Mongolian Traditional - Testament of Joseph.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher en Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Joseph, the eleventh son of Jacob and Rachel, the beautiful and beloved. His struggle against the Egyptian temptress.

Mongolian Traditional - Testament of Joseph.pdf
ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠃
ᠶᠣᠬᠠᠨ ᠂ ᠶᠠᠰ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠦᠦ ᠂ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ
ᠦ ᠬᠠᠢᠷ᠎
ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠦᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠃
ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠣᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠃
ᠬᠣᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠦᠶ᠎
ᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠬ᠎
ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ
ᠳᠦ ᠄
3 ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠬ᠎
ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠢᠰᠷᠧᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎
ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠬᠠᠨ ᠢ
ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠡ ᠂ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃
4 ᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠬᠦᠯ ᠲᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠢ
ᠵᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ
ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ᠎
ᠠ ᠃
ᠲᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠬ᠎
ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠄
ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎᠄
7 ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎
ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠦᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃
8 ᠪᠢ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠸᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠲᠡᠢ
ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ ᠄
9 ᠪᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃
10 ᠪᠢ ᠥᠯᠥᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎
ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ
ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃
11 ᠪᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠠᠢᠳᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠄
12 ᠪᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠵᠡᠢ ᠂ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠡᠷᠭ᠍ᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠶ᠎
ᠡ ᠃
13 ᠪᠢ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎
ᠠ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ᠎
ᠠ ᠃
14 ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠪᠠ ᠃
15 ᠭᠦᠳᠬᠡᠯ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠮᠥᠭ᠍ᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ ᠃
16 ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃
17 ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠡᠷᠭᠦᠵᠡᠢ ᠃
18 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠍᠎
ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ ᠃
19 ᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠴᠢᠭᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠢ ᠳᠠᠢᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠶᠠᠯᠠᠲᠠᠨ ᠢ
ᠢᠳᠬᠠᠶ᠎
ᠠ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠢᠰᠷᠧᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠨᠣᠴᠣᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ
ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠩᠰᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃
20 ᠪᠢ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠵᠣᠳᠣᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠣᠭᠣᠭᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠᠭ᠍᠎
ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ
ᠳᠤ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠬᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠵᠣᠪᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎
ᠠ ᠃
イア ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠬᠤ
ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠂
ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠃
イイイ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠢᠴᠢᠭᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ
ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎
ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠴᠦ ᠰᠣᠴᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃
イウ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎
ᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠶᠢᠳᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ
ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠵᠠᠶ ᠃
24 ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠍᠎
ᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ
ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠰᠴᠦ ᠲᠡᠰᠴᠡᠢ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ
ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠂ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠥᠭ᠍ᠬᠦ
ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎
ᠠ ᠃
25 ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠦᠨ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠍᠎
ᠠ ᠦᠬᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎
ᠠ !
イカ ᠳ᠋ᠣᠤ ᠵᠢᠩ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠡᠳᠦ ᠤᠳᠠᠭ᠍᠎
ᠠ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠰᠢᠳᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠍᠎
ᠠ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ
ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤᠷ᠎
ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠶ᠎
ᠡ ᠳᠦ
ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠄
27 ᠴᠢ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡᠯ ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠡᠵᠡᠨ
ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠂ ᠴᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠃
28 ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠳ ᠮᠢᠨᠦ ᠥᠷᠥᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠂ ᠶᠧ
ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠳᠦ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃
29 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠪᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠨ᠎
ᠠ ᠂ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠪᠢ
ᠲᠤᠩ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎
ᠠ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ
ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃
ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠵᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ
ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ
ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ ᠃
31 ᠪᠢ ᠡᠷᠲᠡᠬᠡᠨ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠂ ᠪᠢ ᠮᠧᠩ ᠹᠧᠢᠰ ᠦᠨ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠦᠨ
ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠲᠦ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠰᠢᠭ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ
ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠨ᠎
ᠡ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃
32 ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠦᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃
33 ᠬᠡᠰᠡᠭ᠍ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠍᠎
ᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠃
ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠵᠠᠢ ᠃
34 ᠪᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ ᠂ ᠵᠣᠪᠠᠵᠤ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠵᠣᠪᠠᠨ᠎
ᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠶ᠎
ᠡ ᠳᠦ
ᠪᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ
ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠯᠵᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠍᠎
ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠢ
ᠲᠠᠨᠢᠵᠠᠢ ᠃
35 ᠪᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎
ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠶ᠎
ᠡ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠵᠣᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ
ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠭ᠍ᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃
36 ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ
ᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠷ᠎
ᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎
ᠡ ᠮᠢᠨᠦ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ
ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎
ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠶ᠎
ᠠ ᠭᠡᠵᠦ
ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ ᠃
37 ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠄ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠷ᠎
ᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠡᠴᠡ
ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠠᠶᠤ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠨᠦ ᠵᠧᠨ ᠵᠢᠶᠧ ᠱᠧᠨ ᠳᠦ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠄ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ
ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠃
38 ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠥᠬᠥᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎
ᠡ ᠰᠥᠭᠥᠳᠴᠦ ᠂ ᠱᠧᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠸᠠ
ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠵᠠᠢ ᠃
39 ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠶ᠎
ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ
ᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃
ᠳᠥᠴᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠄ ᠲᠠ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠢᠲᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠂ ᠨᠠᠳᠠ
ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠪᠲᠡᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠂ ᠪᠢ ᠡᠷ᠎
ᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠲᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠢᠳᠬᠠᠪᠠᠯ ᠂
ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠳᠬᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠃
41 ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠳᠤᠷ᠎
ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ
ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠠᠯᠢᠬᠠᠢᠴᠤᠳ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷ᠎
ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ
ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠬᠢᠷᠲᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠣᠶᠢᠷᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠡᠢ
ᠣᠶᠢᠷᠠᠲᠤᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠃
エイ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ
ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎
ᠠ ᠃
43 ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ
ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠢᠴᠢᠭᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠸᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠤᠨ᠎
ᠠ ᠃
44 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠍᠎
ᠠ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠄ 《 ᠴᠢ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠤᠵᠢᠳᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠢ
ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ ᠡᠷ᠎
ᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠨ᠎
ᠠ ᠃ ᠴᠢᠮᠠᠢ᠎ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠷ᠎
ᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠵᠡ ᠃
45 ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠄
46 ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠍᠎
ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤ ᠂
ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠦ ᠲᠣᠨᠣᠭᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ
ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠃
47 ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠶᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠨᠤᠭ ᠲᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠ ᠭᠡᠵᠦ
ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠠᠢ᠃
48 ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠠᠶᠢᠳᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠪᠦᠷ
ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ ᠃
エケ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠣᠯᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃
ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠢᠷᠡᠯ᠎
ᠡ ᠂ ᠪᠢ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠂
ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠰᠡᠯᠡᠮ᠎
ᠡ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠂
ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠥᠭᠡᠷᠢᠬᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠍ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎
ᠠ ᠃
51 ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠂ ᠪᠢ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠠᠮᠰᠠᠵᠤ
ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠠᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠃
52 ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ
ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠄ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠢ ?
53 ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠄ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠴᠢ ᠠᠮᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠳᠬᠥᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠡᠢ ᠃ ᠴᠢ
ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠪᠢ ᠰᠢᠲᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠳᠦ ᠣᠢᠷᠠᠲᠤᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠡᠵᠡᠨ
ᠳᠦ ᠣᠢᠷᠠᠲᠤᠨ᠎
ᠠ ᠃
54 ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠂ ᠣᠳᠣ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠯᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ
ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠨᠦ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠂ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠂ ᠴᠢ ᠶᠠᠯ᠎
ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂
ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠴᠢ ᠵᠣᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠭᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠃
55 ᠴᠦ ᠲᠠ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎
ᠠ ᠂ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠸᠨ ᠵᠢᠶᠧ
ᠵᠢᠩ ᠵᠢᠶᠧ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠍᠎
ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠪᠢ
ᠴᠢᠮ᠎
ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠨ᠎
ᠡ᠃
56 ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠂ ᠪᠢ ᠢᠩᠭ᠍ᠢᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠂
ᠶᠠᠪᠣᠯᠠᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎
ᠠ ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠍᠎
ᠠ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠵᠡᠢ ᠃
57 ᠳ᠋ᠣᠤ ᠵᠢᠩ ᠡᠨᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠥᠯ ᠳᠦ ᠰᠥᠭᠥᠳᠴᠦ ᠤᠬᠢᠯᠠᠪᠠ ᠃ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ
ᠲᠦᠰᠢᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃
58 ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠯ᠎
ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎
ᠡ ᠃
59 ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠥᠨ ᠯᠡ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎
ᠡ ᠲᠣᠭᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎
ᠠ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠍᠎
ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ
ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃
60 ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠷ᠎
ᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠴᠢᠨᠦ ᠵᠢᠰᠦ ᠴᠢᠨᠢ
ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ ?
61 ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ᠂ ᠯᠢᠩ ᠶᠦᠢᠨ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ
ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎
ᠠ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠢᠳᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃
62 ᠢᠩᠭ᠍ᠢᠭᠡᠳ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠷ᠎
ᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
ᠦᠶ᠎
ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎
ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠄ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ
ᠬᠡᠪᠲᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠢ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎
ᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠰᠬ᠎
ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎
ᠡ
ᠬᠠᠶᠠᠨ᠎
ᠠ ᠃
63 ᠪᠢ ᠯᠢᠪᠢᠶ᠎
ᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠩ ᠳ᠋ᠣᠤ ᠵᠢᠩ ᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ
ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠳᠦ ᠄
64 ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠂ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠯ᠎
ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠵᠣᠪᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ ?
65 ᠴᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠷ᠎
ᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠦᠨ ᠡᠷ᠎
ᠡ ᠡᠮ᠎
ᠡ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ
ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠪᠡᠶ᠎
ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠪᠠᠯ ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠣᠬᠢᠪᠠᠯ ᠂ ᠲᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠨ ᠤ
ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎
ᠡ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠨ᠎
ᠡ ᠃
66 ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠄ ᠦᠵᠡᠭᠡᠴᠢ ᠂ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠎
ᠠ ᠃ ᠭᠦᠢᠴᠡᠨ᠎
ᠡ ᠄ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠢᠨᠦ
ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠨ᠎
ᠡ ᠂ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠢ ᠡᠳᠯᠡᠬᠦ
ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎
ᠠ ᠃
67 ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠪᠢ ᠡᠢᠮᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ
ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠃
68 ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎
ᠡ ᠤᠨᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ
ᠪᠣᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠷᠮ᠎
ᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ
ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ
ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎
ᠡ ᠃
69 ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠡ ᠂ ᠪᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠡᠯᠡᠶ᠎
ᠡ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠠᠯᠬᠤ
ᠦᠶ᠎
ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎
ᠠ ᠃ ᠪᠢ ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠨ ᠰᠥᠨᠢᠵᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠷᠬᠠᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ
ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎
ᠡ ᠰᠥᠨᠢᠵᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎
ᠠ ᠃ ᠲᠩᠷᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠬᠦ ᠦᠶ᠎
ᠡ ᠳᠦ ᠪᠢ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠂ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂
ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎
ᠠ ᠃
ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ
ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠍᠎
ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ ᠃
71 ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠣᠯᠢᠶᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎
ᠠ
ᠠᠳᠬᠤᠪᠠᠯ ᠂ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎
ᠡ ᠨᠢ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃
72 ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎
ᠠ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠳᠬᠡᠵᠦ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠶ᠎
ᠡ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠷ᠎
ᠡ
ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠢᠪᠠ ᠃ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎
ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠪᠡ ᠃
キウ ᠪᠢ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠍ ᠲᠦ ᠤᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎
ᠡ ᠳᠦ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠦᠨ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠵᠣᠪᠠᠵᠤ
ᠵᠣᠪᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ
ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠠᠢ ᠃ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠦᠨ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠤ
ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃
74 ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠄ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ
ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎
ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠦ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎
ᠠ᠂ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ
ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎
ᠠ᠃
75 ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠃
キカ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠵᠧᠨ ᠵᠢᠶᠧ ᠶᠢ
ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠢᠶᠦᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠥᠷᠥᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ
ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠃
77 ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎
ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠪᠠᠯ ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ
ᠬᠦᠰᠡᠨ᠎
ᠡ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠍᠎
ᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠳᠠ
ᠳᠤ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠨ᠎
ᠡ ᠃
78 ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠍᠎
ᠠ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ
ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎
ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠤ ᠪᠤᠢ !
79 ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃
ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠮᠢᠨᠦ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎
ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠷ ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠂ ᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ
ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠪᠲᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠤᠩ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠂ ᠭᠣᠶᠣ
ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠍ᠯᠡᠯ ᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠍ᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠥᠭᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎
ᠠ ᠃
81 ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠨᠠᠮ᠎
ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠢᠷ᠎
ᠠ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃
ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠃
ᠶᠣᠬᠠᠨᠹ ᠪᠣᠯ ᠮᠧᠩ ᠹᠧᠢ ᠶᠠ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢ
ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎
ᠠ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎
ᠠ ᠲᠠᠢ ᠂
73-74 ᠬᠡᠰᠡᠭ᠍ ᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃
ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠡ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠂ ᠲᠡᠰᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ
ᠠᠵᠢᠯ ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠃
2 ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠡᠰᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠰᠴᠦ ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠧᠨ ᠵᠢᠶᠧ
ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎
ᠠ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ
ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠎
ᠠ ᠃
ウ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠍᠎
ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠂ ᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠤᠨ
ᠬᠥᠯᠥᠰᠥ ᠂ ᠭᠦᠳᠬᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠢ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ
ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ
ᠭᠦᠳᠬᠡᠵᠦ ᠥᠭ᠍ᠬᠦ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ
ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠳᠠ
ᠰᠢᠭ᠍ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎
ᠡ ᠃
エ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠍᠎
ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎
ᠠ ᠪᠡᠷ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠂ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎
ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ
ᠴᠤ ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎
ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷ ᠡᠯ᠎
ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠬᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃
ᠲᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠬ᠎
ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠎
ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠍ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎
ᠡ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠮᠢᠨᠦ
ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎
ᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠄ ᠪᠢ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ
ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎
ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎
ᠠ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ
ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠦᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎
ᠡ ᠃
6 ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠬ᠎
ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠡᠷ
ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠪᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠴᠤ ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠮᠠᠷᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯ ᠶᠠ ᠡᠯ᠎
ᠡ ᠬᠦᠦ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ
ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠃
キ ᠃ ᠮᠢᠨᠤ ᠦᠷ᠎
ᠡ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠡ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠲᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎
ᠡ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ
ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠂ ᠠᠬ᠎
ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠨᠲᠦᠳᠬᠡᠨ᠎
ᠡ ᠃
8 ᠢᠰᠦᠢᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠦᠶᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ
ᠳᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎
ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠶ᠃
9᠃ ᠪᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠨᠲᠡ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠄
10 ᠴᠢ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠮᠥᠨ ᠦᠦ ? ᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠂ ᠪᠢ
ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠬ᠎
ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃
11 ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠴᠢ ᠪᠤᠭᠤᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠤᠴᠢᠷ
ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠤ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠃
12 ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎
ᠠ ᠃
13 ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠦᠶ᠎
ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ
ᠦ ᠬᠡᠨ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎
ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃
ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠂ ᠪᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠲᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ
ᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠍᠎
ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎
ᠠ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠲᠤᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠃
15 ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠡᠸᠨ ᠾᠦᠢ ᠳᠦ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠶ᠎
ᠡ ᠂
ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠶ᠎
ᠡ ᠃
16 ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠷᠭ᠍᠎
ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠦᠩᠨᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠠ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠪᠡᠷ
ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎
ᠡ᠃
17 ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎
ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎
ᠠ ᠃
アク ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎
ᠡ ᠳᠦ ᠮᠧᠩ ᠹᠧᠢᠰ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠶ ᠂ ᠦᠹᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠂ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ
ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠂ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠢᠨᠠᠨ
ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠠᠢ ᠃
19 ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠷ᠎
ᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠲᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠪᠧᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ
ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠯᠠᠪ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ
ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃
20 ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠨ ᠤ
ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠃ ᠰᠢᠪᠧᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠴᠤ ᠴᠢᠮᠠᠢ᠎ᠵᠦᠩᠨᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠂
ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠴᠢ ᠲᠣᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎
ᠡ ᠃
イアオ ᠹᠦ᠋ᠯᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ
ᠳᠦ ᠄
22 ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠦ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠍ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ
ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ ?
23 ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠥᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎
ᠡ ᠤᠨᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠄
《 ᠪᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠂ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠠᠢ᠎ᠭᠤᠶᠤᠶ᠎
ᠠ ᠂ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠃
245 ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠹᠦᠯᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠄ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠪᠧᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎
ᠡ ᠪᠤᠢ ?
イオ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠠᠷᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠠᠲᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠲᠠᠵᠤ
ᠦᠭ᠍ᠴᠡᠢ ᠂ ᠲᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎
ᠠ ᠃
26 ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎
ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠺᠠᠷᠲ᠎ᠢᠶᠠᠷ
ᠵᠣᠳᠣᠪᠠ ᠃
イキオ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠪᠦᠢᠰ ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠠᠶ ᠃
イク ᠪᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎
ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠹᠦᠹᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠳᠡᠭ ᠂
ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎
ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ
ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ ᠃
29 ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠄ ᠴᠢ ᠪᠣᠭᠣᠯ
ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎
ᠡ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠦᠦ ?
ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠪᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠃
31 ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ ?
32 ᠪᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠢ ᠮᠠᠷᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠃
33 ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ ?
34 ᠪᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃
35 ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠄ ᠴᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎
ᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ
ᠲᠠᠢᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠥᠭ᠍ᠴᠦ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠵᠣᠳᠣᠪᠠ ᠃
ウカ ᠪᠢ ᠴᠣᠬᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎
ᠡ ᠳᠦ ᠮᠧᠩ ᠹᠧᠢᠰ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠴᠣᠩᠬᠣ ᠪᠠᠷ ᠴᠣᠩᠬᠣ ᠪᠠᠷ
ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ ᠰᠢᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠣᠢᠷᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ
ᠵᠣᠳᠣᠭᠠᠳ ᠄
37 ᠴᠢᠨᠦ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠴᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡ
ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠲᠦ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠰᠢᠳᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠠᠯᠠᠲᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠍ ᠪᠠᠢᠭ᠍᠎
ᠠ ᠰᠢᠭ᠍ ᠪᠠᠢᠨ᠎
ᠠ ᠃
38 ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠪᠢ ᠴᠣᠬᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ
ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠣᠷᠢᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎
ᠠ ᠂ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃
39 ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠷ᠎
ᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠲᠦ ᠄ 《 ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠳ
ᠲᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠶ᠎
ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ
ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠪᠣᠢ ?
ᠳᠥᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠶ᠎
ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠍᠎
ᠠ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠯ᠎
ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ
ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠥᠬᠥᠨ ᠳᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠃
エア ᠢᠰᠦᠢᠰ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠄ 《 ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ
ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎
ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎
ᠡ ᠃
42 ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠩᠬᠢᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ
ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠬᠣᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠃
43 ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠢ ᠮᠠᠷᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ
ᠲᠡᠳᠡ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎
ᠡ ᠃
44 ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ ?
ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠂ ᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ
ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠦ ᠂ ᠠᠪᠤ ᠮᠥᠨ ᠯᠡ ᠮᠢᠨᠪᠦᠢᠷᠡᠭ᠍ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠨᠡᠰᠦ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠴᠢᠮ᠎
ᠠ ᠳᠤ
ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎
ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠍ ᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠮᠡᠳᠡᠵᠡᠢ ᠃
45 ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠢᠯᠵᠠᠢ ᠂ ᠪᠢ
ᠲᠤᠩ ᠤᠬᠢᠯᠠᠶ᠎
ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎
ᠠ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡ ᠂ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠬ᠎
ᠠ
ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠢᠴᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ ᠃
46 ᠪᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠂ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎
ᠠ ᠃
47 ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠶ᠎
ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠳᠬᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠪᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ
ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠵᠠᠢ ᠃
48 ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠂ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎
ᠠ ᠥᠰᠢᠶ᠎
ᠡ
ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬ᠎
ᠠ ᠃
49 ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠪᠦᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠍
ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠠᠢ ᠃
ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠄ 《 ᠪᠢ ᠫᠠᠨ ᠲᠢᠪᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ
ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃
51 ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠴᠢ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ᠃
オイ ᠮᠧᠩᠹᠧᠢᠰ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠡᠷ᠎
ᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠄ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ ᠃
ᠪᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎
ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃
53 ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠢᠢᠵᠢᠨ ᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠠᠷᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ
ᠲᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃
54 ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠨ᠎
ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ
ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠵᠡᠢ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ
ᠤᠷᠮ᠎
ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠲᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦᠨ᠎
ᠡ
ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎
ᠠ ᠃
55 ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠰᠢ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠄ 《 ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠡᠨᠳᠡ
ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠨ᠎
ᠡ ᠂ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠠᠯᠲᠠ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ 》 ᠭᠡᠪᠡ ᠃
ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠬᠦᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠨᠳᠡ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠ ᠃
56 ᠲᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠍ ᠠᠯᠲᠠ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ
ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠦᠨ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠲᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠷᠡ
ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃
57 ᠪᠢ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠢ ᠮᠥᠨ ᠯᠡ ᠨᠠᠮ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ
ᠲᠠᠶᠢᠰᠢ ᠱᠣᠣᠯᠠᠩ ᠢᠴᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠯᠡ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎
ᠠ ᠃
58 ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠡ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠦᠵᠡᠶ᠎
ᠡ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠍᠎
ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ
ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠬ᠎
ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠢᠴᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃
59 ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠍᠎
ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠰᠬᠦ ᠶᠢ
ᠲᠡᠰᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠃
60 ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠱᠧᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠬ᠎
ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ
ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠃
61 ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠬ᠎
ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠦᠶ᠎
ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠪᠢ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ
ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠬᠦ ᠭᠡᠨ᠎
ᠡ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠢᠳᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎
ᠠ ᠃
62 ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠶᠠ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠍᠎
ᠠ ᠂ ᠪᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠎
ᠠ ᠂
ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠭᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠍ ᠳᠡᠯᠪᠡᠭ᠍ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ
ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠨ᠎
ᠡ ᠃
63 ᠪᠢ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠠᠮᠰᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠠᠭ᠍᠎
ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠨ
ᠲᠠᠷᠴᠢᠯᠭᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠨ᠎
ᠠ ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠥᠬᠥᠨ ᠢ ᠪᠢ ᠴᠥᠮ ᠲᠡᠳᠡᠨ
ᠳᠦ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ ᠃
64 ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠥᠬᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎
ᠠ ᠃
ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷ ᠮᠢᠨᠦ
ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠥᠬᠥᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠃
65 ᠮᠢᠨᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠢᠳᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠢᠳᠬᠠᠯ
ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎
ᠠ ᠃
66 ᠪᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠮᠣᠷᠬᠠᠭ ᠪᠠᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ
ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠠᠭ᠍᠎
ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎
ᠠ ᠃
カキ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠨᠦ ᠥᠬᠢᠨ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠶᠢ
ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡᠯ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ
ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠣᠯᠭᠣᠵᠤ ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎
ᠠ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ᠎
ᠡ ᠃
68 ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠭᠦ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ
ᠳᠤ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠯᠠᠪ ᠶᠸ ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ᠃
カケ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠍᠎
ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠰᠭᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠪᠢ ᠾᠧᠯᠢᠪᠦᠢᠰ
ᠦᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠍᠎
ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠬᠢᠨ ᠢ ᠮᠥᠷᠭᠥᠵᠡᠢ ᠃
70 ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠯᠲᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠶ᠎
ᠡ ᠂ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠵᠦ
ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠤᠤᠭᠤᠨ᠎
ᠠ ᠃
71 ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠢᠰᠷᠧᠯ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ
ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠢ
ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎
ᠡ ᠶᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠃
72 ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠡ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠢᠨᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠨᠳᠣᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠤ
ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠃
キウ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠲ᠎ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠠᠲ᠎ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ
ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠃
キエ ᠪᠢ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ
ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠲᠣᠯᠪᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ
ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎
ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠪᠦᠷ
ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠂ ᠬᠣᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠥᠯ
ᠦᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎
ᠠ ᠬᠢᠰᠬᠢᠪᠡ ᠃
75 ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ
ᠦ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠵᠠᠢ ᠃
キカ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠯᠠᠪ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ ᠃
キキ ᠮᠢᠨᠦ ᠥᠬᠢᠳ ᠡ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠢᠰᠦᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠨ ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠨᠢ
ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠨᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠶᠠᠯ᠎
ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠠ ᠢᠰᠷᠧᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ
ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃
78 ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠍᠎
ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠥᠨ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ
ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠷᠢᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠰᠠᠬᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠷ
ᠣᠷᠣ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠂ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠍᠎
ᠠ ᠠᠷᠢᠯᠤᠨ᠎
ᠠ ᠃
79 ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠦᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠍᠎
ᠠ ᠂ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ
ᠨᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎
ᠠ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠥᠰᠢᠶ᠎
ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎
ᠠ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ
ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ
ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠃
ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠶᠠᠰᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎
ᠡ
ᠳᠦ ᠂ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠯᠠᠪ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠂ ᠪᠧᠷᠢᠶ᠎
ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠲᠤ
ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃
81 ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠂ ᠣᠶᠢᠷ᠎
ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ
ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠃
クイ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤ
ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ ᠃
クウ ᠢᠰᠷᠧᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠦᠷ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃
クエ ᠢᠰᠷᠧᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠶ᠎
ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠶᠣᠬᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ
ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠂ ᠶᠣᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠍᠎
ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠪᠧᠷᠦᠢᠨ ᠳᠦ
ᠪᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎
ᠠ ᠃

Recomendados

Aymara - The Apocrypha.pdf por
Aymara - The Apocrypha.pdfAymara - The Apocrypha.pdf
Aymara - The Apocrypha.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas158 diapositivas
Bambara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx por
Bambara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxBambara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Bambara Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxFilipino Tracts and Literature Society Inc.
0 vistas12 diapositivas
Armenian - The Apocrypha.pdf por
Armenian - The Apocrypha.pdfArmenian - The Apocrypha.pdf
Armenian - The Apocrypha.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas165 diapositivas
Albanian - The Apocrypha.pdf por
Albanian - The Apocrypha.pdfAlbanian - The Apocrypha.pdf
Albanian - The Apocrypha.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas151 diapositivas
English - The Protevangelion.pdf por
English - The Protevangelion.pdfEnglish - The Protevangelion.pdf
English - The Protevangelion.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas5 diapositivas
Afrikaans - The Apocrypha.pdf por
Afrikaans - The Apocrypha.pdfAfrikaans - The Apocrypha.pdf
Afrikaans - The Apocrypha.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas153 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Russian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Russian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfRussian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Russian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas10 diapositivas
Romanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Romanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfRomanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Romanian - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas10 diapositivas
Quechua - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Quechua - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfQuechua - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Quechua - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas10 diapositivas
Punjabi Gurmukhi - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Punjabi Gurmukhi - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfPunjabi Gurmukhi - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Punjabi Gurmukhi - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas10 diapositivas
Portuguese - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Portuguese - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfPortuguese - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Portuguese - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas11 diapositivas
Polish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf por
Polish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfPolish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdf
Polish - Joseph and Asenath by E.W. Brooks.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
3 vistas11 diapositivas

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Mongolian Traditional - Testament of Joseph.pdf

  • 2. ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠃ ᠶᠣᠬᠠᠨ ᠂ ᠶᠠᠰ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠬᠦᠦ ᠂ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠬᠠᠢᠷ᠎ ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠭ᠍ᠳᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠦᠨ ᠲᠠᠲᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠣᠬᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠢᠶᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠡᠪᠲᠡᠷ ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠳᠠᠬᠢ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠦᠶ᠎ ᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠠᠬ᠎ ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠄ 3 ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠬ᠎ ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠥᠬᠢᠨ ᠮᠢᠨᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠢᠰᠷᠧᠯ ᠦᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠬᠠᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠡ ᠂ ᠴᠢᠬᠢ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠪᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃ 4 ᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠬᠦᠯ ᠲᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠢ ᠵᠥᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠣᠷᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠨ᠎ ᠠ ᠃ ᠲᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠬ᠎ ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠶᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠨᠠᠷ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠄ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎᠄ 7 ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠦᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃ 8 ᠪᠢ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠶᠣᠰᠣᠯᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠸᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ ᠄ 9 ᠪᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ᠍ᠵᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃ 10 ᠪᠢ ᠥᠯᠥᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠡᠶ᠎ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃ 11 ᠪᠢ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠠᠢᠳᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠄ 12 ᠪᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠵᠡᠢ ᠂ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠡᠷᠭ᠍ᠢᠵᠦ ᠦᠵᠡᠶ᠎ ᠡ ᠃ 13 ᠪᠢ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ ᠠ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ ᠠ ᠃ 14 ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠪᠠ ᠃ 15 ᠭᠦᠳᠬᠡᠯ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠥᠮᠥᠭ᠍ᠯᠡᠳᠡᠭ᠍ ᠃ 16 ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃ 17 ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠡᠷᠭᠦᠵᠡᠢ ᠃ 18 ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠍᠎ ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ ᠃ 19 ᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠴᠢᠭᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠢ ᠳᠠᠢᠨ ᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠶᠠᠯᠠᠲᠠᠨ ᠢ ᠢᠳᠬᠠᠶ᠎ ᠠ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠢᠰᠷᠧᠯ ᠦᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠨᠣᠴᠣᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠩᠰᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ 20 ᠪᠢ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠵᠣᠳᠣᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠳᠣᠭᠣᠭᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠪᠠ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠᠭ᠍᠎ ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠬᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠵᠣᠪᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ ᠠ ᠃ イア ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠬᠥᠮᠦᠨ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠮᠡᠯ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠦ ᠨᠡᠷᠪᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠶ ᠂ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠴᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠶ ᠃ イイイ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠢᠴᠢᠭᠦᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠴᠦ ᠰᠣᠴᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ イウ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ ᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠦᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠶᠢᠳᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠵᠠᠶ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠵᠠᠶ ᠃ 24 ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠍᠎ ᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠲᠠᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠰᠴᠦ ᠲᠡᠰᠴᠡᠢ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠴᠦᠷᠬᠡᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠂ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠲᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠥᠭ᠍ᠬᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ ᠠ ᠃ 25 ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠦᠨ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠍᠎ ᠠ ᠦᠬᠦᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ ᠠ ! イカ ᠳ᠋ᠣᠤ ᠵᠢᠩ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠡᠳᠦ ᠤᠳᠠᠭ᠍᠎ ᠠ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠰᠢᠳᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠍᠎ ᠠ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠪᠤᠴᠠᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠰᠦᠷᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤᠷ᠎ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠶ᠎ ᠡ ᠳᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠄ 27 ᠴᠢ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠪᠡᠯ ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠂ ᠴᠢ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠃ 28 ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠣᠳᠣᠭᠠᠳ ᠮᠢᠨᠦ ᠥᠷᠥᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠂ ᠶᠧ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠳᠦ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃ 29 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠂ ᠪᠢ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ ᠠ ᠂ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠪᠢ ᠲᠤᠩ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ ᠠ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠵᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠢ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠲᠡᠨ ᠳᠦ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ ᠃ 31 ᠪᠢ ᠡᠷᠲᠡᠬᠡᠨ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠂ ᠪᠢ ᠮᠧᠩ ᠹᠧᠢᠰ ᠦᠨ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠦᠨ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠲᠦ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠰᠢᠭ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠨ᠎ ᠡ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠣᠷᠣᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃ 32 ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠦᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ 33 ᠬᠡᠰᠡᠭ᠍ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠍᠎ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠡᠪᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠰᠠᠮᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠳᠣᠵᠠᠢ ᠃ 34 ᠪᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ ᠂ ᠵᠣᠪᠠᠵᠤ ᠦᠬᠦᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠵᠣᠪᠠᠨ᠎ ᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠶ᠎ ᠡ ᠳᠦ ᠪᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠯᠵᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠍᠎ ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠵᠠᠢ ᠃ 35 ᠪᠢ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ ᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠶ᠎ ᠡ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠵᠣᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠭ᠍ᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃ 36 ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠷ᠎ ᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠦᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ ᠡ ᠮᠢᠨᠦ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠰᠠᠶᠢᠰᠢᠶᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ ᠪᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠶ᠎ ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠳᠠᠭ ᠃ 37 ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠄ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠷ᠎ ᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠠᠶᠤ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠴᠢᠨᠦ ᠵᠧᠨ ᠵᠢᠶᠧ ᠱᠧᠨ ᠳᠦ ᠰᠡᠵᠢᠭ᠍ᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠄ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ 38 ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠥᠬᠥᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ ᠡ ᠰᠥᠭᠥᠳᠴᠦ ᠂ ᠱᠧᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠡᠬᠡᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠵᠠᠢ ᠃ 39 ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠶ᠎ ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠡᠷᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠭᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠳᠥᠴᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠄ ᠲᠠ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠢᠲᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠪᠲᠡᠬᠦ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ ᠂ ᠪᠢ ᠡᠷ᠎ ᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠲᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠢᠳᠬᠠᠪᠠᠯ ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠳᠬᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠃ 41 ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠤᠬᠤ ᠳᠤᠷ᠎ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠠᠯᠢᠬᠠᠢᠴᠤᠳ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤᠷ᠎ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠣᠬᠢᠷᠲᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠣᠶᠢᠷᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠡᠢ ᠣᠶᠢᠷᠠᠲᠤᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠢ ᠃ エイ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ ᠠ ᠃ 43 ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠢᠴᠢᠭᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠸᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠯᠤᠨ᠎ ᠠ ᠃ 44 ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠍᠎ ᠠ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠄ 《 ᠴᠢ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠤᠵᠢᠳᠯᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠢ ᠬᠣᠣᠷᠲᠤ ᠡᠷ᠎ ᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠨ᠎ ᠠ ᠃ ᠴᠢᠮᠠᠢ᠎ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠷ᠎ ᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠵᠡ ᠃ 45 ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢᠶᠡᠰᠦᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠄ 46 ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠂ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠮᠠᠭᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠍᠎ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠶᠠᠪᠤ ᠂ ᠤᠰᠠᠳᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠦ ᠲᠣᠨᠣᠭᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠃ 47 ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠠᠶᠤᠵᠤ᠂ ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠲᠣᠨᠤᠭ ᠲᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ 48 ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠠᠯᠵᠤ ᠂ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠠᠶᠢᠳᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠢ ᠪᠦᠷ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ ᠃ エケ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠣᠯᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃
  • 3. ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠢᠷᠡᠯ᠎ ᠡ ᠂ ᠪᠢ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠶᠤᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠰᠡᠯᠡᠮ᠎ ᠡ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠥᠭᠡᠷᠢᠬᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠍ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ ᠠ ᠃ 51 ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠶᠡᠰ ᠂ ᠪᠢ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠠᠮᠰᠠᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠠᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ 52 ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠄ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠢ ? 53 ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠄ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠴᠢ ᠠᠮᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠳᠬᠥᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠦᠭᠦᠷᠴᠡᠢ ᠃ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠪᠢ ᠰᠢᠲᠦᠭ᠍ᠴᠢ ᠳᠦ ᠣᠢᠷᠠᠲᠤᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠠᠷ ᠡᠵᠡᠨ ᠳᠦ ᠣᠢᠷᠠᠲᠤᠨ᠎ ᠠ ᠃ 54 ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠂ ᠣᠳᠣ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠯᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠨᠦ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠂ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠂ ᠴᠢ ᠶᠠᠯ᠎ ᠠ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠴᠢ ᠵᠣᠯ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠭᠡᠮᠰᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠃ 55 ᠴᠦ ᠲᠠ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ ᠠ ᠂ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠸᠨ ᠵᠢᠶᠧ ᠵᠢᠩ ᠵᠢᠶᠧ ᠵᠢᠩ ᠤᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠍᠎ ᠠ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠢᠳᠡᠨ᠎ ᠡ᠃ 56 ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠠᠮᠠᠭᠴᠠ ᠂ ᠪᠢ ᠢᠩᠭ᠍ᠢᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠂ ᠶᠠᠪᠣᠯᠠᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ ᠠ ᠃ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠍᠎ ᠠ ᠨᠢ ᠢᠳᠡᠵᠡᠢ ᠃ 57 ᠳ᠋ᠣᠤ ᠵᠢᠩ ᠡᠨᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠥᠯ ᠳᠦ ᠰᠥᠭᠥᠳᠴᠦ ᠤᠬᠢᠯᠠᠪᠠ ᠃ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠦᠰᠢᠵᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃ 58 ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠯ᠎ ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ ᠡ ᠃ 59 ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠮᠥᠨ ᠯᠡ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ ᠡ ᠲᠣᠭᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ ᠠ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠦᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠍᠎ ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ 60 ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠷ᠎ ᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠴᠢᠨᠦ ᠵᠢᠰᠦ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠢ ? 61 ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠪᠡᠳᠴᠦ᠂ ᠯᠢᠩ ᠶᠦᠢᠨ ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠳᠠᠷᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ ᠠ᠃ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠠᠢᠳᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ 62 ᠢᠩᠭ᠍ᠢᠭᠡᠳ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠷ᠎ ᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠶ᠎ ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ ᠡ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠄ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠡᠪᠲᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠢ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠷ ᠂ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ ᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠠᠰᠬ᠎ ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ ᠡ ᠬᠠᠶᠠᠨ᠎ ᠠ ᠃ 63 ᠪᠢ ᠯᠢᠪᠢᠶ᠎ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠩ ᠳ᠋ᠣᠤ ᠵᠢᠩ ᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠳᠦ ᠄ 64 ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠂ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠯ᠎ ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠵᠣᠪᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ ? 65 ᠴᠢ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠷ᠎ ᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠦᠨ ᠡᠷ᠎ ᠡ ᠡᠮ᠎ ᠡ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ ᠂ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠪᠡᠶ᠎ ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠪᠠᠯ ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠣᠬᠢᠪᠠᠯ ᠂ ᠲᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ ᠡ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠡᠨ᠎ ᠡ ᠃ 66 ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠄ ᠦᠵᠡᠭᠡᠴᠢ ᠂ ᠴᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ ᠠ ᠃ ᠭᠦᠢᠴᠡᠨ᠎ ᠡ ᠄ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠨ᠎ ᠡ ᠂ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠯ ᠢ ᠡᠳᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠰᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ ᠠ ᠃ 67 ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠪᠢ ᠡᠢᠮᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠃ 68 ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ ᠡ ᠤᠨᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠪᠣᠭᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠷᠮ᠎ ᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ ᠡ ᠃ 69 ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠦᠳ ᠡ ᠂ ᠪᠢ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠡᠯᠡᠶ᠎ ᠡ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠠᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠤᠭᠠᠷ ᠴᠠᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ ᠠ ᠃ ᠪᠢ ᠡᠳᠦᠷᠵᠢᠨ ᠰᠥᠨᠢᠵᠢᠨ ᠶᠣᠰᠣᠷᠬᠠᠭ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ ᠡ ᠰᠥᠨᠢᠵᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ ᠠ ᠃ ᠲᠩᠷᠢ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦᠬᠦ ᠦᠶ᠎ ᠡ ᠳᠦ ᠪᠢ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠂ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ ᠠ ᠃ ᠳᠠᠯᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳᠦ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠂ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠍᠎ ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ ᠃ 71 ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠣᠯᠢᠶᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ ᠠ ᠠᠳᠬᠤᠪᠠᠯ ᠂ ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠶᠠᠵᠤ ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ ᠡ ᠨᠢ ᠤᠨᠲᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠳᠤᠲᠠᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ 72 ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ ᠠ ᠠᠳᠬᠤᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠳᠬᠡᠵᠦ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠶ᠎ ᠡ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠷ᠎ ᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠷᠢᠪᠠ ᠃ ᠮᠠᠷᠭᠠᠰᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠭᠡᠪᠡ ᠃ キウ ᠪᠢ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ᠍ ᠲᠦ ᠤᠴᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ ᠡ ᠳᠦ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠦᠨ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠵᠣᠪᠠᠵᠤ ᠵᠣᠪᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠠᠢ ᠃ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠦᠨ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ 74 ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠄ ᠴᠢ ᠮᠢᠨᠤ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ᠎ ᠠ ᠵᠢᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠰᠦ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ᠎ ᠠ᠂ ᠪᠢ ᠴᠢᠮ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ ᠠ᠃ 75 ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ キカ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠡᠭᠦᠷ ᠲᠦ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠵᠧᠨ ᠵᠢᠶᠧ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠵᠢᠶᠦᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠥᠷᠥᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠭᠡᠨᠴᠢᠷ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠃ 77 ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠪᠠᠯ ᠂ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠢ ᠬᠦᠰᠡᠨ᠎ ᠡ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠍᠎ ᠠ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠪᠡᠯ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠨ᠎ ᠡ ᠃ 78 ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠡᠳᠦᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠍᠎ ᠠ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠳᠤ ᠢᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠤ ᠪᠤᠢ ! 79 ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠂ ᠠᠮᠤᠷ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠮᠢᠨᠦ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠭᠠᠷ ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢ ᠂ ᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠡᠪᠲᠡᠭᠦᠯᠵᠡᠢ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠤᠩ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠂ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠍ᠯᠡᠯ ᠢ ᠴᠢᠮᠡᠭ᠍ᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠥᠭᠡᠷᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ ᠠ ᠃ 81 ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠬᠡᠪᠰᠢᠮᠡᠯ ᠨᠠᠮ᠎ ᠠ ᠶᠢ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠢᠷ᠎ ᠠ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠃ ᠶᠣᠬᠠᠨᠹ ᠪᠣᠯ ᠮᠧᠩ ᠹᠧᠢ ᠶᠠ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠣᠣᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠴᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ ᠠ ᠃ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ 73-74 ᠬᠡᠰᠡᠭ᠍ ᠢ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠡ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠂ ᠲᠡᠰᠬᠦ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠵᠢᠯ ᠂ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠃ 2 ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠡᠰᠭᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠰᠴᠦ ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠩᠭᠦᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠳᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠧᠨ ᠵᠢᠶᠧ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠰᠠᠭᠤᠨ᠎ ᠠ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ ᠠ ᠃ ウ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠬᠠᠮᠢᠭ᠍᠎ ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠂ ᠠᠲᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠥᠯᠥᠰᠥ ᠂ ᠭᠦᠳᠬᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠣᠲᠣᠷᠠᠬᠢ ᠢ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠭᠦᠳᠬᠡᠵᠦ ᠥᠭ᠍ᠬᠦ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠠᠳ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠳᠠ ᠰᠢᠭ᠍ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠡᠷᠭᠦᠨ᠎ ᠡ ᠃ エ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠍᠎ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠂ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠷ ᠡᠯ᠎ ᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠬᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠲᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠬ᠎ ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠍ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ ᠡ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠮᠢᠨᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ ᠠ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠄ ᠪᠢ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ ᠠ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠦᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ ᠡ ᠃
  • 4. 6 ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠡᠪᠦᠷᠯᠡᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠬ᠎ ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠡᠷ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠪᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠤ ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠮᠠᠷᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠣᠯ ᠶᠠ ᠡᠯ᠎ ᠡ ᠬᠦᠦ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠂ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ キ ᠃ ᠮᠢᠨᠤ ᠦᠷ᠎ ᠡ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠡ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠨᠢᠲᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ ᠡ ᠰᠠᠭᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠂ ᠠᠬ᠎ ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠨᠲᠦᠳᠬᠡᠨ᠎ ᠡ ᠃ 8 ᠢᠰᠦᠢᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠦᠶᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠶ᠃ 9᠃ ᠪᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠠᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠨᠲᠡ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠄ 10 ᠴᠢ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠮᠥᠨ ᠦᠦ ? ᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠂ ᠪᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠬ᠎ ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠢᠴᠢᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ 11 ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠴᠢ ᠪᠤᠭᠤᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠴᠢᠨᠤ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠃ 12 ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ ᠠ ᠃ 13 ᠪᠢᠳᠡ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠦᠶ᠎ ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠬᠡᠨ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ ᠠ ᠭᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠂ ᠪᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠩᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠲᠦ ᠦᠯᠡᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠍᠎ ᠠ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ ᠠ ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷ ᠲᠤᠩ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠃ 15 ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠳᠦᠨ ᠳᠦ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠡᠸᠨ ᠾᠦᠢ ᠳᠦ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠶ᠎ ᠡ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠶ᠎ ᠡ ᠃ 16 ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠮᠢᠨᠤ ᠠᠷᠭ᠍᠎ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠦᠩᠨᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠠ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ ᠡ᠃ 17 ᠪᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠲᠡᠢ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠠᠢᠨ᠎ ᠠ ᠃ アク ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ ᠡ ᠳᠦ ᠮᠧᠩ ᠹᠧᠢᠰ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠶ ᠂ ᠦᠹᠷᠢᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠂ ᠳᠠᠶᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠂ ᠦᠪᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠠᠢ ᠃ 19 ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠷ᠎ ᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠲᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠰᠢᠪᠧᠷ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠠᠵᠢᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠯᠠᠪ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ 20 ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠠᠪᠠᠴᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠃ ᠰᠢᠪᠧᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠴᠤ ᠴᠢᠮᠠᠢ᠎ᠵᠦᠩᠨᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠᠴᠢ ᠲᠣᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ᠎ ᠡ ᠃ イアオ ᠹᠦ᠋ᠯᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠄ 22 ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠦ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠍ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠂ ᠡᠨᠡ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠤᠢ ? 23 ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠥᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ ᠡ ᠤᠨᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠄ 《 ᠪᠢ ᠡᠵᠡᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠂ ᠪᠢ ᠴᠢᠮᠠᠢ᠎ᠭᠤᠶᠤᠶ᠎ ᠠ ᠂ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ 245 ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠹᠦᠯᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠄ ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠰᠢᠪᠧᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠬᠡᠵᠢᠶ᠎ ᠡ ᠪᠤᠢ ? イオ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠦ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠠᠷᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠨᠠᠲᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠲᠠᠵᠤ ᠦᠭ᠍ᠴᠡᠢ ᠂ ᠲᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠦ ᠪᠤᠯᠲᠠᠯ᠎ ᠠ ᠃ 26 ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ ᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠺᠠᠷᠲ᠎ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠣᠳᠣᠪᠠ ᠃ イキオ ᠺᠠᠲ᠋ᠠᠪᠦᠢᠰ ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠢ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠵᠠᠶ ᠃ イク ᠪᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠣᠵᠤ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠦᠶ᠎ ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠹᠦᠹᠷᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠳᠡᠭ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ ᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠣᠷᠣᠵᠠᠢ ᠃ 29 ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠄ ᠴᠢ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ᠎ ᠡ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠦᠦ ? ᠭᠤᠴᠢᠭᠠᠳ ᠪᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠃ 31 ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠬᠡᠨ ᠪᠤᠢ ? 32 ᠪᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠢ ᠮᠠᠷᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠃ 33 ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠢ ? 34 ᠪᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠢ ᠃ 35 ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠄ ᠴᠢ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ ᠠ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠢᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠥᠭ᠍ᠴᠦ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠵᠣᠳᠣᠪᠠ ᠃ ウカ ᠪᠢ ᠴᠣᠬᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ ᠡ ᠳᠦ ᠮᠧᠩ ᠹᠧᠢᠰ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠴᠣᠩᠬᠣ ᠪᠠᠷ ᠴᠣᠩᠬᠣ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ ᠰᠢᠷᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠣᠢᠷᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠵᠣᠳᠣᠭᠠᠳ ᠄ 37 ᠴᠢᠨᠦ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠴᠢ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠲᠦ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠰᠢᠳᠬᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠬᠣᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠶᠠᠯᠠᠲᠠᠨ ᠰᠢᠭ᠍ ᠪᠠᠢᠭ᠍᠎ ᠠ ᠰᠢᠭ᠍ ᠪᠠᠢᠨ᠎ ᠠ ᠃ 38 ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠪᠢ ᠴᠣᠬᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠣᠷᠢᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ ᠠ ᠂ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭᠳᠠᠵᠠᠢ ᠃ 39 ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠷ᠎ ᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠲᠦ ᠄ 《 ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠳ ᠲᠤ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠂ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠳᠤᠷᠠᠲᠠᠶ᠎ ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠪᠣᠢ ? ᠳᠥᠴᠢ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠶ᠎ ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠍᠎ ᠠ ᠪᠣᠯ ᠶᠠᠯ᠎ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠥᠬᠥᠨ ᠳᠦ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ エア ᠢᠰᠦᠢᠰ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠄ 《 ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠦᠨ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ ᠡ ᠃ 42 ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠷᠡ ᠢᠩᠬᠢᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠬᠣᠷᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠃ 43 ᠳᠥᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠂ ᠬᠣᠷᠢᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠂ ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠢ ᠮᠠᠷᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠨ᠎ ᠡ ᠃ 44 ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠄ ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ ? ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠴᠢ ᠂ ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠂ ᠴᠢ ᠪᠣᠯ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠣᠷᠣᠨ ᠢ ᠠᠯᠤᠰᠯᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠦ ᠂ ᠠᠪᠤ ᠮᠥᠨ ᠯᠡ ᠮᠢᠨᠪᠦᠢᠷᠡᠭ᠍ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠦᠨᠡᠰᠦ ᠡᠮᠦᠰᠴᠦ ᠴᠢᠮ᠎ ᠠ ᠳᠤ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠍ ᠢ ᠪᠢᠳᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠮᠡᠳᠡᠵᠡᠢ ᠃ 45 ᠪᠢ ᠡᠨᠡ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠂ ᠭᠡᠳᠡᠰᠦ ᠪᠦᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠢᠯᠵᠠᠢ ᠂ ᠪᠢ ᠲᠤᠩ ᠤᠬᠢᠯᠠᠶ᠎ ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ ᠠ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡ ᠂ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠬ᠎ ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠢᠴᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠡᠷᠡᠢ ᠃ 46 ᠪᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠂ ᠪᠢ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠪᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ ᠠ ᠃ 47 ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠶ᠎ ᠡ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠳᠬᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠪᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠨᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠵᠠᠢ ᠃ 48 ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠂ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠴᠢᠩᠭ᠎ ᠠ ᠥᠰᠢᠶ᠎ ᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠬ᠎ ᠠ ᠃ 49 ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠳᠦ ᠪᠦᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠍ ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠴᠠᠢ ᠃ ᠲᠠᠪᠢᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠄ 《 ᠪᠢ ᠫᠠᠨ ᠲᠢᠪᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠠᠶ ᠃ 51 ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠭᠤᠶᠤᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠨᠢ᠄ ᠴᠢ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠢ ᠰᠤᠯᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ᠃ オイ ᠮᠧᠩᠹᠧᠢᠰ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠡᠷ᠎ ᠡ ᠨᠥᠬᠥᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠄ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠠᠢ ᠃ ᠪᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ 53 ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠢᠢᠵᠢᠨ ᠢ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠵᠤ ᠦᠨᠡᠨ ᠮᠠᠷᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠡᠢ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠠᠢ ᠃ 54 ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠳᠡᠩᠳᠡᠭᠦᠦ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠦᠨ᠎ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠠᠷᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠵᠡᠢ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠷᠮ᠎ ᠠ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠲᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠪᠣᠭᠣᠯ ᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠦᠨ᠎ ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ ᠠ ᠃ 55 ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠶᠢᠰᠢ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠄ 《 ᠲᠡᠳᠡ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠨ᠎ ᠡ ᠂ ᠪᠢᠲᠡᠭᠡᠢ ᠠᠯᠲᠠ ᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ 》 ᠭᠡᠪᠡ ᠃ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠬᠦᠦ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠡᠨᠳᠡ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠ ᠃
  • 5. 56 ᠲᠡᠭ᠍ᠷᠢ ᠭᠢᠨᠳᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠍ ᠠᠯᠲᠠ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠵᠣᠴᠢᠯᠠᠵᠠᠢ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠦᠨ ᠡᠮᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠲᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨᠲᠡ ᠵᠠᠭᠤ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠯᠡᠵᠡᠢ ᠃ 57 ᠪᠢ ᠬᠡᠳᠦᠶᠢᠪᠡᠷ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠢ ᠮᠥᠨ ᠯᠡ ᠨᠠᠮ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠂ ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠰᠢ ᠱᠣᠣᠯᠠᠩ ᠢᠴᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠯᠡ ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ ᠠ ᠃ 58 ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠡ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠦᠵᠡᠶ᠎ ᠡ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠍᠎ ᠠ ᠨᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠬ᠎ ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠢᠴᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ 59 ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠍᠎ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠰᠬᠦ ᠶᠢ ᠲᠡᠰᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠃ 60 ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠱᠧᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠬ᠎ ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠲᠠᠢ ᠃ 61 ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠬ᠎ ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠠᠷ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠦᠶ᠎ ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠪᠢ ᠵᠣᠭᠣᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠥᠭ᠍ᠬᠦ ᠭᠡᠨ᠎ ᠡ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠲᠠᠢᠳᠬᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ ᠠ ᠃ 62 ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠶᠠ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠍᠎ ᠠ ᠂ ᠪᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠨᠡᠩ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠨ᠎ ᠠ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠮᠠᠭᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠢ ᠪᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠍ ᠳᠡᠯᠪᠡᠭ᠍ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠦᠭ᠍ᠭᠦᠨ᠎ ᠡ ᠃ 63 ᠪᠢ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠠᠮᠰᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠠᠮᠰᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠵᠦ ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠠᠭ᠍᠎ ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠴᠢᠯᠭᠠᠯ ᠢ ᠣᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠢᠯᠠᠰᠬᠢᠨ᠎ ᠠ ᠃ ᠮᠢᠨᠦ ᠭᠠᠷ ᠲᠠᠬᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠥᠬᠥᠨ ᠢ ᠪᠢ ᠴᠥᠮ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠳᠦ ᠥᠭ᠍ᠴᠡᠢ ᠃ 64 ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠥᠬᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠂ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠵᠠᠷᠤᠴᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ ᠠ ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠪᠤᠢ ᠪᠥᠬᠥᠢ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠃ 65 ᠮᠢᠨᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠣᠢ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠢᠳᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯ ᠮᠢᠨᠦ ᠢᠳᠬᠠᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ ᠠ ᠃ 66 ᠪᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠩ ᠦᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠮᠣᠷᠬᠠᠭ ᠪᠠᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠠᠭ᠍᠎ ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ ᠠ ᠃ カキ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠮᠢᠨᠦ ᠥᠬᠢᠨ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡᠵᠢᠭᠦᠯᠪᠡᠯ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠮᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠣᠯᠭᠣᠵᠤ ᠂ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ ᠠ ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠨ᠎ ᠡ ᠃ 68 ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠮᠠᠭᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠭᠦ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠯᠠᠪ ᠶᠸ ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠠᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠬᠠᠷᠭᠢᠰ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ᠃ カケ ᠶᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠲᠠᠷᠤᠭ᠍᠎ ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠰᠭᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠪᠢ ᠾᠧᠯᠢᠪᠦᠢᠰ ᠦᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠍᠎ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠥᠬᠢᠨ ᠢ ᠮᠥᠷᠭᠥᠵᠡᠢ ᠃ 70 ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠯᠲᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠥᠭ᠍ᠭᠥᠶ᠎ ᠡ ᠂ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠬᠤᠸᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠵᠦ ᠨᠠᠳᠠ ᠶᠢ ᠤᠤᠭᠤᠨ᠎ ᠠ ᠃ 71 ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠠᠳᠠ ᠳᠤ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠢᠰᠷᠧᠯ ᠦᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩᠲᠦ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠠᠮᠠᠢ᠎ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ ᠡ ᠶᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠃ 72 ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠡ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠢᠨᠦ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠣᠨᠳᠣᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠃ キウ ᠳᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠲ᠎ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠂ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠠᠲ᠎ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠪᠦᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠤ ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠃ キエ ᠪᠢ ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠮᠠᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠡᠳ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠣᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠣᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠵᠠᠢ ᠂ ᠲᠣᠯᠪᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ ᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠠᠷᠢᠶᠠᠲᠠᠨ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠂ ᠬᠣᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠰᠦᠢᠳᠬᠡᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠬᠥᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ ᠠ ᠬᠢᠰᠬᠢᠪᠡ ᠃ 75 ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠂ ᠲᠩᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠵᠠᠢ ᠃ キカ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠯᠠᠪ ᠡᠴᠦᠰ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ ᠃ キキ ᠮᠢᠨᠦ ᠥᠬᠢᠳ ᠡ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠢᠰᠦᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠶᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠨ ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠬᠡᠯ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠢᠰᠢ ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠨᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠥᠭ᠍ᠵᠢᠵᠦ ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠶᠠᠯ᠎ ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠠ ᠢᠰᠷᠧᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠵᠠᠢ ᠃ 78 ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠣᠯ ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠍᠎ ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠮᠥᠨ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠷᠢᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠪᠢ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠸᠠᠩᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠰᠠᠬᠢᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠵᠢᠯᠡᠭᠦᠷ ᠣᠷᠣ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰᠴᠦ ᠂ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠍᠎ ᠠ ᠠᠷᠢᠯᠤᠨ᠎ ᠠ ᠃ 79 ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠢ ᠦᠬᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠍᠎ ᠠ ᠂ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ ᠠ ᠂ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠥᠰᠢᠶ᠎ ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ ᠠ ᠂ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠥᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠬᠦ ᠲᠡᠷᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠃ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠳ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠶᠠᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠮᠢᠨᠦ ᠶᠠᠰᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠶᠧ ᠾᠧ ᠬᠤᠸᠠ ᠯᠠᠪ ᠭᠡᠷᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠂ ᠪᠧᠷᠢᠶ᠎ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠲᠡᠶ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠶ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ 81 ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠠ ᠨᠠᠷ ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠠᠪᠤᠷ ᠲᠤ ᠠᠪᠠᠴᠢᠵᠤ ᠂ ᠣᠶᠢᠷ᠎ ᠠ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠤᠯᠠᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠍ᠲᠡᠢ ᠃ クイ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠪᠠ ᠃ クウ ᠢᠰᠷᠧᠯ ᠦᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠪᠦᠷ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠪᠦᠷ ᠭᠠᠰᠢᠭᠤᠳᠠᠳᠠᠭ ᠃ クエ ᠢᠰᠷᠧᠯ ᠦᠨ ᠬᠥᠮᠥᠰ ᠶᠧᠵᠢᠫᠲ᠎ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠦᠶ᠎ ᠡ ᠳᠦ ᠂ ᠶᠣᠬᠠᠨ ᠤ ᠶᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠂ ᠶᠣᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠍᠎ ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠪᠧᠷᠦᠢᠨ ᠳᠦ ᠪᠤᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠠᠮᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ ᠠ ᠃