Latvian - Testament of Benjamin.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher en Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Benjamin, the twelfth son of Jacob and Rachel, the baby of the family, turns philosopher and philanthropist.

Latvian - Testament of Benjamin.pdf
1. NODAĻA
Benjamins, Jēkaba un Rāheles divpadsmitais
dēls, ģimenes mazulis, kļūst par filozofu un
filantropu.
1 Benjamīna vārdu kopija, ko viņš lika ievērot
saviem dēliem, kad viņš bija nodzīvojis simts
divdesmit piecus gadus.
2 Un viņš tos skūpstīja un sacīja: Kā Īzāks
piedzima Ābrahāmam viņa vecumdienās, tā es
arī Jēkabam.
3 Un, tā kā mana māte nomira, kad es dzemdēju,
man nebija piena; tāpēc mani zīda Bilha, viņas
kalpone.
4 Jo Rāhele palika neauglīga divpadsmit gadus
pēc tam, kad bija dzemdējusi Jāzepu; un viņa
lūdza To Kungu, gavējot divpadsmit dienas, un
viņa kļuva grūta un Mani dzemdēja.
5 Jo mans tēvs ļoti mīlēja Rāheli un lūdza, lai
viņš redzētu divus dēlus, kas dzimuši no viņas.
6 Tāpēc mani sauca par Benjamīnu, tas ir, par
dienu.
7 Kad es devos uz Ēģipti pie Jāzepa, un mans
brālis mani atpazina, viņš man sacīja: Ko viņi
teica manam tēvam, kad mani pārdeva?
8 Un es viņam teicu: Viņi apsmērēja tavu
mēteli ar asinīm un nosūtīja to un sacīja: zini,
vai tas ir tava dēla mētelis.
9 Un viņš man sacīja: Arī tā, brāli, kad viņi man
bija novilkuši manu mēteli, viņi mani iedeva
ismaeliešiem, un viņi man iedeva gurnu
audumu, šaustīja un lika skriet.
10 Un vienam no tiem, kas mani sita ar stieni,
viņam pretī nāca lauva un nogalināja viņu.
11 Un tā viņa biedri bija nobijušies.
12 Tāpēc arī jūs, mani bērni, mīliet To Kungu,
debesu un zemes Dievu, un turiet Viņa baušļus,
sekojot labā un svētā vīra Jāzepa piemēram.
13 Un lai jūsu prāts ir labs, kā jūs mani pazīstat;
jo tas, kas labi peld savu prātu, visu redz pareizi.
14 Bīstieties To Kungu un mīliet savu tuvāko!
un pat ja Beliāra gari apgalvo, ka jūs nomoka ar
visu ļaunumu, tie tomēr nevaldīs pār jums, tāpat
kā tiem nebija pār manu brāli Jāzepu.
15 Cik daudz cilvēku gribēja viņu nogalināt, un
Dievs viņu pasargāja!
16 Jo kas bīstas Dievu un mīl savu tuvāko, to
nevar satriekt Beliāra gars, jo to pasargā Dieva
bailes.
17 Tāpat viņu nevar vadīt cilvēku vai zvēru
prāts, jo Kungs viņam palīdz mīlestības dēļ, kas
viņam ir pret savu tuvāko.
18 Jo Jāzeps arī lūdza mūsu tēvu lūgt par
saviem brāļiem, lai Tas Kungs nepieskaitītu
tiem par grēku visu ļauno, ko viņi viņam bija
nodarījuši.
19 Un tā Jēkabs sauca: Mans labais bērns, tu esi
uzvarējis pār sava tēva Jēkaba vēderu.
20 Un viņš to apskāva un skūpstīja viņu divas
stundas, sacīdams:
21 Tevī piepildīsies debesu pravietojums par
Dieva Jēru un pasaules Pestītāju, un ka
nevainīgais tiks nodots par netaisnīgiem
cilvēkiem, un bezgrēcīgais mirs par
bezdievīgiem cilvēkiem derības asinīs. , pagānu
un Israēla glābšanai, un iznīcinās Beliāru un
viņa kalpus.
22 Vai jūs, mani bērni, redzat labā cilvēka galu?
23 Tāpēc esiet Viņa līdzjūtības sekotāji ar labu
prātu, lai arī jūs varētu nēsāt godības vainagus.
24 Jo labam cilvēkam nav tumšu acu; jo Viņš
parāda žēlastību visiem cilvēkiem, pat ja tie ir
grēcinieki.
25 Un kaut arī viņi izdomā ļaunos nolūkos. kas
attiecas uz viņu, darīdams labu, viņš uzvar
ļauno, būdams Dieva vairogs; un taisno viņš
mīl kā savu dvēseli.
26 Ja kāds tiek pagodināts, tas to neapskauž; ja
kāds ir bagāts, tas nav greizsirdīgs; ja kāds ir
drošsirdīgs, tas to slavē; tikumīgo cilvēku viņš
slavē; Viņš apžēlo nabagu; Viņam ir līdzjūtība
pret vājajiem; Dievam viņš slavē.
27 Un to, kam ir labā gara žēlastība, tas mīl kā
savu dvēseli.
28 Tātad, ja arī jums ir labs prāts, tad abi ļaunie
būs mierā ar jums, un izlaidīgie jūs cienīs un
atgriezīsies pie labā; un mantkārīgie ne tikai
pārstās no savām pārmērīgajām vēlmēm, bet pat
atdos savas iekāres priekšmetus tiem, kas cieš
nomocītajiem.
29 Ja jūs labi darīsit, pat nešķīstie gari bēgs no
jums; un zvēri no tevis baidīsies.
30 Jo kur ir godbijība pret labiem darbiem un
gaisma prātā, tur pat tumsa bēg no viņa.
31 Jo, ja kāds dara vardarbību pret svēto
cilvēku, tas nožēlo grēkus; jo svētais ir žēlīgs
pret savu zaimotāju un klusē.
32 Un, ja kāds taisno nodod, tad taisnais lūdz
Dievu, kaut arī īsu brīdi viņš ir pazemots, tomēr
neilgi pēc tam viņš izrādīsies daudz krāšņāks,
tāpat kā Jāzeps, mans brālis.
33 Labā cilvēka tieksmes nav Beliāra gara
viltības varā, jo miera eņģelis vada viņa dvēseli.
34 Un viņš dedzīgi neskatās uz iznīcīgām
lietām un nevāc kopā bagātības, tiecoties pēc
baudas.
35 Viņam netīk prieks, viņš neapbēdina savu
tuvāko, viņš neapmierina sevi ar dārgumiem,
viņš nekļūdās, paceļot acis, jo Tas Kungs ir
viņa daļa.
36 Labā tieksme nesaņem cilvēku godu un
negodu, un tā nepazīst viltus, melus, ne cīņu, ne
zaimus; jo Tas Kungs mājo viņā un apgaismo
viņa dvēseli, un viņš vienmēr priecājas par
visiem.
37 Labam prātam nav divu valodu: svētības un
lāsta, apvainojuma un goda, bēdu un prieka,
klusuma un apjukuma, liekulības un patiesības,
nabadzības un bagātības; bet tai ir viena
noskaņa, nesabojāta un tīra attiecībā uz visiem
cilvēkiem.
38 Tam nav divkāršas redzes un divkāršas
dzirdes; jo visā, ko viņš dara vai runā, vai redz,
viņš zina, ka Tas Kungs raugās uz viņa dvēseli.
39 Un viņš attīra savu prātu, lai viņu nenosodītu
cilvēki un Dievs.
40 Un tāpat Beliāra darbi ir divējādi, un tajos
nav nevienas vienprātības.
41 Tāpēc, mani bērni, es jums saku, bēdzieties
no Beliāra ļaunprātības; jo viņš dod zobenu
tiem, kas Viņam paklausa.
42 Un zobens ir septiņu ļaunumu māte.
Vispirms prāts apaugļojas caur Beliāru, un
vispirms notiek asinsizliešana; otrkārt, sagraut;
treškārt, bēdas; ceturtkārt, trimda; piektkārt,
trūkums; sestkārt, panika; septītkārt,
iznīcināšana.
43 Tāpēc arī Kainu Dievs nodeva septiņām
atriebībām, jo ik pēc simts gadiem Tas Kungs
viņam uzlika vienu postu.
44 Un, kad viņš bija divsimt gadu vecs, viņš
sāka ciest, un deviņsimtajā gadā viņš tika
iznīcināts.
45 Jo viņa brāļa Ābela dēļ viņš tika tiesāts ar
visu ļaunumu, bet Lamehs ar septiņdesmit reiz
septiņiem.
46 Jo mūžīgi tie, kas ir kā Kains skaudībā un
naidā pret brāļiem, tiks sodīti ar tādu pašu sodu.
2. NODAĻA
3. pantā ir spilgts piemērs šo seno patriarhu
runas figūru mājīgumam — tomēr spilgtumam.
1 Un jūs, mani bērni, bēdzieties no ļauna
darīšanas, skaudības un naida pret brāļiem, un
turieties pie labestības un mīlestības.
2 Kam ir tīrs prāts mīlestībā, tas nerūpējas par
sievieti netiklības nolūkos. jo viņa sirdī nav
aptraipīšanas, jo Dieva Gars guļ pār viņu.
3 Jo kā saule neapgāna mēslus un dubļus, bet
gan izžāvē abus un aizdzen ļauno smaku; tāpat
arī tīrais prāts, kaut arī to ieskauj zemes
netīrumi, drīzāk tos attīra un pats neapgāna.
4 Un es ticu, ka starp jums būs arī ļauni darbi
no taisnā Ēnoha vārdiem, ka jūs izdarīsit
netiklību ar Sodomas netiklību un iesit bojā visi,
izņemot dažus, un atjaunosiet netiklības ar
sievietēm. ; un Tā Kunga valstība nebūs starp
jums, jo Viņš to tūlīt atņems.
5 Tomēr Dieva templis būs jūsu daļā, un
pēdējais templis būs krāšņāks par pirmo.
6 Un divpadsmit ciltis tiks sapulcinātas tur kopā
un visi pagāni, līdz Visaugstākais sūtīs savu
pestīšanu, pienākot pie vienpiedzimušā pravieša.
7 Un Viņš ieies pirmajā templī, un tur Tas
Kungs tiks nikns, un Viņš tiks pacelts uz koka.
8 Un tempļa priekškars pārplīsīs, un Dieva Gars
pāries pagāniem kā izlieta uguns.
9 Un Viņš pacelsies no Hades un pāries no
zemes uz debesīm.
10 Un es zinu, cik pazemīgs Viņš būs virs
zemes un cik cildens debesīs.
11 Kad Jāzeps bija Ēģiptē, es ilgojos redzēt
viņa figūru un viņa sejas veidolu; un caur sava
tēva Jēkaba lūgšanām es redzēju viņu, būdams
nomodā dienas laikā, pat visu viņa augumu tieši
tādu, kāds viņš bija.
12 Un, to sacījis, viņš tiem sacīja: Tāpēc ziniet,
mani bērni, ka es miršu.
13 Tāpēc ievērojiet, katrs savam tuvākajam, un
ievērojiet Tā Kunga likumu un Viņa baušļus.
14 Par šīm lietām es jums atstāju mantojuma
vietā.
15 Tāpēc arī jūs dodiet tos saviem bērniem par
mūžīgu īpašumu; jo tā darīja gan Ābrahāms,
gan Īzāks, gan Jēkabs.
16 Par visu to viņi mums deva mantojumu,
sacīdami: Turiet Dieva baušļus, līdz Tas Kungs
atklās Savu pestīšanu visiem pagāniem.
17 Un tad jūs redzēsiet Ēnohu, Nou un Šēmu,
un Ābrahāmu, un Īzāku, un Jēkabu, priecīgi
paceļamies pie labās rokas,
18 Tad arī mēs celsimies, katrs pār savu cilti,
pielūdzot debesu Ķēniņu, kas parādījās virs
zemes vīra izskatā pazemībā.
19 Un visi, kas tic Viņam virs zemes, priecāsies
kopā ar Viņu.
20 Tad arī visi cilvēki celsies, citi par godu un
citi par kaunu.
21 Un Tas Kungs vispirms tiesās Israēlu viņu
netaisnības dēļ; jo, kad Viņš parādījās kā Dievs
miesā, lai tos atbrīvotu, tie Viņam neticēja.
22 Un tad Viņš tiesās visus pagānus, kas
neticēja Viņam, kad Viņš parādījās uz zemes.
23 Un Viņš pārliecinās Israēlu caur pagānu
izredzētajiem, tāpat kā Viņš pārmācīja Ēsavu
caur midiāniešiem, kas pievīla savus brāļus, tā
ka tie krita netiklībā un elku pielūgsmē. un viņi
atsvešinājās no Dieva, tāpēc kļuva par bērniem
to vidū, kas bīstas To Kungu.
24 Ja jūs, mani bērni, staigājat svētumā saskaņā
ar Tā Kunga baušļiem, jūs atkal drošībā
dzīvosit pie manis, un viss Israēls tiks savākts
pie Tā Kunga.
25 Un mani vairs nesauks par plēsīgo vilku jūsu
postījumu dēļ, bet gan par Tā Kunga strādnieku,
kas izdala pārtiku tiem, kas dara labu.
26 Un pēdējās dienās celsies viens Tā Kunga
mīļotais no Jūdas un Levija cilts, Viņa labā
prāta darītājs savā mutē, ar jaunām zināšanām,
kas apgaismo pagānus.
27 Līdz laikmeta beigām viņš būs pagānu
sinagogās un viņu valdnieku vidū kā mūzikas
celms visu mutē.
28 Un viņš tiks ierakstīts svētajās grāmatās, gan
viņa darbs, gan viņa vārds, un viņš būs Dieva
izredzētais uz visiem laikiem.
29 Un caur tiem viņš ies šurpu turpu kā mans
tēvs Jēkabs, sacīdams: Viņš piepildīs to, kas
tavai ciltij pietrūkst.
30 Un, to sacījis, viņš izstiepa savas kājas.
31 Un nomira skaistā un labā miegā.
32 Un viņa dēli darīja, kā Viņš tiem bija
pavēlējis, un viņi paņēma viņa ķermeni un
apglabāja to Hebronā pie viņa tēviem.
33 Un viņa mūža dienu skaits bija simts
divdesmit pieci gadi.

Recomendados

Latvian - Testament of Dan.pdf por
Latvian  - Testament of Dan.pdfLatvian  - Testament of Dan.pdf
Latvian - Testament of Dan.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas4 diapositivas
Latvian - Testament of Zebulun.pdf por
Latvian - Testament of Zebulun.pdfLatvian - Testament of Zebulun.pdf
Latvian - Testament of Zebulun.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas4 diapositivas
Latvian - Testament of Naphtali.pdf por
Latvian - Testament of Naphtali.pdfLatvian - Testament of Naphtali.pdf
Latvian - Testament of Naphtali.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas4 diapositivas
Latvian - Book of Baruch.pdf por
Latvian - Book of Baruch.pdfLatvian - Book of Baruch.pdf
Latvian - Book of Baruch.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas5 diapositivas
Latvian - Testament of Gad.pdf por
Latvian - Testament of Gad.pdfLatvian - Testament of Gad.pdf
Latvian - Testament of Gad.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas4 diapositivas
Latvian - Testament of Joseph.pdf por
Latvian - Testament of Joseph.pdfLatvian - Testament of Joseph.pdf
Latvian - Testament of Joseph.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas5 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Azerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx por
Azerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxAzerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Azerbaijani Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas12 diapositivas
Aymara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx por
Aymara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxAymara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Aymara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas12 diapositivas
English - The Gospel of the Birth of Mary.pdf por
English - The Gospel of the Birth of Mary.pdfEnglish - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
English - The Gospel of the Birth of Mary.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas3 diapositivas
Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx por
Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxAssamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Assamese Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas12 diapositivas
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfMalagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Malagasy - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas11 diapositivas
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfMaithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Maithili - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas10 diapositivas

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Latvian - Testament of Benjamin.pdf

  • 2. 1. NODAĻA Benjamins, Jēkaba un Rāheles divpadsmitais dēls, ģimenes mazulis, kļūst par filozofu un filantropu. 1 Benjamīna vārdu kopija, ko viņš lika ievērot saviem dēliem, kad viņš bija nodzīvojis simts divdesmit piecus gadus. 2 Un viņš tos skūpstīja un sacīja: Kā Īzāks piedzima Ābrahāmam viņa vecumdienās, tā es arī Jēkabam. 3 Un, tā kā mana māte nomira, kad es dzemdēju, man nebija piena; tāpēc mani zīda Bilha, viņas kalpone. 4 Jo Rāhele palika neauglīga divpadsmit gadus pēc tam, kad bija dzemdējusi Jāzepu; un viņa lūdza To Kungu, gavējot divpadsmit dienas, un viņa kļuva grūta un Mani dzemdēja. 5 Jo mans tēvs ļoti mīlēja Rāheli un lūdza, lai viņš redzētu divus dēlus, kas dzimuši no viņas. 6 Tāpēc mani sauca par Benjamīnu, tas ir, par dienu. 7 Kad es devos uz Ēģipti pie Jāzepa, un mans brālis mani atpazina, viņš man sacīja: Ko viņi teica manam tēvam, kad mani pārdeva? 8 Un es viņam teicu: Viņi apsmērēja tavu mēteli ar asinīm un nosūtīja to un sacīja: zini, vai tas ir tava dēla mētelis. 9 Un viņš man sacīja: Arī tā, brāli, kad viņi man bija novilkuši manu mēteli, viņi mani iedeva ismaeliešiem, un viņi man iedeva gurnu audumu, šaustīja un lika skriet. 10 Un vienam no tiem, kas mani sita ar stieni, viņam pretī nāca lauva un nogalināja viņu. 11 Un tā viņa biedri bija nobijušies. 12 Tāpēc arī jūs, mani bērni, mīliet To Kungu, debesu un zemes Dievu, un turiet Viņa baušļus, sekojot labā un svētā vīra Jāzepa piemēram. 13 Un lai jūsu prāts ir labs, kā jūs mani pazīstat; jo tas, kas labi peld savu prātu, visu redz pareizi. 14 Bīstieties To Kungu un mīliet savu tuvāko! un pat ja Beliāra gari apgalvo, ka jūs nomoka ar visu ļaunumu, tie tomēr nevaldīs pār jums, tāpat kā tiem nebija pār manu brāli Jāzepu. 15 Cik daudz cilvēku gribēja viņu nogalināt, un Dievs viņu pasargāja! 16 Jo kas bīstas Dievu un mīl savu tuvāko, to nevar satriekt Beliāra gars, jo to pasargā Dieva bailes. 17 Tāpat viņu nevar vadīt cilvēku vai zvēru prāts, jo Kungs viņam palīdz mīlestības dēļ, kas viņam ir pret savu tuvāko. 18 Jo Jāzeps arī lūdza mūsu tēvu lūgt par saviem brāļiem, lai Tas Kungs nepieskaitītu tiem par grēku visu ļauno, ko viņi viņam bija nodarījuši. 19 Un tā Jēkabs sauca: Mans labais bērns, tu esi uzvarējis pār sava tēva Jēkaba vēderu. 20 Un viņš to apskāva un skūpstīja viņu divas stundas, sacīdams: 21 Tevī piepildīsies debesu pravietojums par Dieva Jēru un pasaules Pestītāju, un ka nevainīgais tiks nodots par netaisnīgiem cilvēkiem, un bezgrēcīgais mirs par bezdievīgiem cilvēkiem derības asinīs. , pagānu un Israēla glābšanai, un iznīcinās Beliāru un viņa kalpus. 22 Vai jūs, mani bērni, redzat labā cilvēka galu? 23 Tāpēc esiet Viņa līdzjūtības sekotāji ar labu prātu, lai arī jūs varētu nēsāt godības vainagus. 24 Jo labam cilvēkam nav tumšu acu; jo Viņš parāda žēlastību visiem cilvēkiem, pat ja tie ir grēcinieki. 25 Un kaut arī viņi izdomā ļaunos nolūkos. kas attiecas uz viņu, darīdams labu, viņš uzvar ļauno, būdams Dieva vairogs; un taisno viņš mīl kā savu dvēseli.
  • 3. 26 Ja kāds tiek pagodināts, tas to neapskauž; ja kāds ir bagāts, tas nav greizsirdīgs; ja kāds ir drošsirdīgs, tas to slavē; tikumīgo cilvēku viņš slavē; Viņš apžēlo nabagu; Viņam ir līdzjūtība pret vājajiem; Dievam viņš slavē. 27 Un to, kam ir labā gara žēlastība, tas mīl kā savu dvēseli. 28 Tātad, ja arī jums ir labs prāts, tad abi ļaunie būs mierā ar jums, un izlaidīgie jūs cienīs un atgriezīsies pie labā; un mantkārīgie ne tikai pārstās no savām pārmērīgajām vēlmēm, bet pat atdos savas iekāres priekšmetus tiem, kas cieš nomocītajiem. 29 Ja jūs labi darīsit, pat nešķīstie gari bēgs no jums; un zvēri no tevis baidīsies. 30 Jo kur ir godbijība pret labiem darbiem un gaisma prātā, tur pat tumsa bēg no viņa. 31 Jo, ja kāds dara vardarbību pret svēto cilvēku, tas nožēlo grēkus; jo svētais ir žēlīgs pret savu zaimotāju un klusē. 32 Un, ja kāds taisno nodod, tad taisnais lūdz Dievu, kaut arī īsu brīdi viņš ir pazemots, tomēr neilgi pēc tam viņš izrādīsies daudz krāšņāks, tāpat kā Jāzeps, mans brālis. 33 Labā cilvēka tieksmes nav Beliāra gara viltības varā, jo miera eņģelis vada viņa dvēseli. 34 Un viņš dedzīgi neskatās uz iznīcīgām lietām un nevāc kopā bagātības, tiecoties pēc baudas. 35 Viņam netīk prieks, viņš neapbēdina savu tuvāko, viņš neapmierina sevi ar dārgumiem, viņš nekļūdās, paceļot acis, jo Tas Kungs ir viņa daļa. 36 Labā tieksme nesaņem cilvēku godu un negodu, un tā nepazīst viltus, melus, ne cīņu, ne zaimus; jo Tas Kungs mājo viņā un apgaismo viņa dvēseli, un viņš vienmēr priecājas par visiem. 37 Labam prātam nav divu valodu: svētības un lāsta, apvainojuma un goda, bēdu un prieka, klusuma un apjukuma, liekulības un patiesības, nabadzības un bagātības; bet tai ir viena noskaņa, nesabojāta un tīra attiecībā uz visiem cilvēkiem. 38 Tam nav divkāršas redzes un divkāršas dzirdes; jo visā, ko viņš dara vai runā, vai redz, viņš zina, ka Tas Kungs raugās uz viņa dvēseli. 39 Un viņš attīra savu prātu, lai viņu nenosodītu cilvēki un Dievs. 40 Un tāpat Beliāra darbi ir divējādi, un tajos nav nevienas vienprātības. 41 Tāpēc, mani bērni, es jums saku, bēdzieties no Beliāra ļaunprātības; jo viņš dod zobenu tiem, kas Viņam paklausa. 42 Un zobens ir septiņu ļaunumu māte. Vispirms prāts apaugļojas caur Beliāru, un vispirms notiek asinsizliešana; otrkārt, sagraut; treškārt, bēdas; ceturtkārt, trimda; piektkārt, trūkums; sestkārt, panika; septītkārt, iznīcināšana. 43 Tāpēc arī Kainu Dievs nodeva septiņām atriebībām, jo ik pēc simts gadiem Tas Kungs viņam uzlika vienu postu. 44 Un, kad viņš bija divsimt gadu vecs, viņš sāka ciest, un deviņsimtajā gadā viņš tika iznīcināts. 45 Jo viņa brāļa Ābela dēļ viņš tika tiesāts ar visu ļaunumu, bet Lamehs ar septiņdesmit reiz septiņiem. 46 Jo mūžīgi tie, kas ir kā Kains skaudībā un naidā pret brāļiem, tiks sodīti ar tādu pašu sodu. 2. NODAĻA 3. pantā ir spilgts piemērs šo seno patriarhu runas figūru mājīgumam — tomēr spilgtumam. 1 Un jūs, mani bērni, bēdzieties no ļauna darīšanas, skaudības un naida pret brāļiem, un turieties pie labestības un mīlestības.
  • 4. 2 Kam ir tīrs prāts mīlestībā, tas nerūpējas par sievieti netiklības nolūkos. jo viņa sirdī nav aptraipīšanas, jo Dieva Gars guļ pār viņu. 3 Jo kā saule neapgāna mēslus un dubļus, bet gan izžāvē abus un aizdzen ļauno smaku; tāpat arī tīrais prāts, kaut arī to ieskauj zemes netīrumi, drīzāk tos attīra un pats neapgāna. 4 Un es ticu, ka starp jums būs arī ļauni darbi no taisnā Ēnoha vārdiem, ka jūs izdarīsit netiklību ar Sodomas netiklību un iesit bojā visi, izņemot dažus, un atjaunosiet netiklības ar sievietēm. ; un Tā Kunga valstība nebūs starp jums, jo Viņš to tūlīt atņems. 5 Tomēr Dieva templis būs jūsu daļā, un pēdējais templis būs krāšņāks par pirmo. 6 Un divpadsmit ciltis tiks sapulcinātas tur kopā un visi pagāni, līdz Visaugstākais sūtīs savu pestīšanu, pienākot pie vienpiedzimušā pravieša. 7 Un Viņš ieies pirmajā templī, un tur Tas Kungs tiks nikns, un Viņš tiks pacelts uz koka. 8 Un tempļa priekškars pārplīsīs, un Dieva Gars pāries pagāniem kā izlieta uguns. 9 Un Viņš pacelsies no Hades un pāries no zemes uz debesīm. 10 Un es zinu, cik pazemīgs Viņš būs virs zemes un cik cildens debesīs. 11 Kad Jāzeps bija Ēģiptē, es ilgojos redzēt viņa figūru un viņa sejas veidolu; un caur sava tēva Jēkaba lūgšanām es redzēju viņu, būdams nomodā dienas laikā, pat visu viņa augumu tieši tādu, kāds viņš bija. 12 Un, to sacījis, viņš tiem sacīja: Tāpēc ziniet, mani bērni, ka es miršu. 13 Tāpēc ievērojiet, katrs savam tuvākajam, un ievērojiet Tā Kunga likumu un Viņa baušļus. 14 Par šīm lietām es jums atstāju mantojuma vietā. 15 Tāpēc arī jūs dodiet tos saviem bērniem par mūžīgu īpašumu; jo tā darīja gan Ābrahāms, gan Īzāks, gan Jēkabs. 16 Par visu to viņi mums deva mantojumu, sacīdami: Turiet Dieva baušļus, līdz Tas Kungs atklās Savu pestīšanu visiem pagāniem. 17 Un tad jūs redzēsiet Ēnohu, Nou un Šēmu, un Ābrahāmu, un Īzāku, un Jēkabu, priecīgi paceļamies pie labās rokas, 18 Tad arī mēs celsimies, katrs pār savu cilti, pielūdzot debesu Ķēniņu, kas parādījās virs zemes vīra izskatā pazemībā. 19 Un visi, kas tic Viņam virs zemes, priecāsies kopā ar Viņu. 20 Tad arī visi cilvēki celsies, citi par godu un citi par kaunu. 21 Un Tas Kungs vispirms tiesās Israēlu viņu netaisnības dēļ; jo, kad Viņš parādījās kā Dievs miesā, lai tos atbrīvotu, tie Viņam neticēja. 22 Un tad Viņš tiesās visus pagānus, kas neticēja Viņam, kad Viņš parādījās uz zemes. 23 Un Viņš pārliecinās Israēlu caur pagānu izredzētajiem, tāpat kā Viņš pārmācīja Ēsavu caur midiāniešiem, kas pievīla savus brāļus, tā ka tie krita netiklībā un elku pielūgsmē. un viņi atsvešinājās no Dieva, tāpēc kļuva par bērniem to vidū, kas bīstas To Kungu. 24 Ja jūs, mani bērni, staigājat svētumā saskaņā ar Tā Kunga baušļiem, jūs atkal drošībā dzīvosit pie manis, un viss Israēls tiks savākts pie Tā Kunga. 25 Un mani vairs nesauks par plēsīgo vilku jūsu postījumu dēļ, bet gan par Tā Kunga strādnieku, kas izdala pārtiku tiem, kas dara labu. 26 Un pēdējās dienās celsies viens Tā Kunga mīļotais no Jūdas un Levija cilts, Viņa labā prāta darītājs savā mutē, ar jaunām zināšanām, kas apgaismo pagānus.
  • 5. 27 Līdz laikmeta beigām viņš būs pagānu sinagogās un viņu valdnieku vidū kā mūzikas celms visu mutē. 28 Un viņš tiks ierakstīts svētajās grāmatās, gan viņa darbs, gan viņa vārds, un viņš būs Dieva izredzētais uz visiem laikiem. 29 Un caur tiem viņš ies šurpu turpu kā mans tēvs Jēkabs, sacīdams: Viņš piepildīs to, kas tavai ciltij pietrūkst. 30 Un, to sacījis, viņš izstiepa savas kājas. 31 Un nomira skaistā un labā miegā. 32 Un viņa dēli darīja, kā Viņš tiem bija pavēlējis, un viņi paņēma viņa ķermeni un apglabāja to Hebronā pie viņa tēviem. 33 Un viņa mūža dienu skaits bija simts divdesmit pieci gadi.