Turkmen - Testament of Asher.pdf

Filipino Tracts and Literature Society Inc.
Filipino Tracts and Literature Society Inc.Publisher en Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Asher, the tenth son of Jacob and Zilpah. An explanation of dual personality. The first Jekyll and Hyde story. For a statement of the Law of Compensation that Emerson would have enjoyed, see Verse 27.

Turkmen - Testament of Asher.pdf
1-nji bap
Jacobakubyň we Zilpanyň onunjy ogly
Aşer. Iki şahsyýetiň düşündirişi. Ilkinji
Jekyll we Hyde hekaýasy. Emersonyň
göwnünden turjak Kompensasiýa
kanunynyň beýany üçin 27-nji aýata
serediň.
1 Aşere wesýetnamanyň göçürmesi,
ömrüniň ýüz ýigrimi bäşinji ýyllarynda
ogullaryna näme gürledi.
2 Çünki saglyk ýagdaýy wagtynda
olara şeýle diýdi: «Eşer çagalary,
diňläň, men size Rebbiň nazarynda
dogruçyl zatlary aýan ederin.
3 Ynsan ogullaryna Hudaý iki ýol berdi,
iki meýil, iki görnüşli hereket, iki
hereket we iki mesele.
4 Şonuň üçin hemme zat iki bolup, biri
beýlekisine garşy.
5 Çünki ýagşylygyň we ýamanyň iki
ýoly bar we bular bilen döşümizdäki iki
meýil.
6 Şonuň üçin ruh ýagşylykdan lezzet
alsa, ähli amallary dogrudyr; günä eden
bolsa, derrew toba eder.
7 Sebäbi pikirleri dogrulyga
gönükdirilip, ýamanlygy taşlap, derrew
ýamanlygy ýok edýär we günäni ýok
edýär.
8 theöne erbetlige meýilli bolsa, ähli
hereketleri erbetlikde bolup, ýagşylygy
kowup, ýamanlyga ýapyşýar we Belýar
tarapyndan dolandyrylýar; ýagşylygy
işlese-de, ony ýamanlyga öwürýär.
9 Çünki her gezek ýagşylyk edip
başlanda, meýilli hazynanyň erbet
ruhdan doludygyny görüp, hereket
meselesini özüne ýamanlyga mejbur
edýär.
10 Şonda adam ýamanlygyň
hatyrasyna ýagşylara kömek edip biler,
ýöne hereket meselesi erbetlige sebäp
bolar.
11 Öz gezeginde ýamanlyga hyzmat
eden adama rehim etmeýän adam bar;
bu zat iki tarapy ýuwýar, ýöne hemmesi
erbet.
12 evilamanlygy işleýän adamy söýýän
adam bar, sebäbi hatda onuň hatyrasyna
ölmek isleýär. we bu barada iki tarapy
ýuwýandygy düşnüklidir, ýöne
tutuşlygyna erbet iş.
13 Dogrudanam, söýgüsi bar bolsa-da,
gowy adyň hatyrasyna ýamany
gizleýän zalymdyr, ýöne hereketiň
soňy ýamanlyga ýykgyn edýär.
14 Başga bir adam ogurlaýar,
adalatsyzlyk edýär, talaýar, aldaýar we
garyplara rehim edýär: bu hem iki
taraplaýyn hammam, ýöne hemmesi
erbet.
15 Goňşusyny aldap, Hudaýy
gaharlandyrýar, Beýik Biribara garşy
ant içýär we garyplara rehim edýär:
Kanuna buýruk beren Reb hiç zady
çözmeýär we küşgürýär, ýöne
garyplary täzeleýär.
16 Ol ruhy haramlaýar we geýleri
bedene öwürýär; köp adamy öldürýär
we birneme gynanýar: bu hem iki
taraplaýyn ýuwunýar, ýöne hemmesi
erbet.
17 Başga biri zyna we zyna edýär,
etden saklanýar, agyz bekläninde
erbetlik edýär, baýlygynyň güýji bilen
köpleri ýeňýär; aşa erbetligine
garamazdan buýruklary ýerine ýetirýär:
munuň hem iki tarapy bar, ýöne
hemmesi erbet.
18 Şeýle adamlar garynjalar; arassa, -
toýnagy bölýänler ýaly, ýöne gaty
amalda haram.
19 Çünki buýruk tabşyryklarynda
Hudaý şeýle yglan etdi.
20 Emma, çagalarym, ýagşylyk we
ýamanlyk ýaly iki ýüz geýmäň. ýöne
diňe ýagşylyga ýapyşyň, çünki bu
ýerde Hudaýyň mesgeni bar we
adamlar muny isleýärler.
21 wickedöne ýagşy işleriň bilen erbet
niýeti ýok edip, erbetlikden gaç. Iki
ýüzli adamlar Hudaýa däl-de, Belýara
we özlerine meňzeýän adamlara
göwnünden turmak üçin öz
höweslerine hyzmat edýärler.
22 Gowy adamlar üçin, hatda ýüzi bir
adam bolsa-da, iki ýüzli günäli adamlar
tarapyndan pikir edilse-de, edil
Hudaýyň huzuryndadyr.
23 Erbetleri öldürmekde köpler
ýagşylyk bilen ýamanlyk edýär. ýöne
hemmesi gowy, sebäbi erbet zady ýok
etdi we ýok etdi.
24 Bir adam rehimdar we adalatsyz
adamy, zyna eden we agyz bekleýän
adamy ýigrenýär: munuň hem iki
tarapy bar, ýöne ähli iş gowy, sebäbi
Rebbiň göreldesine eýerýär, sebäbi ol
gowy görünmeýär. hakyky gowulyk
hökmünde.
25 Anotherene bir adam, olar bilen
gowy gün görmezlik isleýär, bedenini
haramlap, ruhuny hapalamaz. bu hem
iki ýüzli, ýöne hemmesi gowy.
26 Sebäbi beýle adamlar taýaklara we
päsgelçiliklere meňzeýär, sebäbi
ýabany haýwanlaryň keşbinde haram
ýaly görünýär, ýöne olar bütinleý
arassa; Sebäbi olar Rebbe yhlas bilen
gezýärler we Hudaýyň ýigrenýän we
buýruklary bilen gadagan edýän
zatlaryndan saklanýarlar, ýamanlygy
ýagşylardan goraýarlar.
27 Görýärsiňizmi, çagalarym, hemme
zatda ikisiniň bardygyny, biri
beýlekisine, beýlekisiniň bolsa
gizlenendigini görýärsiňiz: baýlykda
açgözlük, aç-açan serhoşlyk, gülki
hasraty, nikasyzlyk.
28 Ölüm durmuşa geçýär, şöhraty
masgara edýär, gije gündiz, garaňkylyk
ýagtylyga geçýär; hemme zat günüň
aşagynda, diňe durmuşyň astyndaky
zatlar, ölüm astynda adalatsyz zatlar;
şonuň üçin ebedi ýaşaýyş ölüme
garaşýar.
29 Hakykatyň ýalandygyny ýa-da
ýalňyşdygyny aýdyp bolmaz; Çünki
hemme zat Hudaýyň astyndadygy ýaly,
hakykat hem ýagtylygyň astyndadyr.
30 Şonuň üçin bu zatlaryň hemmesini
durmuşymda subut etdim, Rebbiň
hakykatyndan azaşmadym we Beýik
Biribaryň tabşyryklaryny gözledim, bar
güýjüme görä ýagşylyga ýüz tutdum. .
31 Şonuň üçin, çagalarym, Rebbiň
tabşyryklaryna üns beriň, hakykata ýüz
tutuň.
32 Çünki iki ýüzli adamlar iki günäde
günäkärdirler. Sebäbi ikisi-de erbet
zady edýärler we aldaw ruhlaryndan
görelde alyp, adamzada garşy
göreşýänlerden lezzet alýarlar.
33 Şonuň üçin, çagalarym, Rebbiň
kanunlaryny ýerine ýetirýärsiňizmi,
ýamanlyga ýagşylyga üns bermäňmi?
ýöne hakykatdanam gowy zada göz
aýlaň we ony Rebbiň ähli
tabşyryklarynda ýerine ýetiriň,
söhbetdeş boluň we şol ýerde dynç alyň.
34 Çünki adamlaryň soňky uçlary,
Rebbiň we Şeýtanyň perişdeleri bilen
duşuşanda, dogrulygyny ýa-da
adalatsyzlygyny görkezýär.
35 Çünki ruh kynçylyk çekip gideninde,
höweslerde we erbet işlerde hyzmat
eden erbet ruhdan azap alýar.
36 joyöne şatlykdan parahat bolsa,
parahatçylyk perişdesi bilen duşuşar we
ony ebedi ýaşaýşa alyp barar.
37 Çagalarym, Rebbiň perişdelerine
garşy günä edip, ebedi heläk bolan
Sodom ýaly bolmaň.
38 Çünki günä edip, duşmanlaryňyzyň
eline beriljekdigini bilýärin.
topragyňyz weýran ediler, mukaddes
ýerleriňiz weýran ediler we ýeriň dört
künjegine ýaýrarsyňyz.
39 Suw ýaly ýitip gidýän dargamakda
hiç zat bolmaz.
40 Beýik Taňry ýer ýüzüne gelýänçä,
iýip-içip, aagondarhanyň kellesini
suwda döwüp, adam ýaly Özüne geler.
41 Ynsan şahsyýetinde gürleýän Hudaý
Ysraýyly we beýleki milletleri halas
eder.
42 Şonuň üçin, çagalarym, çagalara
Oňa boýun bolmazlyklaryny aýdyň.
43 Sebäbi, Hudaýyň kanunlaryna gulak
asman, erbetlikler bilen zaýalanýan
adamlaryň buýruklaryna gulak
asmajakdygyňyzy bilýärin.
44 Şonuň üçin doganlarym Gad we Dan
ýaly dargarsyňyz, ýerleriňizi,
taýpanyňyzy we diliňizi bilmersiňiz.
45 Emma Reb, rehimdarlygy we
Ybraýym, Yshak we Jacobakup üçin
sizi imanda jemlär.
46 Bu zatlary olara aýdyp, olara buýruk
berdi: «Meni Hebronda jaýlaň.
47 Ol uklap, garrylykda öldi.
48 Ogullary buýruşy ýaly etdiler, ony
Hebrona äkitdiler we atalary bilen
jaýladylar

Recomendados

Kyrgyz - First Esdras.pdf por
Kyrgyz - First Esdras.pdfKyrgyz - First Esdras.pdf
Kyrgyz - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas12 diapositivas
Kurdish Northern (Kurmanji) - First Esdras.pdf por
Kurdish Northern (Kurmanji) - First Esdras.pdfKurdish Northern (Kurmanji) - First Esdras.pdf
Kurdish Northern (Kurmanji) - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas10 diapositivas
Krio - First Esdras.pdf por
Krio - First Esdras.pdfKrio - First Esdras.pdf
Krio - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas10 diapositivas
Kinyarwanda - First Esdras.pdf por
Kinyarwanda - First Esdras.pdfKinyarwanda - First Esdras.pdf
Kinyarwanda - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas11 diapositivas
Kazakh - First Esdras.pdf por
Kazakh - First Esdras.pdfKazakh - First Esdras.pdf
Kazakh - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas11 diapositivas
Javanese - First Esdras.pdf por
Javanese - First Esdras.pdfJavanese - First Esdras.pdf
Javanese - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas12 diapositivas

Más contenido relacionado

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Ilocano - First Esdras.pdf por
Ilocano - First Esdras.pdfIlocano - First Esdras.pdf
Ilocano - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas12 diapositivas
Igbo - First Esdras.pdf por
Igbo - First Esdras.pdfIgbo - First Esdras.pdf
Igbo - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas11 diapositivas
Icelandic - First Esdras.pdf por
Icelandic - First Esdras.pdfIcelandic - First Esdras.pdf
Icelandic - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas10 diapositivas
Hungarian - First Esdras.pdf por
Hungarian - First Esdras.pdfHungarian - First Esdras.pdf
Hungarian - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas11 diapositivas
Hmong Daw - First Esdras.pdf por
Hmong Daw - First Esdras.pdfHmong Daw - First Esdras.pdf
Hmong Daw - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas13 diapositivas
Hawaiian - First Esdras.pdf por
Hawaiian - First Esdras.pdfHawaiian - First Esdras.pdf
Hawaiian - First Esdras.pdfFilipino Tracts and Literature Society Inc.
2 vistas11 diapositivas

Más de Filipino Tracts and Literature Society Inc.(20)

Turkmen - Testament of Asher.pdf

  • 2. 1-nji bap Jacobakubyň we Zilpanyň onunjy ogly Aşer. Iki şahsyýetiň düşündirişi. Ilkinji Jekyll we Hyde hekaýasy. Emersonyň göwnünden turjak Kompensasiýa kanunynyň beýany üçin 27-nji aýata serediň. 1 Aşere wesýetnamanyň göçürmesi, ömrüniň ýüz ýigrimi bäşinji ýyllarynda ogullaryna näme gürledi. 2 Çünki saglyk ýagdaýy wagtynda olara şeýle diýdi: «Eşer çagalary, diňläň, men size Rebbiň nazarynda dogruçyl zatlary aýan ederin. 3 Ynsan ogullaryna Hudaý iki ýol berdi, iki meýil, iki görnüşli hereket, iki hereket we iki mesele. 4 Şonuň üçin hemme zat iki bolup, biri beýlekisine garşy. 5 Çünki ýagşylygyň we ýamanyň iki ýoly bar we bular bilen döşümizdäki iki meýil. 6 Şonuň üçin ruh ýagşylykdan lezzet alsa, ähli amallary dogrudyr; günä eden bolsa, derrew toba eder. 7 Sebäbi pikirleri dogrulyga gönükdirilip, ýamanlygy taşlap, derrew ýamanlygy ýok edýär we günäni ýok edýär. 8 theöne erbetlige meýilli bolsa, ähli hereketleri erbetlikde bolup, ýagşylygy kowup, ýamanlyga ýapyşýar we Belýar tarapyndan dolandyrylýar; ýagşylygy işlese-de, ony ýamanlyga öwürýär. 9 Çünki her gezek ýagşylyk edip başlanda, meýilli hazynanyň erbet ruhdan doludygyny görüp, hereket meselesini özüne ýamanlyga mejbur edýär. 10 Şonda adam ýamanlygyň hatyrasyna ýagşylara kömek edip biler, ýöne hereket meselesi erbetlige sebäp bolar. 11 Öz gezeginde ýamanlyga hyzmat eden adama rehim etmeýän adam bar; bu zat iki tarapy ýuwýar, ýöne hemmesi erbet. 12 evilamanlygy işleýän adamy söýýän adam bar, sebäbi hatda onuň hatyrasyna ölmek isleýär. we bu barada iki tarapy ýuwýandygy düşnüklidir, ýöne tutuşlygyna erbet iş. 13 Dogrudanam, söýgüsi bar bolsa-da, gowy adyň hatyrasyna ýamany gizleýän zalymdyr, ýöne hereketiň soňy ýamanlyga ýykgyn edýär. 14 Başga bir adam ogurlaýar, adalatsyzlyk edýär, talaýar, aldaýar we garyplara rehim edýär: bu hem iki taraplaýyn hammam, ýöne hemmesi erbet. 15 Goňşusyny aldap, Hudaýy gaharlandyrýar, Beýik Biribara garşy ant içýär we garyplara rehim edýär: Kanuna buýruk beren Reb hiç zady çözmeýär we küşgürýär, ýöne garyplary täzeleýär. 16 Ol ruhy haramlaýar we geýleri bedene öwürýär; köp adamy öldürýär we birneme gynanýar: bu hem iki
  • 3. taraplaýyn ýuwunýar, ýöne hemmesi erbet. 17 Başga biri zyna we zyna edýär, etden saklanýar, agyz bekläninde erbetlik edýär, baýlygynyň güýji bilen köpleri ýeňýär; aşa erbetligine garamazdan buýruklary ýerine ýetirýär: munuň hem iki tarapy bar, ýöne hemmesi erbet. 18 Şeýle adamlar garynjalar; arassa, - toýnagy bölýänler ýaly, ýöne gaty amalda haram. 19 Çünki buýruk tabşyryklarynda Hudaý şeýle yglan etdi. 20 Emma, çagalarym, ýagşylyk we ýamanlyk ýaly iki ýüz geýmäň. ýöne diňe ýagşylyga ýapyşyň, çünki bu ýerde Hudaýyň mesgeni bar we adamlar muny isleýärler. 21 wickedöne ýagşy işleriň bilen erbet niýeti ýok edip, erbetlikden gaç. Iki ýüzli adamlar Hudaýa däl-de, Belýara we özlerine meňzeýän adamlara göwnünden turmak üçin öz höweslerine hyzmat edýärler. 22 Gowy adamlar üçin, hatda ýüzi bir adam bolsa-da, iki ýüzli günäli adamlar tarapyndan pikir edilse-de, edil Hudaýyň huzuryndadyr. 23 Erbetleri öldürmekde köpler ýagşylyk bilen ýamanlyk edýär. ýöne hemmesi gowy, sebäbi erbet zady ýok etdi we ýok etdi. 24 Bir adam rehimdar we adalatsyz adamy, zyna eden we agyz bekleýän adamy ýigrenýär: munuň hem iki tarapy bar, ýöne ähli iş gowy, sebäbi Rebbiň göreldesine eýerýär, sebäbi ol gowy görünmeýär. hakyky gowulyk hökmünde. 25 Anotherene bir adam, olar bilen gowy gün görmezlik isleýär, bedenini haramlap, ruhuny hapalamaz. bu hem iki ýüzli, ýöne hemmesi gowy. 26 Sebäbi beýle adamlar taýaklara we päsgelçiliklere meňzeýär, sebäbi ýabany haýwanlaryň keşbinde haram ýaly görünýär, ýöne olar bütinleý arassa; Sebäbi olar Rebbe yhlas bilen gezýärler we Hudaýyň ýigrenýän we buýruklary bilen gadagan edýän zatlaryndan saklanýarlar, ýamanlygy ýagşylardan goraýarlar. 27 Görýärsiňizmi, çagalarym, hemme zatda ikisiniň bardygyny, biri beýlekisine, beýlekisiniň bolsa gizlenendigini görýärsiňiz: baýlykda açgözlük, aç-açan serhoşlyk, gülki hasraty, nikasyzlyk. 28 Ölüm durmuşa geçýär, şöhraty masgara edýär, gije gündiz, garaňkylyk ýagtylyga geçýär; hemme zat günüň aşagynda, diňe durmuşyň astyndaky zatlar, ölüm astynda adalatsyz zatlar; şonuň üçin ebedi ýaşaýyş ölüme garaşýar. 29 Hakykatyň ýalandygyny ýa-da ýalňyşdygyny aýdyp bolmaz; Çünki hemme zat Hudaýyň astyndadygy ýaly, hakykat hem ýagtylygyň astyndadyr. 30 Şonuň üçin bu zatlaryň hemmesini durmuşymda subut etdim, Rebbiň
  • 4. hakykatyndan azaşmadym we Beýik Biribaryň tabşyryklaryny gözledim, bar güýjüme görä ýagşylyga ýüz tutdum. . 31 Şonuň üçin, çagalarym, Rebbiň tabşyryklaryna üns beriň, hakykata ýüz tutuň. 32 Çünki iki ýüzli adamlar iki günäde günäkärdirler. Sebäbi ikisi-de erbet zady edýärler we aldaw ruhlaryndan görelde alyp, adamzada garşy göreşýänlerden lezzet alýarlar. 33 Şonuň üçin, çagalarym, Rebbiň kanunlaryny ýerine ýetirýärsiňizmi, ýamanlyga ýagşylyga üns bermäňmi? ýöne hakykatdanam gowy zada göz aýlaň we ony Rebbiň ähli tabşyryklarynda ýerine ýetiriň, söhbetdeş boluň we şol ýerde dynç alyň. 34 Çünki adamlaryň soňky uçlary, Rebbiň we Şeýtanyň perişdeleri bilen duşuşanda, dogrulygyny ýa-da adalatsyzlygyny görkezýär. 35 Çünki ruh kynçylyk çekip gideninde, höweslerde we erbet işlerde hyzmat eden erbet ruhdan azap alýar. 36 joyöne şatlykdan parahat bolsa, parahatçylyk perişdesi bilen duşuşar we ony ebedi ýaşaýşa alyp barar. 37 Çagalarym, Rebbiň perişdelerine garşy günä edip, ebedi heläk bolan Sodom ýaly bolmaň. 38 Çünki günä edip, duşmanlaryňyzyň eline beriljekdigini bilýärin. topragyňyz weýran ediler, mukaddes ýerleriňiz weýran ediler we ýeriň dört künjegine ýaýrarsyňyz. 39 Suw ýaly ýitip gidýän dargamakda hiç zat bolmaz. 40 Beýik Taňry ýer ýüzüne gelýänçä, iýip-içip, aagondarhanyň kellesini suwda döwüp, adam ýaly Özüne geler. 41 Ynsan şahsyýetinde gürleýän Hudaý Ysraýyly we beýleki milletleri halas eder. 42 Şonuň üçin, çagalarym, çagalara Oňa boýun bolmazlyklaryny aýdyň. 43 Sebäbi, Hudaýyň kanunlaryna gulak asman, erbetlikler bilen zaýalanýan adamlaryň buýruklaryna gulak asmajakdygyňyzy bilýärin. 44 Şonuň üçin doganlarym Gad we Dan ýaly dargarsyňyz, ýerleriňizi, taýpanyňyzy we diliňizi bilmersiňiz. 45 Emma Reb, rehimdarlygy we Ybraýym, Yshak we Jacobakup üçin sizi imanda jemlär. 46 Bu zatlary olara aýdyp, olara buýruk berdi: «Meni Hebronda jaýlaň. 47 Ol uklap, garrylykda öldi. 48 Ogullary buýruşy ýaly etdiler, ony Hebrona äkitdiler we atalary bilen jaýladylar