Ana Granero Navarro                         NTICEDU             CAS SOBRE EL PROJECTE...
Ana Granero Navarro                            NTICEDUActivitats            Organi...
Ana Granero Navarro                         NTICEDU           significatiu partir d’all...
Ana Granero Navarro                    NTICEDUGardner defineix la intel·ligència com “ la capacitat de...
Ana Granero Navarro                    NTICEDUQuan ja en teníem tot (les fotos i la música a l’ordinad...
Ana Granero Navarro                     NTICEDUEntrevistador: I, quins instruments has fet servir?Pro...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Cas- història complerta sobre el projecte

209 visualizaciones

Publicado el

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Cas- història complerta sobre el projecte

 1. 1. Ana Granero Navarro NTICEDU CAS SOBRE EL PROJECTE CAS SOBRE EL PROJECTE  Cas 1●EL·LABORACIÓ D’EL VÍDEO D’ACOMIADAMENT●SÍNTESI DESTACANT L’APRENENTATGE QUE ES PRETÉNLa mestra de 5è amb l’ajut de l’orientadora escolar participin en la construcció del’aprenentatge del seu alumnat mitjançant l’aprenentatge basat en problemes, per talde donar solució a un problema concret sorgit de les seues necessitats i interessos.Els estudiants recerquen imatges i música i posen al seua abast allò necessari,utilitzant el programa Windows Media Maker i altres recursos materials per tal depoder crear-ho. Índex Contingut ObservacionsContext GeneralExperiència en 10 anys ----ensenyamentExperiència / Nivell Les fa servir a casa i a classed’expertesa en l’ús ---de TICTipus d’escola Primària 5è PrimàriaLocalització del A un poble situat a l’interior de la C.V. Context ruralcentreConnexió Internet. ---Localització dels Aula d’informàtica, de música, També al cicle d’Infantil.recursos tecnològics ordinària.Situació socio - Classe mitja- baixaeconòmica dels ---alumnesContext de la història o casNivell dels alumnes 5è curs ---Àrea / unitat Transversal ---Fites en la història
 2. 2. Ana Granero Navarro NTICEDUActivitats Organitzar, recercar, seleccionarplanificades a la --- informació.sessió o unitat Presentació d’ un informe utilitzant suport digital sobre problemes o situacions senzilles, recollint informació de diverses fonts (directes, llibres, Internet) seguint un pla de treball iNivell expressant conclusions. ---d’aprenentatge Utilització de manera adequada deesperat diferents TIC per a la creació de produccions plàstiques i musicals senzilles.Tipus d’activitat Projecte ---Activitats de la història o cas Recerca en línea, visionat de vídeos enTecnologies utilitzades PDI, escaneig de fotos, Programa Windows Media Maker...Raó per la qual la fa Per tal de fer un ús de les TIC com a ---servir mediadores de l’aprenentatge.Naturalesa de las Descobrir i utilitzar formes deactivitats (tasques comunicació i expressió mitjançant ---cognitives a realitzar) diferents llenguatges. Manca de temps per tal de aprofundirDificultats trobades --- més en cadascuna de les activitats.Ajuda / col·laboració Suport de l’orientadora escolar i ajut de ---emprada les famílies.Rol del professor Guia, facilitador i orientador del procés. ---Rol de l’estudiant Investigador amb un paper actiu. ---Resultats Els alumnes realitzen l’activitat iObservacions --- col·laboren i participen tots junts.Avaluació de Inicial, processual i final. Amb una ---l’aprenentatge autoavaluació i coavaluació.Lliçó apresa pel Tant des del punt de vista de mestra ---professor com de futura psicopedagoga, la importància que té per al aprenentatge
 3. 3. Ana Granero Navarro NTICEDU significatiu partir d’allò que realment els interessa i que forma part de la seua vida quotidiana. També la necessitat de comptar amb un bon disseny, amb el temps necessari per a portar-lo a terme. HISTÒRIA COMPLERTAEntrevistador: Volia fer-te aquesta entrevista per a conèixer cóm es donaresposta a les TIC des de l’escola. Cóm a eina o cóm a mediadores del’aprenentatge?Professor: Bé, la veritat es que es dona resposta tenint en compte les duesopcions. És a dir, parlem de les Tic des de les dues perspectives: com a eina icom mediadores de l’aprenentatge.D’altra manera, tindríem una visió relativitzada de les Tic, incompleta...Podríem dir que l’escola és un microsistema i com a tal reflecteix allò quepassa a la societat. En aquest món globalitzat, on tot interactua i està enconstant relació, l’escola té dues opcions: navegar per l’oceà de les TIC,agafar el timó i dirigir-se cap a terra firma o no agafar-ho i anar a la deriva,sense cap rumb.Afortunadament, la meua escola s’ha adonat que està immersa al món de lesTIC i el capità del barc (equip directiu) i la resta de tripulació (mestres) hemvolgut formar part d’aquesta travessia, introduint les TIC com un elementclau dintre del procés d’ensenyament- aprenentatge.Entrevistador: Ja entenc, però podries posar-me un exemple d’algunaactivitat per tal de reflectir aquesta visió?Professor: Clar que sí. Vaig a contar-te una molt recent i que ha resultat moltsignificativa.En realitat es tracta de tot un projecte que es diu “Cóm fer un vídeod’acomiadament”.Va sorgir d’una situació viscuda a l’aula al rebre unanotícia d’acomiadament d’una companya de la classe. Aquesta xiqueta vacontar que se’n anava de l’escola perquè els seus pares havien trobat un llocde treball a França (malauradament aquesta situació comença a ser moltfreqüent).Entrevistador: Tens raó, aquesta situació comença a donar-s’hi molt sovint.Abans m’has parlat de la significativitat. És el principi en el que esfonamenta aquest treball?Professor: Bé, com ja saps, la significativitat és un requisit fonamental per aque els nostres alumnes aprenguin i puguin generalitzar aquestsaprenentatges a altres situacions de la vida quotidiana. Però hi ha més pilarssota els que sustentar tot aquest projecte. Aquest projecte està fonamentaten la teoria de les Intel·ligències múltiples i intel·ligència emocional deDaniel Goleman. Es aquell model proposat per Howard Gardner en el que laintel·ligència no es vista com allò unitari que agrupa diferents capacitats,sinó com un conjunt d’intel·ligències múltiples diferents e independents.
 4. 4. Ana Granero Navarro NTICEDUGardner defineix la intel·ligència com “ la capacitat de resoldre problemes i/oelaborar productes que siguin valuosos en una o més cultures”. Tots tenimles 8 intel·ligències en major o menor mesura i hi ha que treballar-les perquèsón igual de importants. Per intel·ligència emocional entenem una forma d’interaccionar amb elmón i que té en compte els sentiments que, entre altres, engloba qualitatsemocionals com la capacitat d’adaptació, les habilitats socials, l’empatia,l’autocontrol...També, he de fer referència al Paradigma constructivista i les diversesteories que l’integrin, és a dir, en la tª del aprenentatge significatiu(ausubel), en el que l’alumne compleix un paper actiu i conscient dins del seuprocés d’e-a i on el mestre presenta nous coneixements tenint en compte elque ja saben, els seus coneixements previs, fent-lo dins de la zdp, que ensporta a destacar la Tª socio-cultural (Vigotski), on l’aprenentatge esdesenvolupa en un determinat context en relació amb els altres.Per últim, volia destacar la Tª del processament de la informació, que ens diuque l’aprenentatge es capta a través dels sentits, es processa a través de lainformació dels esquemes de coneixements, detenint els resultats en termesde rècords, imatge mental...Però, sobre tot, m’agradaria fer insistència en que l’educació ha deaconseguir que les persones assoleixin unes metes considerades comimportants en la societat. L’ educació ha d’ orientar-s’hi al pledesenvolupament de la personalitat de l’alumnat, el que implica que eldesenvolupament cognitiu s’ha de completar amb la perspectiva deldesenvolupament emocional, propiciant el desenvolupament integral del neni la nena.Entrevistador: Ah, molt interessant. I la notícia d’acomiadament fou lacausant de tot un projecte?Professor: Sí, sí. Com abans t’havia dit, aquesta notícia va fer que la classe esplantegés fer alguna cosa per a que la seua companya tingués un molt bonrecord. Es tracta d’un grup molt cohesionat que es coneixen des de menuts.El vincle de amistat unit al sentiment de tristesa va ser el cald de cultiud’aquest projecte.Així que vaig haver de posar-me a treballar i programar objectius,continguts, competències, activitats,criteris d’avaluació...per tal de donaruna resposta multidisciplinar a les necessitats reals del grup classe.Entrevistador: Ah, això està molt bé. Però, hem podries contar algunaactivitat del procés que has seguit per tal de donar resposta a aquestproblema?Professor: Sí, clar que sí. El primer de tot i com molt bé has dit, el meu grupclasse en tenia un problema. L’aprenentatge basat en problemes és unmètode on l’alumnat ha de resoldre’ls, desenvolupant determinadescompetències permeten la adquisició i l’ integració d’un nou coneixement.Tot desenvolupant un paper actiu i conscient en el procés.Bé, pel que fa al procés seguit, vam arrancar amb la Pluja d’idees on es vaarribar a la conclusió de que volien fer el vídeo d’acomiadament amb fotos iamb música. Després,vam fer l’activitat de detecció dels coneixementsprevis,que em va servir per conèixer i recollir el que sabíem, per tal depresentar de la manera més adient la nova informació.
 5. 5. Ana Granero Navarro NTICEDUQuan ja en teníem tot (les fotos i la música a l’ordinador) i ja ens havíemposat en contacte amb el programa Windows Media Maker, va arribar elmoment del muntatge. Aquest moment, em va servir per a comprovar quehavien integrat allò treballat. Aquesta activitat també va fer adornar-me’nde l’esperit d’ajut i col·laboració que hi es va crear vers l’activitat. Entrevistador: M’interessaria conèixer quin ha sigut el teu paper durantaquest procés?Professor: Bé, si tenim en conte que estem treballant dins del paradigmaconstructivista, el meu paper ha sigut de guia i facilitador.Entrevistador: I el del teu alumnat?Professor: El paper de l’alumnat ha sigut un paper actiu i participatiu, hansigut conscients de tot allò i han reflexionat i valorat de forma adequada enaquelles qüestions claus.Entrevistador: Hi ha algú més que hagi format del procés?Professor: Doncs sí, l’orientadora escolar i el seu paper ha estat determinant,ja què va ajudar en un tema molt important com és el coneixement i la gestióde les emocions en una activitat molt interessant que vam titular l’ampli mónde les emocions. Açò, m’ha fet reflexionat sobre el paper que en un futur pucdesenvolupar com a psicopedagoga i el paper que compleixen les Tic com aeines i mediadores en el procés d’aprenentatge.També la família va ajudar a l’hora de recercar les fotos. Com a futurapsicopedagoga, veig que en aquest projecte es pot implicar molt més a lesfamílies, mitjançant entrevistes, xerrades per tal de conèixer les diferentsrelacions familiars i la base en la que es sustenten, per tal de donarestratègies quan aquestes afecten el rendiment o evolució del nostrealumnat.Entrevistador: Ah, la veritat és que és molt bona idea. Ja que has nombrat elsproblemes, ha sorgit algun problema, destacaries algun inconvenient?Professor: Si, però el que destaqui per damunt de tot fa referència a lamanca de temps. Sobre tot per donar una resposta més completa i adient, jaquè amb més temps, podríem haver presentat millor les activitats, haverdisposat de més recursos. També podríem haver fet una activitat referent ala selecció de fotos. Pel que fa al paper com futurs psicopedagogues, podriahaver preparat i convidat als pares a una xerrada sobre les emocions, etc.Entrevistador: Una altra qüestió que voldria saber és com s’avalua tot aquestprocés?Professor: Molt interessant. Bé, l’avaluació és molt important. Hem de feruna avaluació qualitativa de tot allò que ha format part del procés, endiferents moments. Així he fet una avaluació inicial, processual i final. A mésde l’autoavaluació i la coavaluació. El consideri un procés essencial per apoder determinar el impacte en l’aprenentatge. L’avaluació ha de representaruna oportunitat per a rebre informació, detectar errors i,així, poder rectificar-les.
 6. 6. Ana Granero Navarro NTICEDUEntrevistador: I, quins instruments has fet servir?Professor: Sobre tot, l’observació i el registre diari de classe i el vídeo final.Entrevistador: Molt bé. Quina conclusió trauries de tot aquest procés?Professor: Fent balanç del procés i tenint en compte els seus inconvenients ila continua adaptació a les necessitats que anaven sorgint, podem concloureque l’alumnat ha estat partícip en tot moment amb una alta implicació imotivació, treballant en equip, ajudant-se entre ells, expressant els suesdesitjos, dubtes, inquietuds...aprenent a donar solucions creatives als seusproblemes reals mitjançant la connexió entre els coneixements previs i elsnous, recercant de informació, i ampliant-la, buscant exemples i tutorials,usant les Tic com a eines i com a mediadores de l’aprenentatgeEntrevistador: Ha estat motivador?Professor: Jo diria que moltíssim, tant per a l’alumnat com per a mi.El procés d’aprenentatge mai s’esgota i tota activitat compartida amb el meualumnat suposa una font inesgotable d’aprenentatge.Entrevistador: Gràcies, per el dedicar-me el teu temps.Professor: De res, contar la meua experiència i fer partícip a un altre, és pera mi tot un plaer.

×