Konkani - Testament of Benjamin.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher en Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Benjamin, the twelfth son of Jacob and Rachel, the baby of the family, turns philosopher and philanthropist.

Konkani - Testament of Benjamin.pdf
अध्याय 1
जेकोब आनी क
ु टमाचें बाळक राचेल हाांचो बारावो पूत
बेंजाममन तत्वमिन्यानी आनी परोपकारी जाता.
१ बेंजाममनाच्या उतराांची प्रत, जी ताणें आपल्या पुताांक
पाळपाक आज्ञा मिली, तो एकशें पांचवीस वसाां
मजयेल्या उपराांत.
२ ताणें ताांकाां चुांबन घेतलें आनी म्हणलें: जसो इसहाक
अब्राहामाक जाण्टेपणाांत जल्मलो, तसोच हाांव
जाकोबाक जल्मल्लो.
३ आनी म्हजी आवय राहेल म्हाका जल्म मितना मेली
तेन्ाां म्हाका िू ि नामशल्लें; िेखून मतची िासी मबल्हान
म्हाका िुिाक धरलो.
४ राहेल जोसेफाक जल्मल्या उपराांत बारा वसाां वाांझ
उरली; बारा िीस उपास करून मतणें प्रभूक मािणें
क
े लें आनी मतणें िभभधारणा करून म्हाका जल्म मिलो.
५ मकत्याक म्हज्या बापायन राहेलाचो खूब मोि क
े लो
आनी मतचे कडल्यान जल्मल्ले िोन पूत पळे वांक मािणें
करतालो.
६ ताका लािून म्हाका बेंजाममन म्हणलें, म्हळ्यार
काळाचो पूत.
७ जेन्ाां हाांव इमजप्ाांत जोसेफा कडेन िेलो आनी
म्हज्या भावाक म्हाका वळखलो तेन्ा ताणें म्हाका
म्हणलें: म्हाका मवकताना ताांणी म्हज्या बापायक मकतें
साांिलें?
८ आनी हाांवें ताका म्हणलें, ताांणी तुज्या कोटाांत रित
घालून धाडलो आनी म्हळें : हो तुज्या पुताचो चोळो
काय मकतें तें जाणा.
९ ताणें म्हाका म्हळें : अशेंय भाव, ताांणी म्हाका म्हजो
कोट काडलो तेन्ाां ताांणी म्हाका इश्माएलाांक मिलो
आनी ताांणी म्हाका एक कमराचो कपडो मिलो आनी
म्हाका चाबकान मारलो आनी म्हाका धाांवपाक साांिलें.
१० आनी म्हाका िांड मारून उडयल्ल्या मनशाां मिलो
एक शीांव ताका मेळू न ताका मारलो.
११ आनी अशे तरेन ताचे वाांिडी मभयेले.
१२ तुमीांय, िेखून म्हज्या भुरग्ाांनो, सिभ आनी पृथ्वीच्या
सवेस्पर िेवाचो मोि करात आनी ताचीां आज्ञा पाळात,
जोसेफाच्या बऱ्या आनी पमवत्र मनशाची िेख घेवन.
१३ आनी तुमी म्हाका वळखतात तशें तुमचें मन बऱ्या
कडेन आसूां; मकत्याक मन बरोबर न्हाता ताका सिळें
बरोबर मिसता.
१४ तुमी प्रभूक मभयेत आनी तुमच्या शेजाऱ्याचो मोि
करात; आनी बेमलयारच्या आत्म्ाांनी तुमकाां सिळ्या
वायटान त्रास मिवपाचो िावो आसलो तरी, म्हज्या भाव
जोसेफाचेर जसो ताांकाां आपलो शेक ना.,
१५ मकतले मनीस ताका मारू
ां क सोिताले आनी िेवान
ताका ढाल क
े लो!
१६ मकत्याक िेवाक मभयेता आनी आपल्या शेजाऱ्याचो
मोि करता, ताका िेवाच्या भांयान राखून िवरू
ां क
जायना.
१७ मनशाांच्या वा जनावराांच्या युक्तीन ताचेर राज्य
कर
ां क जायना, कारण ताच्या शेजाऱ्याां कडेन
आमशल्ल्या मोिान ताका सवेस्पर आिार करता.
१८ मकत्याक जोसेफान आमच्या बापायकय आपल्या
भावाांक मािणें कर
ां क मवनवणी क
े ली आनी ताांणी
ताचेर जें वायट क
े लें तें सवेस्पर ताांकाां पातक मानूांक
ना.
१९ आनी अशें जाकोब रडलो: म्हज्या बऱ्या भुरग्ा,
तुज्या बापायच्या आांतकड्ाांचेर तुवें जैत मेळयलाां.
२० ताणें ताका आमलांिन मिलो आनी िोन वराां ताका
चुांबन घेतलें आनी म्हणलें.
२१ िेवाच्या कोांब्या मवशीां आनी सांवसाराच्या
सोडवणिारा मवशीां सिाांतली भाकीत तुज्याांत पुराय
जातली आनी मनिोश मनीस बेकायिेशीर मनशाां
खातीर सोड
ू न मितलो आनी पातक नामशल्लो मनीस
कराराच्या रिताांत अभक्त मनशाां खातीर मरतलो ,
मविेशी आनी इज्रायलाच्या सोडवणे खातीर आनी
बेमलयार आनी ताच्या नोकराांचो नाश करतलो.
२२, म्हज्या भुिगभााााा
ां नो, तुमी बऱ्या मनशाचो शेवट
पळे तात?
२३ ताका लािून तुमीांय वैभवाचे मुक
ू ट घालपाक बऱ्या
मनान ताचे करणेचे अनुयायी जायात.
२४ मकत्याक बऱ्या मनशाक काळो िोळो ना; मकत्याक
तो सिळ्या मनशाांचेर िया करता, जरी ते पापी आसले
तरी.
२५ आनी जरी ते वायट हेतून कल्पना करतात. ताचे
मवशीां, बरें करन तो वायटाचेर जैत मेळयता, िेवा
कडल्यान ढाल जावन; आनी तो मनतीमान मनशाांचो
आपल्या आत्म्ा सारको मोि करता.
२६ कोणाचोय ममहमा जाता जाल्यार तो ताचो मत्सर
कररना; कोण मिरेस्त जाल्यार ताका मत्सर जायना;
कोण वीर आसल्यार ताची स्तुती करता; सिग िुणी
मनशाची तो तोखणाय करता; िरीब मनशाचेर तो िया
करता; िुबळ्याांचेर ताची िया येता; तो िेवाची स्तुती
िायता.
२७ आनी बऱ्या आत्म्ाची क
ृ पा मेळ्ळ्ळ्यार तो आपल्या
मजवा सारको मोि करता.
२८ तुमकाांय बरें मवचार आसल्यार, िोिूय वायट मनीस
तुमचे कडेन शाांती मेळटले आनी उणाव करपी लोक
तुमकाां आिर मितले आनी बऱ्या कडेन वळटले; आनी
लोभी लोक आपली अती इत्से सोड
ू न वचचे नात, पूण
आपल्या लोभाचीां वस्तू त्रासाांत पडपी लोकाांक लेिीत
मितले.
२९ तुमी बरें क
े ल्यार, अशुध्ि आत्मे लेिीत तुमचे
कडल्यान पळू न वचतले; आनी जनावराां तुका मभयेतले.
३० मकत्याक बऱ्या कतुभबाांचो आिर आसता आनी
मनाांत उजवाड आसता थांय काळोख लेिीत ताचे
कडल्यान पळू न वता.
३१ मकत्याक कोणेंय पमवत्र मनशाचेर महांसाचार क
े ल्यार
तो पश्चात्ताप करता; मकत्याक पमवत्र मनीस आपल्या
मनांिा करप्याक ियाळ आसता आनी तो शाांत रावता.
३२ कोणेंय मनतीमान मनशाक मवश्वासघात क
े ल्यार,
मनतीमान मनीस मािणें करता, थोड्ा वेळा खातीर तो
नम्र जालो तरी, पूण चड काळ नासतना तो म्हजो भाव
जोसेफा सारको चड वैभवशाली मिसता.
३३ बऱ्या मनशाची प्रवृत्ती बेमलयाराच्या आत्म्ाच्या
फटवणुक
े च्या बळग्ाांत ना, मकत्याक शाांतीचो िेविू त
ताच्या मजवाक मािभिशभन करता.
३४ आनी तो नाशवांत वस्तूां कडेन रािान पळयना आनी
सुखाची इत्सा करून मिरेस्तकाय एकठाांय कररना.
३५ तो सुखाांत खोशी जायना, शेजाऱ्याक िुख्ख मिना,
मवलासीपणाांत तो तृप् जायना, िोळे उबारपाक तो
चकचकीत जायना, मकत्याक सवेस्पर ताचो भाि.
३६ बऱ्या प्रवृत्तीक मनशाां कडल्यान वैभव वा अपमान
मेळना आनी ताका कसलीच फट, फट, झिडप वा
िाळी कळना; मकत्याक सवेस्पर तातूांत रावता आनी
ताच्या मजवाक उजवाड घालता आनी तो सिळ्या
मनशाां कडेन सिाांच खोशी जाता.
३७ बऱ्या मनाांत आशीवाभि आनी शाप, अपमान आनी
मान, िुख्ख आनी खोस, शाांतताय आनी िोांिळ,
पाखांड आनी सत्य, िररबी आनी मिरेस्तकाय हाांची िोन
जीब नात; पूण सिळ्या मनशाां मवशीां ताची एक
ू च
स्वभाव आसता, ती अमवनाशी आनी शुध्ि.
३८ ताका िुप्पट निर ना, िुप्पट आयक
ु पाकय ना;
मकत्याक तो जें मकतें करता, उलयता वा पळे ता, त्या
सिळ्या िजालीांनी, सवेस्पर ताच्या मजवा कडेन
पळयता हें ताका कळटा.
३९ आनी मनशाांक, िेवा प्रमाणें ताका िोशी थारावांक
ना म्हण तो आपलें मन मनवळ करता.
४० आनी तशेंच बेमलयाराचीां कतुभबाां िोन तराांचीां
आसात आनी तातूांत एकवट ना.
४१ िेखून म्हज्या भुरग्ाांनो, हाांव तुमकाां साांिताां,
बेमलयाराच्या िुस्वासाांतल्यान पळू न वच; मकत्याक
ताका आज्ञा पाळपी लोकाांक तो तलवार मिता.
४२ आनी तलवार सात वायटाांची आवय. पयलीां मन
बेमलयाराांतल्यान िभभधारणा करता आनी पयलीां रित
व्ाांवता; िुसरें नाश करप; मतसरें, सांकश्ट; चवथें,
मनवाभमसतपण; पाांचवें, उणाव; सव्या क्रमाांकाचेर,
घबरप; सातवें, नाश.
४३ ‘म्हणून काांयनाक िेवान सात सूड घेवांक मिलो,
कारण िर शांबर वसाांनी सवेस्पर ताचेर एक त्रास
हाडटालो.
४४ िोनशें वसाांचो जातकच ताका त्रास सोांसपाक
लािले आनी णवशें वसाांत ताचो नाश जालो.
४५ मकत्याक ताचो भाव हाबेलाक -सिल्या वायटाांचो
न्याय जालो, पूण लामेक सत्तर पटीांनी सात.
४६ मकत्याक, जे काांयना सारक
े भावाांक मत्सर आनी
िुस्वास करतात, ताांकाां सिाां खातीरच ख्यास्त मेळटली.
अध्याय 2
3 व्या कडव्याांत घरिुतीपणाची एक चकचकीत िेख
आसा--तरी ह्या पुमवभल्ल्या मपतृसत्ताकाांच्या आलांकाराांची
मजवीताय.
१ आनी तुमी म्हज्या भुिगभााााा
ां क, वायट कतुभबाां थावन,
मत्सर कर
ां क आनी भावाांक िुस्वास कर
ां क पळू न
वचात आनी बऱ्यापणाक आनी मोिाक मचकटून
रावात.
२ मोिान शुध्ि मन आमशल्लो तो व्यमभचाराच्या हेतान
बायलेक पळयना; मकत्याक ताच्या काळजाांत
कसलीच अशुध्िताय ना, कारण िेवाचो आत्मो ताचेर
रावता.
३ मकत्याक सुयाभक शेण आनी मचखलाचेर चकचकीत
जावन िू मित जायना, पूण िोनूय सुकयता आनी वायट
वास धाांवडायता; तशेंच शुध्ि मन जरी धतभरेच्या
अशुध्ितायेन व्यामपल्लें आसलें तरी ताांकाां शुध्ि करता
आनी स्वता अशुध्ि जायना.
४ आनी तुमच्या मधें वायट कतुभबाांय घडटलीां, मनतीमान
हनोकाच्या उतराांनीां, तुमी सिोमाच्या व्यमभचारान
व्यमभचार करतले आनी थोड्ाांक सोडल्यार सिळे
नाश जातले आनी बायलाां कडेन वायट कतुभबाां नव्यान
करतले अशें म्हाका मिसता ; आनी सवेस्पराचें राज्य
तुमच्या मधें आसचें ना, कारण तो रोखडेंच तें घेवन
वचतलो.
५ तरी िेवाचें िेवूळ तुमच्या भािाांत आसतलें आनी
मनमाणें िेवूळ पयल्या िेवूळा परस चड वैभवशाली
आसतलें.
६ बारा जमाती आनी सिळ्यो मविेशी थांय एकठाांय
जातल्यो, जो मेरेन सिळ्याांत उांचेलो एकल्या
सांिेष्ट्याच्या भेटीांत आपलें मोक्ष धाडटलो.
७ तो पयल्या िेवळाांत मभतर सरतलो आनी थांय प्रभूक
रािान वाियतलो आनी ताका झाडाचेर उबो जातलो.
८ िेवळाचो पडिो फाटीां पडटलो आनी उजो ओतता
तशें िेवाचो आत्मो मविेशी लोकाां कडेन वचतलो.
९ तो पाताळ थावन चड
ू न पृथ्वी थावन सिाभर वचतलो.
१० आनी तो पृथ्वीचेर मकतलो नम्र आसतलो आनी
सिाभर मकतलो वैभवशाली आसतलो हें म्हाका खबर
आसा.
११ जोसेफ इमजप्ाांत आसतना ताची आक
ृ ती आनी
ताच्या मुखामळाचें रूप पळोवपाची म्हाका आकाांक्षा
आमशल्ली; आनी म्हज्या बापायच्या जाकोबाच्या
प्राथभनेंतल्यान हाांवें ताका मिसाांत जािृत आसतना ताची
पुराय आक
ृ ती लेिीत तो सारकीच पळयली.
१२ आनी ताणें हीां िजाली साांिून ताांकाां म्हणलें: िेखून,
म्हज्या भुरग्ाांनो, हाांव मरतलोां हें तुमी जाणात.
१३ िेखून तुमी िरेकल्यान आपल्या शेजाऱ्याक खरें
साांिात आनी प्रभूचो कायिो आनी ताचीांआज्ञा पाळात.
१४ मकत्याक हाांव तुका वारसाहक्काच्या जाग्ार हीां
िजाली सोड
ू न मिताां.
१५ िेखून तुमीांय ताांकाां तुमच्या भुरग्ाांक सासणाचें
वसती म्हूण मिवचें; मकत्याक अब्राहम, इसहाक आनी
जाकोब िोिाांयनीय तशें क
े लें.
१६ ह्या सिळ्या िजालीां खातीर ताांणी आमकाां वारसो
म्हूण मिलो, अशें म्हणत: िेवाच्यो आज्ञा पाळात, जो
मेरेन सवेस्पर आपलें मोक्ष सिळ्या मविेशी लोकाांक
उक्तें करतलो.
१७ आनी तेन्ाां हनोक, नोहा, शेम, अब्राहम, इसहाक
आनी जाकोब, उजव्या हातान खोशीन उबो रावपी
तुमकाां मिसतले.
१८ तेिनाां आमीांय, नम्र मनशाच्या रपान धतभरेचेर प्रिट
जाल्ल्या सिाभच्या राजाची उपासना करून, आमच्या
वांशाचेर िरेकल्यान उठतले.
१९ आनी पृथ्वीचेर ताचेर मवस्वास िवरपी सिळे ताचे
वाांिडा खोशी जातले.
२० मािीर सिळे मनीस उठतले, काांय जाण वैभवाक
आनी काांय जाण लजये खातीर.
२१ इज्रायलाच्या अनीती खातीर पयलीां सवेस्पर न्याय
करतलो; कारण जेन्ा तो ताांकाां सोडवांक िेसाांत िेव
म्हूण मिसलो तेन्ा ताांणी ताचेर मवस्वास िवरलो ना.
२२ आनी मािीर तो पृथ्वीचेर प्रिट जालो तेन्ा ताचेर
मवस्वास िवरू
ां क नामशल्ल्या सिळ्या मविेशी लोकाांचो
न्याय करतलो.
२३ आनी तो इज्रायलाक मविेशी लोकाांच्या वेंचून
कामडल्ल्या लोकाां वरवीां िोशी थारायतलो, जशें ताणें
एसावाक ममद्यानी लोकाां वरवीां मधटाय मिली, ताांणी
आपल्या भावाांक फटोवन व्यमभचाराांत आनी
मूमतभपूजेंत पडले. आनी ते िेवा थावन पयस जाले आनी
ताका लािून प्रभूक मभयेवपी लोकाांच्या भािाांत भुरिीां
जालीां.
२४ तुमी म्हज्या भुिगभााााा
ां च्या आज्ञा प्रमाणें
पमवत्रतायेन चलल्यार, तुमी परत म्हजे कडेन सुरक्षीत
रावतले आनी सिळे इज्रायल सवेस्पराच्या मुखार
एकठाांय जातले.
२५ आनी तुज्या नाशाांक लािून म्हाका आताां खरखरीत
वाि म्हणचें ना, पूण बरें काम करपी लोकाांक जेवण
वाांटू न मिवपी प्रभूचो वाि.
२६ उपराांतच्या मिसाांनी जुिा आनी लेवी वांशाांतलो एक
मप्रय सवेस्पर उबो जातलो, जो ताच्या तोांडाांत ताची बरी
आवड करपी आनी मविेशी लोकाांक प्रबुध्ि करपी
नव्या मिन्यानाचो.
२७ युि सोांपसर तो मविेशी लोकाांच्या सभाघराांनी आनी
ताांच्या राज्यकत्याां मिीां सिळ्याांच्या तोांडाांत सांिीताचो
ताण म्हणून आसतलो.
२८ ताचें काम आनी ताचें उतर पमवत्र पुस्तकाांनी
कोराांमतल्लें आसतलें आनी तो सिाांकाळ िेवाचो वेंचून
कामडल्लो आसतलो.
२९ आनी ताां च्या माध्यमाांतल्यान तो म्हजो बापूय
जाकोब म्हूण हाांिासर वचतलो आनी म्हणटलो: तुज्या
वांशाांतल्यान जें उणाव आसा तें तो भरतलो.
३० हें साांिून ताणें आपले पाांय ताणले.
३१ आनी सोबीत आनी बरी न्हन्हिेंत मेलो.
३२ ताच्या पुताांनी ताणें साांमिल्लें तशें क
े लें आनी ताची
क
ू ड उखलून ताच्या बापाय वाांिडा हेब्रोनाांत पुरली.
३३ ताच्या मजमवताच्या मिसाांचो आांकडो शांबर पांचवीस
वसाां आमशल्लो.

Recomendados

Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx por
Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxAssamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas12 diapositivas
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfMalagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas11 diapositivas
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfMaithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas10 diapositivas
Macedonian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Macedonian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfMacedonian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Macedonian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas11 diapositivas
Luxembourgish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Luxembourgish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLuxembourgish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Luxembourgish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas10 diapositivas
Luganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Luganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLuganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Luganda - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas10 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Latvian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Latvian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLatvian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Latvian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas10 diapositivas
Latin - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Latin - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLatin - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Latin - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas11 diapositivas
Lao - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Lao - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfLao - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Lao - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas10 diapositivas
Kyrgyz - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Kyrgyz - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfKyrgyz - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Kyrgyz - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas10 diapositivas
Kurdish Northern (Kurmanji) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Kurdish Northern (Kurmanji) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfKurdish Northern (Kurmanji) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Kurdish Northern (Kurmanji) - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas10 diapositivas
Korean - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Korean - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfKorean - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Korean - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas11 diapositivas

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Konkani - Testament of Benjamin.pdf

  • 2. अध्याय 1 जेकोब आनी क ु टमाचें बाळक राचेल हाांचो बारावो पूत बेंजाममन तत्वमिन्यानी आनी परोपकारी जाता. १ बेंजाममनाच्या उतराांची प्रत, जी ताणें आपल्या पुताांक पाळपाक आज्ञा मिली, तो एकशें पांचवीस वसाां मजयेल्या उपराांत. २ ताणें ताांकाां चुांबन घेतलें आनी म्हणलें: जसो इसहाक अब्राहामाक जाण्टेपणाांत जल्मलो, तसोच हाांव जाकोबाक जल्मल्लो. ३ आनी म्हजी आवय राहेल म्हाका जल्म मितना मेली तेन्ाां म्हाका िू ि नामशल्लें; िेखून मतची िासी मबल्हान म्हाका िुिाक धरलो. ४ राहेल जोसेफाक जल्मल्या उपराांत बारा वसाां वाांझ उरली; बारा िीस उपास करून मतणें प्रभूक मािणें क े लें आनी मतणें िभभधारणा करून म्हाका जल्म मिलो. ५ मकत्याक म्हज्या बापायन राहेलाचो खूब मोि क े लो आनी मतचे कडल्यान जल्मल्ले िोन पूत पळे वांक मािणें करतालो. ६ ताका लािून म्हाका बेंजाममन म्हणलें, म्हळ्यार काळाचो पूत. ७ जेन्ाां हाांव इमजप्ाांत जोसेफा कडेन िेलो आनी म्हज्या भावाक म्हाका वळखलो तेन्ा ताणें म्हाका म्हणलें: म्हाका मवकताना ताांणी म्हज्या बापायक मकतें साांिलें? ८ आनी हाांवें ताका म्हणलें, ताांणी तुज्या कोटाांत रित घालून धाडलो आनी म्हळें : हो तुज्या पुताचो चोळो काय मकतें तें जाणा. ९ ताणें म्हाका म्हळें : अशेंय भाव, ताांणी म्हाका म्हजो कोट काडलो तेन्ाां ताांणी म्हाका इश्माएलाांक मिलो आनी ताांणी म्हाका एक कमराचो कपडो मिलो आनी म्हाका चाबकान मारलो आनी म्हाका धाांवपाक साांिलें. १० आनी म्हाका िांड मारून उडयल्ल्या मनशाां मिलो एक शीांव ताका मेळू न ताका मारलो. ११ आनी अशे तरेन ताचे वाांिडी मभयेले. १२ तुमीांय, िेखून म्हज्या भुरग्ाांनो, सिभ आनी पृथ्वीच्या सवेस्पर िेवाचो मोि करात आनी ताचीां आज्ञा पाळात, जोसेफाच्या बऱ्या आनी पमवत्र मनशाची िेख घेवन. १३ आनी तुमी म्हाका वळखतात तशें तुमचें मन बऱ्या कडेन आसूां; मकत्याक मन बरोबर न्हाता ताका सिळें बरोबर मिसता. १४ तुमी प्रभूक मभयेत आनी तुमच्या शेजाऱ्याचो मोि करात; आनी बेमलयारच्या आत्म्ाांनी तुमकाां सिळ्या वायटान त्रास मिवपाचो िावो आसलो तरी, म्हज्या भाव जोसेफाचेर जसो ताांकाां आपलो शेक ना., १५ मकतले मनीस ताका मारू ां क सोिताले आनी िेवान ताका ढाल क े लो! १६ मकत्याक िेवाक मभयेता आनी आपल्या शेजाऱ्याचो मोि करता, ताका िेवाच्या भांयान राखून िवरू ां क जायना. १७ मनशाांच्या वा जनावराांच्या युक्तीन ताचेर राज्य कर ां क जायना, कारण ताच्या शेजाऱ्याां कडेन आमशल्ल्या मोिान ताका सवेस्पर आिार करता. १८ मकत्याक जोसेफान आमच्या बापायकय आपल्या भावाांक मािणें कर ां क मवनवणी क े ली आनी ताांणी ताचेर जें वायट क े लें तें सवेस्पर ताांकाां पातक मानूांक ना. १९ आनी अशें जाकोब रडलो: म्हज्या बऱ्या भुरग्ा, तुज्या बापायच्या आांतकड्ाांचेर तुवें जैत मेळयलाां. २० ताणें ताका आमलांिन मिलो आनी िोन वराां ताका चुांबन घेतलें आनी म्हणलें. २१ िेवाच्या कोांब्या मवशीां आनी सांवसाराच्या सोडवणिारा मवशीां सिाांतली भाकीत तुज्याांत पुराय जातली आनी मनिोश मनीस बेकायिेशीर मनशाां खातीर सोड ू न मितलो आनी पातक नामशल्लो मनीस कराराच्या रिताांत अभक्त मनशाां खातीर मरतलो , मविेशी आनी इज्रायलाच्या सोडवणे खातीर आनी बेमलयार आनी ताच्या नोकराांचो नाश करतलो.
  • 3. २२, म्हज्या भुिगभााााा ां नो, तुमी बऱ्या मनशाचो शेवट पळे तात? २३ ताका लािून तुमीांय वैभवाचे मुक ू ट घालपाक बऱ्या मनान ताचे करणेचे अनुयायी जायात. २४ मकत्याक बऱ्या मनशाक काळो िोळो ना; मकत्याक तो सिळ्या मनशाांचेर िया करता, जरी ते पापी आसले तरी. २५ आनी जरी ते वायट हेतून कल्पना करतात. ताचे मवशीां, बरें करन तो वायटाचेर जैत मेळयता, िेवा कडल्यान ढाल जावन; आनी तो मनतीमान मनशाांचो आपल्या आत्म्ा सारको मोि करता. २६ कोणाचोय ममहमा जाता जाल्यार तो ताचो मत्सर कररना; कोण मिरेस्त जाल्यार ताका मत्सर जायना; कोण वीर आसल्यार ताची स्तुती करता; सिग िुणी मनशाची तो तोखणाय करता; िरीब मनशाचेर तो िया करता; िुबळ्याांचेर ताची िया येता; तो िेवाची स्तुती िायता. २७ आनी बऱ्या आत्म्ाची क ृ पा मेळ्ळ्ळ्यार तो आपल्या मजवा सारको मोि करता. २८ तुमकाांय बरें मवचार आसल्यार, िोिूय वायट मनीस तुमचे कडेन शाांती मेळटले आनी उणाव करपी लोक तुमकाां आिर मितले आनी बऱ्या कडेन वळटले; आनी लोभी लोक आपली अती इत्से सोड ू न वचचे नात, पूण आपल्या लोभाचीां वस्तू त्रासाांत पडपी लोकाांक लेिीत मितले. २९ तुमी बरें क े ल्यार, अशुध्ि आत्मे लेिीत तुमचे कडल्यान पळू न वचतले; आनी जनावराां तुका मभयेतले. ३० मकत्याक बऱ्या कतुभबाांचो आिर आसता आनी मनाांत उजवाड आसता थांय काळोख लेिीत ताचे कडल्यान पळू न वता. ३१ मकत्याक कोणेंय पमवत्र मनशाचेर महांसाचार क े ल्यार तो पश्चात्ताप करता; मकत्याक पमवत्र मनीस आपल्या मनांिा करप्याक ियाळ आसता आनी तो शाांत रावता. ३२ कोणेंय मनतीमान मनशाक मवश्वासघात क े ल्यार, मनतीमान मनीस मािणें करता, थोड्ा वेळा खातीर तो नम्र जालो तरी, पूण चड काळ नासतना तो म्हजो भाव जोसेफा सारको चड वैभवशाली मिसता. ३३ बऱ्या मनशाची प्रवृत्ती बेमलयाराच्या आत्म्ाच्या फटवणुक े च्या बळग्ाांत ना, मकत्याक शाांतीचो िेविू त ताच्या मजवाक मािभिशभन करता. ३४ आनी तो नाशवांत वस्तूां कडेन रािान पळयना आनी सुखाची इत्सा करून मिरेस्तकाय एकठाांय कररना. ३५ तो सुखाांत खोशी जायना, शेजाऱ्याक िुख्ख मिना, मवलासीपणाांत तो तृप् जायना, िोळे उबारपाक तो चकचकीत जायना, मकत्याक सवेस्पर ताचो भाि. ३६ बऱ्या प्रवृत्तीक मनशाां कडल्यान वैभव वा अपमान मेळना आनी ताका कसलीच फट, फट, झिडप वा िाळी कळना; मकत्याक सवेस्पर तातूांत रावता आनी ताच्या मजवाक उजवाड घालता आनी तो सिळ्या मनशाां कडेन सिाांच खोशी जाता. ३७ बऱ्या मनाांत आशीवाभि आनी शाप, अपमान आनी मान, िुख्ख आनी खोस, शाांतताय आनी िोांिळ, पाखांड आनी सत्य, िररबी आनी मिरेस्तकाय हाांची िोन जीब नात; पूण सिळ्या मनशाां मवशीां ताची एक ू च स्वभाव आसता, ती अमवनाशी आनी शुध्ि. ३८ ताका िुप्पट निर ना, िुप्पट आयक ु पाकय ना; मकत्याक तो जें मकतें करता, उलयता वा पळे ता, त्या सिळ्या िजालीांनी, सवेस्पर ताच्या मजवा कडेन पळयता हें ताका कळटा. ३९ आनी मनशाांक, िेवा प्रमाणें ताका िोशी थारावांक ना म्हण तो आपलें मन मनवळ करता. ४० आनी तशेंच बेमलयाराचीां कतुभबाां िोन तराांचीां आसात आनी तातूांत एकवट ना. ४१ िेखून म्हज्या भुरग्ाांनो, हाांव तुमकाां साांिताां, बेमलयाराच्या िुस्वासाांतल्यान पळू न वच; मकत्याक ताका आज्ञा पाळपी लोकाांक तो तलवार मिता. ४२ आनी तलवार सात वायटाांची आवय. पयलीां मन बेमलयाराांतल्यान िभभधारणा करता आनी पयलीां रित व्ाांवता; िुसरें नाश करप; मतसरें, सांकश्ट; चवथें, मनवाभमसतपण; पाांचवें, उणाव; सव्या क्रमाांकाचेर, घबरप; सातवें, नाश.
  • 4. ४३ ‘म्हणून काांयनाक िेवान सात सूड घेवांक मिलो, कारण िर शांबर वसाांनी सवेस्पर ताचेर एक त्रास हाडटालो. ४४ िोनशें वसाांचो जातकच ताका त्रास सोांसपाक लािले आनी णवशें वसाांत ताचो नाश जालो. ४५ मकत्याक ताचो भाव हाबेलाक -सिल्या वायटाांचो न्याय जालो, पूण लामेक सत्तर पटीांनी सात. ४६ मकत्याक, जे काांयना सारक े भावाांक मत्सर आनी िुस्वास करतात, ताांकाां सिाां खातीरच ख्यास्त मेळटली. अध्याय 2 3 व्या कडव्याांत घरिुतीपणाची एक चकचकीत िेख आसा--तरी ह्या पुमवभल्ल्या मपतृसत्ताकाांच्या आलांकाराांची मजवीताय. १ आनी तुमी म्हज्या भुिगभााााा ां क, वायट कतुभबाां थावन, मत्सर कर ां क आनी भावाांक िुस्वास कर ां क पळू न वचात आनी बऱ्यापणाक आनी मोिाक मचकटून रावात. २ मोिान शुध्ि मन आमशल्लो तो व्यमभचाराच्या हेतान बायलेक पळयना; मकत्याक ताच्या काळजाांत कसलीच अशुध्िताय ना, कारण िेवाचो आत्मो ताचेर रावता. ३ मकत्याक सुयाभक शेण आनी मचखलाचेर चकचकीत जावन िू मित जायना, पूण िोनूय सुकयता आनी वायट वास धाांवडायता; तशेंच शुध्ि मन जरी धतभरेच्या अशुध्ितायेन व्यामपल्लें आसलें तरी ताांकाां शुध्ि करता आनी स्वता अशुध्ि जायना. ४ आनी तुमच्या मधें वायट कतुभबाांय घडटलीां, मनतीमान हनोकाच्या उतराांनीां, तुमी सिोमाच्या व्यमभचारान व्यमभचार करतले आनी थोड्ाांक सोडल्यार सिळे नाश जातले आनी बायलाां कडेन वायट कतुभबाां नव्यान करतले अशें म्हाका मिसता ; आनी सवेस्पराचें राज्य तुमच्या मधें आसचें ना, कारण तो रोखडेंच तें घेवन वचतलो. ५ तरी िेवाचें िेवूळ तुमच्या भािाांत आसतलें आनी मनमाणें िेवूळ पयल्या िेवूळा परस चड वैभवशाली आसतलें. ६ बारा जमाती आनी सिळ्यो मविेशी थांय एकठाांय जातल्यो, जो मेरेन सिळ्याांत उांचेलो एकल्या सांिेष्ट्याच्या भेटीांत आपलें मोक्ष धाडटलो. ७ तो पयल्या िेवळाांत मभतर सरतलो आनी थांय प्रभूक रािान वाियतलो आनी ताका झाडाचेर उबो जातलो. ८ िेवळाचो पडिो फाटीां पडटलो आनी उजो ओतता तशें िेवाचो आत्मो मविेशी लोकाां कडेन वचतलो. ९ तो पाताळ थावन चड ू न पृथ्वी थावन सिाभर वचतलो. १० आनी तो पृथ्वीचेर मकतलो नम्र आसतलो आनी सिाभर मकतलो वैभवशाली आसतलो हें म्हाका खबर आसा. ११ जोसेफ इमजप्ाांत आसतना ताची आक ृ ती आनी ताच्या मुखामळाचें रूप पळोवपाची म्हाका आकाांक्षा आमशल्ली; आनी म्हज्या बापायच्या जाकोबाच्या प्राथभनेंतल्यान हाांवें ताका मिसाांत जािृत आसतना ताची पुराय आक ृ ती लेिीत तो सारकीच पळयली. १२ आनी ताणें हीां िजाली साांिून ताांकाां म्हणलें: िेखून, म्हज्या भुरग्ाांनो, हाांव मरतलोां हें तुमी जाणात. १३ िेखून तुमी िरेकल्यान आपल्या शेजाऱ्याक खरें साांिात आनी प्रभूचो कायिो आनी ताचीांआज्ञा पाळात. १४ मकत्याक हाांव तुका वारसाहक्काच्या जाग्ार हीां िजाली सोड ू न मिताां. १५ िेखून तुमीांय ताांकाां तुमच्या भुरग्ाांक सासणाचें वसती म्हूण मिवचें; मकत्याक अब्राहम, इसहाक आनी जाकोब िोिाांयनीय तशें क े लें. १६ ह्या सिळ्या िजालीां खातीर ताांणी आमकाां वारसो म्हूण मिलो, अशें म्हणत: िेवाच्यो आज्ञा पाळात, जो मेरेन सवेस्पर आपलें मोक्ष सिळ्या मविेशी लोकाांक उक्तें करतलो.
  • 5. १७ आनी तेन्ाां हनोक, नोहा, शेम, अब्राहम, इसहाक आनी जाकोब, उजव्या हातान खोशीन उबो रावपी तुमकाां मिसतले. १८ तेिनाां आमीांय, नम्र मनशाच्या रपान धतभरेचेर प्रिट जाल्ल्या सिाभच्या राजाची उपासना करून, आमच्या वांशाचेर िरेकल्यान उठतले. १९ आनी पृथ्वीचेर ताचेर मवस्वास िवरपी सिळे ताचे वाांिडा खोशी जातले. २० मािीर सिळे मनीस उठतले, काांय जाण वैभवाक आनी काांय जाण लजये खातीर. २१ इज्रायलाच्या अनीती खातीर पयलीां सवेस्पर न्याय करतलो; कारण जेन्ा तो ताांकाां सोडवांक िेसाांत िेव म्हूण मिसलो तेन्ा ताांणी ताचेर मवस्वास िवरलो ना. २२ आनी मािीर तो पृथ्वीचेर प्रिट जालो तेन्ा ताचेर मवस्वास िवरू ां क नामशल्ल्या सिळ्या मविेशी लोकाांचो न्याय करतलो. २३ आनी तो इज्रायलाक मविेशी लोकाांच्या वेंचून कामडल्ल्या लोकाां वरवीां िोशी थारायतलो, जशें ताणें एसावाक ममद्यानी लोकाां वरवीां मधटाय मिली, ताांणी आपल्या भावाांक फटोवन व्यमभचाराांत आनी मूमतभपूजेंत पडले. आनी ते िेवा थावन पयस जाले आनी ताका लािून प्रभूक मभयेवपी लोकाांच्या भािाांत भुरिीां जालीां. २४ तुमी म्हज्या भुिगभााााा ां च्या आज्ञा प्रमाणें पमवत्रतायेन चलल्यार, तुमी परत म्हजे कडेन सुरक्षीत रावतले आनी सिळे इज्रायल सवेस्पराच्या मुखार एकठाांय जातले. २५ आनी तुज्या नाशाांक लािून म्हाका आताां खरखरीत वाि म्हणचें ना, पूण बरें काम करपी लोकाांक जेवण वाांटू न मिवपी प्रभूचो वाि. २६ उपराांतच्या मिसाांनी जुिा आनी लेवी वांशाांतलो एक मप्रय सवेस्पर उबो जातलो, जो ताच्या तोांडाांत ताची बरी आवड करपी आनी मविेशी लोकाांक प्रबुध्ि करपी नव्या मिन्यानाचो. २७ युि सोांपसर तो मविेशी लोकाांच्या सभाघराांनी आनी ताांच्या राज्यकत्याां मिीां सिळ्याांच्या तोांडाांत सांिीताचो ताण म्हणून आसतलो. २८ ताचें काम आनी ताचें उतर पमवत्र पुस्तकाांनी कोराांमतल्लें आसतलें आनी तो सिाांकाळ िेवाचो वेंचून कामडल्लो आसतलो. २९ आनी ताां च्या माध्यमाांतल्यान तो म्हजो बापूय जाकोब म्हूण हाांिासर वचतलो आनी म्हणटलो: तुज्या वांशाांतल्यान जें उणाव आसा तें तो भरतलो. ३० हें साांिून ताणें आपले पाांय ताणले. ३१ आनी सोबीत आनी बरी न्हन्हिेंत मेलो. ३२ ताच्या पुताांनी ताणें साांमिल्लें तशें क े लें आनी ताची क ू ड उखलून ताच्या बापाय वाांिडा हेब्रोनाांत पुरली. ३३ ताच्या मजमवताच्या मिसाांचो आांकडो शांबर पांचवीस वसाां आमशल्लो.