Lithuanian - Testament of Benjamin.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher en Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Benjamin, the twelfth son of Jacob and Rachel, the baby of the family, turns philosopher and philanthropist.

Lithuanian - Testament of Benjamin.pdf
1 SKYRIUS
Benjaminas, dvyliktasis Jokūbo ir Rachelės
sūnus, šeimos kūdikis, tampa filosofu ir
filantropu.
1 Benjamino žodžių, kuriuos jis įsakė laikytis
savo sūnums, po to, kai jam buvo šimtas
dvidešimt penkeri metai, kopija.
2 Jis pabučiavo juos ir tarė: Kaip Izaokas gimė
Abraomui senatvėje, taip aš gimiau Jokūbui.
3 Kadangi mano motina Rachelė mirė mane
gimdydama, aš neturėjau pieno. todėl mane
žindė jos tarnaitė Bilha.
4 Rachelė buvo nevaisinga dvylika metų po
Juozapo gimdymo. Ji meldėsi Viešpatį
pasninkaudama dvylika dienų, pastojo ir mane
pagimdė.
5 Nes mano tėvas labai mylėjo Rachelę ir
meldėsi, kad pamatytų du iš jos gimusius sūnus.
6 Todėl buvau vadinamas Benjaminu, tai yra
dienų sūnumi.
7 Kai nuėjau į Egiptą, pas Juozapą, ir mano
brolis mane pažino, jis man pasakė: ką jie
pasakė mano tėvui, kai mane pardavė?
8 Aš jam pasakiau: “Jie ištepė tavo paltą krauju
ir atsiuntė jį ir pasakė: “Žinok, ar tai tavo
sūnaus paltas”.
9 Ir jis man pasakė: Ir taip, broli, nuvilkę mane
nuo palto, jie atidavė mane izmaelitams, jie
davė man juosmens audeklą, plakė ir liepė bėgti.
10 Vieną iš tų, kurie mane sumušė lazda,
pasitiko liūtas ir jį nužudė.
11 Taip jo draugai išsigando.
12 Todėl ir jūs, mano vaikai, mylėkite Viešpatį
dangaus ir žemės Dievą ir laikykitės Jo įsakymų,
sekdami gerojo ir šventojo Juozapo pavyzdžiu.
13 Tebūna jūsų protas geras, kaip jūs mane
pažįstate. nes tas, kuris prausiasi teisingai, viską
mato teisingai.
14 Bijokite Viešpaties ir mylėkite savo artimą.
ir net jei Beliaro dvasios tvirtina, kad tave
vargina visokiu blogiu, jos nevaldys tavęs, kaip
nevaldė mano brolio Juozapo.
15 Kiek žmonių norėjo jį nužudyti, ir Dievas jį
apsaugojo!
16 Nes tas, kuris bijo Dievo ir myli savo artimą,
negali būti sumuštas Beliaro dvasios, nes yra
apsaugotas Dievo baimės.
17 Jo negali valdyti nei žmonių, nei žvėrių
sumanymas, nes jam padeda Viešpats per meilę,
kurią jis myli savo artimui.
18 Juozapas taip pat maldavo mūsų tėvą, kad
šis melstųsi už savo brolius, kad Viešpats
nepriskirtų jiems nuodėmės to, ką jie jam būtų
padarę.
19 Ir taip Jokūbas sušuko: Mano gerasis vaike,
tu nugalėjai savo tėvo Jokūbo vidurius.
20 Jis apkabino jį ir bučiavo dvi valandas,
sakydamas:
21 Tavyje išsipildys dangaus pranašystė apie
Dievo Avinėlį ir pasaulio Gelbėtoją, kad
nekaltasis bus atiduotas už nusikaltėlius, o
nenuodėmingas mirs už bedievius sandoros
kraujyje. , pagonims ir Izraeliui išgelbėti, ir
sunaikins Beliarą bei jo tarnus.
22 Taigi ar matote, mano vaikai, gero žmogaus
pabaigą?
23 Todėl būkite jo gailestingumo pasekėjai
sveiku protu, kad ir jūs nešiotumėte šlovės
vainikus.
24 Nes geras žmogus neturi tamsių akių. Jis
gailestingas visiems žmonėms, net jei jie yra
nusidėjėliai.
25 Ir nors jie sugalvoja turėdami piktų ketinimų.
apie jį, darydamas gera, jis nugali blogį,
būdamas Dievo apsaugotas. ir jis myli teisųjį
kaip savo sielą.
26 Jei kas yra šlovinamas, tas jam nepavydi. jei
kas praturtėja, tas nepavydi; Jei kas narsus, tas
jį giria. dorybingą žmogų jis giria; Jis pasigaili
vargšo žmogaus; Jis gailisi silpnųjų; Dievui jis
gieda šlovę.
27 O kas turi geros dvasios malonę, tas myli
kaip savo sielą.
28 Taigi, jei jūs taip pat turite gerą protą, abu
nedorėliai bus su jumis taikoje, o ištvirkėliai
pagarbins jus ir atsigręžs į gera. o godūs ne tik
nustos nuo savo besaikio troškimo, bet netgi
atiduos savo godumo objektus kenčiantiems.
29 Jei darysite gerai, net nešvarios dvasios bėgs
nuo jūsų. ir žvėrys tavęs bijos.
30 Nes kur geriems darbams ir šviesai mintyse
yra pagarba, nuo jo bėga net tamsa.
31 Jei kas smurtauja prieš šventą žmogų, tas
atgailauja. Šventasis žmogus yra gailestingas
savo keiksmažodžiui ir tyli.
32 Ir jei kas išduoda teisųjį, teisusis meldžiasi.
Nors ir truputį nusižeminęs, bet neilgai trukus
jis pasirodo daug šlovingesnis, kaip buvo mano
brolis Juozapas.
33 Gero žmogaus polinkis nėra priklausomas
nuo Beliaro dvasios apgaulės, nes ramybės
angelas vadovauja jo sielai.
34 Jis aistringai nežiūri į gendančius dalykus ir
nerenka turtų trokšdamas malonumų.
35 Jis nesidžiaugia malonumais, neliūdina savo
artimo, neapsotina savęs prabanga, neklysta
pakeldamas akis, nes Viešpats yra jo dalis.
36 Geras polinkis nepriima žmonių šlovės ir
negarbės, jis nepažįsta jokios klastos, melo,
kovos ar keiksmažodžių. nes Viešpats gyvena
jame ir apšviečia jo sielą, ir jis visada džiaugiasi
visais žmonėmis.
37 Geras protas neturi dviejų kalbų:
palaiminimo ir prakeikimo, keiksmažodžių ir
garbės, liūdesio ir džiaugsmo, tylos ir
sumaišties, veidmainystės ir tiesos, skurdo ir
turto. bet jis turi vieną, nesugadintą ir tyrą
nusiteikimą visų žmonių atžvilgiu.
38 Jis neturi dvigubo regėjimo ir klausos. nes
viskam, ką jis daro, kalba ar mato, jis žino, kad
Viešpats žiūri į jo sielą.
39 Jis išvalo savo protą, kad nebūtų pasmerktas
tiek žmonių, tiek Dievo.
40 Ir panašiai Beliaro darbai yra dvejopi, ir
juose nėra jokio vienybės.
41 Todėl, mano vaikai, sakau jums, bėkite nuo
Beliaro piktumo. Jis duoda kardą tiems, kurie jo
paklūsta.
42 Kardas yra septynių blogybių motina.
Pirmiausia protas pastoja per Beliarą, ir
pirmiausia praliejamas kraujas; antra, griuvėsiai;
trečia, sielvartas; ketvirta, tremtis; penkta,
vargas; šešta, panika; septinta, sunaikinimas.
43 Todėl Kainas taip pat buvo perduotas
septyniems Dievo kerštams, nes kas šimtą metų
VIEŠPATS užtraukdavo jam vieną marą.
44 Kai jam buvo du šimtai metų, jis pradėjo
kentėti, o devyni šimtaisiais metais buvo
sunaikintas.
45 Nes dėl jo brolio Abelio jis buvo nuteistas už
visas blogybes, o Lamechas – septyniasdešimt
septynis kartus.
46 Nes per amžius tie, kurie yra panašūs į
Kainą, pavydėdami ir neapykantos broliams,
bus nubausti tokiu pat sprendimu.
2 SKYRIUS
3 eilutėje pateikiamas ryškus šių senovės
patriarchų jaukumo – tačiau ryškumo –
pavyzdys.
1 Ir jūs, mano vaikai, venkite piktadarystės,
pavydo ir neapykantos broliams, laikykitės
gėrio ir meilės.
2 Kas turi tyrą meilę, nesirūpina moterimi,
siekdamas ištvirkavimo. Jo širdyje nėra
sutepimo, nes ant jo ilsisi Dievo Dvasia.
3 Nes kaip saulė nesuteršia mėšlo ir purvo
spindėjimo, bet abu išsausina ir pašalina blogą
kvapą. taip pat ir tyras protas, nors ir apimtas
žemės nešvarumų, veikiau juos išvalo, o pats
nesuteršiamas.
4 Ir aš tikiu, kad tarp jūsų bus ir piktadarybių
pagal teisiojo Henocho žodžius, kad
paleistuvėse su Sodomos paleistuvavimu ir visi,
išskyrus keletą, žūsite ir atnaujinsite bejėgiškus
darbus su moterimis. ; Viešpaties karalystė
nebus tarp jūsų, nes Jis tuoj ją atims.
5 Vis dėlto Dievo šventykla bus jūsų dalyje, o
paskutinė šventykla bus šlovingesnė už pirmąją.
6 Ten susirinks dvylika giminių ir visos
pagonys, kol Aukščiausiasis išsiųs savo
išgelbėjimą, aplankydamas viengimį pranašą.
7 Jis įeis į pirmąją šventyklą, ten Viešpats bus
supykęs ir bus pakeltas ant medžio.
8 Šventyklos uždanga plyš, ir Dievo Dvasia
persiduos pagonims kaip išliejama ugnis.
9 Jis pakils iš Hado ir iš žemės pateks į dangų.
10 Aš žinau, koks žemas Jis bus žemėje ir koks
šlovingas danguje.
11 Kai Juozapas buvo Egipte, aš troškau
pamatyti jo figūrą ir jo veido formą. ir per savo
tėvo Jokūbo maldas pamačiau jį, pabudusį
dieną, net visą jo figūrą lygiai tokią, kokia buvo.
12 Tai pasakęs, jis tarė jiems: Taigi žinokite,
mano vaikai, kad aš mirštu.
13 Todėl laikykitės tiesos savo artimui ir
laikykitės Viešpaties įstatymo bei Jo įsakymų.
14 Dėl šių dalykų palieku jums vietoj
paveldėjimo.
15 Todėl ir jūs duokite juos savo vaikams
amžinai nuosavybei. nes taip darė ir Abraomas,
ir Izaokas, ir Jokūbas.
16 Už visa tai jie davė mums paveldėti,
sakydami: Laikykitės Dievo įsakymų, kol
Viešpats apreikš savo išgelbėjimą visoms
pagonims.
17 Ir tada pamatysite Henochą, Nojų, Semą,
Abraomą, Izaoką ir Jokūbą, kylančius dešinėje
iš džiaugsmo,
18 Tada ir mes pakilsime, kiekvienas virš savo
giminės, garbindami dangaus Karalių, kuris
pasirodė žemėje nusižeminusio žmogaus
pavidalu.
19 Ir visi, kurie tiki Jį žemėje, džiaugsis su Juo.
20 Tada ir visi žmonės prisikels, vieni į šlovę,
kiti į gėdą.
21 Viešpats pirmiausia teis Izraelį už jų
neteisumą. nes kai Jis pasirodė kaip Dievas
kūne, kad juos išgelbėtų, jie juo netikėjo.
22 Ir tada Jis teis visus pagonis, tuos, kurie
netikėjo Juo, kai Jis pasirodė žemėje.
23 Jis įteisins Izraelį per pagonių išrinktuosius,
kaip jis barė Ezavą per midjaniečius, kurie
suklaidino savo brolius, kad jie pateko į
paleistuvystę ir stabmeldystę. Jie buvo atitolę
nuo Dievo ir tapo vaikais tų, kurie Viešpaties
bijo.
24 Taigi, jei jūs, mano vaikai, vaikščiosite
šventai pagal Viešpaties įsakymus, vėl saugiai
gyvensite su manimi ir visas Izraelis bus
surinktas pas Viešpatį.
25 Ir aš nebebūsiu vadinamas plėšriu vilku dėl
jūsų siaubų, bet Viešpaties darbininku,
dalijančiu maistą tiems, kurie dirba gera.
26 Ir paskutinėmis dienomis atsiras vienas
Viešpaties mylimasis iš Judo ir Levio giminės,
kuris savo burnoje vykdo Jo malonę, su
naujomis žiniomis, kurios apšviečia pagonis.
27 Iki amžiaus pabaigos jis bus pagonių
sinagogose ir tarp jų valdovų, kaip muzikos
garsas visų lūpose.
28 Jis bus įrašytas į šventąsias knygas, ir jo
darbai, ir žodžiai, ir bus Dievo išrinktasis per
amžius.
29 Ir per juos jis eis ten ir atgal, kaip mano
tėvas Jokūbas, sakydamas: Jis užpildys, ko
trūksta tavo giminėje.
30 Tai pasakęs, jis ištiesė kojas.
31 Ir mirė gražiai ir gerai miegodamas.
32 Jo sūnūs padarė, kaip jis įsakė, ir paėmė jo
kūną ir palaidojo Hebrone pas jo tėvus.
33 Jo gyvenimo dienų skaičius buvo šimtas
dvidešimt penkeri metai.

Recomendados

Lithuanian - Book of Baruch.pdf por
Lithuanian - Book of Baruch.pdfLithuanian - Book of Baruch.pdf
Lithuanian - Book of Baruch.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas5 diapositivas
Lithuanian - Testament of Dan.pdf por
Lithuanian  - Testament of Dan.pdfLithuanian  - Testament of Dan.pdf
Lithuanian - Testament of Dan.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas4 diapositivas
Lithuanian - Testament of Zebulun.pdf por
Lithuanian - Testament of Zebulun.pdfLithuanian - Testament of Zebulun.pdf
Lithuanian - Testament of Zebulun.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas4 diapositivas
Lithuanian - Testament of Naphtali.pdf por
Lithuanian - Testament of Naphtali.pdfLithuanian - Testament of Naphtali.pdf
Lithuanian - Testament of Naphtali.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas4 diapositivas
Lithuanian - Testament of Gad.pdf por
Lithuanian - Testament of Gad.pdfLithuanian - Testament of Gad.pdf
Lithuanian - Testament of Gad.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas4 diapositivas
Lithuanian - 2nd Esdras.pdf por
Lithuanian - 2nd Esdras.pdfLithuanian - 2nd Esdras.pdf
Lithuanian - 2nd Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas20 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Lithuanian - Testament of Benjamin.pdf

Lithuanian - Testament of Asher.pdf por
Lithuanian - Testament of Asher.pdfLithuanian - Testament of Asher.pdf
Lithuanian - Testament of Asher.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas4 diapositivas
Lithuanian - Testament of Joseph.pdf por
Lithuanian - Testament of Joseph.pdfLithuanian - Testament of Joseph.pdf
Lithuanian - Testament of Joseph.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas5 diapositivas
Lithuanian - Poverty.pdf por
Lithuanian - Poverty.pdfLithuanian - Poverty.pdf
Lithuanian - Poverty.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas10 diapositivas
Lithuanian - Ecclesiasticus.pdf por
Lithuanian - Ecclesiasticus.pdfLithuanian - Ecclesiasticus.pdf
Lithuanian - Ecclesiasticus.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas32 diapositivas
Lithuanian - Wisdom of Solomon.pdf por
Lithuanian - Wisdom of Solomon.pdfLithuanian - Wisdom of Solomon.pdf
Lithuanian - Wisdom of Solomon.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
5 vistas13 diapositivas
Lithuanian - Testament of Judah.pdf por
Lithuanian - Testament of Judah.pdfLithuanian - Testament of Judah.pdf
Lithuanian - Testament of Judah.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas5 diapositivas

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Zulu - 2nd Maccabees.pdf por
Zulu - 2nd Maccabees.pdfZulu - 2nd Maccabees.pdf
Zulu - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas17 diapositivas
Yoruba - 2nd Maccabees.pdf por
Yoruba - 2nd Maccabees.pdfYoruba - 2nd Maccabees.pdf
Yoruba - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas17 diapositivas
Yiddish - 2nd Maccabees.pdf por
Yiddish - 2nd Maccabees.pdfYiddish - 2nd Maccabees.pdf
Yiddish - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas17 diapositivas
Xhosa - 2nd Maccabees.pdf por
Xhosa - 2nd Maccabees.pdfXhosa - 2nd Maccabees.pdf
Xhosa - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas17 diapositivas
Western Frisian - 2nd Maccabees.pdf por
Western Frisian - 2nd Maccabees.pdfWestern Frisian - 2nd Maccabees.pdf
Western Frisian - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas18 diapositivas
Welsh - 2nd Maccabees.pdf por
Welsh - 2nd Maccabees.pdfWelsh - 2nd Maccabees.pdf
Welsh - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas17 diapositivas

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Lithuanian - Testament of Benjamin.pdf

  • 2. 1 SKYRIUS Benjaminas, dvyliktasis Jokūbo ir Rachelės sūnus, šeimos kūdikis, tampa filosofu ir filantropu. 1 Benjamino žodžių, kuriuos jis įsakė laikytis savo sūnums, po to, kai jam buvo šimtas dvidešimt penkeri metai, kopija. 2 Jis pabučiavo juos ir tarė: Kaip Izaokas gimė Abraomui senatvėje, taip aš gimiau Jokūbui. 3 Kadangi mano motina Rachelė mirė mane gimdydama, aš neturėjau pieno. todėl mane žindė jos tarnaitė Bilha. 4 Rachelė buvo nevaisinga dvylika metų po Juozapo gimdymo. Ji meldėsi Viešpatį pasninkaudama dvylika dienų, pastojo ir mane pagimdė. 5 Nes mano tėvas labai mylėjo Rachelę ir meldėsi, kad pamatytų du iš jos gimusius sūnus. 6 Todėl buvau vadinamas Benjaminu, tai yra dienų sūnumi. 7 Kai nuėjau į Egiptą, pas Juozapą, ir mano brolis mane pažino, jis man pasakė: ką jie pasakė mano tėvui, kai mane pardavė? 8 Aš jam pasakiau: “Jie ištepė tavo paltą krauju ir atsiuntė jį ir pasakė: “Žinok, ar tai tavo sūnaus paltas”. 9 Ir jis man pasakė: Ir taip, broli, nuvilkę mane nuo palto, jie atidavė mane izmaelitams, jie davė man juosmens audeklą, plakė ir liepė bėgti. 10 Vieną iš tų, kurie mane sumušė lazda, pasitiko liūtas ir jį nužudė. 11 Taip jo draugai išsigando. 12 Todėl ir jūs, mano vaikai, mylėkite Viešpatį dangaus ir žemės Dievą ir laikykitės Jo įsakymų, sekdami gerojo ir šventojo Juozapo pavyzdžiu. 13 Tebūna jūsų protas geras, kaip jūs mane pažįstate. nes tas, kuris prausiasi teisingai, viską mato teisingai. 14 Bijokite Viešpaties ir mylėkite savo artimą. ir net jei Beliaro dvasios tvirtina, kad tave vargina visokiu blogiu, jos nevaldys tavęs, kaip nevaldė mano brolio Juozapo. 15 Kiek žmonių norėjo jį nužudyti, ir Dievas jį apsaugojo! 16 Nes tas, kuris bijo Dievo ir myli savo artimą, negali būti sumuštas Beliaro dvasios, nes yra apsaugotas Dievo baimės. 17 Jo negali valdyti nei žmonių, nei žvėrių sumanymas, nes jam padeda Viešpats per meilę, kurią jis myli savo artimui. 18 Juozapas taip pat maldavo mūsų tėvą, kad šis melstųsi už savo brolius, kad Viešpats nepriskirtų jiems nuodėmės to, ką jie jam būtų padarę. 19 Ir taip Jokūbas sušuko: Mano gerasis vaike, tu nugalėjai savo tėvo Jokūbo vidurius. 20 Jis apkabino jį ir bučiavo dvi valandas, sakydamas: 21 Tavyje išsipildys dangaus pranašystė apie Dievo Avinėlį ir pasaulio Gelbėtoją, kad nekaltasis bus atiduotas už nusikaltėlius, o nenuodėmingas mirs už bedievius sandoros kraujyje. , pagonims ir Izraeliui išgelbėti, ir sunaikins Beliarą bei jo tarnus. 22 Taigi ar matote, mano vaikai, gero žmogaus pabaigą? 23 Todėl būkite jo gailestingumo pasekėjai sveiku protu, kad ir jūs nešiotumėte šlovės vainikus. 24 Nes geras žmogus neturi tamsių akių. Jis gailestingas visiems žmonėms, net jei jie yra nusidėjėliai. 25 Ir nors jie sugalvoja turėdami piktų ketinimų. apie jį, darydamas gera, jis nugali blogį,
  • 3. būdamas Dievo apsaugotas. ir jis myli teisųjį kaip savo sielą. 26 Jei kas yra šlovinamas, tas jam nepavydi. jei kas praturtėja, tas nepavydi; Jei kas narsus, tas jį giria. dorybingą žmogų jis giria; Jis pasigaili vargšo žmogaus; Jis gailisi silpnųjų; Dievui jis gieda šlovę. 27 O kas turi geros dvasios malonę, tas myli kaip savo sielą. 28 Taigi, jei jūs taip pat turite gerą protą, abu nedorėliai bus su jumis taikoje, o ištvirkėliai pagarbins jus ir atsigręžs į gera. o godūs ne tik nustos nuo savo besaikio troškimo, bet netgi atiduos savo godumo objektus kenčiantiems. 29 Jei darysite gerai, net nešvarios dvasios bėgs nuo jūsų. ir žvėrys tavęs bijos. 30 Nes kur geriems darbams ir šviesai mintyse yra pagarba, nuo jo bėga net tamsa. 31 Jei kas smurtauja prieš šventą žmogų, tas atgailauja. Šventasis žmogus yra gailestingas savo keiksmažodžiui ir tyli. 32 Ir jei kas išduoda teisųjį, teisusis meldžiasi. Nors ir truputį nusižeminęs, bet neilgai trukus jis pasirodo daug šlovingesnis, kaip buvo mano brolis Juozapas. 33 Gero žmogaus polinkis nėra priklausomas nuo Beliaro dvasios apgaulės, nes ramybės angelas vadovauja jo sielai. 34 Jis aistringai nežiūri į gendančius dalykus ir nerenka turtų trokšdamas malonumų. 35 Jis nesidžiaugia malonumais, neliūdina savo artimo, neapsotina savęs prabanga, neklysta pakeldamas akis, nes Viešpats yra jo dalis. 36 Geras polinkis nepriima žmonių šlovės ir negarbės, jis nepažįsta jokios klastos, melo, kovos ar keiksmažodžių. nes Viešpats gyvena jame ir apšviečia jo sielą, ir jis visada džiaugiasi visais žmonėmis. 37 Geras protas neturi dviejų kalbų: palaiminimo ir prakeikimo, keiksmažodžių ir garbės, liūdesio ir džiaugsmo, tylos ir sumaišties, veidmainystės ir tiesos, skurdo ir turto. bet jis turi vieną, nesugadintą ir tyrą nusiteikimą visų žmonių atžvilgiu. 38 Jis neturi dvigubo regėjimo ir klausos. nes viskam, ką jis daro, kalba ar mato, jis žino, kad Viešpats žiūri į jo sielą. 39 Jis išvalo savo protą, kad nebūtų pasmerktas tiek žmonių, tiek Dievo. 40 Ir panašiai Beliaro darbai yra dvejopi, ir juose nėra jokio vienybės. 41 Todėl, mano vaikai, sakau jums, bėkite nuo Beliaro piktumo. Jis duoda kardą tiems, kurie jo paklūsta. 42 Kardas yra septynių blogybių motina. Pirmiausia protas pastoja per Beliarą, ir pirmiausia praliejamas kraujas; antra, griuvėsiai; trečia, sielvartas; ketvirta, tremtis; penkta, vargas; šešta, panika; septinta, sunaikinimas. 43 Todėl Kainas taip pat buvo perduotas septyniems Dievo kerštams, nes kas šimtą metų VIEŠPATS užtraukdavo jam vieną marą. 44 Kai jam buvo du šimtai metų, jis pradėjo kentėti, o devyni šimtaisiais metais buvo sunaikintas. 45 Nes dėl jo brolio Abelio jis buvo nuteistas už visas blogybes, o Lamechas – septyniasdešimt septynis kartus. 46 Nes per amžius tie, kurie yra panašūs į Kainą, pavydėdami ir neapykantos broliams, bus nubausti tokiu pat sprendimu. 2 SKYRIUS 3 eilutėje pateikiamas ryškus šių senovės patriarchų jaukumo – tačiau ryškumo – pavyzdys.
  • 4. 1 Ir jūs, mano vaikai, venkite piktadarystės, pavydo ir neapykantos broliams, laikykitės gėrio ir meilės. 2 Kas turi tyrą meilę, nesirūpina moterimi, siekdamas ištvirkavimo. Jo širdyje nėra sutepimo, nes ant jo ilsisi Dievo Dvasia. 3 Nes kaip saulė nesuteršia mėšlo ir purvo spindėjimo, bet abu išsausina ir pašalina blogą kvapą. taip pat ir tyras protas, nors ir apimtas žemės nešvarumų, veikiau juos išvalo, o pats nesuteršiamas. 4 Ir aš tikiu, kad tarp jūsų bus ir piktadarybių pagal teisiojo Henocho žodžius, kad paleistuvėse su Sodomos paleistuvavimu ir visi, išskyrus keletą, žūsite ir atnaujinsite bejėgiškus darbus su moterimis. ; Viešpaties karalystė nebus tarp jūsų, nes Jis tuoj ją atims. 5 Vis dėlto Dievo šventykla bus jūsų dalyje, o paskutinė šventykla bus šlovingesnė už pirmąją. 6 Ten susirinks dvylika giminių ir visos pagonys, kol Aukščiausiasis išsiųs savo išgelbėjimą, aplankydamas viengimį pranašą. 7 Jis įeis į pirmąją šventyklą, ten Viešpats bus supykęs ir bus pakeltas ant medžio. 8 Šventyklos uždanga plyš, ir Dievo Dvasia persiduos pagonims kaip išliejama ugnis. 9 Jis pakils iš Hado ir iš žemės pateks į dangų. 10 Aš žinau, koks žemas Jis bus žemėje ir koks šlovingas danguje. 11 Kai Juozapas buvo Egipte, aš troškau pamatyti jo figūrą ir jo veido formą. ir per savo tėvo Jokūbo maldas pamačiau jį, pabudusį dieną, net visą jo figūrą lygiai tokią, kokia buvo. 12 Tai pasakęs, jis tarė jiems: Taigi žinokite, mano vaikai, kad aš mirštu. 13 Todėl laikykitės tiesos savo artimui ir laikykitės Viešpaties įstatymo bei Jo įsakymų. 14 Dėl šių dalykų palieku jums vietoj paveldėjimo. 15 Todėl ir jūs duokite juos savo vaikams amžinai nuosavybei. nes taip darė ir Abraomas, ir Izaokas, ir Jokūbas. 16 Už visa tai jie davė mums paveldėti, sakydami: Laikykitės Dievo įsakymų, kol Viešpats apreikš savo išgelbėjimą visoms pagonims. 17 Ir tada pamatysite Henochą, Nojų, Semą, Abraomą, Izaoką ir Jokūbą, kylančius dešinėje iš džiaugsmo, 18 Tada ir mes pakilsime, kiekvienas virš savo giminės, garbindami dangaus Karalių, kuris pasirodė žemėje nusižeminusio žmogaus pavidalu. 19 Ir visi, kurie tiki Jį žemėje, džiaugsis su Juo. 20 Tada ir visi žmonės prisikels, vieni į šlovę, kiti į gėdą. 21 Viešpats pirmiausia teis Izraelį už jų neteisumą. nes kai Jis pasirodė kaip Dievas kūne, kad juos išgelbėtų, jie juo netikėjo. 22 Ir tada Jis teis visus pagonis, tuos, kurie netikėjo Juo, kai Jis pasirodė žemėje. 23 Jis įteisins Izraelį per pagonių išrinktuosius, kaip jis barė Ezavą per midjaniečius, kurie suklaidino savo brolius, kad jie pateko į paleistuvystę ir stabmeldystę. Jie buvo atitolę nuo Dievo ir tapo vaikais tų, kurie Viešpaties bijo. 24 Taigi, jei jūs, mano vaikai, vaikščiosite šventai pagal Viešpaties įsakymus, vėl saugiai gyvensite su manimi ir visas Izraelis bus surinktas pas Viešpatį. 25 Ir aš nebebūsiu vadinamas plėšriu vilku dėl jūsų siaubų, bet Viešpaties darbininku, dalijančiu maistą tiems, kurie dirba gera. 26 Ir paskutinėmis dienomis atsiras vienas Viešpaties mylimasis iš Judo ir Levio giminės, kuris savo burnoje vykdo Jo malonę, su naujomis žiniomis, kurios apšviečia pagonis.
  • 5. 27 Iki amžiaus pabaigos jis bus pagonių sinagogose ir tarp jų valdovų, kaip muzikos garsas visų lūpose. 28 Jis bus įrašytas į šventąsias knygas, ir jo darbai, ir žodžiai, ir bus Dievo išrinktasis per amžius. 29 Ir per juos jis eis ten ir atgal, kaip mano tėvas Jokūbas, sakydamas: Jis užpildys, ko trūksta tavo giminėje. 30 Tai pasakęs, jis ištiesė kojas. 31 Ir mirė gražiai ir gerai miegodamas. 32 Jo sūnūs padarė, kaip jis įsakė, ir paėmė jo kūną ir palaidojo Hebrone pas jo tėvus. 33 Jo gyvenimo dienų skaičius buvo šimtas dvidešimt penkeri metai.