M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1]

Adzuan Rezza Rezza
Adzuan Rezza RezzaPEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH GRED DG41 en Kementerian Pelajaran Malaysia

ga

BAHAGIAN : SEKOLAH KEBANGSAAN SEERI TANJUNG
ALAMAT : 31250, TG. RAMBUTAN PERAK
NO. TELEFON : 017-5123337
NO. FAKS. : TIADA
LAMAN
SESAWANG : TIADA
1
myPortfolio
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
SK SERI TANJUNG
Nama : ADZUAN REZZA BIN DAK
Gelaran Jawatan : GURU KANAN PENTADBIRAN
Gred Hakiki Jawatan : DG41
Tarikh Penempatan : 01.01.2009
Nama : AZMAN BIN TAHIR
Gelaran Jawatan : GURU BESAR
Gred Jawatan : DG34(KUP)
Tarikh : 21 November 2018
2
MAKLUMAT PEGAWAI
DILULUSKAN OLEH
BIL. TARIKH TAJUK
TANDATANGAN
PENYELIA
1. 30 Oktober 2018 Penyediaan MyPortfolio AZMAN BIN TAHIR
3
JADUAL PENGEMASKINIAN
PERKARA MUKA SURAT
Carta Organisasi
Carta Fungsi
Aktiviti-aktiviti bagi Fungsi
Deskripsi Tugas
Proses Kerja, Carta Alir dan Senarai Semak
Senarai Undang-undang, Peraturan dan Punca Kuasa
Senarai Borang
Senarai Jawatankuasa yang Dianggotai
4
KANDUNGAN
1.1 CARTA ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TANJUNG
5
1. CARTA ORGANISASI
PPD
JPN
PPD
JPN
GURU BESAR
PK PENTADBIRAN &
KURIKULUM
PK HAL EHWAL MURID PK
KOKURIKULUM
GURU DATA GURU BIMBINGAN
1.2 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SK SERI TANJUNG
6
GURU BESAR
PK PENTADBIRAN
& KURIKULUM
PK HAL EHWAL
MURID
PK KOKURIKULUM PK PETANG
PK PENDIDIKAN
KHAS
7
3. CARTA FUNGSI
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
Bertanggungjawab dalam peningkatan
kurikulum serta memastikan pelaksanaan
selaras dengan dasar KPM
Bertanggungjawab dalam hal-hal pengurusan,
pentadbiran, sumber manusia dan
kewangan sekolah.
Mewujudkan hubungan dua hala dengan
komuniti dan agensi-sgensi luar
Mengajar mengikut pekeliling berkuatkuasa
PENGURUSAN
Pengurusan Organisasi
Pengurusan Kewangan
Pengurusan Pentadbiran Pejabat
Pengurusan Persekitaran dan
Kemudahan Fizikal Sekolah
Pengurusan Pembangunan Sumber
Manusia
Pengurusan Perhubungan Luar
PENGOPERASIAN
Pengurusan Kurikulum
PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
PENGURUSAN ORGANISASI
a. Membantu merancang dan melaksanakan pengurusan strategik, pengurusan
pengumpulan dan penganalisisan data, pengurusan mesyuarat, pengurusan
aduan, pengurusan perhubungan pelanggan, pengurusan program dan
pengurusan dokumen dan rekod kerajaan
b. Membantu merancang dan menyelaras pelaksanaan Pentaksiran
Berasaskan Sekolah
c. Membantu merancang dan melaksanakan hal ehwal pentadbiran pejabat
merangkumi pengurusan aset dan perolehan
d. Membantu merancang dan memantau urusan persekitaran dan kemudahan
fizikal
e. Membantu merancang dan melaksanakan pembangunan sumber manusia
meliputi latihan personel dan penilaian prestasi bagi guru
f. Membantu merancang dan melaksanakan program lawatan dan hubungan
dengan pihak luar
PENGURUSAN KURIKULUM
a. Membantu merancang dan menyelaras pelaksanaan PdPc
b. Membantu merancang dan melaksanakan program panitia bagi
meningkatkan tahap profesionalisme guru dan pencapaian murid
c. Membantu merancang dan menyelaraskan jadual waktu PdP bagi kelas dan
guru supaya PdP dilaksanakan dengan terancang dan berkesan
d. Membantu merancang dan menyelaras pelaksanaan pencerapan dan
tindakan susulan bagi peningkatan kualiti guru
e. Membantu merancang dan mengesahkan semakan hasil kerja murid
f. Membantu merancang dan mengelola pengurusan pusat sumber sekolah
g. Melaksanakan PdP mengikut pekeliling berkuatkuasa
8
4. AKTIVITI-AKTIVITI BAGI FUNGSI
MAKLUMAT UMUM
GELARAN
JAWATAN
Penolong Kanan
Pentadbiran
KETUA
PERKHIDMATAN
Ketua Pengarah Pelajaran
Malaysia
RINGKASAN
GELARAN
JAWATAN
PK (P)
KEDUDUKAN DI
WARAN
PERJAWATAN
Rujuk waran B63
GRED JAWATAN DG41/DG32 BIDANG UTAMA Pendidikan
GRED JD DG44(kup) SUB-BIDANG
1. Pengurusan
2. Pengoperasian
STATUS JAWATAN Tetap
DISEDIAKAN
OLEH
Adzuan Rezza Bin Dak
Guru Kanan Pentadbiran
HIRARKI 1
(BAHAGIAN)
SK Seri Tanjung DISEMAK OLEH
Azman Bin Tahir
Guru Besar
HIRARKI 2
(CAWANGAN/
SEKTOR/UNIT)
DILULUSKAN
OLEH
Azman Bin Tahir
Guru Besar
SKIM
PERKHIDMATAN
Pegawai
Perkhidmatan
Pendidikan
TARIKH
DOKUMEN
21 November 2018
TUJUAN PEWUJUDAN JAWATAN
Membantu merancang dan mengelola pengurusan organisasi dan pengurusan kurikulum,
bagi memastikan peningkatan kualiti sekolah serta pencapaian akademik murid.
AKAUNTABILITI TUGAS UTAMA
9
5. DESKRIPSI TUGAS
Merancang, merangka dan menetapkan
program/ aktiviti pengurusan sekolah
yang komprehensif bagi memastikan
kualiti sekolah meningkat secara
konsisten.
1. Membantu merancang dan melaksanakan pengurusan
strategik, pengurusan pengumpulan dan penganalisisan
data, pengurusan mesyuarat, pengurusan aduan,
pengurusan perhubungan pelanggan, pengurusan
program dan pengurusan dokumen dan rekod kerajaan
2. Membantu merancang dan menyelaras pelaksanaan
Pentaksiran Berasaskan Sekolah
3. Membantu merancang dan melaksanakan hal ehwal
pentadbiran pejabat merangkumi pengurusan aset dan
perolehan
4. Membantu merancang dan memantau urusan
persekitaran dan kemudahan fizikal
5. Membantu merancang dan melaksanakan pembangunan
sumber manusia meliputi latihan personel dan penilaian
prestasi bagi guru
6. Membantu merancang dan melaksanakan program
lawatan dan hubungan dengan pihak luar
Merancang dan mentadbir pelaksanaan
kurikulum kepada guru bagi memastikan
murid menerima pembelajaran
berdasarkan dasar kurikulum
kebangsaan
1. Membantu merancang dan menyelaras pelaksanaan
PdPc
2. Membantu merancang dan melaksanakan program
panitia bagi meningkatkan tahap profesionalisme guru
dan pencapaian murid
3. Membantu merancang dan menyelaraskan jadual waktu
PdPc bagi kelas dan guru supaya PdPc dilaksanakan
dengan terancang dan berkesan
4. Membantu merancang dan menyelaras pelaksanaan
pencerapan dan tindakan susulan bagi peningkatan
kualiti guru
5. Membantu merancang dan mengesahkan semakan hasil
kerja murid
6. Membantu merancang dan mengelola pengurusan pusat
sumber sekolah
7. Melaksanakan PdPc mengikut pekeliling berkuatkuasa
DIMENSI
10
5. PROSES KERJA
• Kategori Sekolah : Bandar
• Gred Sekolah: A
• Bilangan Sesi Persekolahan: 1
• Bilangan Penolong Kanan: 3 orang
• Bilangan Guru : 62 orang
• Bilangan AKP: 6orang
• Bilangan Murid: 780 orang
• Bilangan Kelas: 30
• Kelas PPKI: TIADA
KELAYAKAN AKADEMIK/IKHTISAS
• Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia daripada institusi
pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
• Sijil Perguruan / Diploma Pendidikan
ATAU
• Ijazah Sarjana Muda Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia daripada
institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
KOMPETENSI
• Kemahiran kepimpinan
• Kemahiran merancang dan menganalisis
• Kemahiran membuat keputusan
• Kemahiran menyelia
PENGALAMAN
• Berkhidmat dalam pendidikan sekurang-kurangnya 8 tahun
• Berada dalam gred 41 sekurang-kurangnya 3 tahun
• Berada dalam gred 44 sekurang-kurangnya 3 tahun
11
6.CARTA ALIR
Aktiviti 1: Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi
1.1.1 Pengurusan Strategik
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI LAIN YANG
ADA HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-UNDANG,
PERATURAN DAN
PUNCA KUASA
1.
Pengetua/
Guru Besar
Menubuhkan Jawatan
Kuasa Perancangan
Strategik
Penolong Kanan PEKELILING
KEMAJUAN
PENTADBIRAN AWAM
BILANGAN 2 TAHUN
2005
Garis Panduan Bagi
Mewujudkan Petunjuk-
Petunjuk Prestasi
Utama Atau Key
Performance Indicators
(KPI) dan
Melaksanakan
Pengukuran Prestasi di
Agensi Kerajaan
2.
Pengetua/
Guru Besar
Mengenal pasti isu
strategik sekolah
Penolong Kanan
3.
Pengetua/
Guru Besar
Menetapkan matlamat
sekolah
Penolong Kanan
4. Jawatankuasa
Analisis persekitaran
(SWOT)
Pengetua/ Guru
Besar/ Penolong
Kanan/ Guru
Akademik Biasa
5. Jawatankuasa
Penyediaan Perancangan
Strategik, Pelan Taktikal
dan Pelan Operasi
Pengetua/ Guru
Besar/ Penolong
Kanan
6.
Pengetua/
Guru Besar
Kelulusan Perancangan
Strategik, Pelan Taktikal
dan Pelan Operasi
Penolong Kanan
7.
Guru Kanan/
Guru
Akademik
Biasa/
Pegawai Meja
Pelaksanaan Pelan
Operasi
Pengetua/ Penolong
Kanan/ Anggota
Kumpulan Pelaksana
8.
Pengetua/
Guru Besar
Melaksanakan kajian
semula dan menambah
baik
Penolong Kanan/
Jawatan kuasa
9. Jawatankuasa
Mendokumentasikan
Perancangan Strategik.
Pengetua/ Guru
Besar/ Penolong
Kanan
Aktiviti 1: Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi
1.1.1 Pengurusan Strategik
12
7. SENARAI SEMAK
Aktiviti 1: Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi
1.1.1 Pengurusan Strategik
13
PGB
PGB
PGB
Jawatan kuasa
Jawatan kuasa
PGB
GK/ GAB/ PM
PGB
JK
TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA TEMPOH MASA
MULA
Lulus
Tidak lulus
Penambahbaikan
TAMAT
Menubuhkan Jawatan Kuasa
Perancangan Strategik
Mengenal pasti isu strategik sekolah
Menetapkan matlamat sekolah
Analisis persekitaran (SWOT)
Penyediaan Perancangan Strategik,
Pelan Taktikal dan Pelan Operasi
Kelulusan Perancangan Strategik,
Pelan Taktikal dan Pelan Operasi
Pelaksanaan Pelan Operasi
Melaksanakan kajian semula dan
menambah baik
Mendokumentasikan Perancangan
Strategik.
60 minit
180 minit
180 minit
1170 minit
1560 minit
120 minit
1170 minit
1170 minit
60 minit
BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN
1.
Mengeluarkan surat pelantikan Jawatan kuasa
Mengenal pasti guru yang akan menguruskan
perancangan strategik
•
2.
Mengenal pasti isu strategik sekolahSurat arahan
• Pengumpulan data dan laporan
• Bengkel
3.
Menetapkan matlamat sekolah
• Surat arahan
• Bengkel
4.
Analisis persekitaran (SWOT)
• Faktor membantu pencapaian objektif
• Faktor menjejas pencapaian objektif
5.
Menyediakan Perancangan Strategik, Pelan Taktikal
dan Pelan Operasi
• Semakan Perancangan Strategik sedia ada
• Pelan Taktikal yang diterjemah dari Perancangan
Strategik
• Operasi lengkap dari setiap Pelan Taktikal yang
merangkumi 5W1H)
6.
Semakan dan kelulusan Perancangan Strategik,
Pelan Taktikal dan Pelan Operasi
• Rekod dan dokumen
7.
Taklimat pelaksananaan Pelan Taktikal dan Pelan
Operasi kepada semua guru dan Anggota Kumpulan
Sokongan
• Taklimat/ Bengkel/ Arahan
• Menubuhkan jawatan kuasa untuk setiap operasi
8.
Pelaksanaan Pelan Operasi
• Kertas kerja/ Kertas konsep/ Brosur/ Risalah
• Laporan/ Dokumentasi
9.
Kajian Semula/ Penambahbaikan
• Surat arahan
• Data/ Laporan/ Penilaian prestasi
• Keputusan penambahbaikan
10. Rekod dan dokumentasi
5. PROSES KERJA
Aktiviti 1: Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi
1.1.3Pengurusan Mesyuarat
14
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI LAIN
YANG ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURAN
DAN PUNCA
KUASA
10. PGB
Menentu dan mengeluarkan surat
panggilan mesyuarat kepada ahli
mesyuarat.
GPK/ GAB
• PEKELILING
TRANSFORMASI
PENTADBIRAN
AWAM
BIL. 2 TAHUN
2018
MyMESYUARAT -
EKOSISTEM
PENGURUSAN
MESYUARAT
ERA DIGITAL
• AKTA ARKIB
NEGARA
11. PGB
Pelaksanaan mesyuarat berdasarkan
agenda yang ditetapkan
GPK/ PK
Petang/ GAB
12. GAB Mencatat minit mesyuarat. PGB
13. GAB Menyediakan minit mesyuarat. PGB
14. GAB
Mengedarkan minit mesyuarat dan
borang maklum balas dalam tempoh
7 hari bekerja.
GAB
15. PGB
Mengambil tindakan hasil keputusan
mesyuarat yang telah dipersetujui.
GPK/ PK
Petang/ GAB
16. GAB
Mengumpul dan menyatukan
dapatan maklum balas.
GPK/ PK
Petang/
17. GAB Rekod dan dokumentasi PGB
Aktiviti 1.1.3 : Pengurusan Mesyuarat
15
6.CARTA ALIR
TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR PROSES KERJA TEMPOH
PGB Edar surat panggilan 240 minit
PGB Laksana mesyuarat 360 minit
GAB Catatan minit mesyuarat.
360 minit
GAB Sedia minit mesyuarat. 780 minit
PGB Edaran minit dan maklum balas mesyuarat 120 minit
GAB
Kumpul dan satukan maklum balas 390 minit
GAB
Mengemaskini Rekod dan Fail. 60 minit
16
MULA
TAMAT
Aktiviti 1.1.3: Pengurusan Mesyuarat
17
7.SENARAI SEMAK
5. PROSES KERJA
Aktiviti 1: Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi
18
BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN
1.
Pengedaran Surat panggilan mesyuarat
kepada ahli mesyuarat.
• Agenda, tarikh, masa dan tempat
mesyuarat
• Menentukan kertas kerja/ isu/
program/ laporan (sekiranya ada)
2.
Pelaksanaan mesyuarat berdasarkan
agenda yang ditetapkan
• Rekod kehadiran
• Perkara-perkara yang dibincangkan
• Keputusan-keputusan yang dibuat
• Tindakan-tindakan susulan yang
perlu diambil
3.
Mencatat minit mesyuarat.
• Catatan minit
• Keputusan mesyuarat
4.
Menyediakan minit mesyuarat.
• Draf
• Semakan
5.
Mengedarkan minit mesyuarat dan Borang
Maklum balas dalam tempoh 7 hari
bekerja.
• Rekod penghantaran
6.
Mengambil tindakan hasil keputusan
mesyuarat yang telah dipersetujui.
• Rekod tindakan
7.
Mengumpul dan menyatukan dapatan
maklum balas.
8. Mengemaskini Rekod dan Fail.
Aktiviti 1.1.6 Pengurusan Program
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI LAIN
YANG ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURAN
DAN PUNCA
KUASA
1. PGB Arahan pelaksanaan program PK / PK Petang
2. PK / PK
Petang
A. PERANCANGAN
Menyediakan kertas kerja/
pelan tindakan yang
mempunyai keperluan minimum
seperti berikut :
a) Tajuk,
b) Tarikh, Masa, Tempat
c) Kumpulan Sasaran
d) Objektif
e) KPI (Indikator Output dan
Outcome)
f) Implikasi Kewangan (Bajet)
g) Jawatankuasa Program
h) Strategi Pelaksanaan /
Jadual / Pengisian Program
GKMP / GAB
3. PK / PK
Petang
Menentukan kaedah
pemantauan berdasarkan salah
satu dari kaedah berikut :
a) Pelaporan Jawatan kuasa
Instrumen
b) Pengumpulan Data
c) Soal selidik
d) Temu bual
e) Semakan dokumen
GKMP / GAB
4. PGB Mendapatkan kelulusan
daripada PGB
PK / PK Petang
5. PK / PK
Petang
Melaksanakan mesyuarat /
perbincangan jawatan kuasa
GAB / AKP
6. GAB
B. PELAKSANAAN
Melaksanakan program seperti
yang telah dirancang
GKMP / GAB /
AKP
7. PK / PK
Petang
C. PEMANTAUAN DAN
PENGUKURAN
Melaksanakan pemantauan dan
pengukuran
a) Pelaksanaan program
b) Pencapaian KPI
GKMP / GAB /
AKP
8. GKMP / GAB
Menyediakan laporan program
setelah program selesai.
PK / PK Petang
9. PGB
D. KEBERKESANAN
Kajian semula;
PK / PK Petang /
GKMP / GAB
19
6. CARTA ALIR
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI LAIN
YANG ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURAN
DAN PUNCA
KUASA
Menjalankan mesyuarat post
mortem untuk mengenalpasti
kekuatan dan kelemahan
pelaksanaan program.
10. PK / PK
Petang
Membuat tindakan susulan
berdasarkan keputusan
mesyuarat post mortem.
GAB
11. GAB
Penilaian prestasi;
Melaksanakan penilaian
prestasi ke atas kumpulan
sasar untuk melihat
keberkesanan pelaksanaan
program.
PK / PK Petang /
GKMP
12. PK / PK
Petang
Membentangkan laporan
penilaian prestasi dalam
mesyuarat.
GKMP / GAB
13. GKMP / GAB Membuat penambahbaikan
berdasarkan keputusan
mesyuarat.
PK / PK Petang
14. Pegawai Meja
Merekod dan mendokumentasi.
PGB/GPK
Aktiviti 1.1.6 : Pengurusan Program
20
Tanggungjawab Proses Kerja
Pegawai Meja
Pegawai Meja
Pegawai Meja
Pegawai Meja
Mendapatkan kelulusan
Menyediakan kertas kerja
Melaksanakan pemantauan
pelaksanaan program
Melaksanakan program
Tindakan
pembetulan
Merekod dan mendokumentasi
Kajian semula
Tiada isu
90 minit
7. SENARAI SEMAK
Ada isu
Penambahbaikan
Tidak lulus
Lulus
Kajian impak
Membentang laporan dalam
mesyuarat
Melaksanakan tindakan
penambahbaikan
60 minit
60 minit
60 hari
2 hari
60 minit
1170 minit
1440 minit
20 minit
Tempoh
masa
60 minit
Pegawai Meja
Pegawai Meja
Pegawai Meja
Pegawai Meja
Pegawai Meja
1440 minit
Aktiviti 1:PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ORGANISASI
Aktiviti 1.1.6 Pengurusan Program
21
Mula
Tamat
5. PROSES KERJA
BIL. TINDAKAN
TANDA
( / )
CATATAN
1. Menyediakan kertas kerja
2.
Mendapatkan kelulusan
3
Melaksanakan program
4.
Melaksanakan pemantauan
pelaksanaan program
5.
Kajian semula
6.
Kajian impak
7.
Membentang laporan dalam
mesyuarat
7.
Melaksanakan tindakan
penambahbaikan
8.
Merekod dan mendokumentasi
Aktiviti 1: Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi
22
6.CARTA ALIR
Aktiviti 1.3: Mengurus Kewangan Sekolah
BIL
TANGGUN
G JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWA
I LAIN
YANG
ADA
HUBUNG
AN/
DIRUJUK
UNDANG-UNDANG,
PERATURAN DAN
PUNCA KUASA
1. PGB
Melantik Jawatankuasa
Pengurusan Kewangan dan
Akaun (JPKA)
PPD
A. Perintah Am
B. Akta Acara
Kewangan
C. Arahan
Perbendaharaa
n
D. Surat-surat
Pekeliling
berkaitan
2. PKP
Menyedia agihan tugas dan
tugas JK dan carta
organisasi.
PGB
3. PK
Menentukan anggaran
perbelanjaan tahunan
PGB
4. PGB
Mengesahkan anggaran
perbelanjaan tahunan
PPD
5. PGB
Melaksanakan Mesyuarat
JPKA sekurang-kurang 4 kali
setahun
PPD
6. PGB
Pengagihan waran
peruntukan
PPD
7.
PK, GKMP,
KP
Menerima waran peruntukan
dan membuat perancangan
perbelanjaan melalui
mesyuarat
PGB
8.
PK , GKMP,
KP
Membuat pembelian
berdasarkan keputusan
mesyuarat
PGB
9. PK
Mengawal dan menyemak
pemberian per kapita (PCG),
gaji guru dan staf sokongan,
rekod akaun, laporan
penyata kewangan dan
punca-punca kewangan
SUWA dan Kerajaan
PGB
10.
PK,
GKMP ,KP
Menyedia dan membentang
laporan prestasi kewangan
dalam mesyuarat JPKA
PGB
11.
GPK, GKMP
,KP
Tindakan susulan jika perlu PGB
12. PT
Merekod dokumen ke dalam
fail
PGB
23
7. SENARAI SEMAK
Aktiviti 1.3 : Mengurus Kewangan Sekolah
24
TANGGUNG JAWAB
PROSES KERJA
TEMPOH MASA
PGB Melantik JPKA 60 minit
PKP Agihan tugas 60 minit
PK Tentukan perbelanjaan 390 minit
PGB Mengesahkan perbelanjaan
PGB Laksana Mesyuarat JPKA 180 minit
PGB Agih waran 60 minit
PK, GKMP, KP
Terima waran dan buat perancangan
PK, GKMP, KP Buat pembelian
PK Kawal dan semak kewangan
PK, GKMP ,KP Bentang prestasi kewangan 180 minit
PK, GKMP ,KP
Tindakan susulan jika perlu
PT
Merekod dokumen ke dalam fail
TAMAT
MULA
TIDAK
YA
Buat susulan
5. PROSES KERJA
Aktiviti 1.3: Mengurus Kewangan Sekolah
BIL. TINDAKAN
TANDA
( / )
CATATAN
1 Melantik JPKA
2
Menyedia agihan tugas dan tugas JK
dan carta organisasi.
3
Menentukan anggaran perbelanjaan
tahunan
4
Mengesahkan anggaran perbelanjaan
tahunan
5
Melaksanakan Mesyuarat JPKA
sekurang-kurang 4 kali setahun
6 Pengagihan waran peruntukan
7
Menerima waran peruntukan dan
membuat perancangan perbelanjaan
melalui mesyuarat
8
Membuat pembelian berdasarkan
keputusan mesyuarat
9
Mengawal dan menyemak pemberian
per kapita (PCG), gaji guru dan staf
sokongan, rekod akaun, laporan
penyata kewangan dan punca-punca
kewangan SUWA dan Kerajaan
10
Menyedia dan membentang laporan
prestasi kewangan dalam mesyuarat
JPKA
11 Tindakan susulan jika perlu
12 Merekod dokumen ke dalam fail
Aktiviti 1.6.2: Penilaian Prestasi
25
BIL.
TANGGUN
G JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI
LAIN YANG
ADA
HUBUNGA
N/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURA
N DAN
PUNCA
KUASA
1.
Pengetua/
Guru Besar
SEBELUM :
Menerima Surat Arahan
Pelaksanaan PBPPP daripada
KSU/ KPM
Urus Setia
Fail Am 435
• Daftar
TERHAD
2.
Pengetua/
Guru Besar
Mengarahkan pendaftaran Fail
Pengurusan PBPPP
3.
Pengetua/
Guru Besar
Melantik Jawatankuasa PBPPP
organisasi.
4. GPK 1/SU
Memastikan lantikan Jawatankuasa
PBPPP didaftarkan dalam sistem e-
Prestasi
Melalui
Sistem e-
Prestasi
5. GPK 1/SU
Menghantar pelantikan
Jawatankuasa PBPPP organisasi
untuk pengesahan oleh organsasi
yang menyelia
Melalui
Sistem e-
Prestasi
6. GPK 1/SU
Memastikan Jawatankuasa PBPPP
disahkan oleh organisasi yang
menyelia
Melalui
Sistem e-
Prestasi
7. GPK/SU
Mencetak senarai nama
Jawatankuasa PBPPP organisasi.
8.
Pengetua
/Guru Besar
/ Urus Setia
Mengesah dan mengedarkan
senarai Jawatankuasa kepada AJK
PBPPP
9.
Pengetua /
Guru Besar/
JK PBPPP
Mengadakan Mesyuarat
Jawatankuasa PBPPP organisasi
10. JK PBPPP
KEMASKINI MAKLUMAT PPP
DAN PENETAPAN PEGAWAI
PENILAI (PP)
Memastikan maklumat PPP
dikemaskini sebelum penetapan/
pertukaran PP
Sekolah
(eOperasi) •
Bahagian/
JPN/ PPD
(ePrestasi)
11
11. JK PBPPP
Membuat penetapan PP bagi setiap
PYD
26
12
PGB /
Setiausaha
Memastikan penetapan dan
pelantikan PP1 dan PP2
didaftarkan
Melalui
Sistem e-
Prestasi
13.
PGB /
Setiausaha
Memastikan pelantikan PP1 dan
PP2 disahkan oleh organisasi yang
menyelia
Melalui
Sistem e-
Prestasi
14. JK PBPPP
Mencetak, mengesah dan
mengedarkan senarai PP
Melalui
Sistem e-
Prestasi
15. JK PBPPP
Memaklumkan kepada PYD
pelantikan PP yang akan menilai
16. JK PBPPP Senarai PP dan PYD diedarkan
17. JK PBPPP
TAKLIMAT/ MAKLUMAN
PELAKSANAAN PBPPP
PERINGKAT ORGANISASI
Melaksanakan Taklimat/
Pemakluman PBPPP kepada
semua warga baru organisasi.
18. Urus Setia
Merekodkan kehadiran peserta
Taklimat/ Pemakluman PBPPP
19. JK PBPPP
SEMASA PENILAIAN :
MEMANTAU
Memantau pelaksanaan PBPPP di
organisasi
20. JK PBPPP
Mengemas kini status PYD yang tak
dinilai
Melalui
sistem e-
Prestasi
21. JK PBPPP
Memantau pelaksanaan Penilaian
Pertama dan Akhir.
Melalui
sistem e-
Prestasi
(Laporan
Penilaian)
• Mengikut
takwim yang
telah
ditetapkan
22.
JK PBPPP
& PP
Menyerahkan Salinan Rekod
Borang Skor PP kepada PYD
27
6. CARTA ALIR
23.
JK PBPPP
& PP
Menyerahkan Salinan Borang
Keberhasilan PP kepada PYD
24. JK PBPPP
Memantau pelaksanaan penilaian
guru baharu
Melalui
sistem e-
Prestasi
25. JK PBPPP
SEMASA PENILAIAN :
PERTUKARAN
Mengemaskini sebarang maklumat
pertukaran gred / tempat bertugas /
jawatan / PP yang telah bertukar
(jika ada)
Diminitkan
dalam
mesyuarat
JK dan
difailkan •
Melalui
sistem e-
Prestasi
dicetak dan
difailkan
26. JK PBPPP
SELEPAS PENILAIAN :
Menyemak senarai PYD yang perlu
dibuat pelarasan markah (jika ada).
• Melalui
sistem e-
Prestasi •
Jika YA, sila
selesaikan
perkara 27,
28,29
27. JK PBPPP
Mengadakan Mesyuarat
Jawatankuasa PBPPP bagi
pelarasan markah akhir PYD yang
terlibat.
28.
Pengetua /
Guru Besar
Memasukkan markah akhir PYD
yang diselaraskan.
Melalui
sistem e-
Prestasi
29.
Pengetua /
Guru Besar
Menghantar markah akhir PYD
yang diselaraskan
Melalui
sistem e-
Prestasi
Aktiviti 1.6.2: Penilaian Prestasi
TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR PROSES KERJA TEMPOH
28
PGB
Menerima Surat Arahan
Pelaksanaan PBPPP 45 MINIT
PGB
Mengarahkan pendaftaran Fail
Pengurusan PBPPP
60 MINIT
PGB
Melantik Jawatankuasa PBPPP
120 MINIT
GPK 1/SU
Memastikan lantikan
Jawatankuasa PBPPP didaftarkan
dalam sistem e-Prestasi
390 MINIT
GPK 1/SU
Menghantar pelantikan
Jawatankuasa PBPPP organisasi
untuk pengesahan oleh organsasi
yang menyelia
390 MINIT
GPK 1/ SU
Memastikan Jawatankuasa PBPPP
disahkan 120 MINIT
GPK1/ SU
Mencetak senarai nama
Jawatankuasa PBPPP
PGB
Mengesah dan mengedarkan
senarai Jawatankuasa kepada AJK
PBPPP
PGB/ JK PBPPP Mengadakan Mesyuarat
Jawatankuasa PBPPP
JK PBPPP
Memastikan maklumat PPP
dikemaskini sebelum penetapan/
pertukaran PP
JK PBPPP
Membuat penetapan PP bagi
setiap PYD
PGB/ SU
Memastikan penetapan dan
pelantikan PP1 dan PP2
didaftarkan
PGB/ SU Memastikan pelantikan PP1 dan
PP2 disahkan
JK PBPPP Mencetak, mengesah dan
mengedarkan senarai PP
JK PBPPP
Memaklumkan kepada PYD
pelantikan PP yang akan menilai
JK PBPPP Senarai PP dan PYD diedarkan 60 MINIT
29
MULA
7. SENARAI SEMAK
JK PBPPP
Melaksanakan Taklimat/
Pemakluman PBPPP kepada
semua warga baru organisasi. 120 MINIT
Urus Setia
Merekodkan kehadiran peserta
Taklimat/ Pemakluman PBPPP 390 MINIT
JK PBPPP Memantau pelaksanaan PBPPP
390 MINIT
JK PBPPP
Mengemas kini status PYD yang
tak dinilai 120 MINIT
JK PBPPP
Memantau pelaksanaan Penilaian
Pertama dan Akhir.
21
JK PBPPP & PP
Menyerahkan Salinan Rekod
Borang Skor PP kepada PYD
JK PBPPP & PP
Menyerahkan Salinan Borang
Keberhasilan PP kepada PYD
JK PBPPP
Memantau pelaksanaan penilaian
guru baharu
JK PBPPP
Mengemaskini sebarang maklumat
pertukaran gred / tempat bertugas /
jawatan / PP yang telah bertukar
(jika ada)
JK PBPPP
Menyemak senarai PYD yang perlu
dibuat pelarasan markah (jika ada).
JK PBPPP
Mengadakan Mesyuarat
Jawatankuasa PBPPP bagi
pelarasan markah akhir PYD yang
terlibat.
PGB
Memasukkan markah akhir PYD
yang diselaraskan.
PGB
Menghantar markah akhir PYD
yang diselaraskan
Aktiviti 1.6.2: Penilaian Prestasi
BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN
30
Perlu
Tak
Perlu
Tindak
susul
1.
SEBELUM :
Menerima Surat Arahan Pelaksanaan
PBPPP daripada KSU/ KPM
2.
Mengarahkan pendaftaran Fail
Pengurusan PBPPP
3.
Melantik Jawatankuasa PBPPP
organisasi.
4.
Memastikan lantikan Jawatankuasa
PBPPP didaftarkan dalam sistem e-
Prestasi
5.
Menghantar pelantikan Jawatankuasa
PBPPP organisasi untuk pengesahan
oleh organsasi yang menyelia
6.
Memastikan Jawatankuasa PBPPP
disahkan oleh organisasi yang menyelia
7.
Mencetak Senarai nama Jawatankuasa
PBPPP organisasi.
8.
Mengesah dan mengedarkan senarai
Jawatankuasa kepada AJK PBPPP
9.
Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa
PBPPP organisasi
10.
KEMASKINI MAKLUMAT PPP DAN
PENETAPAN PEGAWAI PENILAI (PP)
Memastikan maklumat PPP dikemaskini
sebelum penetapan/ pertukaran PP
11. Membuat penetapan PP bagi setiap PYD
12
Memastikan penetapan dan pelantikan
PP1 dan PP2 didaftarkan
13
Memastikan pelantikan PP1 dan PP2
disahkan oleh organisasi yang menyelia
14
Mencetak, mengesah dan mengedarkan
senarai PP
15.
Memaklumkan kepada PYD pelantikan
PP yang akan menilai
16. Senarai PP dan PYD diedarkan
17. TAKLIMAT/ MAKLUMAN
PELAKSANAAN PBPPP PERINGKAT
ORGANISASI
31
Melaksanakan Taklimat/ Pemakluman
PBPPP kepada semua warga baru
organisasi.
18.
Merekodkan kehadiran peserta Taklimat/
Pemakluman PBPPP
19.
SEMASA PENILAIAN : MEMANTAU
Memantau pelaksanaan PBPPP di
organisasi
20.
Mengemas kini status PYD yang tak
dinilai
21.
Memantau pelaksanaan Penilaian
Pertama dan Akhir.
22.
Menyerahkan Salinan Rekod Borang
Skor PP kepada PYD
23.
Menyerahkan Salinan Borang
Keberhasilan PP kepada PYD
24.
Memantau pelaksanaan penilaian guru
baharu
25.
SEMASA PENILAIAN : PERTUKARAN
Mengemaskini sebarang maklumat
pertukaran gred / tempat bertugas /
jawatan / PP yang telah bertukar (jika
ada)
26.
SELEPAS PENILAIAN :
Menyemak senarai PYD yang perlu
dibuat pelarasan markah (jika ada).
27.
Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa
PBPPP bagi pelarasan markah akhir
PYD yang terlibat.
28.
Memasukkan markah akhir PYD yang
diselaraskan.
29.
Menghantar markah akhir PYD yang
diselaraskan
32
5. PROSES KERJA
Aktiviti 1.7 : Mengurus jaringan dan hubungan luar
33
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI LAIN
YANG ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURAN
DAN PUNCA
KUASA
1. PGB
Mengenal pasti agensi-agensi yang
dapat berkerjasama dengan pihak
sekolah
PK/GKMP
2. PGB dan PK
Mengadakan mesyuarat awal bersama
agensi luar / PIBG untuk
membincangkan program yang
memberi impak kepada sekolah
PIHAK LUAR
3. PGB
Memberi arahan untuk melaksanakan
program
PK
4. PK
Menerima arahan untuk melaksanakan
program
PGB
5. GAB
Menyediakan kertas kerja bagi setiap
program yang dirancang
PK
6. PK
Mendapatkan kelulusan kertas kerja
daripada PGB
PK/GKMP
7. GAB
Melaksanakan aktiviti mengikut
prosedur
PK/GKMP
8. GAB
Menyediakan laporan setiap aktiviti
yang dilaksanakan
PK/GKMP
9. PK
Mengadakan mesyuarat post mortem
bagi mengenal pasti keberkesanan
aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan
PGB
10. GAB Rekod dan dokumentasi PK/GKMP
Aktiviti 1.7: Mengurus jaringan dan hubungan luar
34
6.CARTA ALIR
Aktiviti 1.7: Mengurus jaringan dan hubungan luar
35
TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA
M
U
L
A
TA
MA
T
Y
a
Tindakan
penamba
hbaikan
Mendapatkan
kelulusan
Post Mortem
Mengenal pasti agensi
Arahan melaksanakan tugas
PGB dan PK
TEMPOH MASA
Tidak
berkesan
Laksana aktiviti
Laporan
Rekod dan
dokumentasi
Mesyuarat awal bersama
agensi
Menyediakan kertas kerja
PGB dan PK
PGB
GAB
PK
GAB
GAB
60 minit
120 minit
120 minit
120 minit
GAB
120 minit
60 minit
P/GB dan PK
7. SENARAI SEMAK
5. PROSES KERJA
Aktiviti 2.1 : Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran
36
BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN
1.
Mengenal pasti agensi-agensi yang
dapat berkerjasama dengan pihak
sekolah
2.
Mengadakan mesyuarat awal bersama
agensi luar/PIBG untuk
membincangkan program yang
memberi impak kepada sekolah
3.
Memberi arahan untuk melaksanakan
program
4.
Menerima arahan untuk melaksanakan
program
5.
Menyediakan kertas kerja bagi setiap
program yang dirancang
6.
Mendapatkan kelulusan kertas kerja
daripada PGB
7.
Melaksanakan aktiviti mengikut
prosedur
8.
Menyediakan laporan setiap aktiviti
yang dilaksanakan
9.
Mengadakan mesyuarat post mortem
bagi mengenal pasti keberkesanan
aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan
10. Rekod dan dokumentasi
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI LAIN
YANG ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURAN DAN
PUNCA KUASA
8. GMP
Sebelum P d P
Menyediakan dokumen-dokumen
yang perlu serta disahkan oleh
Pentadbir Sekolah
PGB
9. GMP
Persediaan Mengajar atau Fail
Rekod Persediaan Mengajar iaitu:
a. Sukatan Pelajaran dan
Huraian Sukatan Pelajaran
b. Rancangan Pelajaran
Tahunan
c. Jadual Waktu Peribadi dan
Jadual Waktu Kelas bagi
Guru Kelas.
d. Senarai Nama Murid
e. ‘Headcount’
GPK
10. GMP
Menyediakan Rancangan Pelajaran
Harian (KSSR ) mengikut format
penulisan berdasarkan sekurang-
kurangnya:
(Rujuk Panitia Mata Pelajaran)
a. Tema/Tajuk
b. Standard Kandungan
c. Standard Pembelajaran
d. Objektif
e. Aktiviti
f. EMK
g. BBM
h. Refleksi/Impak
GPK
11. GMP
Semasa P d P
Memastikan suasana bilik darjah
dalam keadaan kondusif.
GPK
12. GMP
Mencatat Buku Laporan Kehadiran
dan Disiplin Murid.
GPK
Aktiviti 2.1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran
37
6. CARTA ALIR
TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA TEMPOH
GMP
Menyediakan dokumen-dokumen yang perlu
serta disahkan oleh Pentadbir Sekolah
150 MINIT
GMP
Persediaan Mengajar atau Fail Rekod
Persediaan Mengajar
15 MINIT
GMP Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian
(KSSR ) mengikut format penulisan
15 MINIT
GMP
Memastikan suasana bilik darjah dalam
keadaan kondusif
3 MINIT
GMP
Merekodkan pengambilan dan pemulangan
peralatan dan bahan yang diperlukan
3 MINIT
GMP
Melaksanakan P d P seperti yang telah
dirancang dalam Buku Persediaan Mengajar
(kecuali jika terdapat perkara yang tidak dapat
dielakkan)
GMP
Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid
3 MINIT
38
Mula
Mula
7.SENARAI SEMAK
Aktiviti 2.1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran
39
40
BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN
1.
Sebelum P d P
Menyediakan dokumen-dokumen yang perlu serta
disahkan oleh Pentadbir Sekolah
2.
Persediaan Mengajar atau Fail Rekod Persediaan
Mengajar iaitu:
a. Sukatan Pelajaran dan
Huraian Sukatan Pelajaran
b. Rancangan Pelajaran
Tahunan
c. Jadual Waktu Peribadi dan
Jadual Waktu Kelas bagi
Guru Kelas.
d. Senarai Nama Murid
e. ‘Headcount’
3.
Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (KSSR )
mengikut format penulisan berdasarkan sekurang-
kurangnya:
(Rujuk Panitia Mata Pelajaran)
a. Tema/Tajuk
b. Standard Kandungan
c. Standard Pembelajaran
d. Objektif
e. Aktiviti
f. EMK
g. BBM
h. Refleksi/Impak
4.
Semasa P d P
Memastikan suasana bilik darjah dalam keadaan
kondusif.
5. Mencatat Buku Laporan Kehadiran dan Disiplin Murid.
6
Melaksanakan P d P seperti yang telah dirancang dalam
Buku Persediaan Mengajar (kecuali jika terdapat perkara
yang tidak dapat dielakkan)
7
Di dalam Bilik Makmal/Bilik Khas/PJPK:
a. Merekodkan pengambilan peralatan dan bahan yang
diperlukan untuk P d P sebelum kelas bermula (jika
berkaitan)
b. Merekodkan penggunaan PdP di bilik-bilk khas
(jika berkaitan)
d. Merekod pemulangan peralatan yang telah digunakan
selepas tamat P d P
8
Selepas P d P
Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid:
a. Memeriksa hasil kerja murid.
b. Memulangkan tugas murid yang telah diperiksa.
c. Memastikan murid membuat pembetulan.
Aktiviti 2.2 : Pengurusan Panitia
41
5.PROSES KERJA
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI LAIN YANG
ADA HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-UNDANG,
PERATURAN DAN
PUNCA KUASA
11. PGB
Melantik AJK Kurikulum dan Ketua
Panitia bagi semua mata
pelajaran.
PK/KP
12. PK/KP Memastikan KP menerima salinan
Surat Pekeliling berkaitan
KP
13. PGB/PK/KP
Mengendalikan Mesyuarat JKKS
dan Panitia sekurang-kurangnya 4
kali setahun
PK/KP
14. GKMP/KP
Menjalankan mesyuarat
Jawatankuasa panitia mata
pelajaran sekurang-kurangnya 4
kali setahun.
KP
15. GKMP/KP
Memastikan dokumen berikut
disediakan.
a) Sukatan Pelajaran dan HSP/DS
b) Rancangan Pelajaran Tahunan
c) Anggaran perbelanjaan tahunan
. KP
16. AJK
Menjalankan aktiviti/program yang
diputuskan di dalam mesyuarat
dan menyediakan laporan
pelaksanaan program.
KP
17. KPT/PT
Menerima, menyemak perolehan,
merekod dalam buku stok atau
inventori dengan kemaskini dari
masa ke semasa.
KP
18. KP
Memastikan kategori dan
Kandungan fail panitia
berdasarkan dipatuhi
PK
19. KP Pemantauan dan pelaporan
PK
20. KP
Rekod dan Dokumentasi.
PK
Aktiviti 2.2 : Pengurusan Panitia
42
6. CARTA ALIR
TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR PROSES KERJA TEMPOH
PGB Melantik AJK Kurikulum dan Ketua Panitia
bagi semua mata pelajaran.
60 MINIT
PK/KP Memastikan KP menerima salinan Surat
Pekeliling berkaitan
60 MINIT
PGB/PK/KP Mengendalikan Mesyuarat JKKS dan Panitia
sekurang-kurangnya 4 kali setahun 2730 MINIT
GKMP/KP
Menjalankan mesyuarat Jawatankuasa
panitia mata pelajaran sekurang-kurangnya
4 kali setahun.
2730 MINIT
GKMP/KP
Memastikan dokumen berikut disediakan.
a) Sukatan Pelajaran dan HSP/DS
b) Rancangan Pelajaran Tahunan
c) Anggaran perbelanjaan tahunan
120 MINIT
AJK Menjalankan aktiviti/program yang
diputuskan di dalam mesyuarat dan
menyediakan laporan pelaksanaan program.
1950 MINIT
KPT/PT
Menerima, menyemak perolehan, merekod
dalam buku stok atau inventori dengan
kemaskini dari masa ke semasa.
390 MINIT
KP Memastikan kategori dan Kandungan fail
panitia berdasarkan dipatuhi
60 MINIT
KP
Pemantauan dan pelaporan 280 MINIT
KP
Rekod dan Dokumentasi.
60 MINIT
43
MULA
TAMAT
Aktiviti 2.2 : Pengurusan Panitia
44
BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN
1. Melantik AJK Kurikulum dan Ketua Panitia bagi semua
mata pelajaran.
2. Memastikan KP menerima salinan Surat Pekeliling
berkaitan
3. Mengendalikan Mesyuarat JKKS dan Panitia sekurang-
kurangnya 4 kali setahun
4. Menjalankan mesyuarat Jawatankuasa panitia mata
pelajaran sekurang-kurangnya 4 kali setahun.
5.
Memastikan dokumen berikut disediakan.
a) Sukatan Pelajaran dan HSP/DS
b) Rancangan Pelajaran Tahunan
c) Anggaran perbelanjaan tahunan
6.
Menjalankan aktiviti/program yang diputuskan di dalam
mesyuarat dan menyediakan laporan pelaksanaan
program.
7.
Menerima, menyemak perolehan, merekod dalam buku
stok atau inventori dengan kemaskini dari masa ke
semasa.
8 Memastikan kategori dan Kandungan fail panitia
berdasarkan dipatuhi
9 Pemantauan dan pelaporan
10 Rekod dan Dokumentasi.
7. SENARAI SEMAK
5. PROSES KERJA
Aktiviti 2.3: Mengurus Penyediaan Pengurusan Jadual Waktu Induk, Persendirian
dan Gantian
a) Jadual Waktu Induk dan Persendirian
BI
L.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI LAIN
YANG ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURAN
DAN PUNCA
KUASA
A. JADUAL WAKTU INDUK DAN PERSENDIRIAN
1. PGB
Mengeluar arahan untuk
penyediaan Jadual Waktu
PKP/PK Petang Peruntukan masa
dalam Jadual
Waktu (SPI Bil.
8/1990)
Pekeliling
Pemberitahuan
Undang-Undang
Am 531. ( PUA
531)
2. PGB
Melantik Jawatankuasa
Jadual Waktu (JKJW)
3.
PKP/PK
Petang
Mengenalpasti mata
pelajaran, bilangan kelas,
bilangan guru, jawatan dan
opsyen serta mematuhi
peruntukan masa untuk
setiap mata pelajaran
GAB
4.
PKP/PK
Petang/GKM
P/GAB
Mematuhi peruntukan
masa untuk setiap mata
pelajaran:
i. Menetapkan guru mata
pelajaran
ii. Agihan jumlah minit
guru mengajar
PGB/JKJW
5.
PKP/PK
Petang/JKJW
Menyedia mengesahkan
Jadual Waktu Induk,
Persendirian dan kelas
(sistem /manual)
PGB/JKJW
6. PGB Menyemak dan
mengesahkan
mengesahkan Jadual
JKJW
45
TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA TEMPOH MASA
Waktu Induk, Persendirian
dan kelas
7.
PKP/PK
Petang
Mengedarkan Jadual
Waktu Peribadi dan Kelas
kepada semua guru
JKJW/ AKP
8.
PKP/PK
Petang
Rekod dan dokumentasi JKJW
Aktiviti 2.3: Mengurus Penyediaan Pengurusan Jadual Waktu Induk,
Persendirian dan Gantian
a) Jadual Waktu Induk dan Persendirian
46
Mematuhi arahan pekeliling
berkaitan jadual waktuPKP/PK Petang/GKMP/GAB
GPK/PKP
Rekod dan dokumentasi.
MULA
60 minit
30 minit
120 minit
20 minit
Mengeluar arahan 10 minit
30 minit
PGB
PKP/PK Petang
Kenal pasti sumber dan keperluan
GPK/PKP/JKJW Penyediaan Jadual Waktu
PGB Semak dan lulus
GPK/PKP
Edar Jadual Waktu
30 minit
TAMAT
PGB
Melantik JKJW
60 minit
6. CARTA ALIR
Aktiviti 2.3: Mengurus Penyediaan Pengurusan Jadual Waktu Induk,
Persendirian dan Gantian
a) Jadual Waktu Induk dan Persendirian
BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN
1.
Mengeluar arahan untuk penyediaan
Jadual Waktu
● Surat/ Buku Perancangan
Tahunan/ Minit mesyuarat
2.
Melantik Jawatankuasa Jadual Waktu
(JKJW)
3.
Mengenalpasti mata pelajaran,
bilangan kelas, bilangan guru, jawatan
dan opsyen serta mematuhi
peruntukan masa untuk setiap mata
pelajaran
● Rekod e-Operasi
4.
Mematuhi peruntukan masa untuk
setiap mata pelajaran:
● Arahan/ pekeliling terkini
5.
Menyedia mengesahkan Jadual
Waktu Induk / Peribadi/ Kelas
● (sistem /manual)
6.
Menyemak dan mengesahkan Jadual
Waktu Induk / Peribadi/ Kelas
7.
Mengedarkan Jadual Waktu Peribadi
dan Kelas kepada semua guru
8.
Menguruskan simpanan rekod dan
dokumentasi
● (sistem /manual)
47
7. SENARAI SEMAK
Aktiviti 2.3.: Mengurus Penyediaan Pengurusan Jadual Waktu Induk,
Persendirian dan Gantian
b) Jadual Waktu Guru Ganti
BI
L.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI LAIN
YANG ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-UNDANG,
PERATURAN DAN
PUNCA KUASA
B. JADUAL WAKTU GURU GANTI
1. PGB
Mengeluar arahan
untuk penyediaan
Jadual Waktu Guru
Ganti
PKP/PK Petang
2.
PKP/PK
Petang
Mengenal pasti guru
yang tidak hadir
AKP
3.
PKP/PK
Petang
Menentukan dan
menyediakan Jadual
Waktu Guru Ganti
PGB
4.
PGB/PK
Petang
Menyemak dan
mengesahkan Jadual
Waktu Guru Ganti
PKP/JKJW
5.
PKP/PK
Petang
Mengedar dan
menerima Akuan
Penerimaan Slip
Jadual Waktu Guru
Ganti
AKP/JKJW
6.
PKP/PK
Petang/JKJW
Menyediakan
Analisis Guru Ganti
setiap bulan
PGB
7.
PKP/PK
Petang
Rekod dan
dokumentasi
JKJW
48
5. PROSES KERJA
TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA TEMPOH MASA
Aktiviti 2.3.: Mengurus Penyediaan Pengurusan Jadual Waktu Induk,
Persendirian dan Gantian
b) Jadual Waktu Guru Ganti
49
MULA
10 minit
5 minit
10 minit
Mengeluar arahan 10 minitPGB
PKP/PK Petang
Kenal pasti guru tidak hadir
Tentukan dan sediakan 10 minit
PGB/PK Petang Semak dan lulus
PKP/PK Petang Edar dan terima akuan penerimaan
PKP/PK petang/JKJW
Analisis data
60 minit
PKP/PK Petang
Rekod dan dokumentasi.
30 minit
TAMAT
6. CARTA ALIR
PKP/PK Petang
Aktiviti 2.3: Mengurus Penyediaan Pengurusan Jadual Waktu Induk,
Persendirian dan Gantian
b) Jadual Waktu Guru Ganti
BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN
1.
Mengeluar arahan untuk penyediaan
Jadual Waktu.
● Surat/ Buku Perancangan
Tahunan/ Minit mesyuarat
2.
Mengenal pasti guru yang tidak hadir
● Buku Daftar Kedatangan/
Perakam Waktu/ Surat
panggilan/ Sijil cuti sakit/
Permohonan cuti
3.
Menentukan dan menyediakan Jadual
Waktu Guru Ganti
● Rekod guru tidak hadir
● Jadual guru ganti
4.
Menyemak dan mengesahkan Jadual
Waktu Guru Ganti
● Kelulusan untuk edaran
5.
Mengedar dan menerima Akuan
Penerimaan Slip Jadual Waktu Guru
Ganti
● Rekod edaran
● Rekod dan akuan penerimaan
6.
Menyediakan Analisis Guru Ganti
setiap bulan
● Data
● Bentuk laporan
7.
Menguruskan simpanan rekod dan
dokumentasi
• (sistem /manual)
50
7. SENARAI SEMAK
Aktiviti 2.4: Mengurus Pencerapan Guru
BIL.
TANGGU
NG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI LAIN
YANG ADA
HUBUNGAN/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURAN
DAN PUNCA
KUASA
1. PGB
Memaklumkan kepada
semua guru tentang
pencerapan dalam
mesyuarat kurikulum
SPI Bil 6/1985,
SPI Bil 3/1987,
SPI Bil 9/2000,
SPI Bil 5 dan
9/2003, SPI Bil
3/1999, SPI Bil
8/2016, SPI Bil
9/2016
2. PGB
Melantik jawatankuasa
pencerapan
3. PGB
Penurunan kuasa
pencerapan kepada
Guru Penolong
Kanan,Guru Kanan
Mata Pelajaran, Ketua
Panitia dan Guru
Cemerlang
4. PGB
Memberi
taklimat/bimbingan
kepada semua guru
tentang instrumen
pencerapan. (Rubrik
Penskoran SKPMg2
Standard 4 )
5. PGB/GPK/
GKMP/KP/
GC
Menyediakan jadual
pencerapan guru dan
mengagihkan tugas
pencerapan di antara
Pengetua/Guru Besar,
Guru-Guru Penolong
.
51
5. PROSES KERJA
Kanan, Guru Kanan
Mata Pelajaran,Guru
Cemerlang.
6.
PGB/GPK/
GKMP/KP/
GC
Menjalankan proses
pencerapan.
7.
PGB/GPK/
GKMP/KP/
GC
Membincangkan
kekuatan dan
kelemahan PdP
dengan guru yang
dicerap. Pencerapan
susulan (jika perlu).
8.
PGB/GPK/
GKMP/KP/
GC
Menyediakan analisis
dan laporan
pencerapan
9.
PGB/GPK/
GKMP/KP/
GC
Memfailkan dokumen
dan rekod pencerapan
52
Aktiviti 2.4 Mengurus Pencerapan Guru
TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR PROSES KERJA TEMPOH
PGB
Memaklumkan kepada semua guru
tentang pencerapan dalam
mesyuarat kurikulum
45 MINIT
PGB Melantik jawatankuasa pencerapan
60 MINIT
PCB
Penurunan kuasa pencerapan
kepada Guru Penolong Kanan,
Guru Kanan Mata Pelajaran, Ketua
Panitia dan Guru Cemerlang
120 MINIT
PGB
Memberi taklimat/bimbingan
kepada semua guru tentang
instrumen pencerapan. (Rubrik
Penskoran SKPMg2 Standard 4 )
390 MINIT
PGB/GPK/GKMP/KP/
GC
Menyediakan jadual pencerapan
guru dan mengagihkan tugas
pencerapan di antara
Pengetua/Guru Besar, Guru
Penolong Kanan, Guru Kanan
Mata Pelajaran,Guru Cemerlang.
390 MINIT
PGB/GPK/GKMP/KP /
GC
Menjalankan proses pencerapan. 120 MINIT
PGB/GPK/GKMP/KP/
GC
Membincangkan kekuatan dan
kelemahan PdP dengan guru yang
dicerap.
120 MINIT
Dapatan perbincangan pencerapan 60 MINIT
PGB/GPK/GKMP/KP/
GC
Menyediakan analisis dan laporan
pencerapan
240 MINIT
PGB/GPK/GKMP/KP/
GC
Memfailkan dokumen dan rekod
pencerapan
240 MINIT
53
6. CARTA ALIR
MULA
TAMAT
Lemah
Tindakan
Susulan
Baik
5. PROSES KERJA
Aktiviti 2.4: Mengurus Pencerapan Guru
BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN
1.
Memaklumkan kepada semua guru
tentang pencerapan dalam mesyuarat
kurikulum
2. Melantik jawatankuasa pencerapan
3.
Penurunan kuasa pencerapan kepada
Guru Penolong Kanan, Guru Kanan
Mata Pelajaran, Ketua Panitia dan
Guru Cemerlang
4.
Memberi taklimat/bimbingan kepada
semua guru tentang instrumen
pencerapan. (Rubrik Penskoran
SKPMg2 Standard 4 )
5.
Menyediakan jadual pencerapan guru
dan mengagihkan tugas pencerapan di
antara Pengetua/Guru Besar, Guru
Penolong Kanan, Guru Kanan Mata
Pelajaran,Guru Cemerlang.
6. Menjalankan proses pencerapan.
7.
Membincangkan kekuatan dan
kelemahan PdP dengan guru yang
dicerap. Pencerapan susulan (jika
perlu).
8
Menyediakan analisis dan laporan
pencerapan
9
Memfailkan dokumen dan rekod
pencerapan
54
7. SENARAI SEMAK
Aktiviti 2.7: Pengurusan Pusat Sumber
BIL.
TANGGUNG
JAWAB
PROSES KERJA
PEGAWAI
LAIN
YANG ADA
HUBUNGA
N/
DIRUJUK
UNDANG-
UNDANG,
PERATURAN
DAN PUNCA
KUASA
1. PGB PINJAMAN BUKU DI
PUSAT SUMBER
Membuat ketetapan
berkaitan pengurusan
pusat sumber
GPK/GPM
1. Akta
Pendidikan
1996 (Akta
550)
2. Pelan
Pembangun
an
Pendidikan
Malaysia
2013 – 2025
2.
GPK/GPM
Menyediakan Peraturan
Pinjaman dan
Pemulangan Buku di
Pusat Sumber.
PGB
3.
GPM
Memastikan kad
pinjaman/kad pintar
diedarkan kepada
murid.
PGB/GPK
4.
GPM
Menyemak status
pinjaman buku daripada
perisian sistem automasi
atau rekod pinjaman
PGB/GPK
5.
GPM
Merekod butiran
pinjaman
PGB/GPK
6.
GPM
Mencatat tarikh
pemulangan buku pada
slip pinjaman di buku
yang dipinjam
PGB/GPK
7
GPM
PEMULANGAN BUKU
DI PUSAT SUMBER
Menyemak tarikh
pemulangan buku.
PGB/GPK
8
Memastikan buku yang
dipulangkan dalam
PGB/GPK
55
GPM keadaan baik. Jika
rosak, pembantu
Pengawas akan baiki
dan jika hilang,
peminjam akan didenda
9
GPM
Menghantar surat
peringatan kepada
peminjam yang tidak
memulangkan buku
seminggu selepas tarikh
yang ditetapkan
dengan cara;
a) Memaparkan nama
peminjam terlibat di
papan kenyataan
b) Pengawa Pusat
Sumber akan
mengesan peminjam
di sekolah dan
mereka mesti
memulangkan buku
pinjaman dalam
masa seminggu.
c) Surat peringatan
dikeluarkan
PGB/GPK
10 GPM
Mengambil tindakan
terhadap peminjam yang
melanggar peraturan
peminjaman
PGB/GPK
11 GPM Membuat analisis jumlah
murid yang membuat
pinjaman buku di Pusat
Sumber Sekolah 6 bulan
sekali
PGB/GPK
12 GPM PROGRAM-PROGRAM
PUSAT SUMBER
(Rujuk Pengurusan
Program)
Menentukan program
dan menyediakan kertas
kerja aktiviti yang
hendak dilaksanakan.
PGB/GPK
13 GPM Memberi taklimat
tentang pelaksanaan
program
PGB/GPK
56
6.CARTA ALIR
14 GPM Menganjurkan program
peringkat sekolah dan
memastikan program
berjalan lancar.
PGB/GPK
15 GPM Menyediakan data dan
laporan program yang
dijalankan
PGB/GPK
16 GPM/PT Merekod dan
mendokumentasi
PGB/GPK
Aktiviti 2.7: Pengurusan Pusat Sumber
57
Tanggungjawab Proses Kerja
PGB
GPM
GPM
GPM
GPM
GPM
PGB/GPK
Menyediakan peraturan penggunaan,
pinjaman dan dan pemulangan buku
pusat sumber
Membuat ketetapan pengurusan pusat
sumber
Mencatat tarikh pemulangan buku pada
slip pinjaman di buku yang dipinjam
Menyemak status pinjaman buku daripada
perisian sistem automasi atau rekod
pinjaman
Mengambil tindakan terhadap
peminjam yang melanggar
peraturan peminjaman
Memastikan buku yang dipulangkan dalam
keadaan baik
Menghantar surat peringatan kepada
peminjam yang tidak memulangkan buku
seminggu selepas tarikh yang ditetapkan
GPM
Memastikan kad pinjaman/kad pintar
diedarkan kepada murid.
Merekod butiran pinjaman
Menyemak tarikh pemulangan buku.
GPM
Menyediakan data dan laporan
program yang dijalankan
Menganjurkan program peringkat
sekolah dan memastikan program
berjalan lancar.
Memberi taklimat tentang
pelaksanaan program
Menentukan program dan
menyediakan kertas kerja aktiviti yang
hendak dilaksanakan.
Membuat analisis jumlah murid
yang membuat pinjaman buku
Mengambil tindakan terhadap
peminjam yang melanggar
peraturan peminjaman
Merekod dan mendokumentasi
GPM
GPM
GPM
GPM/PT
GPM
GPM
GPM
15 minit
180 minit
60 hari
2 hari
30 minit
5 minit
1170 minit
5 minit
Tempoh
masa
60 minit
15 minit
15 minit
15 minit
5 minit
120 minit
390 minit
120 minit
60 minit
120 minit
15 minit
7.SENARAI SEMAK
Aktiviti 2.7: Pengurusan Pusat Sumber
BIL.
TINDAKAN TANDA ( / )
CATATAN
1.
PINJAMAN BUKU DI PUSAT
SUMBER
58
Mula
Tamat
Membuat ketetapan berkaitan
pengurusan pusat sumber
2.
Menyediakan Peraturan Pinjaman dan
Pemulangan Buku di Pusat Sumber.
3
Memastikan kad pinjaman/kad pintar
diedarkan kepada murid.
4.
Menyemak status pinjaman buku
daripada perisian sistem automasi atau
rekod pinjaman
5. Merekod butiran pinjaman
6.
Mencatat tarikh pemulangan buku pada
slip pinjaman di buku yang dipinjam
7.
PEMULANGAN BUKU DI PUSAT
SUMBER
Menyemak tarikh pemulangan buku.
7.
Memastikan buku yang dipulangkan
dalam keadaan baik. Jika rosak,
pembantu Pengawas akan baiki dan
jika hilang, peminjam akan didenda
8.
a) Menghantar surat peringatan
kepada peminjam yang tidak
memulangkan buku seminggu
selepas tarikh yang ditetapkan;
b) Memaparkan nama peminjam
terlibat di papan kenyataan untuk
tempoh seminggu
c) Pengawas Pusat Sumber akan
mengesan peminjam di sekolah dan
mereka mesti memulangkan buku
pinjaman dalam masa seminggu.
d) Selepas tarikh tersebut surat
peringatan akan dikeluarkan
9.
Mengambil tindakan terhadap
peminjam yang melanggar peraturan
peminjaman
10. Membuat analisis jumlah murid yang
membuat pinjaman buku di Pusat
59
Sumber Sekolah 6 bulan sekali
11.
PROGRAM-PROGRAM PUSAT
SUMBER (Rujuk Pengurusan
Program)
Menentukan program dan
menyediakan kertas kerja aktiviti yang
hendak dilaksanakan.
13.
Memberi taklimat tentang pelaksanaan
program
14.
Menganjurkan program peringkat
sekolah dan memastikan program
berjalan lancar.
15.
Menyediakan data dan laporan
program yang dijalankan
16. Merekod dan mendokumentasi
60
8.SENARAI UNDANG- UNDANG
i) Akta Pendidikan
9.SENARAI BORANG
10. JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI
1.
2.
3.
4.
61
BIL. BORANG KOD BORANG
1.
2.

Recomendados

Myportfolio pk ko(1) por
Myportfolio pk ko(1)Myportfolio pk ko(1)
Myportfolio pk ko(1)Salahhuddin Salleh
10K vistas43 diapositivas
1.5 pengurusan infrastruktur dan persekitaran por
1.5 pengurusan infrastruktur dan persekitaran1.5 pengurusan infrastruktur dan persekitaran
1.5 pengurusan infrastruktur dan persekitaranSaufi Arshad
1.9K vistas3 diapositivas
Myportfolio pk t6 por
Myportfolio pk t6Myportfolio pk t6
Myportfolio pk t6Salahhuddin Salleh
1.9K vistas132 diapositivas
1.7 pengurusan jaringan dan hubungan luar por
1.7 pengurusan jaringan dan hubungan luar1.7 pengurusan jaringan dan hubungan luar
1.7 pengurusan jaringan dan hubungan luarSaufi Arshad
2K vistas4 diapositivas
1.2 pengurusan strategik por
1.2 pengurusan strategik1.2 pengurusan strategik
1.2 pengurusan strategikSaufi Arshad
713 vistas3 diapositivas
CARTA ALIR PENGURUSAN DATA.docx por
CARTA ALIR PENGURUSAN DATA.docxCARTA ALIR PENGURUSAN DATA.docx
CARTA ALIR PENGURUSAN DATA.docxSalinasalina4
1.7K vistas2 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

SPK Bil. 8/2012: Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantuan Perseko... por
SPK Bil. 8/2012: Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantuan Perseko...SPK Bil. 8/2012: Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantuan Perseko...
SPK Bil. 8/2012: Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantuan Perseko...Fadzliaton Zainudin
125K vistas86 diapositivas
woskhop PKM UNTAD UMUM (Setyawati Yani).pdf por
woskhop PKM UNTAD UMUM (Setyawati Yani).pdfwoskhop PKM UNTAD UMUM (Setyawati Yani).pdf
woskhop PKM UNTAD UMUM (Setyawati Yani).pdfSitiRahmiOktavia
170 vistas29 diapositivas
PINTAS TS25 SETELAH DIMURNIKAN-SK TROLAK SELATAN.docx por
PINTAS TS25 SETELAH DIMURNIKAN-SK TROLAK SELATAN.docxPINTAS TS25 SETELAH DIMURNIKAN-SK TROLAK SELATAN.docx
PINTAS TS25 SETELAH DIMURNIKAN-SK TROLAK SELATAN.docxNORZALINABINTIMOHDYU
1.8K vistas1 diapositiva
EVIDENS PELAKSANAAN SKPMg2 - STANDARD 1 hingga 4.pptx por
EVIDENS PELAKSANAAN SKPMg2 - STANDARD 1 hingga 4.pptxEVIDENS PELAKSANAAN SKPMg2 - STANDARD 1 hingga 4.pptx
EVIDENS PELAKSANAAN SKPMg2 - STANDARD 1 hingga 4.pptxamieryusof2
340 vistas42 diapositivas
PENGURUSAN PANITIA BERKESAN 2022.pptx por
PENGURUSAN PANITIA BERKESAN 2022.pptxPENGURUSAN PANITIA BERKESAN 2022.pptx
PENGURUSAN PANITIA BERKESAN 2022.pptxOHYILINGMoe
1.5K vistas61 diapositivas
107495222 fail-meja-pk-hem-by-shahrohan-binti-yaakob por
107495222 fail-meja-pk-hem-by-shahrohan-binti-yaakob107495222 fail-meja-pk-hem-by-shahrohan-binti-yaakob
107495222 fail-meja-pk-hem-by-shahrohan-binti-yaakobSyidah Pgsr daud
1.6K vistas30 diapositivas

La actualidad más candente(20)

SPK Bil. 8/2012: Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantuan Perseko... por Fadzliaton Zainudin
SPK Bil. 8/2012: Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantuan Perseko...SPK Bil. 8/2012: Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantuan Perseko...
SPK Bil. 8/2012: Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantuan Perseko...
Fadzliaton Zainudin125K vistas
woskhop PKM UNTAD UMUM (Setyawati Yani).pdf por SitiRahmiOktavia
woskhop PKM UNTAD UMUM (Setyawati Yani).pdfwoskhop PKM UNTAD UMUM (Setyawati Yani).pdf
woskhop PKM UNTAD UMUM (Setyawati Yani).pdf
SitiRahmiOktavia170 vistas
PINTAS TS25 SETELAH DIMURNIKAN-SK TROLAK SELATAN.docx por NORZALINABINTIMOHDYU
PINTAS TS25 SETELAH DIMURNIKAN-SK TROLAK SELATAN.docxPINTAS TS25 SETELAH DIMURNIKAN-SK TROLAK SELATAN.docx
PINTAS TS25 SETELAH DIMURNIKAN-SK TROLAK SELATAN.docx
NORZALINABINTIMOHDYU1.8K vistas
EVIDENS PELAKSANAAN SKPMg2 - STANDARD 1 hingga 4.pptx por amieryusof2
EVIDENS PELAKSANAAN SKPMg2 - STANDARD 1 hingga 4.pptxEVIDENS PELAKSANAAN SKPMg2 - STANDARD 1 hingga 4.pptx
EVIDENS PELAKSANAAN SKPMg2 - STANDARD 1 hingga 4.pptx
amieryusof2340 vistas
PENGURUSAN PANITIA BERKESAN 2022.pptx por OHYILINGMoe
PENGURUSAN PANITIA BERKESAN 2022.pptxPENGURUSAN PANITIA BERKESAN 2022.pptx
PENGURUSAN PANITIA BERKESAN 2022.pptx
OHYILINGMoe1.5K vistas
107495222 fail-meja-pk-hem-by-shahrohan-binti-yaakob por Syidah Pgsr daud
107495222 fail-meja-pk-hem-by-shahrohan-binti-yaakob107495222 fail-meja-pk-hem-by-shahrohan-binti-yaakob
107495222 fail-meja-pk-hem-by-shahrohan-binti-yaakob
Syidah Pgsr daud1.6K vistas
02.1 kandungan dan pengiraan skor skp mg2 por jasmi jaafar
02.1 kandungan dan pengiraan skor skp mg202.1 kandungan dan pengiraan skor skp mg2
02.1 kandungan dan pengiraan skor skp mg2
jasmi jaafar17K vistas
STANDARD 1 - KEPIMPINAN (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2) - ... por Mohd Suhaimin Isnen
STANDARD 1 - KEPIMPINAN (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2) - ...STANDARD 1 - KEPIMPINAN (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2) - ...
STANDARD 1 - KEPIMPINAN (Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2) - ...
Mohd Suhaimin Isnen17.6K vistas
Manual pbppp por Nor AB
Manual pbpppManual pbppp
Manual pbppp
Nor AB13.3K vistas
P elaporan pi kebm por Noor Hayati
P elaporan pi kebmP elaporan pi kebm
P elaporan pi kebm
Noor Hayati4K vistas
MINIT MESYUARAT KURIKULUM BIL.1 2022skrp.docx por Noor Ismail
MINIT MESYUARAT KURIKULUM BIL.1 2022skrp.docxMINIT MESYUARAT KURIKULUM BIL.1 2022skrp.docx
MINIT MESYUARAT KURIKULUM BIL.1 2022skrp.docx
Noor Ismail2K vistas
Kertas Kerja Projek Keceriaan Bilik SPBT por Stephanie Unsil
Kertas Kerja Projek Keceriaan Bilik SPBTKertas Kerja Projek Keceriaan Bilik SPBT
Kertas Kerja Projek Keceriaan Bilik SPBT
Stephanie Unsil1.7K vistas
Aturcara majlis persaraan puan hajjah zabidah binti mohamad por KHAIRULKHBDG
Aturcara majlis persaraan puan hajjah zabidah binti mohamadAturcara majlis persaraan puan hajjah zabidah binti mohamad
Aturcara majlis persaraan puan hajjah zabidah binti mohamad
KHAIRULKHBDG5.8K vistas
Program intervensi panitia matematik sk kuala matu por Eja Jaafar
Program intervensi panitia matematik sk kuala matuProgram intervensi panitia matematik sk kuala matu
Program intervensi panitia matematik sk kuala matu
Eja Jaafar27.8K vistas

Similar a M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1]

Guru Akademik Biasa Sek Men MYPORTFOLIO.docx por
Guru Akademik Biasa Sek Men MYPORTFOLIO.docxGuru Akademik Biasa Sek Men MYPORTFOLIO.docx
Guru Akademik Biasa Sek Men MYPORTFOLIO.docxAhmadTermiziBaharum1
11.2K vistas32 diapositivas
MYPORTFOLIO-GPK-Pend-Khas1.docx por
MYPORTFOLIO-GPK-Pend-Khas1.docxMYPORTFOLIO-GPK-Pend-Khas1.docx
MYPORTFOLIO-GPK-Pend-Khas1.docxzam hassim
54 vistas125 diapositivas
My portfolio arfandi por
My portfolio arfandiMy portfolio arfandi
My portfolio arfandiNorlisa Ndilies
1.2K vistas29 diapositivas
MYPORTFOLIO-PK1 (1).docx por
MYPORTFOLIO-PK1 (1).docxMYPORTFOLIO-PK1 (1).docx
MYPORTFOLIO-PK1 (1).docxMohdFathiAbu
42 vistas101 diapositivas
MYPORTFOLIO GAB.docx por
MYPORTFOLIO GAB.docxMYPORTFOLIO GAB.docx
MYPORTFOLIO GAB.docxNURULAQMABINTIYATAUM
6 vistas34 diapositivas
Pengurusan Panitia Berkesan por
Pengurusan Panitia Berkesan Pengurusan Panitia Berkesan
Pengurusan Panitia Berkesan Karsodikromo Yatiman
2.7K vistas85 diapositivas

Similar a M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1](20)

MYPORTFOLIO-GPK-Pend-Khas1.docx por zam hassim
MYPORTFOLIO-GPK-Pend-Khas1.docxMYPORTFOLIO-GPK-Pend-Khas1.docx
MYPORTFOLIO-GPK-Pend-Khas1.docx
zam hassim54 vistas
MYPORTFOLIO-PK1 (1).docx por MohdFathiAbu
MYPORTFOLIO-PK1 (1).docxMYPORTFOLIO-PK1 (1).docx
MYPORTFOLIO-PK1 (1).docx
MohdFathiAbu42 vistas
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx por DelloAidil
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxMYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
DelloAidil6 vistas
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx por NurSitiZahara
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docxMYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
MYPORTFOLIO GAB Rendah.docx
NurSitiZahara17 vistas
MYPORTFOLIO GAB UMUM.docx por El Dina
MYPORTFOLIO GAB UMUM.docxMYPORTFOLIO GAB UMUM.docx
MYPORTFOLIO GAB UMUM.docx
El Dina55 vistas
MYPORTFOLIO GURU AKADEMIK BIASA.docx por NarBielBelikov
MYPORTFOLIO GURU AKADEMIK BIASA.docxMYPORTFOLIO GURU AKADEMIK BIASA.docx
MYPORTFOLIO GURU AKADEMIK BIASA.docx
NarBielBelikov57 vistas
3. my portfolio gab sk pekan telupid 2018 por arashidah74
3. my portfolio gab sk pekan telupid 20183. my portfolio gab sk pekan telupid 2018
3. my portfolio gab sk pekan telupid 2018
arashidah74697 vistas
NOTA SERAH TUGAS ROHANA SK SEMENTA.docx por jamil puteh
NOTA SERAH TUGAS ROHANA SK SEMENTA.docxNOTA SERAH TUGAS ROHANA SK SEMENTA.docx
NOTA SERAH TUGAS ROHANA SK SEMENTA.docx
jamil puteh2.3K vistas
2. jd pengetua por TanKaKeong
2. jd pengetua2. jd pengetua
2. jd pengetua
TanKaKeong175 vistas
MYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docx por ZuraidaAriff
MYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docxMYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docx
MYPORTFOLIO GAB ZURAIDA.docx
ZuraidaAriff13 vistas

M yportfolio pen_kanan_pentadbiran_(pkp)-yg_dah_edit_2018[1]

 • 1. BAHAGIAN : SEKOLAH KEBANGSAAN SEERI TANJUNG ALAMAT : 31250, TG. RAMBUTAN PERAK NO. TELEFON : 017-5123337 NO. FAKS. : TIADA LAMAN SESAWANG : TIADA 1 myPortfolio PENOLONG KANAN PENTADBIRAN SK SERI TANJUNG
 • 2. Nama : ADZUAN REZZA BIN DAK Gelaran Jawatan : GURU KANAN PENTADBIRAN Gred Hakiki Jawatan : DG41 Tarikh Penempatan : 01.01.2009 Nama : AZMAN BIN TAHIR Gelaran Jawatan : GURU BESAR Gred Jawatan : DG34(KUP) Tarikh : 21 November 2018 2 MAKLUMAT PEGAWAI DILULUSKAN OLEH
 • 3. BIL. TARIKH TAJUK TANDATANGAN PENYELIA 1. 30 Oktober 2018 Penyediaan MyPortfolio AZMAN BIN TAHIR 3 JADUAL PENGEMASKINIAN
 • 4. PERKARA MUKA SURAT Carta Organisasi Carta Fungsi Aktiviti-aktiviti bagi Fungsi Deskripsi Tugas Proses Kerja, Carta Alir dan Senarai Semak Senarai Undang-undang, Peraturan dan Punca Kuasa Senarai Borang Senarai Jawatankuasa yang Dianggotai 4 KANDUNGAN
 • 5. 1.1 CARTA ORGANISASI SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TANJUNG 5 1. CARTA ORGANISASI PPD JPN PPD JPN GURU BESAR PK PENTADBIRAN & KURIKULUM PK HAL EHWAL MURID PK KOKURIKULUM GURU DATA GURU BIMBINGAN
 • 6. 1.2 CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN SK SERI TANJUNG 6 GURU BESAR PK PENTADBIRAN & KURIKULUM PK HAL EHWAL MURID PK KOKURIKULUM PK PETANG PK PENDIDIKAN KHAS
 • 7. 7 3. CARTA FUNGSI PENOLONG KANAN PENTADBIRAN Bertanggungjawab dalam peningkatan kurikulum serta memastikan pelaksanaan selaras dengan dasar KPM Bertanggungjawab dalam hal-hal pengurusan, pentadbiran, sumber manusia dan kewangan sekolah. Mewujudkan hubungan dua hala dengan komuniti dan agensi-sgensi luar Mengajar mengikut pekeliling berkuatkuasa PENGURUSAN Pengurusan Organisasi Pengurusan Kewangan Pengurusan Pentadbiran Pejabat Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal Sekolah Pengurusan Pembangunan Sumber Manusia Pengurusan Perhubungan Luar PENGOPERASIAN Pengurusan Kurikulum
 • 8. PENOLONG KANAN PENTADBIRAN PENGURUSAN ORGANISASI a. Membantu merancang dan melaksanakan pengurusan strategik, pengurusan pengumpulan dan penganalisisan data, pengurusan mesyuarat, pengurusan aduan, pengurusan perhubungan pelanggan, pengurusan program dan pengurusan dokumen dan rekod kerajaan b. Membantu merancang dan menyelaras pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah c. Membantu merancang dan melaksanakan hal ehwal pentadbiran pejabat merangkumi pengurusan aset dan perolehan d. Membantu merancang dan memantau urusan persekitaran dan kemudahan fizikal e. Membantu merancang dan melaksanakan pembangunan sumber manusia meliputi latihan personel dan penilaian prestasi bagi guru f. Membantu merancang dan melaksanakan program lawatan dan hubungan dengan pihak luar PENGURUSAN KURIKULUM a. Membantu merancang dan menyelaras pelaksanaan PdPc b. Membantu merancang dan melaksanakan program panitia bagi meningkatkan tahap profesionalisme guru dan pencapaian murid c. Membantu merancang dan menyelaraskan jadual waktu PdP bagi kelas dan guru supaya PdP dilaksanakan dengan terancang dan berkesan d. Membantu merancang dan menyelaras pelaksanaan pencerapan dan tindakan susulan bagi peningkatan kualiti guru e. Membantu merancang dan mengesahkan semakan hasil kerja murid f. Membantu merancang dan mengelola pengurusan pusat sumber sekolah g. Melaksanakan PdP mengikut pekeliling berkuatkuasa 8 4. AKTIVITI-AKTIVITI BAGI FUNGSI
 • 9. MAKLUMAT UMUM GELARAN JAWATAN Penolong Kanan Pentadbiran KETUA PERKHIDMATAN Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia RINGKASAN GELARAN JAWATAN PK (P) KEDUDUKAN DI WARAN PERJAWATAN Rujuk waran B63 GRED JAWATAN DG41/DG32 BIDANG UTAMA Pendidikan GRED JD DG44(kup) SUB-BIDANG 1. Pengurusan 2. Pengoperasian STATUS JAWATAN Tetap DISEDIAKAN OLEH Adzuan Rezza Bin Dak Guru Kanan Pentadbiran HIRARKI 1 (BAHAGIAN) SK Seri Tanjung DISEMAK OLEH Azman Bin Tahir Guru Besar HIRARKI 2 (CAWANGAN/ SEKTOR/UNIT) DILULUSKAN OLEH Azman Bin Tahir Guru Besar SKIM PERKHIDMATAN Pegawai Perkhidmatan Pendidikan TARIKH DOKUMEN 21 November 2018 TUJUAN PEWUJUDAN JAWATAN Membantu merancang dan mengelola pengurusan organisasi dan pengurusan kurikulum, bagi memastikan peningkatan kualiti sekolah serta pencapaian akademik murid. AKAUNTABILITI TUGAS UTAMA 9 5. DESKRIPSI TUGAS
 • 10. Merancang, merangka dan menetapkan program/ aktiviti pengurusan sekolah yang komprehensif bagi memastikan kualiti sekolah meningkat secara konsisten. 1. Membantu merancang dan melaksanakan pengurusan strategik, pengurusan pengumpulan dan penganalisisan data, pengurusan mesyuarat, pengurusan aduan, pengurusan perhubungan pelanggan, pengurusan program dan pengurusan dokumen dan rekod kerajaan 2. Membantu merancang dan menyelaras pelaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah 3. Membantu merancang dan melaksanakan hal ehwal pentadbiran pejabat merangkumi pengurusan aset dan perolehan 4. Membantu merancang dan memantau urusan persekitaran dan kemudahan fizikal 5. Membantu merancang dan melaksanakan pembangunan sumber manusia meliputi latihan personel dan penilaian prestasi bagi guru 6. Membantu merancang dan melaksanakan program lawatan dan hubungan dengan pihak luar Merancang dan mentadbir pelaksanaan kurikulum kepada guru bagi memastikan murid menerima pembelajaran berdasarkan dasar kurikulum kebangsaan 1. Membantu merancang dan menyelaras pelaksanaan PdPc 2. Membantu merancang dan melaksanakan program panitia bagi meningkatkan tahap profesionalisme guru dan pencapaian murid 3. Membantu merancang dan menyelaraskan jadual waktu PdPc bagi kelas dan guru supaya PdPc dilaksanakan dengan terancang dan berkesan 4. Membantu merancang dan menyelaras pelaksanaan pencerapan dan tindakan susulan bagi peningkatan kualiti guru 5. Membantu merancang dan mengesahkan semakan hasil kerja murid 6. Membantu merancang dan mengelola pengurusan pusat sumber sekolah 7. Melaksanakan PdPc mengikut pekeliling berkuatkuasa DIMENSI 10
 • 11. 5. PROSES KERJA • Kategori Sekolah : Bandar • Gred Sekolah: A • Bilangan Sesi Persekolahan: 1 • Bilangan Penolong Kanan: 3 orang • Bilangan Guru : 62 orang • Bilangan AKP: 6orang • Bilangan Murid: 780 orang • Bilangan Kelas: 30 • Kelas PPKI: TIADA KELAYAKAN AKADEMIK/IKHTISAS • Ijazah Sarjana Muda Kepujian yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan • Sijil Perguruan / Diploma Pendidikan ATAU • Ijazah Sarjana Muda Pendidikan yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; KOMPETENSI • Kemahiran kepimpinan • Kemahiran merancang dan menganalisis • Kemahiran membuat keputusan • Kemahiran menyelia PENGALAMAN • Berkhidmat dalam pendidikan sekurang-kurangnya 8 tahun • Berada dalam gred 41 sekurang-kurangnya 3 tahun • Berada dalam gred 44 sekurang-kurangnya 3 tahun 11
 • 12. 6.CARTA ALIR Aktiviti 1: Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi 1.1.1 Pengurusan Strategik BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. Pengetua/ Guru Besar Menubuhkan Jawatan Kuasa Perancangan Strategik Penolong Kanan PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM BILANGAN 2 TAHUN 2005 Garis Panduan Bagi Mewujudkan Petunjuk- Petunjuk Prestasi Utama Atau Key Performance Indicators (KPI) dan Melaksanakan Pengukuran Prestasi di Agensi Kerajaan 2. Pengetua/ Guru Besar Mengenal pasti isu strategik sekolah Penolong Kanan 3. Pengetua/ Guru Besar Menetapkan matlamat sekolah Penolong Kanan 4. Jawatankuasa Analisis persekitaran (SWOT) Pengetua/ Guru Besar/ Penolong Kanan/ Guru Akademik Biasa 5. Jawatankuasa Penyediaan Perancangan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Pengetua/ Guru Besar/ Penolong Kanan 6. Pengetua/ Guru Besar Kelulusan Perancangan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Penolong Kanan 7. Guru Kanan/ Guru Akademik Biasa/ Pegawai Meja Pelaksanaan Pelan Operasi Pengetua/ Penolong Kanan/ Anggota Kumpulan Pelaksana 8. Pengetua/ Guru Besar Melaksanakan kajian semula dan menambah baik Penolong Kanan/ Jawatan kuasa 9. Jawatankuasa Mendokumentasikan Perancangan Strategik. Pengetua/ Guru Besar/ Penolong Kanan Aktiviti 1: Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi 1.1.1 Pengurusan Strategik 12
 • 13. 7. SENARAI SEMAK Aktiviti 1: Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi 1.1.1 Pengurusan Strategik 13 PGB PGB PGB Jawatan kuasa Jawatan kuasa PGB GK/ GAB/ PM PGB JK TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA TEMPOH MASA MULA Lulus Tidak lulus Penambahbaikan TAMAT Menubuhkan Jawatan Kuasa Perancangan Strategik Mengenal pasti isu strategik sekolah Menetapkan matlamat sekolah Analisis persekitaran (SWOT) Penyediaan Perancangan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Kelulusan Perancangan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Pelaksanaan Pelan Operasi Melaksanakan kajian semula dan menambah baik Mendokumentasikan Perancangan Strategik. 60 minit 180 minit 180 minit 1170 minit 1560 minit 120 minit 1170 minit 1170 minit 60 minit
 • 14. BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 1. Mengeluarkan surat pelantikan Jawatan kuasa Mengenal pasti guru yang akan menguruskan perancangan strategik • 2. Mengenal pasti isu strategik sekolahSurat arahan • Pengumpulan data dan laporan • Bengkel 3. Menetapkan matlamat sekolah • Surat arahan • Bengkel 4. Analisis persekitaran (SWOT) • Faktor membantu pencapaian objektif • Faktor menjejas pencapaian objektif 5. Menyediakan Perancangan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi • Semakan Perancangan Strategik sedia ada • Pelan Taktikal yang diterjemah dari Perancangan Strategik • Operasi lengkap dari setiap Pelan Taktikal yang merangkumi 5W1H) 6. Semakan dan kelulusan Perancangan Strategik, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi • Rekod dan dokumen 7. Taklimat pelaksananaan Pelan Taktikal dan Pelan Operasi kepada semua guru dan Anggota Kumpulan Sokongan • Taklimat/ Bengkel/ Arahan • Menubuhkan jawatan kuasa untuk setiap operasi 8. Pelaksanaan Pelan Operasi • Kertas kerja/ Kertas konsep/ Brosur/ Risalah • Laporan/ Dokumentasi 9. Kajian Semula/ Penambahbaikan • Surat arahan • Data/ Laporan/ Penilaian prestasi • Keputusan penambahbaikan 10. Rekod dan dokumentasi 5. PROSES KERJA Aktiviti 1: Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi 1.1.3Pengurusan Mesyuarat 14
 • 15. BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 10. PGB Menentu dan mengeluarkan surat panggilan mesyuarat kepada ahli mesyuarat. GPK/ GAB • PEKELILING TRANSFORMASI PENTADBIRAN AWAM BIL. 2 TAHUN 2018 MyMESYUARAT - EKOSISTEM PENGURUSAN MESYUARAT ERA DIGITAL • AKTA ARKIB NEGARA 11. PGB Pelaksanaan mesyuarat berdasarkan agenda yang ditetapkan GPK/ PK Petang/ GAB 12. GAB Mencatat minit mesyuarat. PGB 13. GAB Menyediakan minit mesyuarat. PGB 14. GAB Mengedarkan minit mesyuarat dan borang maklum balas dalam tempoh 7 hari bekerja. GAB 15. PGB Mengambil tindakan hasil keputusan mesyuarat yang telah dipersetujui. GPK/ PK Petang/ GAB 16. GAB Mengumpul dan menyatukan dapatan maklum balas. GPK/ PK Petang/ 17. GAB Rekod dan dokumentasi PGB Aktiviti 1.1.3 : Pengurusan Mesyuarat 15 6.CARTA ALIR
 • 16. TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR PROSES KERJA TEMPOH PGB Edar surat panggilan 240 minit PGB Laksana mesyuarat 360 minit GAB Catatan minit mesyuarat. 360 minit GAB Sedia minit mesyuarat. 780 minit PGB Edaran minit dan maklum balas mesyuarat 120 minit GAB Kumpul dan satukan maklum balas 390 minit GAB Mengemaskini Rekod dan Fail. 60 minit 16 MULA TAMAT
 • 17. Aktiviti 1.1.3: Pengurusan Mesyuarat 17 7.SENARAI SEMAK
 • 18. 5. PROSES KERJA Aktiviti 1: Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi 18 BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN 1. Pengedaran Surat panggilan mesyuarat kepada ahli mesyuarat. • Agenda, tarikh, masa dan tempat mesyuarat • Menentukan kertas kerja/ isu/ program/ laporan (sekiranya ada) 2. Pelaksanaan mesyuarat berdasarkan agenda yang ditetapkan • Rekod kehadiran • Perkara-perkara yang dibincangkan • Keputusan-keputusan yang dibuat • Tindakan-tindakan susulan yang perlu diambil 3. Mencatat minit mesyuarat. • Catatan minit • Keputusan mesyuarat 4. Menyediakan minit mesyuarat. • Draf • Semakan 5. Mengedarkan minit mesyuarat dan Borang Maklum balas dalam tempoh 7 hari bekerja. • Rekod penghantaran 6. Mengambil tindakan hasil keputusan mesyuarat yang telah dipersetujui. • Rekod tindakan 7. Mengumpul dan menyatukan dapatan maklum balas. 8. Mengemaskini Rekod dan Fail.
 • 19. Aktiviti 1.1.6 Pengurusan Program BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. PGB Arahan pelaksanaan program PK / PK Petang 2. PK / PK Petang A. PERANCANGAN Menyediakan kertas kerja/ pelan tindakan yang mempunyai keperluan minimum seperti berikut : a) Tajuk, b) Tarikh, Masa, Tempat c) Kumpulan Sasaran d) Objektif e) KPI (Indikator Output dan Outcome) f) Implikasi Kewangan (Bajet) g) Jawatankuasa Program h) Strategi Pelaksanaan / Jadual / Pengisian Program GKMP / GAB 3. PK / PK Petang Menentukan kaedah pemantauan berdasarkan salah satu dari kaedah berikut : a) Pelaporan Jawatan kuasa Instrumen b) Pengumpulan Data c) Soal selidik d) Temu bual e) Semakan dokumen GKMP / GAB 4. PGB Mendapatkan kelulusan daripada PGB PK / PK Petang 5. PK / PK Petang Melaksanakan mesyuarat / perbincangan jawatan kuasa GAB / AKP 6. GAB B. PELAKSANAAN Melaksanakan program seperti yang telah dirancang GKMP / GAB / AKP 7. PK / PK Petang C. PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN Melaksanakan pemantauan dan pengukuran a) Pelaksanaan program b) Pencapaian KPI GKMP / GAB / AKP 8. GKMP / GAB Menyediakan laporan program setelah program selesai. PK / PK Petang 9. PGB D. KEBERKESANAN Kajian semula; PK / PK Petang / GKMP / GAB 19
 • 20. 6. CARTA ALIR BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA Menjalankan mesyuarat post mortem untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan pelaksanaan program. 10. PK / PK Petang Membuat tindakan susulan berdasarkan keputusan mesyuarat post mortem. GAB 11. GAB Penilaian prestasi; Melaksanakan penilaian prestasi ke atas kumpulan sasar untuk melihat keberkesanan pelaksanaan program. PK / PK Petang / GKMP 12. PK / PK Petang Membentangkan laporan penilaian prestasi dalam mesyuarat. GKMP / GAB 13. GKMP / GAB Membuat penambahbaikan berdasarkan keputusan mesyuarat. PK / PK Petang 14. Pegawai Meja Merekod dan mendokumentasi. PGB/GPK Aktiviti 1.1.6 : Pengurusan Program 20
 • 21. Tanggungjawab Proses Kerja Pegawai Meja Pegawai Meja Pegawai Meja Pegawai Meja Mendapatkan kelulusan Menyediakan kertas kerja Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program Melaksanakan program Tindakan pembetulan Merekod dan mendokumentasi Kajian semula Tiada isu 90 minit 7. SENARAI SEMAK Ada isu Penambahbaikan Tidak lulus Lulus Kajian impak Membentang laporan dalam mesyuarat Melaksanakan tindakan penambahbaikan 60 minit 60 minit 60 hari 2 hari 60 minit 1170 minit 1440 minit 20 minit Tempoh masa 60 minit Pegawai Meja Pegawai Meja Pegawai Meja Pegawai Meja Pegawai Meja 1440 minit Aktiviti 1:PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ORGANISASI Aktiviti 1.1.6 Pengurusan Program 21 Mula Tamat
 • 22. 5. PROSES KERJA BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 1. Menyediakan kertas kerja 2. Mendapatkan kelulusan 3 Melaksanakan program 4. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan program 5. Kajian semula 6. Kajian impak 7. Membentang laporan dalam mesyuarat 7. Melaksanakan tindakan penambahbaikan 8. Merekod dan mendokumentasi Aktiviti 1: Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi 22
 • 23. 6.CARTA ALIR Aktiviti 1.3: Mengurus Kewangan Sekolah BIL TANGGUN G JAWAB PROSES KERJA PEGAWA I LAIN YANG ADA HUBUNG AN/ DIRUJUK UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. PGB Melantik Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) PPD A. Perintah Am B. Akta Acara Kewangan C. Arahan Perbendaharaa n D. Surat-surat Pekeliling berkaitan 2. PKP Menyedia agihan tugas dan tugas JK dan carta organisasi. PGB 3. PK Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan PGB 4. PGB Mengesahkan anggaran perbelanjaan tahunan PPD 5. PGB Melaksanakan Mesyuarat JPKA sekurang-kurang 4 kali setahun PPD 6. PGB Pengagihan waran peruntukan PPD 7. PK, GKMP, KP Menerima waran peruntukan dan membuat perancangan perbelanjaan melalui mesyuarat PGB 8. PK , GKMP, KP Membuat pembelian berdasarkan keputusan mesyuarat PGB 9. PK Mengawal dan menyemak pemberian per kapita (PCG), gaji guru dan staf sokongan, rekod akaun, laporan penyata kewangan dan punca-punca kewangan SUWA dan Kerajaan PGB 10. PK, GKMP ,KP Menyedia dan membentang laporan prestasi kewangan dalam mesyuarat JPKA PGB 11. GPK, GKMP ,KP Tindakan susulan jika perlu PGB 12. PT Merekod dokumen ke dalam fail PGB 23
 • 24. 7. SENARAI SEMAK Aktiviti 1.3 : Mengurus Kewangan Sekolah 24 TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA TEMPOH MASA PGB Melantik JPKA 60 minit PKP Agihan tugas 60 minit PK Tentukan perbelanjaan 390 minit PGB Mengesahkan perbelanjaan PGB Laksana Mesyuarat JPKA 180 minit PGB Agih waran 60 minit PK, GKMP, KP Terima waran dan buat perancangan PK, GKMP, KP Buat pembelian PK Kawal dan semak kewangan PK, GKMP ,KP Bentang prestasi kewangan 180 minit PK, GKMP ,KP Tindakan susulan jika perlu PT Merekod dokumen ke dalam fail TAMAT MULA TIDAK YA Buat susulan
 • 25. 5. PROSES KERJA Aktiviti 1.3: Mengurus Kewangan Sekolah BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 1 Melantik JPKA 2 Menyedia agihan tugas dan tugas JK dan carta organisasi. 3 Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan 4 Mengesahkan anggaran perbelanjaan tahunan 5 Melaksanakan Mesyuarat JPKA sekurang-kurang 4 kali setahun 6 Pengagihan waran peruntukan 7 Menerima waran peruntukan dan membuat perancangan perbelanjaan melalui mesyuarat 8 Membuat pembelian berdasarkan keputusan mesyuarat 9 Mengawal dan menyemak pemberian per kapita (PCG), gaji guru dan staf sokongan, rekod akaun, laporan penyata kewangan dan punca-punca kewangan SUWA dan Kerajaan 10 Menyedia dan membentang laporan prestasi kewangan dalam mesyuarat JPKA 11 Tindakan susulan jika perlu 12 Merekod dokumen ke dalam fail Aktiviti 1.6.2: Penilaian Prestasi 25
 • 26. BIL. TANGGUN G JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGA N/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURA N DAN PUNCA KUASA 1. Pengetua/ Guru Besar SEBELUM : Menerima Surat Arahan Pelaksanaan PBPPP daripada KSU/ KPM Urus Setia Fail Am 435 • Daftar TERHAD 2. Pengetua/ Guru Besar Mengarahkan pendaftaran Fail Pengurusan PBPPP 3. Pengetua/ Guru Besar Melantik Jawatankuasa PBPPP organisasi. 4. GPK 1/SU Memastikan lantikan Jawatankuasa PBPPP didaftarkan dalam sistem e- Prestasi Melalui Sistem e- Prestasi 5. GPK 1/SU Menghantar pelantikan Jawatankuasa PBPPP organisasi untuk pengesahan oleh organsasi yang menyelia Melalui Sistem e- Prestasi 6. GPK 1/SU Memastikan Jawatankuasa PBPPP disahkan oleh organisasi yang menyelia Melalui Sistem e- Prestasi 7. GPK/SU Mencetak senarai nama Jawatankuasa PBPPP organisasi. 8. Pengetua /Guru Besar / Urus Setia Mengesah dan mengedarkan senarai Jawatankuasa kepada AJK PBPPP 9. Pengetua / Guru Besar/ JK PBPPP Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa PBPPP organisasi 10. JK PBPPP KEMASKINI MAKLUMAT PPP DAN PENETAPAN PEGAWAI PENILAI (PP) Memastikan maklumat PPP dikemaskini sebelum penetapan/ pertukaran PP Sekolah (eOperasi) • Bahagian/ JPN/ PPD (ePrestasi) 11 11. JK PBPPP Membuat penetapan PP bagi setiap PYD 26
 • 27. 12 PGB / Setiausaha Memastikan penetapan dan pelantikan PP1 dan PP2 didaftarkan Melalui Sistem e- Prestasi 13. PGB / Setiausaha Memastikan pelantikan PP1 dan PP2 disahkan oleh organisasi yang menyelia Melalui Sistem e- Prestasi 14. JK PBPPP Mencetak, mengesah dan mengedarkan senarai PP Melalui Sistem e- Prestasi 15. JK PBPPP Memaklumkan kepada PYD pelantikan PP yang akan menilai 16. JK PBPPP Senarai PP dan PYD diedarkan 17. JK PBPPP TAKLIMAT/ MAKLUMAN PELAKSANAAN PBPPP PERINGKAT ORGANISASI Melaksanakan Taklimat/ Pemakluman PBPPP kepada semua warga baru organisasi. 18. Urus Setia Merekodkan kehadiran peserta Taklimat/ Pemakluman PBPPP 19. JK PBPPP SEMASA PENILAIAN : MEMANTAU Memantau pelaksanaan PBPPP di organisasi 20. JK PBPPP Mengemas kini status PYD yang tak dinilai Melalui sistem e- Prestasi 21. JK PBPPP Memantau pelaksanaan Penilaian Pertama dan Akhir. Melalui sistem e- Prestasi (Laporan Penilaian) • Mengikut takwim yang telah ditetapkan 22. JK PBPPP & PP Menyerahkan Salinan Rekod Borang Skor PP kepada PYD 27
 • 28. 6. CARTA ALIR 23. JK PBPPP & PP Menyerahkan Salinan Borang Keberhasilan PP kepada PYD 24. JK PBPPP Memantau pelaksanaan penilaian guru baharu Melalui sistem e- Prestasi 25. JK PBPPP SEMASA PENILAIAN : PERTUKARAN Mengemaskini sebarang maklumat pertukaran gred / tempat bertugas / jawatan / PP yang telah bertukar (jika ada) Diminitkan dalam mesyuarat JK dan difailkan • Melalui sistem e- Prestasi dicetak dan difailkan 26. JK PBPPP SELEPAS PENILAIAN : Menyemak senarai PYD yang perlu dibuat pelarasan markah (jika ada). • Melalui sistem e- Prestasi • Jika YA, sila selesaikan perkara 27, 28,29 27. JK PBPPP Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa PBPPP bagi pelarasan markah akhir PYD yang terlibat. 28. Pengetua / Guru Besar Memasukkan markah akhir PYD yang diselaraskan. Melalui sistem e- Prestasi 29. Pengetua / Guru Besar Menghantar markah akhir PYD yang diselaraskan Melalui sistem e- Prestasi Aktiviti 1.6.2: Penilaian Prestasi TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR PROSES KERJA TEMPOH 28
 • 29. PGB Menerima Surat Arahan Pelaksanaan PBPPP 45 MINIT PGB Mengarahkan pendaftaran Fail Pengurusan PBPPP 60 MINIT PGB Melantik Jawatankuasa PBPPP 120 MINIT GPK 1/SU Memastikan lantikan Jawatankuasa PBPPP didaftarkan dalam sistem e-Prestasi 390 MINIT GPK 1/SU Menghantar pelantikan Jawatankuasa PBPPP organisasi untuk pengesahan oleh organsasi yang menyelia 390 MINIT GPK 1/ SU Memastikan Jawatankuasa PBPPP disahkan 120 MINIT GPK1/ SU Mencetak senarai nama Jawatankuasa PBPPP PGB Mengesah dan mengedarkan senarai Jawatankuasa kepada AJK PBPPP PGB/ JK PBPPP Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa PBPPP JK PBPPP Memastikan maklumat PPP dikemaskini sebelum penetapan/ pertukaran PP JK PBPPP Membuat penetapan PP bagi setiap PYD PGB/ SU Memastikan penetapan dan pelantikan PP1 dan PP2 didaftarkan PGB/ SU Memastikan pelantikan PP1 dan PP2 disahkan JK PBPPP Mencetak, mengesah dan mengedarkan senarai PP JK PBPPP Memaklumkan kepada PYD pelantikan PP yang akan menilai JK PBPPP Senarai PP dan PYD diedarkan 60 MINIT 29 MULA
 • 30. 7. SENARAI SEMAK JK PBPPP Melaksanakan Taklimat/ Pemakluman PBPPP kepada semua warga baru organisasi. 120 MINIT Urus Setia Merekodkan kehadiran peserta Taklimat/ Pemakluman PBPPP 390 MINIT JK PBPPP Memantau pelaksanaan PBPPP 390 MINIT JK PBPPP Mengemas kini status PYD yang tak dinilai 120 MINIT JK PBPPP Memantau pelaksanaan Penilaian Pertama dan Akhir. 21 JK PBPPP & PP Menyerahkan Salinan Rekod Borang Skor PP kepada PYD JK PBPPP & PP Menyerahkan Salinan Borang Keberhasilan PP kepada PYD JK PBPPP Memantau pelaksanaan penilaian guru baharu JK PBPPP Mengemaskini sebarang maklumat pertukaran gred / tempat bertugas / jawatan / PP yang telah bertukar (jika ada) JK PBPPP Menyemak senarai PYD yang perlu dibuat pelarasan markah (jika ada). JK PBPPP Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa PBPPP bagi pelarasan markah akhir PYD yang terlibat. PGB Memasukkan markah akhir PYD yang diselaraskan. PGB Menghantar markah akhir PYD yang diselaraskan Aktiviti 1.6.2: Penilaian Prestasi BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 30 Perlu Tak Perlu Tindak susul
 • 31. 1. SEBELUM : Menerima Surat Arahan Pelaksanaan PBPPP daripada KSU/ KPM 2. Mengarahkan pendaftaran Fail Pengurusan PBPPP 3. Melantik Jawatankuasa PBPPP organisasi. 4. Memastikan lantikan Jawatankuasa PBPPP didaftarkan dalam sistem e- Prestasi 5. Menghantar pelantikan Jawatankuasa PBPPP organisasi untuk pengesahan oleh organsasi yang menyelia 6. Memastikan Jawatankuasa PBPPP disahkan oleh organisasi yang menyelia 7. Mencetak Senarai nama Jawatankuasa PBPPP organisasi. 8. Mengesah dan mengedarkan senarai Jawatankuasa kepada AJK PBPPP 9. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa PBPPP organisasi 10. KEMASKINI MAKLUMAT PPP DAN PENETAPAN PEGAWAI PENILAI (PP) Memastikan maklumat PPP dikemaskini sebelum penetapan/ pertukaran PP 11. Membuat penetapan PP bagi setiap PYD 12 Memastikan penetapan dan pelantikan PP1 dan PP2 didaftarkan 13 Memastikan pelantikan PP1 dan PP2 disahkan oleh organisasi yang menyelia 14 Mencetak, mengesah dan mengedarkan senarai PP 15. Memaklumkan kepada PYD pelantikan PP yang akan menilai 16. Senarai PP dan PYD diedarkan 17. TAKLIMAT/ MAKLUMAN PELAKSANAAN PBPPP PERINGKAT ORGANISASI 31
 • 32. Melaksanakan Taklimat/ Pemakluman PBPPP kepada semua warga baru organisasi. 18. Merekodkan kehadiran peserta Taklimat/ Pemakluman PBPPP 19. SEMASA PENILAIAN : MEMANTAU Memantau pelaksanaan PBPPP di organisasi 20. Mengemas kini status PYD yang tak dinilai 21. Memantau pelaksanaan Penilaian Pertama dan Akhir. 22. Menyerahkan Salinan Rekod Borang Skor PP kepada PYD 23. Menyerahkan Salinan Borang Keberhasilan PP kepada PYD 24. Memantau pelaksanaan penilaian guru baharu 25. SEMASA PENILAIAN : PERTUKARAN Mengemaskini sebarang maklumat pertukaran gred / tempat bertugas / jawatan / PP yang telah bertukar (jika ada) 26. SELEPAS PENILAIAN : Menyemak senarai PYD yang perlu dibuat pelarasan markah (jika ada). 27. Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa PBPPP bagi pelarasan markah akhir PYD yang terlibat. 28. Memasukkan markah akhir PYD yang diselaraskan. 29. Menghantar markah akhir PYD yang diselaraskan 32
 • 33. 5. PROSES KERJA Aktiviti 1.7 : Mengurus jaringan dan hubungan luar 33
 • 34. BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. PGB Mengenal pasti agensi-agensi yang dapat berkerjasama dengan pihak sekolah PK/GKMP 2. PGB dan PK Mengadakan mesyuarat awal bersama agensi luar / PIBG untuk membincangkan program yang memberi impak kepada sekolah PIHAK LUAR 3. PGB Memberi arahan untuk melaksanakan program PK 4. PK Menerima arahan untuk melaksanakan program PGB 5. GAB Menyediakan kertas kerja bagi setiap program yang dirancang PK 6. PK Mendapatkan kelulusan kertas kerja daripada PGB PK/GKMP 7. GAB Melaksanakan aktiviti mengikut prosedur PK/GKMP 8. GAB Menyediakan laporan setiap aktiviti yang dilaksanakan PK/GKMP 9. PK Mengadakan mesyuarat post mortem bagi mengenal pasti keberkesanan aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan PGB 10. GAB Rekod dan dokumentasi PK/GKMP Aktiviti 1.7: Mengurus jaringan dan hubungan luar 34 6.CARTA ALIR
 • 35. Aktiviti 1.7: Mengurus jaringan dan hubungan luar 35 TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA M U L A TA MA T Y a Tindakan penamba hbaikan Mendapatkan kelulusan Post Mortem Mengenal pasti agensi Arahan melaksanakan tugas PGB dan PK TEMPOH MASA Tidak berkesan Laksana aktiviti Laporan Rekod dan dokumentasi Mesyuarat awal bersama agensi Menyediakan kertas kerja PGB dan PK PGB GAB PK GAB GAB 60 minit 120 minit 120 minit 120 minit GAB 120 minit 60 minit P/GB dan PK 7. SENARAI SEMAK
 • 36. 5. PROSES KERJA Aktiviti 2.1 : Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran 36 BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 1. Mengenal pasti agensi-agensi yang dapat berkerjasama dengan pihak sekolah 2. Mengadakan mesyuarat awal bersama agensi luar/PIBG untuk membincangkan program yang memberi impak kepada sekolah 3. Memberi arahan untuk melaksanakan program 4. Menerima arahan untuk melaksanakan program 5. Menyediakan kertas kerja bagi setiap program yang dirancang 6. Mendapatkan kelulusan kertas kerja daripada PGB 7. Melaksanakan aktiviti mengikut prosedur 8. Menyediakan laporan setiap aktiviti yang dilaksanakan 9. Mengadakan mesyuarat post mortem bagi mengenal pasti keberkesanan aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan 10. Rekod dan dokumentasi
 • 37. BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 8. GMP Sebelum P d P Menyediakan dokumen-dokumen yang perlu serta disahkan oleh Pentadbir Sekolah PGB 9. GMP Persediaan Mengajar atau Fail Rekod Persediaan Mengajar iaitu: a. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran b. Rancangan Pelajaran Tahunan c. Jadual Waktu Peribadi dan Jadual Waktu Kelas bagi Guru Kelas. d. Senarai Nama Murid e. ‘Headcount’ GPK 10. GMP Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (KSSR ) mengikut format penulisan berdasarkan sekurang- kurangnya: (Rujuk Panitia Mata Pelajaran) a. Tema/Tajuk b. Standard Kandungan c. Standard Pembelajaran d. Objektif e. Aktiviti f. EMK g. BBM h. Refleksi/Impak GPK 11. GMP Semasa P d P Memastikan suasana bilik darjah dalam keadaan kondusif. GPK 12. GMP Mencatat Buku Laporan Kehadiran dan Disiplin Murid. GPK Aktiviti 2.1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran 37 6. CARTA ALIR
 • 38. TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA TEMPOH GMP Menyediakan dokumen-dokumen yang perlu serta disahkan oleh Pentadbir Sekolah 150 MINIT GMP Persediaan Mengajar atau Fail Rekod Persediaan Mengajar 15 MINIT GMP Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (KSSR ) mengikut format penulisan 15 MINIT GMP Memastikan suasana bilik darjah dalam keadaan kondusif 3 MINIT GMP Merekodkan pengambilan dan pemulangan peralatan dan bahan yang diperlukan 3 MINIT GMP Melaksanakan P d P seperti yang telah dirancang dalam Buku Persediaan Mengajar (kecuali jika terdapat perkara yang tidak dapat dielakkan) GMP Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid 3 MINIT 38 Mula Mula
 • 39. 7.SENARAI SEMAK Aktiviti 2.1: Pengurusan Pengajaran dan Pembelajaran 39
 • 40. 40 BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 1. Sebelum P d P Menyediakan dokumen-dokumen yang perlu serta disahkan oleh Pentadbir Sekolah 2. Persediaan Mengajar atau Fail Rekod Persediaan Mengajar iaitu: a. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran b. Rancangan Pelajaran Tahunan c. Jadual Waktu Peribadi dan Jadual Waktu Kelas bagi Guru Kelas. d. Senarai Nama Murid e. ‘Headcount’ 3. Menyediakan Rancangan Pelajaran Harian (KSSR ) mengikut format penulisan berdasarkan sekurang- kurangnya: (Rujuk Panitia Mata Pelajaran) a. Tema/Tajuk b. Standard Kandungan c. Standard Pembelajaran d. Objektif e. Aktiviti f. EMK g. BBM h. Refleksi/Impak 4. Semasa P d P Memastikan suasana bilik darjah dalam keadaan kondusif. 5. Mencatat Buku Laporan Kehadiran dan Disiplin Murid. 6 Melaksanakan P d P seperti yang telah dirancang dalam Buku Persediaan Mengajar (kecuali jika terdapat perkara yang tidak dapat dielakkan) 7 Di dalam Bilik Makmal/Bilik Khas/PJPK: a. Merekodkan pengambilan peralatan dan bahan yang diperlukan untuk P d P sebelum kelas bermula (jika berkaitan) b. Merekodkan penggunaan PdP di bilik-bilk khas (jika berkaitan) d. Merekod pemulangan peralatan yang telah digunakan selepas tamat P d P 8 Selepas P d P Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid: a. Memeriksa hasil kerja murid. b. Memulangkan tugas murid yang telah diperiksa. c. Memastikan murid membuat pembetulan.
 • 41. Aktiviti 2.2 : Pengurusan Panitia 41 5.PROSES KERJA
 • 42. BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 11. PGB Melantik AJK Kurikulum dan Ketua Panitia bagi semua mata pelajaran. PK/KP 12. PK/KP Memastikan KP menerima salinan Surat Pekeliling berkaitan KP 13. PGB/PK/KP Mengendalikan Mesyuarat JKKS dan Panitia sekurang-kurangnya 4 kali setahun PK/KP 14. GKMP/KP Menjalankan mesyuarat Jawatankuasa panitia mata pelajaran sekurang-kurangnya 4 kali setahun. KP 15. GKMP/KP Memastikan dokumen berikut disediakan. a) Sukatan Pelajaran dan HSP/DS b) Rancangan Pelajaran Tahunan c) Anggaran perbelanjaan tahunan . KP 16. AJK Menjalankan aktiviti/program yang diputuskan di dalam mesyuarat dan menyediakan laporan pelaksanaan program. KP 17. KPT/PT Menerima, menyemak perolehan, merekod dalam buku stok atau inventori dengan kemaskini dari masa ke semasa. KP 18. KP Memastikan kategori dan Kandungan fail panitia berdasarkan dipatuhi PK 19. KP Pemantauan dan pelaporan PK 20. KP Rekod dan Dokumentasi. PK Aktiviti 2.2 : Pengurusan Panitia 42 6. CARTA ALIR
 • 43. TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR PROSES KERJA TEMPOH PGB Melantik AJK Kurikulum dan Ketua Panitia bagi semua mata pelajaran. 60 MINIT PK/KP Memastikan KP menerima salinan Surat Pekeliling berkaitan 60 MINIT PGB/PK/KP Mengendalikan Mesyuarat JKKS dan Panitia sekurang-kurangnya 4 kali setahun 2730 MINIT GKMP/KP Menjalankan mesyuarat Jawatankuasa panitia mata pelajaran sekurang-kurangnya 4 kali setahun. 2730 MINIT GKMP/KP Memastikan dokumen berikut disediakan. a) Sukatan Pelajaran dan HSP/DS b) Rancangan Pelajaran Tahunan c) Anggaran perbelanjaan tahunan 120 MINIT AJK Menjalankan aktiviti/program yang diputuskan di dalam mesyuarat dan menyediakan laporan pelaksanaan program. 1950 MINIT KPT/PT Menerima, menyemak perolehan, merekod dalam buku stok atau inventori dengan kemaskini dari masa ke semasa. 390 MINIT KP Memastikan kategori dan Kandungan fail panitia berdasarkan dipatuhi 60 MINIT KP Pemantauan dan pelaporan 280 MINIT KP Rekod dan Dokumentasi. 60 MINIT 43 MULA TAMAT
 • 44. Aktiviti 2.2 : Pengurusan Panitia 44 BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN 1. Melantik AJK Kurikulum dan Ketua Panitia bagi semua mata pelajaran. 2. Memastikan KP menerima salinan Surat Pekeliling berkaitan 3. Mengendalikan Mesyuarat JKKS dan Panitia sekurang- kurangnya 4 kali setahun 4. Menjalankan mesyuarat Jawatankuasa panitia mata pelajaran sekurang-kurangnya 4 kali setahun. 5. Memastikan dokumen berikut disediakan. a) Sukatan Pelajaran dan HSP/DS b) Rancangan Pelajaran Tahunan c) Anggaran perbelanjaan tahunan 6. Menjalankan aktiviti/program yang diputuskan di dalam mesyuarat dan menyediakan laporan pelaksanaan program. 7. Menerima, menyemak perolehan, merekod dalam buku stok atau inventori dengan kemaskini dari masa ke semasa. 8 Memastikan kategori dan Kandungan fail panitia berdasarkan dipatuhi 9 Pemantauan dan pelaporan 10 Rekod dan Dokumentasi. 7. SENARAI SEMAK
 • 45. 5. PROSES KERJA Aktiviti 2.3: Mengurus Penyediaan Pengurusan Jadual Waktu Induk, Persendirian dan Gantian a) Jadual Waktu Induk dan Persendirian BI L. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA A. JADUAL WAKTU INDUK DAN PERSENDIRIAN 1. PGB Mengeluar arahan untuk penyediaan Jadual Waktu PKP/PK Petang Peruntukan masa dalam Jadual Waktu (SPI Bil. 8/1990) Pekeliling Pemberitahuan Undang-Undang Am 531. ( PUA 531) 2. PGB Melantik Jawatankuasa Jadual Waktu (JKJW) 3. PKP/PK Petang Mengenalpasti mata pelajaran, bilangan kelas, bilangan guru, jawatan dan opsyen serta mematuhi peruntukan masa untuk setiap mata pelajaran GAB 4. PKP/PK Petang/GKM P/GAB Mematuhi peruntukan masa untuk setiap mata pelajaran: i. Menetapkan guru mata pelajaran ii. Agihan jumlah minit guru mengajar PGB/JKJW 5. PKP/PK Petang/JKJW Menyedia mengesahkan Jadual Waktu Induk, Persendirian dan kelas (sistem /manual) PGB/JKJW 6. PGB Menyemak dan mengesahkan mengesahkan Jadual JKJW 45
 • 46. TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA TEMPOH MASA Waktu Induk, Persendirian dan kelas 7. PKP/PK Petang Mengedarkan Jadual Waktu Peribadi dan Kelas kepada semua guru JKJW/ AKP 8. PKP/PK Petang Rekod dan dokumentasi JKJW Aktiviti 2.3: Mengurus Penyediaan Pengurusan Jadual Waktu Induk, Persendirian dan Gantian a) Jadual Waktu Induk dan Persendirian 46 Mematuhi arahan pekeliling berkaitan jadual waktuPKP/PK Petang/GKMP/GAB GPK/PKP Rekod dan dokumentasi. MULA 60 minit 30 minit 120 minit 20 minit Mengeluar arahan 10 minit 30 minit PGB PKP/PK Petang Kenal pasti sumber dan keperluan GPK/PKP/JKJW Penyediaan Jadual Waktu PGB Semak dan lulus GPK/PKP Edar Jadual Waktu 30 minit TAMAT PGB Melantik JKJW 60 minit 6. CARTA ALIR
 • 47. Aktiviti 2.3: Mengurus Penyediaan Pengurusan Jadual Waktu Induk, Persendirian dan Gantian a) Jadual Waktu Induk dan Persendirian BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 1. Mengeluar arahan untuk penyediaan Jadual Waktu ● Surat/ Buku Perancangan Tahunan/ Minit mesyuarat 2. Melantik Jawatankuasa Jadual Waktu (JKJW) 3. Mengenalpasti mata pelajaran, bilangan kelas, bilangan guru, jawatan dan opsyen serta mematuhi peruntukan masa untuk setiap mata pelajaran ● Rekod e-Operasi 4. Mematuhi peruntukan masa untuk setiap mata pelajaran: ● Arahan/ pekeliling terkini 5. Menyedia mengesahkan Jadual Waktu Induk / Peribadi/ Kelas ● (sistem /manual) 6. Menyemak dan mengesahkan Jadual Waktu Induk / Peribadi/ Kelas 7. Mengedarkan Jadual Waktu Peribadi dan Kelas kepada semua guru 8. Menguruskan simpanan rekod dan dokumentasi ● (sistem /manual) 47 7. SENARAI SEMAK
 • 48. Aktiviti 2.3.: Mengurus Penyediaan Pengurusan Jadual Waktu Induk, Persendirian dan Gantian b) Jadual Waktu Guru Ganti BI L. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA B. JADUAL WAKTU GURU GANTI 1. PGB Mengeluar arahan untuk penyediaan Jadual Waktu Guru Ganti PKP/PK Petang 2. PKP/PK Petang Mengenal pasti guru yang tidak hadir AKP 3. PKP/PK Petang Menentukan dan menyediakan Jadual Waktu Guru Ganti PGB 4. PGB/PK Petang Menyemak dan mengesahkan Jadual Waktu Guru Ganti PKP/JKJW 5. PKP/PK Petang Mengedar dan menerima Akuan Penerimaan Slip Jadual Waktu Guru Ganti AKP/JKJW 6. PKP/PK Petang/JKJW Menyediakan Analisis Guru Ganti setiap bulan PGB 7. PKP/PK Petang Rekod dan dokumentasi JKJW 48 5. PROSES KERJA
 • 49. TANGGUNGJAWAB PROSES KERJA TEMPOH MASA Aktiviti 2.3.: Mengurus Penyediaan Pengurusan Jadual Waktu Induk, Persendirian dan Gantian b) Jadual Waktu Guru Ganti 49 MULA 10 minit 5 minit 10 minit Mengeluar arahan 10 minitPGB PKP/PK Petang Kenal pasti guru tidak hadir Tentukan dan sediakan 10 minit PGB/PK Petang Semak dan lulus PKP/PK Petang Edar dan terima akuan penerimaan PKP/PK petang/JKJW Analisis data 60 minit PKP/PK Petang Rekod dan dokumentasi. 30 minit TAMAT 6. CARTA ALIR PKP/PK Petang
 • 50. Aktiviti 2.3: Mengurus Penyediaan Pengurusan Jadual Waktu Induk, Persendirian dan Gantian b) Jadual Waktu Guru Ganti BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 1. Mengeluar arahan untuk penyediaan Jadual Waktu. ● Surat/ Buku Perancangan Tahunan/ Minit mesyuarat 2. Mengenal pasti guru yang tidak hadir ● Buku Daftar Kedatangan/ Perakam Waktu/ Surat panggilan/ Sijil cuti sakit/ Permohonan cuti 3. Menentukan dan menyediakan Jadual Waktu Guru Ganti ● Rekod guru tidak hadir ● Jadual guru ganti 4. Menyemak dan mengesahkan Jadual Waktu Guru Ganti ● Kelulusan untuk edaran 5. Mengedar dan menerima Akuan Penerimaan Slip Jadual Waktu Guru Ganti ● Rekod edaran ● Rekod dan akuan penerimaan 6. Menyediakan Analisis Guru Ganti setiap bulan ● Data ● Bentuk laporan 7. Menguruskan simpanan rekod dan dokumentasi • (sistem /manual) 50 7. SENARAI SEMAK
 • 51. Aktiviti 2.4: Mengurus Pencerapan Guru BIL. TANGGU NG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. PGB Memaklumkan kepada semua guru tentang pencerapan dalam mesyuarat kurikulum SPI Bil 6/1985, SPI Bil 3/1987, SPI Bil 9/2000, SPI Bil 5 dan 9/2003, SPI Bil 3/1999, SPI Bil 8/2016, SPI Bil 9/2016 2. PGB Melantik jawatankuasa pencerapan 3. PGB Penurunan kuasa pencerapan kepada Guru Penolong Kanan,Guru Kanan Mata Pelajaran, Ketua Panitia dan Guru Cemerlang 4. PGB Memberi taklimat/bimbingan kepada semua guru tentang instrumen pencerapan. (Rubrik Penskoran SKPMg2 Standard 4 ) 5. PGB/GPK/ GKMP/KP/ GC Menyediakan jadual pencerapan guru dan mengagihkan tugas pencerapan di antara Pengetua/Guru Besar, Guru-Guru Penolong . 51 5. PROSES KERJA
 • 52. Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran,Guru Cemerlang. 6. PGB/GPK/ GKMP/KP/ GC Menjalankan proses pencerapan. 7. PGB/GPK/ GKMP/KP/ GC Membincangkan kekuatan dan kelemahan PdP dengan guru yang dicerap. Pencerapan susulan (jika perlu). 8. PGB/GPK/ GKMP/KP/ GC Menyediakan analisis dan laporan pencerapan 9. PGB/GPK/ GKMP/KP/ GC Memfailkan dokumen dan rekod pencerapan 52
 • 53. Aktiviti 2.4 Mengurus Pencerapan Guru TANGGUNGJAWAB CARTA ALIR PROSES KERJA TEMPOH PGB Memaklumkan kepada semua guru tentang pencerapan dalam mesyuarat kurikulum 45 MINIT PGB Melantik jawatankuasa pencerapan 60 MINIT PCB Penurunan kuasa pencerapan kepada Guru Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran, Ketua Panitia dan Guru Cemerlang 120 MINIT PGB Memberi taklimat/bimbingan kepada semua guru tentang instrumen pencerapan. (Rubrik Penskoran SKPMg2 Standard 4 ) 390 MINIT PGB/GPK/GKMP/KP/ GC Menyediakan jadual pencerapan guru dan mengagihkan tugas pencerapan di antara Pengetua/Guru Besar, Guru Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran,Guru Cemerlang. 390 MINIT PGB/GPK/GKMP/KP / GC Menjalankan proses pencerapan. 120 MINIT PGB/GPK/GKMP/KP/ GC Membincangkan kekuatan dan kelemahan PdP dengan guru yang dicerap. 120 MINIT Dapatan perbincangan pencerapan 60 MINIT PGB/GPK/GKMP/KP/ GC Menyediakan analisis dan laporan pencerapan 240 MINIT PGB/GPK/GKMP/KP/ GC Memfailkan dokumen dan rekod pencerapan 240 MINIT 53 6. CARTA ALIR MULA TAMAT Lemah Tindakan Susulan Baik
 • 54. 5. PROSES KERJA Aktiviti 2.4: Mengurus Pencerapan Guru BIL. TINDAKAN TANDA (/ ) CATATAN 1. Memaklumkan kepada semua guru tentang pencerapan dalam mesyuarat kurikulum 2. Melantik jawatankuasa pencerapan 3. Penurunan kuasa pencerapan kepada Guru Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran, Ketua Panitia dan Guru Cemerlang 4. Memberi taklimat/bimbingan kepada semua guru tentang instrumen pencerapan. (Rubrik Penskoran SKPMg2 Standard 4 ) 5. Menyediakan jadual pencerapan guru dan mengagihkan tugas pencerapan di antara Pengetua/Guru Besar, Guru Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran,Guru Cemerlang. 6. Menjalankan proses pencerapan. 7. Membincangkan kekuatan dan kelemahan PdP dengan guru yang dicerap. Pencerapan susulan (jika perlu). 8 Menyediakan analisis dan laporan pencerapan 9 Memfailkan dokumen dan rekod pencerapan 54 7. SENARAI SEMAK
 • 55. Aktiviti 2.7: Pengurusan Pusat Sumber BIL. TANGGUNG JAWAB PROSES KERJA PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGA N/ DIRUJUK UNDANG- UNDANG, PERATURAN DAN PUNCA KUASA 1. PGB PINJAMAN BUKU DI PUSAT SUMBER Membuat ketetapan berkaitan pengurusan pusat sumber GPK/GPM 1. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) 2. Pelan Pembangun an Pendidikan Malaysia 2013 – 2025 2. GPK/GPM Menyediakan Peraturan Pinjaman dan Pemulangan Buku di Pusat Sumber. PGB 3. GPM Memastikan kad pinjaman/kad pintar diedarkan kepada murid. PGB/GPK 4. GPM Menyemak status pinjaman buku daripada perisian sistem automasi atau rekod pinjaman PGB/GPK 5. GPM Merekod butiran pinjaman PGB/GPK 6. GPM Mencatat tarikh pemulangan buku pada slip pinjaman di buku yang dipinjam PGB/GPK 7 GPM PEMULANGAN BUKU DI PUSAT SUMBER Menyemak tarikh pemulangan buku. PGB/GPK 8 Memastikan buku yang dipulangkan dalam PGB/GPK 55
 • 56. GPM keadaan baik. Jika rosak, pembantu Pengawas akan baiki dan jika hilang, peminjam akan didenda 9 GPM Menghantar surat peringatan kepada peminjam yang tidak memulangkan buku seminggu selepas tarikh yang ditetapkan dengan cara; a) Memaparkan nama peminjam terlibat di papan kenyataan b) Pengawa Pusat Sumber akan mengesan peminjam di sekolah dan mereka mesti memulangkan buku pinjaman dalam masa seminggu. c) Surat peringatan dikeluarkan PGB/GPK 10 GPM Mengambil tindakan terhadap peminjam yang melanggar peraturan peminjaman PGB/GPK 11 GPM Membuat analisis jumlah murid yang membuat pinjaman buku di Pusat Sumber Sekolah 6 bulan sekali PGB/GPK 12 GPM PROGRAM-PROGRAM PUSAT SUMBER (Rujuk Pengurusan Program) Menentukan program dan menyediakan kertas kerja aktiviti yang hendak dilaksanakan. PGB/GPK 13 GPM Memberi taklimat tentang pelaksanaan program PGB/GPK 56
 • 57. 6.CARTA ALIR 14 GPM Menganjurkan program peringkat sekolah dan memastikan program berjalan lancar. PGB/GPK 15 GPM Menyediakan data dan laporan program yang dijalankan PGB/GPK 16 GPM/PT Merekod dan mendokumentasi PGB/GPK Aktiviti 2.7: Pengurusan Pusat Sumber 57
 • 58. Tanggungjawab Proses Kerja PGB GPM GPM GPM GPM GPM PGB/GPK Menyediakan peraturan penggunaan, pinjaman dan dan pemulangan buku pusat sumber Membuat ketetapan pengurusan pusat sumber Mencatat tarikh pemulangan buku pada slip pinjaman di buku yang dipinjam Menyemak status pinjaman buku daripada perisian sistem automasi atau rekod pinjaman Mengambil tindakan terhadap peminjam yang melanggar peraturan peminjaman Memastikan buku yang dipulangkan dalam keadaan baik Menghantar surat peringatan kepada peminjam yang tidak memulangkan buku seminggu selepas tarikh yang ditetapkan GPM Memastikan kad pinjaman/kad pintar diedarkan kepada murid. Merekod butiran pinjaman Menyemak tarikh pemulangan buku. GPM Menyediakan data dan laporan program yang dijalankan Menganjurkan program peringkat sekolah dan memastikan program berjalan lancar. Memberi taklimat tentang pelaksanaan program Menentukan program dan menyediakan kertas kerja aktiviti yang hendak dilaksanakan. Membuat analisis jumlah murid yang membuat pinjaman buku Mengambil tindakan terhadap peminjam yang melanggar peraturan peminjaman Merekod dan mendokumentasi GPM GPM GPM GPM/PT GPM GPM GPM 15 minit 180 minit 60 hari 2 hari 30 minit 5 minit 1170 minit 5 minit Tempoh masa 60 minit 15 minit 15 minit 15 minit 5 minit 120 minit 390 minit 120 minit 60 minit 120 minit 15 minit 7.SENARAI SEMAK Aktiviti 2.7: Pengurusan Pusat Sumber BIL. TINDAKAN TANDA ( / ) CATATAN 1. PINJAMAN BUKU DI PUSAT SUMBER 58 Mula Tamat
 • 59. Membuat ketetapan berkaitan pengurusan pusat sumber 2. Menyediakan Peraturan Pinjaman dan Pemulangan Buku di Pusat Sumber. 3 Memastikan kad pinjaman/kad pintar diedarkan kepada murid. 4. Menyemak status pinjaman buku daripada perisian sistem automasi atau rekod pinjaman 5. Merekod butiran pinjaman 6. Mencatat tarikh pemulangan buku pada slip pinjaman di buku yang dipinjam 7. PEMULANGAN BUKU DI PUSAT SUMBER Menyemak tarikh pemulangan buku. 7. Memastikan buku yang dipulangkan dalam keadaan baik. Jika rosak, pembantu Pengawas akan baiki dan jika hilang, peminjam akan didenda 8. a) Menghantar surat peringatan kepada peminjam yang tidak memulangkan buku seminggu selepas tarikh yang ditetapkan; b) Memaparkan nama peminjam terlibat di papan kenyataan untuk tempoh seminggu c) Pengawas Pusat Sumber akan mengesan peminjam di sekolah dan mereka mesti memulangkan buku pinjaman dalam masa seminggu. d) Selepas tarikh tersebut surat peringatan akan dikeluarkan 9. Mengambil tindakan terhadap peminjam yang melanggar peraturan peminjaman 10. Membuat analisis jumlah murid yang membuat pinjaman buku di Pusat 59
 • 60. Sumber Sekolah 6 bulan sekali 11. PROGRAM-PROGRAM PUSAT SUMBER (Rujuk Pengurusan Program) Menentukan program dan menyediakan kertas kerja aktiviti yang hendak dilaksanakan. 13. Memberi taklimat tentang pelaksanaan program 14. Menganjurkan program peringkat sekolah dan memastikan program berjalan lancar. 15. Menyediakan data dan laporan program yang dijalankan 16. Merekod dan mendokumentasi 60
 • 61. 8.SENARAI UNDANG- UNDANG i) Akta Pendidikan 9.SENARAI BORANG 10. JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI 1. 2. 3. 4. 61 BIL. BORANG KOD BORANG 1. 2.