่างรูปคําถามคําตอบโดยม็เบึ้อหาเกี่ยวกับรูปประโยค เพึ่อโห้ทราบถีงการ นํารูปประโยคใปใปั๊นบทลนทนา เเละใดืพยายามโซัคําซ่วยกริยา และคําเชิ่อมที่มึนบทนิ้น ๆ โท้มากทิ่ลุดเพี่อโห้เข้าโจตัวอย่างวิรื้ซ้เเละจะมีเบึ้อหาอี่น ๆ ฟ็มได้ระบุโนรูปประโยคเเตํมี อยูโนบทบั้นประกอบอยู่ดืวยเซ่นกั๊น © บทสนทนา โนบทสนทนา ตัวละครโนบทลนทนาเปี๋นซาวตํางซาตึที่เซ้ามาใซัชืวิตอยูโนประเทคญี่ปุ่น เเละเพิ่มสํานวนการทักทายตําง ๆ ในขืวิตประจําวันเซัาไปื่นเบึ้อหาเเตํละบทโห้มากขึ้น เบี่องจากเปินบทสนทนาอย่างงําย ๆ จืงควรจดจําไวืทุกประโยคเเละเมี่อซํานาญแล้วกืควร นําคําศัพท์ทิ่เกี่ยวปิ้องอี่น ๆ มาประกอบเพี่อขยายขอบเขตของบทสนทนาโห้กว้างออกใป @ คําศัพพัทม่พวิ้อมคําเเปล © รูปประโยต ประโยดตัวอย่าง บทสนทบาพรึอมคําเเปล
 3. 3. ยั © สิ่บํทิ่เป็บประโยขนี๊บการเรืยนเเตํละบทจะมีคําศพท์ทิ่เปิบประโยขน็ การเเบะนํา อย่างบี่าย ฯ เกืยวกับญี่ปุ่บ @ อธิบายใวยากรณีเกี่ยวกั้บรูปประโยตเเละลําบวบตําง ฯ เเบบฝึก ๏ เเบบฝึกเเบ่งออกเปี๋น 3 บึ้นตอนคึอ เเบบฝึก อื, ชิ เเละ 6 เเบบฝึก อื เปี๋นเเบบฝึกให้ทําความเซัาโจโครงสร้างของไวยากรณไตึงําย ได้จุ้ดทํารูปเเบบ พี้ห้อ่านใด้สบายตา การฝึกรูปประโยคโดยโซัคําศัพท์ต่าง ๆ ลับเปสี่ยนกับการ สร้างประโย่คตําง ๆ เพี่อประยุกต๋การโซัรูปประโยคเเละเน็นการใซัคําเชี่อม ตําง ๆ เปี๋ฒารเรึยนฮู้ห้เซัาใจเเละจดจํางําย เเบบฝึก 8 เบ็นเเบบฝืกเพี่อทบทวนเเละยื้าความเซัาโจรูปประโยคตําง ๆ จากตัวอย่างทิ่ กําหนดไปื่หั หมายเลขทึ่มึเครึองหมาย ฒิ กํากับอยู่เบ็นการฝึกโดยใซัรูป ประกอบการฝืก เเบบฝึก 6 เปี่นเเบบฝึกบทสนทนาลั้น ๆ เพี่อโห้รู้ถีงสภาพเหตุการณ์หี่จะโซัรูปประโยคไตึ ถูกตัองเเละตรงเป้าหมายทิ่สุด เพี่อเปี๋นการเพิ่มทักษะโนการสร้างประโยคบท สนทนา เเบบฝึกบึ้มิโซ่เพียงเเค่อ่านหรีอพูดตามผู้สอนเท่าบั้น เเตํควรจะตัดเเปลงตาม ความเทมาะลม เซ่น สับเปลี่ยนรูปประโยคจากรูปประโยดตันฉบับทิ่ใหีวื ยั ซึ่ พื้ ตื่ งื ตื่ สบเปลยนเนอหาโจความโนบทสนทนา เปลยนบุคคลโนบทสนทนา หรอเปลยน เหดุการณ์ เปี๋นตัน เเบบฝึกท้ายบท มิเเบบฝืกฟัง (มีเคริ่องหมาย ษิ) กับเเบบฝึกไวยากรณ์เเละเเบบฝืกอ่าน เเบบฝึกฟัง กระทําโดยการฟังชืดื เเบบฝึกฟังเเปงเปื่นเเบบตอบคําถามลั้น ๆ เเละเเบบจั้บโจความเเลัว ตอบตําถามทิ่เกี่ยวข้องกับบทสนทนาลั้น ๆ ซี่งส้วนเเตํเปี๋นการเลริมสร้างทักษะโนการฟัง ส่วนเเบบฝืกใวยาธ'รณ์เบ็นการตรวจลอบความเซัาโจคําศัพท์เเละใวยากรณ์ทึใตัเรึยนโบ๋ บทบั้น ๆ เเบบฝึกอ่านทําความเซัาโจเปินบทความทิ่เรียบเรึยงขึ้นโห้อ่านงํายโดยใซ้คําศัพท์ เเละรูปประโยคทิ่เรึยนมาเเล้วเเละมีคําถามโห้ตอบปิ้างท้าย เเบบฝืกทบทวบ เบ็นการทบทวนโดยรวบรวม เรียบเรียงเบึ้อหาโจความสําศัญฉืดืเรึยนใปทุกๆ สองหรึอ สามบท บทสรุป ท้ายเล่มของ ม็นนะ โนะ บึฮงโกะ 2 จะมีบทสรุปรวบรวมคําซ่วย คํากริยาทิ่โท๊นรูปเเบบ ต่าง ๆ กับวิธีโป์วยากรณ์เกี่ยวกับกรึยาวิเศษณ์ คําเชี่อม ฯลฯ โดยรวบรวมเปี๋นหมวดหมู่ เเละมีประโยคตัวอย่างประกอบตึวย พร้อมคําเเปล (ใ5)
 4. 4. (16) @ ภาคผนวก รวบรวมหัวปี๊อตําง ๆ อย่างเซ่น ตัวเลข ลํานวนเกี่ยวกับเวลา ระยะเวลา ลักษณนาม ฯลฯ @ ดรรขบีดําศัพท็ รวบรวมคําคัพทโนชั้นเรึยน คําทักทาย ตัวเลขเเละคําศัพทโหม่ ๆ ในเเตํละบทรวมทั้ง ธํ ' ยี่ ๘ ธํ ะ สานวนรูปเเบบตาง ๆ ทเปนสานวนใหมโนบทนน ๆ 2. ยีตึ เนื้อหาโนชืดืประกอบด้วยคําศัพฟื่หม่ รูปประโยค ประโยคตัวอย่าง เเบบฝึก 6 บทสนทนา เเบบฝึกฟ้ง ทัายบท ควรระวังเเละหัดออกเลียงควบคู่กันใปเกี่ยวกับการเน้นนิ้าหน๊กคํา ลําเนียงลูงตื่าของส่วนคําศึพท์ รูปประโยค ประโยคตัวอย่าง นอกจากนื้ควรสร้างความคุ้นเคยกับระตับความเร็วของภาษาในการสนทนา ซึ่งมีอยูโนเเบบฝึก 6 3. กฎการถอดเลียงจากภาษาญี่ปุ่นตีวยฮ้กษัโรมัน ตึ ษิข์ ยี่ บ็ มื้ 1) การถอดเลียงจะยดตามการถอดเลียงเเบบระบบเฮบเบรน ซงเปนกฎพนฐาน 66 79 สําหรับเลียงนาลึกทั้งหมดจะเชืยนเเทนดืวยอ้กษร ก 2) สระเลียงยาวจะเชืยนด้วยอักษรดังบึ้ ลี, 11, บี, 61 (อึ), อิ ตัวอย่าง : 0หั้ลี88ก คุณเเม่ (ของคนอี่น) อิฐ์1รู๊ โหญ่, โต {0฿61 นาฬิกา 0บอิ๊$3บิ พี่สาว (ของคนอี่น) 3) โนประโยคจะเวืนวรรคเปินคํา ๆ ตามกฎเเล้วคําซ่วยจะเเยกออกจากคํา เว้นเเตํคําที่ยอมร้บกัน ทั่วไปโห้ดิดกันเปิน 1 คํา กึจะไม่เขืยนเเยก ตัวอย่าง : บิอก1นี๊อ อ่6$ณัอขอ บางสิ่งบางอย่าง [อยากกึน~], อะไรลักอย่าง ฉะนี๊น [จืง]สุ่ เพราะฉะบั้น [จืง], ตังนี๊น บ่ ว รั่) คําหี่เดิมอุปสรรค (ถูธ6รู๊1ย๊) ปัจจัย (อืเ1รู๊รู๊ผึ้) ลักษณนาม คําประสม เปินตัน จะมีเคริ่องหมาย ตัวอย่าง : 0-8๖น๊ฐิ0โ0 งาน, ธุรกึจการงาน โอบินี๊฿ล-8อบิ คุณทานากะ 25-881 ' อายุ 25 ปิ บี้8บล-จุล ร้านตอกไม้ ๖บิ้ณังู6-อื๖1๓อิ๋อื่แ เรียน
 5. 5. (17) ยกเว้นลักษณนามฟ็ม่เเยกออกจากจํานวน คําทิ่เดิมอุปสรรคเเละตําประลมบางคําทิ่น็ยมโซ้เปี๋น บคัข์ 1 ตําไปเเล้ว จะไมโส่เคริ่องทมายยดิภง ตัวอย่าง : บี้1บู๊0บู๊8แ หนึ่งอัน, ชื้น (โซ้กับสิ่งของ) บี้1฿0[วู้ หบี่งคน 00๖8 ซา, นิ้าซา นี๊อี๊นี๊จี้๐๒อบิ อาหารเซัา 0งุอ8น๓จู๋กอ$อ1 ราตรึลว้ลดิ์ 5) คําที่ขี้นตึนประโยคเเละวิลามานยนาม (คํานามชื้เฉพาะ) อักษรตัวเเรกจะใซัอักษรตัวใหญ่ 6) ซี่อของซาวต่างซาดิจะถอดอืยงตามเลียงอ่านคาตากานะ บ ตวอย่าง : ษั1ธลี-$นี๊ก คุณมิลเลอวิ้ 7) คําจากภาษาตํางประเทคบางคําจะถอดเลียงโท๊กลัเคืยงกับเลียงเดิม ตัวอย่าง : ชูลิ๊โ1จู๋ ปาวิ้ตี้,งานเสี้ยง บี&น ส้อม 4. ฮี่น ฯ 1) วลึนประโยคทิ่สามารถละไปื่ตึ จะโซั [ ] ตัวอย่าง : บื๒10๒1พอ54[-881] อ่68น. ฟออายุ 5วั่ [ปิ] 2) คําทึ่เเสดงความหมายเหมีอนกัน จะโซ้( ) ตัวอย่าง ะ อ่8โ6 (อ่๐กย๊บู๊อ) โดร 3) ส่วนทิ่วางเเทนหิ่กันไดื จะใซ้ ๓ ตัวอย่าง : คั พอ 1๒นี๊ฐอ อ่6$บ ๒8. จะร้บ~ใหมดร้บ/คะ เเต่โนกรณีทิ่ล่วนทิ่วางเเทนที่กันเปินตัวเลข จะโซั - ตัวอย่าง : -$8รู๊ _ปี, ขวบ -6บ _เยน -ฐ์1๒อบิ _ซั่วโมง หมายเหตุ คําเเปลภาษาใทยในหน๊งลีอ มินนะ โนะ นืฮงโกะ ฉบับทิ่จั้ดพิมพโนประเทศไทย โดย ลํานั้กพิมฟ์ บ ยื้ งื ตื่ นื่ ถิ่ ญิ บ ตื่ยั นิ ขุ่ ยั อื่ ภาษาเเละวฒนธรรม ชุดน มส่วนทเปลยนเเปลงเพมเตมจากฉบบทจดพมพโดย 3ษิ 6๐ธษิ๐ธย๊[1๐ถ บาง เพอ โห้เหมาะลมกับสถานการณ์การเรึยนการลอนภาษาญี่ปุ่นโนประเทศใทย
 6. 6. (20) รุ้ ณั0฿แ]1 สารบัญ ?อู๊จู๋วู้ 1. ฟืบึบุ๊0ก-อิ๊0 ก0 ปั๊นี๊บู๊5แ0ถ ............................................................................................................... .ฮิ 2 11. ษิงูอิ5ปุ้1น่5แ ถ0 $ภิ1]รู๊ บ0 ๒๐ยํ๐๖อ ................................................................................................ สํ. 5 111. ณัส1ถบิอบิบู๊ ก0 อบู๊52ปื่ธแ บู๊0 ฿อบึพอ-ปั๊จู6อิ๊6ถ ............................................................................... '. 5 1ท 5บื]1 ............................................................................................................................................. .ขุ่ 5 1. การออกเลียงภาษาญี่ปุ่น ........................................................................................................... ขุ่. 6 11. คําศัพพันจี้นเรึยน ............................................................................................................... .สํ 7 111. การท้กทายโนซ็วิตประจําว้น เเละ การสนทนาโนรูปเเบบต่าง ๆ .............................................. .ซี 7 1ขุ' ตัวเลข ...................................................................................................................................... ซี. 7 บิฉื1 1 ๒ล๊ บทที่ 1 ........................................................................................................................ 'งํ 8 1. ฟีอธอ๋8๖จู๋ พอ ปื่ส1นี๊บ ปื่จู๋ธลิ๊ ถ่68นขุ่ 2' 8อถ฿๐5บ-56ก พอ ฐอนี๊บ8อจู๋ ฐฮี อข1๓ออื6บ. 3. บื่1[ลิ๊-$ฮก พอ นี๊อ15ภิอ1ภ อ่68แ หั้นี๊. 4' อือปืโ08ปุ้-5นี๊ปุ้ ๓0 ๒อจู๋$บี้นี๊1บิ ยี่68บ. ฿ลบิ้พอ : บีอ]บึ๓6ฌนี๊5ปุ้บี18 1' คําศัพท์ ยี่ 111' คําศัพท์ทเปี๋นประโยซน็ เเละ ขือมูลตําง ๆ : คํานาม 1 บ๐ คํานาม 2 ฟี. หลักใวยากรณ์ 11. เเปลความหมาย 1' คํานาม 1 พอ ตํานาม 2 กุ่6อืป รูปประโยค, ประโยคตัวอย่าง 2. คํานาม 1 ฒอ คํานาม 2 ]ฮ๊ อธ1๓ออื6ก บทสนทนา : 3. ประโยค หั้อ ยินดึฟี่ด็ผุ้ฆัก รั่. คํานาม ๓๐ อื' 6' ตารางซี่อประเทศ คน ภาษา ๓ $อถ ฐีพุ
 7. 7. บิอ1 2 ฿อ บทหี่ 2 ........................................................................................................................ ขุ่ขุ่ 22 1' ล๊0ข6 ฒนี๊ ]จู๋8บี้๐ กุ่68น. 2. ษิ0ธ6 พอ ฿๐บิอูฒิเลิ๊ ถ๐ ๒๐บื อ่68น' 3. อื0โ6 พอ พยบู๊อ$บี้1 บิ0 ฐ์ย$อ ยี่68บขุ่ 4. น๊0บื0 ฿ล$อ ดล พอเอ$๒1 บิ๐ อ่6$น. ย๊ย๊บิ้พ8 : บี0ถบิ0 ยิฌ00ปั๊รู๊ ถ่65แ 1. คําคึพท์ ฌ. หลักใวยากรณ์ 11ขุ่ เเปลความหมาย 1. ๒๐16/อื๐ธ6/อธ6 รูปประโยค, ประโยคตัวอย่าง 2. ๒๐ถ๐ คํานาม/ อื๐บื๐ คํานาม/ อบ๐ คํานาม บทสนทนา : โ 3. 5อื อ่6$น / 56 ]อ นี๊ธ1๓อ$6บิ นิ้าโจเลึก ๆ บ้อย ๆ 4' ประโยค 1 ๒นี๊, ประโยค 2 ๒อ 111. คําคีพท์ที่เปีนประโยซน์ เเละ ข้อมูลตําง ๆ ะ 5. คํานาม 1 บิ๐ คํานาม 2 ซี่อลกุล 6. 5อื ถ่65แ &อ บิกั้1 3 ๒ล๊ บทหี่ อื ......................................................................................................................... กี. อื๐ 1. น๊๐฿0 ดล $บี้0๒ยี่อิ ยื่6$น. 2. ปิ๊6ปุ้ฟี8 พอ ย$๐หู้๐ กุ่6อืแ. ษัอบู๊พอ : ฿0ซํ6 0 ฿แถ่85ลบี 1. คําศึพท์ ฬ. หลักไวยากรณ์ 11. เเปลความหมาย รูปประโยค, ประโยคตัวอย่าง บทสนทนา : ขอ....นี่ค่ะ 111. คําศัพท์ที่เปี๋นประโยซน็ เเละ ข้อมูลตําง ๆ : ท้างลรรพสินค้า ธี ฑรั่พษ ฮ๊0มั้0 / 8๐นี๊0 / อ$๐ฮ๊๐ / นี๊๐๐๒ฐ์[ย / อื๐๐๒ฐ์ะฉื / อ๐๒1[ล ตํานาม 1 พล คํานาม 2 (สถานหี่) ฮ่6อืบ ปื่0฿0 / ยื่๐๐๒1ธอ คํานาม 1 บิ๐ คํานาม 2 บึยมสรรพนาม, น็ยมคุณศัพท์ ฮ๊0/80/อ/ยี่0 0-ฮ๊นบิ1 (2ใ)
 8. 8. (22) ปิย1 4 ชัย บทที่ 4 ................................................... ยํ. 1. 1๓3 4-]1 5-นิ้ถ อ๋65แ' .................................................................. ขุ่. 50 2. ฟีอ฿อ5๒1 พอ 9-]1฿นี๊ธล 5-]จู๋ ๓ย๊อ่6 ๒ลธอธณั1๓8$น. 3. ฟีอปื่อ8๒1 พอ 883 6-ฐ1 ถ1 ๐๒1๓อ$น. 4. ฟีอเล3๒1 พอ ฿1บือิ ๖๐กั้๒งุ6-อื่๒1๓นี๊อื๒1เนี๊. ฿ส1พนี๊ : $0ยํ฿1[2 พอ กอบ-]บี ฿อวั่อ ออก-]บึ ๓ยยี่6 ยี่68บ ฿อ 1. คําศัพท์ 11. เเปลความหมาย 1' รูปประโยค, ประโยคตัวอย่าง 2' บทสนทนา : 3. ที่นึ่นเปิดดั้งเเตํชี้มงถึงกิ้มง 111. คําศัพท์ที่เปีนประโยชน็ เเละ ข้อมูลตําง ๆ : โทรศัพท์ - จดหมาย บิย1 5 นิล บทหี่ 5 .................................................... รํ. 1. ฟีนี๊เล5๖1 ผล น๊งูอิ[๐ 6 จู๋฿1๓อ$น. 2. ฟีอปื่อ$๒1 ผล ฿นี๊มั๊บ5๒11 อ่6 บ๐๒จู๋ 6 หั้อ6ซ1๓อ$น' 3. พนี๊เนี๊อื๒1 พอ ฮ๊อ20หั้ป ฿๐ ฬ1๒๐ถ 6 ๒1ณุย$๒1บู๊นี๊. ษิอ1พอ : ข็อิ$฿1ยถ 6 บึยิ๓อ5บ ชัย 1' คําศัพท์ พ. 11. เเปลความหมาย 1. รูปประโยค, ประโยคตัวอย่าง บทสนทนา 2 2' ไปโคซิเอืนหรึอเปล่า เ 3. 111. คําศัพท้ที่เป๊นประโยซน์ เเละ ซัอมูลตําง ๆ : วันหยุดราขการ ' รั่' 'โ 5. 6' ฟ็หิ๓รั ฟี. หลักใวยากรณิ 1๓3 -จู๋1 -ณิก ถ่85บ คํากริยารูป ๓อธน คํากรึยา ๓อ5แ /คํากริยา ๓นี๊$6บิ / คํากริยา ๓นี๊5ภิ1ปื่อ /คํากริยา ๓8$6บิอ๋6$๖รู๊โอ คํานาม (เวลา) ถ1 คํากริยา คํานาม 1 ฮ๊อซล คํานาม 2 ๓8ยื่6 คํานาม 1 1๐ คํานาม 2 ประโยค ก6 ............................................................... .. 64 หลักใวยากรณ์ คํานาม (สถานทึ่) 61฿รู๊๓อ$บ / หั้1๓อ$บ / ฿อ6ช1๓อ5บ ยี่๐๒๐ [6] ๓๐ 1๒1๓ล56ก /1๒1๓อ56กยี่6อื๒1฿นี๊ คํานาม (ยานพาหนะ) ยื่6 1๒จู๋๓อ$บ / ฿รู๊๓อ8บ / มั้อ6ซํ1๓อ$บ คํานาม (บุคคล/สัตวื) เ๐ คํากร็ยา 1บู๊8บ ประโยค งู๐
 9. 9. บิกึ่1 6 ๒ล๊ บทที่ ธ ........................................................................................................................ .ลํ 1' ฟีอธ8$บี้1 พอ ]บึ5บ ๐ ก๐๓วู้๓นี๊8บ. 2' ฟีนี๊{อ$บี้1 พอ 6฿วู้ อ่6 $บี้1ถ๖นถ ๐ หั้อ1๓นี๊8บ. 3ขุ่ 185๒๐ บิ1 น๊6๖ยี้ อ 1๒1๓อ$6ก ฿นี๊. 4. บื๖0โ฿0 งุ88บ๓11กย5๒อิ. ฿อบึพอ : 1$$ปั0 ก11฿1๓อ$6ถ ๒8 1. คําศัพท์ 1ขุ. หล้กไวยากรณ์ 11. เเปลความหมาย 1. คํานาม 0 (สกรรม) กริยา รูปประโยค, ประโยคตึวอย่าง ถี 2. คํานาม ๐ ธ๒1๓อธแ บทสนทนา : `บี้ 3' ก3ก1 ๐ $๒1๓38แ &อ ใปด้วยกันใทม 4' กอบ เเละ บิอบื1 111. คําคึพท์ที่เปืนประโยขน็ เเละ ข้อมูลตําง ๆ : 5ขุ่ คํานาม (สถานทิ่) ยี่6 คํากริยา อาหาร, ของกิน 6' คํากริยา ๓นี๊อื๐ก ยั้อ 7' คํากริยา ๓นี๊อื๒6 8' 0 ๓ บีแ฿บ$บี้บื ภี เเบบฝึกทบทวบ ญิ ................................................................................................ ด่' 78 92 (23)
 10. 10. (28) สั้ ย๊ยธิพอ ถ0 1ถ์ฏีถ์ ]บีถ๖แ[5แ วุ้ ตัวละครโนบทสนทนา ซาโดื เคโกะ ซาวญิปุ่น พน้กงานบริษัท 1๗6 ` ใมคื มิลเลอวิ้ ชั้ ซาวอเมริกัน หึ พน้กงานบริษัท 1ปื่6 ฑิ ป็อปิ๊฿แ ป็น็฿ล๊ $8฿อื น๊6บึ฿0 ^ณ8฿บึ฿อ, 1๓6 ถ0 5ปุ้อ1ถ ฟืบึบุ๊๐ถ, 1๓6 ถ0 ธภิ2ธิถ บ่ โฮเซ ซันโทส มาเรึย ซันโทส ๒ ขาวบราซิล ขาวบราซิล พน๊กงานบราซืลเเอวิ้ เเม่บัาน `๒" บี๐56 $ถถ฿๐3แ ป็ยชบึล 5ลถ105บ ฿แธอ]ธิธแ, ฿แธล]บึษแ-0อึ ถ0 5ภิลธิถ ฿แขล]ธิธแ, 5ภิแรู๊แ คะรินะ ซาวอินโดบึเชืย นักศึกษา มหาวิทยาลัยฟูจื วัน ซเว ซาวจืน เเพทย์ โรงพยาบาลโกเบ บ๊อธบีถ2 2 ฟีลถ 8๖"อ 1กถ่0ก6ธบุ๊บึล, ชีแฎิ1-ยี่ลบีอิ๊อ฿แ ภ0 อิ๊อ฿บ56บึ “0๒บิอื๐฿", ฿6๖อ-๖งุ6ธิถ ถ0 บิอื่๖อ โฉ ยามาดะ โทโมโกะ ศิ ซาวญิปุ่น 0 พน๊กงานธนาคาร งู ใ8๓ออ่ล โ0๓0฿0 ยามาดะ อิจืโร ซาวญิปุ่น พน๊กงานบร็ษัท 1ณั6 ใอฌลถ่อ โยํบุ๊ธิ[6 ฟืนี๊บุ๊0ถ, 1๓6 แ๐ อื๒ลษิ" ผ1๖๐", อิ๊ธิถ฿อืบึก
 11. 11. บ ทฮืมโตื ทาดาซิ มัทลี้มโต้ โยชิโกะ ม ระ อสม ปุ”ษิ ผู ' ๗ คิ ซาว ดการฝ่าย บริษัท 1ฒ6 ซาวญิปุ่น, เเม่บ้าน ซา ญิ ปั๊บิ ณัอ{5แ๓0ขุ่๐ โลป่อ5๖ธิ ณัล1ธแ๓๐10 ใ03ภิธิ฿๐ บึบู๊ฌแบ่อ 12บ๓บี ฟิบึภิ0ถ, 1๓6 ถ0 ๖บยํบุ๊ถิ ฟืบู๊ภิ0บ่, $ภิแรู๊แ ฟืน็ภิ๐ถ, ลถอบถ5อื ชิ้$0ถ0บู๊อู ถ0 ฿6]อิ ]บีถ๖บ15แ ตัวละดรฮี่น ฯ วืตด์ ซาวอังกฤษ อาจารย์ มหาวิทยาลัยซากุระ ฟีอ{10 1อิ๊ป้ธน็5แ, 53นี๊บ฿อ'ถ่ลบึอิ๊อ฿แ ถ0 56บ561 ซูมิท อื ซาวเยอรม้น ซาวเกาหลี “ ฐี วิศวกร บริษัทเพาเวอวิ้เต็งกิ น๊กวิจั้ยของ บึ้อิ๊6 ` 8๖แ๓ธีเเ๐ [บึ บิ๐บีบู๊5แ, ?อพฮี-ถ่0ถ฿บึ ก๐ 8ถฏีบึถบึล ษัลถ฿0฿แ, ญิน๊6 ถ0 ชัอถ฿งุนิ5บุ๊ล เทเรซ่า ซาวบราซืล น็กเรึยนประถมศึกษา อายุ 9 ขวบ ลูกสาวของโฮเซกับมาเรึย ซันโทส ทาโวิ่ ซาวญี่ปุ่น น้กเรียนประถมคึกษา อายุ 8 ขวบ กับโทโมโกะ โ6ธอธอ โอธ6 ฿แ[ถฏีธิ฿แ, 8ปั6จ๊อ฿แ56บี, 9-ธอบ็ ฟืบีปั๊0ถ, ธ๖6อิ๊อ฿แ56บึ, 8-5อบึ บี0ธ8 $อถยํ0$แ 10 ณัอ[บึล ถ0 ๓แ8แ๓6 ใถ๓อถ่อ 1ยํ฿น็ช6 ฿0 โ0๓0฿0 ถ0 ๓แ$แ฿0 กุปตะ ปิ๊วพล ชาวอินเตืย ซาวไทย พน๊กงานบริษัท 1ท6 นักเรียน โรงเรึยนสอนภาษาญิบู ซี 6แขูบ฿อ โอพอขู0ถ 1ถป่0, 1๓6 ถ0 5๖ฉิบิ้บุ๊ โอบ็ ฟืธิบุ๊0ก- 0- ล฿฿อื ถ0 ล฿แ86บิ้ ล อี๊ ฮื อี๊ 1ทบึ ณี๐แถูงุบิบู๊อิ ก0 50บ๊แยํ0พอล "0 ฿ถกิอื๖ล๊ : บริษัทคอมพิวเตอรํซอฟตึเเววิ้) ^ษิ0 (ญิรู่ธิล-฿๐ถ฿งุบื-ธ๐ถ฿อิ : สถาบันศินควืาเอเชิ้ย) ลูกซายของยามาดะ ฮิจืโร
 12. 12. 1. ฌบี๖๐"-ฐี๐ ถ0 ปุ้สปื่5แ0ถ 1. ษิอกอ บู๊0 บีอ฿แ 16๓3] 1 อื ๒ฐ์วู้ฉีจี้ล๊บืฉี 8 7 หั้นี๊บู๊นี๊ฮ๊นี๊กนี๊ กิ่มิ่ยี่ฐิสูฆั จุ๋รื้ งิ้กุ้ ทัจุ๋จู่จุ๋ชีวุรั่อ็ฆั โ น่ 'ซึ่ <1 (ษิ›ยู่ ษิ 1 โ ๓6ฒ่เ' โริ๊โฌ0คโ โหู่ขี้ธี โ เฒ่หึจู๋ หุ่ (วี่คุ้ฒ่) ลุ้โฐ์ฐ์ ขื่โตั้ลํ จ็ฐีร๊ "มื้ ผื่ ^เา บีอื งื่ญ่นู่ยี่ลุ่ รํชีโสู่ชิ่ 1 ` ลั๊ ย๊๒จู๋ ๒'ฮี้ โ ยี่บั้กุณัวุมั่ รุ่รุ่ปี้จุ๋รื้อืพึ่นี้ษิ ณั ติ์ย ๒ ห่ หู่นุ๊ณบึ้ว๊ ฒ่อั้กั๊วู๊บู๊ฒขึ้ตู่สื้ฐ์ ` หุ่ฒ่ วุ้ธิ์[สื้ รู๊ ใ จู๋เ รุ่ พ็ ปู้ฮู้ ฐิ
 13. 13. ร ฑูอื 8๒8 ๐๖ฉี่ อึ้© 'รี๊1 ๖@ 'รู้1 หั้ฟิ 8ปุ้น ๐๒๓ อึ๋๏วุ้รึน๊ ษุ๐โขุ่ฮ็มื้ด่รื้ฮ๊ 8๒0 ;๒จี้ รู่รู้ย๊ ๐๒๐ :อิ้ตื้ :ร็ฮื เ กๆนี๊ ๆ ๒งุ8 รุ่ ปิ่พนี๊๏ร๊ บี้ฒ ปื@ อื นี๊น๊ พ็1 ` `๓ๆย รุ่ ปื่อื ๓ฒ อั้อื:รู๊1 'วุ้ษ ญั ๓©"}1 โ 'ฟ้ฮึ ๒ฮื โ 1 จิ โ กๆปุ้ โรุ้ดื้ บี้จู0 รู่ ปืตื้ ฌจู๐:อ็ดี้ ญ่0ด่ปีดี้'โ}ฮ๊ ด่ฒ่๖งูนี๊ :อึรึ : ฮึวั่ถี ๆชูจุฉ 'บื่รึ ' ฮีจี้
 14. 14. 2. ๐ปั๊อิ0ถ ๐๖ลอืนี๊กั้ : ๐๖อู๊8อก ๐]15อก : ๐]บู่8อก จูบ&บื 2 งูธู฿1 อ : ฐี [0ธแ : ฿ฐีธบ นี๊๐นี๊0 : ฿ฐี฿ฐี ๖6งูอ : กยู่งูอ นี๊ฐีถ่๐ ฿อนี๊แ$๒ฐ์ $ฐีฮูฐิ {ฐิฮูแ ก6[0 3. บีอ1$แ0ถ ะธูขูรู๊{8บ ๓1ฎกอ ฿ะฏ๒ ฿จู๋ฎขิ6ธู 4. $0ตั้บ0ถ ๖บนี๊อ : ๖แซู๊อ ฿อ8อจู๋ : นี๊ลุ5อข์ ๐1๐ : 0ฐ฿0 กบึษุ1 2ฮฐี8ภิ1 ๒นี๊มื้ขุ่๐ ป๋จูขูอป๋ นี๊๐ธูฮูแ ๖6อู่ถ่0 5. ใ60ถ ก1งูอนี๊บ :รู๊นี๊บ จู๋1งูบิ : ญิ ๖รู๊งู6ฮู้ก ร รู๊1ก ปี๊18” 0ปิ๊ ญิญ่ ญิ ๖"ญิ ปิ๊฿6 6. ^฿แ$อถ10 “ ก1พล น บ๊ย๊ อือุ๊ อุ๊ ธูป ก1นี๊6฿ฮู้ [ญ่จุ๋] 86 ก56สื้ อุ๊ฒิ ญั ฒิ ๒ ๒ถี 8ก1: ๒ฮู้อื๖1 1๐ก1|: ช๊โ0กข์ โอิ฿งูอิ อนี๊แ$6กเ๐ : อื5อนี๊อ อนี๊แธ6ก10 ยํา กอ กอ ขุ่: ๒ฮึ กล ธ1 กอิ๊๐ : โรู๊ กฐ๐ ๐ กอิ๊ฝั่บ : 0กู๊ อือ&แ 7. 1แ$๐แต๊฿๐แ $นี๊[อิ : ^8บี้1[8฿0๓๐ถ่อ๐๒ป๋ 1๐ ๐-กอกอ๓1๐8ก1๓อ8แขุ่ สู่ขื่] ษัชู้ซอิ-8อก ๓๐ นื้$$๖0 กรู๊ 1นี๊ป๋๓อ86ก นี๊อ. ขุ่ญั] ษั1ธอิ : ล๊, 11ปื่6$แ กะ. สู่โบ๊ [โบ่ โ 1 บ่_งี่}
 15. 15. 11. 111. [ท ฿งู6ธถิธิ฿แ ถ0 8ปั๊บึ]บึ ก0 ฿๐เ๐๖อ 1. บึอ]ข์๓ะ๓อ5ก6. 0พอธบึ๓อ$ภิ6. ใอ8แ๓1๓อ8ก6. ฟีลฮับึ๓อ$บ นิล. ("'บีลรู๊, พอ฿ย็1๓อ$แ.ป็รู๊๐, พอ฿ข1๓ณั๐ก.) ๓6 ซุ้๐๒1อ่0ด่ ย๊ะปั่อิ ยี่6$แ. บิล๓๐ อ่๐$บ. กอ๓อ6 อื๖1๒๐ถ, 8กแ฿บอ่8จู๋ 10. 8๖บึ[8แฌ๐ก, ฿0๒ะ, ธะ1 ๓ฟ็ฟืหิษัรั๓ฆั ป็ถธิแฮืยํ฿น็ บุ๊0 ถษิถบ็แ 10 ย๊ฉน็พอ-ถิงุ6ยูอแ 1' 0กลงู6 ฐ๐2อฮู้๓อ$บ. 2ขุ่ อิ๊๐กก1๐ก1พย. 3. น๊๐ก๖อกั้พอ. 4. 0งุล8บ๓1กนี๊5อ1. 5. 5องู6ถอซอด่ 6. ^ชฮ๊ฐล฿6 อื๐2อ1๓อธแ. 7. 8บ๓1๓อ8ะก' 8' 0กะอิ๊อจู๋-8๖รู๊๓อธบ. 5บิ]บิ 0 "-26โ0, โ6วู๊ 1 "'รุ้๐๒1 6 "ด่ธ๐฿บ 2 ด่"กบู๊ 7 'ด่'ถ่อกอ, 8ภิป๋0ภิ1 3 "'8อก 8 -"๒อ๐ภินื้ 4 "'งู0ก, 8๖ช๊ 9 'ด่'฿งุบิ, นี๊บ 5 .ด่'อิ๊๐ 10'.'ปี๋ปื้
 16. 16. |. การออกเสียงภาฑญี่ปุ่น 1_ อักษัคานะ [ฮิรางานะ' คาตากานะ] เเละ จั้งหวะเสียง (ดูตารางหน็า 2-3 ประกอบ) 2. ลระเลืยงยาว ยื้ ถ้ บทเบองตน ๐๖ลอืนี๊บิ (อา, น็า, ปัา) 0๖ฐิ88ก (ย่า, ยาย, หญิงซรา) 0]ฐ์$ยบื (อา, น็า, ลุง) 0ฐีบู่8ยก (ปู่, ตา, ซายซรา) ฒ฿1 (หีมะ) ญิ฿วู้ (ความกล้าทาญ) 6 (ภาพ, รูปภาพ) ฐิ (คร้บ/ค่ะ) โ0ฌ (หยึบ, ส่ง, จั้บ) เฐิฌ (ผ่าน) อี๊๐ฐ์๐ (ทิ่บี่) ๒ฐิฮ๊ฐิ (โรงเรึยนม้ปิ๊ยมศึกษาตอนปลาย) บี้6จุย (ห้อง) บี้ฮูงุย๊ (ทุ่งราบ) นี๊ฐิยี่0 (กาวิ้ด) [อรู๊บ5บี้ฐ์ (เเท็กชิ่) 8อู๊ขูฐิ (ซูเปอวิ้มาวิ้เกต) บู๊ฐิขูบ (เทป) กฐิโ๐ (ลมุด, สมุดบันทึก) 3. การออกเลืยบื ก 6ธูชู1บู๊$บ (ดินสอ) ๓1ธูกย (ทั้งทมด, ทุกคน) เ6ธู๒1 (อากาศ) ฐ์ฮู้ขูฮิ6ธู (ห้ามสูบบุหริ่) 4. การออกเลียง โ$บ (เลึก) ๒บื๒ถี (ญ์ตืบังคับบัญูซา) ๖บฮู้อ (ราคาสินค้า) ฮ๊ย8ยวู้ (อัคคีภ้ย) นี๊ยฐี8ย1 (ปรบมีอโห้) ๐1๐ (เลียง) 0ฐีเ๐ (ลามี) ก1ชู้1 (ไดอาริ่) 2อฐี$๒1 (น็ตยสาร) ชั้รู๊รู๊โ6 (เเสตมป์) 1ธูชูอ1 (เต็ม,) หั้0ธูชูบ (เเก้วนิ้า) ๖๏ฐียี่๐ (เตืยง) 5ขุ่ เลืยงควบ [เลืยงทิ่พย้ญยนะม็ตัว ๆอ, ฒ, ๆ0 ดวบอยู่] บี้จู๋งู8฿บ (กระโดด) ตู่ฐีฮ๊บ (ร้อย) ]1ๆบี (อิสรภาพ) (ลึบ) ๖1งูอิ1ก (ร้านเสรึมสวย) ซู๊1ก (โรงพยาบาล) จุ๋โ8แ (เลื้อเซึ้ต) หึ ๐ณู (บา) จุ๋ญ์ (นม) ฐิ (วันปิ้) ๒”ญิ (ผู้จั้ตการฝ่าย) 'โ ซู๊1(อิ (การท่องเหี่ยว) 6' เลียงลูงตี่าโนคํา ปุ่ ญ่ปิ๊ (สวน) กอ ณุ'ออ (ชิ่อจู๋) ฟื1 ๒๐ก-อิ๊๐ (ภาษาญี่ปุ่น) [บี้} จุ๋ (ทน็งสือ) ญิ (อากาค) ขย1อิ๊6บู๊$บ (เตึอนหน็า) [บุ} ธูป (ใซ่) บี้1นี๊อิ฿1 [๒1฿๐ 0นี๊จู๋] (เคริ่องบ็น) [บู๊} ฐีอุ๊ (ควู, อาจารย้) ฿น เอืแ (รองเท้า) งูอ $แฌ1 (หยุด) ฒิ (บ้องซาย) [ปิ่] ๒8 อื๒1 (สะพาน) ง้๒สื อื๒1 (ตะเกียบ) 1๐๒1 (ทนึ่ง) : 1๐๒1 (ตําเเทน่ง) เลียงสูงติ่าของ 08ย฿อ เลึยงลูงติ่าของ ป๊฿งูอิ ๒8 กอ ธ1 กฐ0 0 กอิ๊ย฿บ ๒อ็ กอ [1ก 0 0 ก อิ๊นี๊ฮ๊บ (ดอกไม้) (เเอปเปิล) (ดนตรึ)
 17. 17. 7' ลําเบียงสูงตี่า จ๊8โอื : ^8บี้1บู๊อเ๐๓๐อ่อ๐บี้1 โ0 ๐-บี้อกย๓1 ๐ $๒1๓อ$บด่ ษั1ธลิ๊-ออก ๓0 วู๊$8๖0 กฮู้ 1ฮ๊วู้๓นี๊86บ ฿ย. ษั1ซฮึ 2 ภ้, 11 ถ่6$น กอ. ซาโตึ : ดิฉ้นจะไปตูดอกซากุระกับเพึ่อนพวุ่งบึ้ คุณมึลเลอวิ้จะใปตีวยกันใทมคะ มิลเลอวิ้ : ตึลึคร้บ ||. คําศัพฟ์นซันเรี้ยน 1. 2. ษั๓ยี่หี๓ซ้๓ 10' เริ่มกันเถอะ เลิก(เรึยน)กันเถอะ หยุดพักกันเถอะ ขุ เปิ้าโจไทม (ขุ่..เซัาโจคร้บ/คะ/ไม่เข้าโจคร้บ/คะ) (โปรด, กรุณา)ฟ้อืกครั้ง ตึทืเดืยว, พอเเลัว ใม่ใตึ ซี่อ การสอบ, การบัาน คําถาม, คําตอบ, ตัวอย่าง |||. การหักทายโนช็วิตประจําวัน เเละ การสนทนาโนรูปเเบบตําง ฯ 1ขุ่ ๓กั้หึ๓ธั๓จ๊ สวัลดึคร้บ/ คะ / อรุณลวัลดิ์ สวัลตึคร้บ/ค่ะ (ใปั๊นตอนกลางวืน) สวัสตึคร้บ/คะ (โฉันตอนเย็น, คํา) ราตรีสวัสดิ์คร้บ/คะ ลว้สดึคร้บ/ค่ะ/ลาล่ะคร้บ/ค่ะ บอบคุณมากคร้บ/ค่ะ ขอโทษควิ้บ/คํะ บอความกรุณาค้วยคร้บ/กี่ะ |บํ. ตัวเลข 0 อ๊©๓ขุณ๓ฑิ๓๒พิ ศนย้ บ บ่ ทบึง สอง สาม สี่ ห้า หก อึ เจต เเปด [ขื่} [ฎ์] [โ]
 18. 18. บิลบู๊ 1 ฿8 ฿บถ฿6บึ 1. ฟี8[อ8๒1 ผล ปื่นี๊1ฐ์บ ปื่1[อิ กุ่68บ. 2. 88กเ08แ-$8ก พอ ฐณัแ861 ]อ ย[1๓อ56ก. (อ่6พ8) 3. ษั1ขอิ-$8ก พอ ฿ย18บี้อ1ก ยี่68บ อี๊8. 4. $อกเ๐5บ-8อถ ๓๐ หั้ลจู๋$๒ล1ก อ่68บ' ฿6บี๖บถ 1. [^กอ[อ พล] ณัย1อี๊แ ษัวู้[อิ-$ลก อ่68แ ฿อ. "'ปิ๊นี๊1, [ฒนี๊เอษิ๒1 พล] ณันี๊1฿บ ป็1ธอิ กุ่65บ. 2. ษั1ธอิ-8นี๊ก พอ ฐณับ861 ยื่68บ บี้ย. "'116, [ฒอ[8$บี้1 พอ] ฐณัแ561 รู่ล อบ่๓อ86ก. น๊อ18๖ย1ก กุ่6$บ. 3. ฟีลก-8อก พล 6กฐ1ก1ย ยื่68บ ๒8. "'116, ฟีฒ-8อก พล 6ก]1ถ1อ รู่อ นี๊ปื่๓อ$6ก. 1$๒ย๊ ยี่68บ. 4. ^ก๐ ฮ๊นี๊[8 ผล อ่๐ถอเอ ยี่68บ ๒8. "'ฟีล[เ๐-ออก ยื่6$บ. 5อ฿บ[ย-ยี่ล1ฐณับ ถ๐ 86ก561 ยื่68บด่ 5. โ6[688-๐๒&ก พล กอก-881 ยื่65บ ๒นี๊ด่ "'9-881 อ่68บ.
 19. 19. ฿ยบืพอ $นี๊[อิ ใ8๓ยยี่อ 8&เอิ บือ]1๓๐๓อธ๖บืเ๐ 0กยงู6 อิ๊๐2ย1ณนี๊8บ. 0๖องู6 ฐ02ล1๓ล8น. 8816-8ยก,'รู๊00บ็1[อ พอ ป็อ1฿บ ษั1ธยิ้-88ก ยื่68บ. ย๊อฐ1๓๐๓อือื๒1เอ. ษันี๊1รู๊บ ษั1[อิ ยี่68บ. ^๓6บํ฿อ ๒818 ๒1๓88ก1[ย. บิ62๐ ๆ๐ธ08๖1฿แ. 88โอิ น๊61฿0 อ่68แ. บิอิ2๐ งู0ธ๐$๒1฿บ.
 20. 20. รี่ บทท ใ |. คําศัพท๊ ฟี8โ8$๖วู๊ ผม, ติฉิน พนี๊เนี๊อี๊๒1-เนี๊๐๒1 เรา, พวกเรา ฉืบืฉืเดี๊ คุณ ยก0 บี้1เ0 คนบั้นวุ้ เขา, เธอ (ยก0 ฿อเ8) (ยถ0 ฮ๊ลเ8 เปินคําลุภาพของ ยก๐ บี้1บู๊๐) ๓1กย8ย๊ก ท่านสุภาพบุรุษเเละสุภาพสตรึ, ทุกท่าน ๓$ยก คุณฟ้ , นาย~ , นาง~ , นปุ๋ล' ๓ (เรียกต่อท้ายชี่อคน เเลดงความลุภาพ) ~๐๒อก หบู~ (เรึยกตํอท้ายซี่อเต็กหญิง, ขาย เเทนการโซ้ ~8ลก) ๓฿บก (เรียกตํอท้ายซี่อของเต็กผู้ซาย) ~]1บิ ซาวฟ้, คนฟ้ (เรึยกตํอท้าย มีความหมายว่า จ๋ยี่ลัญบาดิ'ธี ตัวอย่าง : ^ฌ6ธ1นี๊8-]1ก คนอเมริกัน) 10 $6ก$61 คุณครู, อาจารย์ (ใมโซ้คําบึ้เวลากล่าวถีงอาชืพบองตัวเอง) ฿ๆอิ$บี้1 ครู, ผู้สอน (เมี่อกล่าวถึงอาชืพของตัวเอง) ฐอนี๊น561 นักเรียน, นักศึกษา ฿อ1$บี้ย1ก พน๊กงานบริษัท $๒อ1ก พน๊กงานบจุ๋~ (โซัเมิ่อบอกวําเปินพน๊กงานของบริษัทซึ่อมุ่ ตัวอย่าง : 1ณับึ ก0 $บี้อ1ก) อิ๊1ณัอิ1ก พน๊กงานปิ๊นาคาร 18๒8 หมอ, เเพทย์ 'ขุ่ ฿6กฮ๊ฒิ8บี้8 น๊ก์วิจั้ย, น๊กเรึยนทุน 6ก]1ก18 วิศภุกร ยี่81อิ๊8หั้บ มหาวิทยาลัย ๖งุอิจู๋ก โรงพยาบาล ยี่6กฮ๊1 ไฟฟัา, เเสงสวําง ปื่8ธ6 (ยี่0บื8โ8) ใคร (อ่๐กอบู๊อ เปี๋นคําลุภาพของ อ่อธ6)
 21. 21. -881 อายุ _ ปื (ขวบ) ออก-581 อายุเทาใร (0-1ฐ์นเ8บ เปื่นคําลุภาพฑอง ออก-881) (0-1๒บเ$บ) ๒ฮึ1 โซ่, ครับ/คะ 116 ใมโซ่, เปล่า $๖1โ8น[6ฐิ อ่6$น ฐอ .รํ ขอประทานโทษ, ขอโทษคร้บ/คะ (โซ้เมื่ออยากขอทราบ ซี่อ ทิ่อยู่ ฯลฯ ของคู่สนทนา) 0-กย๓ย6 พอ? ขอทราบซี่อตีวยคร้บ/คะ บีนี๊]1๓6๓8$บี้1โ6. อื ย็นศึพัตึรู้จั้ก (ในการพบเจอกันครั้งเเรก, โซัเปี่นคําเกริ่น ก่อนเริ่มเเนะนําตัวเอง) บิอิ20 ๆ0ธ08บี้1อี๊บ [๐กั้๏อิ๊อ1-อื๒1๓นี๊อืบ]` ยึนดึฟื้ดิรู้จั้ก, ขอฝากเบึ้อฝากตัวตีวย (ความหมายตามตัวอักษร - กรุณาชิ้เเนะผม/ดิฉ้นตีวย ปกตืจะโซ้พูดเวลาจะจบการเเนะนําตัวเอง) วุ้›""ขุ่'ขุ่วุบ่ญิ เ'กึ๋'ขุ่จั้'ปุ๋ขุ่งัปุ๋ งั บี้๐๐๒1ธย หอ คั8ยก ยื่6$บ. บี่คึอคุณคั (โซ้เวลาเเนะนําคนโห้ผู้อี่นรู้ ฆัก) ถี ฟ้฿ยธย๊ อี๊1๓นี๊8บี้1โ8. ผม/ดืฉินมาจาก~ (ประเทคบ้านเกึด) 11 &&&&&& ^๓6[1ซู๊ย อเมริกา ถี 1อิ๊1ช1$บ อังกฤษ 1กยื่0 อินเดีย โบิอ่0บื68๖รู๊3 อินโดนีเซีย อิ๊8ณั0อี๊บ เกาหลั้ตึ โ81 ไทย บึบี้บุ๊ฐ0บั้แ จืน บิ01โ$น เยอรมนี ปั๊1๒0ก ญี่ปุ่น ธีนธลก8บ ถี ฝรั่งเคส ฿นธ8]1ฌ บราซิล $ย฿บ[ย-อ่อ1อิ๊อฐ์บ /ธีบ]1-กุ่ยฐ์อิ๊ย๒ ซึ่อมหาวิทยาลัย (นามสมมุตื) 1ษับื /ธี&พลี-ยี่6ณัวู้ / ฿บ1ล] 1๓-ฮึยิ้ ซี่อบริษัท (นามลมมุดิ) ^น๊6 ซี่อลถาบันศึกษา (นามสมมุตื) น๊อิ๖6-๖ๆอิ1ก ชิ่อโรงพยาบาล (นามลมมุดิ)
 22. 22. |||. ดําศัพท้ที่เปี่นประโยขน็ เเละ ข้อมูลตําง ฯ น๊นก1 ' บึจู๋โ0 ' อิ๊0โ0๖8 ตารางฮี่อประเทค คน ภาษา นี๊นก1 ประเทศ บี้1เ0 คน ๒๐เ๐๖ฮู้ ภาษา ^๓6[1บี้8 (สหร้ฐอเมริกา) ^๓6ธ1฿ย-]1ก ย๊1ฐ๐ (ภาษาอังกฤษ) 1อิ๊1ธ15น (อังกฤษ) 1อิ๊1ธ1$บ-ฐ 1บิ บิ๊1ฐ0 (ภาษาอังกฤษ) 1เอธวู๊ย (อิตาลี) 1ฐิยธ18-ฐ์1ก 1บู๊นี๊ธวู้ย-อิ๊๐ (กาษาอึตาลี) โขยก (อิหร่าน) 11&ก-ฐ 1ก โ ?6ฌ8บี้1นี๊-อิ๊0 (ภาษา เปอรํเชิ้ย) 1กยี่๐ (อินเตึย) 1ธุ์ยี่๐-ฐ 1ก ปื่1กยี่11-อิ๊0 (ภาษาฮินดู) โกอ่๐ก6$บี้1นี๊ (อินโดนีเชืย) ' 1ปุ้ยี่๐บืธํอื๒1อื-ฐ 1ก โบิอ่0บิ68๖ฮู้8-ฐิ0 (ภาษาอินโดบีเซึย) ๒ฮ๊จู๋รู๊ชูนโ0 (อียิปด์) สื้ปิ๊ฐ์1ขูบโ0-]1ก ^[ย๖1อ-อิ๊0 (ภาษาอาหร้บ (อารบิก)) ปิ้3บเ0ขอ[1อ (ออสเตรเลีย) ปิ้$บเ๐ธนี๊ซ18-]จู๋ถ ย๊จู๋ฐ๐ (ภาษาอังกฤษ) หื่ อี๊ยถนี๊อ่อ (เเคนาตา) น๊ยกอยี่อ-ฐ 1ก บิ๊1ฐ0 (ภาษาอังกฤษ) ธีบชอก8บ-ฐ0 (ภาษาฝรั่งเศส) ปั๊3ณั0อี๊น (เกาหจี๊ตึ) บูอี๊ยณั0฿บ-]1ก น๊อณั๐ฮ๊น-อิ๊0 (ภาษาเกาหลี) ชู ฎิ8บ]1อธ3๖ซุ้อ (ขาอุดิอารเบีย) ฏ์8บ]1ยธ8๖13-]1บ ฐ^ธอ๖จู๋นี๊-ฐ0 (ภาษาอาหร้บ (อารบิก)) 8๒1กฐอขูอิฌ (ลึงคโปรุ้) $๒1กอิ๊อชู6ฌ-ฐฐ์ก ปั๊อิ๊๐ (กาษาอังกฤษ) $บชู61ก (สเปน) $นขู6ฐ์ก-]1บ 8บชู61บ-อิ๊0 (ภาษาสเปน) โย1 (ไทย) โนี๊1-จู่1ถ โย1-ฐ๐ (ภาษาใทย) งั้บึ๒บุ๊ฐ0ษิน (จืน) รั่ 0๖บึอิ๊0฿บ-]1บิ ปุ่ บึบี้บีฐ0ฐ์บ-ฐ๐ (ภาษาจีน) วั่ ธ บิ๐จู๋เ$น (เยอรมนื) อุ๊[8บ-]1ก 1 ปิ0ซุ้โ$บ-ฐ0 (ภาษาเยอรมั้น) หุ่ พ1๒๐บิ (ญี่ปุ่น) ปั๊1บี้๐ถ-]1ถ ยู่ ฟื1บี้๐ก-จี้๐ (ภาษาญี่บุ๋น) ธีบ1ยบิ8บ (ฝรั่งเศส) ปิ่บชยบิ$บ-]1ก ธีบธยก8บ-ฐ0 (ภาษาฝรั่งเคส) ริ้ [ธี1[1ขู1ก (คี ลึปปินส์) จิธีปั1ชู1ก-รู่1ก ธี1ธจู๋บ1ก0-อิ๊0 (ภาษาฟิลีปบึนส็) ฿บธอ]วู้ฌ (บราชืล) ฏ์บขย๊จู๋ 1๓-ฐ 1ก ?๐ฌบู๊๐ฐอฌ-ฐ๐ (ภาษาโปรตุเกล) วิ่ ฿6โ๐กอ๓บ (เวียดนาม) ฿๐เ๐บิถี๓บ-ฐ 1ก ฿6โ0บิ8๓บ-ฐิ0 (ภาษาเวียดนาม) ปื่ยธอิ๊8บี้รู๊ย๊ (มาเลเชืย) ษัอธอึ8ปุ้1อ-]1บิ ปื่อธอึ3ภิ1นี๊-อิ๊0 (ภาษามาเลเชืย) ปื่อื๒ฐ์อื๒1๒๐ (เม็กชืโก) ป็6อี๊1$๒1ฮ๊0-รู่1ก $บชู61บิ-อิ๊๐ (ภาษาสเปน) ธี๐อี๊๖1ฉี่ (ร้ลเขืย) ธี08บี้1ย-ฐี 1ก ฿๐8บี้ซุ้อ-ฐ0 (ภาษาร้สเขืย) ปู ปู มุ่
 23. 23. 14 |ป. หสักไวยากั้รณ์ 1. คํานาม วี ดล ตํานามฐี อ่65บ หึ 1) คําซ่วย พล ดล เปื่นคําซ่วยทิ่ปั๊หัเหึนว่า คํานามหี่อยู่ซัางทน็าเปี๋นหัวซ้อเริ่องของประโยค เมี่อผู้พูคตัองการจะ พูดเริ่องอะใรกึจะใซัคํานามบั้นตามตีวย พอ เเละตามด้วยประโยคที่ดืองการ © ฟีอืเนี๊อื๒1 พล ปื่ยวู้ฐ์บ ' บื่1[ลิ๊ ถ่6$น. ผม ไมค์ มิลเลอวิ้ คร้บ 2) ยี่6$น คํานามโซัร่วมกับ ยี่68บ ทําหน็าทิ่เปี่นภาคเเลดง อ่68บ เเสดงความหมายการวิน็จฉ้ยทรึอลงความเหี้นซื้ขาด อ่65บ เเลตงการพูดหี่สุภาพของผู้พูดตํอผู้ฟืง ยี่6$บ จะเปลี่ยนวูปเมื่ออยู่ในประโยคปฏิเลปิ๊ (ดูข้อ 2 ข้างล่างประกอบ) ทรึอเมี่อออู่โนประโยครูป อดีตกาล (ดูบทหี่ 12 ประกอบ) @ ฟีอเนี๊8บี้1 พล 6ก]1กจู๋อ ยื่6$บ' ผม/ดิฉันเปี๋นวิศวกร 2. คํานาม ยุ่ พล คํานาม อื ]ล ลธ1๓อ$6ก ยุ่ ฐสื ลธวู้๓ล56ก เปี๋นรูปปฏิเลปิ๊ของ อ่6$บ เเละเปี๋นรูปพัซ้พูดในชืวิตประจําวัน เเตํโนภาษาเขืยนหรึอโน การกล่าวสุนทรพจน็จะโซ้รูปลุภาพศึอ ยี่6ฒ8 ลธ1๓ล$6ก © $อก฿05บ-ออก ดล ฐนี๊฿บ861 ]ล ลธ1๓ล56อ. คุณซันโทลใม่ได้เปินน๊กเรึยน (ยี่6ฒ8) 3' ประโยค ชัย 1) คําซ่วย ฮ๊8 คําซ่วย ฿3 โซัเมื่อผู้พูดมีความรู้ส็กไม่เเนใจ หรือ มีความรู้ลืกลงลัย ฯลฯ ฿8 เปี่นคําซ่วยพี้ซ้เตืม ข็างหลังประโยคบอกเล่า หรึอประโยคปฎิเลปิ๊ เพึ่อทําโห้ประโยคนั้นเปี๋นประโยคคําถาม การออกเลียง โห้ออกเลียงลูงทิ่ท้ายประโยค 2) ในการตอบประโยคคําถามโหัเลีอกโซั ครับ/ค่ะ หรือ เปล่าคร้บ/คํะ ใม่โซ่คร้บ/ค่ะ ดังฟื่ด้กล่าวมา เเส้ว ทากโซ้ หั้ล ไว้ซัางหลังประโยคจ่รู๊ทําโหัประโยคนี๊นเบ็นรูปคําถาม ลําตับคําโนประโยคจะใม เปลิ่ยนเเปลง โซ้เมื่อดืองการยี้าโห้เเน่โจุถีงเบึ้อหาโนประโยค หากถูกดึองจะตอบร้บดืวย ๒นี๊1 เเละ หากไม่ถูกต้องจะตอบปฏิเสปิ๊ด้วย 116 @ บื่1ธลี-$ลก พอ ^๓6ธ1๒อ-]1ก ยี่6$บ ฮ๊ย. ปิ๊ล1, ^๓6[1ษล-] 1ก ยี่68บ. © บื่1ธลิ๊-5ย๊ก พล 56ก$61 ยี่68บ ๒8. ญิ ธํ ๘ ญิ ยั บ่ คุณมลเลอรเปนขาวอเมรกนโขไทม ครีบ เปืนซาวอเมริกัน คุณม็ลเลอวิ้เปินครูโซ่ไหม 116, 86ภ$61รู่ล ล11๓ล$6บิ. เปล่าคร้บ ไมได้เบ็นครู
 24. 24. 3) ประโยคคําถามทิ่มีคําเเสดงคําถาม วางคําเเลดงคําถามใวีท๊ดตื่ด้ตามเเตํจุดประลงคํทิ่ดืองการถาม ลําดับคําโนประโยคจะไม่เปลี่ยนเเปลง เเละเติม ฐ์8 เซัาข็างหลังประโยค © ^ก0 อั้ลโล ดล อ่0บิ8โนี๊ ยี่68น ฮ๊อ' คุณคนบั้นศึอโคร [^ก0 ฮ๊ลเอ พล] บื่1ธลิ๊-8ลบ ยื่68นขุ่ คุณคนบั้นศึอคุณมิลเลอวิ้ 4. คํานาม ๓0 การพรรณนาเกี่ยวกั้บคํานามทิ่เปี๋นหัวซัอเริ่องของเริ่องราวนี๊น ๆ เมี่อหยีบยกเริ่องราวเศึยวกันกับทิ่เคย กล่าวถีงมาเเลัวมาพูดอืกครั้งหนึ่งจะโซ้” ๓0 เเทน พล @ ปื่1ธลิ๊-ออก พล ฿ล18บี้อ1ก อ่6$บขุ่ คุณมิลเลอรํเบ็นพน๊กงานบริษัท บืบขูนโล-ออก ๓๐ฐิฮ๊ลฐ์$๒นี๊1บิ อ่6$นขุ่ คุณกปตะกึเปื่นพน๊กงานบริษัทเหมึอนกัน รื ยํ ดํ ดึ 5' คานามยุ่ บิ0 ตานาม อื ก๐ โซ้เซี่อมคํานามกับคํานามโดย คํานาม 1 ทําหน็าทิ่ขยายคํานาม 2 ลําหร้บโนบทหี่ 1 คํานาม 1 เปื่น ตันสังฆั ดของคํานาม 2 ป็1ธลิ๊-ออก พอ โณับึ ก0 $บี้ล1บิ อ่68บ. คุณมิลเลอรุ้เปื่นพน๊กงานบรึษัท 1๗6 อื. ~ $นี๊ปิ โนภาษาญี่ปุ่นเมี่อจะเรึยกผู้ฟัง หรึอบุรุษทิ่ 3 จะเดิมคําว่า คั 8ลก เปี๊าทิ่ท้ายชี่อลกุล คําว่า คั ออก งื นึ ยํ คุ๊ยัซื ญิบ ะ ใ.ญิ ธํ ยื้ปี้ ตื่ บ ฮั ถอเปนคาพูดท หเกยรตผูฟัง ฉะนน จะ มเตมคานกบขอตวผูพูดเอง © ^ก๐ ๒ยบู๊ล พอ บื่1ธลิ๊-$อก อ่6$บ. คณคนบั้นคือคณมิลเลอริ้ จ ษิ โดยปกติ๋เราจะไม่โซัคําว่า ลกอโล เรึยกคู่สนทนา หากรู้ขี่อก็จะเดิมคําวํา ๓ $ออ เซัาทิ่ท้ายซึ่อสกุล เมี่อเรึยกคู่ลนทนา $น2บบั้จู๋ : ษั1ธลิ๊-5&ก พล ฐ8๒บ861ยี่68นธัล. บื่จู๋[ลิ๊ 2 116, ฿ย18๒ล1ก อ่6$บ. ซูซูกิ : คุถเมิลเลอวิ้เปินน๊กเรึยนโซ่ไหม ม็ลเลอวิ้ : ไมใซ่คร้บ เปี๋นพน๊กงานบรึษัท
 25. 25. 16 ฿6ถ8฿บี ญิ 1. พฉีเฉือื๒จู๋ ๓ฉื ยื่๏อื่ขุ่. เด่นี๊อฐ์,อื๖ฉี่1บืริ , 2. ฟีอ1ล5บี้1 ผล ฐ์นี๊อี๊ฌทู้อ็กนฌซุ้โน็0ฮู ]อ ลธ1๓อ86บื. 6ย๊รู่รู๊ปุ้รู๊สืขุ่ โ 3' ^บื0 ๒11๐ (฿อบู๊อ) พอ น๊1๓นธลด่5นี๊ถ อ่68น ฿ล. บื่อฐ์1ลขุ่8ลก 4. 8ลถบู๊0$บ-$ลถ พล ฿บธอ]1ฌ-]1ก ยี่6$บ. ป็8โวู๊3-$3บื ๓๐ ฿บ1นี๊]1ฌ-ฐ 1ก อ่65บ. ^ก๐ ๒11๐ 5. ณัวู้ซลึ-3อก ดล 1บื่0 ก๐ 8กอ1ก ษิณัฐ์บย-ออก ช๊บ]1-ปื่ล1ฐอ฿น ฐอฮ๊น86จู๋ 6. โ๐ธอือื่อุ่-๐๖อืกั้ พอ 9-83วู๊ ยี่68น. โลธอิ-฿นถ 8-881 ฉี่ฉ่'$ลฐิ บู๊0บั้วู๊ตั้ปิ่8บุ๋)เเ`วิ่ """ ด่'หั้ย' อ่65บ.
 26. 26. ฐิ) โลฒลชู0ก 4) $กบ๓1เ[0 จื้อืฮู้อิ๊บี้อืฮู้ปื่ อี๊ฮู้ปืจั้อืบี้ปื อื $6บิ$6นื้ ฐ8นี๊บ561 6ก]1กจู๋นี๊ 1. ฿6ฮู้ : อื ษัฐ์ธอิ-8&ก ฒ& ^๓6ธ1฿อ-รู่1ก ยี่68แ. ฐิ 1) หึ 2) จ๋ 3) หึ 4) หึ 2. ฿6ฐ์ : ยี่ บื่1[อิ๊-ออก พล ฿ฮ๊18๒นี๊1ก ยื่68บ. ฮิ 1) อื 2) หึ 3) ยี่ 4) อื 3. ฿61 : ษั1[อิ-ออก ด่ อิ๊1ก฿61ก หึ บื่1ธอิ-8อก พล อิ๊จู๋ก๒61ก ]ล อธ1๓ล$6ก. ยิ 1) ใลฌ8อ่อ-8นี๊ก ' 6ก]วู้ก1นี๊ อื 2) ฟิลบู๊เ๐-8ลก ' บิ๐1เ5แ-]1ก อื 3) โอฒลขู๐ก-88ก ' 86ก861 อื 4) 8๖แ๗เ[๐-ษิอถ ' ^๓6ธ1๒ย-ฐ1ก คึ 4' ธี61 : ษัรู๊ธสิ-$ลก ' ^๓6[1อี๊ล-]1ก หึ ษั1ธอิ-ออก พล ^๓6ธ1ฐ์ล-]จู๋ก อํ68น ๒8. ฐิ ''' "บีนี๊1, ^๓6ธ1฿อ-ฐ1ก อ่65แ. ฿61 : ษั1ขอิ-8อก หึ 18๒8 หึ บื่1ธอิ-8อก ผล วู้8๒อ ยี่68บ ๒8. "" "116, 18๒8 ]ล ล[1๓อ86ก. 1) ใอ๓อยื่ล-8อก ' อิ๊1ก฿61ก หึ 2) ฟีอ1[0-ออก ' บีบธลก8บ-]1ก อื 3) โนี๊พลขู0ก-8อก ' อี๊ล1$๒ล1ก อื 4) $กแ๓1[[0-8อก ' 6ก]1ก1ล จี๋
 27. 27. โงีวู้ 3) 4) หึ 6บูบี้ฏ[อื(42) ษิลบ่กล(24) $ลกเ08แ(39) กึ่โบี้๐กฉี่ยั่“จับี้รุ้ ": "` "` ฿แ?มู่อ้ทน อิ๊อิ๖6-๖จุ61ก ธีแ]1-อ่นี๊1ฐอฮ๊น ฿บธล]1ธบ-6ฮี้ 15๒8 อิ๊ล฿แ861 8กนี๊1ก 5 ธี6ป๋ : บื่1ธอิ-5ลก ผล ฿อ1$กล1ก ยี่6$น' 6บขูแ[ล-ออก ๓๐ ฮ๊อ1$1วอ1ก อ่68แ ๒3. อื หึ บีนี๊1, 6บขูแเนี๊-5ลก ๓0 ฿818กล1ก ยื่68บ. ธี6ป๋ : บื่1[อิ-8ลก ผล ^๓6ธ1฿อ-ฐ1ก อ่อ8บ. 6แขูบเ8-ออก ๓๐ ^๓6ธ1นี๊8-]1ก อ่68บ ชัย. ยี่ 116, 6บชูบ[ล-8&ก ผล ^๓6ธ1นี๊ล-]1ก ]อ ล[1๓ฮ๊86ก. 1) ใอ๓ลยี่8-$อก พล อิ๊1ก฿อิ1ก อ่6$บขุ่ 11-$ยก ๓๐ อิ๊จู๋ก฿61ก อ่65บ ฿อ. ยี่ 2) ฟีลเ[๐-ออก พล 86ก861 อ่68บ. ฟี&ก-ออก ๓๐ 86ก861 อ่6$บ ๒3. คึ 3) โลผลชู๐ก-8อก ผล อิ๊ล฿แ861 อ่6$บ. อี๊ลข1กล-5ลก ๓0 อิ๊ณัแ861 ยี่68บ ชัย. อื 4) $กบ๗[เ๐-8ลก ผล บิ01[8บ-ฐ1ก กุ่6$บ. $ฌ[08แ-5อก ๓0 บิ01[5แ-]1ก อ่68บ นี๊อ. หึ 6. ฿6ฮู้ : อื ^ก0 ฐ์อ฿ล ผล อ่0กล[ล อ่68บ ชัย. ฮิ ด่ด่ด่ "6บชูแ{อ-ออก ถ่ฐี8บ. 1ป็6 ก0 8บี้ลจู๋ก อ่6$บ. 1) ซี 2) กี ' 3) คึ 4) ฑิ 7. ธี61 : หึ 6บขูบ[อ-ออก พอ 42-$นี๊วู้ กุ่68แ' อู้1)ยี่ 2)ยี่ 3)ยี่ 4)ยี่
 28. 28. ฿6ปุ้5๖ป์ บึ 1. 5๒1[8บธ61 ยื่68บ อือ, ๐-ก8๓ล6 พอ? ภี : ฿ : ©อู๊ ยี่68บ. ภี : ©นี๊11-8&ก อ่68แ หั้อ. คู 9 ฿ 116, @อู๊ ปื่68แ. . หึ 1).©83ปื[0$ปื ' ฝั่ @ $ลก[ล8บ 2) © ฟีอ[10 จึ @ ^เ[๐ 3) @ โอฒลชู๐ก @ โอกอชู0ก 2. ภี : บีอ]1๓6๓ล8บี้1[6. ©ษัอฐ์฿แ ษั1[อิ ยี่68บ. ©^๓6ธ1฿อ อี๊8โ3 ๒1๓นี๊อื๒จู๋เนี๊. บิอิ20 งุ0ข08ปุ้1นี๊แ. 3 : 8อ[อิ อ่68บ. บิอิ20 งุ0ธ08บิจู๋นี๊บ. 1) @ บี๐86 $8บิ[08บ @ ฿แธล]1ฌ ` 2) ญิ ษิถื่ธฐ์กั้ฮึ @ 1กอ่0ก68บี้1ล 3) @ พฉิปื @ 6๒ป๋ฐี๐๒แ 3. ณิ : ป็1กล$อก, ฿00ภิฮู้[ล พอ ©ษัอ1บี้แ บื่1ธอิ-8ลก ปื่6$บด่ อื 0กอๆ6 อิ๊02ล1๓อ8แ. ©ษัอฐ์นี๊น ป็1ธอิ ยื่68บ. ©โณับึ ก0 8บี้ล1ก อ่68บ. บิ620 งู๐ธ0$๒1฿บ 0ก6อิ๊ล1-8ป้1๓ล$บ. 1) ญิ บึ086 8นี๊ก1๐8แ @ ฿บ[ล]1ฌ-6ยิ้ ก๐ $๖ล1ก 2) ญิ 1๐๐ ฟีอเเ๐ @ 8ลธับ[อ-อ่ล1อิ๊ย๊฿น ก๐ ๒งูอิ8ก1 3) @ ษิอิ้ฌ 5๒ปื๗เเ๐ @ ?ลฆลี-อ่6ก๒1 ก0 6ก]1ก1ล
 29. 29. 22 ปิอบึ 2 ชัย ฿แก฿6ธิ 1. อิ๊๐ธ6 ผล ]18บี้๐ อ่68บ. 2 น๊๐ธ6 พล อี๊0กขูจุบิ[อิ ก๐ บี้๐ก ยี่68บ. 3' อื0โ6 พอ พ8฿ล8บี้1 ก0 นี๊อ5ล ยี่68แ. 4 อิ๊๐ก๐ ฿ล8ล พล ฬ8[ล8บี้1 ก0 อ่68บ. ฿6บี๖บบ 1. น๊0[6 ดล [6ธ6ก0ก-฿อิกุ่0 อ๋68น อี๊ล. "'บีล1, 86 อ่68บ. 2. อี๊0[6 พล ก6เ0 อ่68บ ฿ล. "'116, 86 ]อ อบ่๓ล86ก' โ60๖อิ อ่68แ. 3. $0[6 พอ ออก อ่6$แ ฿ล. [อิ๊๐ธ6 พล] ๓618ก1 ยี่68บ. 4. น๊0โ6 พล 'ตื่9" ปื่68บ ฿8, ต๊ต๊7" กุ่68บ อี๊3. ' ' ' "9" อ่68บ. 5. $0โ6 ผล กอก ก0 2858๖รู๊ ยุ่6$บ อี๊อ. ' ' ด่]1ยี่68๒ล ก0 2นี๊88๒1 อ่ฐี8บ. 6. ^ธ6 พอ อ่ฝั6 ก๐ ๒นี๊๖นี๊ถด่ขุ่ฮ่บืษิบ นี๊ล. ' ' '$นี๊[6-8ลก ก0 ฿ล6ลถ ยื่68บ. 7. น๊0ก0 ฿ล$ล ผล ลกอ1อ ก๐ ยี่6$แ ฿8. ' ' '116, ตล[อ$ณิ ก0 ]ล ลบ่๓ล$6ก. 8. นี๊0ก๐ ฿อฐ1 พล ยื่8โ6 ก๐ อ่68บ ๒8. "ด่ฟินี๊[ย8๖1 ถ0 อ่68แ.
 30. 30. ฿ย1พอ ใย๓ลอ่ล 10บี้1[อิ $ลกเ๐8บ 8นี๊ก[08บ ใย๓นี๊ยื่ย 8ลกเ๐8บ ใ8๓ยยี่8 5ลก[๐$บ ใย๓ลอ่ล บี0กก0 ๒บู๊๓๐๐๖บี ถ่6$แ บีล1. บิ๐กล(ล อ่6$บ ฮ๊ล. 408 ก๐ $อุกเ๐8บ อ่68แ. อิ๊๐กญ่๐บี้1พล. $ลกเ๐5น อ่68บ. น๊0ชุ6฿ณัย ๐86พล ก1 กลบ่๓ล8แ. บิอิ20 ๆ๐ธ๐8ก1฿บ ๐ก6ฐล1-8๒1๓ย8บ. น๊0๐๒1ธล ๒๐80 ๆ0[08๒1฿บ. ^กอิ, ๒0ธ6, บี้๐กก0 ๒1๓06บี้1 ปื่68บ. ษิ, ยื่6๓0 ด่ด่ด่ ฟืลก อ่68แ ฿ล. ล๊อิ๒11 ยี่6$บ. บิอิ20. บิ6๓๐ อธ1อิ๊ล[6 อิ๊02ล1๓ย๊8บ. 23
 31. 31. บททึ 2 |. คําศัพท้ ๒๐16 บี่, สิ่งนี๊ (สิ่งของอยู่โกล้ตัวผู้ผูด) 8016 นั่น, สิ่งบั้น (สิ่งของอยู่โกส้ตัวผู้ฟัง) 8โ6 โนน, สิ่งโน็น (สิ่งของอยู่ไกลจากทั้งตัวผู้”ตเเละผู้ฟัง) ฐ์๐บิ0 คั ฟ้นี๊, ~ทิ่อยู่ตรงบึ้ 8๐บิ0 ๓ ~บั้น, ๓ที่อยูโกล้ดัวคุณ ย๊ถ0 ๓ ฟ้โน็น, ~ที่อยู่ตรงโน็น บี้๐บี หน็งลีอ ]1$บี้0 พจนานุกรม 2นี๊อือื๒1 นิตยสาร, วารสาร 8บี้1ถ๖บก หน้งลีอพีมพึ ปือืโ0 สมุด` สมุดบันทึก โ60บี้อื สมุดพก (ตึดตัว) ๓6รู๊8๖วู๊ นามบัตร 24 อี๊ลิ๊ยื่0 การํด, บัตร เ6ธ6บี้๐ก-฿ลิ๊อ่๐ บัตรโทรศัพท์ 6กชู1เ8บ ดินสอ ๖อิฌขู6บิ ปากกาลูกลิ่น 8บี้ลีชูน-ขู6ก8บี้รู๊ฌ ดินสอกต ฿8ฐจู๋ กุญูเเจ ฿0฿6จู๋ นาฬิกา ฿ล8ล รีม ๒ฉี่๖นี๊ปุ้ ขุ่กระเป๋า, กระเป๋าทิ้วสําหร้บโล่เอกสาร [๒ติ๋อื๐เเ๐] ปื่อิ๊ชูบ เทป [คาสเส็ต] บู๊อึชูบ[6๒อิอ่ลี เคริ่องบันทึกเเละเล่นเทป เอืธอื๖ฐ์ โทรหัคน็ [ย]10 วิทยุ บี้ย๓6ธนี๊ กลัองถ่ายรูป นี๊๐กชูฒิ1ลิ๊ คอมพิวเตอวิ้ ฐ1ยี่6อื๒นี๊ รถยนตึ
 32. 32. บู๊$บ๒6 โตึะเรึยน, โตึะทํางาน 18บ เก้าอึ้ 6บี้0ฮ๊0ธลิ๊โ๐ ช็อกโกเเลต ฿อิบี้11 กาเเฟ ฮ๊1อิ๊0 ภาษาฮ้งกฤษ ปั๊1๒๐บิ-ฐ๐ ภาษาญี่ปุ่น ฟ้ฐ0 ซี ภาษาฟ้ อื ออก อะไร 5อิ เซ่นบั้น ๐๒1ฐย1๓อ$บ. ไมใซ่ $อิ อ่68น หั้อ' งั้นหรึอ, งั้นเหรอ (เมี่อเห็นด้วยหรึอยอมร้บกับคําพูดของคู่สนทนา) อกอิ เอ้อ, อ้า (กล่าวขณะลังเลโจ) หึ ด่ 'บี ว๊ ยั ปิ๊๐กก0 ๒1๓๐๐บี้1 ยี่68น. ใมมอะใรมาก, นาใจเลึก ๆ นอย ๆ (พูดเมี่อเวลาถีอของดิตมีอไปทักทายเพึ่อนบัานโกลัเคึยง) บิอิ20. เชิญ, นี่คร้บ/ค่ะ (พูตเมี่อเวลาเสนอบางสิ่งโหัผู้อี่น) บิอิ๓0. ขอบคุณ [บิอิ๓๐] นี๊ธ1อิ๊อเอิ [อิ๊๐2ล1๓อ8แ]. ขอบคุณมาก ปุ้ ฿นี๊1พนี๊ ๖ น๊0[6๒อซย ๐86ตอ ภ1 กลธ1๓อ$บ. จากนื้ปหว้งว่าคงใดืร้บความกรุณาด้วย (คําพูตหักทายคริ้งเเรกตอญี่จะต้องมืความเกี่ยวข้องกันตํอไป) น๊0๐บี้1ธอ ฮ๊0$0 ๆ0ธ08๒1๒. ผม/ดิฉืนกึเซํนเดืยวกัน, ยินดืฟื้ด็รู้จุ้กคุณเซ่นกัน (พูตตอบ กุ่อิ20 ๆ0ธ๐$บี้วู้๒)
 33. 33. |||. คําศัพท์ทึ่เปี่นประโยขน็ เเละ ข้อมูลตําง ฯ ซี่อสกุลฟื้ซักันมากโนคนญี่ปุ่น ฟืย๓ล6 ฮี่อสกุล 1 5อืเ6 2 8นฌ๒1 3 โลฐ์อบี้ล8๒1 4 โอกยหั้อ 5 ฒอืเติ๋บิอื๒๐ 6 116 7 ฟืย๒ยฌบ1ย๊ 8 ใย๓ส๓0เ0 มุ่ ด่ 9 ล๊๐๖ติ๋งูนี๊อี๊๒1 วั่ 10 $อฐ์รู๊อิ 1 1 ล๊ลโอิ 12 ใ๐8บี้1ยี่ล 1 3 ปี๋ล๓ยยื่ย 14 $ลอืนี๊ฐ์1 1 5 ณัลเ$น๓0โ๐ 1 6 ในี๊๓ออิ๊บ๐๒1 1 7 น๊1๓น[ย 1 8 โก0น6 1 9 ^๖6 20 บีลงุอ$๖1 `ยุ้วู้จ๊วู้วู้ตั้จ๊ซุ้ตั้รั่อุ๊วู้วู้อุ๊ซุ้อุ๊อุ๊ยุ้อุ๊ซุ้ซุ้ซุ้ซุ้รั่วู้วู้ซุ้บู๊ษิวู้ซุ้ซุ้วู้จ๊ร์ ญ การทักทาย เมี่อมีการย้ายเข้าบ๊านโหม การถีอสิ่งของ เซ่น ผ้าเช็ตตัว สปู ขนม ฮุ ไปทักทายเเนะนําตัวตอเพึ่อนบัานโกล้เศึยง ถีอเป็นธรรมเบึยมของญี่ปุ่น ตั้'อี้ซุ้ยุ้วู้ซุ้ษิบู๊บู๊งี้บู๊งี้งี้ซุ้ซุ้วู้ซุ้จ๊บุ๊วู๊จ๊อุ๊บุ๊ฮ๊บู๊บู๊วู๊นุ๊ซุ้บุ๊ษิมุ้รี้ กันเมี่อพบกันครั้งเเรก ญิ โนการดิตตอธุรกิจ น๊กธุรกึจน็ยมเเลกเปลี่ยนนามบัตร 27
 34. 34. 28 |บํ. หลึกไวยากรณ์ 1. ๒016/ $0ษ6/ 8ใ6 ฿๐ซ6, 8016 เเละ 8[6 เบ็นคําโซัปงชี้ลิ่งของ ตามหสักไวยากรณีเเสัวถีอเป็นคํานาม คึอเบ็นน็ยม สรรพนาม ๒016โซ้กล่าวถึงสิ่งของที่อยูใกล้ตัวผู้พูต $0โ6 โซ้กล่าวถีงสิ่งของทิ่อยูโกล้ตัวผู้ฟัง เเละ ลข6 โซ้กล่าว ถึงสิ่งของทิ่อยูใกลจากทั้งตัวผู้พูดเเละผู้ฟัง © จ๊0โ6 พอ ]15บี้๐ อ่6$บ ฿ล. © น๊0ธ6 0 หั้แอ่อ$ลวู้. นั่นคึอพจนานุกรมโซ่ไหม ขอนี่ดืวย (ขอด่ด่..นี่ค่ะ) (บททิ่ 3) 2. ฿0ถ0 คํานาม/ 80ถ0 คํานาม/ ลก0 คํานาม ยี่'฿0ทุ0 คํานามด่' กส่าวถึงลึ่งของหรึอคนที่อยูโกล้ผู้พูต 'ยี่80บ0 คํานาม'อื กลําวถึงลิ่งของหรึอคนทิ่อยู่ โกล้ผู้ฟังเเละ 'ยี่ลบ0 คํานาม'ธี กล่าวถีงสิ่งของหรึอคนทึ่อยู่ไกลจากทั้งผู้พูดเเละผู้ฟ้ง © อี๊๐บิ๐ ๒0ภ ดล ดลเล8บี้1 บิ0 อ่68นขุ่ ทน๊งลีอเล่มบึเป็นของผม/ดิฉัน @ ๒0 ฿ล฿ล พล ยี่0บืนี๊โ3 ยี่6$บ ฿ล. คุณคนโบ้นคีอโคร ฒิ ฮ็บ่ ซอ 'หึ อบ0 ฿ล๖อก ฿๐ธ6 ฿๐ก0 ฿อ๖ลบ $0ก0 ๒ฉี่๒๓ 3. ธถี ป่6ธแ / ธบ๊ อือ ย[1๓อ$6บ โนการตอบคําถามประโยคที่คํานามเปินภาคเเสดง มีการใซ้ คําว่า $อึ โนการตอบค้วย โดยเมี่อตอบวับ จะพูตวํา ๖อื1, $อื ยื่6$บ เเละเมี่อตอบปฏิเสธูจะพูดว่า 116, 86 ]นี๊ ลบ่๓อ$6ภ © อิ๊0โ6 พล บู๊6[6บี้0ก-฿ลีอ่๐ ยี่68บ ฮ๊ล. บีล1, 86 อ่68บ. © 8016 พอ โ6ธ6บี้๐ฮ-฿ลิ๊อ่0 อ่68บ ฐ์ล. 116, 86 รู่ล ยธ1๓นี๊$6ก. นั่นคึอบัตรโทรศัพพัซ่ใหม นั่นศึอบัตรโทรศีพพัซ่ไทม โซ่คร้บ/ค่ะ (ครีบ เปี๋นเซ่นนั้น) เปล่าคร้บชั้ค่ะ (เปล่าคร้บ ไม่ไตัเปี๋นเซ่นบั้นคร้บ) สามารถโซ้คําตอบที่มีความหมายเหมือน 56 ]ล ยธ1๓อ$6ถ คือ ๐บี้1อิ๊ล1๓นี๊8บ(เเตกตําง,ไมใซ่)ไค้ @ อิ๊0โ6 ผล เ6ธ6๒๐ก-฿ลิ๊อ่๐ ตี68แ ฮ๊ส. 1ฐ์6, ๐๖1ฐนี๊1๓อ8บ. นั่นคือบัตรโทรศัพพัขไหม เปล่า ใมใซ่คร้บ/ค่ะ
 35. 35. 4. ประโยค ยุ่ ฿ล, ประโยค อื ฮ๊อ เปื่นประโยคคําถามทึให้เลึอกเอาฝ่ายโตฝ่ายหนึ่งจากสิ่งของ 2 สิ่ง (หรึอมากกว่า) เวลาตอบจะไม่ตอบ ดืวย ๒81 หรึอ 116 เเตจะตอบฝ่ายที่ด้องการเลีอก ษี0ธ6 ดล โ 9 1 ยื่65บ ชัย, โ 7 1 อ่6$น ษิล. นื่คึอเลข 'จ๋ 9 'ถี หรีอเลข หึ' 7 ธี' โ 9 1 ยี่อ$บ. 5. คํานาม สู่ บ0 คํานาม อื ดังฟื้ตีเรึยนมาเเลัวโนบททิ่ 1 วํา บิ0 ทําทน็าที่เซึ่อมคํานามกับคํานาม โนบทบึ้จะกล่าวถีงหน็าหิ่อื่น ๆ เลข 'กึ๋ 9 " ของ บ0 1) คํานามที่ 1 บอกเบื้อหารายละเอึยดของ คํานาม 2 ว่าเกี่ยวกับอะไร © ษิ๐ธ6 ผล บี้๐กชูฒิโลิ๊ ก๐ ๒อิ๊ก อ่68น. บี่คึอหน๊งลีอ(เกี่ยวกับ)คอมพิวเตอวิ้ 2) คํานามทิ่ 1 อธิบายว่าโครเปี๋นเจุ้าของ ”คํานาม 2 ล๊0ซ6 พล ฒนี๊เฉี่อื๖1 ก๐ บี้0ก อ่68บ. กรณิทิ่คํานาม 2 เบ็นทิ่เซัาโจกันเเส้วว่ากล่าวถึงสี่งโต สามารถละไวีเปินทิ่เซ๊าโจได้ เเตหากคํานาม 2 บี่ศึอทน๊งลีอของผม/ดิฉัน หมายถึงบุคคล กรณีนี๊จะละใปื่ม่ไดื @ ณั6 พล ยื่ล[อ ก๐ ฮ๊ล๖ลก ยี่68บ อั้ย. $ลเอิ-$ยก ก๐ ถ่68บ. @ น๊0ถ๐ ฿อ๖ลบิ พอ ลบอ[นี๊ ก0 ยี่6$น ฮ๊นี๊. โนนเบ็นกระเป๋าของโคร รํ เปิ่นของคุณขาโตั นี่เปี๋นกระเป๋าของคุณโซ่ใหม ฉื 116, ฟี8โ88บี้รู๊ ก0 ]ล นี๊[1๓ล86ก. เปล่า ใมโซ่ของผมคร้บ/ดิกู้นคํะ © ปื่1ธลิ๊-ออก พอ 1ปื่0 ก๐ 8๒ล1ก ยี่6$น ธัล. บีอ1, 1ปื่บื ก0 อี๊๖ฮู้ฐ์บื อ่68น. คุณมิลเลอวิ้เปี๋นพน๊กงานบริษัท 1ฒ6 โซ่ใหม โซ่คร้บ/ค่ะ เปี๋นพน๊กงานบริษัท 1ณั6 ธ. 5อิ ต๋65แ ฿8 เบ็นสํานวนพี้ซ้พูตเพี่อเเสตงการร้บรู้ข้อมูลขาวสารโหม่จากตู่สนทนา อี๊๐ก0 อี๊ล$อ พล ลก&เอ ก0 อ่68น อี๊8. 116, 0๒1ฐีย1๓นี๊8บด่ อื๖ป๓ซุ้โโ0-$8ก ก0 ยี่68บ. 86 กุ่65บ ๒8. ร่มคันนี๊เปื่นของคุณใซ่ไทม ไมใซ่คร้บ/ค่ะ เปี๋นของคุณชูมิท งั้นหรึอ 29
 36. 36. 30 ฿6ก5฿บึ ญิ 1. ษี0ธ6 พอ 2. อื0ใ6 พอ 3. น๊๐ธ6 พอ 4' ^ธ6 พล 5. ^ธ6 พล 6. ล๊๐บ๐ ]ฐ์$บี้0 อ่68บ. อ็๒๒๖แบื ๓618฿ `เเปื่อืยี่ ฉื คํา ..... ..บี้ถี_ ๖อิฌชู6ถ ยี่6$น ฐ์ย, 8บี้ลีชูน-ชู6ก8บี้จู๋ฌ ธํดื 1 97 6 น๊7›อ่ เเ อื (อื)าว เยํ มึ (0)ด่ล๊ ]จู๋อํอิ8บี้ล ก๐ ๒0ก ถ่6$บ. นี๊0ปุ้ชูฒิโลิ๊ ฟื1บี้๐บิ-ฐ๐ ปุ้ยี้ปี๋ ขุ่ ขุ่ . . . บ่ . . ขุ่ . . . ' ด่ ด่ บ่ . ฒนี๊188๒1 ก๐ เ$น฿น6 กุ่65บ. $8โอื-$ติ่ปื 86ก561 ยี่ซึ่ขี้ซึ่ ฒ่ , ฒล฿ย3บี้1 $ลบู๊อิ-8ลก 86ก8อ1 ` ะ ' . . . ' ขุ่ . . . . ';ฐ์อ' เ60บี้อิฒ่ พล ฒยบู๊อ8๒1 กู้๐ อ่68บ. ฐ์อฐ1 ชี้ เฮึ๖ฮึบิ ยื่68บ ฮ๊ล.
 37. 37. ฿6ถ$๖บิ ฿ 1. ฿61 1 : ขื่ อิ๊๐[6 พอ 2อ88ก1 ถ่ะ$บ. ตื ฿61 2 : ธี 8๐16 ผล ก6[0 ปื่65แ. ธี6ยิ้ 3 : อื ^[6 พอ ]1ษิ๖๐ อ่68บ. 2. ธี61: ปุ้0ก หึ อิ๊0ธ6 พล ก0ก ยี่6$บ ๒8. ตื "" " บีล1, 86 บื่6$บ. ย๊0ก กุ่68บ. ฮ๊61: เ๐๐๒6 คึ ล๊๐ข6 ผล [6๐ภิ6 กุ่6$แ อี๊8. "" "116, 86 ]ล ลธ1๓ส86ก. ปิ๊๐ก ยื่68บ. 1) เ๐นี๊61 อื 3) ๖อิธบชู6ก หึ 2) ขลฐ10 คึ 4) 18บ หึ 3. ฿61 2 อื ^[6 ผล ถลก อ่6$แ ฿อ. บี้ "" "บี๐ก ยี่68บ. 1) อื 2) ธี 4. ฿61 : 8กอิขูน-ขู6ก8๖1ฌ ด่๖อิฌขู6ก 3)ยี่ 4)ยี่ (๖6ฌขู6ก) อื นี๊๐[6 ผล $๒อิชูบ-ชู6ก8ก1ขแ ยี่68แ ฿3, ๖6ฌขู6ก ยื่68แ ๒8' "" ' ด่฿6ฌขู6ก อ่68บ. 1) ๖๐ถ ' 2ฉือือื๒1 (บี้0ถ) หึ 2) 3) 6บ่1ฮ่ฮ่ ' จ๋ค่7?› (ซีฮ่77!) วี หึ“เถี (1)" ' 'อื ต (ธ1)" (จ๋' ต (วุ้1)") หุ่ จ๋'อู้ (อื๒1)" ' "`7 (โ$แ)" (ด่'ผุ้ (อ็๒1)") ฑิ 31
 38. 38. 32 5. ฿61 : 2อ88๒1 หึ $0[6 พอ กอก ก๐ 285$๖รู๊ อ่65บ ๒8. ตื ด่ด่ด่ ' ด่ษิ๐ถขูๆบืเอิ ก0 2888๖รู๊ อ่68บ. 1) ๒๐๓ ยี่ 2) [ยิ้ขูแ ธี 3) 2อ88๒1 อื 4) ๒๐ก ยี่ 6' ธี61 ยี่ อิ๊0[6 ผล อ่นี๊[6 ก๐ กอิ[๐ ยี่68แ อี๊8. ดิ "" "อิ๊ลธ1กอ-ออก ก0 ก6[๐ ยื่6$แ. 1) คึ 2) หึ 3) หึ โ6รู๊ 1) ฟีลก-8ลก อื 3) 58[อิ-88ปุ้ หึ 7' ธี61: ขิ ธี61 : 8. นี๊61: ขิ 1) รื่ นี๊ล[1กล-88ก หึ อี๊0ก๐ ก6[0 ผล ษิณั1กอ-5๓ ก๐ อ่68บ ฿8. """ "บีล1, นี๊อธ1กล-8ลก ก๐ ยื่68บ. ณั1ธอ็-$อก ยี่ ษิ0ก0 กอิ[๐ ผล ณัจู๋ธอ็-ออก ก๐ อ่68น ชัย. "" "116; ณัจู๋ธอิ-8&ก ก0 ]อ ฆ1๓ล$6กขุ่ ผุ 2) $นี๊ก฿๐8บ-ออก อื 4) ฟีอเเ๐-8&ก ยี่ อื น๊๐ก๐ ก6[๐ พอ ยี่อธ6 ก0 อ่65แ ฮ๊ล. "" "นี๊ลธ1กล-ออก ก0 อ่68บด่
 39. 39. ฿6ก5฿บิ บี ฉั >ฉั>ฉั> ฉั>ฉั> อี๊0โ6 ผล ถลก อ่68บ ฿อ. ©โยิ้ธูบ ปื่68บ. ฟิลก ก๐ ©บู๊อิ้ธูบ ยี่68บ ฿นี๊ด่ ©อ็จู๋อิ๊๐ ก๐ ฿ยิ้จูแ อ่ะ$บ. 86 ยื่68แ นี๊อ. 1) ญิ ฿อิถ่๐ @ [6ธ6๒0ก-฿อิรู๊0 2) @ @ ]1ยื่68บี้นี๊ บิ๐ 2ล8$๒1 3) @ ๒0ก @ บี้0ถขูๆบิ1ฮี้ ก๐ บี้0ก 2สิ88๖งี่ นี๊๐ถ๐ ๒ส8ล พอ ฒล[ล ก0 ชํ68บ ฿อ. . . . 33 116, ๐๒1อิ๊ฌ๓ล$บ. `ปิ๊ ›ฐ์หึ 5กบ๓บี้ใวั๐-5๐ท 8กแ๗฿[๐-8ลก ก0 อ่68บ' 56 อ่68บ ฿ลด่ 1) ฿นี๊อิ๊1 2) ฿อ๖อก 3) 6กชู1[8บ ^ก6, ฿๐ธ6, บี้๐กก๐ ฿1๓๐๐๒1 ยี่6$บ. บิ6๓0 "" ฟือก ถ่6$แ ๒3' ษิอิบี้11 อ่68บ. บิ62๐. บิ6๓0 ชจู๋อิ๊นี๊[อิ อิ๊02ล1๓ล8บด่ 1) ๐บี้๐฿0[อิ้เ0 2) ๖6ธบชู6ก 3) [6ธ6๒0ก-บี้อิยื่๐
 40. 40. บิลบึ 3 ชัย ฿แถ฿6บึ 1. ษิ๐฿๐ พล 8๒0฿บอ่อิ อ่68บ. 2. บิ6กพล พล อ$0฿0 ยี่6$แ. ฿6บึ๖แถ 1. น๊๐฿๐ ผล 5ก1ก-ปิ้8ล฿ล ยื่68บ ๒8. 'ด่'บีล1, 86 บื่68บ. 2. 0฿6อธอ1 ดล ถ่0อี๊0 ยื่6$บ ชัย. "'^80อี๊0 ยี่68บ. 3. ใอ๓อยื่อ-8อก พล อ่0฿0 ยี่อ$บ ชัย. 36 "']1ฌบ8ภิ๐ อ่68บ. 4. ย๊ธขั้๖อิ้เอิ้ พอ ยี่0๐บี้1[ล ปื่68บ ๒3. "'8๐0๒1ธล ยี่6$แ. 5. [0-] ฿แก1 พล อ่๐๐๒1[ล กุ่68แ ชัย. "'^ฌ6บ่฿อ กุ่6$แ. ขิ บ่ 6. 8๐ธ6 พอ อ่๐฿0 ก๐ ฿บ[$แ'ยี่อื$แ ๒อ' "'1เณั1ล ก๐ ฿บเ8บ ยื่68แ' 7. นี๊0ก๐ ฿0฿61 พล 1ษแ[อ กุ่6$บ ๒8. "'18,600-6ก ย่68บ.
 41. 41. ย๊ยบึฬอ ณัลบ่อ โ6ถป๋1ก ภี ณัอบ่ล ษัลบ่ล โฮก'ใก อิ บื่ลบ่อ โ6ถขิ1ก ฿ ณัลบื่ย โ6กป๋1ก บึ ณัลบ่อ ฿0[6 0 ฿แถ่ย$ล1 $แฒ่๓ล86ก. ฟี81ก-บบ่๖ส พล ยื่0อี๊0 ยี่68บ อี๊ล. บึ๒ฐ์฿ล 1-฿อ1 อ๋6 อิ๊๐2นี๊ฐ์๓ล8บ. บิ6๓0. $บ๓1๓ย86ก. อิ๊'0ถ0 พล1ก ๐ ๓186[6 ฿บกุ่อ5นี๊1. บีนี๊1, ยี่อิ20. ล๊0[6 พล ธีบธอก8บ ก0 ฒย1ก ยี่68บ ๒8. 116, 1[สบ่ล ถ๐ อ่65แ. 1฿บซล ยี่68บ รู๊ล. 2,500-6ก ยื่68บ. 18, ๒016 0 ฐ์บอ่ย8ล1. 37
 42. 42. |. คําศัพท้ ฐ์0฿๐ 80อี๊0 อ80หั้0 อ่0฿0 ฮ๊00บี้1ธ8 8๐๐บี้1ซอ ย0บี้1ธล ฉี่00๖รู๊โฉี ฿ๆอิ8บี้1[$บ 8บี้๐๒อ่อิ ฐ 1๓บ5บี้๐ ฿อ1อิ๊1$๒รู๊บู๊8บ น฿6บู๊$บอี๊6 1๐๖11 บี้6งุล โ0วู๊โ6 (๐เ6อธอ1) ฿ส1ยี่ลบิ 6[6๖ลิ๊เลิ๊ 63บ฿ลธอึเฮึ [๐-] ฿บก1 ฐ์นี๊15บี้อ น๐๒1 บื่6ปุ้ฟี8 ฿นเ$น ก6๒ปื่นี๊1 ฬล1บ เนี๊๖อ๒๐ นปื่๖นี๊ บทหี่ 3 ทิ่นี่, ตรงบึ้ (สถานทิ่ที่ตัวผั”ตอยู่) นื่ยัถ้ บ ทึ่นั่น, ตรงบั้น (สถานททิ่ตวผูฟังอยู่) ยั พี้น่น, ตรงโน็น (สถานทึ่ที่อยู่ไกลจากหั้งตวผู้ ผูดเเละผู้ฟัง) ฟื้หน, ตรงไหน ทางนื้, ตรงบึ้ (คําสุภาพของ ฿0อี๊0) ทางบั๊น, ตรงนั้น (คําสุภาพของ 80อี๊0) ทางโฒ, ตรงโบั้ (คําญัาพของ ล80฿0) ทางใหน, ฟ็หน (คําสุภาพของ ยี่0฿0) ห้องเรึยน โรงอาหาร, ร้านขายอาหารโนโรงเรียน/บริษัท ยํ ลานั้กงาน ห้องประชุม ติตตํอสอบถาม, โต๊ะประขาลัมพันอิ้ อึ๋ขุ่ อบบึ้ ๓นี๊ ห้อง ห้องนิ้า, ห้องส้วม, ห้องสุขา บันได ลีฟต๋ บันไตเลึ่อน ประเทศ บริษัท ขุ่` ษิ บาน เคริ่องโทรศัพท์, โทรศัพท์ รองเท้า ' เนกไท ไวน์ บหรึ หิ เคาน็เตอร์ขาย, สถานที่ขายลึนค้าโนห้างสรรพลินค้า
 43. 43. 0บี้1฿ล โตัดิน -๒81 ซี้น_ ' ะ ตื่ ' ะ ออก-ฐ81 _ ขนทเทาใร, ขนอะไร -ลก _เยน 1บี้บธอ ราคาเท่าใร บี้ๆล฿บ ร้อย $6ก ' พัน ตื่ ๓ลก ถี ทมน ริ มึ น๊ถ1พอ ๖ $บ๓1๓ล86บ. ขอโทษ (เมี่อเวลาจะเรึยกคน) ~ถ่6 อิ๊02ยฮู้๓ย8บ. (คําลุภาพของ ยื่68บ) [คั๐] ๓รู๊$6โ6 ฿บอ่ล8ยวู้. ขอตู [ปี้] หน่อย ฐี& เอาล่ะ, งั้น, งั้นกึ, ถ้าอย่างบั้น [ฟ้0] ฿บอ่ล$ล1. ขอ [~] หน่อย $บี้1ก-ปิ้$ล฿ล ซี่อสถานีรถไฟโนจั้งหวัตโอขาก้า 1เล[1ย อิตาลี $แ1$บ สวิตเขอวิ้เเลนด์ ณัโ /ษัก6ก /^฿1ปั่บ8น ขี่อบริษัท (นามลมมุตึ)

×