Dari - Letter of Jeremiah.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher en Filipino Tracts and Literature Society Inc.

The Letter of Jeremiah, also known as the Epistle of Jeremiah, is a deuterocanonical book of the Old Testament; this letter is attributed to Jeremiah to the Jews who were about to be carried away as captives to Babylon by Nebuchadnezzar.

Dari - Letter of Jeremiah.pdf
‫فصل‬
‫اول‬
1
‫یک‬
‫نسخه‬
‫از‬
‫یک‬
،‫حماسه‬
‫که‬
‫جرمی‬
‫برای‬
‫آنها‬
‫که‬
‫قرار‬
‫بود‬
‫به‬
‫رهبری‬
‫اسیران‬
‫به‬
‫بابل‬
‫توسط‬
‫پادشاه‬
‫بابل‬
،‫فرستاده‬
‫به‬
‫آنها‬
،‫گواهی‬
‫آن‬
‫را‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫او‬
‫را‬
‫از‬
‫خدا‬
‫فرمان‬
‫داده‬
.‫شد‬
2
‫به‬
‫دلیل‬
‫جنایاتی‬
‫که‬
‫شما‬
‫در‬
‫برابر‬
‫خدا‬
‫مرتکب‬
‫شده‬
،‫اند‬
‫شما‬
‫باید‬
‫به‬
‫دور‬
‫اسیران‬
‫به‬
‫بابل‬
‫توسط‬
Nabuchodonosor
‫پادشاه‬
‫بابل‬
‫به‬
.‫رهبری‬
3
‫پس‬
‫وقتی‬
‫به‬
‫بابل‬
‫می‬
،‫آیید‬
‫سال‬
‫های‬
‫زیادی‬
‫در‬
‫آنجا‬
‫خواهید‬
‫ماند‬
‫و‬
‫برای‬
‫یک‬
‫فصل‬
‫طوالنی‬
‫یعنی‬
‫هفت‬
:‫نسل‬
‫و‬
‫بعد‬
‫از‬
‫آن‬
‫شما‬
‫را‬
‫با‬
‫آرامش‬
‫از‬
‫این‬
‫پس‬
‫دور‬
‫می‬
.‫کنم‬
4
‫شما‬
‫باید‬
‫در‬
‫بابل‬
‫خدایان‬
،‫نقره‬
‫و‬
‫از‬
،‫طال‬
‫و‬
‫از‬
،‫چوب‬
‫بر‬
‫شانه‬
،‫ها‬
‫که‬
‫باعث‬
‫می‬
‫شود‬
‫ملت‬
‫ها‬
‫به‬
‫ترس‬
‫را‬
.‫ببینید‬
5
‫مراقب‬
‫باشید‬
‫که‬
‫شما‬
‫در‬
‫هیچ‬
‫عاقالنه‬
‫می‬
‫خواهم‬
‫به‬
‫غریبه‬
،‫ها‬
‫نه‬
‫شما‬
‫و‬
‫از‬
،‫آنها‬
‫هنگامی‬
‫که‬
‫شما‬
‫را‬
‫ببینید‬
‫بسیاری‬
‫قبل‬
‫از‬
‫آنها‬
‫و‬
‫پشت‬
‫سر‬
،‫آنها‬
‫آنها‬
‫را‬
.‫عبادت‬
6
‫اما‬
‫بگویید‬
‫شما‬
‫در‬
‫قلب‬
،‫شما‬
‫ای‬
،‫پروردگار‬
‫ما‬
‫باید‬
‫شما‬
‫را‬
.‫عبادت‬
7
‫برای‬
‫فرشته‬
‫معدن‬
‫با‬
‫شما‬
،‫است‬
‫و‬
‫من‬
‫خودم‬
‫مراقبت‬
‫از‬
‫روح‬
‫خود‬
.‫را‬
8
‫همانطور‬
‫که‬
‫برای‬
‫زبان‬
‫خود‬
,‫را‬
‫آن‬
‫است‬
‫که‬
‫توسط‬
‫کار‬
,‫پرداخت‬
‫و‬
‫آنها‬
‫خود‬
‫را‬
‫طال‬
‫کاری‬
‫شده‬
‫و‬
‫گذاشته‬
‫بیش‬
‫از‬
‫با‬
;‫نقره‬
‫اما‬
‫آنها‬
‫هستند‬
‫اما‬
،‫نادرست‬
‫و‬
‫نمی‬
‫تواند‬
‫صحبت‬
‫می‬
.‫کنند‬
9
‫و‬
‫گرفتن‬
،‫طال‬
‫آن‬
‫را‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫برای‬
‫یک‬
‫باکره‬
‫که‬
‫عشق‬
‫به‬
،‫همجنسگرا‬
‫آنها‬
‫تاج‬
‫برای‬
‫سر‬
‫خدایان‬
‫خود‬
.‫را‬
10
‫گاهی‬
‫اوقات‬
‫نیز‬
‫کشیش‬
‫از‬
‫خدایان‬
‫خود‬
‫را‬
‫انتقال‬
‫طال‬
‫و‬
،‫نقره‬
‫و‬
‫آن‬
‫را‬
‫بر‬
.‫خود‬
11
،‫بله‬
‫آنها‬
‫را‬
‫به‬
‫آن‬
‫را‬
‫به‬
harlots
،‫مشترک‬
‫و‬
‫عرشه‬
‫آنها‬
‫را‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫مردان‬
‫با‬
،‫لباس‬
‫خدایان‬
،‫نقره‬
‫و‬
‫خدایان‬
،‫طال‬
‫و‬
.‫چوب‬
12
‫هنوز‬
‫نمی‬
‫تواند‬
‫این‬
‫خدایان‬
‫خود‬
‫را‬
‫از‬
‫زنگ‬
‫و‬
‫شب‬
‫زنده‬
‫دار‬
,‫نجات‬
‫هر‬
‫چند‬
‫آنها‬
‫را‬
‫با‬
‫تابش‬
‫بنفش‬
‫پوشیده‬
.‫شده‬
13
‫آنها‬
‫پاک‬
‫کردن‬
‫چهره‬
‫خود‬
‫را‬
‫به‬
‫دلیل‬
‫گرد‬
‫و‬
‫غبار‬
،‫معبد‬
‫زمانی‬
‫که‬
‫بسیار‬
‫بر‬
‫آنها‬
‫وجود‬
.‫دارد‬
14
‫و‬
‫او‬
‫که‬
‫نمی‬
‫تواند‬
‫به‬
‫مرگ‬
‫قرار‬
‫داده‬
‫است‬
‫که‬
‫او‬
‫را‬
‫توهین‬
‫نگه‬
‫داشتن‬
‫یک‬
،‫تردید‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫اینکه‬
‫او‬
‫یک‬
‫قاضی‬
‫کشور‬
.‫بود‬
15
‫او‬
‫نیز‬
‫در‬
‫دست‬
‫راست‬
‫خود‬
‫را‬
‫یک‬
‫گن‬
‫و‬
:‫تبر‬
‫اما‬
‫می‬
‫تواند‬
‫خود‬
‫را‬
‫از‬
‫جنگ‬
‫و‬
‫دزدان‬
‫تحویل‬
.‫نمی‬
16
‫به‬
‫همین‬
‫دلیل‬
‫آنها‬
‫شناخته‬
‫شده‬
‫به‬
‫خدایان‬
:‫نیست‬
‫بنابراین‬
‫آنها‬
‫را‬
‫نمی‬
.‫ترسند‬
17
‫برای‬
‫مانند‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫یک‬
‫کشتی‬
‫است‬
‫که‬
‫یک‬
‫مرد‬
‫استفاده‬
‫از‬
‫هیچ‬
‫چیز‬
‫ارزش‬
‫زمانی‬
‫که‬
‫آن‬
‫را‬
‫شکسته‬
;‫است‬
‫پس‬
‫با‬
‫خدایان‬
‫خود‬
:‫است‬
‫وقتی‬
‫در‬
‫معبد‬
‫قرار‬
‫می‬
،‫دهند‬
‫چشمان‬
‫آن‬
‫ها‬
‫پر‬
‫از‬
‫گرد‬
‫و‬
‫غبار‬
‫از‬
‫پای‬
‫آن‬
‫ها‬
‫می‬
.‫شود‬
18
‫و‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫درها‬
‫مطمئن‬
‫شوید‬
‫که‬
‫در‬
‫هر‬
‫طرف‬
‫بر‬
‫او‬
‫ساخته‬
‫شده‬
‫است‬
‫که‬
‫توهین‬
‫به‬
,‫پادشاه‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫متعهد‬
‫به‬
‫رنج‬
‫می‬
‫برند‬
:‫مرگ‬
‫حتی‬
‫تا‬
‫کشیش‬
‫ها‬
‫را‬
‫به‬
‫سرعت‬
‫درهای‬
‫خود‬
‫را‬
‫با‬
,‫درب‬
‫با‬
,‫قفل‬
‫و‬
,‫میله‬
‫اسرع‬
‫وقت‬
‫خدایان‬
‫خود‬
‫را‬
‫با‬
‫سارق‬
‫مسلح‬
.‫خراب‬
19
‫آنها‬
‫آنها‬
‫را‬
‫شمع‬
،‫روشن‬
،‫بله‬
‫بیش‬
‫از‬
،‫خود‬
‫که‬
‫در‬
‫آن‬
‫آنها‬
‫می‬
‫توانند‬
‫یکی‬
‫را‬
.‫ببینید‬
20
‫آنها‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫یکی‬
‫از‬
‫تیغ‬
‫های‬
‫معبد‬
,‫هستند‬
‫با‬
‫این‬
‫حال‬
‫آنها‬
‫می‬
‫گویند‬
‫قلب‬
‫خود‬
‫را‬
‫بر‬
‫چیزهایی‬
‫خزنده‬
‫از‬
‫زمین‬
gnawed
;
‫و‬
‫وقتی‬
‫آنها‬
‫و‬
‫لباس‬
‫های‬
‫خود‬
‫را‬
،‫بخورند‬
‫آن‬
‫را‬
‫احساس‬
‫نمی‬
.‫کنند‬
21
‫چهره‬
‫خود‬
‫را‬
‫از‬
‫طریق‬
‫دود‬
‫که‬
‫از‬
‫معبد‬
‫بیرون‬
‫می‬
‫آیند‬
‫سیاه‬
‫و‬
.‫سفید‬
22
‫بر‬
‫بدن‬
‫و‬
‫سر‬
‫خود‬
‫را‬
‫نشستن‬
،‫خفاش‬
،‫بلع‬
‫و‬
،‫پرندگان‬
‫و‬
‫گربه‬
.‫نیز‬
23
‫توسط‬
‫این‬
‫شما‬
‫ممکن‬
‫است‬
‫بدانید‬
‫که‬
‫آنها‬
‫هیچ‬
:‫خدایان‬
‫بنابراین‬
‫آنها‬
‫را‬
‫ترس‬
.‫نیست‬
24
‫با‬
‫وجود‬
‫طال‬
‫است‬
‫که‬
‫در‬
‫مورد‬
‫آنها‬
‫را‬
‫به‬
‫آنها‬
،‫زیبا‬
‫به‬
‫جز‬
‫آنها‬
‫پاک‬
‫کردن‬
،‫زنگ‬
‫آنها‬
‫نمی‬
:‫درخشند‬
‫برای‬
‫نه‬
‫زمانی‬
‫که‬
‫آنها‬
‫مگس‬
‫بودند‬
‫آن‬
‫را‬
.‫احساس‬
25
‫چیزهایی‬
‫که‬
‫در‬
‫آن‬
‫هیچ‬
‫نفس‬
‫وجود‬
‫دارد‬
‫برای‬
‫قیمت‬
‫باال‬
‫ترین‬
‫خریداری‬
‫شده‬
.‫است‬
26
‫آنها‬
‫بر‬
‫شانه‬
‫ها‬
‫منتقل‬
‫می‬
،‫شوند‬
‫داشتن‬
‫هیچ‬
‫پا‬
‫به‬
‫همین‬
‫دلیل‬
‫آنها‬
‫را‬
‫به‬
‫مردان‬
‫اعالم‬
‫می‬
‫کنند‬
‫که‬
‫آنها‬
‫هیچ‬
‫چیز‬
.‫ارزش‬
27
‫آنها‬
‫همچنین‬
‫که‬
‫به‬
‫آنها‬
‫خدمت‬
‫می‬
‫کنند‬
‫شرمنده‬
:‫هستند‬
‫زیرا‬
‫اگر‬
‫آنها‬
‫در‬
‫هر‬
‫زمان‬
‫به‬
‫زمین‬
،‫بیفتند‬
‫نمی‬
‫توانند‬
‫دوباره‬
‫از‬
‫خود‬
‫باال‬
:‫بروند‬
،‫نه‬
‫اگر‬
‫کسی‬
‫آنها‬
‫را‬
‫درست‬
‫تنظیم‬
،‫کند‬
‫نمی‬
‫تواند‬
‫از‬
‫خود‬
‫حرکت‬
:‫کند‬
،‫نه‬
‫اگر‬
‫آنها‬
‫تعظیم‬
،‫شوند‬
‫نمی‬
‫توانند‬
‫خود‬
‫را‬
‫راست‬
:‫کنند‬
‫اما‬
‫آنها‬
‫پیش‬
‫از‬
‫آنها‬
‫هدایایی‬
‫را‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫مردان‬
‫مرده‬
‫تعیین‬
‫می‬
.‫کنند‬
28
‫همانطور‬
‫که‬
‫برای‬
‫چیزهایی‬
‫که‬
‫به‬
‫آنها‬
,‫قربانی‬
‫کشیش‬
‫خود‬
‫را‬
‫به‬
‫فروش‬
‫و‬
‫سوء‬
;‫استفاده‬
‫به‬
‫مانند‬
‫رفتار‬
‫همسران‬
‫خود‬
‫را‬
‫دراز‬
‫کردن‬
‫بخشی‬
‫از‬
‫آن‬
‫در‬
;‫نمک‬
‫اما‬
‫به‬
‫فقرا‬
‫و‬
‫نادارها‬
‫چیزی‬
‫از‬
‫آن‬
‫نمی‬
.‫دهد‬
29
‫زن‬
‫و‬
‫زن‬
‫قاعدگ‬
‫در‬
‫کودکان‬
‫فداکاری‬
‫های‬
‫خود‬
‫را‬
‫می‬
:‫بینند‬
‫با‬
‫این‬
‫چیزها‬
‫ممکن‬
‫است‬
‫بدانید‬
‫که‬
‫آنها‬
‫خدایان‬
:‫نیست‬
‫از‬
‫آنها‬
.‫بترسونید‬
30
‫برای‬
‫چگونه‬
‫می‬
‫توان‬
‫آنها‬
‫را‬
‫خدایان‬
‫نامیده‬
‫می‬
‫شود؟‬
‫زیرا‬
‫زنان‬
‫گوشت‬
‫را‬
‫در‬
‫برابر‬
‫خدایان‬
،‫نقره‬
‫طال‬
‫و‬
‫چوب‬
‫قرار‬
‫می‬
.‫دهند‬
31
‫و‬
‫کشیش‬
‫ها‬
‫در‬
‫خانه‬
‫های‬
‫خود‬
،‫نشسته‬
‫داشتن‬
‫لباس‬
‫های‬
‫خود‬
‫را‬
،‫اجاره‬
‫و‬
‫سر‬
‫و‬
‫ریش‬
‫خود‬
‫را‬
،‫تراشیده‬
‫و‬
‫هیچ‬
‫چیز‬
‫بر‬
‫سر‬
.‫خود‬
32
‫آنها‬
‫غرش‬
‫و‬
‫گریه‬
‫در‬
‫برابر‬
‫خدایان‬
‫خود‬
،‫را‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫مردان‬
‫در‬
‫جشن‬
‫زمانی‬
‫که‬
‫یکی‬
‫مرده‬
.‫است‬
33
‫کشیش‬
‫نیز‬
‫لباس‬
‫خود‬
‫را‬
‫در‬
،‫آورید‬
‫و‬
‫لباس‬
‫همسران‬
‫و‬
‫فرزندان‬
‫خود‬
.‫را‬
34
‫چه‬
‫بد‬
‫باشد‬
‫که‬
‫یک‬
‫نفر‬
‫به‬
،‫آنها‬
‫یا‬
،‫خوب‬
‫آنها‬
‫قادر‬
‫به‬
‫پاداش‬
‫آن‬
:‫نیست‬
‫آنها‬
‫نه‬
‫می‬
‫توانند‬
‫راه‬
‫اندازی‬
‫یک‬
،‫پادشاه‬
‫و‬
‫نه‬
‫او‬
‫را‬
‫قرار‬
‫داده‬
.‫است‬
35
‫در‬
‫مانند‬
،‫رفتار‬
‫آنها‬
‫نه‬
‫می‬
‫توانند‬
‫ثروت‬
‫و‬
‫نه‬
:‫پول‬
‫هر‬
‫چند‬
‫یک‬
‫مرد‬
‫را‬
‫به‬
‫آنها‬
،‫عهد‬
‫و‬
‫نگه‬
‫داشتن‬
‫آن‬
،‫نیست‬
‫آنها‬
‫آن‬
‫را‬
‫نیاز‬
.‫ندارد‬
36
‫آنها‬
‫می‬
‫توانند‬
‫هیچ‬
‫مردی‬
‫را‬
‫از‬
‫مرگ‬
,‫نجات‬
‫نه‬
‫تحویل‬
‫ضعیف‬
‫از‬
.‫توانا‬
37
‫آنها‬
‫می‬
‫توانند‬
‫یک‬
‫مرد‬
‫نابینا‬
‫به‬
‫چشم‬
‫او‬
‫بازگرداندن‬
،‫نیست‬
‫و‬
‫نه‬
‫کمک‬
‫به‬
‫هر‬
‫مرد‬
‫در‬
‫پریشانی‬
‫خود‬
.‫را‬
38
‫آنها‬
‫می‬
‫توانند‬
‫هیچ‬
‫رحمت‬
‫به‬
،‫بیوه‬
‫و‬
‫نه‬
‫خوب‬
‫به‬
‫بی‬
.‫پدران‬
39
‫خدایان‬
‫خود‬
‫را‬
‫از‬
،‫چوب‬
‫و‬
‫که‬
‫با‬
‫طال‬
‫و‬
‫نقره‬
‫رو‬
‫پوشش‬
‫داده‬
،‫شده‬
‫مانند‬
‫سنگ‬
‫که‬
‫از‬
‫کوه‬
hewn
:
‫آنها‬
‫که‬
‫آنها‬
‫را‬
‫عبادت‬
‫باید‬
‫سر‬
‫در‬
‫رو‬
.‫شود‬
40
‫چگونه‬
‫باید‬
‫یک‬
‫مرد‬
‫فکر‬
‫می‬
‫کنم‬
‫و‬
‫می‬
‫گویند‬
‫که‬
‫آنها‬
‫خدایان‬
،‫هستند‬
‫زمانی‬
‫که‬
‫حتی‬
‫خود‬
‫چالدیان‬
‫آنها‬
‫را‬
‫بی‬
‫افتخار؟‬
41
‫چه‬
‫کسی‬
‫اگر‬
‫آنها‬
‫باید‬
‫یک‬
‫گنگ‬
‫است‬
‫که‬
‫نمی‬
‫تواند‬
‫صحبت‬
‫می‬
‫کنند‬
‫را‬
،‫ببینید‬
‫آنها‬
‫او‬
،‫را‬
‫و‬
‫با‬
‫بل‬
‫که‬
‫او‬
‫ممکن‬
‫است‬
‫صحبت‬
‫می‬
،‫کنند‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫اینکه‬
‫او‬
‫قادر‬
‫به‬
.‫درک‬
42
‫با‬
‫این‬
‫حال‬
‫آنها‬
‫می‬
‫توانند‬
‫این‬
‫خود‬
‫را‬
‫درک‬
‫نمی‬
،‫کنند‬
‫و‬
‫آنها‬
‫را‬
:‫ترک‬
‫برای‬
‫آنها‬
‫هیچ‬
.‫دانش‬
43
‫زنان‬
‫نیز‬
‫با‬
‫تاب‬
‫در‬
‫مورد‬
،‫آنها‬
‫نشسته‬
‫در‬
،‫راه‬
‫سوزاندن‬
‫سوسک‬
‫برای‬
:‫عطر‬
‫اما‬
‫اگر‬
‫هر‬
‫یک‬
‫از‬
،‫آنها‬
‫کشیده‬
‫شده‬
‫توسط‬
‫برخی‬
‫که‬
،‫عبور‬
‫دروغ‬
‫با‬
،‫او‬
‫او‬
‫را‬
‫سرزنش‬
‫همکار‬
،‫خود‬
‫که‬
‫او‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫شایسته‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫خودش‬
‫فکر‬
‫نمی‬
،‫شد‬
‫و‬
‫نه‬
‫قطع‬
‫او‬
‫شکسته‬
.‫است‬
44
‫آنچه‬
‫در‬
‫میان‬
‫آنها‬
‫انجام‬
‫می‬
‫شود‬
‫نادرست‬
:‫است‬
‫چگونه‬
‫ممکن‬
‫است‬
‫آن‬
‫را‬
‫پس‬
‫از‬
‫آن‬
‫فکر‬
‫می‬
‫شود‬
‫و‬
‫یا‬
‫گفت‬
‫که‬
‫آنها‬
‫خدایان؟‬
45
‫آنها‬
‫از‬
‫نکر‬
‫و‬
‫طالسازان‬
‫ساخته‬
‫شده‬
:‫است‬
‫آنها‬
‫می‬
‫توانند‬
‫هیچ‬
‫چیز‬
‫دیگری‬
‫به‬
‫جز‬
‫کار‬
‫کنندگان‬
‫آنها‬
‫را‬
‫به‬
‫داشته‬
.‫باشد‬
46
‫و‬
‫آنها‬
‫خود‬
‫را‬
‫ساخته‬
‫شده‬
‫است‬
‫که‬
‫آنها‬
‫را‬
‫هرگز‬
‫نمی‬
‫تواند‬
‫ادامه‬
;‫طوالنی‬
‫پس‬
‫چگونه‬
‫باید‬
‫چیزهایی‬
‫که‬
‫از‬
‫آنها‬
‫ساخته‬
‫شده‬
‫است‬
‫خدایان؟‬
47
‫برای‬
‫آنها‬
‫را‬
‫ترک‬
‫دروغ‬
‫و‬
‫سرزنش‬
‫به‬
‫آنها‬
‫که‬
‫پس‬
‫از‬
‫آمده‬
.‫است‬
48
‫برای‬
‫زمانی‬
‫که‬
‫هر‬
‫جنگ‬
‫و‬
‫یا‬
‫طاعون‬
‫بر‬
‫آنها‬
‫وجود‬
،‫دارد‬
‫کشیش‬
‫مشورت‬
‫با‬
،‫خود‬
‫جایی‬
‫که‬
‫آنها‬
‫ممکن‬
‫است‬
‫با‬
‫آنها‬
‫پنهان‬
‫شده‬
.‫است‬
49
‫چگونه‬
‫پس‬
‫از‬
‫آن‬
‫مردان‬
‫نمی‬
‫توانند‬
‫درک‬
‫کنند‬
‫که‬
‫آنها‬
‫هیچ‬
,‫خدایی‬
‫که‬
‫نه‬
‫می‬
‫تواند‬
‫خود‬
‫را‬
‫از‬
‫جنگ‬
,‫نجات‬
‫و‬
‫نه‬
‫از‬
?‫طاعون‬
50
‫برای‬
‫دیدن‬
‫آنها‬
‫می‬
‫شود‬
‫اما‬
‫از‬
،‫چوب‬
‫و‬
‫با‬
‫نقره‬
‫و‬
‫طال‬
‫رو‬
‫پوشش‬
‫داده‬
،‫شده‬
‫آن‬
‫را‬
‫باید‬
‫آخرت‬
‫شناخته‬
‫شده‬
‫است‬
‫که‬
‫آنها‬
‫نادرست‬
:‫هستند‬
51
‫و‬
‫آن‬
‫را‬
‫آشکارا‬
‫به‬
‫همه‬
‫ملت‬
‫ها‬
‫و‬
‫پادشاهان‬
‫ظاهر‬
‫می‬
‫شود‬
‫که‬
‫آنها‬
‫خدایان‬
،‫نیست‬
‫اما‬
‫آثار‬
‫دست‬
،‫مردان‬
‫و‬
‫هیچ‬
‫کار‬
‫خدا‬
‫در‬
‫آنها‬
‫وجود‬
.‫دارد‬
52
‫چه‬
‫کسی‬
‫پس‬
‫از‬
‫آن‬
‫ممکن‬
‫است‬
‫نمی‬
‫دانند‬
‫که‬
‫آنها‬
‫هیچ‬
‫خدایان؟‬
53
‫برای‬
‫نه‬
‫می‬
‫تواند‬
‫آنها‬
‫را‬
‫راه‬
‫اندازی‬
‫یک‬
‫پادشاه‬
‫در‬
،‫زمین‬
‫و‬
‫نه‬
‫باران‬
‫را‬
‫به‬
.‫مردان‬
54
‫نه‬
‫می‬
‫تواند‬
‫علت‬
‫خود‬
‫را‬
،‫قضاوت‬
‫و‬
‫نه‬
‫حل‬
،‫اشتباه‬
‫قادر‬
:‫بودن‬
‫برای‬
‫آنها‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫کالغ‬
‫بین‬
‫آسمان‬
‫و‬
‫زمین‬
.‫هستند‬
55
‫پس‬
‫از‬
‫آن‬
‫هنگامی‬
‫که‬
‫آتش‬
‫بر‬
‫خانه‬
‫خدایان‬
‫چوب‬
‫می‬
،‫بارد‬
‫و‬
‫یا‬
‫با‬
‫طال‬
‫یا‬
‫نقره‬
،‫گذاشته‬
‫کشیش‬
‫خود‬
‫را‬
‫فرار‬
‫خواهد‬
،‫کرد‬
‫و‬
‫فرار؛‬
‫اما‬
‫خود‬
‫آن‬
‫ها‬
‫مانند‬
‫باروها‬
‫می‬
.‫سوزند‬
56
‫عالوه‬
‫بر‬
‫این‬
‫آنها‬
‫می‬
‫توانند‬
‫هر‬
‫پادشاه‬
‫یا‬
‫دشمنان‬
‫را‬
‫در‬
:‫برابر‬
‫چگونه‬
‫می‬
‫توان‬
‫آن‬
‫را‬
‫پس‬
‫از‬
‫آن‬
‫فکر‬
‫و‬
‫یا‬
‫گفت‬
‫که‬
‫آنها‬
?‫خدایان‬
57
‫نه‬
‫آن‬
‫دسته‬
‫از‬
‫خدایان‬
،‫چوب‬
‫و‬
‫گذاشته‬
‫بیش‬
‫از‬
‫با‬
‫نقره‬
‫یا‬
،‫طال‬
‫قادر‬
‫به‬
‫فرار‬
‫یا‬
‫از‬
‫دزدان‬
‫و‬
‫یا‬
‫سارق‬
.‫مسلح‬
58
‫که‬
،‫طال‬
‫و‬
،‫نقره‬
‫و‬
‫لباس‬
‫که‬
‫در‬
‫آن‬
‫آنها‬
،‫لباس‬
‫آنها‬
‫که‬
‫قوی‬
،‫را‬
‫و‬
‫دور‬
‫با‬
:‫هم‬
‫نه‬
‫آنها‬
‫قادر‬
‫به‬
‫کمک‬
‫به‬
.‫خود‬
59
‫بنابراین‬
‫بهتر‬
‫است‬
‫به‬
‫یک‬
‫پادشاه‬
‫است‬
‫که‬
‫قدرت‬
‫خود‬
،‫را‬
‫و‬
‫یا‬
‫دیگری‬
‫یک‬
‫کشتی‬
‫سودآور‬
‫در‬
‫یک‬
،‫خانه‬
‫که‬
‫صاحب‬
‫باید‬
‫استفاده‬
،‫از‬
‫از‬
‫خدایان‬
‫دروغین‬
‫چنین؛‬
‫یا‬
‫اینکه‬
‫در‬
‫خانه‬
‫ای‬
،‫باشد‬
‫چنین‬
‫چیزهایی‬
‫را‬
‫در‬
‫آن‬
‫نگه‬
،‫دارد‬
‫تا‬
‫خدایان‬
.‫دروغین‬
‫یا‬
‫یک‬
‫رکن‬
‫چوب‬
‫در‬
،‫قصر‬
‫از‬
‫خدایان‬
.‫دروغین‬
60
‫برای‬
،‫خورشید‬
،‫ماه‬
‫و‬
‫ستاره‬
،‫ها‬
‫روشن‬
‫بودن‬
‫و‬
‫فرستاده‬
‫شده‬
‫برای‬
‫انجام‬
‫دفاتر‬
،‫خود‬
‫موظف‬
.‫هستند‬
61
‫در‬
‫مانند‬
‫سبک‬
‫رعد‬
‫و‬
‫برق‬
‫زمانی‬
‫که‬
‫آن‬
‫را‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫پیش‬
‫رو‬
‫به‬
‫آسانی‬
‫دیده‬
‫می‬
;‫شود‬
‫و‬
‫بعد‬
‫از‬
‫همان‬
‫شیوه‬
‫باد‬
‫در‬
‫هر‬
‫کشوری‬
‫شکوفه‬
‫می‬
.‫دهد‬
62
‫و‬
‫هنگامی‬
‫که‬
‫خدا‬
‫فرمان‬
‫ابرها‬
‫را‬
‫به‬
‫بیش‬
‫از‬
‫تمام‬
،‫جهان‬
‫آنها‬
‫را‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫مناقصه‬
‫انجام‬
.‫دهد‬
63
‫و‬
‫آتش‬
‫فرستاده‬
‫شده‬
‫از‬
‫باال‬
‫به‬
‫مصرف‬
‫تپه‬
‫ها‬
‫و‬
‫جنگل‬
doeth
‫آن‬
‫را‬
‫به‬
‫عنوان‬
:‫فرمان‬
‫اما‬
‫این‬
‫مانند‬
‫آنها‬
‫را‬
‫نه‬
‫در‬
‫شسته‬
‫و‬
‫نه‬
.‫قدرت‬
64
‫بنابراین‬
‫نه‬
‫قرار‬
‫است‬
‫و‬
‫نه‬
‫گفت‬
‫که‬
‫آنها‬
،‫خدایان‬
،‫دیدن‬
‫آنها‬
‫قادر‬
‫به‬
‫قضاوت‬
،‫علل‬
‫و‬
‫نه‬
‫به‬
‫انجام‬
‫خوب‬
‫با‬
‫مردان‬
.‫است‬
65
‫دانستن‬
‫بنابراین‬
‫که‬
‫آنها‬
‫هیچ‬
،‫خدایان‬
‫ترس‬
‫آنها‬
‫را‬
،‫نه‬
66
‫برای‬
‫آنها‬
‫نه‬
‫می‬
‫تواند‬
‫لعنت‬
‫و‬
‫نه‬
‫برکت‬
:‫پادشاهان‬
67
‫نه‬
‫می‬
‫تواند‬
‫آنها‬
‫را‬
‫در‬
‫آسمان‬
‫در‬
‫میان‬
‫آسمان‬
‫می‬
،‫درخشد‬
‫و‬
‫نه‬
‫درخشش‬
‫به‬
‫عنوان‬
،‫خورشید‬
‫و‬
‫نه‬
‫نور‬
‫به‬
‫عنوان‬
.‫ماه‬
68
‫جانور‬
‫بهتر‬
‫از‬
:‫آنها‬
‫برای‬
‫آنها‬
‫می‬
‫توانند‬
‫تحت‬
‫پوشش‬
‫و‬
‫کمک‬
‫به‬
.‫خود‬
69
‫آن‬
‫است‬
‫که‬
‫پس‬
‫از‬
‫آن‬
‫به‬
‫هیچ‬
‫وجه‬
‫آشکار‬
‫برای‬
‫ما‬
‫که‬
‫آنها‬
:‫خدایان‬
‫بنابراین‬
‫آنها‬
‫را‬
‫ترس‬
.‫نیست‬
70
‫برای‬
‫به‬
‫عنوان‬
‫مترکو‬
‫در‬
‫باغ‬
‫خیار‬
‫نگه‬
‫داشتن‬
‫هیچ‬
:‫چیز‬
‫خدایان‬
‫خود‬
‫را‬
‫از‬
،‫چوب‬
‫و‬
‫گذاشته‬
‫بیش‬
‫از‬
‫با‬
‫نقره‬
‫و‬
.‫طال‬
71
‫و‬
‫به‬
‫همین‬
‫ترتیب‬
‫خدایان‬
‫خود‬
‫را‬
‫از‬
،‫چوب‬
‫و‬
‫گذاشته‬
‫با‬
‫نقره‬
‫و‬
،‫طال‬
‫مانند‬
‫یک‬
‫توری‬
‫سفید‬
‫در‬
،‫باغ‬
‫که‬
‫هر‬
‫پرنده‬
‫نشسته‬
‫بر؛‬
‫همچنین‬
‫به‬
‫یک‬
‫جسد‬
،‫مرده‬
‫که‬
‫شرق‬
‫به‬
‫تاریکی‬
.‫است‬
72
‫و‬
‫شما‬
‫باید‬
‫آنها‬
‫را‬
‫به‬
‫هیچ‬
‫خدایان‬
‫توسط‬
‫بنفش‬
‫روشن‬
‫است‬
‫که‬
‫بر‬
‫آنها‬
‫فاسد‬
‫می‬
:‫دانم‬
‫و‬
‫آنها‬
‫خود‬
‫را‬
‫پس‬
‫از‬
‫آن‬
‫باید‬
‫خورده‬
،‫شود‬
‫و‬
‫باید‬
‫سرزنش‬
‫در‬
‫کشور‬
.‫است‬
73
‫بهتر‬
‫است‬
‫بنابراین‬
‫مرد‬
‫فقط‬
‫که‬
‫هیچ‬
‫بت‬
:‫است‬
‫برای‬
‫او‬
‫باید‬
‫به‬
‫دور‬
‫از‬
.‫سرزنش‬

Recomendados

Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfMalagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas11 diapositivas
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfMaithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas10 diapositivas
Macedonian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Macedonian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfMacedonian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Macedonian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas11 diapositivas
Luxembourgish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Luxembourgish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLuxembourgish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Luxembourgish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas10 diapositivas
Luganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Luganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLuganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Luganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas10 diapositivas
Lithuanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Lithuanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLithuanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Lithuanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas11 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Kyrgyz - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Kyrgyz - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfKyrgyz - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Kyrgyz - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas10 diapositivas
Kurdish Northern (Kurmanji) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Kurdish Northern (Kurmanji) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfKurdish Northern (Kurmanji) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Kurdish Northern (Kurmanji) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas10 diapositivas
Korean - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Korean - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfKorean - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Korean - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas11 diapositivas
Konkani - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Konkani - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfKonkani - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Konkani - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas10 diapositivas
Kinyarwanda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Kinyarwanda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfKinyarwanda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Kinyarwanda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas10 diapositivas
Khmer - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Khmer - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfKhmer - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Khmer - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas11 diapositivas

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Dari - Letter of Jeremiah.pdf