דוח התחדשות-עירונית

A

דוח התחדשות עירונית

‫עירונית‬ ‫התחדשות‬
‫בתכנון‬ ‫חברתיים‬ ‫היבטים‬
‫פדן‬ ‫יעל‬ ‫ד״ר‬ ‫אדריכלית‬ :‫וכתיבה‬ ‫מחקר‬
‫קרני‬ ‫וליטל‬ ‫דהרי‬ ‫שני‬ :‫גרפי‬ ‫עיצוב‬
Shine Little studio
‫מתכננים/ות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ 1999 ‫בשנת‬ ‫הוקמה‬ ,‫תכנון‬ ‫זכויות‬ ‫למען‬ ‫מתכננים‬ - '‫'במקום‬ ‫עמותת‬
.‫האדם‬ ‫לזכויות‬ ‫בישראל‬ ‫התכנון‬ ‫מערכות‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫במטרה‬ ‫ואדריכלים/ות‬
-‫חברתי‬ ‫וצדק‬ ‫זכויות‬ ‫שוויון‬ ‫לקדם‬ ‫כדי‬ ‫מקצועיים‬ ‫בכלים‬ ‫פועלת‬ '‫'במקום‬ ‫עמותת‬
‫לקהילות‬ ‫מסייעת‬ ‫העמותה‬ .‫קרקע‬ ‫משאבי‬ ‫ובהקצאת‬ ‫והפיתוח‬ ‫התכנון‬ ‫בתחומי‬ ‫מרחבי‬
‫זכויותיהן‬ ‫למימוש‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫אזרחית‬ ‫או‬ ‫כלכלית‬ ,‫מקצועית‬ ‫נחיתות‬ ‫בעמדת‬ ‫המצויות‬
.‫התכנון‬ ‫בשדה‬
‫תכנון‬ ‫זכויות‬ ‫למען‬ ‫מתכננים‬ - ‫במקום‬ ‫עמותת‬
9107101 ‫ירושלים‬ 7154 .‫ת.ד‬ 13 ‫עזרא‬ ‫אבן‬ ‫רחוב‬
www.bimkom.org
bimkom@bimkom.org
02-5669655 ‫טלפון‬
02-5660551 ‫פקס‬
‫עירונית‬ ‫התחדשות‬
‫בתכנון‬ ‫חברתיים‬ ‫היבטים‬
‫תוכן‬
4 ‫הקדמה‬
5 ‫תקציר‬
9 ?‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫מהי‬ :‘‫א‬ ‫פרק‬
9 ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫הגדרות‬
10 ?‫אקטואלי‬ ‫נושא‬ ‫היא‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫מדוע‬
13 ?‫ציפוף‬ ‫לבין‬ ‫שכונות‬ ‫שיקום‬ ‫בין‬ ‫מה‬
17 ‫חברתי‬ ‫תמהיל‬ ‫ויצירת‬ ‫עירוני‬ ‫ציפוף‬
22 ‫בישראל‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫מסלולי‬ :‘‫ב‬ ‫פרק‬
22 ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫מסלולים‬
23 ‫פינוי-בינוי‬ .1
35 ‫בינוי-פינוי-בינוי‬ .2
37 ‫עיבוי-בינוי‬ .3
38 38 ‫תמ"א‬ .4
40 ‫מחדש‬ ‫ובניה‬ ‫הריסה‬ ‫במתכונת‬ 38 ‫תמ"א‬ .5
41 ‫שכונות‬ ‫שיקום‬ .6
43 ‫הכלכלי‬ ‫המרכיב‬ ‫מול‬ ‫הערכי‬ ‫המרכיב‬ :‫עירונית‬ ‫התחדשות‬
43 ‫הערכי‬ ‫המרכיב‬
45 ‫הכלכלי‬ ‫המרכיב‬
49 ‫מהעולם‬ ‫דוגמאות‬ :‘‫ג‬ ‫פרק‬
50 ?‫אחרות‬ ‫בארצות‬ ‫עירונית‬ ‫ההתחדשות‬ ‫לנושא‬ ‫הגישות‬ ‫מהן‬
58 ‫עירונית‬ ‫בהתחדשות‬ ‫שילובו‬ ‫לעומת‬ ‫חדשה‬ ‫בבניה‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫דיור‬ :‫ד‬ ‫פרק‬
59 ‫חדשות‬ ‫בשכונות‬ ‫ולהשכרה‬ ‫למכירה‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫דיור‬ ‫המעודדת‬ ‫גישה‬
65 ‫ותיקות‬ ‫בשכונות‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫דיור‬ ‫המעודדת‬ ‫גישה‬
71 ‫מוצלחת‬ ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫המלצות‬ :‫ה‬ ‫פרק‬
72 ‫העירונית‬ ‫ההתחדשות‬ ‫בתחום‬ ‫מדיניות‬ ‫לשינוי‬ ‫עקרוניות‬ ‫המלצות‬
86 ‫העירונית‬ ‫ההתחדשות‬ ‫לביצוע‬ ‫מעשיות‬ ‫המלצות‬
92 ‫פינוי-בינוי‬ ‫של‬ ‫בפרויקטים‬ ‫הציפוף‬ ‫מקדמי‬ ‫להורדת‬ ‫המלצות‬
95 ‫סיכום‬
97 ‫ביבליוגרפיה‬
45
‫הקדמה‬
,‫השונים‬ ‫היבטיו‬ ‫על‬ ‫העירונית‬ ‫ההתחדשות‬ ‫נושא‬ ‫על‬ ‫רחב‬ ‫מבט‬ ‫לספק‬ ‫נועדה‬ ‫זו‬ ‫חוברת‬
‫בישראל‬ ‫הקיימת‬ ‫המדיניות‬ ‫את‬ ‫לסקור‬ ‫מטרתה‬ .‫אחרות‬ ‫בארצות‬ ‫והן‬ ‫בישראל‬ ‫הן‬
.‫ממנה‬ ‫הנובעות‬ ,‫וחברתיות‬ ‫פיזיות‬ ,‫רבות‬ ‫בעיות‬ ‫על‬ ‫והן‬ ‫יתרונותיה‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫ולהצביע‬
‫הצגת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ,‫זו‬ ‫למדיניות‬ ‫בנוגע‬ ‫מחדש‬ ‫לחשיבה‬ ‫דרכים‬ ‫מציעה‬ ‫החוברת‬
‫הניסיון‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ .‫אחרות‬ ‫בארצות‬ ‫הנהוגות‬ ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫השונות‬ ‫הגישות‬
‫אוריינטציה‬ ‫בעלת‬ ‫יצירתית‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫מקרי-בוחן‬ ‫חקר‬ ‫סמך‬ ‫ועל‬ ‫בחו"ל‬ ‫שהצטבר‬
‫חלופות‬ ‫החוברת‬ ‫תבחן‬ ,‫בנושא‬ ‫אקדמיים‬ ‫מחקרים‬ ‫של‬ ‫בממצאים‬ ‫ובהתחשב‬ ,‫חברתית‬
‫מיטבי‬ ‫לביצוע‬ ‫המלצות‬ ‫נציג‬ ‫זו‬ ‫בחינה‬ ‫בעקבות‬ .‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫לקידום‬ ‫שונות‬
‫שונים‬ ‫מענים‬ ‫ונותנת‬ ‫חברתית‬ ‫חשיבה‬ ‫עם‬ ‫פיזי‬ ‫תכנון‬ ‫המשלבת‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬
.‫שונים‬ ‫עירוניים‬ ‫למצבים‬
‫גרים‬ ‫שבה‬ ‫קיימת‬ ‫בנויה‬ ‫בסביבה‬ ‫שינויים‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ 	
‫(בניגוד‬ ‫הפרויקט‬ ‫של‬ ‫והידועים‬ ‫הקיימים‬ ‫הלקוחות‬ ‫למעשה‬ ‫הם‬ ‫אלה‬ ‫תושבים‬ .‫תושבים‬
‫הנוכחיים‬ ‫התושבים‬ ‫הסכמת‬ .)‫למתכננים‬ ‫ידועים‬ ‫אינם‬ ‫ואשר‬ ‫שיגיעו‬ ‫חדשים‬ ‫לתושבים‬
‫של‬ ‫מסוימים‬ ‫סוגים‬ ‫לבצע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הכרחי‬ ‫תנאי‬ ‫היא‬ ‫בבעלותם‬ ‫הן‬ ‫הקיימות‬ ‫שהדירות‬
‫הם‬ ‫עימם‬ ‫והתייעצות‬ ‫הקיימים‬ ‫התושבים‬ ‫של‬ ‫ומעמיק‬ ‫מלא‬ ‫שיתוף‬ .1
‫עירונית‬ ‫התחדשות‬
‫התנגדויות‬ ‫לצמצום‬ ‫שיסייע‬ ‫כלי‬ ‫גם‬ ‫זהו‬ .‫לצרכיהם‬ ‫המתאימה‬ ‫סביבה‬ ‫לתכנון‬ ‫המפתח‬
‫ביצוע‬ ‫בנות‬ ‫תכניות‬ ‫ולאישור‬ ,‫טווח‬ ‫ארוכות‬ ‫מטבען‬ ‫שהן‬ ,‫התכניות‬ ‫אישור‬ ‫את‬ ‫שיעכבו‬
‫שיתוף‬ .‫כולה‬ ‫ולעיר‬ ‫לשכונה‬ ‫יתרמו‬ ‫אשר‬ ,)‫כלכלית‬ ‫רק‬ ‫(ולא‬ ‫חברתית‬ ‫ראות‬ ‫מנקודת‬
‫לעומקה‬ ‫הסוגיה‬ ‫והבנת‬ ‫הנתונים‬ ‫הכרת‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫דורש‬ ‫לרשויות‬ ‫התושבים‬ ‫בין‬ ‫פעולה‬
‫פונה‬ ‫זו‬ ‫חוברת‬ .‫שלה‬ ‫והחברתיים‬ ‫הכלכליים‬ ,‫התכנוניים‬ ,‫הפיזיים‬ ‫ההיבטים‬ ‫כל‬ ‫על‬
‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫כלים‬ ‫להם‬ ‫ולספק‬ ‫אותם‬ ‫ליידע‬ ‫במטרה‬ ‫התושבים‬ ‫ציבור‬ ‫אל‬ ‫הן‬ ‫כן‬ ‫אם‬
‫המתווים‬ ‫המקצוע‬ ‫ואנשי‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫אל‬ ‫הן‬ ,‫העירונית‬ ‫ההתחדשות‬ ‫סוגיית‬
‫את‬ ‫בפועל‬ ‫המבצעים‬ ‫והקבלנים‬ ‫היזמים‬ ‫אל‬ ‫והן‬ ,‫זה‬ ‫בנושא‬ ‫המדיניות‬ ‫את‬ ‫ומגבשים‬
.‫התכניות‬
‫ובניה‬ ‫הריסה‬ ‫במתכונת‬ 38 ‫תמ”א‬ ‫של‬ ‫לפרויקט‬ ,‫אולם‬ .‫פינוי-בינוי‬ ‫לפרויקט‬ ‫נדרשת‬ ‫מהתושבים‬ 100% ‫הסכמת‬ .1
‫(ללא‬ 38 ‫תמ”א‬ ‫של‬ ”‫“רגיל‬ ‫ולפרויקט‬ ,‫בלבד‬ 80% ‫של‬ ‫הסכמה‬ ‫נדרשת‬ ,)‫פינוי-בינוי‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫למעשה‬ ‫(שהוא‬ ‫מחדש‬
.‫הדירות‬ ‫מבעלי‬ 66% ‫של‬ ‫הסכמה‬ ‫נדרשת‬ )‫הקיים‬ ‫הבניין‬ ‫הריסת‬
‫תקציר‬
‫ידי‬ ‫על‬ ‫והן‬ ‫בכנסת‬ ‫חקיקה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫כיום‬ ‫מקודמת‬ ‫בישראל‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬
‫מוסדות‬ ‫באמצעות‬ ‫הפנים‬ ‫ומשרד‬ ‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫משרד‬ ‫שמעודדים‬ ‫שונים‬ ‫מסלולים‬
‫הכלכלי‬ ‫המרכיב‬ :‫עירונית‬ ‫בהתחדשות‬ ‫עיקריים‬ ‫מרכיבים‬ ‫שני‬ ‫מזהים‬ ‫אנו‬ .‫התכנון‬
‫העירונית‬ ‫ההתחדשות‬ ‫מסלולי‬ ‫מאחורי‬ ‫העומד‬ ‫הכלכלי‬ ‫ההיגיון‬ .‫החברתי‬ ‫והמרכיב‬
‫חשיבה‬ ‫אולם‬ .‫הפרטי‬ ‫הסקטור‬ ‫במימון‬ ‫עירוני‬ ‫חידוש‬ ‫מעודד‬ ‫בישראל‬ ‫כיום‬ ‫הנהוגים‬
,‫עירונית‬ ‫בהתחדשות‬ ‫הכרוכות‬ ‫חברתיות‬ ‫בעיות‬ ‫בחשבון‬ ‫מביאה‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ‫כלכלית‬
‫משכונותיהם‬ ‫הקיימים‬ ‫התושבים‬ ‫של‬ ‫הדרה‬ ‫שעיקרה‬ ‫הג'נטריפיקציה‬ ‫תופעת‬ ‫ובראשן‬
.‫במקומם‬ ‫יותר‬ ‫אמידים‬ ‫חדשים‬ ‫דיירים‬ ‫וכניסת‬
‫מגדירים‬ ‫שונים‬ ‫שגופים‬ ‫מכך‬ ‫נובע‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫על‬ ‫בשיח‬ ‫הקשיים‬ ‫אחד‬ 	
‫של‬ ‫כתהליך‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫מגדירים‬ ‫אנו‬ .‫שונים‬ ‫באופנים‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬
‫הן‬ ‫התייחסות‬ ‫תוך‬ ,‫כלים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬ ‫באמצעות‬ ‫ושיפורו‬ ‫הקיים‬ ‫הבנוי‬ ‫המרקם‬ ‫שיקום‬
‫צריכים‬ ‫התכנוניים‬ ‫הכלים‬ .‫התושבים‬ ‫של‬ ‫החברתי‬ ‫למצב‬ ‫והן‬ ‫המבנים‬ ‫של‬ ‫הפיזי‬ ‫למצב‬
‫(דוגמת‬ ‫דיור‬ ‫ויחידות‬ ‫קומות‬ ‫תוספת‬ ‫ללא‬ ‫קיימים‬ ‫בניינים‬ ‫שיפוץ‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫לכלול‬
‫תוספת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הקיים‬ ‫המרקם‬ ‫עיבוי‬ ,‫קיימות‬ ‫דירות‬ ‫הרחבת‬ ,)‫שכונות‬ ‫שיקום‬ ‫פרויקט‬
,‫בניינים‬ ‫בין‬ ‫פנויים‬ ‫בשטחים‬ ‫חדשה‬ ‫בניה‬ ,‫קיימים‬ ‫למבנים‬ ‫דיור‬ ‫ויחידות‬ ‫קומות‬
‫ושדרוג‬ ‫ציבוריות‬ ‫תשתיות‬ ‫שיפוץ‬ ,)‫לסוגיו‬ ‫(פינוי-בינוי‬ ‫חדשה‬ ‫ובניה‬ ‫הקיים‬ ‫הריסת‬
.‫הציבור‬ ‫ומבני‬ ‫המשותפים‬ ‫השטחים‬ ,‫הציבורי‬ ‫המרחב‬
‫הקיימת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫חברתי‬ ‫סקר‬ ‫בעריכת‬ ‫מתחילים‬ ‫החברתיים‬ ‫הכלים‬ 	
‫להתוות‬ ‫בבואה‬ ‫העירייה‬ ‫עיני‬ ‫לנגד‬ ‫העומד‬ ‫הנתונים‬ ‫בבסיס‬ ‫ישמש‬ ‫אשר‬ ,‫מתחם‬ ‫בכל‬
‫המיישמים‬ ‫המקצוע‬ ‫ואנשי‬ ‫המתכננים‬ ‫עיני‬ ‫ולנגד‬ ,‫למתחם‬ ‫עירוני‬ ‫חידוש‬ ‫מדיניות‬
‫עבודה‬ ‫יכללו‬ ‫החברתיים‬ ‫הכלים‬ ,‫הסקר‬ ‫בתוצאות‬ ‫בהתחשב‬ ,‫בנוסף‬ .‫זו‬ ‫מדיניות‬
‫בריאות‬ ‫שירותי‬ ‫הנגשת‬ ,‫בתכנון‬ ‫הציבור‬ ‫שיתוף‬ ,‫הקיימת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫עם‬ ‫קהילתית‬
.‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫במציאת‬ ‫ועזרה‬ ‫מקצועית‬ ‫הכשרה‬ ,‫וחינוך‬
‫עירונית‬ ‫ראייה‬ ‫עם‬ ‫הבודד‬ ‫בבניין‬ ‫טיפול‬ ‫לשלב‬ ‫צריכה‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ 	
‫קרקעות‬ ‫איתור‬ ‫לאפשר‬ ,‫נרחב‬ ‫אזור‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתי‬ ‫תמהיל‬ ‫ליצור‬ ‫היא‬ ‫המטרה‬ .‫רחבה‬
‫תוספת‬ ‫עם‬ ‫למגורים‬ ‫הבניה‬ ‫תוספת‬ ‫את‬ ‫לאזן‬ ,‫בניה‬ ‫זכויות‬ ‫ניוד‬ ‫לצורך‬ ‫כולו‬ ‫במרחב‬
‫אזורי‬ ‫(כגון‬ ‫הנדרשים‬ ‫הציבור‬ ‫מבני‬ ‫בניית‬ ‫את‬ ‫שיממנו‬ ‫כלל-עירוניות‬ ‫פונקציות‬
‫תוספת‬ ‫עבור‬ ‫הנדרשים‬ ‫ציבור‬ ‫ומבני‬ ‫ציבוריים‬ ‫שטחים‬ ‫עבור‬ ‫קרקעות‬ ‫ולאתר‬ ,)‫תעשיה‬
.‫חדשה‬ ‫אוכלוסייה‬
‫אשר‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ ‫פרויקטים‬ ‫התכנון‬ ‫רשויות‬ ‫מעודדות‬ ‫בישראל‬ 	
‫ותוספת‬ ‫הקיים‬ ‫העירוני‬ ‫המרחב‬ ‫ציפוף‬ ‫של‬ ‫ובמטרה‬ ‫הפיזי‬ ‫בפן‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫מתמקדים‬
‫למסלול‬ ‫עדיפות‬ ‫נותנת‬ ‫בישראל‬ ‫התכנון‬ ‫רשויות‬ ‫כיום‬ ‫שנוקטות‬ ‫הגישה‬ .‫דיור‬ ‫יחידות‬
‫במקומם‬ ‫חדשים‬ ‫בניינים‬ ‫ובניית‬ ‫ישנים‬ ‫בניינים‬ ‫הריסת‬ ‫שמשמעותו‬ ,‫פינוי-בינוי‬
‫קרובות‬ ‫לעיתים‬ ‫נתפס‬ ‫זה‬ ‫מסלול‬ .‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫גדולות‬ ‫בהם‬ ‫הבנייה‬ ‫זכויות‬ ‫אשר‬
‫לצורך‬ ‫והן‬ 20-‫ה‬ ‫המאה‬ ‫של‬ 60-‫וה‬ 50-‫ה‬ ‫משנות‬ ‫המוזנחות‬ ‫לשכונות‬ ‫הן‬ ‫הולם‬ ‫כמענה‬
67
‫פינוי-בינוי‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫הרווחת‬ ‫הנטייה‬ ‫אולם‬ .‫הקיימות‬ ‫הערים‬ ‫את‬ ‫לצופף‬ ‫העכשווי‬
‫מההשלכות‬ ‫מתעלמת‬ ‫שהיא‬ ‫מאחר‬ ,‫בעייתית‬ ‫היא‬ "‫מרוויחים‬ ‫"כולם‬ ‫שבו‬ ‫כמסלול‬
‫המורכבות‬ ‫הבנת‬ .‫אלו‬ ‫לתהליכים‬ ‫להיות‬ ‫שעלולות‬ ‫הטווח‬ ‫ארוכות‬ ‫והחברתיות‬ ‫הפיזיות‬
‫לכל‬ ‫וקודמת‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ‫חיונית‬ ‫וקהילתית‬ ‫חברתית‬ ‫מבחינה‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫הליכי‬ ‫של‬
.‫קיים‬ ‫במרקם‬ ‫התערבות‬
-‫ובינוי‬ ‫בינוי-פינוי‬ :‫וריאציות‬ ‫שתי‬ ‫(כולל‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫למסלול‬ ‫בנוסף‬ 	
-‫עיבוי‬ :‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫נוספים‬ ‫מסלולים‬ ‫כיום‬ ‫בישראל‬ ‫קיימים‬ ,)‫פינוי-בינוי‬
‫כולם‬ .‫אדמה‬ ‫רעידות‬ ‫מפני‬ ‫מבנים‬ ‫לחיזוק‬ ‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ - 38 ‫ותמ"א‬ ‫בינוי‬
‫בנוסף‬ .‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫ציפוף‬ ‫שפירושה‬ ,‫ותיקות‬ ‫בשכונות‬ ‫חדשות‬ ‫דירות‬ ‫תוספת‬ ‫מציעים‬
‫יחידות‬ ‫תוספת‬ ‫כולל‬ ‫שאינו‬ ,‫שכונות‬ ‫שיקום‬ ‫מסלול‬ ‫גם‬ ‫מאוד‬ ‫מצומצמת‬ ‫במידה‬ ‫קיים‬
.‫חדשות‬ ‫דיור‬
‫הנושאים‬ ‫אחד‬ ‫היא‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫כי‬ ,‫עולה‬ ‫העולם‬ ‫מן‬ ‫מקרים‬ ‫בבחינת‬ 	
‫התחדשות‬ ,‫המקרים‬ ‫ברוב‬ .‫רבות‬ ‫במדינות‬ ‫התכנוני‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫החשובים‬
‫שמצבן‬ ‫סוציו-אקונומית‬ ‫מבחינה‬ ‫חלשות‬ ‫בשכונות‬ ‫אלה‬ ‫במדינות‬ ‫מתבצעת‬ ‫עירונית‬
‫לקו‬ ‫בנוגע‬ ‫ער‬ ‫ומקצועי‬ ‫ציבורי‬ ‫דיון‬ ‫קיים‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫ירוד‬ ‫והחברתי‬ ‫הפיזי‬
‫המביאה‬ ‫התחדשות‬ ‫לבין‬ ‫החלשים‬ ‫התושבים‬ ‫את‬ ‫המשרתת‬ ‫התחדשות‬ ‫שבין‬ ‫העדין‬
.‫יותר‬ ‫חזקים‬ ‫תושבים‬ ‫וכניסת‬ ‫הללו‬ ‫התושבים‬ ‫דחיקת‬ ‫כלומר‬ ,‫לג'נטריפיקציה‬
-‫פינוי‬ ‫של‬ ‫פרויקטים‬ ‫כי‬ ‫הייתה‬ ‫העולם‬ ‫מן‬ ‫מקרים‬ ‫סקירת‬ ‫של‬ ‫מפתיעה‬ ‫תוצאה‬ 	
‫רבות‬ ‫במדינות‬ .‫הציבורי‬ ‫לדיור‬ ‫השייכים‬ ‫בבניינים‬ ‫המכריע‬ ‫ברובם‬ ‫מתבצעים‬ ‫בינוי‬
.‫פרטית‬ ‫בבעלות‬ ‫נמצאות‬ ‫המכריע‬ ‫שרובן‬ ‫דירות‬ ‫מחדש‬ ‫ולבנות‬ ‫להרוס‬ ‫ניסיון‬ ‫כלל‬ ‫אין‬
‫פרטית‬ ‫בבעלות‬ ‫מצויות‬ ‫בו‬ ‫שהדירות‬ ‫רב-קומות‬ ‫מגורים‬ ‫מבנה‬ ‫של‬ ‫המקרה‬ ,‫מזו‬ ‫יתרה‬
-‫פינוי‬ ‫של‬ ‫פרויקטים‬ .‫אירופה‬ ‫מערב‬ ‫במדינות‬ ‫יחסית‬ ‫נדיר‬ ‫הוא‬ ,)‫יוקרה‬ ‫דירות‬ ‫(מלבד‬
‫הדיור‬ ‫של‬ ‫איכותו‬ ‫ולשיפור‬ ‫לשדרוג‬ ‫כאמצעים‬ ‫בעיקר‬ ‫לפיכך‬ ‫נתפסים‬ ‫בחו"ל‬ ‫בינוי‬
‫בפרויקטים‬ ‫ציבורי‬ ‫בדיור‬ ‫הדירות‬ ‫אחוז‬ ,‫בישראל‬ .‫זו‬ ‫מבט‬ ‫מנקודת‬ ‫ונדונים‬ ‫הציבורי‬
‫המטרה‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ,‫פרטית‬ ‫בבעלות‬ ‫הן‬ ‫הדירות‬ ‫מרבית‬ .‫מאוד‬ ‫נמוך‬ ‫הוא‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫של‬
.‫כלל‬ ‫נדונה‬ ‫אינה‬ ‫הציבורי‬ ‫הדיור‬ ‫שיפור‬ ‫של‬
‫האם‬ ?‫הקיימת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫הדרת‬ ‫ללא‬ ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫להגיע‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ 	
‫וליצור‬ "‫"חלשה‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫לאזורים‬ "‫"חזקות‬ ‫משפחות‬ ‫של‬ ‫מעבר‬ ‫לעודד‬ ‫ניתן‬
?‫המחודשת‬ ‫בשכונה‬ ‫להתגורר‬ ‫להישאר‬ ‫יוכלו‬ ‫הקיימים‬ ‫שהתושבים‬ ‫באופן‬ ‫חברתי‬ ‫תמהיל‬
‫ובראשונה‬ ‫בראש‬ ‫שישרת‬ ‫ראוי‬ ‫אלה‬ ‫שכונות‬ ‫פיתוח‬ .‫להשגה‬ ‫קשה‬ ‫זו‬ ‫מטרה‬ ,‫בפועל‬
‫להכללת‬ ‫לדאוג‬ ‫יש‬ ,‫מחדש‬ ‫ובנייה‬ ‫הריסה‬ ‫של‬ ‫במקרים‬ .‫הקיימים‬ ‫המקום‬ ‫תושבי‬ ‫את‬
‫התושבים‬ ‫עבור‬ ‫מוזל‬ ‫בר-השגה‬ ‫דיור‬ ‫בניית‬ ‫כמו‬ ‫ג'נטריפיקציה‬ ‫ממתני‬ ‫מנגנונים‬
‫זכאים‬ ‫אינם‬ ‫ולפיכך‬ ‫דירות‬ ‫בעלי‬ ‫שאינם‬ ‫לאנשים‬ ‫גם‬ ‫מענה‬ ‫ייתן‬ ‫מוזל‬ ‫דיור‬ .‫הקיימים‬
‫ודיירי‬ ‫דירות‬ ‫שוכרי‬ ‫ובראשם‬ ,‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ ‫פרויקטים‬ ‫במסגרת‬ ‫לפיצוי‬
.‫הציבורי‬ ‫הדיור‬
‫בראייה‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫לביצוע‬ ‫המלצות‬ ‫יובאו‬ ‫זו‬ ‫חוברת‬ ‫של‬ ‫בסיומה‬ 	
."‫מעשיות‬ ‫ו"המלצות‬ "‫עקרוניות‬ ‫"המלצות‬ ,‫סוגים‬ ‫לשני‬ ‫יתחלקו‬ ‫ההמלצות‬ .‫חברתית‬
‫הנוגעת‬ ‫התכנון‬ ‫ובמדיניות‬ ‫היום‬ ‫בסדר‬ ‫יסודי‬ ‫שינוי‬ ‫עניינן‬ ‫העקרוניות‬ ‫ההמלצות‬
‫מן‬ ‫ליהנות‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫שכבות‬ ‫לכל‬ ‫יאפשר‬ ‫כזה‬ ‫מדיניות‬ ‫שינוי‬ .‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬
‫חברתית‬ ‫מטרה‬ ‫הצבת‬ ‫פירושו‬ ‫המדיניות‬ ‫שינוי‬ .‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫שמציעה‬ ‫האיכויות‬
‫והבטחת‬ ‫הקיימים‬ ‫התושבים‬ ‫של‬ ‫המגורים‬ ‫תנאי‬ ‫שדרוג‬ ‫שעיקרה‬ ,‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬
.‫זה‬ ‫שדרוג‬ ‫של‬ ‫מפירותיו‬ ‫ליהנות‬ ‫יוכלו‬ ‫כי‬ ‫האפשרות‬
‫שיבדוק‬ ‫סקר‬ ‫לבצע‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ ‫הליך‬ ‫כל‬ ‫לפני‬ ‫חיוני‬ ‫כך‬ ‫לצורך‬ 	
‫והן‬ ,‫ורצונותיה‬ ‫צרכיה‬ ,‫הקיימת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫הסוציו-אקונומי‬ ‫מצבה‬ ‫את‬ ‫הן‬
‫הכלכלי‬ ‫בפרמטר‬ ‫(ולא‬ ‫שונים‬ ‫בפרמטרים‬ ‫עליה‬ ‫העתידית‬ ‫הבנייה‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫את‬
‫אשר‬ ,‫הולמים‬ ‫תכנוניים‬ ‫פתרונות‬ ‫לבחור‬ ‫המקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫יאפשר‬ ‫כזה‬ ‫בלבד).סקר‬
‫של‬ ‫נוספים‬ ‫בצרכים‬ ‫גם‬ ‫שיעסקו‬ ‫רב-תחומיים‬ ‫בפרויקטים‬ ‫ילוו‬ ‫אף‬ ‫מסוימים‬ ‫במקרים‬
‫העירוני‬ ‫המרחב‬ ‫ציפוף‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫לעלות‬ ‫עשויים‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫פרויקטים‬ .‫התושבים‬
‫לצפות‬ ‫ויש‬ ,‫היום‬ ‫הנהוגה‬ ‫מזו‬ ‫שונה‬ ‫תהיה‬ ‫אליהם‬ ‫הגישה‬ ‫אולם‬ ,‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫ותוספת‬
.‫הן‬ ‫אף‬ ‫שונות‬ ‫תהיינה‬ ‫בשטח‬ ‫התוצאות‬ ‫כי‬
‫התאמת‬ .‫האלה‬ ‫הפרויקטים‬ ‫למימון‬ ‫בגישה‬ ‫שינוי‬ ‫גם‬ ‫יחייב‬ ‫המדיניות‬ ‫שינוי‬ 	
,‫בלבד‬ ‫התכנון‬ ‫מתחום‬ ‫שאינם‬ ‫צרכים‬ ‫כולל‬ ,‫הקיימת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫לצרכי‬ ‫התכנון‬
.‫הבינוי‬ ‫אופי‬ ‫של‬ ‫בלעדי‬ ‫כקובע‬ ‫השוק‬ ‫של‬ ‫מכוחו‬ ‫יפחית‬ ‫אשר‬ ‫ציבורי‬ ‫מימון‬ ‫תדרוש‬
‫התושבים‬ ‫ובראשם‬ ,‫להתבטא‬ ‫אחרים‬ ‫לשחקנים‬ ‫כאמור‬ ‫תאפשר‬ ‫השוק‬ ‫של‬ ‫עוצמתו‬ ‫הפחתת‬
‫לכל‬ ‫מודעים‬ ‫ואינם‬ ‫מיודעים‬ ‫אינם‬ ‫אלה‬ ‫תושבים‬ ‫רבים‬ ‫במקרים‬ ‫כיום‬ .‫הקיימים‬
‫משתתפים‬ ‫ואינם‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬ ‫מתבקשים‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫הפרויקט‬ ‫של‬ ‫והמשמעויות‬ ‫ההשלכות‬
.‫ציבור‬ ‫שיתוף‬ ‫הליכי‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫מחייב‬ ‫כאן‬ ‫המוצע‬ ‫השינוי‬ .‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בתהליכי‬
‫שתביא‬ ‫תכנון‬ ‫מדיניות‬ ‫יישום‬ ‫לצורך‬ ‫הבאים‬ ‫הצעדים‬ ‫על‬ ‫ממליצים‬ ‫אנו‬ 	
:‫חברתית‬ ‫בראייה‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ ‫ליישומה‬
.‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫דיור‬ ‫צרכי‬ ‫אומדן‬ ‫עריכת‬ ‫חיוב‬ •
.‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫לתכניות‬ ‫חברתית-קהילתית‬ ‫השפעה‬ ‫תסקיר‬ ‫עריכת‬ ‫חיוב‬ •
.‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫בפרויקט‬ ‫ציבור‬ ‫שיתוף‬ ‫של‬ ‫ומלא‬ ‫מעמיק‬ ‫הליך‬ ‫ביצוע‬ ‫חיוב‬ •
.‫רוחבית‬ ‫התערבות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אינטגרטיבית‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫ביצוע‬ •
.‫חדשה‬ ‫ובנייה‬ ‫הריסה‬ ‫לבין‬ ‫הקיים‬ ‫שיפוץ‬ ‫בין‬ ‫שילוב‬ - ‫משלבת‬ ‫גישה‬ ‫אימוץ‬ •
.‫רווח‬ ‫מטרות‬ ‫ללא‬ ‫דיור‬ ‫ארגוני‬ ‫והקמת‬ ‫פרטי-ציבורי‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫עידוד‬ •
.‫קיימים‬ ‫בניינים‬ ‫והרחבת‬ ‫לשיפוץ‬ ‫לדיירים‬ ‫תמריצים‬ ‫מתן‬ •
‫התושבים‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫לשלב‬ ‫ניתן‬ ‫בהן‬ ‫שונות‬ ‫לדרכים‬ ‫נוגעות‬ ‫המעשיות‬ ‫ההמלצות‬ 	
‫התכניות‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫עולים‬ ‫אינם‬ ‫אלה‬ ‫צרכים‬ ‫לעיתים‬ .‫המוצע‬ ‫בתכנון‬ ‫ורצונותיהם‬
.‫הקיים‬ ‫בבינוי‬ ‫קיצוני‬ ‫שינוי‬ ‫שמציעות‬ ‫בתכניות‬ ‫מדובר‬ ‫כאשר‬ ‫בפרט‬ ,‫המוצעות‬
‫לדיירים‬ ‫המוצע‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫באפשרויות‬ ‫נוגעות‬ ‫כאן‬ ‫שיובאו‬ ‫ההמלצות‬
‫מתן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫המוצע‬ ‫הבינוי‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫מתון‬ ‫ציפוף‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ,‫הקיימים‬
.‫ובשיתופם‬ ‫הקיימים‬ ‫התושבים‬ ‫של‬ ‫הצרכים‬ ‫לימוד‬ ‫בעקבות‬ ‫שיגובשו‬ ‫מעשיים‬ ‫פתרונות‬
‫שינוי‬ ‫כאשר‬ ,‫הנוכחי‬ ‫במצב‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫המעשיות‬ ‫ההמלצות‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫הנחת‬ 	
‫הקיימים‬ ‫המסלולים‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫זאת‬ ‫בכל‬ ‫אפשר‬ ,‫לעין‬ ‫נראה‬ ‫אינו‬ ‫יסודי‬ ‫מדיניות‬
‫ברמת‬ ‫קיצוניים‬ ‫שאינם‬ ‫פרויקטים‬ ‫כי‬ ‫כאמור‬ ‫הוא‬ ‫המנחה‬ ‫הרציונל‬ .‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬
.‫הג'נטריפיקציה‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫ויפחיתו‬ ‫הקיימים‬ ‫לתושבים‬ ‫יותר‬ ‫ידידותיים‬ ‫יהיו‬ ‫השינוי‬
‫ההצלחה‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫ניתן‬ ‫עדיין‬ ,‫חדשה‬ ‫ובנייה‬ ‫הקיים‬ ‫הריסת‬ ‫של‬ ‫בפרויקטים‬ ‫גם‬ ,‫אולם‬
:‫אלה‬ ‫בצעדים‬ ‫נקיטה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫הפרויקט‬ ‫של‬ ‫החברתית‬
.‫קיימת‬ ‫בנייה‬ ‫לשיפוץ‬ ‫פנויה‬ ‫בקרקע‬ ‫בנייה‬ ‫בין‬ ‫קשירה‬ •
.‫בניה‬ ‫זכויות‬ ‫ניוד‬ •
89
.‫חדשה‬ ‫ובנייה‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ "‫משולב‬ ‫"פרויקט‬ ‫ביצוע‬ •
,‫גבוהה‬ ‫בצפיפות‬ ‫חדשה‬ ‫בניה‬ ‫נדרשת‬ ‫כאשר‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫של‬ ‫בפרויקטים‬ ‫גם‬ ,‫לבסוף‬
‫החברתיים‬ ‫הקשיים‬ ‫בחשבון‬ ‫שיובאו‬ ‫באופן‬ ,‫הציפוף‬ ‫מקדמי‬ ‫להורדת‬ ‫לפעול‬ ‫ניתן‬
:‫אלה‬ ‫בפרויקטים‬ ‫הכרוכים‬
‫מושקעות‬ ‫שהיו‬ ‫הפיתוח‬ ‫מעלויות‬ ‫חלק‬ ‫כולל‬ ‫כשהוא‬ ‫המדינה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הפרויקט‬ ‫תקצוב‬ •
.‫בנוי‬ ‫שאינו‬ ‫בשטח‬ ‫מוקמות‬ ‫היו‬ ‫אילו‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫של‬ ‫דומה‬ ‫במספר‬
.‫הבנייה‬ ‫עלויות‬ ‫להוזלת‬ ‫נוספים‬ ‫תמריצים‬ ‫מתן‬ •
‫(הדורשים‬ ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫פרויקטים‬ ‫של‬ ‫קיומם‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫לסיכום‬ 	
‫יש‬ ,‫חברתיים‬ ‫יעדים‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫מנת‬ ‫ועל‬ ,)‫הקיימות‬ ‫הדירות‬ ‫בעלי‬ ‫הסכמת‬ ‫את‬
‫והצפיפות‬ ‫גובהו‬ ,‫הבינוי‬ ‫אופי‬ .‫החברתיים‬ ‫היעדים‬ ‫מן‬ ‫שייגזרו‬ ‫פיזיים‬ ‫יעדים‬ ‫לקבוע‬
,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫לו‬ ‫הייחודיים‬ ‫המאפיינים‬ ‫לפי‬ ‫מתחם‬ ‫בכל‬ ‫להיקבע‬ ‫צריכים‬ ‫ממנו‬ ‫הנגזרת‬
‫לנקוט‬ ‫ויש‬ ,‫גבוהות‬ ‫תחזוקה‬ ‫עלויות‬ ‫פירושה‬ ‫גבוהה‬ ‫בנייה‬ ‫כי‬ ‫בחשבון‬ ‫להביא‬ ‫יש‬
‫לשלב‬ ‫מומלץ‬ ‫לכן‬ .‫בה‬ ‫להתגורר‬ ‫הקיימים‬ ‫לדיירים‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מכוונים‬ ‫צעדים‬
‫שגובהם‬ ‫בניינים‬ ‫כולל‬ ,‫שונים‬ ‫בגבהים‬ ‫בנייה‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ ‫בפרויקטים‬
.‫מגורים‬ ‫קומות‬ 9 ‫על‬ ‫עולה‬ ‫אינו‬
‫שיקולים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ ‫בפרויקטים‬ ‫הצפיפות‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫במקום‬ 	
:‫מקובלים‬ ‫תכנוניים‬ ‫קריטריונים‬ ‫לפי‬ ‫אותה‬ ‫לקבוע‬ ‫יש‬ ,‫בלבד‬ ‫כלכלית‬ ‫ישימות‬ ‫של‬
‫ומניעת‬ ‫השכונה‬ ‫אופי‬ ,‫הקיימות‬ ‫התשתיות‬ ‫מצאי‬ ,‫הפרוגרמתיים‬ ‫הפתרונות‬ ‫מצאי‬
‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ .‫יותר‬ ‫אמידה‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫לטובת‬ ‫הקיימת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫דחיקתה‬
,‫במיוחד‬ ‫ומוחלשות‬ ‫בכלל‬ ‫קהילות‬ ‫חיזוק‬ ‫של‬ ‫מאסטרטגיה‬ ‫חלק‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫שתהיה‬ ‫ראוי‬
.‫המתחדש‬ ‫העירוני‬ ‫במרחב‬ ‫ושילובן‬
?‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫מהי‬ :'‫א‬ ‫פרק‬
‫מונח‬ ‫זכה‬ ‫להן‬ ‫והשונות‬ ‫הרבות‬ ‫ובפרשנויות‬ "‫עירונית‬ ‫"התחדשות‬ ‫במונח‬ ‫ידון‬ ‫זה‬ ‫פרק‬
‫לעיסוק‬ ‫שהביאו‬ ‫הסיבות‬ ‫את‬ ‫יסקור‬ ‫הפרק‬ .‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫בעשרות‬ ‫בישראל‬ ‫זה‬
‫מסלולים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫והן‬ ‫בכנסת‬ ‫חקיקה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ,‫עירונית‬ ‫בהתחדשות‬ ‫כיום‬ ‫הנרחב‬
‫התכנון‬ ‫מוסדות‬ ‫באמצעות‬ ‫הפנים‬ ‫ומשרד‬ ‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫משרד‬ ‫שמעודדים‬ ‫שונים‬
‫המרכיב‬ :‫עירונית‬ ‫בהתחדשות‬ ‫עיקריים‬ ‫מרכיבים‬ ‫בשני‬ ‫זה‬ ‫פרק‬ ‫יעסוק‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫בישראל‬
‫מסלולי‬ ‫מאחורי‬ ‫העומד‬ ‫הכלכלי‬ ‫ההיגיון‬ ‫ייסקר‬ ‫תחילה‬ .‫החברתי‬ ‫והמרכיב‬ ‫הכלכלי‬
‫הסקטור‬ ‫במימון‬ ‫עירוני‬ ‫חידוש‬ ‫שעיקרו‬ ,‫בישראל‬ ‫כיום‬ ‫הנהוגים‬ ‫העירונית‬ ‫ההתחדשות‬
‫דיון‬ ‫באמצעות‬ ,‫אלה‬ ‫מסלולים‬ ‫מאחורי‬ ‫החברתי‬ ‫ההיגיון‬ ‫ייסקר‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ .‫הפרטי‬
‫וכניסת‬ ‫משכונותיהם‬ ‫הקיימים‬ ‫התושבים‬ ‫של‬ ‫הדרה‬ ‫שעיקרה‬ ‫הג'נטריפיקציה‬ ‫בתופעת‬
.‫במקומם‬ ‫יותר‬ ‫אמידים‬ ‫חדשים‬ ‫דיירים‬
‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫הגדרות‬
‫התחדשות‬ ‫מגדירים‬ ‫שונים‬ ‫שגופים‬ ‫מכך‬ ‫נובע‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫על‬ ‫בשיח‬ ‫הקשיים‬ ‫אחד‬
‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ :‫הבאה‬ ‫ההגדרה‬ ‫על‬ ‫נתבסס‬ ‫זה‬ ‫במסמך‬ .‫שונים‬ ‫באופנים‬ ‫עירונית‬
,‫כלים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬ ‫באמצעות‬ ‫ושיפורו‬ ‫הקיים‬ ‫הבנוי‬ ‫המרקם‬ ‫שיקום‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫היא‬
‫הכלים‬ .‫התושבים‬ ‫של‬ ‫החברתי‬ ‫למצב‬ ‫והן‬ ‫המבנים‬ ‫של‬ ‫הפיזי‬ ‫למצב‬ ‫הן‬ ‫התייחסות‬ ‫תוך‬
:‫היתר‬ ‫בין‬ ‫כוללים‬ ‫התכנוניים‬
‫שיקום‬ ‫פרויקט‬ ‫(דוגמת‬ ‫דיור‬ ‫ויחידות‬ ‫קומות‬ ‫תוספת‬ ‫ללא‬ ‫קיימים‬ ‫בניינים‬ ‫שיפוץ‬ •
)‫שכונות‬
‫קיימות‬ ‫דירות‬ ‫הרחבת‬ •
‫קיימים‬ ‫למבנים‬ ‫דיור‬ ‫ויחידות‬ ‫קומות‬ ‫תוספת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הקיים‬ ‫המרקם‬ ‫עיבוי‬ •
‫פנויים‬ ‫בשטחים‬ ‫חדשה‬ ‫בניה‬ •
)‫לסוגיו‬ ‫(פינוי-בינוי‬ ‫חדשה‬ ‫ובניה‬ ‫הקיים‬ ‫הריסת‬ •
‫ציבוריות‬ ‫תשתיות‬ ‫שיפוץ‬ •
‫הציבור‬ ‫ומבני‬ ‫המשותפים‬ ‫השטחים‬ ,‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ ‫שדרוג‬ •
:‫היתר‬ ‫בין‬ ‫כוללים‬ ‫החברתיים‬ ‫הכלים‬
‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫המיועד‬ ‫במתחם‬ ‫התושבים‬ ‫לגבי‬ ‫חברתית‬ ‫השפעה‬ ‫תסקיר‬ ‫עריכת‬ •
‫הקיימת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫עם‬ ‫קהילתית‬ ‫עבודה‬ •
‫בתכנון‬ ‫הציבור‬ ‫שיתוף‬ •
‫וחינוך‬ ‫בריאות‬ ‫שירותי‬ ‫הנגשת‬ •
‫מקצועית‬ ‫הכשרה‬ •
‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫במציאת‬ ‫עזרה‬ •
‫רחבה‬ ‫מתחמית‬ ‫ראייה‬ ‫עם‬ ‫הבודד‬ ‫בבניין‬ ‫טיפול‬ ‫לשלב‬ ‫צריכה‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬
:‫כגון‬ ‫לנושאים‬ ‫התייחסות‬ ‫המאפשרת‬
‫נרחב‬ ‫אזור‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתי‬ ‫תמהיל‬ ‫יצירת‬ •
1011
‫בניה‬ ‫זכויות‬ ‫ניוד‬ ‫לצורך‬ ‫כולו‬ ‫במרחב‬ ‫קרקעות‬ ‫איתור‬ •
‫בניית‬ ‫את‬ ‫שיממנו‬ ‫עירוניות‬ ‫פונקציות‬ ‫תוספת‬ ‫עם‬ ‫למגורים‬ ‫הבניה‬ ‫תוספת‬ ‫איזון‬ •
)‫תעשיה‬ ‫אזורי‬ ‫(כגון‬ ‫הנדרשים‬ ‫הציבור‬ ‫מבני‬
‫תוספת‬ ‫עבור‬ ‫הנדרשים‬ ‫ציבור‬ ‫ומבני‬ ‫ציבוריים‬ ‫שטחים‬ ‫עבור‬ ‫קרקעות‬ ‫איתור‬ •
‫חדשה‬ ‫אוכלוסייה‬
‫עדיפויות‬ ‫סדרי‬ ‫שקילת‬ ‫תוך‬ ‫נקודתיים‬ ‫פרויקטים‬ ‫עבור‬ ‫נוספים‬ ‫קרקע‬ ‫שטחי‬ ‫הקצאת‬ •
‫כולו‬ ‫המרחב‬ ‫של‬ ‫וחברתיים‬ ‫פיזיים‬
‫תנועה‬ ‫לעומסי‬ ‫פתרונות‬ ‫מתן‬ •
‫בכלל‬ ‫קהילות‬ ‫חיזוק‬ ‫של‬ ‫מאסטרטגיה‬ ‫חלק‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫שתהיה‬ ‫ראוי‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬
.‫המתחדש‬ ‫העירוני‬ ‫במרחב‬ ‫ושילובן‬ ,‫במיוחד‬ ‫ומוחלשות‬
‫אשר‬ ,‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ ‫פרויקטים‬ ‫התכנון‬ ‫רשויות‬ ‫מעודדות‬ ‫בישראל‬ 	
‫ותוספת‬ ‫הקיים‬ ‫העירוני‬ ‫המרחב‬ ‫ציפוף‬ ‫של‬ ‫ובמטרה‬ ‫הפיזי‬ ‫בפן‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫מתמקדים‬
‫הריסת‬ ‫שמשמעותו‬ ,‫פינוי-בינוי‬ ‫למסלול‬ ‫עדיפות‬ ‫נותנת‬ ‫זו‬ ‫גישה‬ .‫דיור‬ ‫יחידות‬
‫גדולות‬ ‫בהם‬ ‫הבנייה‬ ‫זכויות‬ ‫אשר‬ ‫במקומם‬ ‫חדשים‬ ‫בניינים‬ ‫ובניית‬ ‫ישנים‬ ‫בניינים‬
‫המוזנחות‬ ‫לשכונות‬ ‫הן‬ ‫הולם‬ ‫כמענה‬ ‫קרובות‬ ‫לעיתים‬ ‫נתפס‬ ‫זה‬ ‫מסלול‬ .‫משמעותי‬ ‫באופן‬
.‫הקיימות‬ ‫הערים‬ ‫את‬ ‫לצופף‬ ‫העכשווי‬ ‫לצורך‬ ‫והן‬ 20-‫ה‬ ‫המאה‬ ‫של‬ 60-‫וה‬ 50-‫ה‬ ‫משנות‬
‫היא‬ "‫מרוויחים‬ ‫"כולם‬ ‫שבו‬ ‫כמסלול‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫הרווחת‬ ‫הנטייה‬ ‫אולם‬
‫הטווח‬ ‫ארוכות‬ ‫והחברתיות‬ ‫הפיזיות‬ ‫מההשלכות‬ ‫מתעלמת‬ ‫שהיא‬ ‫מאחר‬ ,‫בעייתית‬
‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫הליכי‬ ‫של‬ ‫המורכבות‬ ‫הבנת‬ .‫אלו‬ ‫לתהליכים‬ ‫להיות‬ ‫שעלולות‬
.‫קיים‬ ‫במרקם‬ ‫התערבות‬ ‫לכל‬ ‫וקודמת‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ‫חיונית‬ ‫וקהילתית‬ ‫חברתית‬ ‫מבחינה‬
?‫אקטואלי‬ ‫נושא‬ ‫היא‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫מדוע‬
‫לפיזור‬ ‫בשאיפה‬ ‫בישראל‬ ‫הדיור‬ ‫מדיניות‬ ‫התאפיינה‬ 20-‫ה‬ ‫המאה‬ ‫של‬ 90-‫ה‬ ‫לשנות‬ ‫עד‬
‫בתכניות‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫זו‬ ‫במגמה‬ ‫שינוי‬ .‫חדשים‬ ‫יישובים‬ ‫הקמת‬ ‫באמצעות‬ ‫האוכלוסייה‬
‫הבינוי‬ ‫פיו‬ ‫על‬ ‫תכנוני‬ ‫חזון‬ ‫המבטאות‬ ,20-‫ה‬ ‫המאה‬ ‫של‬ 90-‫ה‬ ‫שנות‬ ‫מאז‬ ‫שהוכנו‬
.‫והפתוחים‬ ‫החקלאיים‬ ‫בשטחים‬ ‫ולא‬ ‫העירוניים‬ ‫באזורים‬ ‫יתרכז‬ ‫בישראל‬ ‫העתידי‬
‫תנאים‬ ‫קביעת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫זו‬ ‫במגמה‬ ‫החלה‬ 1998 ‫משנת‬ 31 )‫(תמ"א‬ ‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬
‫בצמוד‬ ‫חדשים‬ ‫בנייה‬ ‫אזורי‬ ‫סימון‬ ‫זאת‬ ‫ובמקום‬ ‫חדשים‬ ‫יישובים‬ ‫הקמת‬ ‫לצמצם‬ ‫במטרה‬
:‫כי‬ ‫קבעה‬ ‫התכנית‬ .‫קיימים‬ ‫ליישובים‬
‫אלה‬ ‫בתכניות‬ .‫קיימים‬ ‫עירוניים‬ ‫מרכזים‬ ‫עבור‬ ‫תכניות‬ ‫הכנת‬ ‫יעודדו‬ ‫המחוזיות‬ ‫"הועדות‬
‫והריסת‬ ‫פינוי‬ ,‫למגורים‬ ‫הסביבה‬ ‫שיפור‬ ,‫הקרקע‬ ‫ניצולת‬ ‫הגדלת‬ ‫שיאפשרו‬ ‫הוראות‬ ‫תיקבענה‬
‫הראויים‬ ‫ואחרים‬ ‫היסטוריים‬ ‫ערכים‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫תוך‬ ,‫חלקם‬ ‫או‬ ‫לשיקום‬ ‫המתאימים‬ ‫אזורים‬
‫ניצול‬ ‫וכן‬ ,‫צפיפות‬ ‫הגדלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הקרקע‬ ‫של‬ ‫מרבי‬ ‫ניצול‬ ‫ותוך‬ ‫במקומה‬ ‫חדשה‬ ‫ובניה‬ ,‫לשימור‬
2
."‫הקרקע‬ ‫תת‬
‫לספק‬ ‫בניסיון‬ ‫זו‬ ‫במגמה‬ ‫המשיכה‬ 2005 ‫משנת‬ 35 )‫(תמ"א‬ ‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ 	
‫יישובים‬ ‫הקמת‬ ‫ולצמצם‬ ,‫הפתוחים‬ ‫השטחים‬ ‫ועל‬ ‫החקלאיים‬ ‫השטחים‬ ‫על‬ ‫מרבית‬ ‫הגנה‬
.14.3 ‫סעיף‬ ,‫הוראות‬ – 31 ‫תמ"א‬ .2
‫תופעת‬ ‫מניעת‬ ‫הוגדרה‬ ‫התכנית‬ ‫מטרות‬ ‫בין‬ .‫בקרקע‬ ‫בשימוש‬ ‫לחסוך‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫חדשים‬
‫מכלולים‬ ‫שימור‬ ,‫שלו‬ ‫הדרגתי‬ ‫חידוש‬ ‫תוך‬ ‫העירוני‬ ‫המרחב‬ ‫"שיפור‬ ‫וכן‬ 3
,‫הפרוור‬
‫תחבורה‬ ‫ובייחוד‬ ‫תשתית‬ ‫מערכות‬ ‫ופיתוח‬ ‫יחסית‬ ‫גבוהות‬ ‫בצפיפויות‬ ‫בניה‬ ,‫ערכיים‬
‫"חידוש‬ ‫למונח‬ ‫התייחסה‬ ‫אף‬ ‫התכנית‬ 4
."‫העירוני‬ ‫הפיתוח‬ ‫את‬ ‫המובילה‬ – ‫ציבורית‬
‫יחליט‬ ‫לבינוי‬ ‫או‬ ‫לפיתוח‬ ‫שטח‬ ‫לתוספת‬ ‫בתכנית‬ ‫הדן‬ ‫תכנון‬ ‫"מוסד‬ ‫כי‬ ‫וקבעה‬ "‫עירוני‬
‫ואת‬ ‫הקיים‬ ‫הבינוי‬ ‫ובהרוויית‬ ‫עירוני‬ ‫בחידוש‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫שבדק‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫הפקדתה‬ ‫על‬
5
."‫לבינוי‬ ‫או‬ ‫לפיתוח‬ ‫שטח‬ ‫לתוספת‬ ‫כתנאי‬ ,‫לבצעם‬ ‫האפשרות‬
‫בסעיפים‬ ‫עולה‬ ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫התמ"א‬ ‫בגישת‬ ‫החברתית‬ ‫הבעייתיות‬ 	
‫(מספר‬ ‫מינימלית‬ ‫צפיפות‬ ‫קבעה‬ 35 ‫תמ"א‬ .‫למגורים‬ ‫הבנייה‬ ‫צפיפות‬ ‫את‬ ‫המפרטים‬
‫מקסימלית‬ ‫וצפיפות‬ ,12-‫ל‬ 8 ‫בין‬ ‫שנעה‬ ‫עירוניים‬ ‫ביישובים‬ )‫נטו‬ ‫לדונם‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬
,‫אולם‬ .‫נטו‬ ‫לדונם‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬ 16-24 ‫כלומר‬ ,‫המינימלית‬ "‫הצפיפות‬ ‫"כפל‬ ‫שהיא‬
‫נמצאת‬ ‫התכנית‬ ‫כאשר‬ :‫הבאים‬ ‫במקרים‬ ‫הצפיפויות‬ ‫מכפל‬ ‫חריגה‬ ‫אישרה‬ ‫התכנית‬
‫האוכלוסייה‬ ‫כי‬ ...‫השתכנע‬ ‫התכנון‬ ‫"מוסד‬ ‫כאשר‬ ‫או‬ ,‫תחבורה‬ ‫למרכז‬ ‫בסמיכות‬
‫וכי‬ ,‫הגבוה‬ ‫הסוציו-אקונומי‬ ‫לדירוג‬ ‫משתייכת‬ ‫התכנית‬ ‫בשטח‬ ‫להתגורר‬ ‫הצפויה‬
,‫ואולם‬ 6
."‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫המגורים‬ ‫ואחזקת‬ ‫ניהול‬ ‫להבטחת‬ ‫מתאימים‬ ‫אמצעים‬ ‫קיימים‬
:‫נוסף‬ ‫במקרה‬ ‫גם‬ ‫המקסימום‬ ‫מצפיפות‬ ‫חריגה‬ ‫לאשר‬ ‫ניתן‬ ‫כי‬ ‫קובעות‬ ‫התכנית‬ ‫הוראות‬
‫זאת‬ 7
."‫עירוני‬ ‫לחידוש‬ ‫כמתחם‬ ‫התכנון‬ ‫מוסד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנקבע‬ ‫במתחם‬ ‫מצויה‬ ‫"התכנית‬
‫לאכלסו‬ ‫צפי‬ ‫אין‬ ‫כאשר‬ ‫וגם‬ ‫תחבורה‬ ‫למרכז‬ ‫בסמיכות‬ ‫שאינו‬ ‫במתחם‬ ‫מדובר‬ ‫אם‬ ‫גם‬
‫שמתחם‬ ‫במקרים‬ ‫גם‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫יתר‬ .‫גבוה‬ ‫סוציו-אקונומי‬ ‫בדירוג‬ ‫באוכלוסייה‬ ‫דווקא‬
‫להביא‬ ‫יש‬ ,‫גבוה‬ ‫סוציו-אקונומי‬ ‫בדירוג‬ ‫עתידית‬ ‫לאוכלוסייה‬ ‫מיועד‬ ‫עירוני‬ ‫לחידוש‬
‫תכניות‬ ‫מלווה‬ ‫זה‬ ‫כשל‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ ‫זו‬ ‫בחוברת‬ .‫במתחם‬ ‫הקיימת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬
‫שאינן‬ ‫בעוד‬ ,‫כלכלית‬ ‫כדאיות‬ ‫של‬ ‫מטעמים‬ ‫גבוהה‬ ‫צפיפות‬ ‫מייעדות‬ ‫אשר‬ ,‫פינוי-בינוי‬
‫ניהול‬ ‫להבטחת‬ ‫מתאימים‬ ‫"אמצעים‬ ‫שלא‬ ‫ובוודאי‬ ‫תחבורה‬ ‫למרכז‬ ‫קרבה‬ ‫מבטיחות‬
."‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫המגורים‬ ‫ואחזקת‬
‫קובעת‬ ‫התמ"א‬ .‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ ‫נוספים‬ ‫לסוגים‬ ‫גם‬ ‫מתייחסת‬ 35 ‫תמ"א‬ 	
‫לחידוש‬ ‫מתחמים‬ ‫שיגדירו‬ ‫מדיניות‬ ‫מסמך‬ ‫או‬ ‫תכנית‬ ‫להכין‬ ‫המקומיות‬ ‫הרשויות‬ ‫על‬ ‫כי‬
:‫אלה‬ ‫מסמכים‬ .‫עירוני‬
'‫יד‬ ‫בהישג‬ ‫'דיור‬ ‫של‬ ‫מתאים‬ ‫היקף‬ ‫יקבעו‬ ,‫מגוונים‬ ‫ובגדלים‬ ‫בסוגים‬ ‫יח"ד‬ ‫תוספת‬ ‫"יקבעו‬
‫תוך‬ ‫המסחר‬ ‫ושירותי‬ ‫התעסוקה‬ ‫פיתוח‬ ‫את‬ ‫ויסדירו‬ ‫חברתי‬ ‫שיקום‬ ‫לרבות‬ ‫חלשות‬ ‫לאוכלוסיות‬
‫והשלבים‬ ‫האמצעים‬ ‫את‬ ‫יפרטו‬ ‫כאמור‬ ‫מדיניות‬ ‫מסמך‬ ‫או‬ ‫תכנית‬ .‫שימושים‬ ‫עירוב‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫שימת‬
‫השירותים‬ ‫שיפור‬ ,‫חזיתות‬ ‫שיפוץ‬ ,‫יח"ד‬ ‫הרחבת‬ :‫השאר‬ ‫ובין‬ ‫זה‬ ‫נושא‬ ‫לקדם‬ ‫כדי‬ ‫בהם‬ ‫יש‬ ‫אשר‬
‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ‫פיתוח‬ ,‫הפתוחים‬ ‫השטחים‬ ‫לרבות‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ ‫וטיפוח‬ ‫עיצוב‬ ,‫הציבוריים‬
‫מבנים‬ ‫וחיזוק‬ ‫מסוכנים‬ ‫במבנים‬ ‫טיפול‬ ,‫הקרקע‬ ‫בתת‬ ‫שימוש‬ ...‫קיבולת‬ ‫רבות‬ ‫הסעה‬ ‫ומערכות‬
8
."‫וכדומה‬ ‫אדמה‬ ‫לרעידות‬ ‫בתקנים‬ ‫עומדים‬ ‫שאינם‬
.'‫3א‬ ‫סעיף‬ ,‫הוראות‬ - 35 ‫תמ"א‬ .3
.'‫3ז‬ ‫סעיף‬ ‫שם‬ .4
.6.5 ‫סעיף‬ ‫שם‬ .5
.‫במקור‬ ‫אינה‬ ‫ההדגשה‬ ,3 ‫קטן‬ ‫סעיף‬ 12.2.2 ‫סעיף‬ ,‫שם‬ .6
.‫שם‬ .7
.‫במקור‬ ‫אינה‬ ‫ההדגשה‬ ,14.4.2 ‫סעיף‬ ,‫שם‬ .8
1213
‫למרות‬ :‫לסוגיהן‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫תכניות‬ ‫המאפיין‬ ‫כשל‬ ‫מתגלה‬ ‫כאן‬ ‫גם‬ 	
‫אין‬ ‫בפועל‬ ,"‫חברתי‬ ‫"שיקום‬ ‫של‬ ‫לנושא‬ ‫להתייחס‬ ‫יש‬ ‫כי‬ 35 ‫בתמ"א‬ ‫המפורש‬ ‫האזכור‬
‫במסלולים‬ ,‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫תכניות‬ .‫מקומיות‬ ‫מפורטות‬ ‫בתכניות‬ ‫ביטוי‬ ‫כל‬ ‫לכך‬
‫שיפורט‬ ‫כפי‬ ‫בנוסף‬ .‫ההתחדשות‬ ‫מתחמי‬ ‫של‬ ‫הפיזי‬ ‫לפן‬ ‫רק‬ ‫כמעט‬ ‫מתייחסות‬ ,‫השונים‬
‫בהישג‬ ‫"דיור‬ ‫של‬ ‫מתאים‬ ‫"היקף‬ ‫של‬ ‫למשמעותו‬ ‫בנוגע‬ ‫ערפול‬ ‫קיים‬ ,‫זה‬ ‫מסמך‬ ‫בהמשך‬
‫ההיקף‬ ‫מהו‬ ‫לקבוע‬ ‫רשות‬ ‫לכל‬ ‫מאפשר‬ ‫זה‬ ‫כללי‬ ‫מינוח‬ ."‫חלשות‬ ‫לאוכלוסיות‬ "‫יד‬
‫את‬ ‫מחייבת‬ ‫אינה‬ ‫ההיקף‬ ‫בקביעת‬ ‫זו‬ ‫רבה‬ ‫גמישות‬ ‫בזמן‬ ‫בו‬ ‫אולם‬ ,‫בתחומה‬ ‫מתאים‬
.‫בנושא‬ ‫לטפל‬ ‫המקומית‬ ‫הרשות‬
‫ערים‬ ‫מרכזי‬ ‫של‬ ‫פיזי‬ ‫לשיקום‬ ‫היגוי‬ ‫ועדת‬ ‫הממשלה‬ ‫הקימה‬ 1996 ‫בשנת‬ 	
‫התקציבים‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫סגן‬ ,‫אייגס‬ ‫איתי‬ ‫עמד‬ ‫שבראשה‬ ,"‫אייגס‬ ‫"ועדת‬ ,‫בישראל‬
‫עליה‬ ‫והוטל‬ ‫המקומי‬ ‫השלטון‬ ‫ומרכז‬ ‫ממשלה‬ ‫נציגי‬ ‫השתתפו‬ ‫בוועדה‬ .‫האוצר‬ ‫ממשרד‬
‫לרבות‬ ,‫ערים‬ ‫מרכזי‬ ‫של‬ ‫הפיזי‬ ‫השיקום‬ ‫לעידוד‬ ‫נדרשים‬ ‫צעדים‬ ‫בדבר‬ ‫המלצות‬ ‫לגבש‬
‫ועיבוי-בינוי‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫בנושא‬ ‫אייגס‬ ‫ועדת‬ ‫של‬ ‫הביניים‬ ‫דו"ח‬ 9
.‫נדרשת‬ ‫חקיקה‬
.1998 ‫בספטמבר‬ ‫הוגש‬
,‫לפינוי-בינוי‬ ‫המתחמים‬ ‫קביעת‬ ‫דרכי‬ ‫בעניין‬ ‫המלצות‬ ‫כלל‬ ‫אייגס‬ ‫דו"ח‬ 	
‫הקשורים‬ ‫היבטים‬ ,‫הפרוגרמתי‬ ‫בצד‬ ‫והן‬ ‫המוסדי‬ ‫בצד‬ ‫הן‬ ,‫התכנוניים‬ ‫ההיבטים‬
,‫המתחמים‬ ‫פינוי‬ ‫את‬ ‫המאפשרים‬ ‫הכלים‬ ,‫שיוכרזו‬ ‫במתחמים‬ ‫הפיתוח‬ ‫רמת‬ ‫בשיפור‬
‫לקביעת‬ ‫בנוגע‬ .‫המיסוי‬ ‫והיבטי‬ ‫מתחמים‬ ‫באותם‬ ‫הציבוריות‬ ‫לעבודות‬ ‫המימון‬ ‫מקורות‬
‫ממשלה‬ ‫בהחלטת‬ ‫תיעשה‬ ‫הכרזתם‬ ‫וכי‬ ‫לבחירתם‬ ‫כללים‬ ‫על‬ ‫הועדה‬ ‫המליצה‬ ,‫המתחמים‬
‫תכניות‬ ‫קידום‬ ‫על‬ ‫הועדה‬ ‫המליצה‬ ,‫התכנוניים‬ ‫להיבטים‬ ‫בנוגע‬ .‫שנים‬ ‫שש‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬
‫המורכבת‬ "‫מיוחדת‬ ‫"ועדה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אישורן‬ ‫ועל‬ ‫שהוכרזו‬ ‫למתחמים‬ ‫סטטוטוריות‬
.‫והמקומי‬ ‫המרכזי‬ ‫השלטון‬ ‫מנציגי‬
‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫ובהם‬ ‫שונים‬ ‫תמריצים‬ ‫על‬ ‫הועדה‬ ‫המליצה‬ ,‫התכנון‬ ‫למימוש‬ ‫בנוגע‬ 	
‫והרחבת‬ ‫השבחה‬ ‫היטל‬ ‫כגון‬ ‫מהיטלים‬ ‫פטור‬ ‫כולל‬ ‫המיסוי‬ ‫בהיבטי‬ ‫והטבות‬ ‫תנאים‬
‫להתמודד‬ ‫בכלים‬ ‫גם‬ ‫הועדה‬ ‫דנה‬ ‫שני‬ ‫מצד‬ .‫בנייה‬ ‫לזכויות‬ ‫שבח‬ ‫ממס‬ ‫הקיים‬ ‫הפטור‬
‫תכנית‬ ‫של‬ ‫יישומה‬ ‫את‬ ‫מונע‬ ‫אשר‬ ‫סירוב‬ ,‫בינוי‬ ‫פינוי‬ ‫לעסקת‬ ‫דייר/ת‬ ‫של‬ ‫סירוב‬ ‫עם‬
‫לצורך‬ ‫המקרקעין‬ ‫חוק‬ ‫תיקון‬ ‫על‬ ‫והמליצה‬ ‫הדיירים‬ ‫שאר‬ ‫הסכמת‬ ‫חרף‬ ‫לפינוי-בינוי‬
‫במסגרת‬ ‫לדיירים‬ ‫שתינתן‬ ‫התמורה‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫דרכים‬ ‫על‬ ‫הועדה‬ ‫המליצה‬ ‫לכך‬ ‫נוסף‬ .‫כך‬
.‫ובינוי‬ ‫בפינוי‬ ‫הנוגע‬ ‫נושא‬ ‫וכל‬ ‫החלופי‬ ‫הדיור‬ ,‫הפינוי‬ ‫בדבר‬ ‫ההסדרים‬ ‫ואת‬ ‫העסקה‬
‫הפרויקטים‬ ‫של‬ ‫התכנון‬ ‫הליך‬ ‫של‬ ‫הכספי‬ ‫ובניהול‬ ‫הארגוני‬ ‫במבנה‬ ‫עסקה‬ ‫גם‬ ‫הוועדה‬
,‫הסטטוטורי‬ ‫התכנון‬ ‫הליך‬ ‫ביצוע‬ ‫על‬ ‫יופקדו‬ ‫אשר‬ ,‫ניהול‬ ‫חברות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫וניהולם‬
10
.‫הכלכלי‬ ‫התסקיר‬ ‫והכנת‬ ‫התשתיות‬ ‫תכנון‬
‫לשיקום‬ ‫הדרכים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ממצה‬ ‫אינו‬ ‫שהוא‬ ‫נכתב‬ ‫אייגס‬ ‫בדו"ח‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ 	
‫דרכים‬ ‫תבחן‬ ‫עבודתה‬ ‫בהמשך‬ ‫הוועדה‬ ‫וכי‬ ,‫הבנייה‬ ‫לציפוף‬ ‫או‬ ‫ערים‬ ‫מרכזי‬ ‫של‬ ‫פיזי‬
‫הביניים‬ ‫דו"ח‬ ‫עיקרי‬ ‫את‬ ‫אישרה‬ ‫הממשלה‬ 12
.‫פורסם‬ ‫לא‬ ‫נוסף‬ ‫דו"ח‬ ‫אולם‬ ,11
‫נוספות‬
‫עורכי‬ ‫משרד‬ – ‫גלוסר‬ ‫עינת‬ ‫מאת‬ ,‫ומיסויים‬ ‫תכנוניים‬ ,‫קנייניים‬ ‫היבטים‬ -‫בינוי‬ ‫פינוי‬ – ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ .9
.2013 ‫בנובמבר‬ 10 ‫ליום‬ ‫נכון‬ ,http://www.academics.co.il/Articles/Article28094.aspx .‫דין‬
‫נכון‬ ,http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=497477 ,‫אייגס‬ ‫ועדת‬ – ‫ביניים‬ ‫דו"ח‬ ‫ראו‬ .10
.2013 ‫בנובמבר‬ 11 ‫ליום‬
.‫שם‬ .11
.‫שם‬ .12
‫תיקונים‬ ‫מספר‬ ‫נערכו‬ ‫הבאות‬ ‫בשנים‬ .1998 ‫בספטמבר‬ 13 ‫מיום‬ 4342 ‫מספר‬ ‫בהחלטה‬
‫מתחם‬ ‫על‬ ‫הממשלה‬ ‫הכרזת‬ ‫את‬ ‫המאפשרים‬ ,1965-‫התשכ"ה‬ ,‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫לחוק‬
‫שהוקמה‬ "‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫הבין-משרדית‬ ‫"הוועדה‬ ‫בהמלצת‬ ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬
13
.‫הללו‬ ‫התיקונים‬ ‫מכוח‬
‫הדיור‬ ‫ויוקר‬ ‫בכלל‬ ‫המחיה‬ ‫יוקר‬ ‫כנגד‬ ‫נרחבת‬ ‫ציבורית‬ ‫מחאה‬ ‫פעולות‬ ‫בעקבות‬ 	
‫נתניהו‬ ‫בראשות‬ ‫הממשלה‬ ‫מינתה‬ ,2011 ‫בקיץ‬ )"‫האוהלים‬ ‫"מחאת‬ ‫בשם‬ ‫(שנודעו‬ ‫בפרט‬
‫עמד‬ ‫בראשה‬ ."‫חברתי‬ ‫כלכלי‬ ‫לשינוי‬ ‫"הוועדה‬ ‫שנקראה‬ ‫נוספת‬ ‫ועדה‬ 2011 ‫באוגוסט‬
.‫גבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫ולתקצוב‬ ‫לתכנון‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫טרכטנברג‬ ‫מנואל‬ '‫פרופ‬
.‫הממשלה‬ ‫אותן‬ ‫אישרה‬ 2011 ‫באוקטובר‬ 9-‫וב‬ ,2011 ‫בספטמבר‬ ‫הוגשו‬ ‫הוועדה‬ ‫המלצות‬
.‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫הנוגעות‬ ‫המלצות‬ ‫כלל‬ ‫טרכטנברג‬ ‫בדו"ח‬ ‫הדיור‬ ‫פרק‬ 	
‫הפרויקטים‬ ‫ואת‬ ‫בכלל‬ ‫העירונית‬ ‫ההתחדשות‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫לממשלה‬ ‫קראה‬ ‫הוועדה‬
.‫לממשם‬ ‫כדי‬ ‫ואפקטיביות‬ ‫ברורות‬ ‫בדרכים‬ ‫ולפעול‬ ‫לאומי‬ ‫כיעד‬ ‫בפרט‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫של‬
‫וקידום‬ ‫תקצוב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫תכניות‬ ‫של‬ ‫מואץ‬ ‫קידום‬ ‫על‬ ‫המליצה‬ ‫הועדה‬
‫לפינוי-בינוי‬ ‫מיוחדות‬ ‫משנה‬ ‫ועדות‬ ‫והקמת‬ ,‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫מתאריות‬ ‫תכניות‬ ‫של‬
‫לפינוי-בינוי‬ ‫המתאריות‬ ‫התכניות‬ ‫של‬ ‫מהיר‬ ‫לאישור‬ ‫תפעלנה‬ ‫אשר‬ ‫המחוזיות‬ ‫בוועדות‬
‫המליצה‬ ‫לפינוי-בינוי‬ ‫ומתאריות‬ ‫מפורטות‬ ‫תכניות‬ ‫קידום‬ ‫לצורך‬ .‫השונים‬ ‫במחוזות‬
2012- ‫בשנים‬ ‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫משרד‬ ‫לתקציב‬ ‫שקלים‬ ‫מיליוני‬ 30 ‫להקצות‬ ‫הוועדה‬
‫כמתחמי‬ ‫שהוכרזו‬ ‫נבחרים‬ ‫מתחמים‬ 14 ‫של‬ ‫צמוד‬ ‫ליווי‬ ‫על‬ ‫הועדה‬ ‫המליצה‬ ‫כן‬ .2014
,‫המרכז‬ ‫באזור‬ ‫המצויים‬ ‫סה"כ‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬ 8,200-‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫פינוי-בינוי‬
14
.‫הסטטוטורי‬ ‫התכנון‬ ‫הליך‬ ‫של‬ ‫מזורז‬ ‫קידום‬ ‫לצורך‬
‫ממש‬ ‫אלה‬ ‫ובימים‬ ,‫אקטואלי‬ ‫נושא‬ ‫היא‬ ‫עירונית‬ ‫שהתחדשות‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ 	
‫הכרזה‬ ,‫חקיקה‬ ,‫מדיניות‬ ‫קביעת‬ :‫ליישמה‬ ‫שנועדו‬ ‫צעדים‬ ‫רבים‬ ‫במישורים‬ ‫מתקיימים‬
‫המתחמים‬ ‫מספר‬ ‫קטן‬ ‫עדיין‬ ,‫להלן‬ ‫שיפורט‬ ‫כפי‬ .‫ואישורן‬ ‫תכניות‬ ‫תכנון‬ ,‫מתחמים‬ ‫על‬
‫את‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫נבחן‬ ‫זה‬ ‫במסמך‬ ‫לפיכך‬ .‫בשטח‬ ‫ובנייה‬ ‫הריסה‬ ‫בפועל‬ ‫החלה‬ ‫בהם‬
‫הציפיות‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ,‫בישראל‬ ‫כרגע‬ ‫מוצעת‬ ‫שהיא‬ ‫כפי‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ ‫הישימות‬
‫לפי‬ .‫המתחמים‬ ‫ותושבי‬ ,‫התכנון‬ ‫מערכת‬ ,‫המדיניות‬ ‫קובעי‬ ‫בה‬ ‫תולים‬ ‫אשר‬ ‫השונות‬
‫ומורכבים‬ ‫רבים‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫של‬ ‫הסוג‬ ‫מן‬ ‫עירונית‬ ‫בהתחדשות‬ ‫הקשיים‬ ,‫תפיסתנו‬
.‫כולו‬ ‫הנושא‬ ‫של‬ ‫מחודשת‬ ‫בחינה‬ ‫ומצדיקים‬
?‫ציפוף‬ ‫לבין‬ ‫שכונות‬ ‫שיקום‬ ‫בין‬ ‫מה‬
‫ובעונה‬ ‫בעת‬ ‫מיועדת‬ ‫התכנון‬ ‫רשויות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כיום‬ ‫נתפסת‬ ‫שהיא‬ ‫כפי‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬
‫של‬ 60-‫וה‬ 50-‫ה‬ ‫משנות‬ ‫מבנים‬ ‫של‬ ‫הלקויה‬ ‫והבנייה‬ ‫התשתית‬ ‫בעיות‬ ‫את‬ ‫לפתור‬ ‫אחת‬
‫באוגדן‬ ,‫כך‬ .‫הערים‬ ‫בתוך‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫של‬ ‫משמעותית‬ ‫תוספת‬ ‫ולספק‬ ,20-‫ה‬ ‫המאה‬
:‫זה‬ ‫ממסלול‬ ‫הממשלה‬ ‫ציפיית‬ ‫מוגדרת‬ ‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫משרד‬ ‫שהוציא‬ ‫פינוי-בינוי‬
‫של‬ ‫הידרדרותן‬ ‫ותמנע‬ ‫הבנוי‬ ‫המלאי‬ ‫להתחדשות‬ ‫תגרום‬ ‫זו‬ ‫בנייה‬ ‫תוספת‬ ‫כי‬ ,‫"צפוי‬
.1965 ‫התשכ"ה‬ ,‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫לחוק‬ ‫33א‬ ‫סעיף‬ .13
http://hidavrut.gov.il/sites/default/files/%20 ,‫טרכטנברג‬ ‫ועדת‬ ‫דו"ח‬ .14
.2013 ‫בנובמבר‬ 11 ‫ליום‬ ‫נכון‬ .215-216 ‫עמודים‬ ,pdf.%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8_0
1415
‫חשובות‬ ‫מטרות‬ ‫בשתי‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ 15
."‫והחברתי‬ ‫הפיזי‬ ‫ההיבט‬ ‫מן‬ ,‫שכונות‬
‫ישנות‬ ‫דירות‬ "‫"להחליף‬ ‫כלומר‬ ,"‫הבנוי‬ ‫המלאי‬ ‫ל"התחדשות‬ ‫לגרום‬ ,‫האחת‬ :‫וראויות‬
‫שכונות‬ ‫של‬ ‫הידרדרותן‬ ‫למנוע‬ ,‫השנייה‬ .‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫של‬ ‫הוספה‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ,‫בחדשות‬
‫מובן‬ ‫אינו‬ ‫אלה‬ ‫מטרות‬ ‫שתי‬ ‫בין‬ ‫החיבור‬ ‫אולם‬ .‫והחברתי‬ ‫הפיזי‬ ‫ההיבט‬ ‫מן‬ ‫ותיקות‬
‫מרכזית‬ ‫שאלה‬ .‫ותוצאותיו‬ ‫משמעותו‬ ,‫סיבותיו‬ ‫של‬ ‫מעמיקה‬ ‫בחינה‬ ‫ונדרשת‬ ,‫מאליו‬
‫תוספת‬ ‫האם‬ ?‫זו‬ ‫את‬ ‫זו‬ ‫סותרות‬ ‫אינן‬ ‫המטרות‬ ‫שתי‬ ‫האם‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫בחוברת‬ ‫שתידון‬
?‫ותיקות‬ ‫שכונות‬ ‫של‬ ‫הידרדרותן‬ ‫למניעת‬ ‫מומלצת‬ ‫דרך‬ ‫אכן‬ ‫היא‬ ‫רבות‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬
‫במקומות‬ ‫התאפיינה‬ ‫הקודמת‬ ‫המאה‬ ‫של‬ 60-‫וה‬ 50-‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫בישראל‬ ‫הבנייה‬ 	
‫הבניינים‬ ‫בין‬ ‫נרחבים‬ ‫שטחים‬ ‫קיימים‬ ‫רבות‬ ‫ובשכונות‬ ,‫נמוכה‬ ‫בצפיפות‬ ‫רבים‬
‫משרתים‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫אלו‬ ‫שטחים‬ .‫וריקים‬ ‫מוזנחים‬ ‫שהם‬ ‫התושבים‬ ‫של‬ ‫משותפת‬ ‫בבעלות‬
‫העירוני‬ ‫המרקם‬ ‫ציפוף‬ .‫למטרד‬ ‫הפיכתם‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫נזנחו‬ ‫רבות‬ ‫ולעיתים‬ ‫הדיירים‬ ‫את‬
‫להיות‬ ‫עשוי‬ ‫חדשות‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫ותוספת‬ ‫כאלה‬ ‫מוזנחים‬ ‫בשטחים‬ ‫בנייה‬ ‫ידי‬ ‫על‬
‫גבוהים‬ ‫במספרים‬ ‫ציפוף‬ ‫של‬ ‫גורפת‬ ‫מדיניות‬ ,‫אולם‬ .‫מסוימים‬ ‫במקרים‬ ‫חיובית‬ ‫פעולה‬
‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫לפיכך‬ .‫חדשות‬ ‫מצוקות‬ ‫וליצור‬ ‫קיימות‬ ‫חברתיות‬ ‫מצוקות‬ ‫להחריף‬ ‫גם‬ ‫עשויה‬
‫יעדי‬ ‫מגבשים‬ ‫בטרם‬ ‫והחברתיים‬ ‫הפיזיים‬ ‫נתוניו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫לגופו‬ ‫עירוני‬ ‫מתחם‬ ‫כל‬
,‫גבוהים‬ ‫במספרים‬ ‫ציפוף‬ ‫גורף‬ ‫באופן‬ ‫מעודדת‬ ‫התכנון‬ ‫מדיניות‬ ‫כיום‬ .‫חדשים‬ ‫ציפוף‬
‫כוחות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שתמומן‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ ‫מחזון‬ ‫ובראשונה‬ ‫בראש‬ ‫נובע‬ ‫אשר‬
‫תנאים‬ ‫ליצור‬ ‫הוא‬ ‫זו‬ ‫מדיניות‬ ‫מאחורי‬ ‫ההיגיון‬ .‫ציבורי‬ ‫מימון‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ,‫בלבד‬ ‫השוק‬
,‫הישנים‬ ‫הבניינים‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫בנייה‬ ‫או‬ ‫שיפוץ‬ ,‫שיקום‬ ‫את‬ ‫יממנו‬ ‫קבלן‬ ‫או‬ ‫יזם‬ ‫בהם‬
‫אמור‬ ‫היזם‬ ,‫הפרויקט‬ ‫רווחיות‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫כדי‬ .‫המדינה‬ ‫או‬ ‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫ולא‬
‫משיקולים‬ ,‫איפה‬ ,‫נובע‬ ‫הציפוף‬ ‫תחשיב‬ .‫החופשי‬ ‫בשוק‬ ‫ולמכרן‬ ‫חדשות‬ ‫דירות‬ ‫לבנות‬
:‫עיקריות‬ ‫סיבות‬ ‫משלוש‬ ‫בעייתי‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫תחשיב‬ ,‫אולם‬ .‫יזמית‬ ‫רווחיות‬ ‫של‬ ‫כלכליים‬
‫של‬ ‫רב‬ ‫מספר‬ ‫לבנות‬ ‫היזם‬ ‫על‬ ‫לרווחיות‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ :‫הציפוף‬ )‫מקדם‬ ‫(או‬ ‫מכפיל‬ .1
‫הבנוי‬ ‫השטח‬ ‫הבנייה לעומת‬ ‫שטחי‬ ‫של‬ ‫ניכרת‬ ‫הגדלה‬ ‫גורר‬ ‫זה‬ ‫צורך‬ .‫למכירה‬ ‫דירות‬
‫כלכליים‬ ‫כדאיות‬ ‫חישובי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בפרויקט‬ ‫הצפיפות‬ ‫נקבעת‬ ‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ .‫בפועל‬
.‫הספציפי‬ ‫המתחם‬ ‫של‬ ‫תכנונית‬ ‫ראייה‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫עולים‬ ‫בהכרח‬ ‫אינם‬ ‫אשר‬
‫לדיירים‬ ‫המיועדות‬ ‫חדשות‬ ‫בשכונות‬ ‫מדובר‬ ‫שאין‬ ‫מכיוון‬ ‫במיוחד‬ ‫בעייתית‬ ‫זו‬ ‫עובדה‬
‫תכנונית‬ ‫התערבות‬ .‫קיימים‬ ‫בתושבים‬ ‫המאוכלסות‬ ‫ותיקות‬ ‫בשכונות‬ ‫אלא‬ ,‫אנונימיים‬
‫הכלכליות‬ ‫וביכולות‬ ‫בצרכיה‬ ,‫הקיימת‬ ‫באוכלוסייה‬ ‫התחשבות‬ ‫דורשת‬ ‫כאלה‬ ‫בשכונות‬
‫העירוני‬ ‫התכנון‬ ‫ועל‬ ‫ותושביו‬ ‫למתחם‬ ‫המתאימה‬ ‫הצפיפות‬ ‫על‬ ‫יוחלט‬ ‫בטרם‬ ,‫שלה‬
.‫יישומה‬ ‫את‬ ‫שיאפשר‬ ‫והאדריכלי‬
‫בדרום‬ ‫סמוכים‬ ‫פרויקטים‬ ‫בארבעה‬ ‫המוצעת‬ ‫הצפיפות‬ ‫את‬ ‫בחנו‬ ,‫השוואה‬ ‫לשם‬ 	
:‫פתוחים‬ ‫שטחים‬ ‫על‬ ‫חדשה‬ ‫לבניה‬ ‫תכניות‬ ‫הם‬ ‫מהפרויקטים‬ ‫שניים‬ .‫ירושלים‬ ‫מערב‬
‫ולעומתן‬ ,‫משואה‬ ‫מורדות‬ 12032 ‫מספר‬ ‫ותכנית‬ ,‫מלחה‬ ‫מורדות‬ 12736 ‫מספר‬ ‫תכנית‬
13434 ‫מספר‬ ‫תכנית‬ :‫הסמוכות‬ ‫בשכונות‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫תכניות‬ ‫הם‬ ‫מהפרויקטים‬ ‫שניים‬
‫כרגע‬ ‫שהיא‬ 101 - 0109876 ‫מספר‬ ‫ותכנית‬ ,‫יובל‬ ‫קריית‬ ‫בשכונת‬ ‫הציונות‬ ‫ברחוב‬
http://www.moch.gov.il/.4 ‫עמוד‬ ,1999 ‫באוקטובר‬ 13 ,"‫המקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫"האוגדן‬ .15
‫ליום‬ ‫נכון‬ ,pdf.male_nosah_binuy_pinuy_ogdan/ironit_hitchadshut/SiteCollectionDocuments
.2013 ‫בנובמבר‬ 11
‫יובלים‬ - ‫הפארק‬ ‫"נוף‬ ‫(המכונה‬ ‫גנים‬ ‫עיר‬ ‫בשכונת‬ ‫הנורית‬ ‫ברחוב‬ ‫הכנה‬ ‫בשלבי‬
,"‫הציפוף‬ ‫"מקדם‬ ‫של‬ ‫השיקול‬ ‫למגבלות‬ ‫כפופות‬ ‫אינן‬ ‫החדשה‬ ‫הבנייה‬ ‫תכניות‬ .)"‫גנים‬
.‫מכתיב‬ ‫זה‬ ‫שמקדם‬ ‫במספרים‬ ‫עמידה‬ ‫מחייבות‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫תכניות‬ ‫ואילו‬
1 .‫מס‬ ‫טבלה‬
12032 ‫תכנית‬
‫משואה‬ ‫מורדות‬
12736 ‫תכנית‬
‫מלחה‬ ‫מורדות‬
‫תכנית‬
-‫פינוי‬
‫בינוי‬
13434
‫רחוב‬
‫הציונות‬
101 - 0109876 ‫תכנית‬
‫בהכנה‬ ‫פינוי-בינוי‬
‫(״נוף‬ ‫הנורית‬ ‫רחוב‬
)"‫גנים‬ ‫יובלים‬ - ‫הפארק‬
‫התכנית‬ ‫שטח‬‫דונם‬ 171‫דונם‬ 156‫דונם‬ 22‫דונם‬ 12.65
‫יח”ד‬ ‫מספר‬493397266408
‫יח”ד‬ ‫מספר‬
‫נטו‬ ‫לדונם‬
10-1211-1926-49‫יח"ד‬ 28-114 ‫(בין‬ 65
)‫לדונם‬
‫קומות‬ ‫מספר‬
‫מגורים‬
6-84-109-1412-26
‫פינוי-בינוי‬ ‫של‬ ‫בפרויקטים‬ ‫המוצעת‬ ‫הצפיפות‬ ‫כי‬ ‫ללמוד‬ ‫אפשר‬ 1 .‫מס‬ ‫מטבלה‬ 	
‫לבניה‬ ‫בתכניות‬ ‫כי‬ ‫מניחים‬ ‫אנו‬ .‫החדשה‬ ‫הבניה‬ ‫בתכניות‬ ‫המוצעת‬ ‫מזו‬ ‫בהרבה‬ ‫גבוהה‬
‫האדריכלי‬ ‫השיקול‬ ‫גם‬ ,‫הלגיטימי‬ ‫הכלכלי‬ ‫השיקול‬ ‫מלבד‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫באים‬ ‫החדשה‬
‫דמותן‬ ,‫בהשוואה‬ .‫העתידית‬ ‫השכונה‬ ‫של‬ ‫דמותה‬ ‫את‬ ‫מעצבים‬ ‫אשר‬ ,‫החברתי‬ ‫והשיקול‬
‫השיקול‬ ‫של‬ ‫הגבוה‬ ‫משקלו‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ובראשונה‬ ‫בראש‬ ‫מתעצבת‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫שכונות‬ ‫של‬
‫לדונם‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫של‬ ‫המרבית‬ ‫הצפיפות‬ ‫כך‬ ‫משום‬ .‫הכלכלי‬ ‫והמרכיב‬ ‫היזמי‬
‫הצפיפות‬ ‫מאשר‬ ‫מזה‬ ‫למעלה‬ ‫ואף‬ ‫שלושה‬ ,‫שניים‬ ‫פי‬ ‫גבוהה‬ ‫אלה‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫בתכניות‬
.‫הסמוכות‬ ‫מלחה‬ ‫ומורדות‬ ‫משואה‬ ‫מורדות‬ ‫בשכונות‬ ‫המתוכננת‬
‫המיועדת‬ ‫הצפיפות‬ ‫קביעת‬ ‫בבסיס‬ ‫עמדו‬ ‫אשר‬ ‫השיקולים‬ ‫על‬ ‫להתווכח‬ ‫ניתן‬ 	
‫להגדלת‬ ‫כיום‬ ‫התכנון‬ ‫מדיניות‬ ‫שמייחסת‬ ‫הרבה‬ ‫לחשיבות‬ ‫בהתייחס‬ .‫החדשות‬ ‫לשכונות‬
‫לשטח‬ ‫ביחס‬ ‫רבות‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫מספקות‬ ‫אינן‬ ‫אלה‬ ‫תכניות‬ ,‫הדיור‬ ‫יחידות‬ ‫מלאי‬
,‫מיטבית‬ ‫בצורה‬ ‫לנצלו‬ ‫שיש‬ ‫מוגבל‬ ‫משאב‬ ‫היא‬ ‫הקרקע‬ ‫כאשר‬ .‫תופסות‬ ‫שהן‬ ‫הגדול‬
.‫האלה‬ ‫השכונות‬ ‫שתי‬ ‫את‬ ‫שמאפיינת‬ ‫הנמוכה‬ ‫הצפיפות‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫לשקול‬ ‫מקום‬ ‫יש‬
‫הצפיפות‬ ‫לבין‬ ‫החדשות‬ ‫בשכונות‬ ‫המתוכננת‬ ‫הצפיפות‬ ‫בין‬ ‫הגדול‬ ‫ההבדל‬ ,‫מזו‬ ‫יתרה‬
‫הצפויה‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫לגבי‬ ‫שאלות‬ ‫מעלה‬ ‫הסמוכות‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫בשכונות‬ ‫המתוכננת‬
.‫זו‬ ‫צפיפות‬ ‫בשל‬ ‫להיגרם‬ ‫העשויים‬ ‫החברתיים‬ ‫והפערים‬ ,‫אלה‬ ‫בשכונות‬
,‫גבוהה‬ ‫צפיפות‬ ‫מחייבות‬ 1 .‫מס‬ ‫בטבלה‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫שתכניות‬ ‫בלבד‬ ‫זו‬ ‫לא‬ 	
‫כה‬ ‫צפיפות‬ ‫לערכי‬ ‫להגיע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫החדשות‬ ‫התכניות‬ ‫משטח‬ ‫בהרבה‬ ‫קטן‬ ‫שטחן‬ ‫גם‬
‫שייבנו‬ ‫קומות‬ ‫רבי‬ ‫בבניינים‬ ‫הדיור‬ ‫יחידות‬ ‫את‬ ‫לתכנן‬ ‫יש‬ ,‫קטן‬ ‫כה‬ ‫בשטח‬ ‫גבוהים‬
‫קומות‬ ‫עשר‬ ‫לגובה‬ ‫בניה‬ ‫מייעדות‬ ‫ומשואה‬ ‫מלחה‬ ‫מורדות‬ ‫שכונות‬ .‫רבה‬ ‫בצפיפות‬
‫למגורים‬ .‫בהרבה‬ ‫גבוה‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫בתכניות‬ ‫הקומות‬ ‫מספר‬ .‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫מגורים‬
1617
‫בפרק‬ ‫יידונו‬ ‫אשר‬ ,‫משמעותיות‬ ‫וחברתיות‬ ‫כלכליות‬ ‫השלכות‬ ‫קומות‬ ‫רבי‬ ‫בבניינים‬
‫זו‬ ‫קרקע‬ 1 .‫מס‬ ‫(בטבלה‬ ‫הפנויה‬ ‫הקרקע‬ ‫ניצול‬ ‫שאלת‬ ‫גם‬ ‫בהמשך‬ ‫תידון‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫הבא‬
.‫מס‬ ‫שבטבלה‬ ‫בעוד‬ .‫הוותיקות‬ ‫השכונות‬ ‫התחדשות‬ ‫לטובת‬ )‫החדשות‬ ‫לשכונות‬ ‫מיועדת‬
‫היה‬ ‫שניתן‬ ‫טוענים‬ ‫אנו‬ ,‫קשר‬ ‫כל‬ ‫ביניהם‬ ‫שאין‬ ‫סמוכים‬ ‫פרויקטים‬ ‫ארבעה‬ ‫מצוינים‬ 1
‫בין‬ ‫יקשור‬ ‫אשר‬ ,‫האזור‬ ‫של‬ ‫כולל‬ ‫תכנון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הצפיפויות‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫לאיזון‬ ‫להגיע‬
.‫לה‬ ‫הסמוכים‬ ‫קיימים‬ ‫מצוקה‬ ‫מתחמי‬ ‫לבין‬ ‫המדינה‬ ‫בבעלות‬ ‫פנויה‬ ‫קרקע‬
‫להתחדשות‬ ‫מתחם‬ ‫על‬ ‫הכרזה‬ :‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫מתחמי‬ ‫לדירוג‬ ‫הקריטריונים‬ .2
‫השקעה‬ ‫דורשים‬ ‫אשר‬ ‫מתחמים‬ ‫לקדם‬ ‫שמטרתם‬ ‫לקריטריונים‬ ‫בכפוף‬ ‫נעשית‬ ‫עירונית‬
,‫חברתית‬ ‫מבחינה‬ "‫"קשים‬ ‫מתחמים‬ ,‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ .‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫נמוכה‬ ‫ציבורית‬
‫הקריטריונים‬ ‫מובאים‬ ‫הבאה‬ ‫בטבלה‬ .‫גבוהה‬ ‫עדיפות‬ ‫מקבלים‬ ‫אינם‬ ‫ופיזית‬ ‫כלכלית‬
‫את‬ ‫מציין‬ ‫האחוזים‬ ‫מספר‬16
.‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫משרד‬ ‫באתר‬ ‫מופיעים‬ ‫שהם‬ ‫כפי‬ ,‫כלשונם‬
:‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫לביצוע‬ ‫כראוי‬ ‫המתחם‬ ‫של‬ ‫דירוגו‬ ‫בקביעת‬ ‫קריטריון‬ ‫כל‬ ‫משקל‬
2 .‫מס‬ ‫טבלה‬
:‫ומשקלותיהם‬ ‫הקריטריונים‬
‫שבו‬ ‫למתחם‬ ‫גבוה‬ ‫ציון‬ ‫יינתן‬ .10% – ‫ציבור‬ ‫ובמוסדות‬ ‫בתשתיות‬ ‫השקעות‬ ‫היקף‬ •
.‫נמוך‬ ‫ההשקעות‬ ‫היקף‬
‫של‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫רב‬ ‫מספר‬ ‫לבנות‬ ‫אפשרות‬ :‫הציבורי‬ ‫מההיבט‬ ‫ליישום‬ ‫זמינות‬ •
.10% – ‫ציבורית‬ ‫השקעה‬ ‫בלי‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬
‫ממוצע‬ ‫שבו‬ ‫למתחם‬ ‫גבוה‬ ‫ציון‬ ‫יינתן‬ .40% – :‫הפיזי‬ ‫מההיבט‬ ‫ליישום‬ ‫זמינות‬ •
.‫נמוך‬ ‫הוא‬ ‫חדש‬ ‫מבנה‬ ‫להקים‬ ‫כדי‬ ‫לפנותו‬ ‫שנדרש‬ ‫הדיור‬ ‫יחידות‬
‫תוספת‬ ‫לבין‬ ‫המוצעת‬ ‫הבנייה‬ ‫תוספת‬ ‫בין‬ ‫היחס‬ .40% – ‫הבנייה‬ ‫תוספת‬ ‫היקף‬ •
.‫הנדרשת‬ ‫המינימלית‬ ‫הבנייה‬
‫לפינוי-בינוי‬ ‫מתחם‬ ‫להכרזת‬ ‫הקריטריונים‬ ‫מושפעים‬ ‫כיצד‬ ‫מדגימה‬ ‫זו‬ ‫טבלה‬ 	
‫ככל‬ ‫נמוכה‬ ‫ציבורית‬ ‫בהשקעה‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫גבוהים‬ ‫בנייה‬ ‫להיקפי‬ ‫להגיע‬ ‫מהשאיפה‬
‫מהשקעות‬ ‫המדינה‬ ‫הימנעות‬ ‫של‬ ‫מגמה‬ ‫משקף‬ ‫הוא‬ ‫אולם‬ ,‫לגיטימי‬ ‫שיקול‬ ‫זהו‬ .‫האפשר‬
‫להגיע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ ‫הבאים‬ ‫בפרקים‬ .‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫הדרושות‬ ‫ציבוריות‬
‫של‬ ‫משורה‬ ‫חלק‬ ‫רק‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫הכלכלי‬ ‫השיקול‬ ,‫חברתית‬ ‫מבחינה‬ ‫מוצלח‬ ‫לתכנון‬
2 .‫מס‬ ‫בטבלה‬ .‫להיבנות‬ ‫העתידית‬ ‫בשכונה‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫ישפיעו‬ ‫אשר‬ ‫שיקולים‬
‫הקריטריונים‬ ‫כאשר‬ ,‫בלעדית‬ ‫חשיבות‬ ‫ולמעשה‬ ,‫רבה‬ ‫חשיבות‬ ‫מקבל‬ ‫הכלכלי‬ ‫השיקול‬
‫המרכיב‬ .‫סביבתי‬ ‫או‬ ,‫חברתי‬ ,‫אדריכלי‬ :‫אחר‬ ‫מקצועי‬ ‫שיקול‬ ‫כל‬ ‫כוללים‬ ‫אינם‬
‫ככל‬ ‫גבוה‬ ‫ציפוף‬ ‫לבין‬ ‫ישנים‬ ‫מתחמים‬ ‫שיקום‬ ‫בין‬ ‫קושר‬ ‫אשר‬ ‫הוא‬ ‫בלבד‬ ‫הכלכלי-יזמי‬
.‫האפשר‬
‫השאיפה‬ :‫הפיזיות‬ ‫התשתיות‬ ‫על‬ ‫וההעמסה‬ ‫הפרוגרמתיים‬ ‫לצרכים‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬ .3
http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/ :‫פינוי-בינוי‬ ‫אוגדן‬ ‫של‬ ‫המקוצר‬ ‫הנוסח‬ .16
.2013 ‫בנובמבר‬ 12 ‫ליום‬ ‫נכון‬ ,34-23 '‫עמ‬ hitchadshut_ironit/ogdan_pinuy_binuy_nosah_male.pdf
‫הציבוריים‬ ‫הצרכים‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫בחשבון‬ ‫להביא‬ ‫צריכה‬ ‫קיימים‬ ‫מתחמים‬ ‫של‬ ‫גבוה‬ ‫לציפוף‬
‫או‬ ‫שכונה‬ ‫תכנון‬ ‫שבעת‬ ‫בעוד‬ .‫הולם‬ ‫מענה‬ ‫להם‬ ‫לתת‬ ‫ניתן‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫ואשר‬ ,‫שיתווספו‬
‫גם‬ ‫ויש‬ ‫ציבוריים‬ ‫לצרכים‬ ‫קרקע‬ ‫די‬ ‫להקצות‬ ‫המקרים‬ ‫במרבית‬ ‫ניתן‬ ,‫חדש‬ ‫מתחם‬
‫האפשרויות‬ ‫ציפוף‬ ‫שעוברת‬ ‫קיימת‬ ‫בשכונה‬ ,‫דרכים‬ ‫כמו‬ ‫תשתיות‬ ‫בתכנון‬ ‫רבה‬ ‫גמישות‬
‫במיוחד‬ ,‫ניכר‬ ‫ציפוף‬ ‫על‬ ‫שמבוססים‬ ‫פרויקטים‬ ‫לכן‬ .‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫מוגבלות‬ ‫הללו‬
‫שטח‬ ‫שדורשים‬ ‫פרוגרמתיים‬ ‫בהיבטים‬ ‫למצוקה‬ ‫קרובות‬ ‫לעיתים‬ ‫מביאים‬ ,‫פינוי-בינוי‬
‫שאיכות‬ ‫הדבר‬ ‫פירוש‬ .‫פתוחים‬ ‫ציבוריים‬ ‫ושטחים‬ ‫בתי-ספר‬ ‫מבני‬ ‫כמו‬ ,‫משמעותי‬
‫ירודה‬ ‫להיות‬ ‫עלולה‬ ‫שלו‬ ‫הסביבה‬ ‫ובכל‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫שעובר‬ ‫במתחם‬ ‫החיים‬
‫התדריך‬ ‫(לפי‬ ‫חדשות‬ ‫בשכונות‬ ‫המקובלת‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫מאשר‬ ‫הפרוגרמתי‬ ‫בהיבט‬ ‫יותר‬
‫ציבוריים‬ ‫שטחים‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫בהיבט‬ ‫לפחות‬ – ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫מאשר‬ ‫ואף‬ 17
)‫הממשלתי‬
‫ביצוע‬ ‫לפני‬ ‫ובסביבתו‬ ‫במתחם‬ ‫שהייתה‬ – ‫ותנועה‬ ‫תחבורה‬ ‫תשתיות‬ ‫גם‬ ‫רבים‬ ‫ובמקרים‬
.‫פינוי-בינוי‬ ‫של‬ ‫פרויקט‬
‫חברתי‬ ‫תמהיל‬ ‫ויצירת‬ ‫עירוני‬ ‫ציפוף‬
‫סבורים‬ ‫אנו‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫ופרוגרמתיות‬ ‫חברתיות‬ ‫לבעיות‬ ‫לגרום‬ ‫איפה‬ ‫עלולה‬ ‫צפיפות-יתר‬
.‫אינטנסיבית‬ ‫אורבאנית‬ ‫סביבה‬ ‫ליצירת‬ ‫חשוב‬ ‫אמצעי‬ ‫הוא‬ ‫ואחראי‬ ‫מתון‬ ‫ציפוף‬ ‫כי‬
‫מתן‬ ‫תוך‬ ,‫קיימים‬ ‫עירוניים‬ ‫במתחמים‬ ‫חדשות‬ ‫דירות‬ ‫להוספת‬ ‫יתרונות‬ ‫יש‬ ‫כך‬ ‫משום‬
.‫הקיימים‬ ‫בתושבים‬ ‫התחשבות‬ ‫ותוך‬ ,‫ולתשתיות‬ ‫פרוגרמתיים‬ ‫לצרכים‬ ‫הולם‬ ‫מענה‬
‫חדשה‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫כניסתה‬ ‫ותעודד‬ ‫תאפשר‬ ‫חדשות‬ ‫דירות‬ ‫בניית‬ ,‫כאלה‬ ‫בתנאים‬
‫הדיור‬ ‫למדיניות‬ ‫הנוגע‬ ‫בפרק‬ ‫בהרחבה‬ ‫יידון‬ ‫זה‬ ‫(נושא‬ ‫חברתי‬ ‫תמהיל‬ ‫ויצירת‬ ‫למתחם‬
.)‫אחרות‬ ‫בארצות‬
‫בעת‬ ‫בחשבון‬ ‫להביאו‬ ‫שיש‬ ‫מורכב‬ ‫נושא‬ ‫היא‬ ‫למתחם‬ ‫חדשה‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫כניסת‬ 	
‫כניסת‬ ‫כי‬ ‫חשש‬ ‫קיים‬ ,‫חברתי‬ ‫תמהיל‬ ‫של‬ ‫היתרונות‬ ‫לצד‬ .‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫תכנון‬
‫הקיימת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫לדחיקה‬ ‫תגרום‬ ‫שהתחדש‬ ‫קיים‬ ‫למתחם‬ ‫חדשה‬ ‫אוכלוסייה‬
.)'‫ג‬ ‫בפרק‬ ‫בהרחבה‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫יידון‬ ‫זה‬ ‫(מונח‬ ‫ג'נטריפיקציה‬ ‫של‬ ‫ולתהליך‬ ‫במקום‬
‫(דיירים‬ ‫דירות‬ ‫שוכרי‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫דירות‬ ‫בעלי‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫כוללת‬ ‫הקיימת‬ ‫האוכלוסייה‬
,‫ציבורי‬ ‫דיור‬ ‫ודיירי‬ ‫הזהב‬ ‫גיל‬ ‫בתי‬ ‫דיירי‬ ‫וכן‬ ,)‫רגילה‬ ‫בשכירות‬ ‫ודיירים‬ ‫מוגנים‬
.‫הוריו‬ ‫עם‬ ‫גר‬ ‫שעוד‬ ‫הצעיר‬ ‫הדור‬ ‫את‬ ‫וגם‬ ,‫תקני‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫פורמאלי‬ ‫לא‬ ‫בדיור‬ ‫דיירים‬
‫כי‬ ‫לדאוג‬ ‫יש‬ ,‫ג'נטריפיקציה‬ ‫הליכי‬ ‫למנוע‬ ‫זאת‬ ‫ועם‬ ‫חברתי‬ ‫תמהיל‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬
‫ההתחדשות‬ ‫הליכי‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫בה‬ ‫להישאר‬ ‫יוכלו‬ ‫וותיקה‬ ‫בשכונה‬ ‫המתגוררים‬ ‫דיירים‬
‫ליכולותיהם‬ ‫המותאם‬ ‫דיור‬ ‫של‬ ‫מלאי‬ ‫יהיה‬ ‫במתחם‬ ‫כי‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ .‫העירונית‬
‫לאור‬ ‫במיוחד‬ ‫חשובה‬ ‫זו‬ ‫נקודה‬ .‫מפוקח‬ ‫שמחירו‬ ,‫אלה‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫של‬ ‫הכלכליות‬
‫מלאי‬ ‫לצמצום‬ ‫גורמת‬ ,‫פינוי-בינוי‬ ‫במסלול‬ ‫במיוחד‬ ,‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬
‫לטובת‬ ,‫הציבורי‬ ‫והדיור‬ ‫להשכרה‬ ‫הזול‬ ‫הדיור‬ ‫מאגר‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫הקיים‬ ‫הזול‬ ‫הדיור‬
.‫יוקרה‬ ‫דיור‬ ‫ואף‬ ‫יותר‬ ‫יקר‬ ‫דיור‬
‫ראוי‬ .‫דירות‬ ‫גדלי‬ ‫של‬ ‫מגוון‬ ‫תכנון‬ ‫הוא‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫תמהיל‬ ‫ביצירת‬ ‫חשוב‬ ‫כלי‬ 	
)‫שהוא‬ ‫סוג‬ ‫(מכל‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫בפרויקט‬ ‫ובמיוחד‬ ‫בניה‬ ‫פרויקט‬ ‫בכל‬ ‫לכלול‬
‫משרד‬ ,‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫בשיתוף‬ ‫הוכן‬ .‫ציבור‬ ‫לצרכי‬ ‫קרקע‬ ‫להקצאת‬ ‫תכנון‬ ‫תדריך‬ .)2005( ‫ואחרים‬ ‫רפאל‬ ‫ירון‬ .17
.)‫(ע"ר‬ ‫ורווחה‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות‬ ‫ופיתוח‬ ‫למחקר‬ ‫המכון‬ ‫הוצאת‬ .‫האוצר‬ ‫משרד‬ ,‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫משרד‬ ,‫הפנים‬
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית
דוח התחדשות-עירונית

Recomendados

הערות הקואליציה לתזכיר חוק התחדשות עירונית por
הערות הקואליציה לתזכיר חוק התחדשות עירוניתהערות הקואליציה לתזכיר חוק התחדשות עירונית
הערות הקואליציה לתזכיר חוק התחדשות עירוניתacri009
4.2K vistas6 diapositivas
פרוטוקול 18.12.14 por
פרוטוקול 18.12.14פרוטוקול 18.12.14
פרוטוקול 18.12.14acri009
3.8K vistas35 diapositivas
זכותון לסיוע בשכר דירה por
זכותון לסיוע בשכר דירהזכותון לסיוע בשכר דירה
זכותון לסיוע בשכר דירהacri009
3.8K vistas6 diapositivas
דיור בר השגה בחברה הערבית בישראל- מפת דרכים por
דיור בר השגה בחברה הערבית בישראל- מפת דרכיםדיור בר השגה בחברה הערבית בישראל- מפת דרכים
דיור בר השגה בחברה הערבית בישראל- מפת דרכיםacri009
4.3K vistas44 diapositivas
דיור בישובים בערבים - חסמים ופתרונות por
דיור בישובים בערבים - חסמים ופתרונותדיור בישובים בערבים - חסמים ופתרונות
דיור בישובים בערבים - חסמים ופתרונותacri009
4.4K vistas26 diapositivas
דיור בר השגה: כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית por
דיור בר השגה: כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומיתדיור בר השגה: כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית
דיור בר השגה: כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומיתacri009
1.6K vistas171 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

מצגת נעמי כרמון por
מצגת נעמי כרמוןמצגת נעמי כרמון
מצגת נעמי כרמוןהאגודה לזכויות האזרח
740 vistas14 diapositivas
מצגת לכנס התחדשות עירונית למי ולמה ? por
מצגת לכנס התחדשות עירונית למי ולמה ? מצגת לכנס התחדשות עירונית למי ולמה ?
מצגת לכנס התחדשות עירונית למי ולמה ? במקום- מתכננים למען זכויות תכנון
1.7K vistas26 diapositivas
Умные технологии для экономного города por
Умные технологии для экономного городаУмные технологии для экономного города
Умные технологии для экономного городаinfogorod
4.2K vistas10 diapositivas
Умный город сегодня и завтра por
Умный город сегодня и завтраУмный город сегодня и завтра
Умный город сегодня и завтраMoscow IT Department
14.1K vistas21 diapositivas
Ps 032 how deep the peace por
Ps 032 how deep the peacePs 032 how deep the peace
Ps 032 how deep the peaceLinnea Good
644 vistas3 diapositivas
Ps 62 & in god alone por
Ps 62 & in god alonePs 62 & in god alone
Ps 62 & in god aloneLinnea Good
160 vistas10 diapositivas

Destacado(16)

Умные технологии для экономного города por infogorod
Умные технологии для экономного городаУмные технологии для экономного города
Умные технологии для экономного города
infogorod4.2K vistas
Умный город сегодня и завтра por Moscow IT Department
Умный город сегодня и завтраУмный город сегодня и завтра
Умный город сегодня и завтра
Moscow IT Department14.1K vistas
Ps 032 how deep the peace por Linnea Good
Ps 032 how deep the peacePs 032 how deep the peace
Ps 032 how deep the peace
Linnea Good644 vistas
Ps 62 & in god alone por Linnea Good
Ps 62 & in god alonePs 62 & in god alone
Ps 62 & in god alone
Linnea Good160 vistas
Greatest of these por Linnea Good
Greatest of theseGreatest of these
Greatest of these
Linnea Good194 vistas
παντελης τσικλος ηλιας γονιδης por 5dimpeir
παντελης τσικλος ηλιας γονιδηςπαντελης τσικλος ηλιας γονιδης
παντελης τσικλος ηλιας γονιδης
5dimpeir330 vistas
Living light v1 out por Linnea Good
Living light v1 outLiving light v1 out
Living light v1 out
Linnea Good324 vistas
Jesus i'll stay awake (vv) por Linnea Good
Jesus i'll stay awake (vv)Jesus i'll stay awake (vv)
Jesus i'll stay awake (vv)
Linnea Good520 vistas
Ps 017 i call upon you god por Linnea Good
Ps 017 i call upon you godPs 017 i call upon you god
Ps 017 i call upon you god
Linnea Good118 vistas
Ps 148 hallelujah (ref) por Linnea Good
Ps 148 hallelujah (ref)Ps 148 hallelujah (ref)
Ps 148 hallelujah (ref)
Linnea Good80 vistas

Similar a דוח התחדשות-עירונית

מצגת מפגש-ראשון-ושני por
מצגת מפגש-ראשון-ושנימצגת מפגש-ראשון-ושני
מצגת מפגש-ראשון-ושניMerhavMIU
545 vistas18 diapositivas
תוכנית הדיור הלאומית תגובה על התחדשות עירונית por
תוכנית הדיור הלאומית תגובה על התחדשות עירוניתתוכנית הדיור הלאומית תגובה על התחדשות עירונית
תוכנית הדיור הלאומית תגובה על התחדשות עירוניתacri009
2.2K vistas7 diapositivas
ישראל עירונית 2050 27.2.2013 por
ישראל עירונית 2050 27.2.2013ישראל עירונית 2050 27.2.2013
ישראל עירונית 2050 27.2.2013miu2050
1.3K vistas27 diapositivas
מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2 por
מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2
מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2MerhavMIU
741 vistas32 diapositivas
הערות הקואליציה לדיור בר השגה לתזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנת por
הערות הקואליציה לדיור בר השגה לתזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנתהערות הקואליציה לדיור בר השגה לתזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנת
הערות הקואליציה לדיור בר השגה לתזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנתacri009
1.3K vistas8 diapositivas
התנגדות הקואליציה לדיור בר השגה לתוכנית מתאר תל אביב 5000 por
התנגדות הקואליציה לדיור בר השגה לתוכנית מתאר תל אביב 5000התנגדות הקואליציה לדיור בר השגה לתוכנית מתאר תל אביב 5000
התנגדות הקואליציה לדיור בר השגה לתוכנית מתאר תל אביב 5000acri009
1.7K vistas17 diapositivas

Similar a דוח התחדשות-עירונית(20)

מצגת מפגש-ראשון-ושני por MerhavMIU
מצגת מפגש-ראשון-ושנימצגת מפגש-ראשון-ושני
מצגת מפגש-ראשון-ושני
MerhavMIU545 vistas
תוכנית הדיור הלאומית תגובה על התחדשות עירונית por acri009
תוכנית הדיור הלאומית תגובה על התחדשות עירוניתתוכנית הדיור הלאומית תגובה על התחדשות עירונית
תוכנית הדיור הלאומית תגובה על התחדשות עירונית
acri0092.2K vistas
ישראל עירונית 2050 27.2.2013 por miu2050
ישראל עירונית 2050 27.2.2013ישראל עירונית 2050 27.2.2013
ישראל עירונית 2050 27.2.2013
miu20501.3K vistas
מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2 por MerhavMIU
מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2
מצגת פתיחה-לישראל-עירונית-2050-חלק-2
MerhavMIU741 vistas
הערות הקואליציה לדיור בר השגה לתזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנת por acri009
הערות הקואליציה לדיור בר השגה לתזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנתהערות הקואליציה לדיור בר השגה לתזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנת
הערות הקואליציה לדיור בר השגה לתזכיר חוק התכנית הכלכלית לשנת
acri0091.3K vistas
התנגדות הקואליציה לדיור בר השגה לתוכנית מתאר תל אביב 5000 por acri009
התנגדות הקואליציה לדיור בר השגה לתוכנית מתאר תל אביב 5000התנגדות הקואליציה לדיור בר השגה לתוכנית מתאר תל אביב 5000
התנגדות הקואליציה לדיור בר השגה לתוכנית מתאר תל אביב 5000
acri0091.7K vistas
מצגת שיתוף הציבור בתכנון por Jonathan Heyman
מצגת שיתוף הציבור בתכנוןמצגת שיתוף הציבור בתכנון
מצגת שיתוף הציבור בתכנון
Jonathan Heyman1.8K vistas
Neighborhoods Sustainable design - Borevecker Alexander & Mslovsky Ilya por Tagit Klimor
Neighborhoods Sustainable design - Borevecker Alexander & Mslovsky IlyaNeighborhoods Sustainable design - Borevecker Alexander & Mslovsky Ilya
Neighborhoods Sustainable design - Borevecker Alexander & Mslovsky Ilya
Tagit Klimor1.2K vistas
ספיבק יונה דוח ביניים - דיור por acri009
ספיבק יונה דוח ביניים - דיורספיבק יונה דוח ביניים - דיור
ספיבק יונה דוח ביניים - דיור
acri009929 vistas
סיכום ביניים-מאי-2013-פרויקט-ישראל-עירונית-2050 por MerhavMIU
סיכום ביניים-מאי-2013-פרויקט-ישראל-עירונית-2050סיכום ביניים-מאי-2013-פרויקט-ישראל-עירונית-2050
סיכום ביניים-מאי-2013-פרויקט-ישראל-עירונית-2050
MerhavMIU896 vistas
תכנון שכונות בראייה סביבתית por Tagit Klimor
תכנון שכונות בראייה סביבתיתתכנון שכונות בראייה סביבתית
תכנון שכונות בראייה סביבתית
Tagit Klimor1.1K vistas
שקופיות כרעיונות לתערוכה בבית האדריכל por bimkom
 שקופיות כרעיונות לתערוכה בבית האדריכל שקופיות כרעיונות לתערוכה בבית האדריכל
שקופיות כרעיונות לתערוכה בבית האדריכל
bimkom218 vistas
ערוב שימושים כמנוע לפיתוח בר קיימא por Tagit Klimor
ערוב שימושים כמנוע לפיתוח בר קיימאערוב שימושים כמנוע לפיתוח בר קיימא
ערוב שימושים כמנוע לפיתוח בר קיימא
Tagit Klimor2.1K vistas
Urban acupuncture. yair meler, rotem seri & aya rozenveld por Tagit Klimor
Urban acupuncture. yair meler, rotem seri & aya rozenveldUrban acupuncture. yair meler, rotem seri & aya rozenveld
Urban acupuncture. yair meler, rotem seri & aya rozenveld
Tagit Klimor471 vistas
תכנית אב שפירא - פרקים 11-1 por Noemi Seroussi
תכנית אב שפירא - פרקים 11-1תכנית אב שפירא - פרקים 11-1
תכנית אב שפירא - פרקים 11-1
Noemi Seroussi395 vistas
מצגת המשמרות המקומיים 11.2014 por Hemi Shturman
מצגת המשמרות המקומיים 11.2014מצגת המשמרות המקומיים 11.2014
מצגת המשמרות המקומיים 11.2014
Hemi Shturman145 vistas
המשמר החברתי המקומי por Hemi Shturman
המשמר החברתי המקומיהמשמר החברתי המקומי
המשמר החברתי המקומי
Hemi Shturman139 vistas
Designing The City Final por khourys
Designing The City FinalDesigning The City Final
Designing The City Final
khourys283 vistas
Designing The City por guest81706b
Designing The CityDesigning The City
Designing The City
guest81706b215 vistas
תקציר דוח דיור בחברה הערבית בישראל por acri009
תקציר דוח דיור בחברה הערבית בישראלתקציר דוח דיור בחברה הערבית בישראל
תקציר דוח דיור בחברה הערבית בישראל
acri009756 vistas

Más de acri009

דו"ח דיור בחברה הערבית por
דו"ח דיור בחברה הערביתדו"ח דיור בחברה הערבית
דו"ח דיור בחברה הערביתacri009
675 vistas42 diapositivas
מתחמים מועדפים לדיור por
מתחמים מועדפים לדיורמתחמים מועדפים לדיור
מתחמים מועדפים לדיורacri009
1.2K vistas4 diapositivas
מחקר מרכז טאוב על שוק הדיור 7.14 por
מחקר מרכז טאוב על שוק הדיור 7.14מחקר מרכז טאוב על שוק הדיור 7.14
מחקר מרכז טאוב על שוק הדיור 7.14acri009
397 vistas44 diapositivas
נייר עמדה מחיר מטרה por
נייר עמדה מחיר מטרהנייר עמדה מחיר מטרה
נייר עמדה מחיר מטרהacri009
1.7K vistas6 diapositivas
הערות להצעת חוק מס ערך מוסף 8.7.14 por
הערות להצעת חוק מס ערך מוסף 8.7.14הערות להצעת חוק מס ערך מוסף 8.7.14
הערות להצעת חוק מס ערך מוסף 8.7.14acri009
1.6K vistas7 diapositivas
הצעת חוק מס ערך מוסף הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים por
הצעת חוק מס ערך מוסף הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים הצעת חוק מס ערך מוסף הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים
הצעת חוק מס ערך מוסף הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים acri009
1.3K vistas10 diapositivas

Más de acri009(20)

דו"ח דיור בחברה הערבית por acri009
דו"ח דיור בחברה הערביתדו"ח דיור בחברה הערבית
דו"ח דיור בחברה הערבית
acri009675 vistas
מתחמים מועדפים לדיור por acri009
מתחמים מועדפים לדיורמתחמים מועדפים לדיור
מתחמים מועדפים לדיור
acri0091.2K vistas
מחקר מרכז טאוב על שוק הדיור 7.14 por acri009
מחקר מרכז טאוב על שוק הדיור 7.14מחקר מרכז טאוב על שוק הדיור 7.14
מחקר מרכז טאוב על שוק הדיור 7.14
acri009397 vistas
נייר עמדה מחיר מטרה por acri009
נייר עמדה מחיר מטרהנייר עמדה מחיר מטרה
נייר עמדה מחיר מטרה
acri0091.7K vistas
הערות להצעת חוק מס ערך מוסף 8.7.14 por acri009
הערות להצעת חוק מס ערך מוסף 8.7.14הערות להצעת חוק מס ערך מוסף 8.7.14
הערות להצעת חוק מס ערך מוסף 8.7.14
acri0091.6K vistas
הצעת חוק מס ערך מוסף הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים por acri009
הצעת חוק מס ערך מוסף הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים הצעת חוק מס ערך מוסף הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים
הצעת חוק מס ערך מוסף הטבה במס בעסקה לרכישת דירת מגורים
acri0091.3K vistas
30.3.14 נייר עמדה למועצת מקרקעי ישראל por acri009
 30.3.14 נייר עמדה למועצת מקרקעי ישראל 30.3.14 נייר עמדה למועצת מקרקעי ישראל
30.3.14 נייר עמדה למועצת מקרקעי ישראל
acri0091.5K vistas
מכתב בנושא הורדת המעמ לקבינט הדיור por acri009
מכתב בנושא הורדת המעמ לקבינט הדיורמכתב בנושא הורדת המעמ לקבינט הדיור
מכתב בנושא הורדת המעמ לקבינט הדיור
acri0091.8K vistas
הערות הקואליציה להצעת חוק הותמ"ל por acri009
הערות הקואליציה להצעת חוק הותמ"להערות הקואליציה להצעת חוק הותמ"ל
הערות הקואליציה להצעת חוק הותמ"ל
acri0091.3K vistas
נייר עמדה משותף לקואליציה לדיור בר השגה ולמטה לתכנון 16.2.14 por acri009
נייר עמדה משותף לקואליציה לדיור בר השגה ולמטה לתכנון 16.2.14נייר עמדה משותף לקואליציה לדיור בר השגה ולמטה לתכנון 16.2.14
נייר עמדה משותף לקואליציה לדיור בר השגה ולמטה לתכנון 16.2.14
acri0091.3K vistas
הערות הקואליציה דב"ה להצעת וועדת הפנים בנושא דיור בהישג יד בתיקון 102 por acri009
הערות הקואליציה דב"ה להצעת וועדת הפנים בנושא דיור בהישג יד בתיקון 102הערות הקואליציה דב"ה להצעת וועדת הפנים בנושא דיור בהישג יד בתיקון 102
הערות הקואליציה דב"ה להצעת וועדת הפנים בנושא דיור בהישג יד בתיקון 102
acri0091.2K vistas
מכתב לצוות גיבוש התקנות לישום הסמכות ליעד קרקע לדב"ה בחוק הוד"לים 13.1.13 por acri009
מכתב לצוות גיבוש התקנות לישום הסמכות ליעד קרקע לדב"ה בחוק הוד"לים 13.1.13מכתב לצוות גיבוש התקנות לישום הסמכות ליעד קרקע לדב"ה בחוק הוד"לים 13.1.13
מכתב לצוות גיבוש התקנות לישום הסמכות ליעד קרקע לדב"ה בחוק הוד"לים 13.1.13
acri0091.7K vistas
הערות הקואליציה דב"ה לסמכויות הועדות המקומיות-29.12.13 por acri009
הערות הקואליציה דב"ה לסמכויות הועדות המקומיות-29.12.13הערות הקואליציה דב"ה לסמכויות הועדות המקומיות-29.12.13
הערות הקואליציה דב"ה לסמכויות הועדות המקומיות-29.12.13
acri0091.1K vistas
עמדת הקואליציה לפינוי בינוי-פינוי 16.12.13 por acri009
עמדת הקואליציה לפינוי בינוי-פינוי 16.12.13עמדת הקואליציה לפינוי בינוי-פינוי 16.12.13
עמדת הקואליציה לפינוי בינוי-פינוי 16.12.13
acri0091.4K vistas
מכתב למועצת מקרקעי ישראל בעניין מכרזי השכרה 29.12.13 por acri009
מכתב למועצת מקרקעי ישראל בעניין מכרזי השכרה 29.12.13מכתב למועצת מקרקעי ישראל בעניין מכרזי השכרה 29.12.13
מכתב למועצת מקרקעי ישראל בעניין מכרזי השכרה 29.12.13
acri0092.2K vistas
דיור בר השגה ברפורמת התכנון por acri009
דיור בר השגה ברפורמת התכנוןדיור בר השגה ברפורמת התכנון
דיור בר השגה ברפורמת התכנון
acri0091.4K vistas
כתב הקואליציה לדיור בר השגה בנושא הפרויקט הלאומי לדיור por acri009
כתב הקואליציה לדיור בר השגה בנושא הפרויקט הלאומי לדיור כתב הקואליציה לדיור בר השגה בנושא הפרויקט הלאומי לדיור
כתב הקואליציה לדיור בר השגה בנושא הפרויקט הלאומי לדיור
acri0091.9K vistas
תוכנית הדיור הלאומית תגובה על הוד"לים por acri009
תוכנית הדיור הלאומית תגובה על הוד"ליםתוכנית הדיור הלאומית תגובה על הוד"לים
תוכנית הדיור הלאומית תגובה על הוד"לים
acri0092.2K vistas
תוכניות הדיור הלאומית תגובה על דיור ציבורי por acri009
תוכניות הדיור הלאומית תגובה על דיור ציבוריתוכניות הדיור הלאומית תגובה על דיור ציבורי
תוכניות הדיור הלאומית תגובה על דיור ציבורי
acri0092.2K vistas
מכתב לדיון וד"לים por acri009
מכתב לדיון וד"ליםמכתב לדיון וד"לים
מכתב לדיון וד"לים
acri0092.3K vistas

דוח התחדשות-עירונית

 • 2. ‫פדן‬ ‫יעל‬ ‫ד״ר‬ ‫אדריכלית‬ :‫וכתיבה‬ ‫מחקר‬ ‫קרני‬ ‫וליטל‬ ‫דהרי‬ ‫שני‬ :‫גרפי‬ ‫עיצוב‬ Shine Little studio ‫מתכננים/ות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ 1999 ‫בשנת‬ ‫הוקמה‬ ,‫תכנון‬ ‫זכויות‬ ‫למען‬ ‫מתכננים‬ - '‫'במקום‬ ‫עמותת‬ .‫האדם‬ ‫לזכויות‬ ‫בישראל‬ ‫התכנון‬ ‫מערכות‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫במטרה‬ ‫ואדריכלים/ות‬ -‫חברתי‬ ‫וצדק‬ ‫זכויות‬ ‫שוויון‬ ‫לקדם‬ ‫כדי‬ ‫מקצועיים‬ ‫בכלים‬ ‫פועלת‬ '‫'במקום‬ ‫עמותת‬ ‫לקהילות‬ ‫מסייעת‬ ‫העמותה‬ .‫קרקע‬ ‫משאבי‬ ‫ובהקצאת‬ ‫והפיתוח‬ ‫התכנון‬ ‫בתחומי‬ ‫מרחבי‬ ‫זכויותיהן‬ ‫למימוש‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫אזרחית‬ ‫או‬ ‫כלכלית‬ ,‫מקצועית‬ ‫נחיתות‬ ‫בעמדת‬ ‫המצויות‬ .‫התכנון‬ ‫בשדה‬ ‫תכנון‬ ‫זכויות‬ ‫למען‬ ‫מתכננים‬ - ‫במקום‬ ‫עמותת‬ 9107101 ‫ירושלים‬ 7154 .‫ת.ד‬ 13 ‫עזרא‬ ‫אבן‬ ‫רחוב‬ www.bimkom.org bimkom@bimkom.org 02-5669655 ‫טלפון‬ 02-5660551 ‫פקס‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫בתכנון‬ ‫חברתיים‬ ‫היבטים‬ ‫תוכן‬ 4 ‫הקדמה‬ 5 ‫תקציר‬ 9 ?‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫מהי‬ :‘‫א‬ ‫פרק‬ 9 ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫הגדרות‬ 10 ?‫אקטואלי‬ ‫נושא‬ ‫היא‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫מדוע‬ 13 ?‫ציפוף‬ ‫לבין‬ ‫שכונות‬ ‫שיקום‬ ‫בין‬ ‫מה‬ 17 ‫חברתי‬ ‫תמהיל‬ ‫ויצירת‬ ‫עירוני‬ ‫ציפוף‬ 22 ‫בישראל‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫מסלולי‬ :‘‫ב‬ ‫פרק‬ 22 ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫מסלולים‬ 23 ‫פינוי-בינוי‬ .1 35 ‫בינוי-פינוי-בינוי‬ .2 37 ‫עיבוי-בינוי‬ .3 38 38 ‫תמ"א‬ .4 40 ‫מחדש‬ ‫ובניה‬ ‫הריסה‬ ‫במתכונת‬ 38 ‫תמ"א‬ .5 41 ‫שכונות‬ ‫שיקום‬ .6 43 ‫הכלכלי‬ ‫המרכיב‬ ‫מול‬ ‫הערכי‬ ‫המרכיב‬ :‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ 43 ‫הערכי‬ ‫המרכיב‬ 45 ‫הכלכלי‬ ‫המרכיב‬ 49 ‫מהעולם‬ ‫דוגמאות‬ :‘‫ג‬ ‫פרק‬ 50 ?‫אחרות‬ ‫בארצות‬ ‫עירונית‬ ‫ההתחדשות‬ ‫לנושא‬ ‫הגישות‬ ‫מהן‬ 58 ‫עירונית‬ ‫בהתחדשות‬ ‫שילובו‬ ‫לעומת‬ ‫חדשה‬ ‫בבניה‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫דיור‬ :‫ד‬ ‫פרק‬ 59 ‫חדשות‬ ‫בשכונות‬ ‫ולהשכרה‬ ‫למכירה‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫דיור‬ ‫המעודדת‬ ‫גישה‬ 65 ‫ותיקות‬ ‫בשכונות‬ ‫השגה‬ ‫בר‬ ‫דיור‬ ‫המעודדת‬ ‫גישה‬ 71 ‫מוצלחת‬ ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫המלצות‬ :‫ה‬ ‫פרק‬ 72 ‫העירונית‬ ‫ההתחדשות‬ ‫בתחום‬ ‫מדיניות‬ ‫לשינוי‬ ‫עקרוניות‬ ‫המלצות‬ 86 ‫העירונית‬ ‫ההתחדשות‬ ‫לביצוע‬ ‫מעשיות‬ ‫המלצות‬ 92 ‫פינוי-בינוי‬ ‫של‬ ‫בפרויקטים‬ ‫הציפוף‬ ‫מקדמי‬ ‫להורדת‬ ‫המלצות‬ 95 ‫סיכום‬ 97 ‫ביבליוגרפיה‬
 • 3. 45 ‫הקדמה‬ ,‫השונים‬ ‫היבטיו‬ ‫על‬ ‫העירונית‬ ‫ההתחדשות‬ ‫נושא‬ ‫על‬ ‫רחב‬ ‫מבט‬ ‫לספק‬ ‫נועדה‬ ‫זו‬ ‫חוברת‬ ‫בישראל‬ ‫הקיימת‬ ‫המדיניות‬ ‫את‬ ‫לסקור‬ ‫מטרתה‬ .‫אחרות‬ ‫בארצות‬ ‫והן‬ ‫בישראל‬ ‫הן‬ .‫ממנה‬ ‫הנובעות‬ ,‫וחברתיות‬ ‫פיזיות‬ ,‫רבות‬ ‫בעיות‬ ‫על‬ ‫והן‬ ‫יתרונותיה‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫ולהצביע‬ ‫הצגת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ,‫זו‬ ‫למדיניות‬ ‫בנוגע‬ ‫מחדש‬ ‫לחשיבה‬ ‫דרכים‬ ‫מציעה‬ ‫החוברת‬ ‫הניסיון‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ .‫אחרות‬ ‫בארצות‬ ‫הנהוגות‬ ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫השונות‬ ‫הגישות‬ ‫אוריינטציה‬ ‫בעלת‬ ‫יצירתית‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫מקרי-בוחן‬ ‫חקר‬ ‫סמך‬ ‫ועל‬ ‫בחו"ל‬ ‫שהצטבר‬ ‫חלופות‬ ‫החוברת‬ ‫תבחן‬ ,‫בנושא‬ ‫אקדמיים‬ ‫מחקרים‬ ‫של‬ ‫בממצאים‬ ‫ובהתחשב‬ ,‫חברתית‬ ‫מיטבי‬ ‫לביצוע‬ ‫המלצות‬ ‫נציג‬ ‫זו‬ ‫בחינה‬ ‫בעקבות‬ .‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫לקידום‬ ‫שונות‬ ‫שונים‬ ‫מענים‬ ‫ונותנת‬ ‫חברתית‬ ‫חשיבה‬ ‫עם‬ ‫פיזי‬ ‫תכנון‬ ‫המשלבת‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ .‫שונים‬ ‫עירוניים‬ ‫למצבים‬ ‫גרים‬ ‫שבה‬ ‫קיימת‬ ‫בנויה‬ ‫בסביבה‬ ‫שינויים‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫(בניגוד‬ ‫הפרויקט‬ ‫של‬ ‫והידועים‬ ‫הקיימים‬ ‫הלקוחות‬ ‫למעשה‬ ‫הם‬ ‫אלה‬ ‫תושבים‬ .‫תושבים‬ ‫הנוכחיים‬ ‫התושבים‬ ‫הסכמת‬ .)‫למתכננים‬ ‫ידועים‬ ‫אינם‬ ‫ואשר‬ ‫שיגיעו‬ ‫חדשים‬ ‫לתושבים‬ ‫של‬ ‫מסוימים‬ ‫סוגים‬ ‫לבצע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הכרחי‬ ‫תנאי‬ ‫היא‬ ‫בבעלותם‬ ‫הן‬ ‫הקיימות‬ ‫שהדירות‬ ‫הם‬ ‫עימם‬ ‫והתייעצות‬ ‫הקיימים‬ ‫התושבים‬ ‫של‬ ‫ומעמיק‬ ‫מלא‬ ‫שיתוף‬ .1 ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫התנגדויות‬ ‫לצמצום‬ ‫שיסייע‬ ‫כלי‬ ‫גם‬ ‫זהו‬ .‫לצרכיהם‬ ‫המתאימה‬ ‫סביבה‬ ‫לתכנון‬ ‫המפתח‬ ‫ביצוע‬ ‫בנות‬ ‫תכניות‬ ‫ולאישור‬ ,‫טווח‬ ‫ארוכות‬ ‫מטבען‬ ‫שהן‬ ,‫התכניות‬ ‫אישור‬ ‫את‬ ‫שיעכבו‬ ‫שיתוף‬ .‫כולה‬ ‫ולעיר‬ ‫לשכונה‬ ‫יתרמו‬ ‫אשר‬ ,)‫כלכלית‬ ‫רק‬ ‫(ולא‬ ‫חברתית‬ ‫ראות‬ ‫מנקודת‬ ‫לעומקה‬ ‫הסוגיה‬ ‫והבנת‬ ‫הנתונים‬ ‫הכרת‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫דורש‬ ‫לרשויות‬ ‫התושבים‬ ‫בין‬ ‫פעולה‬ ‫פונה‬ ‫זו‬ ‫חוברת‬ .‫שלה‬ ‫והחברתיים‬ ‫הכלכליים‬ ,‫התכנוניים‬ ,‫הפיזיים‬ ‫ההיבטים‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫כלים‬ ‫להם‬ ‫ולספק‬ ‫אותם‬ ‫ליידע‬ ‫במטרה‬ ‫התושבים‬ ‫ציבור‬ ‫אל‬ ‫הן‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫המתווים‬ ‫המקצוע‬ ‫ואנשי‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫אל‬ ‫הן‬ ,‫העירונית‬ ‫ההתחדשות‬ ‫סוגיית‬ ‫את‬ ‫בפועל‬ ‫המבצעים‬ ‫והקבלנים‬ ‫היזמים‬ ‫אל‬ ‫והן‬ ,‫זה‬ ‫בנושא‬ ‫המדיניות‬ ‫את‬ ‫ומגבשים‬ .‫התכניות‬ ‫ובניה‬ ‫הריסה‬ ‫במתכונת‬ 38 ‫תמ”א‬ ‫של‬ ‫לפרויקט‬ ,‫אולם‬ .‫פינוי-בינוי‬ ‫לפרויקט‬ ‫נדרשת‬ ‫מהתושבים‬ 100% ‫הסכמת‬ .1 ‫(ללא‬ 38 ‫תמ”א‬ ‫של‬ ”‫“רגיל‬ ‫ולפרויקט‬ ,‫בלבד‬ 80% ‫של‬ ‫הסכמה‬ ‫נדרשת‬ ,)‫פינוי-בינוי‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫למעשה‬ ‫(שהוא‬ ‫מחדש‬ .‫הדירות‬ ‫מבעלי‬ 66% ‫של‬ ‫הסכמה‬ ‫נדרשת‬ )‫הקיים‬ ‫הבניין‬ ‫הריסת‬ ‫תקציר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫והן‬ ‫בכנסת‬ ‫חקיקה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫כיום‬ ‫מקודמת‬ ‫בישראל‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫מוסדות‬ ‫באמצעות‬ ‫הפנים‬ ‫ומשרד‬ ‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫משרד‬ ‫שמעודדים‬ ‫שונים‬ ‫מסלולים‬ ‫הכלכלי‬ ‫המרכיב‬ :‫עירונית‬ ‫בהתחדשות‬ ‫עיקריים‬ ‫מרכיבים‬ ‫שני‬ ‫מזהים‬ ‫אנו‬ .‫התכנון‬ ‫העירונית‬ ‫ההתחדשות‬ ‫מסלולי‬ ‫מאחורי‬ ‫העומד‬ ‫הכלכלי‬ ‫ההיגיון‬ .‫החברתי‬ ‫והמרכיב‬ ‫חשיבה‬ ‫אולם‬ .‫הפרטי‬ ‫הסקטור‬ ‫במימון‬ ‫עירוני‬ ‫חידוש‬ ‫מעודד‬ ‫בישראל‬ ‫כיום‬ ‫הנהוגים‬ ,‫עירונית‬ ‫בהתחדשות‬ ‫הכרוכות‬ ‫חברתיות‬ ‫בעיות‬ ‫בחשבון‬ ‫מביאה‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ‫כלכלית‬ ‫משכונותיהם‬ ‫הקיימים‬ ‫התושבים‬ ‫של‬ ‫הדרה‬ ‫שעיקרה‬ ‫הג'נטריפיקציה‬ ‫תופעת‬ ‫ובראשן‬ .‫במקומם‬ ‫יותר‬ ‫אמידים‬ ‫חדשים‬ ‫דיירים‬ ‫וכניסת‬ ‫מגדירים‬ ‫שונים‬ ‫שגופים‬ ‫מכך‬ ‫נובע‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫על‬ ‫בשיח‬ ‫הקשיים‬ ‫אחד‬ ‫של‬ ‫כתהליך‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫מגדירים‬ ‫אנו‬ .‫שונים‬ ‫באופנים‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫הן‬ ‫התייחסות‬ ‫תוך‬ ,‫כלים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬ ‫באמצעות‬ ‫ושיפורו‬ ‫הקיים‬ ‫הבנוי‬ ‫המרקם‬ ‫שיקום‬ ‫צריכים‬ ‫התכנוניים‬ ‫הכלים‬ .‫התושבים‬ ‫של‬ ‫החברתי‬ ‫למצב‬ ‫והן‬ ‫המבנים‬ ‫של‬ ‫הפיזי‬ ‫למצב‬ ‫(דוגמת‬ ‫דיור‬ ‫ויחידות‬ ‫קומות‬ ‫תוספת‬ ‫ללא‬ ‫קיימים‬ ‫בניינים‬ ‫שיפוץ‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫לכלול‬ ‫תוספת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הקיים‬ ‫המרקם‬ ‫עיבוי‬ ,‫קיימות‬ ‫דירות‬ ‫הרחבת‬ ,)‫שכונות‬ ‫שיקום‬ ‫פרויקט‬ ,‫בניינים‬ ‫בין‬ ‫פנויים‬ ‫בשטחים‬ ‫חדשה‬ ‫בניה‬ ,‫קיימים‬ ‫למבנים‬ ‫דיור‬ ‫ויחידות‬ ‫קומות‬ ‫ושדרוג‬ ‫ציבוריות‬ ‫תשתיות‬ ‫שיפוץ‬ ,)‫לסוגיו‬ ‫(פינוי-בינוי‬ ‫חדשה‬ ‫ובניה‬ ‫הקיים‬ ‫הריסת‬ .‫הציבור‬ ‫ומבני‬ ‫המשותפים‬ ‫השטחים‬ ,‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ ‫הקיימת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫חברתי‬ ‫סקר‬ ‫בעריכת‬ ‫מתחילים‬ ‫החברתיים‬ ‫הכלים‬ ‫להתוות‬ ‫בבואה‬ ‫העירייה‬ ‫עיני‬ ‫לנגד‬ ‫העומד‬ ‫הנתונים‬ ‫בבסיס‬ ‫ישמש‬ ‫אשר‬ ,‫מתחם‬ ‫בכל‬ ‫המיישמים‬ ‫המקצוע‬ ‫ואנשי‬ ‫המתכננים‬ ‫עיני‬ ‫ולנגד‬ ,‫למתחם‬ ‫עירוני‬ ‫חידוש‬ ‫מדיניות‬ ‫עבודה‬ ‫יכללו‬ ‫החברתיים‬ ‫הכלים‬ ,‫הסקר‬ ‫בתוצאות‬ ‫בהתחשב‬ ,‫בנוסף‬ .‫זו‬ ‫מדיניות‬ ‫בריאות‬ ‫שירותי‬ ‫הנגשת‬ ,‫בתכנון‬ ‫הציבור‬ ‫שיתוף‬ ,‫הקיימת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫עם‬ ‫קהילתית‬ .‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫במציאת‬ ‫ועזרה‬ ‫מקצועית‬ ‫הכשרה‬ ,‫וחינוך‬ ‫עירונית‬ ‫ראייה‬ ‫עם‬ ‫הבודד‬ ‫בבניין‬ ‫טיפול‬ ‫לשלב‬ ‫צריכה‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫קרקעות‬ ‫איתור‬ ‫לאפשר‬ ,‫נרחב‬ ‫אזור‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתי‬ ‫תמהיל‬ ‫ליצור‬ ‫היא‬ ‫המטרה‬ .‫רחבה‬ ‫תוספת‬ ‫עם‬ ‫למגורים‬ ‫הבניה‬ ‫תוספת‬ ‫את‬ ‫לאזן‬ ,‫בניה‬ ‫זכויות‬ ‫ניוד‬ ‫לצורך‬ ‫כולו‬ ‫במרחב‬ ‫אזורי‬ ‫(כגון‬ ‫הנדרשים‬ ‫הציבור‬ ‫מבני‬ ‫בניית‬ ‫את‬ ‫שיממנו‬ ‫כלל-עירוניות‬ ‫פונקציות‬ ‫תוספת‬ ‫עבור‬ ‫הנדרשים‬ ‫ציבור‬ ‫ומבני‬ ‫ציבוריים‬ ‫שטחים‬ ‫עבור‬ ‫קרקעות‬ ‫ולאתר‬ ,)‫תעשיה‬ .‫חדשה‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫אשר‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ ‫פרויקטים‬ ‫התכנון‬ ‫רשויות‬ ‫מעודדות‬ ‫בישראל‬ ‫ותוספת‬ ‫הקיים‬ ‫העירוני‬ ‫המרחב‬ ‫ציפוף‬ ‫של‬ ‫ובמטרה‬ ‫הפיזי‬ ‫בפן‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫מתמקדים‬ ‫למסלול‬ ‫עדיפות‬ ‫נותנת‬ ‫בישראל‬ ‫התכנון‬ ‫רשויות‬ ‫כיום‬ ‫שנוקטות‬ ‫הגישה‬ .‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫במקומם‬ ‫חדשים‬ ‫בניינים‬ ‫ובניית‬ ‫ישנים‬ ‫בניינים‬ ‫הריסת‬ ‫שמשמעותו‬ ,‫פינוי-בינוי‬ ‫קרובות‬ ‫לעיתים‬ ‫נתפס‬ ‫זה‬ ‫מסלול‬ .‫משמעותי‬ ‫באופן‬ ‫גדולות‬ ‫בהם‬ ‫הבנייה‬ ‫זכויות‬ ‫אשר‬ ‫לצורך‬ ‫והן‬ 20-‫ה‬ ‫המאה‬ ‫של‬ 60-‫וה‬ 50-‫ה‬ ‫משנות‬ ‫המוזנחות‬ ‫לשכונות‬ ‫הן‬ ‫הולם‬ ‫כמענה‬
 • 4. 67 ‫פינוי-בינוי‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫הרווחת‬ ‫הנטייה‬ ‫אולם‬ .‫הקיימות‬ ‫הערים‬ ‫את‬ ‫לצופף‬ ‫העכשווי‬ ‫מההשלכות‬ ‫מתעלמת‬ ‫שהיא‬ ‫מאחר‬ ,‫בעייתית‬ ‫היא‬ "‫מרוויחים‬ ‫"כולם‬ ‫שבו‬ ‫כמסלול‬ ‫המורכבות‬ ‫הבנת‬ .‫אלו‬ ‫לתהליכים‬ ‫להיות‬ ‫שעלולות‬ ‫הטווח‬ ‫ארוכות‬ ‫והחברתיות‬ ‫הפיזיות‬ ‫לכל‬ ‫וקודמת‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ‫חיונית‬ ‫וקהילתית‬ ‫חברתית‬ ‫מבחינה‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫הליכי‬ ‫של‬ .‫קיים‬ ‫במרקם‬ ‫התערבות‬ -‫ובינוי‬ ‫בינוי-פינוי‬ :‫וריאציות‬ ‫שתי‬ ‫(כולל‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫למסלול‬ ‫בנוסף‬ -‫עיבוי‬ :‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫נוספים‬ ‫מסלולים‬ ‫כיום‬ ‫בישראל‬ ‫קיימים‬ ,)‫פינוי-בינוי‬ ‫כולם‬ .‫אדמה‬ ‫רעידות‬ ‫מפני‬ ‫מבנים‬ ‫לחיזוק‬ ‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ - 38 ‫ותמ"א‬ ‫בינוי‬ ‫בנוסף‬ .‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫ציפוף‬ ‫שפירושה‬ ,‫ותיקות‬ ‫בשכונות‬ ‫חדשות‬ ‫דירות‬ ‫תוספת‬ ‫מציעים‬ ‫יחידות‬ ‫תוספת‬ ‫כולל‬ ‫שאינו‬ ,‫שכונות‬ ‫שיקום‬ ‫מסלול‬ ‫גם‬ ‫מאוד‬ ‫מצומצמת‬ ‫במידה‬ ‫קיים‬ .‫חדשות‬ ‫דיור‬ ‫הנושאים‬ ‫אחד‬ ‫היא‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫כי‬ ,‫עולה‬ ‫העולם‬ ‫מן‬ ‫מקרים‬ ‫בבחינת‬ ‫התחדשות‬ ,‫המקרים‬ ‫ברוב‬ .‫רבות‬ ‫במדינות‬ ‫התכנוני‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫החשובים‬ ‫שמצבן‬ ‫סוציו-אקונומית‬ ‫מבחינה‬ ‫חלשות‬ ‫בשכונות‬ ‫אלה‬ ‫במדינות‬ ‫מתבצעת‬ ‫עירונית‬ ‫לקו‬ ‫בנוגע‬ ‫ער‬ ‫ומקצועי‬ ‫ציבורי‬ ‫דיון‬ ‫קיים‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ .‫ירוד‬ ‫והחברתי‬ ‫הפיזי‬ ‫המביאה‬ ‫התחדשות‬ ‫לבין‬ ‫החלשים‬ ‫התושבים‬ ‫את‬ ‫המשרתת‬ ‫התחדשות‬ ‫שבין‬ ‫העדין‬ .‫יותר‬ ‫חזקים‬ ‫תושבים‬ ‫וכניסת‬ ‫הללו‬ ‫התושבים‬ ‫דחיקת‬ ‫כלומר‬ ,‫לג'נטריפיקציה‬ -‫פינוי‬ ‫של‬ ‫פרויקטים‬ ‫כי‬ ‫הייתה‬ ‫העולם‬ ‫מן‬ ‫מקרים‬ ‫סקירת‬ ‫של‬ ‫מפתיעה‬ ‫תוצאה‬ ‫רבות‬ ‫במדינות‬ .‫הציבורי‬ ‫לדיור‬ ‫השייכים‬ ‫בבניינים‬ ‫המכריע‬ ‫ברובם‬ ‫מתבצעים‬ ‫בינוי‬ .‫פרטית‬ ‫בבעלות‬ ‫נמצאות‬ ‫המכריע‬ ‫שרובן‬ ‫דירות‬ ‫מחדש‬ ‫ולבנות‬ ‫להרוס‬ ‫ניסיון‬ ‫כלל‬ ‫אין‬ ‫פרטית‬ ‫בבעלות‬ ‫מצויות‬ ‫בו‬ ‫שהדירות‬ ‫רב-קומות‬ ‫מגורים‬ ‫מבנה‬ ‫של‬ ‫המקרה‬ ,‫מזו‬ ‫יתרה‬ -‫פינוי‬ ‫של‬ ‫פרויקטים‬ .‫אירופה‬ ‫מערב‬ ‫במדינות‬ ‫יחסית‬ ‫נדיר‬ ‫הוא‬ ,)‫יוקרה‬ ‫דירות‬ ‫(מלבד‬ ‫הדיור‬ ‫של‬ ‫איכותו‬ ‫ולשיפור‬ ‫לשדרוג‬ ‫כאמצעים‬ ‫בעיקר‬ ‫לפיכך‬ ‫נתפסים‬ ‫בחו"ל‬ ‫בינוי‬ ‫בפרויקטים‬ ‫ציבורי‬ ‫בדיור‬ ‫הדירות‬ ‫אחוז‬ ,‫בישראל‬ .‫זו‬ ‫מבט‬ ‫מנקודת‬ ‫ונדונים‬ ‫הציבורי‬ ‫המטרה‬ ‫כן‬ ‫ועל‬ ,‫פרטית‬ ‫בבעלות‬ ‫הן‬ ‫הדירות‬ ‫מרבית‬ .‫מאוד‬ ‫נמוך‬ ‫הוא‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫של‬ .‫כלל‬ ‫נדונה‬ ‫אינה‬ ‫הציבורי‬ ‫הדיור‬ ‫שיפור‬ ‫של‬ ‫האם‬ ?‫הקיימת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫הדרת‬ ‫ללא‬ ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫להגיע‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ ‫וליצור‬ "‫"חלשה‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫לאזורים‬ "‫"חזקות‬ ‫משפחות‬ ‫של‬ ‫מעבר‬ ‫לעודד‬ ‫ניתן‬ ?‫המחודשת‬ ‫בשכונה‬ ‫להתגורר‬ ‫להישאר‬ ‫יוכלו‬ ‫הקיימים‬ ‫שהתושבים‬ ‫באופן‬ ‫חברתי‬ ‫תמהיל‬ ‫ובראשונה‬ ‫בראש‬ ‫שישרת‬ ‫ראוי‬ ‫אלה‬ ‫שכונות‬ ‫פיתוח‬ .‫להשגה‬ ‫קשה‬ ‫זו‬ ‫מטרה‬ ,‫בפועל‬ ‫להכללת‬ ‫לדאוג‬ ‫יש‬ ,‫מחדש‬ ‫ובנייה‬ ‫הריסה‬ ‫של‬ ‫במקרים‬ .‫הקיימים‬ ‫המקום‬ ‫תושבי‬ ‫את‬ ‫התושבים‬ ‫עבור‬ ‫מוזל‬ ‫בר-השגה‬ ‫דיור‬ ‫בניית‬ ‫כמו‬ ‫ג'נטריפיקציה‬ ‫ממתני‬ ‫מנגנונים‬ ‫זכאים‬ ‫אינם‬ ‫ולפיכך‬ ‫דירות‬ ‫בעלי‬ ‫שאינם‬ ‫לאנשים‬ ‫גם‬ ‫מענה‬ ‫ייתן‬ ‫מוזל‬ ‫דיור‬ .‫הקיימים‬ ‫ודיירי‬ ‫דירות‬ ‫שוכרי‬ ‫ובראשם‬ ,‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ ‫פרויקטים‬ ‫במסגרת‬ ‫לפיצוי‬ .‫הציבורי‬ ‫הדיור‬ ‫בראייה‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫לביצוע‬ ‫המלצות‬ ‫יובאו‬ ‫זו‬ ‫חוברת‬ ‫של‬ ‫בסיומה‬ ."‫מעשיות‬ ‫ו"המלצות‬ "‫עקרוניות‬ ‫"המלצות‬ ,‫סוגים‬ ‫לשני‬ ‫יתחלקו‬ ‫ההמלצות‬ .‫חברתית‬ ‫הנוגעת‬ ‫התכנון‬ ‫ובמדיניות‬ ‫היום‬ ‫בסדר‬ ‫יסודי‬ ‫שינוי‬ ‫עניינן‬ ‫העקרוניות‬ ‫ההמלצות‬ ‫מן‬ ‫ליהנות‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫שכבות‬ ‫לכל‬ ‫יאפשר‬ ‫כזה‬ ‫מדיניות‬ ‫שינוי‬ .‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫חברתית‬ ‫מטרה‬ ‫הצבת‬ ‫פירושו‬ ‫המדיניות‬ ‫שינוי‬ .‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫שמציעה‬ ‫האיכויות‬ ‫והבטחת‬ ‫הקיימים‬ ‫התושבים‬ ‫של‬ ‫המגורים‬ ‫תנאי‬ ‫שדרוג‬ ‫שעיקרה‬ ,‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ .‫זה‬ ‫שדרוג‬ ‫של‬ ‫מפירותיו‬ ‫ליהנות‬ ‫יוכלו‬ ‫כי‬ ‫האפשרות‬ ‫שיבדוק‬ ‫סקר‬ ‫לבצע‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ ‫הליך‬ ‫כל‬ ‫לפני‬ ‫חיוני‬ ‫כך‬ ‫לצורך‬ ‫והן‬ ,‫ורצונותיה‬ ‫צרכיה‬ ,‫הקיימת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫הסוציו-אקונומי‬ ‫מצבה‬ ‫את‬ ‫הן‬ ‫הכלכלי‬ ‫בפרמטר‬ ‫(ולא‬ ‫שונים‬ ‫בפרמטרים‬ ‫עליה‬ ‫העתידית‬ ‫הבנייה‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫אשר‬ ,‫הולמים‬ ‫תכנוניים‬ ‫פתרונות‬ ‫לבחור‬ ‫המקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫יאפשר‬ ‫כזה‬ ‫בלבד).סקר‬ ‫של‬ ‫נוספים‬ ‫בצרכים‬ ‫גם‬ ‫שיעסקו‬ ‫רב-תחומיים‬ ‫בפרויקטים‬ ‫ילוו‬ ‫אף‬ ‫מסוימים‬ ‫במקרים‬ ‫העירוני‬ ‫המרחב‬ ‫ציפוף‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫לעלות‬ ‫עשויים‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫פרויקטים‬ .‫התושבים‬ ‫לצפות‬ ‫ויש‬ ,‫היום‬ ‫הנהוגה‬ ‫מזו‬ ‫שונה‬ ‫תהיה‬ ‫אליהם‬ ‫הגישה‬ ‫אולם‬ ,‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫ותוספת‬ .‫הן‬ ‫אף‬ ‫שונות‬ ‫תהיינה‬ ‫בשטח‬ ‫התוצאות‬ ‫כי‬ ‫התאמת‬ .‫האלה‬ ‫הפרויקטים‬ ‫למימון‬ ‫בגישה‬ ‫שינוי‬ ‫גם‬ ‫יחייב‬ ‫המדיניות‬ ‫שינוי‬ ,‫בלבד‬ ‫התכנון‬ ‫מתחום‬ ‫שאינם‬ ‫צרכים‬ ‫כולל‬ ,‫הקיימת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫לצרכי‬ ‫התכנון‬ .‫הבינוי‬ ‫אופי‬ ‫של‬ ‫בלעדי‬ ‫כקובע‬ ‫השוק‬ ‫של‬ ‫מכוחו‬ ‫יפחית‬ ‫אשר‬ ‫ציבורי‬ ‫מימון‬ ‫תדרוש‬ ‫התושבים‬ ‫ובראשם‬ ,‫להתבטא‬ ‫אחרים‬ ‫לשחקנים‬ ‫כאמור‬ ‫תאפשר‬ ‫השוק‬ ‫של‬ ‫עוצמתו‬ ‫הפחתת‬ ‫לכל‬ ‫מודעים‬ ‫ואינם‬ ‫מיודעים‬ ‫אינם‬ ‫אלה‬ ‫תושבים‬ ‫רבים‬ ‫במקרים‬ ‫כיום‬ .‫הקיימים‬ ‫משתתפים‬ ‫ואינם‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬ ‫מתבקשים‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫הפרויקט‬ ‫של‬ ‫והמשמעויות‬ ‫ההשלכות‬ .‫ציבור‬ ‫שיתוף‬ ‫הליכי‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫מחייב‬ ‫כאן‬ ‫המוצע‬ ‫השינוי‬ .‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בתהליכי‬ ‫שתביא‬ ‫תכנון‬ ‫מדיניות‬ ‫יישום‬ ‫לצורך‬ ‫הבאים‬ ‫הצעדים‬ ‫על‬ ‫ממליצים‬ ‫אנו‬ :‫חברתית‬ ‫בראייה‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ ‫ליישומה‬ .‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫דיור‬ ‫צרכי‬ ‫אומדן‬ ‫עריכת‬ ‫חיוב‬ • .‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫לתכניות‬ ‫חברתית-קהילתית‬ ‫השפעה‬ ‫תסקיר‬ ‫עריכת‬ ‫חיוב‬ • .‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫בפרויקט‬ ‫ציבור‬ ‫שיתוף‬ ‫של‬ ‫ומלא‬ ‫מעמיק‬ ‫הליך‬ ‫ביצוע‬ ‫חיוב‬ • .‫רוחבית‬ ‫התערבות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אינטגרטיבית‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫ביצוע‬ • .‫חדשה‬ ‫ובנייה‬ ‫הריסה‬ ‫לבין‬ ‫הקיים‬ ‫שיפוץ‬ ‫בין‬ ‫שילוב‬ - ‫משלבת‬ ‫גישה‬ ‫אימוץ‬ • .‫רווח‬ ‫מטרות‬ ‫ללא‬ ‫דיור‬ ‫ארגוני‬ ‫והקמת‬ ‫פרטי-ציבורי‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫עידוד‬ • .‫קיימים‬ ‫בניינים‬ ‫והרחבת‬ ‫לשיפוץ‬ ‫לדיירים‬ ‫תמריצים‬ ‫מתן‬ • ‫התושבים‬ ‫צרכי‬ ‫את‬ ‫לשלב‬ ‫ניתן‬ ‫בהן‬ ‫שונות‬ ‫לדרכים‬ ‫נוגעות‬ ‫המעשיות‬ ‫ההמלצות‬ ‫התכניות‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫עולים‬ ‫אינם‬ ‫אלה‬ ‫צרכים‬ ‫לעיתים‬ .‫המוצע‬ ‫בתכנון‬ ‫ורצונותיהם‬ .‫הקיים‬ ‫בבינוי‬ ‫קיצוני‬ ‫שינוי‬ ‫שמציעות‬ ‫בתכניות‬ ‫מדובר‬ ‫כאשר‬ ‫בפרט‬ ,‫המוצעות‬ ‫לדיירים‬ ‫המוצע‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫באפשרויות‬ ‫נוגעות‬ ‫כאן‬ ‫שיובאו‬ ‫ההמלצות‬ ‫מתן‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫או‬ ,‫המוצע‬ ‫הבינוי‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫מתון‬ ‫ציפוף‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ,‫הקיימים‬ .‫ובשיתופם‬ ‫הקיימים‬ ‫התושבים‬ ‫של‬ ‫הצרכים‬ ‫לימוד‬ ‫בעקבות‬ ‫שיגובשו‬ ‫מעשיים‬ ‫פתרונות‬ ‫שינוי‬ ‫כאשר‬ ,‫הנוכחי‬ ‫במצב‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ‫היא‬ ‫המעשיות‬ ‫ההמלצות‬ ‫של‬ ‫היסוד‬ ‫הנחת‬ ‫הקיימים‬ ‫המסלולים‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫זאת‬ ‫בכל‬ ‫אפשר‬ ,‫לעין‬ ‫נראה‬ ‫אינו‬ ‫יסודי‬ ‫מדיניות‬ ‫ברמת‬ ‫קיצוניים‬ ‫שאינם‬ ‫פרויקטים‬ ‫כי‬ ‫כאמור‬ ‫הוא‬ ‫המנחה‬ ‫הרציונל‬ .‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ .‫הג'נטריפיקציה‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫ויפחיתו‬ ‫הקיימים‬ ‫לתושבים‬ ‫יותר‬ ‫ידידותיים‬ ‫יהיו‬ ‫השינוי‬ ‫ההצלחה‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫ניתן‬ ‫עדיין‬ ,‫חדשה‬ ‫ובנייה‬ ‫הקיים‬ ‫הריסת‬ ‫של‬ ‫בפרויקטים‬ ‫גם‬ ,‫אולם‬ :‫אלה‬ ‫בצעדים‬ ‫נקיטה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫הפרויקט‬ ‫של‬ ‫החברתית‬ .‫קיימת‬ ‫בנייה‬ ‫לשיפוץ‬ ‫פנויה‬ ‫בקרקע‬ ‫בנייה‬ ‫בין‬ ‫קשירה‬ • .‫בניה‬ ‫זכויות‬ ‫ניוד‬ •
 • 5. 89 .‫חדשה‬ ‫ובנייה‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ "‫משולב‬ ‫"פרויקט‬ ‫ביצוע‬ • ,‫גבוהה‬ ‫בצפיפות‬ ‫חדשה‬ ‫בניה‬ ‫נדרשת‬ ‫כאשר‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫של‬ ‫בפרויקטים‬ ‫גם‬ ,‫לבסוף‬ ‫החברתיים‬ ‫הקשיים‬ ‫בחשבון‬ ‫שיובאו‬ ‫באופן‬ ,‫הציפוף‬ ‫מקדמי‬ ‫להורדת‬ ‫לפעול‬ ‫ניתן‬ :‫אלה‬ ‫בפרויקטים‬ ‫הכרוכים‬ ‫מושקעות‬ ‫שהיו‬ ‫הפיתוח‬ ‫מעלויות‬ ‫חלק‬ ‫כולל‬ ‫כשהוא‬ ‫המדינה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הפרויקט‬ ‫תקצוב‬ • .‫בנוי‬ ‫שאינו‬ ‫בשטח‬ ‫מוקמות‬ ‫היו‬ ‫אילו‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫של‬ ‫דומה‬ ‫במספר‬ .‫הבנייה‬ ‫עלויות‬ ‫להוזלת‬ ‫נוספים‬ ‫תמריצים‬ ‫מתן‬ • ‫(הדורשים‬ ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫פרויקטים‬ ‫של‬ ‫קיומם‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫לסיכום‬ ‫יש‬ ,‫חברתיים‬ ‫יעדים‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫מנת‬ ‫ועל‬ ,)‫הקיימות‬ ‫הדירות‬ ‫בעלי‬ ‫הסכמת‬ ‫את‬ ‫והצפיפות‬ ‫גובהו‬ ,‫הבינוי‬ ‫אופי‬ .‫החברתיים‬ ‫היעדים‬ ‫מן‬ ‫שייגזרו‬ ‫פיזיים‬ ‫יעדים‬ ‫לקבוע‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫לו‬ ‫הייחודיים‬ ‫המאפיינים‬ ‫לפי‬ ‫מתחם‬ ‫בכל‬ ‫להיקבע‬ ‫צריכים‬ ‫ממנו‬ ‫הנגזרת‬ ‫לנקוט‬ ‫ויש‬ ,‫גבוהות‬ ‫תחזוקה‬ ‫עלויות‬ ‫פירושה‬ ‫גבוהה‬ ‫בנייה‬ ‫כי‬ ‫בחשבון‬ ‫להביא‬ ‫יש‬ ‫לשלב‬ ‫מומלץ‬ ‫לכן‬ .‫בה‬ ‫להתגורר‬ ‫הקיימים‬ ‫לדיירים‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מכוונים‬ ‫צעדים‬ ‫שגובהם‬ ‫בניינים‬ ‫כולל‬ ,‫שונים‬ ‫בגבהים‬ ‫בנייה‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ ‫בפרויקטים‬ .‫מגורים‬ ‫קומות‬ 9 ‫על‬ ‫עולה‬ ‫אינו‬ ‫שיקולים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ ‫בפרויקטים‬ ‫הצפיפות‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫במקום‬ :‫מקובלים‬ ‫תכנוניים‬ ‫קריטריונים‬ ‫לפי‬ ‫אותה‬ ‫לקבוע‬ ‫יש‬ ,‫בלבד‬ ‫כלכלית‬ ‫ישימות‬ ‫של‬ ‫ומניעת‬ ‫השכונה‬ ‫אופי‬ ,‫הקיימות‬ ‫התשתיות‬ ‫מצאי‬ ,‫הפרוגרמתיים‬ ‫הפתרונות‬ ‫מצאי‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ .‫יותר‬ ‫אמידה‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫לטובת‬ ‫הקיימת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫דחיקתה‬ ,‫במיוחד‬ ‫ומוחלשות‬ ‫בכלל‬ ‫קהילות‬ ‫חיזוק‬ ‫של‬ ‫מאסטרטגיה‬ ‫חלק‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫שתהיה‬ ‫ראוי‬ .‫המתחדש‬ ‫העירוני‬ ‫במרחב‬ ‫ושילובן‬ ?‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫מהי‬ :'‫א‬ ‫פרק‬ ‫מונח‬ ‫זכה‬ ‫להן‬ ‫והשונות‬ ‫הרבות‬ ‫ובפרשנויות‬ "‫עירונית‬ ‫"התחדשות‬ ‫במונח‬ ‫ידון‬ ‫זה‬ ‫פרק‬ ‫לעיסוק‬ ‫שהביאו‬ ‫הסיבות‬ ‫את‬ ‫יסקור‬ ‫הפרק‬ .‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫בעשרות‬ ‫בישראל‬ ‫זה‬ ‫מסלולים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫והן‬ ‫בכנסת‬ ‫חקיקה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬ ,‫עירונית‬ ‫בהתחדשות‬ ‫כיום‬ ‫הנרחב‬ ‫התכנון‬ ‫מוסדות‬ ‫באמצעות‬ ‫הפנים‬ ‫ומשרד‬ ‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫משרד‬ ‫שמעודדים‬ ‫שונים‬ ‫המרכיב‬ :‫עירונית‬ ‫בהתחדשות‬ ‫עיקריים‬ ‫מרכיבים‬ ‫בשני‬ ‫זה‬ ‫פרק‬ ‫יעסוק‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫בישראל‬ ‫מסלולי‬ ‫מאחורי‬ ‫העומד‬ ‫הכלכלי‬ ‫ההיגיון‬ ‫ייסקר‬ ‫תחילה‬ .‫החברתי‬ ‫והמרכיב‬ ‫הכלכלי‬ ‫הסקטור‬ ‫במימון‬ ‫עירוני‬ ‫חידוש‬ ‫שעיקרו‬ ,‫בישראל‬ ‫כיום‬ ‫הנהוגים‬ ‫העירונית‬ ‫ההתחדשות‬ ‫דיון‬ ‫באמצעות‬ ,‫אלה‬ ‫מסלולים‬ ‫מאחורי‬ ‫החברתי‬ ‫ההיגיון‬ ‫ייסקר‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ .‫הפרטי‬ ‫וכניסת‬ ‫משכונותיהם‬ ‫הקיימים‬ ‫התושבים‬ ‫של‬ ‫הדרה‬ ‫שעיקרה‬ ‫הג'נטריפיקציה‬ ‫בתופעת‬ .‫במקומם‬ ‫יותר‬ ‫אמידים‬ ‫חדשים‬ ‫דיירים‬ ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫הגדרות‬ ‫התחדשות‬ ‫מגדירים‬ ‫שונים‬ ‫שגופים‬ ‫מכך‬ ‫נובע‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫על‬ ‫בשיח‬ ‫הקשיים‬ ‫אחד‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ :‫הבאה‬ ‫ההגדרה‬ ‫על‬ ‫נתבסס‬ ‫זה‬ ‫במסמך‬ .‫שונים‬ ‫באופנים‬ ‫עירונית‬ ,‫כלים‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫מגוון‬ ‫באמצעות‬ ‫ושיפורו‬ ‫הקיים‬ ‫הבנוי‬ ‫המרקם‬ ‫שיקום‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫היא‬ ‫הכלים‬ .‫התושבים‬ ‫של‬ ‫החברתי‬ ‫למצב‬ ‫והן‬ ‫המבנים‬ ‫של‬ ‫הפיזי‬ ‫למצב‬ ‫הן‬ ‫התייחסות‬ ‫תוך‬ :‫היתר‬ ‫בין‬ ‫כוללים‬ ‫התכנוניים‬ ‫שיקום‬ ‫פרויקט‬ ‫(דוגמת‬ ‫דיור‬ ‫ויחידות‬ ‫קומות‬ ‫תוספת‬ ‫ללא‬ ‫קיימים‬ ‫בניינים‬ ‫שיפוץ‬ • )‫שכונות‬ ‫קיימות‬ ‫דירות‬ ‫הרחבת‬ • ‫קיימים‬ ‫למבנים‬ ‫דיור‬ ‫ויחידות‬ ‫קומות‬ ‫תוספת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הקיים‬ ‫המרקם‬ ‫עיבוי‬ • ‫פנויים‬ ‫בשטחים‬ ‫חדשה‬ ‫בניה‬ • )‫לסוגיו‬ ‫(פינוי-בינוי‬ ‫חדשה‬ ‫ובניה‬ ‫הקיים‬ ‫הריסת‬ • ‫ציבוריות‬ ‫תשתיות‬ ‫שיפוץ‬ • ‫הציבור‬ ‫ומבני‬ ‫המשותפים‬ ‫השטחים‬ ,‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ ‫שדרוג‬ • :‫היתר‬ ‫בין‬ ‫כוללים‬ ‫החברתיים‬ ‫הכלים‬ ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫המיועד‬ ‫במתחם‬ ‫התושבים‬ ‫לגבי‬ ‫חברתית‬ ‫השפעה‬ ‫תסקיר‬ ‫עריכת‬ • ‫הקיימת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫עם‬ ‫קהילתית‬ ‫עבודה‬ • ‫בתכנון‬ ‫הציבור‬ ‫שיתוף‬ • ‫וחינוך‬ ‫בריאות‬ ‫שירותי‬ ‫הנגשת‬ • ‫מקצועית‬ ‫הכשרה‬ • ‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫במציאת‬ ‫עזרה‬ • ‫רחבה‬ ‫מתחמית‬ ‫ראייה‬ ‫עם‬ ‫הבודד‬ ‫בבניין‬ ‫טיפול‬ ‫לשלב‬ ‫צריכה‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ :‫כגון‬ ‫לנושאים‬ ‫התייחסות‬ ‫המאפשרת‬ ‫נרחב‬ ‫אזור‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫חברתי‬ ‫תמהיל‬ ‫יצירת‬ •
 • 6. 1011 ‫בניה‬ ‫זכויות‬ ‫ניוד‬ ‫לצורך‬ ‫כולו‬ ‫במרחב‬ ‫קרקעות‬ ‫איתור‬ • ‫בניית‬ ‫את‬ ‫שיממנו‬ ‫עירוניות‬ ‫פונקציות‬ ‫תוספת‬ ‫עם‬ ‫למגורים‬ ‫הבניה‬ ‫תוספת‬ ‫איזון‬ • )‫תעשיה‬ ‫אזורי‬ ‫(כגון‬ ‫הנדרשים‬ ‫הציבור‬ ‫מבני‬ ‫תוספת‬ ‫עבור‬ ‫הנדרשים‬ ‫ציבור‬ ‫ומבני‬ ‫ציבוריים‬ ‫שטחים‬ ‫עבור‬ ‫קרקעות‬ ‫איתור‬ • ‫חדשה‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫עדיפויות‬ ‫סדרי‬ ‫שקילת‬ ‫תוך‬ ‫נקודתיים‬ ‫פרויקטים‬ ‫עבור‬ ‫נוספים‬ ‫קרקע‬ ‫שטחי‬ ‫הקצאת‬ • ‫כולו‬ ‫המרחב‬ ‫של‬ ‫וחברתיים‬ ‫פיזיים‬ ‫תנועה‬ ‫לעומסי‬ ‫פתרונות‬ ‫מתן‬ • ‫בכלל‬ ‫קהילות‬ ‫חיזוק‬ ‫של‬ ‫מאסטרטגיה‬ ‫חלק‬ ‫כן‬ ‫אם‬ ‫שתהיה‬ ‫ראוי‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ .‫המתחדש‬ ‫העירוני‬ ‫במרחב‬ ‫ושילובן‬ ,‫במיוחד‬ ‫ומוחלשות‬ ‫אשר‬ ,‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ ‫פרויקטים‬ ‫התכנון‬ ‫רשויות‬ ‫מעודדות‬ ‫בישראל‬ ‫ותוספת‬ ‫הקיים‬ ‫העירוני‬ ‫המרחב‬ ‫ציפוף‬ ‫של‬ ‫ובמטרה‬ ‫הפיזי‬ ‫בפן‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫מתמקדים‬ ‫הריסת‬ ‫שמשמעותו‬ ,‫פינוי-בינוי‬ ‫למסלול‬ ‫עדיפות‬ ‫נותנת‬ ‫זו‬ ‫גישה‬ .‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫גדולות‬ ‫בהם‬ ‫הבנייה‬ ‫זכויות‬ ‫אשר‬ ‫במקומם‬ ‫חדשים‬ ‫בניינים‬ ‫ובניית‬ ‫ישנים‬ ‫בניינים‬ ‫המוזנחות‬ ‫לשכונות‬ ‫הן‬ ‫הולם‬ ‫כמענה‬ ‫קרובות‬ ‫לעיתים‬ ‫נתפס‬ ‫זה‬ ‫מסלול‬ .‫משמעותי‬ ‫באופן‬ .‫הקיימות‬ ‫הערים‬ ‫את‬ ‫לצופף‬ ‫העכשווי‬ ‫לצורך‬ ‫והן‬ 20-‫ה‬ ‫המאה‬ ‫של‬ 60-‫וה‬ 50-‫ה‬ ‫משנות‬ ‫היא‬ "‫מרוויחים‬ ‫"כולם‬ ‫שבו‬ ‫כמסלול‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫את‬ ‫להציג‬ ‫הרווחת‬ ‫הנטייה‬ ‫אולם‬ ‫הטווח‬ ‫ארוכות‬ ‫והחברתיות‬ ‫הפיזיות‬ ‫מההשלכות‬ ‫מתעלמת‬ ‫שהיא‬ ‫מאחר‬ ,‫בעייתית‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫הליכי‬ ‫של‬ ‫המורכבות‬ ‫הבנת‬ .‫אלו‬ ‫לתהליכים‬ ‫להיות‬ ‫שעלולות‬ .‫קיים‬ ‫במרקם‬ ‫התערבות‬ ‫לכל‬ ‫וקודמת‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ‫חיונית‬ ‫וקהילתית‬ ‫חברתית‬ ‫מבחינה‬ ?‫אקטואלי‬ ‫נושא‬ ‫היא‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫מדוע‬ ‫לפיזור‬ ‫בשאיפה‬ ‫בישראל‬ ‫הדיור‬ ‫מדיניות‬ ‫התאפיינה‬ 20-‫ה‬ ‫המאה‬ ‫של‬ 90-‫ה‬ ‫לשנות‬ ‫עד‬ ‫בתכניות‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫זו‬ ‫במגמה‬ ‫שינוי‬ .‫חדשים‬ ‫יישובים‬ ‫הקמת‬ ‫באמצעות‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫הבינוי‬ ‫פיו‬ ‫על‬ ‫תכנוני‬ ‫חזון‬ ‫המבטאות‬ ,20-‫ה‬ ‫המאה‬ ‫של‬ 90-‫ה‬ ‫שנות‬ ‫מאז‬ ‫שהוכנו‬ .‫והפתוחים‬ ‫החקלאיים‬ ‫בשטחים‬ ‫ולא‬ ‫העירוניים‬ ‫באזורים‬ ‫יתרכז‬ ‫בישראל‬ ‫העתידי‬ ‫תנאים‬ ‫קביעת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫זו‬ ‫במגמה‬ ‫החלה‬ 1998 ‫משנת‬ 31 )‫(תמ"א‬ ‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ‫בצמוד‬ ‫חדשים‬ ‫בנייה‬ ‫אזורי‬ ‫סימון‬ ‫זאת‬ ‫ובמקום‬ ‫חדשים‬ ‫יישובים‬ ‫הקמת‬ ‫לצמצם‬ ‫במטרה‬ :‫כי‬ ‫קבעה‬ ‫התכנית‬ .‫קיימים‬ ‫ליישובים‬ ‫אלה‬ ‫בתכניות‬ .‫קיימים‬ ‫עירוניים‬ ‫מרכזים‬ ‫עבור‬ ‫תכניות‬ ‫הכנת‬ ‫יעודדו‬ ‫המחוזיות‬ ‫"הועדות‬ ‫והריסת‬ ‫פינוי‬ ,‫למגורים‬ ‫הסביבה‬ ‫שיפור‬ ,‫הקרקע‬ ‫ניצולת‬ ‫הגדלת‬ ‫שיאפשרו‬ ‫הוראות‬ ‫תיקבענה‬ ‫הראויים‬ ‫ואחרים‬ ‫היסטוריים‬ ‫ערכים‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫תוך‬ ,‫חלקם‬ ‫או‬ ‫לשיקום‬ ‫המתאימים‬ ‫אזורים‬ ‫ניצול‬ ‫וכן‬ ,‫צפיפות‬ ‫הגדלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הקרקע‬ ‫של‬ ‫מרבי‬ ‫ניצול‬ ‫ותוך‬ ‫במקומה‬ ‫חדשה‬ ‫ובניה‬ ,‫לשימור‬ 2 ."‫הקרקע‬ ‫תת‬ ‫לספק‬ ‫בניסיון‬ ‫זו‬ ‫במגמה‬ ‫המשיכה‬ 2005 ‫משנת‬ 35 )‫(תמ"א‬ ‫ארצית‬ ‫מתאר‬ ‫תכנית‬ ‫יישובים‬ ‫הקמת‬ ‫ולצמצם‬ ,‫הפתוחים‬ ‫השטחים‬ ‫ועל‬ ‫החקלאיים‬ ‫השטחים‬ ‫על‬ ‫מרבית‬ ‫הגנה‬ .14.3 ‫סעיף‬ ,‫הוראות‬ – 31 ‫תמ"א‬ .2 ‫תופעת‬ ‫מניעת‬ ‫הוגדרה‬ ‫התכנית‬ ‫מטרות‬ ‫בין‬ .‫בקרקע‬ ‫בשימוש‬ ‫לחסוך‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫חדשים‬ ‫מכלולים‬ ‫שימור‬ ,‫שלו‬ ‫הדרגתי‬ ‫חידוש‬ ‫תוך‬ ‫העירוני‬ ‫המרחב‬ ‫"שיפור‬ ‫וכן‬ 3 ,‫הפרוור‬ ‫תחבורה‬ ‫ובייחוד‬ ‫תשתית‬ ‫מערכות‬ ‫ופיתוח‬ ‫יחסית‬ ‫גבוהות‬ ‫בצפיפויות‬ ‫בניה‬ ,‫ערכיים‬ ‫"חידוש‬ ‫למונח‬ ‫התייחסה‬ ‫אף‬ ‫התכנית‬ 4 ."‫העירוני‬ ‫הפיתוח‬ ‫את‬ ‫המובילה‬ – ‫ציבורית‬ ‫יחליט‬ ‫לבינוי‬ ‫או‬ ‫לפיתוח‬ ‫שטח‬ ‫לתוספת‬ ‫בתכנית‬ ‫הדן‬ ‫תכנון‬ ‫"מוסד‬ ‫כי‬ ‫וקבעה‬ "‫עירוני‬ ‫ואת‬ ‫הקיים‬ ‫הבינוי‬ ‫ובהרוויית‬ ‫עירוני‬ ‫בחידוש‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫שבדק‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫הפקדתה‬ ‫על‬ 5 ."‫לבינוי‬ ‫או‬ ‫לפיתוח‬ ‫שטח‬ ‫לתוספת‬ ‫כתנאי‬ ,‫לבצעם‬ ‫האפשרות‬ ‫בסעיפים‬ ‫עולה‬ ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫התמ"א‬ ‫בגישת‬ ‫החברתית‬ ‫הבעייתיות‬ ‫(מספר‬ ‫מינימלית‬ ‫צפיפות‬ ‫קבעה‬ 35 ‫תמ"א‬ .‫למגורים‬ ‫הבנייה‬ ‫צפיפות‬ ‫את‬ ‫המפרטים‬ ‫מקסימלית‬ ‫וצפיפות‬ ,12-‫ל‬ 8 ‫בין‬ ‫שנעה‬ ‫עירוניים‬ ‫ביישובים‬ )‫נטו‬ ‫לדונם‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬ ,‫אולם‬ .‫נטו‬ ‫לדונם‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬ 16-24 ‫כלומר‬ ,‫המינימלית‬ "‫הצפיפות‬ ‫"כפל‬ ‫שהיא‬ ‫נמצאת‬ ‫התכנית‬ ‫כאשר‬ :‫הבאים‬ ‫במקרים‬ ‫הצפיפויות‬ ‫מכפל‬ ‫חריגה‬ ‫אישרה‬ ‫התכנית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫כי‬ ...‫השתכנע‬ ‫התכנון‬ ‫"מוסד‬ ‫כאשר‬ ‫או‬ ,‫תחבורה‬ ‫למרכז‬ ‫בסמיכות‬ ‫וכי‬ ,‫הגבוה‬ ‫הסוציו-אקונומי‬ ‫לדירוג‬ ‫משתייכת‬ ‫התכנית‬ ‫בשטח‬ ‫להתגורר‬ ‫הצפויה‬ ,‫ואולם‬ 6 ."‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫המגורים‬ ‫ואחזקת‬ ‫ניהול‬ ‫להבטחת‬ ‫מתאימים‬ ‫אמצעים‬ ‫קיימים‬ :‫נוסף‬ ‫במקרה‬ ‫גם‬ ‫המקסימום‬ ‫מצפיפות‬ ‫חריגה‬ ‫לאשר‬ ‫ניתן‬ ‫כי‬ ‫קובעות‬ ‫התכנית‬ ‫הוראות‬ ‫זאת‬ 7 ."‫עירוני‬ ‫לחידוש‬ ‫כמתחם‬ ‫התכנון‬ ‫מוסד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנקבע‬ ‫במתחם‬ ‫מצויה‬ ‫"התכנית‬ ‫לאכלסו‬ ‫צפי‬ ‫אין‬ ‫כאשר‬ ‫וגם‬ ‫תחבורה‬ ‫למרכז‬ ‫בסמיכות‬ ‫שאינו‬ ‫במתחם‬ ‫מדובר‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫שמתחם‬ ‫במקרים‬ ‫גם‬ ,‫כן‬ ‫על‬ ‫יתר‬ .‫גבוה‬ ‫סוציו-אקונומי‬ ‫בדירוג‬ ‫באוכלוסייה‬ ‫דווקא‬ ‫להביא‬ ‫יש‬ ,‫גבוה‬ ‫סוציו-אקונומי‬ ‫בדירוג‬ ‫עתידית‬ ‫לאוכלוסייה‬ ‫מיועד‬ ‫עירוני‬ ‫לחידוש‬ ‫תכניות‬ ‫מלווה‬ ‫זה‬ ‫כשל‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ ‫זו‬ ‫בחוברת‬ .‫במתחם‬ ‫הקיימת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫שאינן‬ ‫בעוד‬ ,‫כלכלית‬ ‫כדאיות‬ ‫של‬ ‫מטעמים‬ ‫גבוהה‬ ‫צפיפות‬ ‫מייעדות‬ ‫אשר‬ ,‫פינוי-בינוי‬ ‫ניהול‬ ‫להבטחת‬ ‫מתאימים‬ ‫"אמצעים‬ ‫שלא‬ ‫ובוודאי‬ ‫תחבורה‬ ‫למרכז‬ ‫קרבה‬ ‫מבטיחות‬ ."‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫המגורים‬ ‫ואחזקת‬ ‫קובעת‬ ‫התמ"א‬ .‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ ‫נוספים‬ ‫לסוגים‬ ‫גם‬ ‫מתייחסת‬ 35 ‫תמ"א‬ ‫לחידוש‬ ‫מתחמים‬ ‫שיגדירו‬ ‫מדיניות‬ ‫מסמך‬ ‫או‬ ‫תכנית‬ ‫להכין‬ ‫המקומיות‬ ‫הרשויות‬ ‫על‬ ‫כי‬ :‫אלה‬ ‫מסמכים‬ .‫עירוני‬ '‫יד‬ ‫בהישג‬ ‫'דיור‬ ‫של‬ ‫מתאים‬ ‫היקף‬ ‫יקבעו‬ ,‫מגוונים‬ ‫ובגדלים‬ ‫בסוגים‬ ‫יח"ד‬ ‫תוספת‬ ‫"יקבעו‬ ‫תוך‬ ‫המסחר‬ ‫ושירותי‬ ‫התעסוקה‬ ‫פיתוח‬ ‫את‬ ‫ויסדירו‬ ‫חברתי‬ ‫שיקום‬ ‫לרבות‬ ‫חלשות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫והשלבים‬ ‫האמצעים‬ ‫את‬ ‫יפרטו‬ ‫כאמור‬ ‫מדיניות‬ ‫מסמך‬ ‫או‬ ‫תכנית‬ .‫שימושים‬ ‫עירוב‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫שימת‬ ‫השירותים‬ ‫שיפור‬ ,‫חזיתות‬ ‫שיפוץ‬ ,‫יח"ד‬ ‫הרחבת‬ :‫השאר‬ ‫ובין‬ ‫זה‬ ‫נושא‬ ‫לקדם‬ ‫כדי‬ ‫בהם‬ ‫יש‬ ‫אשר‬ ‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ‫פיתוח‬ ,‫הפתוחים‬ ‫השטחים‬ ‫לרבות‬ ‫הציבורי‬ ‫המרחב‬ ‫וטיפוח‬ ‫עיצוב‬ ,‫הציבוריים‬ ‫מבנים‬ ‫וחיזוק‬ ‫מסוכנים‬ ‫במבנים‬ ‫טיפול‬ ,‫הקרקע‬ ‫בתת‬ ‫שימוש‬ ...‫קיבולת‬ ‫רבות‬ ‫הסעה‬ ‫ומערכות‬ 8 ."‫וכדומה‬ ‫אדמה‬ ‫לרעידות‬ ‫בתקנים‬ ‫עומדים‬ ‫שאינם‬ .'‫3א‬ ‫סעיף‬ ,‫הוראות‬ - 35 ‫תמ"א‬ .3 .'‫3ז‬ ‫סעיף‬ ‫שם‬ .4 .6.5 ‫סעיף‬ ‫שם‬ .5 .‫במקור‬ ‫אינה‬ ‫ההדגשה‬ ,3 ‫קטן‬ ‫סעיף‬ 12.2.2 ‫סעיף‬ ,‫שם‬ .6 .‫שם‬ .7 .‫במקור‬ ‫אינה‬ ‫ההדגשה‬ ,14.4.2 ‫סעיף‬ ,‫שם‬ .8
 • 7. 1213 ‫למרות‬ :‫לסוגיהן‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫תכניות‬ ‫המאפיין‬ ‫כשל‬ ‫מתגלה‬ ‫כאן‬ ‫גם‬ ‫אין‬ ‫בפועל‬ ,"‫חברתי‬ ‫"שיקום‬ ‫של‬ ‫לנושא‬ ‫להתייחס‬ ‫יש‬ ‫כי‬ 35 ‫בתמ"א‬ ‫המפורש‬ ‫האזכור‬ ‫במסלולים‬ ,‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫תכניות‬ .‫מקומיות‬ ‫מפורטות‬ ‫בתכניות‬ ‫ביטוי‬ ‫כל‬ ‫לכך‬ ‫שיפורט‬ ‫כפי‬ ‫בנוסף‬ .‫ההתחדשות‬ ‫מתחמי‬ ‫של‬ ‫הפיזי‬ ‫לפן‬ ‫רק‬ ‫כמעט‬ ‫מתייחסות‬ ,‫השונים‬ ‫בהישג‬ ‫"דיור‬ ‫של‬ ‫מתאים‬ ‫"היקף‬ ‫של‬ ‫למשמעותו‬ ‫בנוגע‬ ‫ערפול‬ ‫קיים‬ ,‫זה‬ ‫מסמך‬ ‫בהמשך‬ ‫ההיקף‬ ‫מהו‬ ‫לקבוע‬ ‫רשות‬ ‫לכל‬ ‫מאפשר‬ ‫זה‬ ‫כללי‬ ‫מינוח‬ ."‫חלשות‬ ‫לאוכלוסיות‬ "‫יד‬ ‫את‬ ‫מחייבת‬ ‫אינה‬ ‫ההיקף‬ ‫בקביעת‬ ‫זו‬ ‫רבה‬ ‫גמישות‬ ‫בזמן‬ ‫בו‬ ‫אולם‬ ,‫בתחומה‬ ‫מתאים‬ .‫בנושא‬ ‫לטפל‬ ‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫ערים‬ ‫מרכזי‬ ‫של‬ ‫פיזי‬ ‫לשיקום‬ ‫היגוי‬ ‫ועדת‬ ‫הממשלה‬ ‫הקימה‬ 1996 ‫בשנת‬ ‫התקציבים‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫סגן‬ ,‫אייגס‬ ‫איתי‬ ‫עמד‬ ‫שבראשה‬ ,"‫אייגס‬ ‫"ועדת‬ ,‫בישראל‬ ‫עליה‬ ‫והוטל‬ ‫המקומי‬ ‫השלטון‬ ‫ומרכז‬ ‫ממשלה‬ ‫נציגי‬ ‫השתתפו‬ ‫בוועדה‬ .‫האוצר‬ ‫ממשרד‬ ‫לרבות‬ ,‫ערים‬ ‫מרכזי‬ ‫של‬ ‫הפיזי‬ ‫השיקום‬ ‫לעידוד‬ ‫נדרשים‬ ‫צעדים‬ ‫בדבר‬ ‫המלצות‬ ‫לגבש‬ ‫ועיבוי-בינוי‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫בנושא‬ ‫אייגס‬ ‫ועדת‬ ‫של‬ ‫הביניים‬ ‫דו"ח‬ 9 .‫נדרשת‬ ‫חקיקה‬ .1998 ‫בספטמבר‬ ‫הוגש‬ ,‫לפינוי-בינוי‬ ‫המתחמים‬ ‫קביעת‬ ‫דרכי‬ ‫בעניין‬ ‫המלצות‬ ‫כלל‬ ‫אייגס‬ ‫דו"ח‬ ‫הקשורים‬ ‫היבטים‬ ,‫הפרוגרמתי‬ ‫בצד‬ ‫והן‬ ‫המוסדי‬ ‫בצד‬ ‫הן‬ ,‫התכנוניים‬ ‫ההיבטים‬ ,‫המתחמים‬ ‫פינוי‬ ‫את‬ ‫המאפשרים‬ ‫הכלים‬ ,‫שיוכרזו‬ ‫במתחמים‬ ‫הפיתוח‬ ‫רמת‬ ‫בשיפור‬ ‫לקביעת‬ ‫בנוגע‬ .‫המיסוי‬ ‫והיבטי‬ ‫מתחמים‬ ‫באותם‬ ‫הציבוריות‬ ‫לעבודות‬ ‫המימון‬ ‫מקורות‬ ‫ממשלה‬ ‫בהחלטת‬ ‫תיעשה‬ ‫הכרזתם‬ ‫וכי‬ ‫לבחירתם‬ ‫כללים‬ ‫על‬ ‫הועדה‬ ‫המליצה‬ ,‫המתחמים‬ ‫תכניות‬ ‫קידום‬ ‫על‬ ‫הועדה‬ ‫המליצה‬ ,‫התכנוניים‬ ‫להיבטים‬ ‫בנוגע‬ .‫שנים‬ ‫שש‬ ‫של‬ ‫לתקופה‬ ‫המורכבת‬ "‫מיוחדת‬ ‫"ועדה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫אישורן‬ ‫ועל‬ ‫שהוכרזו‬ ‫למתחמים‬ ‫סטטוטוריות‬ .‫והמקומי‬ ‫המרכזי‬ ‫השלטון‬ ‫מנציגי‬ ‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫ובהם‬ ‫שונים‬ ‫תמריצים‬ ‫על‬ ‫הועדה‬ ‫המליצה‬ ,‫התכנון‬ ‫למימוש‬ ‫בנוגע‬ ‫והרחבת‬ ‫השבחה‬ ‫היטל‬ ‫כגון‬ ‫מהיטלים‬ ‫פטור‬ ‫כולל‬ ‫המיסוי‬ ‫בהיבטי‬ ‫והטבות‬ ‫תנאים‬ ‫להתמודד‬ ‫בכלים‬ ‫גם‬ ‫הועדה‬ ‫דנה‬ ‫שני‬ ‫מצד‬ .‫בנייה‬ ‫לזכויות‬ ‫שבח‬ ‫ממס‬ ‫הקיים‬ ‫הפטור‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫יישומה‬ ‫את‬ ‫מונע‬ ‫אשר‬ ‫סירוב‬ ,‫בינוי‬ ‫פינוי‬ ‫לעסקת‬ ‫דייר/ת‬ ‫של‬ ‫סירוב‬ ‫עם‬ ‫לצורך‬ ‫המקרקעין‬ ‫חוק‬ ‫תיקון‬ ‫על‬ ‫והמליצה‬ ‫הדיירים‬ ‫שאר‬ ‫הסכמת‬ ‫חרף‬ ‫לפינוי-בינוי‬ ‫במסגרת‬ ‫לדיירים‬ ‫שתינתן‬ ‫התמורה‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫דרכים‬ ‫על‬ ‫הועדה‬ ‫המליצה‬ ‫לכך‬ ‫נוסף‬ .‫כך‬ .‫ובינוי‬ ‫בפינוי‬ ‫הנוגע‬ ‫נושא‬ ‫וכל‬ ‫החלופי‬ ‫הדיור‬ ,‫הפינוי‬ ‫בדבר‬ ‫ההסדרים‬ ‫ואת‬ ‫העסקה‬ ‫הפרויקטים‬ ‫של‬ ‫התכנון‬ ‫הליך‬ ‫של‬ ‫הכספי‬ ‫ובניהול‬ ‫הארגוני‬ ‫במבנה‬ ‫עסקה‬ ‫גם‬ ‫הוועדה‬ ,‫הסטטוטורי‬ ‫התכנון‬ ‫הליך‬ ‫ביצוע‬ ‫על‬ ‫יופקדו‬ ‫אשר‬ ,‫ניהול‬ ‫חברות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫וניהולם‬ 10 .‫הכלכלי‬ ‫התסקיר‬ ‫והכנת‬ ‫התשתיות‬ ‫תכנון‬ ‫לשיקום‬ ‫הדרכים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ממצה‬ ‫אינו‬ ‫שהוא‬ ‫נכתב‬ ‫אייגס‬ ‫בדו"ח‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫דרכים‬ ‫תבחן‬ ‫עבודתה‬ ‫בהמשך‬ ‫הוועדה‬ ‫וכי‬ ,‫הבנייה‬ ‫לציפוף‬ ‫או‬ ‫ערים‬ ‫מרכזי‬ ‫של‬ ‫פיזי‬ ‫הביניים‬ ‫דו"ח‬ ‫עיקרי‬ ‫את‬ ‫אישרה‬ ‫הממשלה‬ 12 .‫פורסם‬ ‫לא‬ ‫נוסף‬ ‫דו"ח‬ ‫אולם‬ ,11 ‫נוספות‬ ‫עורכי‬ ‫משרד‬ – ‫גלוסר‬ ‫עינת‬ ‫מאת‬ ,‫ומיסויים‬ ‫תכנוניים‬ ,‫קנייניים‬ ‫היבטים‬ -‫בינוי‬ ‫פינוי‬ – ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ .9 .2013 ‫בנובמבר‬ 10 ‫ליום‬ ‫נכון‬ ,http://www.academics.co.il/Articles/Article28094.aspx .‫דין‬ ‫נכון‬ ,http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=497477 ,‫אייגס‬ ‫ועדת‬ – ‫ביניים‬ ‫דו"ח‬ ‫ראו‬ .10 .2013 ‫בנובמבר‬ 11 ‫ליום‬ .‫שם‬ .11 .‫שם‬ .12 ‫תיקונים‬ ‫מספר‬ ‫נערכו‬ ‫הבאות‬ ‫בשנים‬ .1998 ‫בספטמבר‬ 13 ‫מיום‬ 4342 ‫מספר‬ ‫בהחלטה‬ ‫מתחם‬ ‫על‬ ‫הממשלה‬ ‫הכרזת‬ ‫את‬ ‫המאפשרים‬ ,1965-‫התשכ"ה‬ ,‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫לחוק‬ ‫שהוקמה‬ "‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫הבין-משרדית‬ ‫"הוועדה‬ ‫בהמלצת‬ ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ 13 .‫הללו‬ ‫התיקונים‬ ‫מכוח‬ ‫הדיור‬ ‫ויוקר‬ ‫בכלל‬ ‫המחיה‬ ‫יוקר‬ ‫כנגד‬ ‫נרחבת‬ ‫ציבורית‬ ‫מחאה‬ ‫פעולות‬ ‫בעקבות‬ ‫נתניהו‬ ‫בראשות‬ ‫הממשלה‬ ‫מינתה‬ ,2011 ‫בקיץ‬ )"‫האוהלים‬ ‫"מחאת‬ ‫בשם‬ ‫(שנודעו‬ ‫בפרט‬ ‫עמד‬ ‫בראשה‬ ."‫חברתי‬ ‫כלכלי‬ ‫לשינוי‬ ‫"הוועדה‬ ‫שנקראה‬ ‫נוספת‬ ‫ועדה‬ 2011 ‫באוגוסט‬ .‫גבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫המועצה‬ ‫של‬ ‫ולתקצוב‬ ‫לתכנון‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫טרכטנברג‬ ‫מנואל‬ '‫פרופ‬ .‫הממשלה‬ ‫אותן‬ ‫אישרה‬ 2011 ‫באוקטובר‬ 9-‫וב‬ ,2011 ‫בספטמבר‬ ‫הוגשו‬ ‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ .‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫הנוגעות‬ ‫המלצות‬ ‫כלל‬ ‫טרכטנברג‬ ‫בדו"ח‬ ‫הדיור‬ ‫פרק‬ ‫הפרויקטים‬ ‫ואת‬ ‫בכלל‬ ‫העירונית‬ ‫ההתחדשות‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫להגדיר‬ ‫לממשלה‬ ‫קראה‬ ‫הוועדה‬ .‫לממשם‬ ‫כדי‬ ‫ואפקטיביות‬ ‫ברורות‬ ‫בדרכים‬ ‫ולפעול‬ ‫לאומי‬ ‫כיעד‬ ‫בפרט‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫של‬ ‫וקידום‬ ‫תקצוב‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫תכניות‬ ‫של‬ ‫מואץ‬ ‫קידום‬ ‫על‬ ‫המליצה‬ ‫הועדה‬ ‫לפינוי-בינוי‬ ‫מיוחדות‬ ‫משנה‬ ‫ועדות‬ ‫והקמת‬ ,‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫מתאריות‬ ‫תכניות‬ ‫של‬ ‫לפינוי-בינוי‬ ‫המתאריות‬ ‫התכניות‬ ‫של‬ ‫מהיר‬ ‫לאישור‬ ‫תפעלנה‬ ‫אשר‬ ‫המחוזיות‬ ‫בוועדות‬ ‫המליצה‬ ‫לפינוי-בינוי‬ ‫ומתאריות‬ ‫מפורטות‬ ‫תכניות‬ ‫קידום‬ ‫לצורך‬ .‫השונים‬ ‫במחוזות‬ 2012- ‫בשנים‬ ‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫משרד‬ ‫לתקציב‬ ‫שקלים‬ ‫מיליוני‬ 30 ‫להקצות‬ ‫הוועדה‬ ‫כמתחמי‬ ‫שהוכרזו‬ ‫נבחרים‬ ‫מתחמים‬ 14 ‫של‬ ‫צמוד‬ ‫ליווי‬ ‫על‬ ‫הועדה‬ ‫המליצה‬ ‫כן‬ .2014 ,‫המרכז‬ ‫באזור‬ ‫המצויים‬ ‫סה"כ‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬ 8,200-‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫פינוי-בינוי‬ 14 .‫הסטטוטורי‬ ‫התכנון‬ ‫הליך‬ ‫של‬ ‫מזורז‬ ‫קידום‬ ‫לצורך‬ ‫ממש‬ ‫אלה‬ ‫ובימים‬ ,‫אקטואלי‬ ‫נושא‬ ‫היא‬ ‫עירונית‬ ‫שהתחדשות‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ‫הכרזה‬ ,‫חקיקה‬ ,‫מדיניות‬ ‫קביעת‬ :‫ליישמה‬ ‫שנועדו‬ ‫צעדים‬ ‫רבים‬ ‫במישורים‬ ‫מתקיימים‬ ‫המתחמים‬ ‫מספר‬ ‫קטן‬ ‫עדיין‬ ,‫להלן‬ ‫שיפורט‬ ‫כפי‬ .‫ואישורן‬ ‫תכניות‬ ‫תכנון‬ ,‫מתחמים‬ ‫על‬ ‫את‬ ‫השאר‬ ‫בין‬ ‫נבחן‬ ‫זה‬ ‫במסמך‬ ‫לפיכך‬ .‫בשטח‬ ‫ובנייה‬ ‫הריסה‬ ‫בפועל‬ ‫החלה‬ ‫בהם‬ ‫הציפיות‬ ‫את‬ ‫וכן‬ ,‫בישראל‬ ‫כרגע‬ ‫מוצעת‬ ‫שהיא‬ ‫כפי‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ ‫הישימות‬ ‫לפי‬ .‫המתחמים‬ ‫ותושבי‬ ,‫התכנון‬ ‫מערכת‬ ,‫המדיניות‬ ‫קובעי‬ ‫בה‬ ‫תולים‬ ‫אשר‬ ‫השונות‬ ‫ומורכבים‬ ‫רבים‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫של‬ ‫הסוג‬ ‫מן‬ ‫עירונית‬ ‫בהתחדשות‬ ‫הקשיים‬ ,‫תפיסתנו‬ .‫כולו‬ ‫הנושא‬ ‫של‬ ‫מחודשת‬ ‫בחינה‬ ‫ומצדיקים‬ ?‫ציפוף‬ ‫לבין‬ ‫שכונות‬ ‫שיקום‬ ‫בין‬ ‫מה‬ ‫ובעונה‬ ‫בעת‬ ‫מיועדת‬ ‫התכנון‬ ‫רשויות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כיום‬ ‫נתפסת‬ ‫שהיא‬ ‫כפי‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ 60-‫וה‬ 50-‫ה‬ ‫משנות‬ ‫מבנים‬ ‫של‬ ‫הלקויה‬ ‫והבנייה‬ ‫התשתית‬ ‫בעיות‬ ‫את‬ ‫לפתור‬ ‫אחת‬ ‫באוגדן‬ ,‫כך‬ .‫הערים‬ ‫בתוך‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫של‬ ‫משמעותית‬ ‫תוספת‬ ‫ולספק‬ ,20-‫ה‬ ‫המאה‬ :‫זה‬ ‫ממסלול‬ ‫הממשלה‬ ‫ציפיית‬ ‫מוגדרת‬ ‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫משרד‬ ‫שהוציא‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫של‬ ‫הידרדרותן‬ ‫ותמנע‬ ‫הבנוי‬ ‫המלאי‬ ‫להתחדשות‬ ‫תגרום‬ ‫זו‬ ‫בנייה‬ ‫תוספת‬ ‫כי‬ ,‫"צפוי‬ .1965 ‫התשכ"ה‬ ,‫והבניה‬ ‫התכנון‬ ‫לחוק‬ ‫33א‬ ‫סעיף‬ .13 http://hidavrut.gov.il/sites/default/files/%20 ,‫טרכטנברג‬ ‫ועדת‬ ‫דו"ח‬ .14 .2013 ‫בנובמבר‬ 11 ‫ליום‬ ‫נכון‬ .215-216 ‫עמודים‬ ,pdf.%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8_0
 • 8. 1415 ‫חשובות‬ ‫מטרות‬ ‫בשתי‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ 15 ."‫והחברתי‬ ‫הפיזי‬ ‫ההיבט‬ ‫מן‬ ,‫שכונות‬ ‫ישנות‬ ‫דירות‬ "‫"להחליף‬ ‫כלומר‬ ,"‫הבנוי‬ ‫המלאי‬ ‫ל"התחדשות‬ ‫לגרום‬ ,‫האחת‬ :‫וראויות‬ ‫שכונות‬ ‫של‬ ‫הידרדרותן‬ ‫למנוע‬ ,‫השנייה‬ .‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫של‬ ‫הוספה‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ,‫בחדשות‬ ‫מובן‬ ‫אינו‬ ‫אלה‬ ‫מטרות‬ ‫שתי‬ ‫בין‬ ‫החיבור‬ ‫אולם‬ .‫והחברתי‬ ‫הפיזי‬ ‫ההיבט‬ ‫מן‬ ‫ותיקות‬ ‫מרכזית‬ ‫שאלה‬ .‫ותוצאותיו‬ ‫משמעותו‬ ,‫סיבותיו‬ ‫של‬ ‫מעמיקה‬ ‫בחינה‬ ‫ונדרשת‬ ,‫מאליו‬ ‫תוספת‬ ‫האם‬ ?‫זו‬ ‫את‬ ‫זו‬ ‫סותרות‬ ‫אינן‬ ‫המטרות‬ ‫שתי‬ ‫האם‬ ,‫כן‬ ‫אם‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫בחוברת‬ ‫שתידון‬ ?‫ותיקות‬ ‫שכונות‬ ‫של‬ ‫הידרדרותן‬ ‫למניעת‬ ‫מומלצת‬ ‫דרך‬ ‫אכן‬ ‫היא‬ ‫רבות‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫במקומות‬ ‫התאפיינה‬ ‫הקודמת‬ ‫המאה‬ ‫של‬ 60-‫וה‬ 50-‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫בישראל‬ ‫הבנייה‬ ‫הבניינים‬ ‫בין‬ ‫נרחבים‬ ‫שטחים‬ ‫קיימים‬ ‫רבות‬ ‫ובשכונות‬ ,‫נמוכה‬ ‫בצפיפות‬ ‫רבים‬ ‫משרתים‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫אלו‬ ‫שטחים‬ .‫וריקים‬ ‫מוזנחים‬ ‫שהם‬ ‫התושבים‬ ‫של‬ ‫משותפת‬ ‫בבעלות‬ ‫העירוני‬ ‫המרקם‬ ‫ציפוף‬ .‫למטרד‬ ‫הפיכתם‬ ‫כדי‬ ‫עד‬ ‫נזנחו‬ ‫רבות‬ ‫ולעיתים‬ ‫הדיירים‬ ‫את‬ ‫להיות‬ ‫עשוי‬ ‫חדשות‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫ותוספת‬ ‫כאלה‬ ‫מוזנחים‬ ‫בשטחים‬ ‫בנייה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫גבוהים‬ ‫במספרים‬ ‫ציפוף‬ ‫של‬ ‫גורפת‬ ‫מדיניות‬ ,‫אולם‬ .‫מסוימים‬ ‫במקרים‬ ‫חיובית‬ ‫פעולה‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫לפיכך‬ .‫חדשות‬ ‫מצוקות‬ ‫וליצור‬ ‫קיימות‬ ‫חברתיות‬ ‫מצוקות‬ ‫להחריף‬ ‫גם‬ ‫עשויה‬ ‫יעדי‬ ‫מגבשים‬ ‫בטרם‬ ‫והחברתיים‬ ‫הפיזיים‬ ‫נתוניו‬ ‫פי‬ ‫על‬ ,‫לגופו‬ ‫עירוני‬ ‫מתחם‬ ‫כל‬ ,‫גבוהים‬ ‫במספרים‬ ‫ציפוף‬ ‫גורף‬ ‫באופן‬ ‫מעודדת‬ ‫התכנון‬ ‫מדיניות‬ ‫כיום‬ .‫חדשים‬ ‫ציפוף‬ ‫כוחות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שתמומן‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫של‬ ‫מחזון‬ ‫ובראשונה‬ ‫בראש‬ ‫נובע‬ ‫אשר‬ ‫תנאים‬ ‫ליצור‬ ‫הוא‬ ‫זו‬ ‫מדיניות‬ ‫מאחורי‬ ‫ההיגיון‬ .‫ציבורי‬ ‫מימון‬ ‫כל‬ ‫ללא‬ ,‫בלבד‬ ‫השוק‬ ,‫הישנים‬ ‫הבניינים‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫בנייה‬ ‫או‬ ‫שיפוץ‬ ,‫שיקום‬ ‫את‬ ‫יממנו‬ ‫קבלן‬ ‫או‬ ‫יזם‬ ‫בהם‬ ‫אמור‬ ‫היזם‬ ,‫הפרויקט‬ ‫רווחיות‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫כדי‬ .‫המדינה‬ ‫או‬ ‫המקומית‬ ‫הרשות‬ ‫ולא‬ ‫משיקולים‬ ,‫איפה‬ ,‫נובע‬ ‫הציפוף‬ ‫תחשיב‬ .‫החופשי‬ ‫בשוק‬ ‫ולמכרן‬ ‫חדשות‬ ‫דירות‬ ‫לבנות‬ :‫עיקריות‬ ‫סיבות‬ ‫משלוש‬ ‫בעייתי‬ ‫הוא‬ ‫זה‬ ‫תחשיב‬ ,‫אולם‬ .‫יזמית‬ ‫רווחיות‬ ‫של‬ ‫כלכליים‬ ‫של‬ ‫רב‬ ‫מספר‬ ‫לבנות‬ ‫היזם‬ ‫על‬ ‫לרווחיות‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ :‫הציפוף‬ )‫מקדם‬ ‫(או‬ ‫מכפיל‬ .1 ‫הבנוי‬ ‫השטח‬ ‫הבנייה לעומת‬ ‫שטחי‬ ‫של‬ ‫ניכרת‬ ‫הגדלה‬ ‫גורר‬ ‫זה‬ ‫צורך‬ .‫למכירה‬ ‫דירות‬ ‫כלכליים‬ ‫כדאיות‬ ‫חישובי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בפרויקט‬ ‫הצפיפות‬ ‫נקבעת‬ ‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ .‫בפועל‬ .‫הספציפי‬ ‫המתחם‬ ‫של‬ ‫תכנונית‬ ‫ראייה‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫עולים‬ ‫בהכרח‬ ‫אינם‬ ‫אשר‬ ‫לדיירים‬ ‫המיועדות‬ ‫חדשות‬ ‫בשכונות‬ ‫מדובר‬ ‫שאין‬ ‫מכיוון‬ ‫במיוחד‬ ‫בעייתית‬ ‫זו‬ ‫עובדה‬ ‫תכנונית‬ ‫התערבות‬ .‫קיימים‬ ‫בתושבים‬ ‫המאוכלסות‬ ‫ותיקות‬ ‫בשכונות‬ ‫אלא‬ ,‫אנונימיים‬ ‫הכלכליות‬ ‫וביכולות‬ ‫בצרכיה‬ ,‫הקיימת‬ ‫באוכלוסייה‬ ‫התחשבות‬ ‫דורשת‬ ‫כאלה‬ ‫בשכונות‬ ‫העירוני‬ ‫התכנון‬ ‫ועל‬ ‫ותושביו‬ ‫למתחם‬ ‫המתאימה‬ ‫הצפיפות‬ ‫על‬ ‫יוחלט‬ ‫בטרם‬ ,‫שלה‬ .‫יישומה‬ ‫את‬ ‫שיאפשר‬ ‫והאדריכלי‬ ‫בדרום‬ ‫סמוכים‬ ‫פרויקטים‬ ‫בארבעה‬ ‫המוצעת‬ ‫הצפיפות‬ ‫את‬ ‫בחנו‬ ,‫השוואה‬ ‫לשם‬ :‫פתוחים‬ ‫שטחים‬ ‫על‬ ‫חדשה‬ ‫לבניה‬ ‫תכניות‬ ‫הם‬ ‫מהפרויקטים‬ ‫שניים‬ .‫ירושלים‬ ‫מערב‬ ‫ולעומתן‬ ,‫משואה‬ ‫מורדות‬ 12032 ‫מספר‬ ‫ותכנית‬ ,‫מלחה‬ ‫מורדות‬ 12736 ‫מספר‬ ‫תכנית‬ 13434 ‫מספר‬ ‫תכנית‬ :‫הסמוכות‬ ‫בשכונות‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫תכניות‬ ‫הם‬ ‫מהפרויקטים‬ ‫שניים‬ ‫כרגע‬ ‫שהיא‬ 101 - 0109876 ‫מספר‬ ‫ותכנית‬ ,‫יובל‬ ‫קריית‬ ‫בשכונת‬ ‫הציונות‬ ‫ברחוב‬ http://www.moch.gov.il/.4 ‫עמוד‬ ,1999 ‫באוקטובר‬ 13 ,"‫המקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫"האוגדן‬ .15 ‫ליום‬ ‫נכון‬ ,pdf.male_nosah_binuy_pinuy_ogdan/ironit_hitchadshut/SiteCollectionDocuments .2013 ‫בנובמבר‬ 11 ‫יובלים‬ - ‫הפארק‬ ‫"נוף‬ ‫(המכונה‬ ‫גנים‬ ‫עיר‬ ‫בשכונת‬ ‫הנורית‬ ‫ברחוב‬ ‫הכנה‬ ‫בשלבי‬ ,"‫הציפוף‬ ‫"מקדם‬ ‫של‬ ‫השיקול‬ ‫למגבלות‬ ‫כפופות‬ ‫אינן‬ ‫החדשה‬ ‫הבנייה‬ ‫תכניות‬ .)"‫גנים‬ .‫מכתיב‬ ‫זה‬ ‫שמקדם‬ ‫במספרים‬ ‫עמידה‬ ‫מחייבות‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫תכניות‬ ‫ואילו‬ 1 .‫מס‬ ‫טבלה‬ 12032 ‫תכנית‬ ‫משואה‬ ‫מורדות‬ 12736 ‫תכנית‬ ‫מלחה‬ ‫מורדות‬ ‫תכנית‬ -‫פינוי‬ ‫בינוי‬ 13434 ‫רחוב‬ ‫הציונות‬ 101 - 0109876 ‫תכנית‬ ‫בהכנה‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫(״נוף‬ ‫הנורית‬ ‫רחוב‬ )"‫גנים‬ ‫יובלים‬ - ‫הפארק‬ ‫התכנית‬ ‫שטח‬‫דונם‬ 171‫דונם‬ 156‫דונם‬ 22‫דונם‬ 12.65 ‫יח”ד‬ ‫מספר‬493397266408 ‫יח”ד‬ ‫מספר‬ ‫נטו‬ ‫לדונם‬ 10-1211-1926-49‫יח"ד‬ 28-114 ‫(בין‬ 65 )‫לדונם‬ ‫קומות‬ ‫מספר‬ ‫מגורים‬ 6-84-109-1412-26 ‫פינוי-בינוי‬ ‫של‬ ‫בפרויקטים‬ ‫המוצעת‬ ‫הצפיפות‬ ‫כי‬ ‫ללמוד‬ ‫אפשר‬ 1 .‫מס‬ ‫מטבלה‬ ‫לבניה‬ ‫בתכניות‬ ‫כי‬ ‫מניחים‬ ‫אנו‬ .‫החדשה‬ ‫הבניה‬ ‫בתכניות‬ ‫המוצעת‬ ‫מזו‬ ‫בהרבה‬ ‫גבוהה‬ ‫האדריכלי‬ ‫השיקול‬ ‫גם‬ ,‫הלגיטימי‬ ‫הכלכלי‬ ‫השיקול‬ ‫מלבד‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫באים‬ ‫החדשה‬ ‫דמותן‬ ,‫בהשוואה‬ .‫העתידית‬ ‫השכונה‬ ‫של‬ ‫דמותה‬ ‫את‬ ‫מעצבים‬ ‫אשר‬ ,‫החברתי‬ ‫והשיקול‬ ‫השיקול‬ ‫של‬ ‫הגבוה‬ ‫משקלו‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ובראשונה‬ ‫בראש‬ ‫מתעצבת‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫שכונות‬ ‫של‬ ‫לדונם‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫של‬ ‫המרבית‬ ‫הצפיפות‬ ‫כך‬ ‫משום‬ .‫הכלכלי‬ ‫והמרכיב‬ ‫היזמי‬ ‫הצפיפות‬ ‫מאשר‬ ‫מזה‬ ‫למעלה‬ ‫ואף‬ ‫שלושה‬ ,‫שניים‬ ‫פי‬ ‫גבוהה‬ ‫אלה‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫בתכניות‬ .‫הסמוכות‬ ‫מלחה‬ ‫ומורדות‬ ‫משואה‬ ‫מורדות‬ ‫בשכונות‬ ‫המתוכננת‬ ‫המיועדת‬ ‫הצפיפות‬ ‫קביעת‬ ‫בבסיס‬ ‫עמדו‬ ‫אשר‬ ‫השיקולים‬ ‫על‬ ‫להתווכח‬ ‫ניתן‬ ‫להגדלת‬ ‫כיום‬ ‫התכנון‬ ‫מדיניות‬ ‫שמייחסת‬ ‫הרבה‬ ‫לחשיבות‬ ‫בהתייחס‬ .‫החדשות‬ ‫לשכונות‬ ‫לשטח‬ ‫ביחס‬ ‫רבות‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫מספקות‬ ‫אינן‬ ‫אלה‬ ‫תכניות‬ ,‫הדיור‬ ‫יחידות‬ ‫מלאי‬ ,‫מיטבית‬ ‫בצורה‬ ‫לנצלו‬ ‫שיש‬ ‫מוגבל‬ ‫משאב‬ ‫היא‬ ‫הקרקע‬ ‫כאשר‬ .‫תופסות‬ ‫שהן‬ ‫הגדול‬ .‫האלה‬ ‫השכונות‬ ‫שתי‬ ‫את‬ ‫שמאפיינת‬ ‫הנמוכה‬ ‫הצפיפות‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫לשקול‬ ‫מקום‬ ‫יש‬ ‫הצפיפות‬ ‫לבין‬ ‫החדשות‬ ‫בשכונות‬ ‫המתוכננת‬ ‫הצפיפות‬ ‫בין‬ ‫הגדול‬ ‫ההבדל‬ ,‫מזו‬ ‫יתרה‬ ‫הצפויה‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫לגבי‬ ‫שאלות‬ ‫מעלה‬ ‫הסמוכות‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫בשכונות‬ ‫המתוכננת‬ .‫זו‬ ‫צפיפות‬ ‫בשל‬ ‫להיגרם‬ ‫העשויים‬ ‫החברתיים‬ ‫והפערים‬ ,‫אלה‬ ‫בשכונות‬ ,‫גבוהה‬ ‫צפיפות‬ ‫מחייבות‬ 1 .‫מס‬ ‫בטבלה‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫שתכניות‬ ‫בלבד‬ ‫זו‬ ‫לא‬ ‫כה‬ ‫צפיפות‬ ‫לערכי‬ ‫להגיע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫החדשות‬ ‫התכניות‬ ‫משטח‬ ‫בהרבה‬ ‫קטן‬ ‫שטחן‬ ‫גם‬ ‫שייבנו‬ ‫קומות‬ ‫רבי‬ ‫בבניינים‬ ‫הדיור‬ ‫יחידות‬ ‫את‬ ‫לתכנן‬ ‫יש‬ ,‫קטן‬ ‫כה‬ ‫בשטח‬ ‫גבוהים‬ ‫קומות‬ ‫עשר‬ ‫לגובה‬ ‫בניה‬ ‫מייעדות‬ ‫ומשואה‬ ‫מלחה‬ ‫מורדות‬ ‫שכונות‬ .‫רבה‬ ‫בצפיפות‬ ‫למגורים‬ .‫בהרבה‬ ‫גבוה‬ ‫פינוי-בינוי‬ ‫בתכניות‬ ‫הקומות‬ ‫מספר‬ .‫היותר‬ ‫לכל‬ ‫מגורים‬
 • 9. 1617 ‫בפרק‬ ‫יידונו‬ ‫אשר‬ ,‫משמעותיות‬ ‫וחברתיות‬ ‫כלכליות‬ ‫השלכות‬ ‫קומות‬ ‫רבי‬ ‫בבניינים‬ ‫זו‬ ‫קרקע‬ 1 .‫מס‬ ‫(בטבלה‬ ‫הפנויה‬ ‫הקרקע‬ ‫ניצול‬ ‫שאלת‬ ‫גם‬ ‫בהמשך‬ ‫תידון‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫הבא‬ .‫מס‬ ‫שבטבלה‬ ‫בעוד‬ .‫הוותיקות‬ ‫השכונות‬ ‫התחדשות‬ ‫לטובת‬ )‫החדשות‬ ‫לשכונות‬ ‫מיועדת‬ ‫היה‬ ‫שניתן‬ ‫טוענים‬ ‫אנו‬ ,‫קשר‬ ‫כל‬ ‫ביניהם‬ ‫שאין‬ ‫סמוכים‬ ‫פרויקטים‬ ‫ארבעה‬ ‫מצוינים‬ 1 ‫בין‬ ‫יקשור‬ ‫אשר‬ ,‫האזור‬ ‫של‬ ‫כולל‬ ‫תכנון‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הצפיפויות‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫לאיזון‬ ‫להגיע‬ .‫לה‬ ‫הסמוכים‬ ‫קיימים‬ ‫מצוקה‬ ‫מתחמי‬ ‫לבין‬ ‫המדינה‬ ‫בבעלות‬ ‫פנויה‬ ‫קרקע‬ ‫להתחדשות‬ ‫מתחם‬ ‫על‬ ‫הכרזה‬ :‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫מתחמי‬ ‫לדירוג‬ ‫הקריטריונים‬ .2 ‫השקעה‬ ‫דורשים‬ ‫אשר‬ ‫מתחמים‬ ‫לקדם‬ ‫שמטרתם‬ ‫לקריטריונים‬ ‫בכפוף‬ ‫נעשית‬ ‫עירונית‬ ,‫חברתית‬ ‫מבחינה‬ "‫"קשים‬ ‫מתחמים‬ ,‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ .‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫נמוכה‬ ‫ציבורית‬ ‫הקריטריונים‬ ‫מובאים‬ ‫הבאה‬ ‫בטבלה‬ .‫גבוהה‬ ‫עדיפות‬ ‫מקבלים‬ ‫אינם‬ ‫ופיזית‬ ‫כלכלית‬ ‫את‬ ‫מציין‬ ‫האחוזים‬ ‫מספר‬16 .‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫משרד‬ ‫באתר‬ ‫מופיעים‬ ‫שהם‬ ‫כפי‬ ,‫כלשונם‬ :‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫לביצוע‬ ‫כראוי‬ ‫המתחם‬ ‫של‬ ‫דירוגו‬ ‫בקביעת‬ ‫קריטריון‬ ‫כל‬ ‫משקל‬ 2 .‫מס‬ ‫טבלה‬ :‫ומשקלותיהם‬ ‫הקריטריונים‬ ‫שבו‬ ‫למתחם‬ ‫גבוה‬ ‫ציון‬ ‫יינתן‬ .10% – ‫ציבור‬ ‫ובמוסדות‬ ‫בתשתיות‬ ‫השקעות‬ ‫היקף‬ • .‫נמוך‬ ‫ההשקעות‬ ‫היקף‬ ‫של‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫רב‬ ‫מספר‬ ‫לבנות‬ ‫אפשרות‬ :‫הציבורי‬ ‫מההיבט‬ ‫ליישום‬ ‫זמינות‬ • .10% – ‫ציבורית‬ ‫השקעה‬ ‫בלי‬ ‫דיור‬ ‫יחידות‬ ‫ממוצע‬ ‫שבו‬ ‫למתחם‬ ‫גבוה‬ ‫ציון‬ ‫יינתן‬ .40% – :‫הפיזי‬ ‫מההיבט‬ ‫ליישום‬ ‫זמינות‬ • .‫נמוך‬ ‫הוא‬ ‫חדש‬ ‫מבנה‬ ‫להקים‬ ‫כדי‬ ‫לפנותו‬ ‫שנדרש‬ ‫הדיור‬ ‫יחידות‬ ‫תוספת‬ ‫לבין‬ ‫המוצעת‬ ‫הבנייה‬ ‫תוספת‬ ‫בין‬ ‫היחס‬ .40% – ‫הבנייה‬ ‫תוספת‬ ‫היקף‬ • .‫הנדרשת‬ ‫המינימלית‬ ‫הבנייה‬ ‫לפינוי-בינוי‬ ‫מתחם‬ ‫להכרזת‬ ‫הקריטריונים‬ ‫מושפעים‬ ‫כיצד‬ ‫מדגימה‬ ‫זו‬ ‫טבלה‬ ‫ככל‬ ‫נמוכה‬ ‫ציבורית‬ ‫בהשקעה‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫גבוהים‬ ‫בנייה‬ ‫להיקפי‬ ‫להגיע‬ ‫מהשאיפה‬ ‫מהשקעות‬ ‫המדינה‬ ‫הימנעות‬ ‫של‬ ‫מגמה‬ ‫משקף‬ ‫הוא‬ ‫אולם‬ ,‫לגיטימי‬ ‫שיקול‬ ‫זהו‬ .‫האפשר‬ ‫להגיע‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ ‫הבאים‬ ‫בפרקים‬ .‫עירונית‬ ‫להתחדשות‬ ‫הדרושות‬ ‫ציבוריות‬ ‫של‬ ‫משורה‬ ‫חלק‬ ‫רק‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫הכלכלי‬ ‫השיקול‬ ,‫חברתית‬ ‫מבחינה‬ ‫מוצלח‬ ‫לתכנון‬ 2 .‫מס‬ ‫בטבלה‬ .‫להיבנות‬ ‫העתידית‬ ‫בשכונה‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫ישפיעו‬ ‫אשר‬ ‫שיקולים‬ ‫הקריטריונים‬ ‫כאשר‬ ,‫בלעדית‬ ‫חשיבות‬ ‫ולמעשה‬ ,‫רבה‬ ‫חשיבות‬ ‫מקבל‬ ‫הכלכלי‬ ‫השיקול‬ ‫המרכיב‬ .‫סביבתי‬ ‫או‬ ,‫חברתי‬ ,‫אדריכלי‬ :‫אחר‬ ‫מקצועי‬ ‫שיקול‬ ‫כל‬ ‫כוללים‬ ‫אינם‬ ‫ככל‬ ‫גבוה‬ ‫ציפוף‬ ‫לבין‬ ‫ישנים‬ ‫מתחמים‬ ‫שיקום‬ ‫בין‬ ‫קושר‬ ‫אשר‬ ‫הוא‬ ‫בלבד‬ ‫הכלכלי-יזמי‬ .‫האפשר‬ ‫השאיפה‬ :‫הפיזיות‬ ‫התשתיות‬ ‫על‬ ‫וההעמסה‬ ‫הפרוגרמתיים‬ ‫לצרכים‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬ .3 http://www.moch.gov.il/SiteCollectionDocuments/ :‫פינוי-בינוי‬ ‫אוגדן‬ ‫של‬ ‫המקוצר‬ ‫הנוסח‬ .16 .2013 ‫בנובמבר‬ 12 ‫ליום‬ ‫נכון‬ ,34-23 '‫עמ‬ hitchadshut_ironit/ogdan_pinuy_binuy_nosah_male.pdf ‫הציבוריים‬ ‫הצרכים‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫בחשבון‬ ‫להביא‬ ‫צריכה‬ ‫קיימים‬ ‫מתחמים‬ ‫של‬ ‫גבוה‬ ‫לציפוף‬ ‫או‬ ‫שכונה‬ ‫תכנון‬ ‫שבעת‬ ‫בעוד‬ .‫הולם‬ ‫מענה‬ ‫להם‬ ‫לתת‬ ‫ניתן‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫ואשר‬ ,‫שיתווספו‬ ‫גם‬ ‫ויש‬ ‫ציבוריים‬ ‫לצרכים‬ ‫קרקע‬ ‫די‬ ‫להקצות‬ ‫המקרים‬ ‫במרבית‬ ‫ניתן‬ ,‫חדש‬ ‫מתחם‬ ‫האפשרויות‬ ‫ציפוף‬ ‫שעוברת‬ ‫קיימת‬ ‫בשכונה‬ ,‫דרכים‬ ‫כמו‬ ‫תשתיות‬ ‫בתכנון‬ ‫רבה‬ ‫גמישות‬ ‫במיוחד‬ ,‫ניכר‬ ‫ציפוף‬ ‫על‬ ‫שמבוססים‬ ‫פרויקטים‬ ‫לכן‬ .‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫מוגבלות‬ ‫הללו‬ ‫שטח‬ ‫שדורשים‬ ‫פרוגרמתיים‬ ‫בהיבטים‬ ‫למצוקה‬ ‫קרובות‬ ‫לעיתים‬ ‫מביאים‬ ,‫פינוי-בינוי‬ ‫שאיכות‬ ‫הדבר‬ ‫פירוש‬ .‫פתוחים‬ ‫ציבוריים‬ ‫ושטחים‬ ‫בתי-ספר‬ ‫מבני‬ ‫כמו‬ ,‫משמעותי‬ ‫ירודה‬ ‫להיות‬ ‫עלולה‬ ‫שלו‬ ‫הסביבה‬ ‫ובכל‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫שעובר‬ ‫במתחם‬ ‫החיים‬ ‫התדריך‬ ‫(לפי‬ ‫חדשות‬ ‫בשכונות‬ ‫המקובלת‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫מאשר‬ ‫הפרוגרמתי‬ ‫בהיבט‬ ‫יותר‬ ‫ציבוריים‬ ‫שטחים‬ ‫של‬ ‫זה‬ ‫בהיבט‬ ‫לפחות‬ – ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫מאשר‬ ‫ואף‬ 17 )‫הממשלתי‬ ‫ביצוע‬ ‫לפני‬ ‫ובסביבתו‬ ‫במתחם‬ ‫שהייתה‬ – ‫ותנועה‬ ‫תחבורה‬ ‫תשתיות‬ ‫גם‬ ‫רבים‬ ‫ובמקרים‬ .‫פינוי-בינוי‬ ‫של‬ ‫פרויקט‬ ‫חברתי‬ ‫תמהיל‬ ‫ויצירת‬ ‫עירוני‬ ‫ציפוף‬ ‫סבורים‬ ‫אנו‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ .‫ופרוגרמתיות‬ ‫חברתיות‬ ‫לבעיות‬ ‫לגרום‬ ‫איפה‬ ‫עלולה‬ ‫צפיפות-יתר‬ .‫אינטנסיבית‬ ‫אורבאנית‬ ‫סביבה‬ ‫ליצירת‬ ‫חשוב‬ ‫אמצעי‬ ‫הוא‬ ‫ואחראי‬ ‫מתון‬ ‫ציפוף‬ ‫כי‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬ ,‫קיימים‬ ‫עירוניים‬ ‫במתחמים‬ ‫חדשות‬ ‫דירות‬ ‫להוספת‬ ‫יתרונות‬ ‫יש‬ ‫כך‬ ‫משום‬ .‫הקיימים‬ ‫בתושבים‬ ‫התחשבות‬ ‫ותוך‬ ,‫ולתשתיות‬ ‫פרוגרמתיים‬ ‫לצרכים‬ ‫הולם‬ ‫מענה‬ ‫חדשה‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫כניסתה‬ ‫ותעודד‬ ‫תאפשר‬ ‫חדשות‬ ‫דירות‬ ‫בניית‬ ,‫כאלה‬ ‫בתנאים‬ ‫הדיור‬ ‫למדיניות‬ ‫הנוגע‬ ‫בפרק‬ ‫בהרחבה‬ ‫יידון‬ ‫זה‬ ‫(נושא‬ ‫חברתי‬ ‫תמהיל‬ ‫ויצירת‬ ‫למתחם‬ .)‫אחרות‬ ‫בארצות‬ ‫בעת‬ ‫בחשבון‬ ‫להביאו‬ ‫שיש‬ ‫מורכב‬ ‫נושא‬ ‫היא‬ ‫למתחם‬ ‫חדשה‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫כניסת‬ ‫כניסת‬ ‫כי‬ ‫חשש‬ ‫קיים‬ ,‫חברתי‬ ‫תמהיל‬ ‫של‬ ‫היתרונות‬ ‫לצד‬ .‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫תכנון‬ ‫הקיימת‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫לדחיקה‬ ‫תגרום‬ ‫שהתחדש‬ ‫קיים‬ ‫למתחם‬ ‫חדשה‬ ‫אוכלוסייה‬ .)'‫ג‬ ‫בפרק‬ ‫בהרחבה‬ ‫הוא‬ ‫אף‬ ‫יידון‬ ‫זה‬ ‫(מונח‬ ‫ג'נטריפיקציה‬ ‫של‬ ‫ולתהליך‬ ‫במקום‬ ‫(דיירים‬ ‫דירות‬ ‫שוכרי‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫דירות‬ ‫בעלי‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫כוללת‬ ‫הקיימת‬ ‫האוכלוסייה‬ ,‫ציבורי‬ ‫דיור‬ ‫ודיירי‬ ‫הזהב‬ ‫גיל‬ ‫בתי‬ ‫דיירי‬ ‫וכן‬ ,)‫רגילה‬ ‫בשכירות‬ ‫ודיירים‬ ‫מוגנים‬ .‫הוריו‬ ‫עם‬ ‫גר‬ ‫שעוד‬ ‫הצעיר‬ ‫הדור‬ ‫את‬ ‫וגם‬ ,‫תקני‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫פורמאלי‬ ‫לא‬ ‫בדיור‬ ‫דיירים‬ ‫כי‬ ‫לדאוג‬ ‫יש‬ ,‫ג'נטריפיקציה‬ ‫הליכי‬ ‫למנוע‬ ‫זאת‬ ‫ועם‬ ‫חברתי‬ ‫תמהיל‬ ‫ליצור‬ ‫כדי‬ ‫ההתחדשות‬ ‫הליכי‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫בה‬ ‫להישאר‬ ‫יוכלו‬ ‫וותיקה‬ ‫בשכונה‬ ‫המתגוררים‬ ‫דיירים‬ ‫ליכולותיהם‬ ‫המותאם‬ ‫דיור‬ ‫של‬ ‫מלאי‬ ‫יהיה‬ ‫במתחם‬ ‫כי‬ ‫לוודא‬ ‫יש‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ .‫העירונית‬ ‫לאור‬ ‫במיוחד‬ ‫חשובה‬ ‫זו‬ ‫נקודה‬ .‫מפוקח‬ ‫שמחירו‬ ,‫אלה‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫של‬ ‫הכלכליות‬ ‫מלאי‬ ‫לצמצום‬ ‫גורמת‬ ,‫פינוי-בינוי‬ ‫במסלול‬ ‫במיוחד‬ ,‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫כי‬ ‫העובדה‬ ‫לטובת‬ ,‫הציבורי‬ ‫והדיור‬ ‫להשכרה‬ ‫הזול‬ ‫הדיור‬ ‫מאגר‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ,‫הקיים‬ ‫הזול‬ ‫הדיור‬ .‫יוקרה‬ ‫דיור‬ ‫ואף‬ ‫יותר‬ ‫יקר‬ ‫דיור‬ ‫ראוי‬ .‫דירות‬ ‫גדלי‬ ‫של‬ ‫מגוון‬ ‫תכנון‬ ‫הוא‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫תמהיל‬ ‫ביצירת‬ ‫חשוב‬ ‫כלי‬ )‫שהוא‬ ‫סוג‬ ‫(מכל‬ ‫עירונית‬ ‫התחדשות‬ ‫בפרויקט‬ ‫ובמיוחד‬ ‫בניה‬ ‫פרויקט‬ ‫בכל‬ ‫לכלול‬ ‫משרד‬ ,‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫בשיתוף‬ ‫הוכן‬ .‫ציבור‬ ‫לצרכי‬ ‫קרקע‬ ‫להקצאת‬ ‫תכנון‬ ‫תדריך‬ .)2005( ‫ואחרים‬ ‫רפאל‬ ‫ירון‬ .17 .)‫(ע"ר‬ ‫ורווחה‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות‬ ‫ופיתוח‬ ‫למחקר‬ ‫המכון‬ ‫הוצאת‬ .‫האוצר‬ ‫משרד‬ ,‫והשיכון‬ ‫הבינוי‬ ‫משרד‬ ,‫הפנים‬