Mongolian (Traditional) - Testament of Benjamin.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher en Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Benjamin, the twelfth son of Jacob and Rachel, the baby of the family, turns philosopher and philanthropist.

Mongolian (Traditional) - Testament of Benjamin.pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠃
ᠪᠧᠨ ᠵᠢᠶᠧ ᠮᠢᠩ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠨᠪᠦᠢᠸᠧ ᠂ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠦᠦ ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ
ᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠦᠩᠭᠦᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠶ ᠃
ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎
ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃
2 ᠢᠰᠦᠢᠰ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠦᠨᠦᠰᠴᠦ ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠰᠠᠴᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠧᠯᠠᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ
ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎
ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃
3 ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᠪᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ
ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠢ ᠯᠢᠪᠢᠶ᠎
ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠥᠬᠥᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃
ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠶᠣᠬᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎
ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠦᠭᠡᠶ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ ᠂
ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠥᠷᠥᠵᠡᠢ ᠃
ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠭᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠦ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃
6 ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠢ ᠶᠠ ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠠᠢ ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎
ᠠ ᠃
7 ᠪᠢ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ ᠂ ᠶᠣᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠠᠬ᠎
ᠠ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠄
ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠦᠶ᠎
ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ ?
ク ᠃ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠂ ᠲᠡᠲᠡ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠡᠷ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠤ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠮᠦᠨ ᠤᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠡᠲᠡᠨ᠎
ᠡ ᠃
9 ᠢᠰᠦᠢᠰ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠮᠢᠨᠦ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠮᠥᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂
ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠮᠠᠷᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠥᠭᠭᠥᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ
ᠪᠥᠰ ᠥᠭᠴᠦ ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠶᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃
10 ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎
ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠴᠣᠬᠢᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ
ᠲᠡᠢ ᠠᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃
11 ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠢᠲᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠠᠶᠤᠵᠠᠢ ᠃
ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠩᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠢ
ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠶᠣᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃
13 ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠂ ᠶᠠᠭ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠃
ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎
ᠠ ᠨᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠥᠬᠥᠨ ᠢ ᠵᠥᠪ ᠢᠶᠡᠷ
ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃
14 ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠂ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ
ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠃ ᠪᠧᠷᠢᠶ᠎
ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠮᠠᠢ᠎ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ
ᠲᠠᠷᠴᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠳᠡ ᠴᠢᠮᠠᠢ᠎ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠬ᠎
ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠣᠷᠰᠤᠲᠤ
ᠶᠣᠬᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃
15 ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎
ᠠ !
アカ ᠨᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠂ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠶ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ
ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠯᠢᠪᠢᠶ᠎
ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠳᠦ ᠲᠥᠭᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠵᠡᠶ ᠃
アキ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎
ᠠ ᠳᠤ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂
ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎
ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠶᠸ ᠾᠸ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎
ᠠ
ᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃
18 ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠶᠣᠬᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠬ᠎
ᠠ
ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠢᠰᠦᠢᠰ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎
ᠠ
ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃
19 ᠶᠠ ᠡᠯ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠡ ᠂ ᠴᠢ ᠠᠪᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ
ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃
20 ᠳ᠋ᠣᠤ ᠵᠢᠩ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠵᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠦᠨᠦᠰᠴᠦ ᠄
イア ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎
ᠠ᠂ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠴᠢᠨᠤ ᠪᠡᠶ᠎
ᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠦᠬᠦᠨ᠎
ᠡ᠂ ᠶᠠᠯ᠎
ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠣᠯᠵᠣᠭ᠎
ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠰᠢ ᠶᠠᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠬᠦᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ
ᠢᠰᠷᠧᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠬᠦᠨ᠎
ᠡ᠃ ᠪᠧᠷᠢᠶ᠎
ᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠶᠢ
ᠡᠪᠳᠡᠵᠡᠶ ᠃
ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠡ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ
ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠦ ?
23 ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎
ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂
ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶ ᠵᠡᠭᠦᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃
24 ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠠᠷ᠎
ᠠ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠥᠬᠥ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ
ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠯ᠎
ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ ᠃
25 ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠂
ᠰᠠᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ
ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠳᠬ᠎
ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎
ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠎
ᠠ ᠃
26 ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ
ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠬᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ
ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠨ᠎
ᠠ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠭᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎
ᠠ ᠶᠣᠰᠣ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠃
ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠣᠪᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎
ᠠ ᠃ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠃
ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠮᠠᠭᠲᠠᠪᠠ ᠃
イキ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠴᠢ ᠲᠣᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠡᠨ
ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠎
ᠠ ᠃
28 ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ
ᠲᠠᠢ ᠡᠶ᠎
ᠡ ᠨᠠᠢᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠰᠠᠢᠨ
ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠨ᠎
ᠠ ᠃ ᠬᠣᠪᠳᠣᠭᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠲᠡᠯ᠎
ᠡ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠬᠤ
ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠪᠳᠣᠭ ᠤᠨ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ
ᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎
ᠠ ᠃
29 ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠂ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠬᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎
ᠡ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠴᠢᠮ᠎
ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎
ᠠ ᠃
ウ ᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎
ᠠ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎
ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ
ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃
31 ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠭᠡᠮᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠲᠡᠷᠡ
ᠭᠡᠮᠰᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠠ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ
ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠥᠪᠰᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠃
32 ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠪᠠᠯ ᠂ ᠤᠳᠬ᠎
ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎
ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ
ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠨ᠎
ᠡ ᠄ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠷᠡ
ᠨᠡᠩ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠶᠠᠭ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠬ᠎
ᠠ ᠶᠣᠬᠠᠨᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠃
ウウ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠪᠢᠶ᠎
ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎
ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠳᠦ
ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠲᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠥᠲᠥᠯᠥᠨ
ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎
ᠠ ᠃
34 ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠡᠳᠯᠡᠬᠦ
ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃
35 ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠳᠤᠷ᠎
ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠶ᠎
ᠡ
ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ
ᠬᠣᠪᠢ ᠃
36 ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ
ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠬᠤᠯᠵᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎
ᠠ ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡ ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠂ ᠳᠣᠷᠭᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ
ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎
ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂
ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠃
37 ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠵᠦᠩᠨᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠂
ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎
ᠡ ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ ᠂ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ
ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠪᠠ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠ ᠡᠳ᠋ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃
ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂
ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠃
38 ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎
ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠰᠣᠨᠣᠷ ᠴᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ
ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠬᠥᠨ ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎
ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎
ᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠂ ᠶᠧ ᠾᠧ
ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎
ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠥᠷ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎
ᠡ ᠃
39 ᠲᠡᠷᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠬᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠶᠠᠯ᠎
ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠬᠦ
ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠯ᠎
ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠃
エ ᠣ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠧᠷᠢᠶ᠎
ᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠳᠠᠩ
ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠃
41 ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭᠭᠥᠶ᠎
ᠡ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠥᠬᠢᠳ ᠪᠧᠷᠢᠶ᠎
ᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠬᠤ
ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎
ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠰᠡᠯᠡᠮ᠎
ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎
ᠠ
ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠥᠭᠪᠡ ᠃
42 ᠰᠡᠯᠡᠮ᠎
ᠡ ᠪᠣᠯ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠡᠬᠡ ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎
ᠡ ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎
ᠠ ᠨᠢ ᠪᠧᠷᠢᠶ᠎
ᠠ
ᠶᠢᠨ ᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎
ᠡ ᠴᠢᠰᠤ ᠤᠷᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎
ᠠ ᠃
ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎
ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠣᠷᠭᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎
ᠠ ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠂ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ
ᠲᠦ ᠂ ᠲᠡᠨᠦᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠂ ᠰᠦᠷᠴᠢᠭᠦᠷ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠂ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠬᠤ
ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠪᠳᠡᠯᠡᠭᠡ᠃
エウ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎
ᠠ
ᠥᠰᠢᠶ᠎
ᠡ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠥᠰᠢᠶ᠎
ᠡ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠥᠭᠴᠡᠶ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ
ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠃
44 ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠠᠮᠰᠠᠵᠤ ᠂ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠰᠠᠳᠴᠠᠢ ᠃
エオ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠬ᠎
ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠠᠪᠣ᠋ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠶᠠᠯ᠎
ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠯᠠᠮᠠ
ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠵᠡᠶ ᠃
46 ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠣᠷᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠯᠠᠪ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ
ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃
ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠃
ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎
ᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ
ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎
ᠠ ᠶᠢ
ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃
1 ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠡ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠠᠬ᠎
ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎
ᠠ ᠂ ᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ
ᠥᠰᠢᠶ᠎
ᠡ ᠬᠣᠷᠣᠭᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎
ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎
ᠠ ᠠᠳᠬᠤᠬᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃
2 ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠂ ᠬᠠᠢᠷ᠎
ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠲᠡᠬᠡᠢ ᠦᠵᠡ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ
ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎
ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠬᠢᠷᠲᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎
ᠡ
ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎
ᠡ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎
ᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃
3 ᠨᠡᠷᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠲᠠᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎
ᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠤᠵᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ
ᠰᠢᠭᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠲᠠᠩ ᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠦᠮᠡᠬᠡᠢ ᠦᠨᠦᠷ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠂
ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠥᠰᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ
ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠶ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠪᠡᠶ᠎
ᠡ ᠨᠢ ᠯᠣᠩᠬᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠵᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠃
4᠃ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎
ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢ ᠢᠲᠡᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎
ᠠ ᠃
ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠨᠤᠰ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠵᠢᠳᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠮᠦᠬᠥᠭᠦ ᠂
ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠲᠠᠨ᠎
ᠠ ᠪᠦᠷ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠲᠠᠯᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎
ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎
ᠠ ᠶᠧ
ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠢᠭᠤᠳ
ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃
5 ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎
ᠡ ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠪᠠᠭ᠎
ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎
ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ
ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠮᠪᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠯᠠᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠮᠪᠠᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠩ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠃
カイ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠨ᠎
ᠠ ᠂ ᠭᠣᠤ ᠱᠧᠩ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ
ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎
ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎
ᠠ ᠃
ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎
ᠠ ᠂ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠡᠨᠳᠡ
ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎
ᠡ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎
ᠡ ᠃
8 ᠱᠧᠩ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠭᠠᠯ
ᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ᠎
ᠠ ᠃
9᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎
ᠡ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎
ᠠ ᠃
10 ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎
ᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎
ᠡ ᠂ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎
ᠡ
ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎
ᠡ ᠃
11 ᠶᠣᠬᠠᠨ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠦᠨ ᠦᠶ᠎
ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠷ᠎
ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢ
ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎
ᠠ ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠯᠤᠤᠪᠠᠩ
ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠂ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠷᠢᠬᠦ ᠦᠶ᠎
ᠡ
ᠳᠦ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠶᠠᠭ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠃
12 ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠄ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠦᠬᠦᠬᠦ
ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎
ᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃
13 ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠡᠯ᠎
ᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠦᠭ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠂
ᠶᠣᠤ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃
アエ ᠃ ᠡᠲᠡᠬᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠬᠡ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎
ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ
ᠪᠢᠰᠢ ᠃
15 ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠥᠭᠴᠦ ᠂ ᠥᠨᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ
ᠡᠳ᠋ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎
ᠠ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠂ ᠰᠠᠴᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠶᠠᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠴᠤ
ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃
アカ ᠲᠡᠳᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎
ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ
ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠲᠠ
ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠡᠶ ᠃
アキ ᠃ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠣᠶᠠ ᠂ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠂ ᠶᠠᠪᠦᠢᠸᠯᠠᠬᠠᠨ ᠂ ᠰᠠᠴᠤᠬᠤ ᠂ ᠶᠠᠨᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ
ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎
ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠭᠰᠣᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠶ᠎
ᠡ ᠃
ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎
ᠡ ᠳᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠣᠰᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎
ᠠ ᠂ ᠡᠯ᠎
ᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ
ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠂ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠸᠠᠩ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ
ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎
ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠪᠡ ᠃
19 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎
ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ
ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ ᠃
イー᠋ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎
ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠂
ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠢᠴᠢᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃
21 ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠢᠰᠷᠧᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠤᠳᠬ᠎
ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎
ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ
ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎
ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠢᠬ᠎
ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ
ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎
ᠠ ᠃
イイイ ᠦᠶ᠎
ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠥᠬᠥ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ
ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎
ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ ᠃
イウ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠲᠠᠭᠠᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠰᠷᠸᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠢ ᠶᠠᠯ᠎
ᠠ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠂ ᠶᠠᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠮᠢᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠂ ᠮᠢᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠠᠬ᠎
ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠯ
ᠪᠠ ᠰᠢᠲᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠮᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠠ ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠶᠧ
ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃
24 ᠤᠴᠢᠷ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ
ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎
ᠠ ᠂ ᠢᠰᠷᠧᠯ
ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠦᠷ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎
ᠡ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠨ᠎
ᠠ ᠃
25 ᠪᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠣᠪᠳᠣᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠸ᠎
ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠂
ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎
ᠠ ᠃
イカ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎
ᠠ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎
ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ ᠂
ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠯᠢ ᡁᠢ ᡁᠢ ᠴᠧᠩ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ
ᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎
ᠠ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎
ᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠪᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ
ᠰᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎
ᠡ ᠃
イキ ᠦᠶ᠎
ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎
ᠠ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ
ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠰᠢᠭ
ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎
ᠠ ᠃
イク ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎
ᠡ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠨ᠎
ᠡ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ
ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎
ᠠ ᠃
29 ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠠᠯᠬᠤᠨ᠎
ᠠ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠶᠠ ᠶᠧ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠲᠡᠷᠡ
ᠴᠢᠨᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠨ᠎
ᠡ ᠃
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭᠠᠪᠠ ᠃
31 ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠨᠲᠠᠬᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎
ᠠ ᠦᠬᠦᠵᠡᠢ ᠃
ウイ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠦ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳ᠋ᠠᠩ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠢ
ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠾᠧᠪᠧᠷᠦᠢᠯᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃
33 ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎
ᠠ ᠃

Recomendados

Luganda - First Esdras.pdf por
Luganda - First Esdras.pdfLuganda - First Esdras.pdf
Luganda - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas12 diapositivas
Lithuanian - First Esdras.pdf por
Lithuanian - First Esdras.pdfLithuanian - First Esdras.pdf
Lithuanian - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas10 diapositivas
Latvian - First Esdras.pdf por
Latvian - First Esdras.pdfLatvian - First Esdras.pdf
Latvian - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas11 diapositivas
Latin - First Esdras.pdf por
Latin - First Esdras.pdfLatin - First Esdras.pdf
Latin - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas10 diapositivas
Chinese (Traditional) First Esdras.pdf por
Chinese (Traditional)  First Esdras.pdfChinese (Traditional)  First Esdras.pdf
Chinese (Traditional) First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas10 diapositivas
Chinese (Simplified) - First Esdras.pdf por
Chinese (Simplified) - First Esdras.pdfChinese (Simplified) - First Esdras.pdf
Chinese (Simplified) - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas10 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Bhojpuri - First Esdras.pdf por
Bhojpuri - First Esdras.pdfBhojpuri - First Esdras.pdf
Bhojpuri - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas11 diapositivas
Assamese - First Esdras.pdf por
Assamese - First Esdras.pdfAssamese - First Esdras.pdf
Assamese - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas12 diapositivas
Zulu - 2nd Maccabees.pdf por
Zulu - 2nd Maccabees.pdfZulu - 2nd Maccabees.pdf
Zulu - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas17 diapositivas
Yoruba - 2nd Maccabees.pdf por
Yoruba - 2nd Maccabees.pdfYoruba - 2nd Maccabees.pdf
Yoruba - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas17 diapositivas
Yiddish - 2nd Maccabees.pdf por
Yiddish - 2nd Maccabees.pdfYiddish - 2nd Maccabees.pdf
Yiddish - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas17 diapositivas
Xhosa - 2nd Maccabees.pdf por
Xhosa - 2nd Maccabees.pdfXhosa - 2nd Maccabees.pdf
Xhosa - 2nd Maccabees.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas17 diapositivas

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Mongolian (Traditional) - Testament of Benjamin.pdf

  • 2. ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠃ ᠪᠧᠨ ᠵᠢᠶᠧ ᠮᠢᠩ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠨᠪᠦᠢᠸᠧ ᠂ ᠯᠠᠲ᠋ᠢᠨᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠦᠦ ᠂ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠨᠢ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠢᠭᠦᠯᠡᠰᠦᠩᠭᠦᠶ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠶ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠷᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃ 2 ᠢᠰᠦᠢᠰ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠦᠨᠦᠰᠴᠦ ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠰᠠᠴᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠠᠪᠧᠯᠠᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ᠎ ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ 3 ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠵᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠣᠢᠰᠢ ᠪᠢ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠢ ᠯᠢᠪᠢᠶ᠎ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠴᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠥᠬᠥᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠶᠣᠬᠠᠨ ᠲᠥᠷᠥᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠢᠯ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠡᠳᠦᠷ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠳᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠡᠢ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠥᠷᠥᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠭᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠦᠦ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃ 6 ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠢ ᠶᠠ ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠠᠢ ᠂ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ ᠠ ᠃ 7 ᠪᠢ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ ᠂ ᠶᠣᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠠᠬ᠎ ᠠ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠄ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠦᠶ᠎ ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠳᠤ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ ? ク ᠃ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠂ ᠲᠡᠲᠡ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠴᠤᠭᠢᠵᠤ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠴᠢᠨᠤ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠮᠦᠨ ᠤᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠮᠡᠲᠡᠨ᠎ ᠡ ᠃ 9 ᠢᠰᠦᠢᠰ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠮᠢᠨᠦ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠮᠥᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠮᠠᠷᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠥᠭᠭᠥᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠥᠰ ᠥᠭᠴᠦ ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠶᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃ 10 ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠴᠣᠬᠢᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠠᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃ 11 ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠢᠲᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠠᠶᠤᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠩᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠶᠣᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠮᠵᠢᠲᠡᠶ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ 13 ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠢᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠂ ᠶᠠᠭ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠭᠠᠢᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ ᠠ ᠨᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠥᠬᠥᠨ ᠢ ᠵᠥᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃ 14 ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠨ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠂ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠃ ᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠮᠠᠢ᠎ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠴᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠳᠡ ᠴᠢᠮᠠᠢ᠎ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠬ᠎ ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠣᠷᠰᠤᠲᠤ ᠶᠣᠬᠠᠨ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ 15 ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ ᠠ ! アカ ᠨᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠂ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠶ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠯᠢᠪᠢᠶ᠎ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠳᠦ ᠲᠥᠭᠡᠷᠢᠭᠳᠡᠵᠡᠶ ᠃ アキ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ᠎ ᠠ ᠳᠤ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠶᠸ ᠾᠸ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ ᠠ ᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ 18 ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠶᠣᠬᠠᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠬ᠎ ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠢᠰᠦᠢᠰ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ ᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ 19 ᠶᠠ ᠡᠯ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠡ ᠂ ᠴᠢ ᠠᠪᠤ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ 20 ᠳ᠋ᠣᠤ ᠵᠢᠩ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠵᠦ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠦᠨᠦᠰᠴᠦ ᠄ イア ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ ᠠ᠂ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠴᠢᠨᠤ ᠪᠡᠶ᠎ ᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠦᠬᠦᠨ᠎ ᠡ᠂ ᠶᠠᠯ᠎ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠪᠣᠯᠵᠣᠭ᠎ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠰᠢ ᠶᠠᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠰᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦᠬᠦᠵᠦ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠢᠰᠷᠧᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠬᠦᠨ᠎ ᠡ᠃ ᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ ᠠᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠵᠡᠶ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠡ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠦ ? 23 ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠮᠠᠩᠯᠠᠶ ᠵᠡᠭᠦᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ 24 ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠠᠷ᠎ ᠠ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠥᠬᠥ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠯ᠎ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ ᠃ 25 ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠂ ᠰᠠᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠪᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠳᠬ᠎ ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ ᠠ ᠃ 26 ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠲᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠬᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠠᠭᠲᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠨ᠎ ᠠ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠭᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ ᠠ ᠶᠣᠰᠣ ᠮᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠃ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠣᠪᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ ᠠ ᠃ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤ ᠮᠠᠭᠲᠠᠪᠠ ᠃ イキ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠴᠢ ᠲᠣᠯᠢ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ ᠠ ᠃
  • 3. 28 ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠶ᠎ ᠡ ᠨᠠᠢᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠂ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠨ᠎ ᠠ ᠃ ᠬᠣᠪᠳᠣᠭᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠲᠡᠯ᠎ ᠡ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠣᠪᠳᠣᠭ ᠤᠨ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠠᠮᠰᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠨ ᠥᠭᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ ᠠ ᠃ 29 ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠂ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ ᠡ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠴᠢᠮ᠎ ᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ ᠠ ᠃ ウ ᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ ᠠ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃ 31 ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠭᠡᠮᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠡᠮᠰᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠠ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠵᠣᠪᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠥᠪᠰᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠃ 32 ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠪᠠᠯ ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ ᠡ ᠄ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠳᠠᠷᠤᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠡᠩ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠶᠠᠭ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠬ᠎ ᠠ ᠶᠣᠬᠠᠨᠰᠤ ᠰᠢᠭ ᠃ ウウ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠪᠢᠪᠢᠶ᠎ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠲᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠬᠥᠲᠥᠯᠥᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠣᠳᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ ᠠ ᠃ 34 ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠂ ᠪᠠᠶᠠᠰᠤᠯ ᠡᠳᠯᠡᠬᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ 35 ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠳᠤᠷ᠎ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷ ᠪᠡᠶ᠎ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠣᠪᠢ ᠃ 36 ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠬᠤᠯᠵᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ ᠠ ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡ ᠂ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠂ ᠳᠣᠷᠭᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠃ 37 ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠵᠦᠩᠨᠡᠯ ᠪᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ ᠡ ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ ᠂ ᠭᠤᠨᠢᠭ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠬᠠᠭᠤᠷᠮᠠᠭ ᠪᠠ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠ ᠡᠳ᠋ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠃ 38 ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠰᠣᠨᠣᠷ ᠴᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠥᠬᠥᠨ ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ ᠡ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠂ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠥᠷ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ ᠡ ᠃ 39 ᠲᠡᠷᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠬᠡᠨ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠶᠠᠯ᠎ ᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠬᠦ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠶᠠᠯ᠎ ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ エ ᠣ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ ᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠥᠲᠥᠭᠡᠯ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠳᠠᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠦᠭᠡᠶ ᠃ 41 ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭᠭᠥᠶ᠎ ᠡ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠥᠬᠢᠳ ᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ ᠠ ᠠᠴᠠ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠰᠡᠯᠡᠮ᠎ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ ᠠ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠥᠭᠪᠡ ᠃ 42 ᠰᠡᠯᠡᠮ᠎ ᠡ ᠪᠣᠯ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠡᠬᠡ ᠃ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ ᠡ ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ ᠠ ᠨᠢ ᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠵᠢᠷᠮᠦᠰᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ ᠡ ᠴᠢᠰᠤ ᠤᠷᠤᠰᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ ᠠ ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠣᠷᠭᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ ᠠ ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠂ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠂ ᠲᠡᠨᠦᠭᠦᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠂ ᠰᠦᠷᠴᠢᠭᠦᠷ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠂ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠰᠠᠨᠳᠤᠷᠬᠤ ᠳᠣᠯᠣᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠡᠪᠳᠡᠯᠡᠭᠡ᠃ エウ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ ᠠ ᠥᠰᠢᠶ᠎ ᠡ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠥᠰᠢᠶ᠎ ᠡ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠥᠭᠴᠡᠶ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠮᠰᠢᠭ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠃ 44 ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠠᠮᠰᠠᠵᠤ ᠂ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠰᠠᠳᠴᠠᠢ ᠃ エオ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠬ᠎ ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠠᠪᠣ᠋ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠶᠠᠯ᠎ ᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠵᠡᠶ ᠃ 46 ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠣᠷᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠯᠠᠪ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠥᠯᠥᠭ ᠲᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ ᠡ ᠪᠠᠭᠲᠠᠵᠤ ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠤᠨ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃ 1 ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠡ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠠᠬ᠎ ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ ᠠ ᠂ ᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠥᠰᠢᠶ᠎ ᠡ ᠬᠣᠷᠣᠭᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ ᠠ ᠠᠳᠬᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠶ ᠃ 2 ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠂ ᠬᠠᠢᠷ᠎ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠲᠡᠬᠡᠢ ᠦᠵᠡ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠬᠢᠷᠲᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠡᠶ᠎ ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ ᠡ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ ᠠ ᠠᠮᠠᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃ 3 ᠨᠡᠷᠡᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠲᠠᠩ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ ᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠤᠵᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭᠡᠰᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠲᠠᠩ ᠢ ᠬᠠᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠦᠮᠡᠬᠡᠢ ᠦᠨᠦᠷ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠂ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠪᠤᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠥᠰᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠶ ᠂ ᠲᠤᠰ ᠪᠡᠶ᠎ ᠡ ᠨᠢ ᠯᠣᠩᠬᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠵᠠᠷᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠶ ᠃ 4᠃ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠢ ᠢᠲᠡᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ ᠠ ᠃ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠨᠤᠰ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠤᠵᠢᠳᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠮᠦᠬᠥᠭᠦ ᠂ ᠴᠦᠭᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠲᠠᠨ᠎ ᠠ ᠪᠦᠷ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠲᠠᠢ ᠠᠲᠠᠯᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ ᠠ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃
  • 4. 5 ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ ᠡ ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠪᠠᠭ᠎ ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠮᠪᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠯᠠᠪ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠮᠪᠠᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠡᠩ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠃ カイ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠨ᠎ ᠠ ᠂ ᠭᠣᠤ ᠱᠧᠩ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ ᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ ᠠ ᠃ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ ᠠ ᠂ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠠᠭᠤᠷᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ ᠡ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ ᠡ ᠃ 8 ᠱᠧᠩ ᠳ᠋ᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ ᠨᠢ ᠭᠠᠯ ᠤᠰᠤᠯᠠᠬᠤ ᠰᠢᠭ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ᠎ ᠠ ᠃ 9᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠵᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ ᠡ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ ᠠ ᠃ 10 ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ ᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ ᠡ ᠂ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ ᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ ᠡ ᠃ 11 ᠶᠣᠬᠠᠨ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠦᠨ ᠦᠶ᠎ ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠷ᠎ ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ ᠠ ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠯᠤᠤᠪᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠂ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠰᠡᠷᠢᠬᠦ ᠦᠶ᠎ ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠶᠠᠭ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠃ 12 ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠄ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ ᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ 13 ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠡᠯ᠎ ᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠥᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠵᠦᠭ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠂ ᠶᠣᠤ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ アエ ᠃ ᠡᠲᠡᠬᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠲᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠦᠬᠡ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠢᠰᠢ ᠃ 15 ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠥᠭᠴᠦ ᠂ ᠥᠨᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ᠎ ᠠ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠶᠠᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠨ ᠂ ᠰᠠᠴᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠶᠠᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠴᠤ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ アカ ᠲᠡᠳᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠪᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠵᠡᠶ ᠃ アキ ᠃ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠣᠶᠠ ᠂ ᠭᠢᠯᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠂ ᠶᠠᠪᠦᠢᠸᠯᠠᠬᠠᠨ ᠂ ᠰᠠᠴᠤᠬᠤ ᠂ ᠶᠠᠨᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠭᠰᠣᠬᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠶ᠎ ᠡ ᠃ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ ᠡ ᠳᠦ ᠪᠢᠳᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠣᠰᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ ᠠ ᠂ ᠡᠯ᠎ ᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠣᠮᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠂ ᠲᠩᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠸᠠᠩ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠪᠡ ᠃ 19 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠠᠬᠢᠳᠠᠭ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠥᠷ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠨᠢ ᠯᠠᠪᠲᠠᠢ ᠃ イー᠋ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠦᠶ᠎ ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠢᠴᠢᠭᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠣᠷᠣᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃ 21 ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠢᠰᠷᠧᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠤᠳᠬ᠎ ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ᠎ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠢᠬ᠎ ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠯ᠎ ᠠ ᠃ イイイ ᠦᠶ᠎ ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠥᠬᠥ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ ᠡ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ ᠃ イウ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠲᠠᠭᠠᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠰᠷᠸᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠶᠠᠯ᠎ ᠠ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠂ ᠶᠠᠭ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠮᠢᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠵᠢᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠭ ᠂ ᠮᠢᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠠᠬ᠎ ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠰᠢᠲᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠭᠢᠮᠯᠡᠭᠦᠯᠪᠡ ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠠ ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ 24 ᠤᠴᠢᠷ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠬᠦ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ ᠠ ᠂ ᠢᠰᠷᠧᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠦᠷ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ ᠡ ᠴᠤᠭᠯᠠᠷᠠᠨ᠎ ᠠ ᠃ 25 ᠪᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠣᠪᠳᠣᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠸ᠎ ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ ᠠ ᠃ イカ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ ᠠ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠵᠦ ᠂ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠯᠢ ᡁᠢ ᡁᠢ ᠴᠧᠩ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ ᠠ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ ᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠪᠠᠩ ᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠰᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ ᠡ ᠃ イキ ᠦᠶ᠎ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠯᠲᠡ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ ᠠ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠨᠣᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠰᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ ᠠ ᠃ イク ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠨᠤᠮ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ ᠡ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠨ᠎ ᠡ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ ᠠ ᠃ 29 ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠨ ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠠᠯᠬᠤᠨ᠎ ᠠ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠶᠠ ᠶᠧ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠨᠦ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠨ᠎ ᠡ ᠃ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭᠠᠪᠠ ᠃ 31 ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠤᠨᠲᠠᠬᠤ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ ᠠ ᠦᠬᠦᠵᠡᠢ ᠃ ウイ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠦ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳ᠋ᠠᠩ ᠳ᠋ᠢᠩ ᠢ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠡᠭᠦᠷ ᠢ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ ᠾᠧᠪᠧᠷᠦᠢᠯᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃ 33 ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ ᠠ ᠃