Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Rancangan pengajaran mrsm 2012

1.435 visualizaciones

Publicado el

pendidikan

 • Sé el primero en comentar

Rancangan pengajaran mrsm 2012

 1. 1. MAJLIS AMANAH RAKYAT FAIL PERSEDIAAN MENGAJAR MAKTAB RENDAH SAINS MARA Nama : MRSM: Bahagian Pendidikan Menengah (BPM)
 2. 2. Petikan daripada: PERATURAN PERATURAN PENDIDIKAN‐ (KURIKULUM KEBANGSAAN) 1997* 8. Buku rekod guru. Seseorang guru dalam suatu sekolah, kecuali sekolah gaya pos atau pusat pendidikan jarak jauh, hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat daripada hari akhir persekolahan setiap minggu dalam suatu penggal persekolahan, bahagian atau bahagian‐bahagian sukatan pelajaran yang diluluskan yang akan diajar pada minggu berikutnya berkaitan dengan suatu mata pelajaran, dan buku rekod hendaklah dengan serta‐merta diadakan untuk pemeriksaan oleh Ketua Pendaftar. Seseorang guru hendaklah mengajar mengikut suatu sukatan pelajaran yang diluluskan dan suatu jadual waktu yang diluluskan dan mana‐mana guru yang mengajar murid atau mana‐mana orang yang membenarkan seseorang guru mengajar murid melainkan daripada mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan atau jadual
 3. 3. waktu yang diluluskan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda TIDAK MELEBIHI LIMA RIBU RINGGIT ATAU DIPENJARAKAN SELAMA TEMPOH TIDAK MELEBIHI TIGA BULAN ATAU KEDUA‐DUANYA. Seseorang guru besar, pengetua atau guru yang melanggar peraturan 6, 7, 8, 9 atau 10 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh DIDENDA TIDAK MELEBIHI LIMA RATUS RINGGIT.
 4. 4. KANDUNGAN A REKOD SEMAKAN FAIL PERSEDIAAN MENGAJAR B REKOD PENCERAPAN i. SALINAN BORANG OMR ii. ULASAN PENCERAPAN C BUTIR-BUTIR DIRI GURU D SISTEM PENDIDIKAN MRSM E KALENDAR MAKTAB F PELAN STRATEGIK MRSM & PELAN TINDAKAN G JADUAL WAKTU GURU H HURAIAN SUKATAN PELAJARAN I SKEMA KERJA TAHUNAN J SKEMA KERJA SUBJEK KHAS K RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN L SKEMA KERJA KURSUS KOKURIKULUM M CATATAN KERJA MINGGUAN N REKOD KEDATANGAN PELAJAR O REKOD UJIAN FORMATIF P SASARAN UJIAN / PEPERIKSAAN Q REKOD MARKAH PELAJAR R INTERVENSI
 5. 5. A REKOD SEMAKAN FAIL PERSEDIAAN MENGAJAR Bil Tarikh Nama Penyemak Ulasan Tandatangan
 6. 6. B REKOD PENCERAPAN i. SALINAN BORANG OMR ii. ULASAN PENCERAPAN
 7. 7. B ULASAN PENCERAPAN NAMA GURU: JABATAN / UNIT: KELAS: TARIKH: MASA: KEKUATAN KELEMAHAN CATATAN / CADANGAN
 8. 8. B BUTIR – BUTIR DIRI GURU Nama : …………………………………………………………………………………………... No Kad Pengenalan : ………………………....… Jantina : ……………………… No. Gaji : …………....… Gred Gaji : .…………. Tempat Lahir : …………………..... Tarikh mula berkhidmat dengan MARA : ………………….. Tarikh mula berkhidmat di MRSM ini : ………………….. Tarikh disahkan dalam jawatan : ………………….. Tarikh kenaikan gaji : ......……………………………… Alamat kediaman sekarang : …………………………………………………………………………………............... ……………………………………………………………………………………………. No telefon : ……………………….. ( R ) ………………………… ( H/P ) E-mel : …………………………………………… Kelulusan Ijazah / Diploma Pengkhususan Institusi Tahun
 9. 9. B Pengalaman Mengajar Sekolah / MRSM Subjek Tingkatan Tahun Kursus / Seminar / Bengkel yang telah dihadiri pada tahun semasa Tarikh Kursus / Seminar / Bengkel Anjuran *Jika ruang yang disediakan tidak mencukupi, sila buat lampiran. Tugas – tugas yang disandang pada tahun semasa Di MRSM Bil. Jawatan Di luar MRSM Bil. Jawatan
 10. 10. D SISTEM PENDIDIKAN MRSM Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Falsafah Pendidikan MRSM Sistem pendidikan MRSM adalah suatu usaha yang berterusan, dinamik, dan saintifik untuk mempertingkatkan kualiti kepada diri sendiri, masyarakat, negara dan Tuhan. Kami juga yakin bahawa maktab yang berkualiti dan cemerlang sentiasa peka dan komited kepada usaha-usaha meningkatkan kualiti, produktiviti, kecemerlangan, penyuburan dan pengembangan potensi, kepimpinan, dan kreativiti. Sesungguhnya setiap pelajar adalah unik, istimewa, dan berpotensi tinggi untuk terus maju dalam mencipta kecemerlangan. Visi Menjadi pusat kecemerlangan pendidikan yang inovatif dan bertaraf dunia. Misi Menyediakan pelajar Bumiputera yang berpotensi tinggi dalam bidang Sains dan Teknologi. Nilai Teras S - Saintifik I - Independen K - Kreatif A - Amanah P - Patriotik
 11. 11. D D
 12. 12. E KALENDAR MAKTAB RENDAH SAINS MARA E
 13. 13. F PELAN STRATEGIK MRSM & PELAN TINDAKAN F
 14. 14. G JADUAL WAKTU GURU HARI/MASA M I N G G U A AHAD R E H A T R E H A T R E H A T ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU M I N G G U B AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU SUBJEK : KELAS : JUMLAH WAKTU MENGAJAR SEMINGGU : G
 15. 15. H HURAIAN SUKATAN PELAJARAN SUBJEK: .…………. TINGKATAN:
 16. 16. I SKEMA KERJA TAHUNAN SUBJEK ………………… Minggu Tajuk
 17. 17. J SKEMA KERJA SUBJEK KHAS NAMA SUBJEK KHAS : ……………………………. Minggu Tajuk
 18. 18. K RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tingkatan Tarikh Masa Tempat Kehadiran Tajuk / Tema : Objektif Pembelajaran: Hasil Pembelajaran : Aktiviti: LANGKAH AKTIVITI P&P PENILAIAN FORMATIF CATATAN BBM
 19. 19. K Fokus Bahasa : Pedagogi: Kontekstual Kecerdasan pelbagai Inkuiri & penemuan Belajar cara belajar Pembelajaran masteri Akses kendiri Kemahiran berfikir Kajian masa depan Konstruktivisme Teknik: Kerja berkumpulan Simulasi Carian maklumat Perbincangan Ceramah Tonton tv Amali Rujukan Main peranan Kuiz Catat nota Huraian Lawatan Pembelajaran koperatif Demonstrasi Penyelesaian masalah Bahan / alat bantu mengajar Pengajaran secara modular Sumbang saran Teknologi maklumat & telekomunikasi (ICT) Kajian Latihan Mesin OHP Projek Nilai: Yakin & berdikari Baik & penyayang Kejujuran Rasional Bertanggungjawab Bekerjasama Adil & telus Tekun & sabar Sistematik Fleksibel & berfikiran terbuka Semangat bermasyarakat Berani mencuba Kesederhanaan Patriotisme Bermatlamat Saling menghormati Kebersihan fizikal & mental Bersyukur & berterima kasih Sopan & tertib Refleksi: Catatan:
 20. 20. K DAILY LESSON PLAN Class Date Time Venue Attendance Topic / Theme: Learning Objectives: Learning Outcomes: Activities: STEPS T&L ACTIVITIES FORMATIVE EVALUATION NOTES TEACHING AIDS
 21. 21. K Language Focus: Pedagogy: Contextual Multiple Intelligent Inquiry -Discovery (ID) Learning how to learn Mastery learning Self excess Thinking skill Future study Constructivism Technique Group work Simulation Finding information Discussion Lecture Watching TV Experiment Reference Role play Quiz Taking note Explanation A visit cooperative learning Demonstration Problem solving Teaching aids Teaching using module Brain storm Information communication technology (ICT) Research Exercise OHP machine Project Values: Confident & independent Kind & loving Honest Rational Responsible Cooperative Fair and impartial Hardworking & patient Systematic Flexible and open- minded Community spirit Dare to try Moderate Patriotism Objective Respect each other clean physical & mental Appreciating & Thankful Courteous Reflection: Remarks:
 22. 22. K SKEMA KERJA KURSUS KOKURIKULUM NAMA KURSUS : …………………......................... SEMESTER: ……...... Minggu Tajuk
 23. 23. M CATATAN KERJA MINGGUAN Minggu:……………………… Tarikh :……………….hingga……………… Tarikh Masa Aktiviti ( Akademik / Kokurikulum / Mesyuarat / Lain-lain ) Disemak oleh: ---------------------------------------------------- Tandatangan Jawatan: Tarikh: Disahkan oleh: --------------------------------------------------- Tandatangan Jawatan: Tarikh:
 24. 24. N REKOD KEDATANGAN PELAJAR
 25. 25. O REKOD UJIAN FORMATIF O
 26. 26. P SASARAN UJIAN / PEPERIKSAAN P
 27. 27. Q REKOD MARKAH PELAJAR Q
 28. 28. R INTERVENSI Nama Pelajar: Tingkatan: No. maktab: Homeroom: Cabaran: BIL TARIKH INISIATIF ULASAN
 29. 29. R

×