Setswana - Letter of Jeremiah.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher en Filipino Tracts and Literature Society Inc.

The Letter of Jeremiah, also known as the Epistle of Jeremiah, is a deuterocanonical book of the Old Testament; this letter is attributed to Jeremiah to the Jews who were about to be carried away as captives to Babylon by Nebuchadnezzar.

Setswana - Letter of Jeremiah.pdf
KGAOLO YA 1
11Le kopi ya lokwalo lo Jeremy a neng a ba roma
kwa go bone ba ba tla isiwang botshwarwa kwa
Babele ke kgosi ya Babele, go ba tlhomamisa jaaka go
ne go laetswe ke Modimo.
2Ka baka la dibe tseo le di entseng pela Modimo, le
tla iswa kgolehong Babilona, ke Nabudoniare, kgosi
ya Babele.
3Mme e tla re lo sena go fitlha kwa Babele, lo tla nna
teng dinyaga di le dintsi le dipaka tse di telele, e bong
dikokomana di supa; mme morago ga moo ke tla lo
tlosa ka kagiso mo go lone.
4Mme jaanong lo tla bona mo medimong ya Babele
ya selefera le ya gouta le ya dikgong tse di beilweng
mo magetleng a ditšhaba tse di tshosang.
5 Ka moo he, itiseng gore lo se ka lwa nna le matlhale
jaaka baeng, mme lo se ka lwa nna le lona, fa lo bona
bontsi fa pele ga bone le morago ga bone, lo di
obamela.
6Mme o bue ka pelo tsa gago, Morena, re go obamela.
7Gonne moengele wa me o na nao, le nna ke
tlhokomela mewa ya gago.
8Ha e le leleme la bona, le betsitswe ke mobudi, mme
bona ka bobona ba ntswelwa ka silefera. Mme gone,
ke bone fela ba ba sa kgoneng go bua le bone.
9Ha ba nka kgauta, jwalokaha e ne e le morwetsana
ya ratang ho ya ka thobalano, ba etsa moqhaka wa
dihlooho tsa medimo ya bona.
10Ka nako tse ding baprista ba fetisa medimo ya bona
ka kgauta le silefera, mme ba e fa yona.
11 Ee, ba tla ba naya diaka tse di tlwaelegileng, ba di
soka jaaka batho ba ba apereng diaparo, e le medimo
ya selefera le medimo ya gouta le ya logong.
12Mme medimo eo ga e ka ke ya ipholosa mo go ruse
le mo mothing, le fa di apesitswe ka phere.
13 Ba phimola difatlhego tsa bone ka ntlha ya lorole
lwa Tempele, fa go le gontsi mo go bone.
14 Mme yo o sa kgoneng go bolaya yo o mo
kgopiseng o tshwere lereko, jaaka e kete ke moatlhodi
wa lefatshe.
15Le gona o na le mo seatleng sa gagwe sa moja le
sematla, mme ga a ka ke a ikgolola mo ntweng le mo
magodung.
16Ha ba tsejwe e le medimo, ke ka baka leo, le se ke
la ba tshaba.
17 Gonne jaaka sejana se motho a se dirisang ga se
botlhokwa fa se robega. 13Mme e tla re fa ba sena go
tlhomama mo Tempeleng, matlho a bone a tletse
lorole mo dinaong tsa bone tse di tsenang.
18Mme e re fa dikgoro di ntse di tlhomame mo go ene
yo o kgopisang kgosi, jaaka a ntse a bolawa;
baperesiti ba itima ditempele tsa bone ka dikgoro le
mekwalo, e se re gongwe medimo ya bone e se ka ya
gapiwa ke dinokwane.
19 Ba di sedimosetsa ke dipone, ee bogolo go bone,
mme ga ba kgone go bona ope.
20Ba tshwana le ditshika tsa Tempele, empa ba re
dipelo tsa tsona di kgumametswe ke tse hahetsweng
lefatsheng. Mme fa ba di ja le diaparo tsa bone, ga ba
a ka ba di ja.
21Fa difatlhego tsa bone di isiwa ka musi o o tswang
mo Tempeleng.
22 Mo mebeleng ya bone le ditlhogo di ntse di nna
ditswaka le dinonyane le dikatse le dikatse.
23Ka moo lo itse gore ga ba na medimo; ka moo, ba
se ka ba boifa.
24Le fa e le gouta e e fa godimo ga yona go ba dira
gore e nne bontle, fa e se ba phimola ruse, ga ba kitla
ba phatsimela; gonne le fa go ka bo go tshololwa ba
se ka ba e utlwa.
25 Dilo tse mo go tsone ga go na mowa o o kwa
godimo di rekwa ka tlhwatlhwa e e kwa godimo.
26 Ba isiwa mo magetleng, ba se na dinao, mme ba
itsise batho gore ga ba na sepe se se tshwanetseng.
27 Le bone ba direlang ba tlhajwa ke ditlhong; gonne
fa ba ka wela fa fatshe ka nako nngwe le nngwe, ga ba
ka ke ba tlhola ba tsoga; le fa motho a ba baya
basiami, ba ka itaana; le fa ba ka itihela fatshe, mme
ba bea dineo fa pele ga bone jaaka ba ba suleng.
28 Fa e le dilo tse ba di tlhabetsweng, baperesiti ba
bone ba rekisa, ba bile ba sotla. Basadi ba bone ba ne
ba nna le seabe mo go lone ka letswai. Mme
mohumanegi le mohumanegi ba se ka ba mo naya
sepe.
29 Basadi le basadi ba ba nang le bana ba ja
ditlhabelo tsa bone; ka moo lo itse gore ga se medimo;
gonne ga ba boife.
30 Kana ba ka bidiwa medimo jang? Basadi ba bea
nama fa pele ga medimo ya selefera le gouta le logong.
31Baprista ba dutse ditempeleng tsa bona, ba hira
diaparo tsa bona, le dihlooho tsa bona, le ditedu tsa
ditedu, ba se ke ba dihela letho dihloohong tsa bona.
32Ba dumala, ba goa fa pele ga medimo ya bone,
jaaka batho ba dira mo moletlong, fa mongwe a sule.
33 Baperesiti le bone ba apola diaparo tsa bone, ba
apesa basadi le bana ba bone.
34Le fa motho a ka ba direla bosula gongwe molemo,
ga ba ka ke ba kgona go o busetsa; ga ba ka ke ba
tlhoma kgosi, le e seng go e nyeletsa.
35 Ka mokgwa o o tshwanang, ga ba ka ke ba naya
khumo gongwe madi; le fa motho a ikana ka maikano
a bone, mme a sa e tshegetse, ga ba kitla ba e tlhoka.
36Ga ba na go pholosa motho mo losong, le fa e le go
golola ba ba bokoa mo bagaleng.
37 Ga ba ka ke ba busetsa sefofu mo matlhong a
gagwe, le fa e le go thusa ope mo pitlaganong ya
gagwe.
38Ga ba ka ke ba utlwela motlholagadi botlhoko, le e
seng go direla ba ba se nang rre molemo.
39Le medimo ya bona ya lehong, e maneha kgauta le
silefera, e jwaloka majwe a jetsweng thabeng; a tla ba
kgumamela.
40Jaanong motho a ka akanya jang, a bo a re ke
medimo, le fa Bakalatea a ba tlontlolola?
41Mme fa ba bona lesilo le le sa kgoneng go bua, ba
mo tsisa le Bele gore a bue, jaaka e kete o nonofile go
tlhaloganya.
42Mme ba palelwa ke go tlhaloganya, ba ba tlogela;
gonne ga ba itse sepe.
43 Basadi le bone ba ntse ka megala, ba ntse mo
ditseleng, ba tshuba maswalo; mme fa mongwe wa
bone a hulwa ke bangwe ba ba fetang nae, a robala
nae, a nyatsa mongwe-ka-ene, a se ka a gopola gore o
ne a sa akanye jaaka ene, le fa e le mogala o o
robilweng.
44 Le fa go ntse jalo, se se dirwang mo go bone ke
maaka, fa go ntse jalo, gongwe go ka akanngwa jang
gore ke medimo?
45Ba dirilwe ka mmetli le ba gouta; ga ba ka ke ba
nna sepe se se fetang badiri.
46 Mme ba ba ba dirileng ga ba ka ke ba nnela ruri.+
Go tlile jang gore batho ba modimo ba dire dilo tse di
tshwanang le tsa bone?
47Gonne ba tlogela maaka, ba kgalemela ba ba tlang
morago.
48 Gonne e rile ntwa e ba wela, le fa e le leroborobo
mo go bone, baperesiti ba gakololana le bone, kwa ba
ka fitlhwang teng le bone.
49Jaanong batho ba ka lemoga jang gore ga go na
medimo e e ka se kang ya ipholosa mo ntweng le e
seng mo leroborobong?
50Gonne fa ba bona e le ba dikgong, ba apola ka
selefera le gouta, go tla itsiwe gore morago ga moo ke
maaka.
51 Mme e tla bonala mo ditšhabeng tsotlhe le dikgosi
gore ga se medimo, fa e se ditiro tsa diatla tsa batho le
gore tiro ya Modimo ga e teng mo go tsone.
52 [...]Ke mang yo o sa itseng fa e se medimo?
53Gonne ga ba ka ke ba tlhoma kgosi mo lefatsheng,
le e seng go naya batho pula.
54 Ga ba ka ke ba atlhola molato wa bone, le e seng
go siamisa phoso, ba sa kgone; gonne ke crows fa
gare ga legodimo le lefatshe.
55Ha mollo o wela hodima ntlo ya medimo ya difate,
kapa wa bea ka kgauta kapa silefera, baprista ba bona
ba tla baleha, ba balehe; Mme ba tla fisiwa ka tsela e e
sa tshwaneng le megobe.
56Mme ga ba ka ke ba emela kgosi gongwe baba, ba
ka akanya jang, kampo ba re ke medimo?
57E seng medimo eo ya lehong, e beilweng ka silefera
kapa kgauta, e ka balehang masela, leha e le
dinokwane.
58Bonang, ba kgauta, le silefera, le diaparo tseo ba
aparang ka tsona, ba nang le matla, ba tsamayang; ha
ba ka ke ba iphedisa.
59Ka moo go botoka go nna kgosi e e wetsang thata
ya yona, gongwe sejana se se nang le thuso mo ntlong
e mong wa yona o tla e dirisang, e gaisa medimo e e
ntseng jalo ya maaka. 10le gore ba nne mojako mo
ntlong gore ba boloke dilo tse di ntseng jalo, bogolo
go medimo e e ntseng jalo ya maaka. kgotsa sefika sa
logong mo ntlong ya segosi, go na le medimo e e
ntseng jalo ya maaka.
60 Gonne letsatsi le ngwedi le dinaledi, di phatsima,
di romelwa kwa diofising tsa bone, di a utlwa.
61 Ka tsela e e tshwanang le lesedi fa le phunyega go
motlhofo go bonwa;+ Mme fela jaaka phefo e foka
mo lefatsheng enngwe le enngwe.
62Mme fa Modimo o laela maru gore a fetele lefatshe
lotlhe, ba dira ka fa ba laetsweng ka teng.
63Molelo o rometsweng kwa godimo go ja dithota le
ditlhare go dira fela jaaka go laetswe; mme ga di
tshwane le tsona le fa e le thata.
64 Ka ntlha ya moo ga go a tshwanela gore ba se ka
ba re: Ke medimo, fa ba bona, ga ba ka ke ba atlhola
sepe, le e seng go direla batho molemo.
65Ka moo he, ka lo itse gore ga ba na medimo, lo se
ka lwa ba boifa.
66Gonne ga ba ka ke ba hutsa le e seng go tshegofatsa
dikgosi.
67Ga ba ka ke ba supa ditshupo mo loaping, le e seng
go phatsima jaaka letsatsi, le e seng go phatsima jaaka
ngwedi.
68Dibatana di betere ho di feta, hobane di ka itihela
fatshe, mme di itheetsa.
69 [...]Mme ga re a ka ra bonale gore ke medimo; ka
moo, o se ka wa ba boifa.
70Gonne go tshwana le letsho le le tshosang mo
tshimong ya magoko, le medimo ya bone ya logong,
le e beilweng ka selefera le gouta.
71Le medimo ya bona ya difate, e beilweng ka
silefera le kgauta, e jwaloka meutlwa e tshweu
tshimong ya tshimo, nonyana e nngwe le e nngwe e
dutse hodima yona; Jwalo ka mmele o shweleng, ke
botjhabela ho leba lefifing.
72Lo se ka lwa ba itse go nna medimo epe ka
purepera e e bohibidu jo bo phatsimang, e e tla
jewang morago ga moo, mme e tla nna kgobo mo
lefatsheng.
73Ka moo, mosiami o botoka, yo o se nang medimo
ya diseto; gonne o kgakala le kgobo.

Recomendados

Kyrgyz - First Esdras.pdf por
Kyrgyz - First Esdras.pdfKyrgyz - First Esdras.pdf
Kyrgyz - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas12 diapositivas
Kurdish Northern (Kurmanji) - First Esdras.pdf por
Kurdish Northern (Kurmanji) - First Esdras.pdfKurdish Northern (Kurmanji) - First Esdras.pdf
Kurdish Northern (Kurmanji) - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas10 diapositivas
Krio - First Esdras.pdf por
Krio - First Esdras.pdfKrio - First Esdras.pdf
Krio - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas10 diapositivas
Kinyarwanda - First Esdras.pdf por
Kinyarwanda - First Esdras.pdfKinyarwanda - First Esdras.pdf
Kinyarwanda - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas11 diapositivas
Kazakh - First Esdras.pdf por
Kazakh - First Esdras.pdfKazakh - First Esdras.pdf
Kazakh - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas11 diapositivas
Javanese - First Esdras.pdf por
Javanese - First Esdras.pdfJavanese - First Esdras.pdf
Javanese - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas12 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Ilocano - First Esdras.pdf por
Ilocano - First Esdras.pdfIlocano - First Esdras.pdf
Ilocano - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas12 diapositivas
Igbo - First Esdras.pdf por
Igbo - First Esdras.pdfIgbo - First Esdras.pdf
Igbo - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas11 diapositivas
Icelandic - First Esdras.pdf por
Icelandic - First Esdras.pdfIcelandic - First Esdras.pdf
Icelandic - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas10 diapositivas
Hungarian - First Esdras.pdf por
Hungarian - First Esdras.pdfHungarian - First Esdras.pdf
Hungarian - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas11 diapositivas
Hmong Daw - First Esdras.pdf por
Hmong Daw - First Esdras.pdfHmong Daw - First Esdras.pdf
Hmong Daw - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas13 diapositivas
Hawaiian - First Esdras.pdf por
Hawaiian - First Esdras.pdfHawaiian - First Esdras.pdf
Hawaiian - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas11 diapositivas

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Setswana - Letter of Jeremiah.pdf

  • 2. KGAOLO YA 1 11Le kopi ya lokwalo lo Jeremy a neng a ba roma kwa go bone ba ba tla isiwang botshwarwa kwa Babele ke kgosi ya Babele, go ba tlhomamisa jaaka go ne go laetswe ke Modimo. 2Ka baka la dibe tseo le di entseng pela Modimo, le tla iswa kgolehong Babilona, ke Nabudoniare, kgosi ya Babele. 3Mme e tla re lo sena go fitlha kwa Babele, lo tla nna teng dinyaga di le dintsi le dipaka tse di telele, e bong dikokomana di supa; mme morago ga moo ke tla lo tlosa ka kagiso mo go lone. 4Mme jaanong lo tla bona mo medimong ya Babele ya selefera le ya gouta le ya dikgong tse di beilweng mo magetleng a ditšhaba tse di tshosang. 5 Ka moo he, itiseng gore lo se ka lwa nna le matlhale jaaka baeng, mme lo se ka lwa nna le lona, fa lo bona bontsi fa pele ga bone le morago ga bone, lo di obamela. 6Mme o bue ka pelo tsa gago, Morena, re go obamela. 7Gonne moengele wa me o na nao, le nna ke tlhokomela mewa ya gago. 8Ha e le leleme la bona, le betsitswe ke mobudi, mme bona ka bobona ba ntswelwa ka silefera. Mme gone, ke bone fela ba ba sa kgoneng go bua le bone. 9Ha ba nka kgauta, jwalokaha e ne e le morwetsana ya ratang ho ya ka thobalano, ba etsa moqhaka wa dihlooho tsa medimo ya bona. 10Ka nako tse ding baprista ba fetisa medimo ya bona ka kgauta le silefera, mme ba e fa yona. 11 Ee, ba tla ba naya diaka tse di tlwaelegileng, ba di soka jaaka batho ba ba apereng diaparo, e le medimo ya selefera le medimo ya gouta le ya logong. 12Mme medimo eo ga e ka ke ya ipholosa mo go ruse le mo mothing, le fa di apesitswe ka phere. 13 Ba phimola difatlhego tsa bone ka ntlha ya lorole lwa Tempele, fa go le gontsi mo go bone. 14 Mme yo o sa kgoneng go bolaya yo o mo kgopiseng o tshwere lereko, jaaka e kete ke moatlhodi wa lefatshe. 15Le gona o na le mo seatleng sa gagwe sa moja le sematla, mme ga a ka ke a ikgolola mo ntweng le mo magodung. 16Ha ba tsejwe e le medimo, ke ka baka leo, le se ke la ba tshaba. 17 Gonne jaaka sejana se motho a se dirisang ga se botlhokwa fa se robega. 13Mme e tla re fa ba sena go tlhomama mo Tempeleng, matlho a bone a tletse lorole mo dinaong tsa bone tse di tsenang. 18Mme e re fa dikgoro di ntse di tlhomame mo go ene yo o kgopisang kgosi, jaaka a ntse a bolawa; baperesiti ba itima ditempele tsa bone ka dikgoro le mekwalo, e se re gongwe medimo ya bone e se ka ya gapiwa ke dinokwane. 19 Ba di sedimosetsa ke dipone, ee bogolo go bone, mme ga ba kgone go bona ope. 20Ba tshwana le ditshika tsa Tempele, empa ba re dipelo tsa tsona di kgumametswe ke tse hahetsweng lefatsheng. Mme fa ba di ja le diaparo tsa bone, ga ba a ka ba di ja. 21Fa difatlhego tsa bone di isiwa ka musi o o tswang mo Tempeleng. 22 Mo mebeleng ya bone le ditlhogo di ntse di nna ditswaka le dinonyane le dikatse le dikatse. 23Ka moo lo itse gore ga ba na medimo; ka moo, ba se ka ba boifa. 24Le fa e le gouta e e fa godimo ga yona go ba dira gore e nne bontle, fa e se ba phimola ruse, ga ba kitla ba phatsimela; gonne le fa go ka bo go tshololwa ba se ka ba e utlwa. 25 Dilo tse mo go tsone ga go na mowa o o kwa godimo di rekwa ka tlhwatlhwa e e kwa godimo. 26 Ba isiwa mo magetleng, ba se na dinao, mme ba itsise batho gore ga ba na sepe se se tshwanetseng. 27 Le bone ba direlang ba tlhajwa ke ditlhong; gonne fa ba ka wela fa fatshe ka nako nngwe le nngwe, ga ba ka ke ba tlhola ba tsoga; le fa motho a ba baya basiami, ba ka itaana; le fa ba ka itihela fatshe, mme ba bea dineo fa pele ga bone jaaka ba ba suleng. 28 Fa e le dilo tse ba di tlhabetsweng, baperesiti ba bone ba rekisa, ba bile ba sotla. Basadi ba bone ba ne ba nna le seabe mo go lone ka letswai. Mme mohumanegi le mohumanegi ba se ka ba mo naya sepe. 29 Basadi le basadi ba ba nang le bana ba ja ditlhabelo tsa bone; ka moo lo itse gore ga se medimo; gonne ga ba boife. 30 Kana ba ka bidiwa medimo jang? Basadi ba bea nama fa pele ga medimo ya selefera le gouta le logong. 31Baprista ba dutse ditempeleng tsa bona, ba hira diaparo tsa bona, le dihlooho tsa bona, le ditedu tsa ditedu, ba se ke ba dihela letho dihloohong tsa bona. 32Ba dumala, ba goa fa pele ga medimo ya bone, jaaka batho ba dira mo moletlong, fa mongwe a sule. 33 Baperesiti le bone ba apola diaparo tsa bone, ba apesa basadi le bana ba bone. 34Le fa motho a ka ba direla bosula gongwe molemo, ga ba ka ke ba kgona go o busetsa; ga ba ka ke ba tlhoma kgosi, le e seng go e nyeletsa. 35 Ka mokgwa o o tshwanang, ga ba ka ke ba naya khumo gongwe madi; le fa motho a ikana ka maikano a bone, mme a sa e tshegetse, ga ba kitla ba e tlhoka. 36Ga ba na go pholosa motho mo losong, le fa e le go golola ba ba bokoa mo bagaleng. 37 Ga ba ka ke ba busetsa sefofu mo matlhong a gagwe, le fa e le go thusa ope mo pitlaganong ya gagwe. 38Ga ba ka ke ba utlwela motlholagadi botlhoko, le e seng go direla ba ba se nang rre molemo. 39Le medimo ya bona ya lehong, e maneha kgauta le silefera, e jwaloka majwe a jetsweng thabeng; a tla ba kgumamela. 40Jaanong motho a ka akanya jang, a bo a re ke medimo, le fa Bakalatea a ba tlontlolola?
  • 3. 41Mme fa ba bona lesilo le le sa kgoneng go bua, ba mo tsisa le Bele gore a bue, jaaka e kete o nonofile go tlhaloganya. 42Mme ba palelwa ke go tlhaloganya, ba ba tlogela; gonne ga ba itse sepe. 43 Basadi le bone ba ntse ka megala, ba ntse mo ditseleng, ba tshuba maswalo; mme fa mongwe wa bone a hulwa ke bangwe ba ba fetang nae, a robala nae, a nyatsa mongwe-ka-ene, a se ka a gopola gore o ne a sa akanye jaaka ene, le fa e le mogala o o robilweng. 44 Le fa go ntse jalo, se se dirwang mo go bone ke maaka, fa go ntse jalo, gongwe go ka akanngwa jang gore ke medimo? 45Ba dirilwe ka mmetli le ba gouta; ga ba ka ke ba nna sepe se se fetang badiri. 46 Mme ba ba ba dirileng ga ba ka ke ba nnela ruri.+ Go tlile jang gore batho ba modimo ba dire dilo tse di tshwanang le tsa bone? 47Gonne ba tlogela maaka, ba kgalemela ba ba tlang morago. 48 Gonne e rile ntwa e ba wela, le fa e le leroborobo mo go bone, baperesiti ba gakololana le bone, kwa ba ka fitlhwang teng le bone. 49Jaanong batho ba ka lemoga jang gore ga go na medimo e e ka se kang ya ipholosa mo ntweng le e seng mo leroborobong? 50Gonne fa ba bona e le ba dikgong, ba apola ka selefera le gouta, go tla itsiwe gore morago ga moo ke maaka. 51 Mme e tla bonala mo ditšhabeng tsotlhe le dikgosi gore ga se medimo, fa e se ditiro tsa diatla tsa batho le gore tiro ya Modimo ga e teng mo go tsone. 52 [...]Ke mang yo o sa itseng fa e se medimo? 53Gonne ga ba ka ke ba tlhoma kgosi mo lefatsheng, le e seng go naya batho pula. 54 Ga ba ka ke ba atlhola molato wa bone, le e seng go siamisa phoso, ba sa kgone; gonne ke crows fa gare ga legodimo le lefatshe. 55Ha mollo o wela hodima ntlo ya medimo ya difate, kapa wa bea ka kgauta kapa silefera, baprista ba bona ba tla baleha, ba balehe; Mme ba tla fisiwa ka tsela e e sa tshwaneng le megobe. 56Mme ga ba ka ke ba emela kgosi gongwe baba, ba ka akanya jang, kampo ba re ke medimo? 57E seng medimo eo ya lehong, e beilweng ka silefera kapa kgauta, e ka balehang masela, leha e le dinokwane. 58Bonang, ba kgauta, le silefera, le diaparo tseo ba aparang ka tsona, ba nang le matla, ba tsamayang; ha ba ka ke ba iphedisa. 59Ka moo go botoka go nna kgosi e e wetsang thata ya yona, gongwe sejana se se nang le thuso mo ntlong e mong wa yona o tla e dirisang, e gaisa medimo e e ntseng jalo ya maaka. 10le gore ba nne mojako mo ntlong gore ba boloke dilo tse di ntseng jalo, bogolo go medimo e e ntseng jalo ya maaka. kgotsa sefika sa logong mo ntlong ya segosi, go na le medimo e e ntseng jalo ya maaka. 60 Gonne letsatsi le ngwedi le dinaledi, di phatsima, di romelwa kwa diofising tsa bone, di a utlwa. 61 Ka tsela e e tshwanang le lesedi fa le phunyega go motlhofo go bonwa;+ Mme fela jaaka phefo e foka mo lefatsheng enngwe le enngwe. 62Mme fa Modimo o laela maru gore a fetele lefatshe lotlhe, ba dira ka fa ba laetsweng ka teng. 63Molelo o rometsweng kwa godimo go ja dithota le ditlhare go dira fela jaaka go laetswe; mme ga di tshwane le tsona le fa e le thata. 64 Ka ntlha ya moo ga go a tshwanela gore ba se ka ba re: Ke medimo, fa ba bona, ga ba ka ke ba atlhola sepe, le e seng go direla batho molemo. 65Ka moo he, ka lo itse gore ga ba na medimo, lo se ka lwa ba boifa. 66Gonne ga ba ka ke ba hutsa le e seng go tshegofatsa dikgosi. 67Ga ba ka ke ba supa ditshupo mo loaping, le e seng go phatsima jaaka letsatsi, le e seng go phatsima jaaka ngwedi. 68Dibatana di betere ho di feta, hobane di ka itihela fatshe, mme di itheetsa. 69 [...]Mme ga re a ka ra bonale gore ke medimo; ka moo, o se ka wa ba boifa. 70Gonne go tshwana le letsho le le tshosang mo tshimong ya magoko, le medimo ya bone ya logong, le e beilweng ka selefera le gouta. 71Le medimo ya bona ya difate, e beilweng ka silefera le kgauta, e jwaloka meutlwa e tshweu tshimong ya tshimo, nonyana e nngwe le e nngwe e dutse hodima yona; Jwalo ka mmele o shweleng, ke botjhabela ho leba lefifing. 72Lo se ka lwa ba itse go nna medimo epe ka purepera e e bohibidu jo bo phatsimang, e e tla jewang morago ga moo, mme e tla nna kgobo mo lefatsheng. 73Ka moo, mosiami o botoka, yo o se nang medimo ya diseto; gonne o kgakala le kgobo.