Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

RPT Bahasa Malaysia SJKC Tahun 4 slideshare

RPT yang telah dikemaskinikan berdasarkan DSKP dan Buku Teks Tahun 4 SJKC

 • Sé el primero en comentar

RPT Bahasa Malaysia SJKC Tahun 4 slideshare

 1. 1. RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KSSR BAHASA MALAYSIA TAHUN 4 SJKC MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Penggal Pertama 1/2 TEMA 1 KELUARGA SEJAHTERA Unit 1 Adikku Baru Lahir 1.2 2.2 3.2 4.1 5.1 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.2.6 2.2.1 3.2.6 4.1.1 5.1.1 Mendengar, memahami, dan menyebut ayat yang pelbagai jenis dengan struktur yang betul dan tepat. Membaca dan memahami perkataan berimbuhan apitan dalam ayat daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Menulis ayat dalam petikan secara mekanis dengan betul dan kemas. Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. Memahami dan menggunakan kata nama am tak hidup institusi dengan betul mengikut konteks. EMK ; Ilmu – Pend. Moral Nilai Murni ; -berkasih sayang, gigih, menghormati orang, bersyukur, menjaga kesihatan, menghargai jasa, bertanggungjawab KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, menghubung kait, mengkategorikan, mengimlak KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir Pokok Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -Ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, ayat seruan, imbuhan apitan, kata nama am tak hidup institusi, penanda wacana 3 TEMA 1 KELUARGA SEJAHTERA Unit 2 Menjamu Keluarga dan Rakan 1.3 2.2 3.2 5.1 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.3.1 2.2.2 3.2.7 5.1.2 Mendengar, memahami, dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat perintah dengan betul. Membaca dan memahami frasa dalam petikan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. Memahami dan menggunakan kata nama khas gelaran atau nama panggilan dengan betul mengikut konteks. EMK ; Ilmu – Pend. Moral Nilai Murni ; -patuh, menghormati, bekerjasama, menghargai, bersopan santun KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, menghubung kait, mengkategorikan KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -Ayat perintah, kata nama panggilan, kata nama khas gelaran 4 TEMA 1 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan EMK ; Ilmu – Pend. Moral KBAT ; 1
 2. 2. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN KELUARGA SEJAHTERA Unit 3 Keluarga yang Berjaya ??nilai kesungguhan (ms12) 2.2 3.3 terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 2.2.3 3.3.3 respons yang sesuai secara lisan terhadap soalan tanpa kata tanya dengan betul. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. Nilai Murni ; -bersukur, tekun, gigih, menghormati, berkasih sayang KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, menghubung kait, mengkategorikan, meramal Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok, Pelbagai Alir Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -imbuhan awalan, ayat tanya tanpa kata tanya, imbuhan apitan 5 TEMA 2 WARGA PENYAYANG Unit 4 Sekolah Penyayang 1.4 2.4 3.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Menulis imlak dengan tepat. 1.4.2 2.4.1 3.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata panggilan dalam kalangan masyarakat berdasarkan sesuatu situasi secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat daripada bahan naratif untuk membuat ramalan yang wajar. Menulis ayat yang mengandungi imbuhan apitan dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak. EMK ; Ilmu – Pend. Moral Nilai Murni ; -berkasih sayang, bersopan santun, prihatin, bekerjasama menghormati, menghargai jasa KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, menghubung kait, mengkategorikan, mengimlak, membuat wajaran, meramal KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Dakap, Pokok, Buih Berganda Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -kata gelaran, kata nama khas gelaran, kata nama panggilan, imbuhan apitan 6 TEMA 2 WARGA PENYAYANG 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan mengikut urutan yang betul. EMK ; Ilmu – Pend. Moral Nilai Murni ; -amanah, prihatin, KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, 2
 3. 3. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Unit 5 Kita Prihatin 2.3 3.3 4.1 5.1 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. **Karangan Catatan 2.3.1 3.3.4 4.1.2 5.1.3 Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan ”e” pepet dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membina kerangka karangan berdasarkan bahan grafik dengan betul. Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk dengan betul dalam pelbagai konteks. berhemah tinggi, menghormati, berkasih sayang KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea -menghubung kait -mengkategorikan -memindahkan maklumat Pokok Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -ayat perintah, kata nama am tak hidup institusi, kata ganti nama diri, kata ganti nama tunjuk, kata ganti nama diri tanya 7 TEMA 2 WARGA PENYAYANG Unit 6 Terima Kasih 1.4 2.3 3.4 4.2 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Menulis imlak dengan tepat. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. **Karangan Melengkapkan Cerita 1.4.1 2.3.2 3.4.1 4.2.1 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang gramatis dalam sesuatu situasi secara bertatasusila. Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan ”e” taling dengan 3lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Menulis perkataan yang mengandungi imbuhan apitan dengan ejaan yang tepat secara imlak. Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul, serta bahasa badan yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan. EMK ; Ilmu – Pend. Moral Nilai Murni ; -berhemah tinggi, menghargai jasa, rajin, bekerjasama KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, menghubung kait, mengkategorikan, meramal, mengimlak KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Buih Berganda Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -ayat tunggal, ayat majmuk, imbuhan apitan, kata ganti nama diri 8 TEMA 3 SAYA SIHAT SAYA CERGAS Unit 7 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri tanya dengan betul dalam sesuatu situasi secara bertatasusila. EMK ; Ilmu – Pend. Moral,Kesihatan Nilai Murni ; -menjaga kesihatan, gigih, KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok, Pelbagai Alir 3
 4. 4. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Kesihatan dan Kecergasan **3.5.1 tiada dalam DSKP, buku teks ms32 4.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 2.4.2 3.5.1 5.1.4 4.2.2 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk menjanakan idea dengan betul. Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi daripada pelbagai sumber. Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan betul mengikut konteks. Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan nilai berdasarkan penceritaan yang dipersembahkan. bertanggungjawab, patuh KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, meramal -menghubung kait -mengkategorikan -mengemukakan pandangan Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -kata ganti nama diri, kata ganti nama diri tanya, kata kerja transitif, bandingan semacam 9 TEMA 3 SAYA SIHAT SAYA CERGAS Unit 8 Hidup Sihat Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. **Karangan Keperihalan/Fakta 1.4.4 2.4.3 5.1.5 3.5.2 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan betul menggunakan kata, ayat dan bahasa badan yang sesuai secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. Memahami dan menggunakan kata adjektif sifatan dan perasaan dengan betul mengikut konteks. Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi pada borang pengurusan grafik daripada pelbagai sumber. EMK ; Ilmu – Pend. Moral, Kesihatan Nilai Murni ; -menjaga kesihatan, prihatin, menghargai, KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, menghubung kait, mengkategorikan, meramal KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok, Pelbagai Alir, Buih Berganda Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -kata perintah, ayat permintaan, kata adjektif, penanda wacana 10 TEMA 3 SAYA SIHAT SAYA CERGAS Unit 9 Kebersihan Asas Kesihatan Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5.1 1.5.1 Membaca, memahami dan menyusun maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dengan betul. Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang EMK ; Ilmu – Pend. Moral, Kesihatan Nilai Murni ; -bekerjasama, menjaga kebersihan, rasional KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok, Pelbagai Alir, Titi 4
 5. 5. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 3.6.1 betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan penanda wacana dan menegaskan bahasa yang santun. KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, menghubung kait, mengkategorikan, menyatakan pendapat Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -perkataan seerti, penanda wacana, bandingan semacam, e taling, e pepet 11/12 TEMA 4 KESELAMATAN DI SEKELILING KITA Unit 10 Keselamatan di Sekolah 4.5 ??? (dalam buku teks ada, dalam DSKP tiada) Tiada dalam sukatan/DSKP (Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersirat) Melakonkan aksi menyampaikan ucapan dengan betul. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. **Karangan Autobiografi (ms46) 4.5.1 2.6.1 3.7.2 Menyampaikan ucapan berdasarkan teks mengikut laras bahasa yang sesuai dengan betul. Membaca dan memahami pelbagai bahan sastera yang sesuai untuk meneroka ilmu . Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk keperihalan, autobiografi dan dialog dengan betul. EMK ; Ilmu – Pend. Moral Nilai Murni ; -menjaga keselamatan, berani, prihatin, berhati- hati KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, menghubung kait, mengkategorikan, Meramal KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Buih Berganda Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -kata ganti nama 5
 6. 6. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 13 TEMA 4 KESELAMATAN DI SEKELILING KITA Unit 11 Amalan Keselamatan di Rumah 1.5 2.5 3.6 4.3 5.1 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. **Keperihalan (ms48), Surat Tidak Rasmi (ms49) 1.5.2 2.5.2 3.6.2 4.3.1 5.1.6 Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan grafik dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa dengan betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas berbentuk surat dengan menegaskan bahasa yang santun. Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan. Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. EMK ; Ilmu – Pend. Moral Nilai Murni ; -berwaspada, prihatin, baik hati, bertanggungjawab, menjaga keselamatan KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea -menghubung kait -mengkategorikan -menyatakan permintaan KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok, Pelbagai Alir Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -ayat tunggal, ayat majmuk, kata hubung pancangan keterangan, bandingan semacam, e taling 14 TEMA 4 KESELAMATAN DI SEKELILING KITA Unit 12 Keselamatan Kebakaran 4.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. **Karangan Fakta 1.6.1 2.5.3 3.7.1 4.3.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Menghasilkan rangka penulisan kreatif dengan betul. Mengujarkan dialog yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul, dan menyatakan nilai melalui lakonan. EMK ; Ilmu – Pend. Moral Nilai Murni ; -berhati-hati, menghargai, bertanggungjawab, berani KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif, mentalis Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, menghubung kait, mengkategorikan, meramal, mengedit KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok, Pelbagai Alir Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -kata kerja transitif, kata hubung pancangan keterangan, penanda wacana 15 TEMA 5 Berbicara untuk menyampaikan maklumat 1.6.3 Berbicara untuk mendapatkan dan EMK ; KBAT ; 6
 7. 7. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN SEMANGAT KEKITAAN Unit 13 Sahabat Sejati **1.6.3 tiada dalam DSKP, buku teks ms58 **3.8.1 buku teks ms60 tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 2.6.2 3.8.1 4.4.1 5.1.7 menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan penanda wacana yang betul secara bertatasusila. Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai yang baik. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda wacana. Melafazkan pantun empat kerat yang mengandungi keindahan perkataan dalam pembayang pantun dengan intonasi yang betul. Memahami dan menggunakan kata arah dan kata perintah dengan betul mengikut konteks. Ilmu – Pend. Moral Nilai Murni ; -bekerjasama, ikhlas, hormat, baik hati, toleransi, rajin KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, -menghubung kait -mengkategorikan -menyatakan nilai Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok, Buih Berganda Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -bandingan semacam, penanda wacana, kata Tanya, kata sendi nama 16 TEMA 5 SEMANGAT KEKITAAN Unit 14 Sukan Menyatukan Kita 5.2 2.4 3.8 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 5.2.1 2.4.3 3.8.2 5.2.2 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan meN, peN, beR, dan teR dengan betul mengikut konteks. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda wacana dengan betul. Memahami dan menggunakan kata ganda berentak berdasarkan situasi dengan betul. EMK ; Ilmu – Pend. Moral, Sukan Nilai Murni ; -gigih, bekerjasama, bersatu padu KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, menghubung kait, mengkategorikan, menyusun atur, meramal menyenaraikan KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -imbuhan, kata ganda berentak, penanda wacana 7
 8. 8. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 17 TEMA 5 SEMANGAT KEKITAAN Unit 15 Bekerjasama Membawa Kemakmuran ??nilai harmoni (ms67) 1.7 2.5 3.3 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. **Karangan Keperihalan/Fakta/Pengalaman 1.7.2 2.5.2 3.3.3 Berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan grafik dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa dengan betul. Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. EMK ; Ilmu – Pend. Moral Nilai Murni ; -menghormati, toleransi, berhemah tinggi KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, menghubung kait, mengkategorikan meramal KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok, Pelbagai Alir Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -kata kerja transitif 18/19 TEMA 6 WARISAN KITA Unit 16 Alat Muzik Warisan Tradisional ??nilai keyakinan (ms73) Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Menulis imlak dengan tepat. 1.4.1 2.2.2 3.4.2 Bertutur tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang gramatis dalam sesuatu situasi secara bertatasusila. Membaca dan memahami frasa dalam petikan daripada sesuatu bahan bacaan dengan sebutan yang betul. Menulis ayat yang mengandungi imbuhan apitan dengan ejaan dan tanda baca yang tepat secara imlak. EMK ; Ilmu – Pend. Moral, Muzik Nilai Murni ; -bersyukur, gigih, patriotik, menghargai, berdikari KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, menghubung kait, mengkategorikan meramal, mengimlak KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok, Dakap Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -ayat tunggal, ayat majmuk 20/21 TEMA 6 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan 4.3.1 Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi EMK ; Ilmu – Pend. Moral, KBAT ; 8
 9. 9. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN WARISAN KITA Unit 17 Kraf Tangan Tradisional 2.2 3.3 4.4 menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 2.2.3 3.3.3 4.4.2 yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan. Membaca dan memahami ayat dalam petikan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. Melafazkan dan memahami pantun empat kerat, serta menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan pantun. Kesenian Nilai Murni ; -menghargai, rajin, tekun, berdikari KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif, mekanis Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, menghubung kait, mengkategorikan meramal, mengenal pasti Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok, Buih Berganda Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -e pepet, e taling, kata kerja transitif, Penggal Kedua 1 TEMA 6 WARISAN KITA Unit 18 Cerita Warisan Kami ??nilai bijaksana (ms82) 1.5 2.6 3.7 4.2 5.2 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. **Karangan Keperihalan dsb 1.5.1 2.6.1 3.7.2 4.2.2 5.2.3 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. Membaca sesuatu bahan berunsur sastera yang sesuai untuk meneroka ilmu. Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk keperihalan, autobiografi dan dialog dengan betul. Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas serta menyatakan nilai berdasarkan penceritaan yang dipersembahkan. Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dalam pelbagai situasi dengan betul. EMK ; Ilmu – Pend. Moral Nilai Murni ; -jujur, ikhlas, berhemah tinggi, bersyukur, toleransi KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, mengimlak -menghubung kait -mengkategorikan -meramal, membuat poster -menyatakan nilai KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok, Pelbagai Alir Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -bandingan semacam, kata majmuk, imbuhan beR- dan meN- 2 TEMA 7 WIRA KEBANGGAAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.3.1 Mendengar, memahami, dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan ayat EMK ; Ilmu – Pend. Moral Nilai Murni ; KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, 9
 10. 10. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Unit 19 Wira Maritim ??nilai jati diri (ms85) 2.3 3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. **Karangan Fakta/Keperihalan 2.3.1 3.3.4 perintah dengan betul. Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat yang mempunyai sebutan ”e” pepet dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membina kerangka karangan berdasarkan bahan grafik dengan betul. -patriotisme, berani, menghargai, berdisiplin, KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, menghubung kait, mengkategorikan meramal, mencadangkan Pokok, Buih Berganda Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -ayat perintah, e pepet, e taling 3 TEMA 7 WIRA KEBANGGAAN Unit 20 Wira Angkasa Raya 1.5 2.5 5.3 3.9 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul. 1.5.2 2.5.1 5.3.1 3.9.1 Menceritakan sesuatu perkara yang dilihat dan yang ditonton dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan diksi dan ayat yang sesuai. Membaca, memahami dan menyusun maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dengan betul. Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek yang dalam pelbagai situasi dengan betul. Menulis ulasan berbentuk pandangan secara berpandu tentang bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton dan dibaca menggunakan bahasa yang gramatis. EMK ; Ilmu – Pend. Moral Nilai Murni ; -patriotisme, gigih, berani, bertanggungjawab KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, menghubung kait, mengkategorikan, meramal KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok, Buih Berganda, Titi Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -ayat tunggal, ayat majmuk, penanda wacana, peluasan subjek 4 TEMA 7 WIRA KEBANGGAAN Unit 21 1.6 2.4 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. EMK ; Ilmu – Pend. Moral, TMK Nilai Murni ; -gigih, rajin, patriotism, berdisiplin KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok, Pelbagai Alir 10
 11. 11. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Warga yang Terbilang 3.5 4.1 5.3 tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. **Karangan Biografi 2.4.1 3.5.2 4.1.1 5.3.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan naratif untuk membuat ramalan yang wajar. Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi pada borang pengurusan grafik daripada pelbagai sumber. Menyebut dan menyatakan amalan baik yang tersurat daripada lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. Memahami dan membina ayat perintah dan ayat seruan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai situasi dengan betul. KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea -menghubung kait -mengkategorikan -meramal Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -ayat perintah, ayat seruan 5 TEMA 8 CELIK SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI Unit 22 Celik Sains **3.5.1 ms102 ??nilai kesungguhan (ms102) 1.3 2.2 3.5 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 1.3.2 2.2.1 3.5.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan terhadap soalan tanpa kata tanya dengan betul. Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. Mencatat maklumat yang betul mengikut kronologi daripada pelbagai sumber. EMK ; Ilmu – Pend. Moral, TMK, Sains Nilai Murni ; -rajin, amanah, bekerjasama, berhemah tinggi KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, menghasilkan -menghubung kait -mengkategorikan -meramal, mengendalikan KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok, Pelbagai Alir Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -soalan tanpa kata tanya, peluasan subjek, imbuhan apitan, 6 TEMA 8 CELIK SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI Unit 23 Teknologi Mesra 1.4 2.3 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang 1.4.4 2.3.2 Menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dengan betul menggunakan kata, ayat dan bahasa badan yang sesuai secara bertatasusila. Membaca kuat pelbagai bahan yang mengandungi pelbagai jenis ayat yang EMK ; Ilmu – Pend. Moral, TMK Nilai Murni ; -menghargai, menjaga kebersihan, prihatin KP ; KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok, Pelbagai Alir Sistem Bahasa(SB)/ 11
 12. 12. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN Pengguna 3.7 5.1 betul. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. **Karangan Autobiografi 3.7.2 5.1.7 mempunyai sebutan ”e” taling dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Menghasilkan penulisan kreatif jenis imaginatif berbentuk keperihalan, autobiografi dan dialog dengan betul. Memahami dan menggunakan kata arah dan kata perintah dengan betul mengikut konteks. Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, menghubung kait, mengkategorikan meramal, menyenaraikan Tatabahasa ; -ayat perintah, ayat seruan, e taling, bandingan semacam, kata tanya, kata sendi nama 7/8 TEMA 8 CELIK SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI Unit 24 Reka Cipta Lestari 1.6 2.4 3.6 4.3 5.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.6.2 2.4.2 3.6.1 4.3.1 5.2.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat yang tersirat tentang sesuatu perkara daripada sesuatu sumber berbentuk ucapan dengan tepat secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk menjanakan idea dengan betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan penanda wacana dan menegaskan bahasa yang santun. Mengujarkan dialog yang mengandungi diksi yang betul serta melakukan aksi yang sesuai dalam lakonan. Memahami dan menggunakan kata majmuk rangkai kata bebas dalam pelbagai situasi dengan betul. EMK ; Ilmu – Pend. Moral, Sains Nilai Murni ; -bertanggungjawab, rasional, prihatin, berdikari KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual Kreativiti dan Inovasi BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea -menghubung kait -mengkategorikan -meramal, aktiviti simulasi KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok, Pelbagai Alir Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -peluasan subjek, ayat tunggal, ayat majmuk, penanda wacana, kata majmuk rangkai kata bebas, e taling, kata Tanya, kata sendi nama 9 TEMA 9 SAYANGI BUMI Unit 25 Minggu Alam Sekitar 1.3 2.5 3.6 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang 1.3.3 2.5.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan menyampaikan pesanan mengikut urutan yang betul. Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan grafik dan memindahkan maklumat dalam bentuk prosa dengan betul. EMK ; Ilmu – Moral, Alam Sekitar Nilai Murni ; -amanah, berkasih sayang, menghargai alam sekitar, KP ; Interpersonal KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok, Pelbagai Alir Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -ayat 12
 13. 13. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. **Membina Buku Skrap 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas berbentuk surat dengan menegaskan bahasa yang santun. Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, menghubung kait, mengkategorikan memberi penerangan tunggal, ayat majmuk 10 TEMA 9 SAYANGI BUMI Unit 26 Cintai Bumi Kita **1.7.1 tiada dalam DSKP, buku teks ms117 **3.8.1 ms119 ??kata seruan (0bj.ms119 1.7 2.5 3.8 4.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. **Karangan Fakta 1.7.1 2.5.3 3.8.1 4.1.2 Berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. Membaca, memahami dan menaakul bahan prosa untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda wacana. Menyatakan perasaan berdasarkan melodi dan lirik lagu dalam nyanyian yang dipersembahkan. EMK ; Ilmu – Moral, Alam Sekitar Nilai Murni ; -menjaga kebersihan, berkasih sayang, bekerjasama, bertanggungjawab KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, memindahkan -menghubung kait -mengkategorikan, menaakul KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Buih Berganda, Pelbagai Alir Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -ayat perintah, ayat seruan, kata perintah, kata seru, penanda wacana 11 TEMA 9 SAYANGI BUMI Unit 27 Selamatkan Bumi Kita 1.7 2.6 3.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 1.7.2 2.6.2 3.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai yang baik. Menghasilkan rangka penulisan kreatif EMK ; Ilmu – Moral, Alam Sekitar Nilai Murni ; -menghargai, rasional, prihatin, bersyukur KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual Kreativiti dan Inovasi BCB ; KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok, Pelbagai Alir Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -kata hubung pancangan, penanda wacana, 13
 14. 14. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN 4.4 5.1 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. **Karangan Melengkapkan Cerita/Keperihalan 4.4.2 5.1.4 dengan betul. Melafazkan dan memahami pantun empat kerat, serta menghasilkan sesuatu ciptaan kreatif berdasarkan pantun. Memahami dan menggunakan kata kerja transitif dengan betul mengikut konteks. -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, menghubung kait, mengkategorikan, meramal kata kerja transitif, ayat perintah, ayat seruan, kata kerja transitif 12 TEMA 10 PERTANIAN DAN PENTERNAKAN Unit 28 Lawatan ke Ekspo Pertanian *5.3.2 (doc rpt asal) ??nilai kesungguhan (ms132) 3.9 3.3 1.4 4.3 5.3 Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul. Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 3.9.1 3.3.3 1.4.2 4.3.2 5.3.1 Menulis ulasan berbentuk pandangan secara berpandu tentang bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton dan dibaca menggunakan bahasa yang gramatis. Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan yang bertumpu dan bercapah dengan betul. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan kata panggilan dalam kalangan masyarakat berdasarkan sesuatu situasi secara bertatasusila. Mengujarkan dialog yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul, dan menyatakan nilai melalui lakonan. Memahami dan membina ayat dengan peluasan subjek yang betul dalam pelbagai situasi dengan betul. EMK ; Ilmu – Moral, TMK, Keusahawanan Nilai Murni ; -rajin, tabah, bersyukur, rasional, bekerjasama, gigih KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea -menghubung kait -mengkategorikan -meramal, menyenaraikan KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok, Pelbagai Alir Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -kata majmuk rangkai kata bebas, kata gelaran, kata adjektif, bandingan semacam, peluasan subjek 13 TEMA 10 PERTANIAN DAN PENTERNAKAN Unit 29 Pokok dan Buah- buahan Tempatan 3.7 2.4 3.6 4.2 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif 3.7.2 2.4.3 3.6.1 Menghasilkan penulisan kreatif jenis maginatif berbentuk keperihalan, autobiografi dan dialog dengan betul. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dengan tepat daripada pelbagai bahan yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul. Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul dengan menggunakan penanda wacana dan menegaskan bahasa yang santun. EMK ; Ilmu – Moral, Keusahawanan Nilai Murni ; -menghargai, rasional, bersyukur, rajin KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok, Dakap Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -ayat tunggal, ayat majmuk, penanda wacana, 14
 15. 15. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN semasa bercerita secara didik hibur. **Karangan Autobiografi/Keperihalan 4.2.1 Mengujarkan cerita yang mengandungi bandingan semacam dengan menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul, serta bahasa badan yang sesuai melalui penceritaan yang dipersembahkan. Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, menghubung kait, mengkategorikan, memindahkan maklumat bandingan semacam, 14 TEMA 10 PERTANIAN DAN PENTERNAKAN Unit 30 Ternakan Ikan Hiasan **1.6.3 buku teks ms137, DSKP tiada 1.6 2.5 3.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. **Karangan Keperihalan dsb 1.6.3 2.5.1 3.3.4 Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan penanda wacana yang betul secara bertatasusila. Membaca, memahami dan menyusun maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dengan betul. Membina kerangka karangan berdasarkan bahan grafik dengan betul. EMK ; Ilmu – Moral, Keusahawanan Nilai Murni ; -menghargai, menjaga kebersihan, bertanggungjawab KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, menghubung kait, mengkategorikan, menyenaraikan KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -penanda wacana, imbuhan apitan 15 TEMA 11 KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN Unit 31 Niaga Jaya 3.6 2.4 3.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Menulis huruf, suku kata, perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan betul dan kemas. 3.6.2 2.4.1 3.2.7 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang jelas berbentuk surat dengan menegaskan bahasa yang santun. Membaca dan memahami maklumat daripada bahan naratif untuk membuat ramalan yang wajar. Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai dengan betul dan kemas. EMK ; Ilmu – Moral, Keusahawanan Nilai Murni ; -berhemah tinggi, berjimat-cermat, rajin, bersopan santun, jujur KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; - 15
 16. 16. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN **Karangan Melengkapkan Cerita, Surat Tidak Rasmi KB ; -menjana idea, menghubung kait, mengkategorikan, meramal 16 TEMA 11 KEUSAHAWANAN DAN PENGURUSAN KEWANGAN Unit 32 Marilah Berniaga **4.5 tiada dalam DSKP, buku teks ms145 4.5 2.5 3.8 5.1 Menyampaikan pengucapan awam mengikut laras bahasa yang sesuai dengan yakin dan berkesan. Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan dengan betul. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dengan betul. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 4.5.2 2.5.1 3.8.2 5.1.5 Menyampaikan ucapan mengikut laras bahasa dan gaya yang sesuai serta sebutan dan intonasi yang betul. Membaca, memahami dan menyusun maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dan memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dengan betul. Mengedit dan memurnikan sesuatu hasil penulisan berbentuk naratif daripada aspek ejaan, imbuhan, tanda baca dan penanda wacana dengan betul. Memahami dan menggunakan kata adjektif sifatan dan perasaan dengan betul mengikut konteks. EMK ; Ilmu – Moral, Keusahawanan Nilai Murni ; -amanah, bekerjasama, bertimbang rasa, gigih KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, meramal -menghubung kait -mengkategorikan -menyusun maklumat KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok, Pelbagai Alir Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -kata adjektif 17 TEMA 11 KEUSAHAWANA N DAN PENGURUSAN KEWANGAN Unit 33 Bijak Berbelanja 1.7 2.6 3.9 5.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Menulis ulasan tentang pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton atau dibaca dengan betul. Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.7.2 2.6.2 3.9.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan grafik dengan menggunakan ayat yang gramatis secara bertatasusila. Membaca dan memahami pelbagai bahan bukan sastera untuk mengenal pasti nilai yang baik. Menulis ulasan berbentuk pandangan secara berpandu tentang bahan sastera dan bukan sastera yang didengar, ditonton dan dibaca menggunakan bahasa yang gramatis. EMK ; Ilmu – Moral, Keusahawanan, Kepenggunaan Nilai Murni ; -berhemah tinggi, berjimat cermat, rasional KP ; Interpersonal Verbal-linguistik Kontekstual BCB ; -bacaan intensif KBAT ; Peta Buih, Bulatan, Alir, Pokok, Pelbagai Alir Sistem Bahasa(SB)/ Tatabahasa ; -kata hubung pancangan keterangan , kata adjektif 16
 17. 17. MINGGU TEMA / TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENGISIAN KURIKULUM CATATAN **Karangan Fakta 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung pancangan keterangan dengan betul mengikut konteks. Strategi pdp ; KB ; -menjana idea, menghubung kait, mengkategorikan, memindahkan maklumat 17

×