Hungarian - Testament of Benjamin.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher en Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Benjamin, the twelfth son of Jacob and Rachel, the baby of the family, turns philosopher and philanthropist.

Hungarian - Testament of Benjamin.pdf
1. FEJEZET
Benjámin, Jákob és Ráhel tizenkettedik fia, a
család gyermeke, filozófus és emberbarát lesz.
1 Benjámin beszédének másolata, amelyet
megparancsolt fiainak, hogy tartsák be, miután
százhuszonöt évet élt.
2 És megcsókolta őket, és így szólt: Amint
Izsák megszületett Ábrahámnak öregségében,
úgy születtem én is Jákóbnak.
3 És mivel Ráchel, az én anyám meghalt,
amikor szült, nem volt tejem; ezért szoptatott
engem Bilha, a szolgálólánya.
4 Mert Ráhel tizenkét évig meddő maradt,
miután megszülte Józsefet; és tizenkét napig
böjtölve könyörgött az Úrhoz, és fogant és szült
engem.
5 Mert apám nagyon szerette Ráhelt, és
imádkozott, hogy lásson két fiút, aki születik
tőle.
6 Ezért hívtak Benjáminnak, vagyis napok
fiának.
7 És amikor Egyiptomba mentem Józsefhez, és
a bátyám felismert engem, így szólt hozzám:
Mit mondtak apámnak, amikor eladtak?
8 És azt mondtam neki: Bekenték a kabátodat
vérrel, és elküldték, és ezt mondták: Tudd meg,
hogy ez a te fiad kabátja-e.
9 És így szólt hozzám: Még így is, testvérem,
amikor megfosztottak a kabátomtól, odaadtak
az izmaelitáknak, és adtak egy derékruhát, és
megostoroztak, és futásnak eredtek.
10 És azok közül, akik vesszővel vertek, egy
oroszlán találkozott vele, és megölte.
11 Így hát társai megrémültek.
12 Ti is azért, gyermekeim, szeressétek az Urat,
mennynek és földnek Istenét, és tartsátok meg
az ő parancsolatait, követve a jó és szent ember,
József példáját.
13 És legyen jó a ti elmétek, amint ismertek
engem; mert aki elméjét jól fürdeti, az mindent
jól lát.
14 Féljétek az Urat, és szeressétek
felebarátotokat; és bár Beliar szellemei azt
állítják rólad, hogy minden gonoszsággal
sújtanak téged, mégsem lesznek uralmuk
feletted, ahogyan nem volt József, testvérem
felett sem.
15 Hány ember akarta megölni, és Isten
megvédte őt!
16 Mert aki féli az Istent és szereti felebarátját,
azt Beliar szelleme nem ütheti meg, mert Isten
félelme védi.
17 Emberek vagy állatok szándéka sem
uralkodhat rajta, mert az Úr segíti őt a felebaráti
szeretete által.
18 Mert József is könyörgött atyánknak, hogy
imádkozzon a testvéreiért, hogy az Úr ne
tulajdonítsa nekik bűnnek azt a rosszat, amit
tettek vele.
19 És így kiáltott Jákób: Jó gyermekem, te
győzedelmeskedtél atyád, Jákób gyomrában.
20 És átölelte, és két órán át csókolgatta,
mondván:
21 Benned teljesedik be a menny próféciája az
Isten Bárányáról és a világ Megváltójáról, és
hogy a feddhetetlent átadják a törvénytelen
emberekért, és a bűntelen meghal az
istentelenekért a szövetség vérében. , a
pogányok és Izrael üdvösségére, és elpusztítja
Beliart és szolgáit.
22 Látjátok tehát, gyermekeim, a jó ember
végét?
23 Legyetek tehát az ő irgalmának követői jó
lélekkel, hogy ti is viselhessétek a dicsőség
koronáját.
24 Mert a jó embernek nincs sötét szeme; mert
minden embernek irgalmat mutat, még ha
bűnösök is.
25 És bár gonosz szándékkal terveznek. ami azt
illeti, jót cselekedve legyőzi a rosszat, mivel
Isten védi őt; és úgy szereti az igazat, mint a
saját lelkét.
26 Ha valakit dicsőítenek, nem irigyli azt; ha
valaki meggazdagodik, nem féltékeny; ha
valaki bátor, dicséri azt; az erényes embert, akit
dicsér; a szegény emberen könyörül; a
gyengéken könyörül; Istennek dicséretet zeng.
27 Akiben megvan a jó lélek kegyelme, azt
szereti, mint a maga lelkét.
28 Ha tehát ti is jó elmétek van, akkor mindkét
gonosz ember békében lesz veletek, és a
pazarló tisztelni fog téged, és a jóra tér; és a
kapzsiak nemcsak hogy felhagynak mértéktelen
vágyakkal, de még kapzsiságuk tárgyait is
odaadják a szenvedőknek.
29 Ha jól cselekszel, még a tisztátalan lelkek is
elfutnak tőled; és a vadállatok rettegni fognak
tőled.
30 Mert ahol a jó cselekedetek tisztelete és
világosság van az elmében, ott a sötétség is
elfut előle.
31 Mert ha valaki erőszakot cselekszik a szent
emberen, megbánja; mert a szent ember
irgalmas szidalmazójához, és hallgat.
32 És ha valaki elárul egy igazat, az igaz
imádkozik, bár egy kicsit alázatos, de nem
sokkal később sokkal dicsőségesebbnek tűnik,
mint József, az én testvérem.
33 A jó ember hajlama nincs Beliar
szellemének álnokságának hatalmában, mert a
béke angyala vezeti lelkét.
34 És nem nézi szenvedélyesen a romlandó
dolgokat, és nem gyûjt össze gazdagságot az
élvezetek vágya által.
35 Nem gyönyörködik a gyönyörben, nem
szomorítja felebarátját, nem telíti meg magát a
fényűzésben, nem téved el a szeme
felemelésében, mert az Úr az ő része.
36 A jó hajlam nem fogad el dicsőséget és
gyalázatot az emberektől, és nem ismer
álnokságot, hazugságot, harcot vagy szidalmat;
mert az Úr benne lakik, és megvilágosítja lelkét,
és minden embernek örül.
37 A jó elmének nincs két nyelve: az áldásnak
és az átoknak, a gyalázatnak és a becsületnek, a
bánatnak és az örömnek, a nyugalomnak és a
zűrzavarnak, a képmutatásnak és az igazságnak,
a szegénységnek és a gazdagságnak; de egy
hajlama van, romlatlan és tiszta, minden
emberre nézve.
38 Nincs kettős látása, sem kettős hallása; mert
mindenben, amit cselekszik, vagy beszél, vagy
lát, tudja, hogy az Úr az ő lelkére néz.
39 És megtisztítja elméjét, hogy ne ítélje el úgy
az emberek, mint az Isten.
40 És hasonlóképpen Beliar munkái kettősek,
és nincs bennük egyetlenegy.
41 Ezért, gyermekeim, mondom nektek,
meneküljetek Beliar gonoszsága elől; mert
kardot ad azoknak, akik engedelmeskednek
neki.
42 És a kard hét gonoszság anyja. Először az
elme fogan meg Beliar által, és először történik
vérontás; másodszor tönkretétel; harmadszor a
nyomorúság; negyedszer, száműzetés; ötödször,
a ínség; hatodszor, pánik; hetedszer, a pusztulás.
43 Ezért Káint is hét bosszúállásra adta át Isten,
mert minden száz évben egy csapást hozott rá
az Úr.
44 És amikor kétszáz éves volt, szenvedni
kezdett, és a kilencszázadik évben elpusztult.
45 Mert Ábel, az ő bátyja miatt ítélték el
minden gonoszsággal, de Lámek hetvenszer
héttel.
46 Mert mindörökké ugyanazzal az ítélettel
büntetik azokat, akik Káinhoz hasonlítanak az
irigységben és a testvérgyűlöletben.
2. FEJEZET
A 3. vers feltűnő példáját tartalmazza ezen ősi
pátriárkák otthonosságának – mégis
élénkségének – beszédformáinak.
1 Ti pedig, gyermekeim, kerüljetek a gonoszt,
az irigységet és a testvérgyűlöletet, és
ragaszkodjatok a jóhoz és a szeretethez.
2 Akinek tiszta elméje van a szeretetben, nem
paráznaság miatt néz asszonyra; mert nincs
tisztátalanság a szívében, mert az Isten Lelke
nyugszik rajta.
3 Mert amint a nap nem szennyezi be a trágya
és sár megvilágításától, hanem mindkettőt
kiszárítja, és elűzi a rossz szagot; így a tiszta
elme is, jóllehet a föld szennyeződései
körülveszik, inkább megtisztítja őket, és maga
nem szennyeződik be.
4 És hiszem, hogy lesznek köztetek
gonoszságok is, az igaz Énok szavaiból, hogy
paráználkodtok Sodoma paráznaságával, és
kevesek kivételével mindannyian elpusztultok,
és megújítjátok a hitvány cselekedeteket az
asszonyokkal. ; és az Úr országa nem lesz
közöttetek, mert azonnal elveszi azt.
5 Mindazonáltal Isten temploma a te részedben
lesz, és az utolsó templom dicsőségesebb lesz,
mint az első.
6 És összegyűlik ott a tizenkét törzs, és az
összes pogány, mígnem a Magasságos elküldi
üdvösségét egy egyszülött próféta látogatására.
7 És bemegy az első templomba, és ott
megbotránkoztatják az Urat, és fára emelik.
8 És a templom fátyla meghasad, és Isten Lelke
átárad a pogányokra, mint a kiömlött tűz.
9 És felemelkedik a Hádészből, és átmegy a
földről a mennybe.
10 És tudom, milyen alázatos lesz a földön, és
milyen dicsőséges a mennyben.
11 Amikor pedig József Egyiptomban volt,
vágytam arra, hogy lássam alakját és arca
formáját; és apám Jákob imáin keresztül láttam
őt, miközben nappal ébren volt, egész alakját
pontosan úgy, ahogy volt.
12 És amikor ezeket mondta, így szólt hozzájuk:
Tudjátok tehát, gyermekeim, hogy meghalok.
13 Tartsatok tehát igazat felebarátjának, és
tartsátok meg az Úr törvényét és parancsolatait.
14 Ezekért hagylak rátok örökség helyett.
15 Adjátok azért ti is azokat fiaitoknak
örökkévaló birtokul; mert így tett Ábrahám is,
Izsák és Jákób is.
16 Mindezekért örökségül adták nekünk,
mondván: Tartsd meg Isten parancsolatait, amíg
az Úr ki nem jelenti üdvösségét minden
pogánynak.
17 És akkor meglátjátok Énókot, Noét és Sémet,
és Ábrahámot, Izsákot és Jákóbot, amint
felemelkednek a jobb keze felől örömben,
18 Akkor mi is felemelkedünk, ki-ki a mi
törzsünk fölé, és imádjuk a mennyek királyát,
aki alázatos emberként jelent meg a földön.
19 És mindazok, akik hisznek benne a földön,
vele együtt örülnek.
20 Akkor is minden ember feltámad, némelyek
dicsőségre, mások szégyenre.
21 És az Úr ítéli meg először Izráelt az ő
hamisságáért; mert amikor megjelent mint Isten
testben, hogy megszabadítsa őket, nem hittek
neki.
22 És akkor megítéli az összes pogányt,
mindazokat, akik nem hittek neki, amikor
megjelent a földön.
23 És meggyőzi Izráelt a pogányok választottai
által, miképen megfeddte Ézsaut a Midiániták
által, a kik megtévesztették testvéreiket, hogy
paráznaságba és bálványimádásba estek; és
elidegenedtek Istentől, és ezért lettek
gyermekek az Urat félők körében.
24 Ha tehát ti, gyermekeim, szentségben jártok
az Úr parancsolatai szerint, ismét biztonságban
laktok nálam, és az egész Izráel az Úrhoz lesz
egybegyűjtve.
25 És nem fogok többé ragadozó farkasnak
nevezni pusztításaid miatt, hanem az Úr
munkásának, aki eledelt osztogat azoknak, akik
jót tesznek.
26 És feltámad az utolsó napokban az Úrnak
egy kedvese, Júda és Lévi törzséből, aki az ő
tetszését cselekszi az ő szájában, új tudással,
amely megvilágosítja a pogányokat.
27 A korszak végezetéig a pogányok
zsinagógáiban és fejedelmeik között lesz, mint
a zene mindenek szájában.
28 És beíratják a szent könyvekbe, munkája és
szava is, és Isten választottja lesz mindörökké.
29 És rajtuk keresztül fog ide-oda járni, mint
Jákób, az én atyám, mondván: Bepótolja azt,
ami hiányzik a törzsedből.
30 És amikor ezeket mondta, kinyújtotta a lábát.
31 És szép és jó alvásban halt meg.
32 Az ő fiai pedig úgy cselekedtek, ahogy
parancsolta nekik, és felvették testét, és
eltemették Hebronban az ő atyáihoz.
33 És élete napjainak száma százhuszonöt
esztendő volt.

Recomendados

Hungarian - Testament of Dan.pdf por
Hungarian - Testament of Dan.pdfHungarian - Testament of Dan.pdf
Hungarian - Testament of Dan.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas4 diapositivas
Hungarian - Book of Baruch.pdf por
Hungarian - Book of Baruch.pdfHungarian - Book of Baruch.pdf
Hungarian - Book of Baruch.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas5 diapositivas
Hungarian - Testament of Issachar.pdf por
Hungarian - Testament of Issachar.pdfHungarian - Testament of Issachar.pdf
Hungarian - Testament of Issachar.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas4 diapositivas
Hungarian - Testament of Gad.pdf por
Hungarian - Testament of Gad.pdfHungarian - Testament of Gad.pdf
Hungarian - Testament of Gad.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
4 vistas4 diapositivas
Hungarian - Testament of Naphtali.pdf por
Hungarian - Testament of Naphtali.pdfHungarian - Testament of Naphtali.pdf
Hungarian - Testament of Naphtali.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas4 diapositivas
Hungarian-Testament of Joseph.pdf por
Hungarian-Testament of Joseph.pdfHungarian-Testament of Joseph.pdf
Hungarian-Testament of Joseph.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas5 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Hungarian - Testament of Benjamin.pdf

Hungarian - Wisdom of Solomon.pdf por
Hungarian - Wisdom of Solomon.pdfHungarian - Wisdom of Solomon.pdf
Hungarian - Wisdom of Solomon.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas18 diapositivas
Nem vagy jobb! por
Nem vagy jobb! Nem vagy jobb!
Nem vagy jobb! Peter Szabad
122 vistas58 diapositivas
Hungarian - Testament of Zebulun.pdf por
Hungarian - Testament of Zebulun.pdfHungarian - Testament of Zebulun.pdf
Hungarian - Testament of Zebulun.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas4 diapositivas
Hungarian - Testament of Judah.pdf por
Hungarian - Testament of Judah.pdfHungarian - Testament of Judah.pdf
Hungarian - Testament of Judah.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas5 diapositivas
Hungarian - Testament of Asher.pdf por
Hungarian - Testament of Asher.pdfHungarian - Testament of Asher.pdf
Hungarian - Testament of Asher.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas4 diapositivas
Hungarian - First Esdras.pdf por
Hungarian - First Esdras.pdfHungarian - First Esdras.pdf
Hungarian - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas11 diapositivas

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Azerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx por
Azerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxAzerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Azerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas12 diapositivas
Aymara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx por
Aymara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxAymara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Aymara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas12 diapositivas
English - The Gospel of the Birth of Mary.pdf por
English - The Gospel of the Birth of Mary.pdfEnglish - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
English - The Gospel of the Birth of Mary.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas3 diapositivas
Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx por
Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxAssamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas12 diapositivas
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfMalagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas11 diapositivas
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfMaithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas10 diapositivas

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Hungarian - Testament of Benjamin.pdf

  • 2. 1. FEJEZET Benjámin, Jákob és Ráhel tizenkettedik fia, a család gyermeke, filozófus és emberbarát lesz. 1 Benjámin beszédének másolata, amelyet megparancsolt fiainak, hogy tartsák be, miután százhuszonöt évet élt. 2 És megcsókolta őket, és így szólt: Amint Izsák megszületett Ábrahámnak öregségében, úgy születtem én is Jákóbnak. 3 És mivel Ráchel, az én anyám meghalt, amikor szült, nem volt tejem; ezért szoptatott engem Bilha, a szolgálólánya. 4 Mert Ráhel tizenkét évig meddő maradt, miután megszülte Józsefet; és tizenkét napig böjtölve könyörgött az Úrhoz, és fogant és szült engem. 5 Mert apám nagyon szerette Ráhelt, és imádkozott, hogy lásson két fiút, aki születik tőle. 6 Ezért hívtak Benjáminnak, vagyis napok fiának. 7 És amikor Egyiptomba mentem Józsefhez, és a bátyám felismert engem, így szólt hozzám: Mit mondtak apámnak, amikor eladtak? 8 És azt mondtam neki: Bekenték a kabátodat vérrel, és elküldték, és ezt mondták: Tudd meg, hogy ez a te fiad kabátja-e. 9 És így szólt hozzám: Még így is, testvérem, amikor megfosztottak a kabátomtól, odaadtak az izmaelitáknak, és adtak egy derékruhát, és megostoroztak, és futásnak eredtek. 10 És azok közül, akik vesszővel vertek, egy oroszlán találkozott vele, és megölte. 11 Így hát társai megrémültek. 12 Ti is azért, gyermekeim, szeressétek az Urat, mennynek és földnek Istenét, és tartsátok meg az ő parancsolatait, követve a jó és szent ember, József példáját. 13 És legyen jó a ti elmétek, amint ismertek engem; mert aki elméjét jól fürdeti, az mindent jól lát. 14 Féljétek az Urat, és szeressétek felebarátotokat; és bár Beliar szellemei azt állítják rólad, hogy minden gonoszsággal sújtanak téged, mégsem lesznek uralmuk feletted, ahogyan nem volt József, testvérem felett sem. 15 Hány ember akarta megölni, és Isten megvédte őt! 16 Mert aki féli az Istent és szereti felebarátját, azt Beliar szelleme nem ütheti meg, mert Isten félelme védi. 17 Emberek vagy állatok szándéka sem uralkodhat rajta, mert az Úr segíti őt a felebaráti szeretete által. 18 Mert József is könyörgött atyánknak, hogy imádkozzon a testvéreiért, hogy az Úr ne tulajdonítsa nekik bűnnek azt a rosszat, amit tettek vele. 19 És így kiáltott Jákób: Jó gyermekem, te győzedelmeskedtél atyád, Jákób gyomrában. 20 És átölelte, és két órán át csókolgatta, mondván: 21 Benned teljesedik be a menny próféciája az Isten Bárányáról és a világ Megváltójáról, és hogy a feddhetetlent átadják a törvénytelen emberekért, és a bűntelen meghal az istentelenekért a szövetség vérében. , a pogányok és Izrael üdvösségére, és elpusztítja Beliart és szolgáit. 22 Látjátok tehát, gyermekeim, a jó ember végét? 23 Legyetek tehát az ő irgalmának követői jó lélekkel, hogy ti is viselhessétek a dicsőség koronáját. 24 Mert a jó embernek nincs sötét szeme; mert minden embernek irgalmat mutat, még ha bűnösök is.
  • 3. 25 És bár gonosz szándékkal terveznek. ami azt illeti, jót cselekedve legyőzi a rosszat, mivel Isten védi őt; és úgy szereti az igazat, mint a saját lelkét. 26 Ha valakit dicsőítenek, nem irigyli azt; ha valaki meggazdagodik, nem féltékeny; ha valaki bátor, dicséri azt; az erényes embert, akit dicsér; a szegény emberen könyörül; a gyengéken könyörül; Istennek dicséretet zeng. 27 Akiben megvan a jó lélek kegyelme, azt szereti, mint a maga lelkét. 28 Ha tehát ti is jó elmétek van, akkor mindkét gonosz ember békében lesz veletek, és a pazarló tisztelni fog téged, és a jóra tér; és a kapzsiak nemcsak hogy felhagynak mértéktelen vágyakkal, de még kapzsiságuk tárgyait is odaadják a szenvedőknek. 29 Ha jól cselekszel, még a tisztátalan lelkek is elfutnak tőled; és a vadállatok rettegni fognak tőled. 30 Mert ahol a jó cselekedetek tisztelete és világosság van az elmében, ott a sötétség is elfut előle. 31 Mert ha valaki erőszakot cselekszik a szent emberen, megbánja; mert a szent ember irgalmas szidalmazójához, és hallgat. 32 És ha valaki elárul egy igazat, az igaz imádkozik, bár egy kicsit alázatos, de nem sokkal később sokkal dicsőségesebbnek tűnik, mint József, az én testvérem. 33 A jó ember hajlama nincs Beliar szellemének álnokságának hatalmában, mert a béke angyala vezeti lelkét. 34 És nem nézi szenvedélyesen a romlandó dolgokat, és nem gyûjt össze gazdagságot az élvezetek vágya által. 35 Nem gyönyörködik a gyönyörben, nem szomorítja felebarátját, nem telíti meg magát a fényűzésben, nem téved el a szeme felemelésében, mert az Úr az ő része. 36 A jó hajlam nem fogad el dicsőséget és gyalázatot az emberektől, és nem ismer álnokságot, hazugságot, harcot vagy szidalmat; mert az Úr benne lakik, és megvilágosítja lelkét, és minden embernek örül. 37 A jó elmének nincs két nyelve: az áldásnak és az átoknak, a gyalázatnak és a becsületnek, a bánatnak és az örömnek, a nyugalomnak és a zűrzavarnak, a képmutatásnak és az igazságnak, a szegénységnek és a gazdagságnak; de egy hajlama van, romlatlan és tiszta, minden emberre nézve. 38 Nincs kettős látása, sem kettős hallása; mert mindenben, amit cselekszik, vagy beszél, vagy lát, tudja, hogy az Úr az ő lelkére néz. 39 És megtisztítja elméjét, hogy ne ítélje el úgy az emberek, mint az Isten. 40 És hasonlóképpen Beliar munkái kettősek, és nincs bennük egyetlenegy. 41 Ezért, gyermekeim, mondom nektek, meneküljetek Beliar gonoszsága elől; mert kardot ad azoknak, akik engedelmeskednek neki. 42 És a kard hét gonoszság anyja. Először az elme fogan meg Beliar által, és először történik vérontás; másodszor tönkretétel; harmadszor a nyomorúság; negyedszer, száműzetés; ötödször, a ínség; hatodszor, pánik; hetedszer, a pusztulás. 43 Ezért Káint is hét bosszúállásra adta át Isten, mert minden száz évben egy csapást hozott rá az Úr. 44 És amikor kétszáz éves volt, szenvedni kezdett, és a kilencszázadik évben elpusztult. 45 Mert Ábel, az ő bátyja miatt ítélték el minden gonoszsággal, de Lámek hetvenszer héttel. 46 Mert mindörökké ugyanazzal az ítélettel büntetik azokat, akik Káinhoz hasonlítanak az irigységben és a testvérgyűlöletben. 2. FEJEZET
  • 4. A 3. vers feltűnő példáját tartalmazza ezen ősi pátriárkák otthonosságának – mégis élénkségének – beszédformáinak. 1 Ti pedig, gyermekeim, kerüljetek a gonoszt, az irigységet és a testvérgyűlöletet, és ragaszkodjatok a jóhoz és a szeretethez. 2 Akinek tiszta elméje van a szeretetben, nem paráznaság miatt néz asszonyra; mert nincs tisztátalanság a szívében, mert az Isten Lelke nyugszik rajta. 3 Mert amint a nap nem szennyezi be a trágya és sár megvilágításától, hanem mindkettőt kiszárítja, és elűzi a rossz szagot; így a tiszta elme is, jóllehet a föld szennyeződései körülveszik, inkább megtisztítja őket, és maga nem szennyeződik be. 4 És hiszem, hogy lesznek köztetek gonoszságok is, az igaz Énok szavaiból, hogy paráználkodtok Sodoma paráznaságával, és kevesek kivételével mindannyian elpusztultok, és megújítjátok a hitvány cselekedeteket az asszonyokkal. ; és az Úr országa nem lesz közöttetek, mert azonnal elveszi azt. 5 Mindazonáltal Isten temploma a te részedben lesz, és az utolsó templom dicsőségesebb lesz, mint az első. 6 És összegyűlik ott a tizenkét törzs, és az összes pogány, mígnem a Magasságos elküldi üdvösségét egy egyszülött próféta látogatására. 7 És bemegy az első templomba, és ott megbotránkoztatják az Urat, és fára emelik. 8 És a templom fátyla meghasad, és Isten Lelke átárad a pogányokra, mint a kiömlött tűz. 9 És felemelkedik a Hádészből, és átmegy a földről a mennybe. 10 És tudom, milyen alázatos lesz a földön, és milyen dicsőséges a mennyben. 11 Amikor pedig József Egyiptomban volt, vágytam arra, hogy lássam alakját és arca formáját; és apám Jákob imáin keresztül láttam őt, miközben nappal ébren volt, egész alakját pontosan úgy, ahogy volt. 12 És amikor ezeket mondta, így szólt hozzájuk: Tudjátok tehát, gyermekeim, hogy meghalok. 13 Tartsatok tehát igazat felebarátjának, és tartsátok meg az Úr törvényét és parancsolatait. 14 Ezekért hagylak rátok örökség helyett. 15 Adjátok azért ti is azokat fiaitoknak örökkévaló birtokul; mert így tett Ábrahám is, Izsák és Jákób is. 16 Mindezekért örökségül adták nekünk, mondván: Tartsd meg Isten parancsolatait, amíg az Úr ki nem jelenti üdvösségét minden pogánynak. 17 És akkor meglátjátok Énókot, Noét és Sémet, és Ábrahámot, Izsákot és Jákóbot, amint felemelkednek a jobb keze felől örömben, 18 Akkor mi is felemelkedünk, ki-ki a mi törzsünk fölé, és imádjuk a mennyek királyát, aki alázatos emberként jelent meg a földön. 19 És mindazok, akik hisznek benne a földön, vele együtt örülnek. 20 Akkor is minden ember feltámad, némelyek dicsőségre, mások szégyenre. 21 És az Úr ítéli meg először Izráelt az ő hamisságáért; mert amikor megjelent mint Isten testben, hogy megszabadítsa őket, nem hittek neki. 22 És akkor megítéli az összes pogányt, mindazokat, akik nem hittek neki, amikor megjelent a földön. 23 És meggyőzi Izráelt a pogányok választottai által, miképen megfeddte Ézsaut a Midiániták által, a kik megtévesztették testvéreiket, hogy paráznaságba és bálványimádásba estek; és elidegenedtek Istentől, és ezért lettek gyermekek az Urat félők körében. 24 Ha tehát ti, gyermekeim, szentségben jártok az Úr parancsolatai szerint, ismét biztonságban
  • 5. laktok nálam, és az egész Izráel az Úrhoz lesz egybegyűjtve. 25 És nem fogok többé ragadozó farkasnak nevezni pusztításaid miatt, hanem az Úr munkásának, aki eledelt osztogat azoknak, akik jót tesznek. 26 És feltámad az utolsó napokban az Úrnak egy kedvese, Júda és Lévi törzséből, aki az ő tetszését cselekszi az ő szájában, új tudással, amely megvilágosítja a pogányokat. 27 A korszak végezetéig a pogányok zsinagógáiban és fejedelmeik között lesz, mint a zene mindenek szájában. 28 És beíratják a szent könyvekbe, munkája és szava is, és Isten választottja lesz mindörökké. 29 És rajtuk keresztül fog ide-oda járni, mint Jákób, az én atyám, mondván: Bepótolja azt, ami hiányzik a törzsedből. 30 És amikor ezeket mondta, kinyújtotta a lábát. 31 És szép és jó alvásban halt meg. 32 Az ő fiai pedig úgy cselekedtek, ahogy parancsolta nekik, és felvették testét, és eltemették Hebronban az ő atyáihoz. 33 És élete napjainak száma százhuszonöt esztendő volt.