Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Surgical-Closure.pdf

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
بخیه.ppt
بخیه.ppt
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 72 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

Surgical-Closure.pdf

 1. 1. ‫جراحی‬ ‫های‬ ‫سوزن‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نخ‬ ‫مدرس‬ : ‫الهی‬‫فتح‬ ‫سجاد‬ ‫عمل‬ ‫اتاق‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناس‬
 2. 2. ‫کوی‬ ‫به‬ ‫مبتال‬ ‫بیماران‬ ‫همه‬ ‫بهبودی‬ ‫آرزوی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ید‬ 19 ‫ایران‬ ‫آواز‬ ‫بلندخسرو‬ ‫روح‬ ‫به‬ ‫تقدیم‬ ‫بان‬‫آ‬ ‫سیزدهم‬ ‫الهی‬‫فتح‬ ‫سجاد‬ 99
 3. 3. ‫زخم‬ ** ‫ت‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫نرم‬ ‫بافت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پوست‬ ‫به‬ ‫آسیب‬ ‫یک‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫روما‬ ** ‫داریم‬ ‫زخم‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ : ‫باز‬ ‫زخم‬ ‫بسته‬ ‫زخم‬ 3 IRAN-OR.IR
 4. 4. ‫ها‬ ‫زخم‬ ‫بندی‬ ‫طبقه‬ ‫باز‬ ‫زخم‬ : ❖ ‫انسزیون‬ ( Incision ) ❖ ‫بریدگی‬ ( Laceration ) ❖ ‫خراشیدگی‬ ( Abrasions ) ❖ ‫کندگی‬ ( Avulsions ) ❖ ‫اولسر‬ ( Ulceration ) ❖ ‫شدگی‬ ‫سوراخ‬ ( Puncture ) ‫بسته‬ ‫زخم‬ : ‫کوفتگی‬ ( Contusions ) 4 IRAN-OR.IR
 5. 5. ‫انسزیون‬ ❖ ‫مساوی‬ ‫و‬ ‫جدا‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫با‬ ‫بافت‬ ‫و‬ ‫پوست‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫جداشدن‬ 5 IRAN-OR.IR
 6. 6. ‫بریدگی‬ ❖ ‫نامنظم‬ ‫های‬ ‫لبه‬ ‫با‬ ‫پوست‬ ‫و‬ ‫بافت‬ ‫شدن‬ ‫جدا‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫باز‬ 6 IRAN-OR.IR
 7. 7. ‫خراشیدگی‬ ❖ ‫باشند‬ ‫شده‬ ‫خورده‬ ‫زخم‬ ‫سطحی‬ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫درآن‬ ‫که‬ ‫زخمی‬ . 7 IRAN-OR.IR
 8. 8. ‫کندگی‬ ❖ ‫های‬ ‫الیه‬ ‫و‬ ‫پوست‬ ‫از‬ ‫حجیم‬ ‫الیه‬ ‫یک‬ ‫جداشدن‬ ‫د‬ ‫ها‬ ‫غضروف‬ ‫و‬ ‫استخوان‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫به‬ ‫زیرین‬ ‫ر‬ ‫باشند‬ ‫دید‬ ‫معرض‬ . 8 IRAN-OR.IR
 9. 9. ‫اولسر‬ ❖ ‫موکوس‬ ‫الیه‬ ‫یا‬ ‫پوست‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫عمق‬ ‫کم‬ ‫زخم‬ ‫یک‬ ‫باشند‬ ‫رفته‬ ‫بین‬ ‫از‬ . 9 IRAN-OR.IR
 10. 10. ‫شدگی‬ ‫سوراخ‬ ❖ ‫یک‬ ‫راه‬ ‫ورودی‬ ‫در‬ ‫الیه‬،‫پوست‬ ‫های‬ ‫زیرین‬ ‫یا‬ ‫موکوس‬ ‫که‬ ‫توسط‬ ‫یک‬ ‫جسم‬ ‫باریک‬ ‫و‬ ‫تیز‬ ‫ایجاد‬ ‫شده‬ ‫باشد‬ . 10 IRAN-OR.IR
 11. 11. ‫کوفتگی‬ ❖ ‫نیرو‬ ‫توسط‬ ‫پوست‬ ‫زیر‬ ‫نرم‬ ‫بافت‬ ‫به‬ ‫آسیب‬ ‫یی‬ ‫پوست‬ ‫شدن‬ ‫باز‬ ‫بدون‬ ‫تماسی‬ . 11 IRAN-OR.IR
 12. 12. 12 IRAN-OR.IR
 13. 13. ‫زخم‬ ‫مدیریت‬ ‫است‬ ‫زخم‬ ‫بهبود‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫تکنیک‬ ‫انجام‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫شامل‬ ‫که‬ : ❖ ‫پانسمان‬ ‫و‬ ‫بانداژ‬ ❖ ‫شستن‬ ❖ ‫چسب‬ ‫و‬ ‫استیپل‬ ، ‫بخیه‬ 13 IRAN-OR.IR
 14. 14. ‫جراحی‬ ‫های‬ ‫نخ‬ 14 IRAN-OR.IR
 15. 15. ‫جراحی‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫تاریخچه‬ ❖ ‫بار‬ ‫اولین‬ 3 ‫جهت‬ ‫موادی‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫مصری‬ ‫میالد‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫سال‬ ‫هزار‬ ‫میکردند‬ ‫استفاده‬ ‫زخم‬ ‫بستن‬ ( ‫چوبی‬ ‫های‬ ‫سوزن‬ ‫و‬ ‫گیاهان‬ ‫خار‬ ) ❖ ‫میبردند‬ ‫بهره‬ ‫بخیه‬ ‫برای‬ ‫نخ‬ ‫جهت‬ ‫اسب‬ ‫موی‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫هندی‬ . ❖ ‫گ‬ ‫کت‬ ‫و‬ ‫سیلک‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫برای‬ ‫میالدی‬ ‫نوزده‬ ‫قرن‬ ‫در‬ ‫ات‬ ‫یافتند‬ ‫راه‬ ‫جراحی‬ ‫دنیای‬ ‫به‬ ‫بودند‬ ‫استریل‬ ‫قابل‬ ‫که‬ . 15 IRAN-OR.IR
 16. 16. ‫جراحی‬ ‫نخ‬ ‫ضروری‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ❖ ‫قابلیت‬ ‫استریل‬ ❖ ‫یکسان‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫قطر‬ ‫داشتن‬ ❖ ‫دست‬ ‫در‬ ‫راحت‬ ‫هندل‬ ❖ ‫نخ‬ ‫درطول‬ ‫یکسان‬ ‫کشش‬ ❖ ‫زا‬ ‫التهاب‬ ‫مواد‬ ‫از‬ ‫عاری‬ 16 IRAN-OR.IR
 17. 17. ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫جراحی‬ ‫نخ‬ ❖ ‫بافتی‬ ‫آسیب‬ ‫کمترین‬ ‫داشتن‬ ❖ ‫بافتی‬ ‫اکشن‬ ‫ری‬ ‫عدم‬ ❖ ‫راحت‬ ‫هندل‬ ❖ ‫مطمئن‬ ‫و‬ ‫محکم‬ ‫گره‬ ❖ ‫باال‬ ‫تنشن‬ ‫قدرت‬ ❖ ‫عفونت‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬ ❖ ‫ها‬ ‫بافت‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ 17 IRAN-OR.IR
 18. 18. ‫جراحی‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫م‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫جراحی‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫برای‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫ی‬ ‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫کلی‬ ‫دسته‬ ‫سه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫نخ‬ ‫همه‬ ‫میتوان‬ ‫اما‬ ‫شود‬ : ❖ ‫جذب‬ ‫قابل‬ – ‫جذب‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ❖ ‫طبیعی‬ - ‫مصنوعی‬ ❖ ‫رشته‬ ‫تک‬ – ‫ای‬ ‫رشته‬ ‫چند‬ 18 IRAN-OR.IR
 19. 19. ‫ها‬ ‫نخ‬ ‫سایز‬ 19 IRAN-OR.IR
 20. 20. 20 IRAN-OR.IR
 21. 21. ‫نخ‬ ‫جلد‬ 21 IRAN-OR.IR
 22. 22. ‫نخ‬ ‫جذب‬ ‫های‬ ‫روش‬ ❖ ‫هیدرولیز‬ : ‫که‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫آب‬ ‫توسط‬ ‫مصنوعی‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫جذب‬ ‫میشود‬ ‫گفته‬ ‫هیدرولیز‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬ ‫به‬ . ❖ ‫آنزیماتیک‬ : ‫بدن‬ ‫های‬ ‫آنزیم‬ ‫توسط‬ ‫طبیعی‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫جذب‬ ‫میشود‬ ‫انجام‬ . (( ‫انکپسولیشن‬ : ‫غ‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫دور‬ ‫به‬ ‫بدن‬ ‫درآن‬ ‫که‬ ‫فرایندی‬ ‫قابل‬ ‫یر‬ ‫درست‬ ‫پوشش‬ ‫یک‬ ‫جذب‬ ‫عضو‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آنرا‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫میکند‬ ‫شناسایی‬ ‫خارجی‬ ))). 22 IRAN-OR.IR
 23. 23. ‫نخ‬ ‫انتخاب‬ ❖ ‫بافت‬ ‫مشخصات‬ ❖ ‫نخ‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫و‬ ‫مشخصات‬ ❖ ‫بافت‬ ‫شرایط‬ ❖ ‫بخیه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شرایط‬ ‫احتماالت‬ ❖ ‫جراح‬ ‫روتین‬ 23 IRAN-OR.IR
 24. 24. 24 IRAN-OR.IR
 25. 25. 25 IRAN-OR.IR
 26. 26. 26 IRAN-OR.IR
 27. 27. ‫نایلون‬ ❖ ‫جراحی‬ ‫نخ‬ ‫معروفترین‬ ❖ ‫کشش‬ ‫ماندگاری‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ : ‫باال‬ ❖ ‫ها‬ ‫کاربرد‬ : ‫فاشیا‬، ‫تاندون‬، ‫پوست‬ ❖ ‫نخ‬ ‫اندازه‬ ‫بازه‬ : 3 ‫تا‬ 11/0 ❖ ‫مزایا‬ : ‫التهاب‬،‫باال‬ ‫کشش‬ ‫ماندگاری‬، ‫عفونت‬ ‫کم‬ ‫ریسک‬ ‫کم‬ ‫بافت‬ ❖ ‫معایب‬ : ‫ضعیف‬ ‫گره‬،‫خوردن‬ ‫پیچ‬، ‫بریدگی‬، ‫سخت‬ ‫هندل‬ 27 IRAN-OR.IR
 28. 28. ‫نایلون‬ ❖ ‫هاست‬ ‫تاندون‬ ‫برای‬ ‫نخ‬ ‫بهترین‬ . ‫ها‬ ‫هرنی‬ ‫مش‬ ‫فیکس‬ ‫همینطور‬ ‫و‬ ❖ ‫مثل‬ ‫داریم‬ ‫مدت‬ ‫طوالنی‬ ‫قوی‬ ‫بخیه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫مناطقی‬ ‫در‬ ‫فاشیای‬ ‫شکم‬ ‫عالیست‬ ‫بسیار‬ . ❖ ‫دارد‬ ‫کاربرد‬ ‫اول‬ ‫سزارین‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شکم‬ ‫فاشیای‬ ‫بستن‬ ‫در‬ . ❖ ‫میشود‬ ‫دوبرابر‬ ‫آن‬ ‫قدرت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫موجود‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫لوپ‬ ‫نوع‬ . ❖ ‫توسط‬ ‫وسیع‬ ‫بسیار‬ ‫پالستیک‬ ‫های‬ ‫جراح‬ ‫بهت‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫نتیجه‬ ‫رین‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫زیبایی‬ . ❖ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫رنگ‬ ‫آبی‬ ‫آن‬ ‫خارجی‬ ‫نوع‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫مشکی‬ ‫است‬ ‫رنگ‬ . 28 IRAN-OR.IR
 29. 29. ‫ویکریل‬ ❖ ‫امروزی‬ ‫جراحی‬ ‫نخ‬ ‫ترین‬ ‫پراستفاده‬ ❖ ‫کشش‬ ‫ماندگاری‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ : 2 ‫هفته‬ 75 ‫هفته‬ ‫سه‬ ‫و‬ ‫درصد‬ 50 ‫درصد‬ ❖ ‫جذب‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ : 3 ‫ماه‬ ( 56 ‫تا‬ 70 ‫روز‬ ) ❖ ‫ها‬ ‫کاربرد‬ : ‫است‬ ‫استفاده‬ ‫قابل‬ ‫بدن‬ ‫جای‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫پوست‬ ‫بجز‬ ‫تقریبا‬ ❖ ‫و‬ ‫عضالت‬ ،‫مخاط‬ ،‫زیرجلد‬ ،‫فاشیا‬ ‫بستن‬ ،‫عروق‬ ‫لیگاتور‬ ‫جهت‬ .. ‫دارد‬ ‫کاربرد‬ . ❖ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫ویژگی‬ : ‫میشود‬ ‫پوشانده‬ ‫خاص‬ ‫الیه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ( ‫گاالکتین‬ ‫پلی‬ ) ‫بافت‬ ‫از‬ ‫راحتتر‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫عبور‬ . ❖ ‫مزایا‬ : ‫وسیع‬ ‫کاربرد‬ ‫گسترده‬، ‫محکم‬ ‫گره‬، ‫راحت‬ ‫هندل‬ ❖ ‫معایب‬ : ‫میشود‬ ‫کوچک‬ ‫های‬ ‫نودول‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫مواردی‬ ‫در‬ . 29 IRAN-OR.IR
 30. 30. ‫ویکریل‬ ❖ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫عفونی‬ ‫های‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫میتواند‬ ‫ویکریل‬ ‫تصور‬ ‫برخالف‬ . ❖ ‫اند‬ ‫پوشانده‬ ‫آنرا‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫الیه‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫دارد‬ ‫کمی‬ ‫خیلی‬ ‫بافتی‬ ‫اکشن‬ ‫ری‬ . ‫او‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫بدن‬ ‫در‬ ‫کمی‬ ‫خیلی‬ ‫التهاب‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫قدرت‬ ‫این‬ . ❖ ‫آن‬ ‫جذب‬ ‫است‬ ‫هیدرولیز‬ ‫با‬ ،‫طبیعی‬ ‫جذب‬ ‫قابل‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫برخالف‬ . ❖ ‫نوع‬ ‫پالس‬ ‫است‬ ‫باکتریال‬ ‫آنتی‬ ‫آن‬ . ❖ ‫سطح‬ ‫به‬ ‫زیرجلد‬ ‫از‬ ‫آمدن‬ ‫بیرون‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫تمایل‬ ‫ویکریل‬ ‫عمده‬ ‫مشکل‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫پوست‬ ! 30 IRAN-OR.IR
 31. 31. PGA ❖ ‫ویکریل‬ ‫مشابه‬ ‫ای‬ ‫رشته‬ ‫چند‬ ‫جدید‬ ‫نخ‬ ‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫مواد‬ ‫در‬ ‫تفاوت‬ ‫با‬ ❖ ‫نخ‬ ‫اندازه‬ : 2 ‫تا‬ 6/0 ❖ ‫کشش‬ ‫ماندگاری‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ : 50 ‫روز‬ ‫تا‬ ‫درصد‬ 25 ❖ ‫جذب‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ : 60 ‫تا‬ 90 ‫روز‬ ❖ ‫ها‬ ‫کاربرد‬ : ‫دارد‬ ‫را‬ ‫ویکریل‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫همان‬ ❖ ‫مزایا‬ : ‫بافت‬ ‫از‬ ‫گذر‬، ‫راحت‬ ‫هندل‬ ❖ ‫معایب‬ : ‫عروق‬ ‫و‬ ‫قلب‬، ‫مغز‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫عدم‬ 31 IRAN-OR.IR
 32. 32. ‫دیاکسون‬ ‫پلی‬ ( PDS ) ❖ ‫کودکان‬ ‫قلب‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫عفونت‬ ‫معروف‬ ‫نخ‬ ❖ ‫جذب‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫مونوفیالمان‬ ❖ ‫کشش‬ ‫ماندگاری‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ : 4 ‫هفته‬ ❖ ‫جذب‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ : 6 ‫ماه‬ ❖ ‫ها‬ ‫کاربرد‬ : ‫چشم‬،‫واژینال‬، ‫عروق‬، ‫فاشیا‬ ❖ ‫مزایا‬ : ‫باال‬ ‫کشش‬ ‫حفظ‬ ‫قدرت‬ ❖ ‫معایب‬ : ‫ضعیف‬ ‫های‬ ‫گره‬ 32 IRAN-OR.IR
 33. 33. ❖ ‫دیاکسون‬ ‫پلی‬ ( PDS ) ❖ ‫فاشیاهای‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫نخ‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عفونیست‬ . ❖ ‫است‬ ‫ویکریل‬ ‫شبیه‬ ‫خیلی‬ ‫آن‬ ‫شده‬ ‫باز‬ ‫شکل‬ ❖ ‫ا‬ ‫راحت‬ ‫خیلی‬ ‫آن‬ ‫وهندل‬ ‫بوده‬ ‫نرم‬ ‫ویکریل‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫نخ‬ ‫نرمی‬ ‫به‬ ‫ویکریل‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫ست‬ . ❖ ‫عروق‬ ‫و‬ ‫قلب‬ ‫های‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫کودکان‬ ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫کاربرد‬ ❖ ‫است‬ ‫موجود‬ ‫آن‬ ‫لوپ‬ ‫شکل‬ . ❖ ‫دارد‬ ‫مختلف‬ ‫سایزهای‬ . ❖ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تولید‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫بعضی‬ ‫توسط‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫بیرنگ‬ ‫نوع‬ . ❖ ‫است‬ ‫مشکی‬ ‫آن‬ ‫جلد‬ ‫رنگ‬ . 33 IRAN-OR.IR
 34. 34. ‫سیلک‬ ❖ ‫نخ‬ ‫به‬ ‫معروف‬ ‫درن‬ ‫فیکسیشن‬ ‫و‬ ‫لیگیشن‬ ❖ ‫سایز‬ ‫گستره‬ : ‫از‬ 5 ‫تا‬ 7/0 ❖ ‫واکس‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫پوشیده‬ ❖ ‫جذب‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ : ‫باال‬ ‫به‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ❖ ‫ها‬ ‫کاربرد‬ : ‫ها‬ ‫درن‬ ‫فیکس‬، ‫عروق‬ ‫بستن‬ ❖ ‫مزایا‬ : ‫محکم‬ ‫گره‬ ‫و‬ ‫خوب‬ ‫حمایت‬، ‫عالی‬ ‫هندل‬، ‫قیمت‬ ‫ارزان‬ ❖ ‫معایب‬ : ‫طبیعی‬ ‫و‬ ‫فیالمان‬ ‫پلی‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫مشکالت‬ 34 IRAN-OR.IR
 35. 35. ‫سیلک‬ ❖ ‫اس‬ ‫آن‬ ‫شدن‬ ‫جایگزین‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ویکریل‬ ‫نخ‬ ‫و‬ ‫نداشته‬ ‫را‬ ‫قدیم‬ ‫کاربرد‬ ‫دیگرآن‬ ‫نخ‬ ‫این‬ ‫ت‬ . ❖ ‫آنست‬ ‫بودن‬ ‫ارزان‬ ‫بخاطر‬ ‫صرفا‬ ‫آن‬ ‫استفاده‬ ‫ایران‬ ‫در‬ . ❖ ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بزرگ‬ ‫روده‬ ‫سروز‬ ‫بستن‬ ‫همینطور‬ ‫و‬ ‫هرنی‬ ‫ساک‬ ‫بستن‬ ‫برای‬ . ❖ ‫س‬ ‫نخ‬ ‫تا‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫بسته‬ ‫یک‬ ‫درون‬ ‫را‬ ‫نخ‬ ‫رشته‬ ‫چند‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫سوزن‬ ‫بدون‬ ‫آن‬ ‫تای‬ ‫نوع‬ ‫دار‬ ‫وزن‬ ‫شود‬ ‫مصرف‬ ‫کمتری‬ . ❖ ‫میکنند‬ ‫استفاده‬ ‫سیلک‬ ‫از‬ ‫بودن‬ ‫ارزان‬ ‫بخاطر‬ ،‫تومور‬ ‫روی‬ ‫گذاشتن‬ ‫مارکر‬ ‫برای‬ . ❖ ‫میشود‬ ‫جذب‬ ‫دوسال‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اما‬ ‫هاست‬ ‫جذب‬ ‫غیرقابل‬ ‫دسته‬ ‫در‬ ‫نخ‬ ‫این‬ . ❖ ‫است‬ ‫خیس‬ ‫نخ‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫قوی‬ ‫خشک‬ ‫نخ‬ ‫گره‬ ! 35 IRAN-OR.IR
 36. 36. ‫پرولین‬ ❖ ‫عروق‬ ‫آناستاموز‬ ‫اصلی‬ ‫نخ‬ ❖ ‫رنگ‬ ‫آبی‬ ❖ ‫ها‬ ‫کاربرد‬ : ، ‫ها‬ ‫تاندون‬ ‫گرافت‬، ‫عروق‬ ‫آناستاموز‬ ‫دورا‬ ‫بستن‬ ‫ت‬، ‫رمیم‬ ‫اعصاب‬ ❖ ‫مزایا‬ : ‫اکشن‬ ‫ری‬،‫راحت‬ ‫هندل‬، ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫کشش‬ ‫افت‬ ‫عدم‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ❖ ‫معایب‬ : ‫بودن‬ ‫گران‬،‫دست‬ ‫با‬ ‫فشار‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫نخ‬ ‫آمدن‬ ‫کش‬ 36 IRAN-OR.IR
 37. 37. ‫پرولین‬ ❖ ‫کارب‬ ‫ها‬ ‫هرنی‬ ‫ترمیم‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫شده‬ ‫مش‬ ‫نوع‬ ‫رد‬ ‫دارد‬ . ❖ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫افراد‬ ‫بعضی‬ ‫در‬ ‫نادر‬ ‫آلرژی‬ ‫یک‬ ‫این‬ ‫میشود‬ ‫دیده‬ ‫نخ‬ . 37 IRAN-OR.IR
 38. 38. ‫کرومیک‬ ‫گات‬ ❖ ‫گوسفند‬ ‫و‬ ‫گاو‬ ‫روده‬ ‫پروتئین‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫قدیمی‬ ‫نخ‬ ( ‫گات‬ ‫کت‬ ) ❖ ‫جذب‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫مونوفیالمان‬ ❖ ‫کشش‬ ‫ماندگاری‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ : 10 ‫تا‬ 14 ‫روز‬ ❖ ‫جذب‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ : 70 ‫تا‬ 90 ‫روز‬ ❖ ‫ها‬ ‫کاربرد‬ : ‫سزار‬ ‫در‬ ‫رکتوس‬ ‫عضالت‬، ‫دهان‬ ‫مخاط‬ ،‫مثانه‬ ،‫اسکروتوم‬ ‫بخیه‬، ‫ختنه‬ ‫ین‬ ❖ ‫مزایا‬ : ‫قیمت‬ ‫ارزان‬ ❖ ‫معایب‬ : ‫فراوان‬ ‫اکشن‬ ‫ری‬ 38 IRAN-OR.IR
 39. 39. ‫کرومیک‬ ‫گات‬ ❖ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫قدیمی‬ ‫جراحان‬ ‫توسط‬ ‫مگر‬، ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫کم‬ ‫بشدت‬ ‫امروزه‬ ❖ ‫میزنند‬ ‫کروم‬ ‫نمک‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کشش‬ ‫قدرت‬ ‫باالبردن‬ ‫جهت‬ . ❖ ‫است‬ ‫آن‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫جایگزین‬ ‫ویکریل‬ . ❖ ‫است‬ ‫موجود‬ ‫مخصوص‬ ‫سوزن‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫کبدی‬ ‫نوع‬ . ❖ ‫میشود‬ ‫نگهداری‬ ‫الکل‬ ‫داخل‬ ‫آنرا‬ ‫نخ‬ ‫نشدن‬ ‫خشک‬ ‫جهت‬ . ❖ ‫ندارد‬ ‫الزم‬ ‫الکل‬ ‫آن‬ ‫پوشانده‬ ‫گلیسرین‬ ‫نوع‬ . ❖ ‫صفرا‬ ‫نزدیک‬ ‫و‬ ‫واعصاب‬ ‫مغز‬ ،‫عروق‬ ‫و‬ ‫قلب‬ ‫در‬ ‫اندیکاسیون‬ ‫کنترا‬ ❖ ‫نکنید‬ ‫خارج‬ ‫اش‬ ‫بسته‬ ‫از‬ ‫آنرا‬ ،‫استفاده‬ ‫زمان‬ ‫تا‬ . 39 IRAN-OR.IR
 40. 40. ‫پلین‬ ‫گات‬ ❖ ‫شده‬ ‫منسوخ‬ !! ❖ ‫جذب‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫مونوفیالمان‬ ❖ ‫کشش‬ ‫ماندگاری‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ : 5 ‫تا‬ 7 ‫روز‬ ❖ ‫جذب‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ : 70 ‫تا‬ 90 ‫روز‬ ❖ ‫ها‬ ‫کاربرد‬ : ‫میشد‬ ‫استفاده‬ ‫زیرجلد‬ ‫در‬ ❖ ‫مزایا‬ : ‫نرم‬ ‫و‬ ‫قیمت‬ ‫ارزان‬ ❖ ‫معایب‬ : ‫مدت‬ ‫طوالنی‬ ‫برای‬ ‫نخ‬ ‫کشش‬ ‫حفظ‬ ‫توان‬ ‫عدم‬ 40 IRAN-OR.IR
 41. 41. ‫مونوکریل‬ ❖ ‫کودکان‬ ‫پوست‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫نخ‬ ❖ ‫رنگ‬ ‫بی‬ ‫و‬ ‫آبی‬ ❖ ‫کشش‬ ‫ماندگاری‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ : 21 ‫روز‬ ❖ ‫جذب‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ : 90 ‫تا‬ 120 ‫روز‬ ❖ ‫ها‬ ‫کاربرد‬ : ‫زیرجلد‬، ‫پوست‬ ❖ ‫مزایا‬ : ‫راحت‬ ‫بافت‬ ‫از‬ ‫گذر‬، ‫کم‬ ‫خیلی‬ ‫اکشن‬ ‫ری‬ ( ‫نایلون‬ ‫مثل‬ ) ❖ ‫معایب‬ : ‫دارن‬ ‫مشکل‬ ‫زخم‬ ‫ترمیم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سوتغذیه‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫کهنسال‬ ‫افراد‬ ‫برای‬ ‫د‬ ‫نیست‬ ‫مناسب‬ . 41 IRAN-OR.IR
 42. 42. ‫مونوکریل‬ ❖ ‫است‬ ‫خوبی‬ ‫خیلی‬ ‫نخ‬ ‫ها‬ ‫بچه‬ ‫پوست‬ ‫بستن‬ ‫برای‬ ❖ ‫نخ‬ ‫نرم‬ ‫بافت‬ ‫دوختن‬ ‫برای‬ ‫ماموپالستی‬ ‫های‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫مناسبی‬ . ❖ ‫کنترا‬ ‫چشم‬ ‫و‬ ‫عروق‬ ‫و‬ ‫قلب‬، ‫اعصاب‬ ‫و‬ ‫مغز‬ ‫های‬ ‫عمل‬ ‫برای‬ ‫دارد‬ ‫اندیکاسیون‬ . ❖ ‫است‬ ‫مناسبی‬ ‫نخ‬ ‫زبان‬ ‫بخیه‬ ‫برای‬ . 42 IRAN-OR.IR
 43. 43. ‫ویکریل‬ ‫رپید‬ ❖ ‫پوست‬ ‫برای‬ ‫ای‬ ‫رشته‬ ‫چند‬ ‫جدید‬ ‫نخ‬ ❖ ‫نخ‬ ‫اندازه‬ : 1 ‫تا‬ 8/0 ❖ ‫کشش‬ ‫ماندگاری‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ : 14 ‫روز‬ ❖ ‫جذب‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ : 42 ‫روز‬ ❖ ‫ها‬ ‫کاربرد‬ : ‫اپیزی‬ ‫و‬ ‫ملتحمه‬ ‫بخیه‬،‫دهان‬ ‫بخیه‬،‫زیرجلد‬ ‫و‬ ‫پوست‬ ‫وتومی‬ ❖ ‫مزایا‬ : ‫راحت‬ ‫هندل‬ ❖ ‫معایب‬ : ‫کشش‬ ‫کم‬ ‫مقاومت‬، ‫سریع‬ ‫خیلی‬ ‫جذب‬ 43 IRAN-OR.IR
 44. 44. ‫باند‬ ‫اتی‬ ❖ ‫قدرتمند‬ ‫نخ‬ ❖ ‫نخ‬ ‫اندازه‬ : 5 ‫تا‬ 7/0 ❖ ‫ها‬ ‫کاربرد‬ : ‫اعصاب‬ ‫و‬ ‫چشم‬، ‫ارتوپدی‬ ، ‫عروق‬ ‫و‬ ‫قلب‬ ❖ ‫مزایا‬ : ‫باال‬ ‫بسیار‬ ‫مقاومت‬، ‫راحت‬ ‫هندل‬ ❖ ‫معایب‬ : ‫شدید‬ ‫تا‬ ‫متوسط‬ ‫التهابی‬ ‫واکنش‬ 44 IRAN-OR.IR
 45. 45. ‫باند‬ ‫اتی‬ ❖ ‫است‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫روتاتورکاف‬ ‫بستن‬ ‫برای‬ ‫نخ‬ ‫این‬ . ❖ ‫استفاد‬ ‫نخ‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫قلب‬ ‫مصنوعی‬ ‫دریچه‬ ‫سوچور‬ ‫جهت‬ ‫ه‬ ‫میشود‬ . ❖ ‫ایده‬ ‫نخ‬ ‫هم‬ ‫مفصلی‬ ‫کپسول‬ ‫بستن‬ ‫برای‬ ‫همچنین‬ ‫آلی‬ ‫است‬ . 45 IRAN-OR.IR
 46. 46. ‫مرسلین‬ ❖ ‫سرکالژ‬ ‫معروف‬ ‫رنگ‬ ‫سبز‬ ‫نخ‬ ❖ ‫است‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫آن‬ ‫جنس‬ ❖ ‫است‬ ‫موجود‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫مش‬ . ❖ ‫نخ‬ ‫اندازه‬ : 5 ‫تا‬ 11/0 ❖ ‫ها‬ ‫کاربرد‬ : ‫چشم‬، ‫عروق‬ ‫و‬ ‫قلب‬، ‫سرکالژ‬ ❖ ‫مزایا‬ : ‫راحت‬ ‫هندل‬،‫کم‬ ‫اکشن‬ ‫ری‬،‫مدت‬ ‫طوالنی‬ ‫ماندگاری‬ ❖ ‫معایب‬ : ‫نخ‬ ‫پوشش‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬، ‫قیمت‬ ‫گران‬ 46 IRAN-OR.IR
 47. 47. ‫فایبروایر‬ ❖ ‫ارتوپ‬ ‫قدرتمند‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫و‬ ‫ترکیبی‬ ‫ابداعی‬ ‫نخ‬ ‫دی‬ ❖ ‫ها‬ ‫کاربرد‬ : ‫تر‬،‫سوچورفیکسیشن‬، ‫تاندون‬ ‫ترمیم‬ ‫میم‬ ‫گلنوئید‬ ‫البروم‬ ❖ ‫مزایا‬ : ‫خراشی‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬ ‫و‬ ‫عالی‬ ‫بسیار‬ ‫قدرت‬ ‫دگی‬ ‫آسیب‬ ‫و‬ ❖ ‫معایب‬ : ‫قیمت‬ ‫گران‬ 47 IRAN-OR.IR
 48. 48. ‫فایبروایر‬ ❖ ‫ک‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫اطراف‬ ‫در‬ ‫استر‬ ‫پلی‬ ‫و‬ ‫مرکز‬ ‫در‬ ‫اتیلن‬ ‫پلی‬ ‫از‬ ‫اور‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫کالژن‬ . ❖ ‫ترمیم‬ ‫در‬ ‫اول‬ ‫بار‬ ‫برای‬ ACL ‫شد‬ ‫استفاده‬ ‫آرتروسکوپیک‬ . ❖ ‫نت‬ ‫بسیار‬ ‫آشیل‬ ‫ترمیم‬ ‫و‬ ‫کاف‬ ‫روتاتور‬ ‫ترمیم‬ ‫برای‬ ‫خوبی‬ ‫ایج‬ ‫داشته‬ . 48 IRAN-OR.IR
 49. 49. ‫وایر‬ ❖ ‫سیم‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ❖ ‫ها‬ ‫کاربرد‬ : ‫استرنوم‬ ‫بستن‬ ‫برای‬ ❖ ‫مزایا‬ : ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫قدرت‬ ❖ ‫معایب‬ : ‫سخت‬ ‫گره‬، ‫پوست‬ ‫زیر‬ ‫درد‬ 49 IRAN-OR.IR
 50. 50. ‫کتان‬ ❖ ‫ناف‬ ‫بند‬ ‫به‬ ‫معروف‬ ❖ ‫کتان‬ ‫پنبه‬ ‫جنس‬ ‫از‬ ❖ ‫است‬ ‫موجود‬ ‫شکل‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ . ❖ ‫کاربردها‬ : ‫اعصاب‬ ‫و‬ ‫عروق‬ ‫کردن‬ ‫مارک‬، ‫ناف‬ ‫بند‬ ‫بستن‬ ❖ ‫مزایا‬ : ‫قوی‬ ‫گره‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫نرم‬ ❖ ‫معایب‬ : ‫طبیعی‬ ‫های‬ ‫نخ‬ ‫مشکالت‬ 50 IRAN-OR.IR
 51. 51. ‫چسب‬ ‫بخیه‬ ‫نواری‬ ❖ ‫خانگی‬ ‫بخیه‬ ❖ ‫ها‬ ‫کاربرد‬ : ‫پوست‬ ‫محدود‬ ‫های‬ ‫پارگی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫بخیه‬ ‫برای‬ ❖ ‫مزایا‬ : ‫آسان‬ ‫و‬ ‫راحت‬ ‫کاربرد‬ ❖ ‫معایب‬ : ‫چسب‬ ‫شدن‬ ‫باز‬، ‫رطوبت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬ ‫عدم‬ 51 IRAN-OR.IR
 52. 52. ‫چسب‬ ‫بخیه‬ ‫آبکی‬ ( ‫گلو‬ ‫فیبرین‬ ) ❖ ‫عمل‬ ‫اتاق‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫مواد‬ ‫نوع‬ ‫جدیدترین‬ ❖ ‫ها‬ ‫کاربرد‬ : ‫اعصاب‬ ‫ترمیم‬،‫دورا‬، ‫پوست‬ ❖ ‫مزایا‬ : ‫سریع‬ ‫و‬ ‫راحت‬ ‫کاربرد‬ ❖ ‫معایب‬ : ‫احتمال‬، ‫مشکل‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬، ‫بودن‬ ‫گران‬ ‫بازشدگی‬ 52 IRAN-OR.IR
 53. 53. ‫استپلرپوستی‬ ❖ ‫وسیع‬ ‫های‬ ‫برش‬ ‫برای‬ ❖ ‫ها‬ ‫کاربرد‬ : ‫پوست‬ ❖ ‫مزایا‬ : ‫باال‬ ‫مقاومت‬، ‫زخم‬ ‫بستن‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫سرعت‬ ❖ ‫معایب‬ : ‫سخت‬ ‫سازی‬ ‫خارج‬، ‫اسکار‬ 53 IRAN-OR.IR
 54. 54. ‫جراحی‬ ‫های‬ ‫سوزن‬ 54 IRAN-OR.IR
 55. 55. ‫جراحی‬ ‫های‬ ‫سوزن‬ ❖ ‫ع‬ ‫بافت‬ ‫از‬ ‫مقاومت‬ ‫وکمترین‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫باشند‬ ‫تیز‬ ‫کافی‬ ‫قدر‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫کنند‬ ‫بور‬ . ❖ ‫همزمان‬ ‫و‬، ‫کنند‬ ‫مقاومت‬ ‫شدگی‬ ‫خم‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫باشند‬ ‫سخت‬ ‫کافی‬ ‫قدر‬ ‫به‬ ‫به‬ ‫شوند‬ ‫خم‬ ‫شکستن‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تا‬ ‫باشند‬ ‫منعطف‬ ‫کافی‬ ‫قدر‬ . ❖ ‫رش‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫ها‬ ‫میکروارگانیسم‬ ‫تا‬ ‫باشند‬ ‫خوردگی‬ ‫به‬ ‫مقاوم‬ ‫و‬ ‫استریل‬ ‫قابل‬ ‫د‬ ‫نکنند‬ . IRAN-OR.IR 55
 56. 56. ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫سوزن‬ ❖ ‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫زنگ‬ ‫ضد‬ ‫استیل‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ❖ ‫قوی‬ ‫اما‬ ‫باریک‬ ❖ ‫سوزنگیر‬ ‫با‬ ‫گرفتن‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫استیبل‬ ❖ ‫بافت‬ ‫به‬ ‫تروما‬ ‫کمترین‬ ‫با‬ ‫نخ‬ ‫کردن‬ ‫رد‬ IRAN-OR.IR 56
 57. 57. ‫جراحی‬ ‫سوزن‬ ‫آناتومی‬ 57 IRAN-OR.IR
 58. 58. ‫سوزن‬ ‫انتهای‬ 58 IRAN-OR.IR
 59. 59. ‫سوزن‬ ‫سایز‬ 59 IRAN-OR.IR
 60. 60. ‫سوزن‬ ‫شکل‬ 60 IRAN-OR.IR
 61. 61. ‫سوزن‬ ‫شکل‬ ‫کاربرد‬ ❖ ‫کرو‬ 1/2 ( Curve : ) ‫پوست‬ ( ‫کم‬ ‫خیلی‬ ) ‫الپاراسکوپی‬، ❖ ‫مستقیم‬ ( Straight :) ‫پوست‬ ❖ ‫کامپاند‬ ( Compound :) ‫چشم‬ ( ‫جلو‬ ‫سگمان‬ ) ❖ ½ : ‫پریتوئن‬ ،‫چشم‬، ‫پوست‬، ‫عضله‬ ،‫لگن‬ ‫حفره‬ ❖ ¼ : ‫میکروسرجری‬ ،‫چشم‬ ❖ 3/8 : ‫بدن‬ ‫همه‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫بیشترین‬ ❖ 5/8 : ‫ها‬ ‫تاندون‬ ،‫دهان‬ ،‫قلب‬ IRAN-OR.IR 61
 62. 62. ‫سوزن‬ ‫نوک‬ 62 IRAN-OR.IR
 63. 63. ‫سوزن‬ ‫راند‬ ‫پوینت‬ ‫تیپر‬ IRAN-OR.IR 63 ‫دورا‬ ‫فاشیا‬ ‫گوارش‬ ‫الپاراسکوپی‬ ‫عضالت‬ ‫پلور‬ ‫ارولوژی‬ ‫عروق‬ ‫قلب‬ ‫های‬ ‫دریچه‬
 64. 64. ‫بالنت‬ ‫سوزن‬ IRAN-OR.IR 64 ❖ ‫است‬ ‫گرد‬ ‫آن‬ ‫بدنه‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫آن‬ ‫نوک‬ ‫ارگ‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫نمیشود‬ ‫بافت‬ ‫پارگی‬ ‫باعث‬ ‫ان‬ ‫است‬ ‫مناسب‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ . ‫استفاده‬ ‫موارد‬ : ‫ط‬، ‫کبد‬، ‫کلیه‬،‫روده‬،‫سرویکس‬ ‫حال‬
 65. 65. IRAN-OR.IR 65 ❖ ‫باع‬ ‫میتواند‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫تیز‬ ‫خیلی‬ ‫ث‬ ‫شود‬ ‫بافت‬ ‫پارگی‬ . ❖ ‫میکن‬ ‫کمک‬ ‫بافت‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫راحت‬ ‫عبور‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫بدنه‬ ‫م‬ ❖ ‫شود‬ ‫بافت‬ ‫پارگی‬ ‫باعث‬ ‫میتواند‬ ‫آن‬ ‫بدنه‬ . ❖ ‫استفاده‬ ‫موارد‬ : ‫استرنوم‬، ‫پوست‬ ‫کاتینگ‬ ‫سوزن‬
 66. 66. IRAN-OR.IR 66 ❖ ‫شود‬ ‫بافت‬ ‫پارگی‬ ‫باعث‬ ‫میتواند‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫بافت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫تیز‬ ‫خیلی‬ ( ‫ال‬ ‫به‬ ‫نه‬ ‫بته‬ ‫رایج‬ ‫کاتینگ‬ ‫اندازه‬ ) ❖ ‫س‬ ‫کات‬ ‫ریورس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫داخلی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫کاتینگ‬ ‫سوزن‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫تفاوت‬ ‫طح‬ ‫است‬ ‫صاف‬ ‫سوزن‬ ‫داخلی‬ . ❖ ‫ک‬ ‫سوزن‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫نخ‬ ‫دادن‬ ‫عبور‬ ‫و‬ ‫ازبافت‬ ‫عبور‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫سوزن‬ ‫این‬ ‫بدنه‬ ‫اتینگ‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫تغییر‬ ‫رایج‬ . ❖ ‫استفاده‬ ‫موارد‬ : ‫تاندون‬ ‫شیت‬، ‫پوست‬، ‫بینی‬ ‫حفره‬، ‫لیگامان‬، ‫فاشیا‬ ‫کاتینگ‬ ‫ریورس‬ ‫سوزن‬
 67. 67. IRAN-OR.IR 67 ❖ ‫است‬ ‫راند‬ ‫آن‬ ‫بدنه‬ ‫اما‬ ‫کات‬ ‫های‬ ‫سوزن‬ ‫نوع‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫نوک‬ . ❖ ‫میگ‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫قلب‬ ‫های‬ ‫عمل‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫یرد‬ . ❖ ‫استفاده‬ ‫موارد‬ : ‫ت‬، ‫حنجره‬، ‫لیگامان‬، ‫فاشیا‬، ‫برونش‬ ‫راشه‬ ‫قلب‬ ‫های‬ ‫دریچه‬،‫اسکلروتیک‬ ‫عروق‬،‫رحم‬، ‫کات‬ ‫تیپر‬ ‫سوزن‬
 68. 68. IRAN-OR.IR 68 ❖ ‫است‬ ‫شمشیر‬ ‫شبیه‬ ‫آن‬ ‫نوک‬ . ❖ ‫تیزهستند‬ ‫آن‬ ‫نوک‬ ‫های‬ ‫کناره‬ . ❖ ‫به‬ ‫محدود‬ ‫کاربردش‬ ‫و‬ ‫چشم‬ ‫است‬ ‫میکروسرجری‬ . ‫اسپچوال‬ ‫سوزن‬
 69. 69. ‫بخیه‬ ‫کشیدن‬ ‫سر‬ ‫پوست‬ : 10 ‫روز‬ ‫لب‬ ‫و‬ ‫بینی‬ ‫ابرو‬ ،‫صورت‬ : 5 ‫روز‬ ‫پلک‬ : ‫روز‬ ‫سه‬ ‫شکم‬ ‫و‬ ‫سینه‬ ‫قفسه‬ : 8 ‫تا‬ 10 ‫روز‬ ‫پشت‬ : 12 ‫تا‬ 14 ( ‫کمتر‬ ‫روز‬ ‫دو‬ ‫کودکان‬ ) ‫ها‬ ‫اندام‬ : 10 ‫تا‬ 14 ( ‫کودکان‬ 4 ‫کمتر‬ ‫روز‬ ) ‫دست‬ : 10 ‫تا‬ 14 ‫پا‬ ‫کف‬ ‫و‬ ‫پا‬ : 12 ‫تا‬ 14 ( ‫کمتر‬ ‫روز‬ ‫دو‬ ‫کودکان‬ ) ‫پنیس‬ : 8 ‫روز‬ ‫ده‬ ‫تا‬ 69 IRAN-OR.IR
 70. 70. ‫بخیه‬ ‫کشیدن‬ ‫خاص‬ ‫شرایط‬ ‫کورتیکواسترو‬ ‫از‬ ‫مدت‬ ‫طوالنی‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫دیابت‬ ‫داشتن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫ئید‬ ‫تا‬ ‫بخیه‬ ‫دهید‬ ‫اجازه‬ 14 ‫تا‬ 21 ‫روز‬ ‫کشیدن‬ ‫به‬ ‫اقدام‬ ‫وسپس‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫کنید‬ ‫بخیه‬ . 70 IRAN-OR.IR
 71. 71. ‫بخیه‬ ‫نکشیدن‬ ‫عوارض‬ ❖ ‫آبسه‬ ❖ ‫اسکار‬ ❖ ‫درموئید‬ ‫کیست‬ 71 IRAN-OR.IR
 72. 72. ‫موفق‬ ‫باشی‬ ‫د‬ IRAN-OR.IR 72

×