Publicidad
Fitxa del curs
Fitxa del curs
Próximo SlideShare
Presentació VPMPresentació VPM
Cargando en ... 3
1 de 2
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Fitxa del curs

  1. Eines per a l’aprenentatge i millora del català en modalitat e-learning Parlem en línia CURS DE CATALÀ NIVELL A ELEMENTAL (MODALITAT E-LEARNING): El curs “Aprenem en línia” va dirigit a persones que ja dominen la llengua oral a un grau d’usuari, i que busquen aprendre a expressar-se de manera oral i escrita en una varietat estàndard i en diferents registres, de manera correcta i amb fluïdesa perquè pugui ser comprensible per al receptor i amb una correcció i coherència acceptable.  Destinataris: El curs està dirigit a persones adultes que volen consolidar i ampliar les habilitats lingüístiques en català (adquirir fluïdesa i vocabulari, conèixer la normativa i l’ús correcte de la llengua, entre d’altres) per tenir la capacitat d’adaptar-se a qualsevol situació comunicativa. Aquestes persones han de: ● Estar en possessió del Certificat de nivell bàsic (A bàsic) o tenir les nocions bàsiques de català necessàries per superar una prova de nivell per accedir al curs. ● Tenir coneixements bàsics d’informàtica (a nivell usuari) per poder utilitzar la plataforma educativa amb comoditat.  Objectius: a. Comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. b. Fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. c. Produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal. d. Descriure fets, experiències, somnis, desitjos i propòsits, i justificar les pròpies opinions de manera breu. e. Redactar textos no gaire complexos, produïts en situacions comunicatives properes, en el registre adequat a les situacions familiars o socials. f. Adquirir el vocabulari i les estructures lingüístiques relatives als contextos dels nous àmbits d'ús de la llengua (laborals, culturals…). 1
  2. Eines per a l’aprenentatge i millora del català en modalitat e-learning Parlem en línia  Programa: ● Bloc 0: Introducció a la plataforma educativa ● Bloc 1: Funcions generals de la llengua ● Bloc 2: Nocions específiques ● Bloc 3: Components gramaticals ● Bloc 4: Components textuals  Metodologia: ● Modalitat e-learning. ● Avaluació continuada a través d’activitats. ● Atenció personalitzada. ● Tutorització en línia. ● Recursos en línia: pàgines web, lectures, exercicis,... Per a cada unitat, l’alumne podrà descarregar-se la plataforma virtuals la documentació necessària per al seguiment del curs així com consultar els diferents recursos on-line que li facilitarà el professor.  Formadors: Personal docent de cursos de català dels centres d’adults dependents del Departament d’Ensenyament de la Generalitat Catalana.  Condicions: ● Dates: d’octubre de 2014 a juny de 2015 ● Durada:140 hores (càrrega lectiva de 4 hores a la setmana). ● Abans de formalitzar la matrícula es requerirà la realització d’una avaluació inicial.  Reconeixement: Les persones que superin el curs obtindran el Certificat de nivell A elemental. 2
Publicidad