Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 33 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a HFC Network (20)

Anuncio

Más reciente (20)

HFC Network

 1. 1. Xarxa HFC Molins de Rei IXT - UNITAT 14 Grup 1 - 26.05.2009 Azahara Fernández Adrià López Sergio López Iván Minguillón Fadi Taki
 2. 2. ÍNDEX <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>Serveis oferts a través de la xarxa HFC </li></ul><ul><li>Característiques geogràfiques </li></ul><ul><li>Distribució per districtes </li></ul><ul><li>Emplaçament de la capçalera </li></ul><ul><li>Emplaçament de la xarxa troncal </li></ul><ul><li>Estructura de la xarxa de distribució </li></ul><ul><li>Dispositius Utilitzats </li></ul><ul><li>Ofertes en el mercat </li></ul><ul><li>Pressupost </li></ul><ul><ul><li>10.1 Estimació del cost de desplegament de la xarxa </li></ul></ul><ul><ul><li>10.2 Proposta del preu que caldria fixar a cada servei ofert </li></ul></ul><ul><li>Conclusió </li></ul><ul><li>Referències </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Introducció </li></ul><ul><li>En Espanya, l'any 2005 es va liberalitzar la difusió de Televisió Digital per Cable, permetent a diverses companyies competir pel concessionari de prestació d'aquest servei. </li></ul><ul><li>Concurs públic per: </li></ul><ul><ul><ul><li>El concessionari de prestació del servei. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L'establiment de la xarxa necessària per la prestació. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La utilització d'aquesta xarxa per a la prestació d'altres serveis de telecomunicacions. </li></ul></ul></ul><ul><li>Un sol operador de cable per demarcació territorial. 13 empreses adjudicatàries (Able, Auna, Canàries Telecom, Euskaltel, Grupo R, Menta, Ono, Retecal, Retena, Reterioja, Supercable Andalusia, Telecable). </li></ul>
 4. 4. <ul><ul><li>Xarxes HFC  capacitat integrar diferents serveis en un mateix medi </li></ul></ul><ul><ul><li>Serveis Oferts per la nostra xarxa: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Serveis de distribució de televisió </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Serveis de telefonia o de veu </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Serveis d'Internet i dades </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Serveis avançats i interactius </li></ul></ul></ul><ul><li>Serveis de la xarxa HFC </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Serveis de distribució de televisió: </li></ul><ul><ul><li>TV analògica i digital. PPV </li></ul></ul><ul><ul><li>Gairebé no requereix bidireccionalitat (majoria d’informació en el canal de baixada) </li></ul></ul><ul><ul><li>Les xarxes HFC son les més adequades. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ample de banda (30canals analògics o 100 canals digitals) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Possibilitat d’interactuar amb el canal de pujada. </li></ul></ul></ul><ul><li>Serveis de la xarxa HFC </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Serveis de telefonia o de veu: </li></ul><ul><ul><li>Xarxes bidireccionals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les comunicacions de veu requereixen: > temps real </li></ul></ul><ul><ul><li>> baixa latència </li></ul></ul><ul><ul><li>> BW constant </li></ul></ul><ul><ul><li>Dues alternatives: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Telefonia integrada: pròpia capacitat de la xarxa HFC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Telefonia superposada (Overlay): fa servir una xarxa superposada (SDH normalment) per arribar al usuari a través d’un parell de coure. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>>Avantatge: no ha de compartir l’espectre amb el canal de retorn. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Tendència veu sobre IP  nous serveis, menor cost. </li></ul></ul><ul><li>Serveis de la xarxa HFC </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Serveis d'Internet i dades: </li></ul><ul><ul><li>Internet de banda ampla i transmissió de dades. </li></ul></ul><ul><ul><li>Velocitats d’accés ordre de Mbps fan possible oferir: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teletreball, telemedicina, videoconferència, comerç electrònic, serveis web multimèdia (transmissió de veu, dades, imatges i vídeo) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Requereixen bidireccionalitat, altes velocitats (Mbps) i mòdems de cable que es puguin configurar i gestionar des de la capçalera. </li></ul></ul><ul><li>Serveis de la xarxa HFC </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Serveis avançats i interactius: </li></ul><ul><ul><li>La xarxa HFC també permet oferir serveis que requereixen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Un gran ample de banda descendent. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Interactivitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Temps de resposta petits entre usuaris. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>TV d’alta definició, àudio digital, serveis de joc, teletext interactiu, telecompra, telemetria, videojocs interactius. </li></ul></ul><ul><li>Serveis de la xarxa HFC </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Característiques ciutat </li></ul><ul><li>Pertinent a la comarca del Baix Llobregat </li></ul><ul><li>Població de 25.055 habitants </li></ul><ul><li>Superfície de 15,90 km2 </li></ul><ul><li>- Densitat de població de 1575,78 hab./km 2 </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Distribució per districtes I </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Distribució per districtes II </li></ul>Districte Població secció Població districte 1 Secció 1 1130 4525 1 Secció 2 1689 1 Secció 3 1706 2 Secció 1 3006 8533 2 Secció 2 1591 2 Secció 3 2073 2 Secció 4 1873 3 Secció 1 3422 10901 3 Secció 2 3360 3 Secció 3 1845 3 Secció 4 2274 4 Secció 1 1096 1096 TOTAL 20055 25055
 12. 12. <ul><li>Distribució per districtes III </li></ul>Districte Llars secció Llars districte 1 Secció 1 374 1506 1 Secció 2 563 1 Secció 3 569 2 Secció 1 1002 2849 2 Secció 2 531 2 Secció 3 691 2 Secció 4 625 3 Secció 1 1141 3634 3 Secció 2 1120 3 Secció 3 615 3 Secció 4 758 4 Secció 1 366 366 TOTAL 8355 8355
 13. 13. <ul><li>Distribució per districtes IV </li></ul><ul><li>Distribució de Llars per districte </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Emplaçament de la capçalera I </li></ul><ul><li>Per a situar la capçalera tenim en compte: </li></ul><ul><ul><li>Que sigui propera al nucli urbà. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per a poder aconseguir una distància semblant entre nodes. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Que sigui propera a la zona més poblada. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Estalvi en nodes (més propers). </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Que sigui a un punt entremig entre districtes. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aproximadament, tenint en compte els aspectes anteriors. </li></ul></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>Centre de la Vila situat al districte 1 </li></ul><ul><ul><li>Entre seccions 1 i 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Ajuntament al districte 3 entre seccions 2 i 3 </li></ul></ul><ul><li>Zona més poblada: </li></ul><ul><ul><li>Districte 3 amb 10901 habitants </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>En especial la secció 1 amb 3422 habitants </li></ul></ul></ul><ul><li>Punt entremig entre districtes </li></ul><ul><ul><li>Aproximadament entre districtes 1 i 3 </li></ul></ul><ul><li>Emplaçament de la capçalera II </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Emplaçament de la capçalera III </li></ul>Ajuntament Punt intermig Centre Vila Zona més poblada CAPÇALERA
 17. 17. <ul><li>Emplaçament de la xarxa troncal </li></ul>La xarxa troncal és l’encarregada de repartir el senyal generada a la capçalera a totes les zones de distribució. Està formada per: - Xarxa primària òptica: - Uneix la capçalera amb els nodes primaris - Normalment segueix topologia d’anell o estrella amb enllaços redundants - Xarxa secundaria òptica: - Uneix els nodes primaris amb els finals - Té menys cobertura que la xarxa primària
 18. 18. <ul><li>Emplaçament de la xarxa troncal </li></ul>Districte Llars Nodes primaris [1 cada 2000] Nodes Finals [1 cada 500] Fibra òptica (en metres) 1 1506 1 3 1200 2 2849 1 4 2100 3 3634 2 8 4200 4 366 0 1 290 TOTAL 8355 4 16 7790
 19. 19. <ul><li>Emplaçament de la xarxa troncal </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Emplaçament de la xarxa de Distribució </li></ul>La xarxa de distribució s’encarrega de portar els senyals des de el punt de distribució fins als abonats. Consta de 3 parts: - Xarxa de distribució coaxial: s’encarrega de connectar el node final amb el punt d’accés a la xarxa - Xarxa d’acomesa: és el tram de la xarxa a l’edifici - Xarxa interior de client: formada per coaxial on es distribueixen els diferents serveis
 21. 21. <ul><li>Emplaçament de la xarxa de Distribució </li></ul>Districte Llars Derivadors [1 cada Llar] Divisors [1 cada 50 Llars] Amplificadors [1 cada 600 metres] Coaxial (m) [300m cada 100 Llars] 1 1506 1506 31 8 4518 2 2849 2849 57 15 8547 3 3634 3634 73 19 10902 4 366 366 8 2 1098 TOTAL 8355 8355 169 44 25065
 22. 22. <ul><li>Dispositius utilitzats </li></ul><ul><li>Motorola SBG940 Wireless Cablemodem </li></ul><ul><ul><li>DOCSIS 2.0 Certified </li></ul></ul><ul><ul><li>DOCSIS 1.0/1.1 Compatible </li></ul></ul><ul><ul><li>IEEE 802.3 10/100Mbps Fast Ethernet </li></ul></ul><ul><ul><li>USB 1.1 </li></ul></ul><ul><ul><li>Wireless Networking 802.11g </li></ul></ul><ul><ul><li>CATV-Coaxial Female Connector </li></ul></ul><ul><li>Cisco uBR7246VXR </li></ul><ul><ul><li>EURO DOCSIS 2.0 </li></ul></ul><ul><ul><li>DOCSIS 1.0/1.1 Compatible </li></ul></ul><ul><ul><li>IP Data </li></ul></ul>
 23. 23. <ul><li>Amplificador </li></ul><ul><ul><li>WDA 14 Televes </li></ul></ul><ul><li>Divisor </li></ul><ul><ul><li>D45 Televes </li></ul></ul><ul><li>Derivador </li></ul><ul><ul><li>4D F Televes </li></ul></ul><ul><li>Dispositius utilitzats </li></ul>
 24. 24. <ul><li>Ofertes en el mercat </li></ul><ul><li>Concentració d’operador: les 13 empreses adjudicatàries originals reduïdes a tan sols quatre: </li></ul><ul><ul><ul><li>ONO </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grupo R </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Telecable </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Euskaltel </li></ul></ul></ul>
 25. 25. <ul><li>Ofertes en el mercat </li></ul><ul><li>ONO </li></ul><ul><ul><li>Serveis de telèfon, internet i televisió. </li></ul></ul><ul><ul><li>Principal distribuïdor de televisió per cable a Espanya </li></ul></ul>Tipus Velocitat de pujada Velocitat de baixada Cuota mensual Alta Instal·lació en casa del client Modem de cable gratuït Banda amplia 3MB 150 Kbps 3 Mbps 34 € 39€ gratuït gratuït Banda amplia 6MB 300 Kbps 6 Mbps 40 € 39€ 80€ gratuït Banda amplia 12MB 500 Kbps 12 Mbps 50 € 39€ 80€ gratuït Banda Amplia 50MB 3 Mbps 50 Mbps 60€ 39€ 80€ 50 €
 26. 26. <ul><li>Ofertes en el mercat </li></ul><ul><ul><li>Grupo R </li></ul></ul><ul><ul><li>Serveis integrats de telèfon, Internet i televisió </li></ul></ul><ul><ul><li>L'operador gallec de comunicacions per fibra òptica. </li></ul></ul>Tipus Velocitat de pujada Velocitat de baixada Cuota mensual Alta Combo R 1 Mbps 12 Mbps 29 € 36 € Combo 3 1 Mbps 12 Mbps 25 € 36 € Combo 2 150 Kbps 3 Mbps 14 € 36 € 300 Kbps 6 Mbps 24 € 36 € Combo 1 150 Kbps 3 Mbps 14 € 36 € 300 Kbps 6 Mbps 24 € 36 €
 27. 27. <ul><li>Ofertes en el mercat </li></ul><ul><ul><li>Telecable </li></ul></ul><ul><ul><li>Es tracta millor oferta en serveis de televisió, telefonia i Internet de banda ampla a Astúries. </li></ul></ul>Tipus Velocitat de pujada Velocitat de baixada Cuota mensual Pack 3 Basico 500 Kbps 10 Mbps 42 € Pack 3 Avanzado 800 Kbps 20 Mbps 53,75 € Pack 3 Superior 1 Mb 20 Mbps 63,75 €
 28. 28. <ul><li>Ofertes en el mercat </li></ul><ul><ul><li>Euskaltel </li></ul></ul><ul><ul><li>Operador Global de Telecomunicacions del País Basc </li></ul></ul><ul><ul><li>Serveis de Telefonia Fixa, Mòbil, Internet i Televisió Digital. </li></ul></ul>Tipus Velocitat de pujada Velocitat de baixada Cuota mensual Trio TV 70 + 2Mbps 256 Kbps 2 Mbps 45,4 € Trio TV 85 + 2Mbps 256 Kbps 2 Mbps 52,6 € Trio TV 70 + 12Mbps 600 Kbps 12 Mbps 53,91 € Trio TV 85 + 12Mbps 600 Kbps 12 Mbps 61,11 € Trio TV 70 + 20 Mbps 600 Kbps 20 Mbps 62,91 € Trio TV 85 + 20 Mbps 600 Kbps 20 Mbps 70,11 €
 29. 29. <ul><li>Pressupost </li></ul><ul><ul><li>10.1 Estimació del cost de desplegament de la xarxa </li></ul></ul>Concepte Quantitat Cost per unitat Total xarxa troncal. Capçalera HFC Cisco uBR7246VXR 1 25.000 €/unitat 25.000 € Switch (Nodes primaris): Catalyst 2960G-48TC 48 4 2.958,00 €/unitat 11.832 € ONT (Nodes Finals) Òptic-elèctric 16 335 €/unitat 5.360 € Cable Fibra Òptica 7.790 m 80 € /metro 623.200 € xarxa de distribució. Derivador 4D F 1506 16 €/unitat 8.096 € Divisor TELEVES D45 31 19,90 € /unitat 616,9 € Amplificador WDA 14 TELEVES 8 18 € /unitat 144 € Cable Coaxial INEC 25065 m 65 € /metro 1.629.225 € Conectores coaxial (2 per cada Llar) 16.710 0,28 € /unitat 4.678,8 € Ma d’obra 40 treballadors * 6 mesos 38400 hores 27 € /hora 1.036.800 € Total 3.344.952,7 €
 30. 30. <ul><li>Pressupost </li></ul><ul><ul><li>10.2. Proposta del preu que caldria fixar a cada servei ofert </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Partim de la suposició que del total de les llars del municipi, nomes el 20 % te contractat algun dels serveis que oferim. Si ha un total de 8355 llars, doncs el 20% seria 1671 llars. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tenim 3 tipus de ofertes: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Oferta Especial: Telèfon + Internet + Tv. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Oferta Normal: Telèfon + TV , Telèfon + Internet . </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Oferta Bàsica: Telèfon. </li></ul></ul></ul></ul>
 31. 31. <ul><li>Pressupost </li></ul><ul><ul><li>10.2. Proposta del preu que caldria fixar a cada servei ofert </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Considerant que el 50 % contracta la oferta bàsica, el 30% la normal i un 20% la especial, obtenim el següent: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Oferta Especial: 20% de 1671 = 335 llars </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Oferta Normal: 30% de 1671 = 501 llars. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Oferta Bàsica: 50% de 1671 = 835 llars. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Volem amortitzar la instal·lació del servei en com a màxim cinc anys. Llavors arribem a la conclusió de que el preu per servei de cada oferta serà: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Oferta Especial: 70 €/mes </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Oferta Normal: 40 €/mes </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Oferta Bàsica: 20 €/mes </li></ul></ul></ul></ul>
 32. 32. <ul><li>Conclusions </li></ul><ul><ul><li>És molt important fer un estudi de la població complet per dimensionar el disseny de la xarxa HFC i reduir costos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les característiques de la xarxa HFC ens permeten oferir diferents serveis integrats en un mateix medi. </li></ul></ul><ul><ul><li>Es tracta d’un sistema escalable. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gracies als enllaços redundants es pot suportar la caiguda d’algun enllaç. </li></ul></ul><ul><ul><li>En dos anys el nostre disseny estaria amortitzat </li></ul></ul>
 33. 33. 12. Referències <ul><li>[1] Ajuntament de Molins de Rei, </li></ul><ul><ul><li>http://molinsderei.org </li></ul></ul><ul><li>[2] Cisco Systems, Cisco uBR7246VXR Data Sheet </li></ul><ul><ul><li>http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/video/ps8806/ps5684/ps2217/product_data_sheet09186a0080092234.html </li></ul></ul><ul><li>[3] http://euskaltel.com </li></ul><ul><li>[4] http://mosaico2.mundo-r.com </li></ul><ul><li>[5] http://ono.es </li></ul><ul><li>[6] Transparències de la unitat </li></ul>

×