Publicidad

Biologia i geologia 1r batxillerat

adaura
15 de Sep de 2013
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Biologia i geologia 1r batxillerat

  1. BIOLOGIA i GEOLOGIA curs 2013-14
  2. - Professora: Andrea Daura Tur - Dies de classes: -Dilluns, 11’05-12’00h -Dimarts, 11’05-12’00h -Dimecres, 8’55-9’50h -Divendres, 11-05-12’00h -Lloc: LABORATORI DE BIOLOGIA
  3. Normes i instruccions de l‘ASSIGNATURA: -Assitència a classe és imprescindible per aprovar l‘assignatura - El llibre de text és: Biologia i Geologia de 1r batxillerat, Santillana, Projecte del Saber -Cal tenir una llibreta o quadern de classe per prendre apunts diàriament i realitzar les tasques encomanades -Usarem bolis blaus, negres i vermells per corregir. Es dibuixos es faran a llapis. -Els treballs són obligatoris
  4. - UNITATS DIDÀCTIQUES: - Els blocs de continguts es desenvoluparan en les següents unitats didàctiques distribuïdes de la següent manera: PRIMER TRIMESTRE:   Unitat 1: L‘estudi dels éssers vius Unitat 2: La diversitat dels éssers vius Unitat 3:La classificació dels éssers vius Unitat 4:L’organització i estructura dels éssers vius Unitat 11:La nutrició de les plantes Unitat 12:La relació i la reproducció de les plantes  
  5. SEGON TRIMESTRE: Unitat 5:La nutrició dels animals. L’aparell digestiu Unitat 6: La nutrició dels animals. L’aparell circulatori Unitat 7:La nutrició dels animals. L’aparell respiratori i excretor Unitat 8:La funció de relació en els animals. Receptors i efectors Unitat 9:La coordinació nerviosa i hormonal dels animals Unitat10:La reproducció dels animals
  6. TERCER TRIMESTRE: Unitat 13:L’estudi del nostre planeta Unitat 14:L’estructura del planeta Terra Unitat 15:La dinàmica litosfèrica Unitat 16:Els processos interns. Magmatisme, metamorfisme Unitat 17:La petrogènesi i els processos geològics externs Unitat 18:La història del nostre planeta  
  7. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ:   La matèria de Biologia i Geologia de 1r de batxillerat es qualificarà emprant els següents instruments d’avaluació: - Proves escrites, les quals comptaran un 80% de la nota. A més a més per a poder realitzar la mitjana amb la resta de proves escrites cal obtenir com a mínim un 3,5. Els exàmens no realitzats sense justificar comptaran com un zero, i per tant, pot fer suspendre l’avaluació. Es decisió del professorat responsable el repetir o no l’examen. Si l’alumnat presenta moltes faltes d’ortografia se li pot baixar la nota fins a un 10%.
  8. Pràctiques de laboratori, treballs i exposicions orals, activitats de classe, deures, quadern, etc. representaran un 20% de la nota.   A més a més l’actitud i l’interès per la matèria es tindrà en compte en l‘avaluació de qualsevol d’aquests apartats. El lliurament amb retard de qualsevol de les tasques anteriors també poden baixar la nota.   - Es realitzaran proves escrites per recuperar els trimestres només si així ho considera el professorat responsable de l’assignatura ja que si s’aprova l’examen final de curs es pot aprovar qualsevol avaluació anteriorment suspesa. Si no és així, ho podrà recuperar a la prova extraordinària de setembre.
  9. - Qualsevol inquietud o proposta serà rebuda gratament -Esper que us agradi i que treballem a gust tots. Molts ànims i estudiau molt!!
  10. - Qualsevol inquietud o proposta serà rebuda gratament -Esper que us agradi i que treballem a gust tots. Molts ànims i estudiau molt!!
Publicidad