Slovak - Testament of Asher.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher en Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Asher, the tenth son of Jacob and Zilpah. An explanation of dual personality. The first Jekyll and Hyde story. For a statement of the Law of Compensation that Emerson would have enjoyed, see Verse 27.

Slovak - Testament of Asher.pdf
KAPITOLA 1
Aser, desiaty syn Jakoba a Zilpy.
Vysvetlenie dvojitej osobnosti. Prvý
príbeh o Jekyllovi a Hydeovi. Pre
vyhlásenie zákona o kompenzácii, ktorý
by Emersonovi vyhovovalo, pozri verš
27.
1 Odpis Testament Ašerovi, čo hovoril
svojim synom v stodvadsiatom piatom
roku svojho života.
2 Lebo keď bol ešte zdravý, povedal im:
Počúvajte, synovia Aserovi, svojho
otca a zvestujem vám všetko, čo je
priame v očiach Hospodinových.
3 Dva spôsoby dal Boh synom človeka
a dva sklony a dva druhy konania a dva
spôsoby konania a dva problémy.
4 Preto sú všetky veci po dvoch, jedna
proti druhej.
5 Lebo sú dve cesty dobra a zla, a podľa
toho ich rozlišujú dva sklony v našich
prsiach.
6 Ak teda má duša záľubu v dobrom
sklone, všetky jej činy sú v
spravodlivosti; a ak zhreší, hneď sa kajá.
7 Lebo tým, že sa zameriava na
spravodlivosť a zavrhuje bezbožnosť,
hneď zvrhne zlo a vykorení hriech.
8 Ale ak má sklon k zlému, všetky jeho
skutky sú v zlom, odháňa dobrých a
pridŕža sa zla a vládne mu Beliar; aj
keď pôsobí, čo je dobré, prevracia to na
zlo.
9 Lebo vždy, keď sa začína konať
dobro, núti preňho problém konania na
zlé, vidiac, že poklad sklonu je
naplnený zlým duchom.
10 Človek teda môže slovami
napomáhať dobru kvôli zlu, no problém
konania vedie k nešťastiu.
11 Je človek, ktorý sa nezľutuje nad
tým, kto mu slúži v zlom; a táto vec má
dva aspekty, ale celok je zlý.
12 A existuje človek, ktorý miluje toho,
kto koná zlo, pretože by pre neho
najradšej zomrel v zlom; a čo sa týka
toho, je jasné, že sa to týka dvoch
aspektov, ale celok je zlým dielom.
13 Hoci má naozaj lásku, je zlý, kto
skrýva zlé pre dobré meno, ale koniec
konania smeruje k zlu.
14 Iný kradne, robí nespravodlivo, lúpi,
okráda a ľutuje chudobných: aj toto je
dvojaké, ale celé je to zlé.
15 Kto klame svojho blížneho,
popudzuje Boha a krivo prisahá proti
Najvyššiemu, a predsa sa zľutuje nad
chudobnými; Pána, ktorý prikázal
zákon, ruší a popudzuje, a predsa
občerstvuje chudobných.
16 Poškvrňuje dušu a robí veselé telo;
mnohých zabíja a málokoho zľutuje: aj
toto má dvojaký aspekt, ale celé je zlé.
17 Iný sa dopúšťa cudzoložstva a
smilstva a zdržiava sa pokrmov, a keď
sa postí, pácha zlo a mocou svojho
bohatstva premáha mnohých; a napriek
svojej prehnanej bezbožnosti koná
prikázania. Aj toto má dvojaký rozmer,
ale celok je zlý.
18 Takíto ľudia sú zajace; čisté, ako tie,
ktoré delia kopyto, ale skutočne sú
nečisté.
19 Lebo Boh v tabuľkách prikázaní
takto vyhlásil.
20 Ale vy, deti moje, nenoste dve tváre
ako oni, dobrotu a zlobu; ale pridŕžajte
sa len dobra, lebo v ňom má svoj
príbytok Boh a ľudia po ňom túžia.
21 Ale utekajte pred bezbožnosťou a
zničte zlý sklon svojimi dobrými
skutkami; lebo tí, čo sú obojstranní,
neslúžia Bohu, ale svojim žiadostiam,
aby sa páčili Beliarovi a ľuďom im
podobným.
22 Lebo dobrí ľudia, aj tí, čo sú
jednotvárni, hoci sú zmýšľaní tými, čo
sú obojstranní k hriechu, sú spravodliví
pred Bohom.
23 Lebo mnohí pri zabíjaní bezbožných
konajú dva skutky, dobré a zlé; ale celé
je dobré, lebo vykorenil a zničil to, čo
je zlé.
24 Jeden nenávidí milosrdného a
nespravodlivého človeka a človeka,
ktorý cudzoloží a postí sa: aj toto má
dvojaký rozmer, ale celé dielo je dobré,
pretože nasleduje Pánov príklad,
pretože neprijíma zdanlivé dobro. ako
skutočné dobro.
25 Iný si praje nevidieť dobrý deň s
tými, aby nepoškvrnili jeho telo a
nepoškvrnili jeho dušu; aj toto je
obojstranné, ale celé je dobré.
26 Lebo takíto ľudia sú podobní
jeleňom a jeleňom, pretože sa zdajú byť
nečistí ako divá zver, ale sú celkom
čistí; lebo kráčajú v horlivosti pre Pána
a zdržujú sa toho, čo aj Boh nenávidí a
čo zakazuje svojimi prikázaniami,
odháňajúc zlé od dobra.
27 Vidíte, deti moje, že sú vo všetkom
dvaja, jedno proti druhému a jedno je
skryté za druhým: v bohatstve je ukrytá
žiadostivosť, v družnosti opilstvo, vo
smiechu smútok, v manželskej
márnotratnosti.
28 Smrť prichádza po živote, potupa po
sláve, noc po dni a tma po svetle; a
všetky veci sú pod dňom, len veci pod
životom, nespravodlivé veci pod
smrťou; preto aj večný život očakáva
smrť.
29 Ani sa nesmie povedať, že pravda je
lož, ani správna chyba; lebo všetka
pravda je pod svetlom, ako je všetko
pod Bohom.
30 Všetky tieto veci som teda dokázal
vo svojom živote a nezablúdil som od
pravdy Pánovej, a hľadal som
prikázania Najvyššieho, kráčajúc podľa
celej svojej sily s jednotou tváre k tomu,
čo je dobré. .
31 Dbajte teda aj vy, deti moje, na
Pánove prikázania a nasledujte pravdu
s čistou tvárou.
32 Lebo tí, ktorí sú obojstranní, sú vinní
dvojnásobným hriechom; lebo obaja
robia zlú vec a majú záľubu v tých,
ktorí to robia, podľa príkladu duchov
podvodu a bojujúcich proti ľudstvu.
33 Zachovávajte teda, deti moje, zákon
Pánov a nedbajte na zlo ako na dobro;
ale hľaďte na to, čo je naozaj dobré, a
zachovávajte to vo všetkých
prikázaniach Pánových, rozprávajte sa
v nich a odpočívajte v nich.
34 Lebo posledné ciele ľudí ukazujú
svoju spravodlivosť alebo
nespravodlivosť, keď sa stretnú s
anjelmi Pána a Satana.
35 lebo keď duša odchádza utrápená,
sužuje ju zlý duch, ktorému tiež slúžila
v žiadostiach a zlých skutkoch.
36 Ale ak je pokojný s radosťou, stretne
anjela pokoja a ten ho uvedie do
večného života.
37 Nestaňte sa, deti moje, ako Sodoma,
ktorá zhrešila proti anjelom Pánovým a
zahynula na veky.
38 Lebo viem, že zhrešíte a budete
vydaní do rúk svojich nepriateľov; a
vaša zem bude spustošená a vaše
svätyne zničené, a budete rozptýlení do
štyroch kútov zeme.
39 A budete zničení v rozptýlení
miznúcom ako voda.
40 Kým Najvyšší nenavštívi zem,
nepríde sám ako človek, s ľuďmi, ktorí
jedia a pijú a nerozbijú hlavu draka vo
vode.
41 Zachráni Izrael a všetkých pohanov,
Boh hovorí v osobe človeka.
42 Preto aj vy, deti moje, povedzte tieto
veci svojim deťom, aby Ho
neposlúchali.
43 Lebo som vedel, že budete istotne
neposlušní a budete konať bezbožne a
nebudete dbať na zákon Boží, ale na
prikázania ľudí, ktorí sa kazia
bezbožnosťou.
44 A preto sa rozpŕchnete ako Gád a
Dan moji bratia a nebudete poznať
svoje krajiny, kmeň a jazyk.
45 Ale Pán vás zhromaždí vo viere
skrze svoje nežné milosrdenstvo a kvôli
Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi.
46 A keď im to povedal, prikázal im:
Pochovajte ma v Hebrone.
47 A zaspal a zomrel v dobrej starobe.
48 A jeho synovia urobili, ako im
prikázal, vyniesli ho hore do Hebronu a
pochovali ho s jeho otcami.

Más contenido relacionado

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

English - Book of Enoch by R.H. Charles.pdfEnglish - Book of Enoch by R.H. Charles.pdf
English - Book of Enoch by R.H. Charles.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 vistas
Nepali - 2nd Maccabees.pdfNepali - 2nd Maccabees.pdf
Nepali - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.3 vistas
Mongolian - 2nd Maccabees.pdfMongolian - 2nd Maccabees.pdf
Mongolian - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 vistas
Mizo - 2nd Maccabees.pdfMizo - 2nd Maccabees.pdf
Mizo - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.3 vistas
Marathi - 2nd Maccabees.pdfMarathi - 2nd Maccabees.pdf
Marathi - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 vistas
Maori - 2nd Maccabees.pdfMaori - 2nd Maccabees.pdf
Maori - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.3 vistas
Maltese - 2nd Maccabees.pdfMaltese - 2nd Maccabees.pdf
Maltese - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.3 vistas
Maldivian (Divehi) - 2nd Maccabees.pdfMaldivian (Divehi) - 2nd Maccabees.pdf
Maldivian (Divehi) - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 vistas
Malayalam - 2nd Maccabees.pdfMalayalam - 2nd Maccabees.pdf
Malayalam - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.3 vistas
Malay - 2nd Maccabees.pdfMalay - 2nd Maccabees.pdf
Malay - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.3 vistas
Malagasy - 2nd Maccabees.pdfMalagasy - 2nd Maccabees.pdf
Malagasy - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.3 vistas
Macedonian - 2nd Maccabees.pdfMacedonian - 2nd Maccabees.pdf
Macedonian - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 vistas
Luxembourgish - 2nd Maccabees.pdfLuxembourgish - 2nd Maccabees.pdf
Luxembourgish - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.3 vistas
Luganda - 2nd Maccabees.pdfLuganda - 2nd Maccabees.pdf
Luganda - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.3 vistas
Lithuanian - 2nd Maccabees.pdfLithuanian - 2nd Maccabees.pdf
Lithuanian - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 vistas
Lingala - 2nd Maccabees.pdfLingala - 2nd Maccabees.pdf
Lingala - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.5 vistas
Latvian - 2nd Maccabees.pdfLatvian - 2nd Maccabees.pdf
Latvian - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 vistas
Latin - 2nd Maccabees.pdfLatin - 2nd Maccabees.pdf
Latin - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 vistas
Lao - 2nd Maccabees.pdfLao - 2nd Maccabees.pdf
Lao - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 vistas
Kyrgyz - 2nd Maccabees.pdfKyrgyz - 2nd Maccabees.pdf
Kyrgyz - 2nd Maccabees.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.2 vistas

Slovak - Testament of Asher.pdf

  • 2. KAPITOLA 1 Aser, desiaty syn Jakoba a Zilpy. Vysvetlenie dvojitej osobnosti. Prvý príbeh o Jekyllovi a Hydeovi. Pre vyhlásenie zákona o kompenzácii, ktorý by Emersonovi vyhovovalo, pozri verš 27. 1 Odpis Testament Ašerovi, čo hovoril svojim synom v stodvadsiatom piatom roku svojho života. 2 Lebo keď bol ešte zdravý, povedal im: Počúvajte, synovia Aserovi, svojho otca a zvestujem vám všetko, čo je priame v očiach Hospodinových. 3 Dva spôsoby dal Boh synom človeka a dva sklony a dva druhy konania a dva spôsoby konania a dva problémy. 4 Preto sú všetky veci po dvoch, jedna proti druhej. 5 Lebo sú dve cesty dobra a zla, a podľa toho ich rozlišujú dva sklony v našich prsiach. 6 Ak teda má duša záľubu v dobrom sklone, všetky jej činy sú v spravodlivosti; a ak zhreší, hneď sa kajá. 7 Lebo tým, že sa zameriava na spravodlivosť a zavrhuje bezbožnosť, hneď zvrhne zlo a vykorení hriech. 8 Ale ak má sklon k zlému, všetky jeho skutky sú v zlom, odháňa dobrých a pridŕža sa zla a vládne mu Beliar; aj keď pôsobí, čo je dobré, prevracia to na zlo. 9 Lebo vždy, keď sa začína konať dobro, núti preňho problém konania na zlé, vidiac, že poklad sklonu je naplnený zlým duchom. 10 Človek teda môže slovami napomáhať dobru kvôli zlu, no problém konania vedie k nešťastiu. 11 Je človek, ktorý sa nezľutuje nad tým, kto mu slúži v zlom; a táto vec má dva aspekty, ale celok je zlý. 12 A existuje človek, ktorý miluje toho, kto koná zlo, pretože by pre neho najradšej zomrel v zlom; a čo sa týka toho, je jasné, že sa to týka dvoch aspektov, ale celok je zlým dielom. 13 Hoci má naozaj lásku, je zlý, kto skrýva zlé pre dobré meno, ale koniec konania smeruje k zlu. 14 Iný kradne, robí nespravodlivo, lúpi, okráda a ľutuje chudobných: aj toto je dvojaké, ale celé je to zlé. 15 Kto klame svojho blížneho, popudzuje Boha a krivo prisahá proti Najvyššiemu, a predsa sa zľutuje nad chudobnými; Pána, ktorý prikázal zákon, ruší a popudzuje, a predsa občerstvuje chudobných. 16 Poškvrňuje dušu a robí veselé telo; mnohých zabíja a málokoho zľutuje: aj toto má dvojaký aspekt, ale celé je zlé. 17 Iný sa dopúšťa cudzoložstva a smilstva a zdržiava sa pokrmov, a keď sa postí, pácha zlo a mocou svojho bohatstva premáha mnohých; a napriek svojej prehnanej bezbožnosti koná
  • 3. prikázania. Aj toto má dvojaký rozmer, ale celok je zlý. 18 Takíto ľudia sú zajace; čisté, ako tie, ktoré delia kopyto, ale skutočne sú nečisté. 19 Lebo Boh v tabuľkách prikázaní takto vyhlásil. 20 Ale vy, deti moje, nenoste dve tváre ako oni, dobrotu a zlobu; ale pridŕžajte sa len dobra, lebo v ňom má svoj príbytok Boh a ľudia po ňom túžia. 21 Ale utekajte pred bezbožnosťou a zničte zlý sklon svojimi dobrými skutkami; lebo tí, čo sú obojstranní, neslúžia Bohu, ale svojim žiadostiam, aby sa páčili Beliarovi a ľuďom im podobným. 22 Lebo dobrí ľudia, aj tí, čo sú jednotvárni, hoci sú zmýšľaní tými, čo sú obojstranní k hriechu, sú spravodliví pred Bohom. 23 Lebo mnohí pri zabíjaní bezbožných konajú dva skutky, dobré a zlé; ale celé je dobré, lebo vykorenil a zničil to, čo je zlé. 24 Jeden nenávidí milosrdného a nespravodlivého človeka a človeka, ktorý cudzoloží a postí sa: aj toto má dvojaký rozmer, ale celé dielo je dobré, pretože nasleduje Pánov príklad, pretože neprijíma zdanlivé dobro. ako skutočné dobro. 25 Iný si praje nevidieť dobrý deň s tými, aby nepoškvrnili jeho telo a nepoškvrnili jeho dušu; aj toto je obojstranné, ale celé je dobré. 26 Lebo takíto ľudia sú podobní jeleňom a jeleňom, pretože sa zdajú byť nečistí ako divá zver, ale sú celkom čistí; lebo kráčajú v horlivosti pre Pána a zdržujú sa toho, čo aj Boh nenávidí a čo zakazuje svojimi prikázaniami, odháňajúc zlé od dobra. 27 Vidíte, deti moje, že sú vo všetkom dvaja, jedno proti druhému a jedno je skryté za druhým: v bohatstve je ukrytá žiadostivosť, v družnosti opilstvo, vo smiechu smútok, v manželskej márnotratnosti. 28 Smrť prichádza po živote, potupa po sláve, noc po dni a tma po svetle; a všetky veci sú pod dňom, len veci pod životom, nespravodlivé veci pod smrťou; preto aj večný život očakáva smrť. 29 Ani sa nesmie povedať, že pravda je lož, ani správna chyba; lebo všetka pravda je pod svetlom, ako je všetko pod Bohom. 30 Všetky tieto veci som teda dokázal vo svojom živote a nezablúdil som od pravdy Pánovej, a hľadal som prikázania Najvyššieho, kráčajúc podľa celej svojej sily s jednotou tváre k tomu, čo je dobré. . 31 Dbajte teda aj vy, deti moje, na Pánove prikázania a nasledujte pravdu s čistou tvárou. 32 Lebo tí, ktorí sú obojstranní, sú vinní dvojnásobným hriechom; lebo obaja
  • 4. robia zlú vec a majú záľubu v tých, ktorí to robia, podľa príkladu duchov podvodu a bojujúcich proti ľudstvu. 33 Zachovávajte teda, deti moje, zákon Pánov a nedbajte na zlo ako na dobro; ale hľaďte na to, čo je naozaj dobré, a zachovávajte to vo všetkých prikázaniach Pánových, rozprávajte sa v nich a odpočívajte v nich. 34 Lebo posledné ciele ľudí ukazujú svoju spravodlivosť alebo nespravodlivosť, keď sa stretnú s anjelmi Pána a Satana. 35 lebo keď duša odchádza utrápená, sužuje ju zlý duch, ktorému tiež slúžila v žiadostiach a zlých skutkoch. 36 Ale ak je pokojný s radosťou, stretne anjela pokoja a ten ho uvedie do večného života. 37 Nestaňte sa, deti moje, ako Sodoma, ktorá zhrešila proti anjelom Pánovým a zahynula na veky. 38 Lebo viem, že zhrešíte a budete vydaní do rúk svojich nepriateľov; a vaša zem bude spustošená a vaše svätyne zničené, a budete rozptýlení do štyroch kútov zeme. 39 A budete zničení v rozptýlení miznúcom ako voda. 40 Kým Najvyšší nenavštívi zem, nepríde sám ako človek, s ľuďmi, ktorí jedia a pijú a nerozbijú hlavu draka vo vode. 41 Zachráni Izrael a všetkých pohanov, Boh hovorí v osobe človeka. 42 Preto aj vy, deti moje, povedzte tieto veci svojim deťom, aby Ho neposlúchali. 43 Lebo som vedel, že budete istotne neposlušní a budete konať bezbožne a nebudete dbať na zákon Boží, ale na prikázania ľudí, ktorí sa kazia bezbožnosťou. 44 A preto sa rozpŕchnete ako Gád a Dan moji bratia a nebudete poznať svoje krajiny, kmeň a jazyk. 45 Ale Pán vás zhromaždí vo viere skrze svoje nežné milosrdenstvo a kvôli Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi. 46 A keď im to povedal, prikázal im: Pochovajte ma v Hebrone. 47 A zaspal a zomrel v dobrej starobe. 48 A jeho synovia urobili, ako im prikázal, vyniesli ho hore do Hebronu a pochovali ho s jeho otcami.