Publicidad
Ajkai Szó 2021.augusztus 20.
Ajkai Szó 2021.augusztus 20.
Ajkai Szó 2021.augusztus 20.
Ajkai Szó 2021.augusztus 20.
Publicidad
Ajkai Szó 2021.augusztus 20.
Ajkai Szó 2021.augusztus 20.
Ajkai Szó 2021.augusztus 20.
Ajkai Szó 2021.augusztus 20.
Próximo SlideShare
Ajkai Szó 2021_október_15Ajkai Szó 2021_október_15
Cargando en ... 3
1 de 8
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Ajkai Szó 2021.augusztus 20.

  1. Augusztus 20. mindannyiunk ünnepe  Magyarország történetének nincs még egy olyan je- les napja a 365-ből, amelyen oly sokfélét ünnepelnénk egyszerre, mint augusztus 20-án, ennek okán mindenki kiválaszthatja a számára megfelelő „indokot” a megem- lékezésre, az ünneplésre. Immáron több, mint ezer- éves múltra tekinthetünk vissza, hiszen államalapítá- sunkkal indult el Szent Ist- ván király előrelátása folytán a magyarság egységbe szer- vezése. A történelem viharai olykor megtépázták, háttérbe szorították az ünnepet, annak egyházi jellege miatt, de a jó- zan ész mindig visszanyúlt a Szent István által megterem- tett értékekhez. Így napjaink- ban is emlékezhetünk első ki- rályunkra, az államalapítóra és híressé vált intelmeire. Ezt az eredetileg csupán egyházi ünnepet, a Szent Ist- ván kultusz ellensúlyozása- ként, a második világégést követően az arató ünnepek folytatásaként, az új kenyér ünnepének is nevezték. E nap 1949 és 1989 között a Magyar Népköztársaság Alkotmányá- nak hivatalos ünnepe, 1991- től az államalapítás és az ál- lamalapító Szent István király emlékünnepe körmenetekkel és jelenleg a Magyar Köztársa- ság hivatalos ünnepe. A Szent Korona ünnepét is e napon tartják, sőt a rendezvények keretében a frissen végzett ka- tonatiszteket is ekkor avatják számos kísérő program mel- lett (vízi és légi parádé, tűzi- játék). Emlékezhetünk Szent Ist- vánra, mint a katolikus egy- ház szentjére is, a nevét viselő búcsúk alkalmával. Ajkán is viseli nevét egy egyházközség és a temploma, a tósokberén- di, ahol a török idők utáni benépesedéseket követően a környék legszebb templo- mában (felszentelés: 1808) rendszeresen megemlékeztek első királyunkról és ekkor a vétkek megbocsátása is meg- történt. Búcsút intettek a bű- nöknek. Később mulatságokat is tartottak a szentmisét kö- vetően a templom előtt, majd a szemközti kocsmában. Fél évszázaddal ezelőtt még Tó- sokberénd három kocsmájá- ban (Kundermann, Molnár és az egykori Grósz kocsma helyén) is báloztak a falubeli- ek és a vendégeik. A legendás búcsúi ünnepségek alkalmá- val számos mutatványos kí- nálta a portékáját, kezdetben a templommal szemközt épült iskola előtt. Itt árulták már az ezredforduló környékén a leg- finomabb édes, mézes, jégbe hűtött márcot, lányoknak a gyöngyöt, asszonyoknak a ró- zsafüzért, legényeknek a száj- muzsikát. A látványos körhin- tákat is felállították a templom szomszédságában. A vállalko- zó legények egy-egy ingyen forduló fejében hajthatták is a szerkezetet. A nyolcvanas évektől, a vá- rosi rendezvények hatásaként kezdett laposodni a település- rész búcsúi ünnepsége. Mára csupán az ünnepi szentmise maradt meg a körmenettel, valamint a vendégfogadás és Tomor Sándor plébános kez- deményezésére 1989-től az új kenyér megáldása maradt. E mozzanat összekötötte az egy- házi és a világi kultúrát az ös�- szetartozást kifejezve az által is, hogy a város első embere szegi meg a kenyeret. Majd 30 éven keresztül ez szokásban is maradt. A huszadikai kenyér együt- tes elfogyasztása különös erővel bír: közösséget vállal- ni, szövetségbe lépni, ezáltal egységet alkotni és a külön- bözőségek ellenére is egymás gyarapodását kívánni és szol- gálni. Remélhetőleg ez az idei augusztus 20-án is így lesz. Cs.B.É.  A város lapja 34. évfolyam, 29. szám, 2021. AUGUSZTUS 20., péntek ASZ AJKAI SZÓ „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” Tömegpszichózis Sokféle őrület létezik a világon. Úgynevezett tömegpszi- chózis is van, amire már a Bibliában is találunk írásos utalást. (Lásd bővebben: Krisztus megfeszítése előtti kérdés-felelet jelenet Poncius Pilátus és az összegyűlt tömeg között. Mikor Pilátus megkérdezte – hogy a hagyo- mányokhoz híven egy bűnöst elengedhessen – melyiket engedjem szabadon, Jézust, vagy Barabást, van aki úgy emlékszik, hogy a tömeg Jézust kiáltott, de összességében már a Barabás név hallatszott…) Tehát veszélyes dolog a tömegpszichózis és noha a zsidók annak idején sikerrel heccelték egymást mindenféle mondvacsinált indokkal Jézus megfeszítésére, lám a keresztények már több, mint kétezer éve sikeresen használják ki ezt a tévedésüket. Elnézve az augusztus közepén Kabulból sugárzott képe- ket, van az úgy is, hogy egy vallás nevében mészárolnak le embereket, holott a lemészároltak és a mészárosok akár barátok is lehetnének, ha valamilyen furcsa eszme nevében nem ugrasztanák össze őket. Nekünk elég csak a szomszédba menni. Nem nehéz találni olyan embert, aki ócsárolja a románokat (szolgálva a hagyományos irre- denta szemléletet), míg mások – akik nyilván nem olvas- nak újságot – egyenesen barátkoznak román emberekkel. Nálunk a legújabb divat vagy talán bizonyítási kényszer a homofóbia, aminek nevében bátran megrugdoshatjuk embertársunkat, csak azért, mert szokatlannak tűnő ge- netikai adottságokkal született. Az interneten és a tabloid sajtóban is elterjedt már a hír, miszerint Baráth Gábornak a Magyar Vöröskereszt Vas- és Veszprém megyei igazga- tójának közösségi oldalán megjelent egy kimondottan homofób „komment”, ami nem egyeztethető össze a Ma- gyar Vöröskereszt szellemiségével. Miután a telex.hu rá- kérdezett erre a szervezetnél, a fideszes önkormányzati képviselőként is tevékenykedő Baráth (barát!) átállította Facebook-oldalát, azt már csak ismerősei láthatják. (A Magyar Vöröskereszt egyébként elhatárolódik a homofób bejegyzésektől, és semmilyen kirekesztő és megkülön- böztető álláspontot nem tart elfogadhatónak.) Barát(h)aim: mielőtt leköpünk, megfojtunk, vagy halálba kergetünk valakit, álljunk meg egy pillanatra: valóban mi akarjuk ezt, vagy a „fölöttes én” várja el tőlünk, hogy leal- jasodjunk? Lékó Sándor  Ami tilos, gyakran vonzó, avagy a negatív reklám is reklám 3. oldal Székely vendégek Ajkán 3. oldal Generációk – tárlat nyílt a kultúra házában 5. oldal Archív fotón egy régebbi kenyérszentelésen Schwartz Béla és Tomor Sándor (Fotó: Györkös) „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!” (Fotó: Györkös) Bányász- és falunap Padragkúton Padrag és Csékút idén ünnepli egyesülésének 60. évfor- dulóját. A jubileum alkalmából a bányásznapi ünnepsé- gek központi helyszíne Padragkút lesz összefonódva a falunapi mulatságokkal. Szeretettel várunk minden érdeklődőt szeptember 4-én 10.00 órától a megújult padragkúti bányakert területére. A gyerekeket óriás légvár, kézműves foglalkozások, íjászat várja. A programban lovasbemutató, játékos vetélkedők, futóverseny is szerepel. Az ünnepi köszöntőket követően a 17.00 órától kezdődő színpadi műsorban közreműködnek: – Padragi Bányász Férfikórus, – Senior Örömtánc csoport, – Ajka- Padragkút Néptáncegyüttes, – Hidasi Réka énekes, – Módri Györgyi, a Veszprémi Petőfi Színház színművésze és barátai Szeretettel hívunk és örömmel várunk minden kedves vendéget! Német Nemzetiségi Hétvége Ajkarendeken  Egy év kihagyás után újra Német Nemzetiségi hétvé- gét tartottak Ajkarendeken augusztus 13. és 15. között. A faluba érkező vendégeket most nem a nemzetiségi ru- hába öltözött Rézi mam és párja várta, hanem egy mo- solygós napraforgó tábla. A fény az öröm és a vidámság virágát az Ajkarendekért Egyesület tagjai nagy gonddal festették a jeles napra. A háromnapos hétvége prog- ramjai a hagyományokhoz hűen most is a Regenbogen Né- met Nemzetiségi Művelődési házban kezdődött a megnyitó- val. A Német Nemzetiségi Dal- kör műsora után Töltl János kö- szöntötte a megjelenteket, majd dr. Horváth József alpolgármes- ter, Ajka Város Önkormányzata nevében, a Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Pék Attila és Pákai Péter javaslatára, Csáky Istvánné zenepedagógus részére az ajkarendeki német nemzetiség zenei hagyománya- inak ápolásában és megőrzésé- ben végzett több évtizedes, ki- magasló színvonalú tevékeny- sége elismeréseként, a „Német Nemzetiségért” díszoklevél ki- tüntetést adományozta. A művelődési házba sokan jöttek el személyesen is gratu- lálni Kati néninek a díszokle- vélhez. Az első nap zárása- ként Temesi Mihály könyvét az Ajkarendeki német „ui” nyelvjárás és szótár köteteit Osvald József, a művek lek- tora ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. Szombaton, a második napon, már jó korán zenés ébresztővel gondoskod- tak az egyesületi tagok arról, hogy mindenki felébredjen. Délelőtt nyolc órakor sokan húztak futballcipőt, hogy a nemrég elkészült műfüves pályán megmérkőzzenek a vándorserlegért az Erdősi Mi- hály német nemzetiségi fut- ballkupán. (folytatás a 2. oldalon)
  2. ASZ 2 2021. AUGUSZTUS 20. Német Nemzetiségi Hétvége Ajkarendeken Bányász hagyományőrző tábor gazdag programokkal A Csingervölgyért Egyesület több, mint egy évtizede szer- vezi a hagyományőrző nyári tábort, amelyre nagy az ér- deklődés, főként az egykori bányászok leszármazottai részéről. Az idén augusztus 9 és 13 között tartották a prog- ramot. Gerencsér Hilda, az egyesület elnöke elmondta, hogy a 8 és 12 éves kor kö- zötti táborozók a foglalko- zásokon megismerkedtek a városrész és Ajka bányászati emlékeivel, a fejtésnél és szállításnál használt eszkö- zökkel. A közösségi ház előtt álló, Bálint József fafaragó Szenet fejtő bányász szob- ránál hosszasan beszélget- tek arról, hogy milyen volt a bányászok öltözete, miért hordtak gumicsizmát, amely- ben kapca tartotta melegen a lábukat. Szó esett a föld alatt használt biztosító be- rendezésekről, a munkához szükséges eszközökről is. A táborozók többsége azt is tudta, hogy a gépek és be- rendezések egy része a Bá- nyászati Múzeumban látha- tó. Felkeresték a közösségi ház melletti emlékparkban a szobrot, amelynek közepén egy bányászlámpa áll, vala- mint a csillét és a mozdonyt, beszélgettek arról, hogy mire szolgáltak a föld alatti szállí- tógépek. A táboroztatásnak szociális célja is van. Fogadnak ne- hezebb körülmények között élő gyerekeket, akik családi nyaralásra vagy fizetős tá- borba nem jutnának el. Ge- rencsér Hilda, az egyesület elnöke elmondta, hogy a bá- nyász hagyományok megis- mertetésén túl a környezeti nevelés is hangsúlyt kapott a programban. Ellátogattak a csingeri vadasparkba, ahol Schenek Tamás végigvezette őket a területen, miközben mesélt a Bakony erdeinek növény- és állatvilágáról. A gyerekeknek nagy élmény volt, hogy egy elárvult szar- vast (Bolyhoskát) cumisü- vegből etethettek. Az állatot a park dolgozói gondozzák. Bódén egy családi gazdaság állatait nézték meg, majd az egész napos kiránduláson a balatonfüredi Bodorka láto- gatóközpontot keresték fel, ahol a Balaton állatvilágáról néztek meg egy filmet, majd az akváriumokban szemlél- hették meg a balatoni hala- kat. A tapolcai tavasbarlang- ban földrajzi ismereteket szerezhettek. A Bakonyi Csillagászati Egye- sület tagja, Ivanics-Rieger Klaudia a távoli égitestekről, a meteoritokról beszélt a táborlakóknak. A Mozgássé- rültek Aktív Egyesületének tagjai a kere- kesszékesek mindennapja- iról tartottak érzékenyítő foglalkozást. Egy születésétől fogva vak fiatalember a látássérültek közlekedését mutatta be. Gyuris Mónika, az Ajkai Ren- dőrkapitányság kiemelt megelőzési főelőadója a biztonságos közlekedésről tartott foglalkozást. Az Ajkai Technikai Tömegsport Egye- sület lehetőséget biztosított a lövészet kipróbálására. A pénteki akadályverse- nyen elsősorban ügyességi feladatokat oldottak meg. Ebéd után közösen érté- kelték a hetet, amely során kiderült, hogy melyek vol- tak a kedvenc programok. Vezetett a csillagászat, az állatokkal való ismerkedés, többekben nyomot hagyott a látássérülttel és kerekes�- székessel tartott érzékenyí- tő foglalkozás, valamint a lövészet. Ízlett a táborozóknak és bő- ségesnek találták a Retro büfé ebédkínálatát, de azért hiányzott a két évvel ezelőt- ti táborban a mamák által készített krumplis tészta és palacsinta. A versenyzők nyereménye oroszkrém torta volt és ter- mészetfilmek, amelyek re- mélhetőleg őrzik az együtt töltött hét hangulatát. A tá- bort az Ajkai Kapocs Helyi Akciócsoport támogatta, a Csingervölgyi hagyományá- poló rendezvények lebonyo- lítása című TOP-7.1.1-16-H- ESZA-2020-01869 pályázat keretében. (ta)  (folytatás az 1. oldalról) Kettő órától kezdetét vette az Ajkarendekért Egyesület családi délutánja, amit az Old- timer felvonulással nyitottak meg. Ezen a 2018-ban alakult Veterán Járművek Baráti Köre Ajka Egyesület tagjai is tiszte- letüket tették Weinpel Tibor egyesületi elnök vezetésével. Ők egy megemlékezésről ér- keztek a falunapra amit a bal- esetben elhunyt motorosok emlékére szerveztek Kislődön, a nemrég felállított emlék- műnél. Az elnök, elmondta, hogy a megemlékezés egyben figyelemfelhívás is volt, ami- vel azt szerették volna elérni, hogy jobban figyeljenek oda a motorosokra az utakon vagy ahogy fogalmazott: „Minden- ki tudja, hogy a motor az csak két kerék, ezért sokkal veszé- lyesebb üzem, mint az autó.” A forró nyári időjárás sem tartotta vissza a résztvevő ki- lenc csapatot attól, hogy az idei családi napon érdekes és meg- lepő ételekkel készüljenek a fő- zőversenyen. A jóval 30 fok kö- rüli meleg igencsak kihívás elé állította a tűzhely mellett szor- goskodókat, ezért mindenképp elismerés illeti meg őket a ki- tartásukért. Rainiss Andrea, az Ajkarendekért Egyesület elnöke próbált a készülődés közben bele-bele kukkantani a bográcsokba, és kifaggatni a versenyzőket a készülő me- nüről de a versenyzők nagyon titokzatosak voltak… A délutánt végére a levegő- ben terjengő illatokból azért kiderült, hogy Bőhm Lász- ló Lángos Bt. csapata idén a lángos mellett 120 keszeggel is készült. Cigánylecsó rotyo- gott a veteránok bográcsában, amihez desszertként Huéber Károly 2 kiló lisztből ordas pa- lacsintát is sütött annak, aki a sós ételek mellé édességre is vágyott. Készült még sertés- csülök Pékné módra és gyros pitában, sült a hamisítatlan és valóban titkos receptű Nándi féle kolbász, rotyogott egy iga- zi mesebeli kőleves, és a végén még egy magát megkeverő kö- csög is felfedte titkát. A főzőverseny mellett még folyamatos programok is vár- ták az idelátogató kicsiket és nagyokat. Volt légvár, arc- festés, kézműves foglalkozás, gyöngyfűzés és agyagozás. Míg a felnőttek a lökd meg a kecskét elnevezésű szerkezeten tették próbára erejüket, addig a kicsikre Muci néni baba-mama kuckója vigyázott. Öt órától az Aranykapu zenekar fantaszti- kus gyerekkoncertjébe csöp- penhettünk bele, akik vidám műsorukba bevonták a bátor közönséget is. A Buksi suli ku- tyái után a napot a Váczi-Pék- Gazsó trió retro discoja zárta, akik hajnal kettőig zenéltek. A Nemzeti Hétvége zárónapja vasárnap fél tízkor német nyel- vű misével kezdődött az ajka- rendeki Szent Márton temp- lomban, az ajkarendeki Német Nemzetiségi Dalkör közremű- ködésével, majd koszorúzás- sal zárult. Az iskola melletti emlékműnél az I. és II. világ- háború áldozataira és a német kitelepítettekre emlékeztek. A koszorúzáson Ajka város ne- vében Pék Attila és Pákai Pé- ter önkormányzati képviselők helyezték el az emlékezés vi- rágát. Rajuk kívül koszorúzott még a Német Nemzetiség Ön- kormányzat, az Ajkarendeki Német Nemzetiségi Dalkör, a Laschober Mária Német Nem- zetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda és Műve- lődési központ, és az Ajkaren- dekért Egyesület. F.P.T.  Gerencsér Hilda a táborozók körében (Fotó: Györkös) A kitüntetett Csáky Istvánné, Kati néni nyugdíjazásáig az Ajkai Zeneiskolában zongora és szolfézs tanárként tanított, ahol gyerekek százait fertőzte meg a zene szeretetével. Számos növendéke került zenei pályára. A tanítás mellett kántorként is szolgált az Ajka környéki egyházközségekben. Jelentős a szerepe abban is, hogy Ajkarendeken évente több alkalommal újra tartanak német nyelvű misét. 1995-ben a Kisebbségi Önkormányzat felkérésére elvállalta a frissen alakuló Rendeki Énekkar vezetését. Kezdeményezésére a rendekiek magnókazettára énekelték a szüleiktől és nagyszüleiktől tanult sváb énekeket. Lelkes gyűjtő munkája eredményeként 2016-ban megjelent az ő összeállításában a Rendeker Gesangbuch, amely 146 dal szövegét és kottáját tartalmazza. A gyűjtemény jelentőségét kifejezi a kötet mottója „Unokáinknak - hogy dalainkat feltámaszthassák.” A dalok mellett templomi énekeket és az év jelentősebb eseményeihez kapcsolódó népszokásokat is összegyűjtötte. Az Ajkarendeki Német Nemzetiségi Dalkört 25 évig vezette, amivel az ajkarendeki zenei élet meghatározó alakjává vált. Munkája során számos elismerésben is részesült, így 2010-ben, a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa adományozásában az ének szekció legmagasabb kitüntetését a Stefan Kerner Díját is átvehette. Rainiss Andrea titkos receptek nyomában járt (Fotó: Futó) A nemzetiségi napok komoly pillanatai: Pék Attila és Pákai Péter koszorúz (Fotó: Futó) Csáky Istvánné daloskönyvével (Fotó: Futó) Önkéntesek előre! Nemrégiben az Ajka TV ven- dége volt Soós Gyula alezredes, a Veszprémi Hadkiegészítő és Toborzó Központ parancsnoka, aki egy új foglalkoztatási formát ajánlott az ajkaiak figyelmébe. Eszerint a Magyar Honvédség önkénteseket toboroz, akiknek a kiképzése a tervek szerint már szeptember 15-én el is kezdő- dik. Elsősorban azoknak a je- lentkezésére számítanak, akik- nek nem sikerült életcéljuknak megfelelő oktatási intézménybe bejutni, vagy éppen nincs mun- kahelyük, de olyanok is szóba jöhetnek, akik pusztán kíván- csiságból, vagy kalandvágyból vállalják a kiképzés két hónap- ját. Az önkéntesség – mint azt elnevezése is sugallja – annyi- ban is különbözik a korábbi sorkatonai szolgálattól, hogy bármikor ki lehet lépni belő- le, de ha valaki úgy dönt, akár hivatásos katonává is avanzsál- hat. Jelentkezni, illetve további információt beszerezni a www. iranyasereg.hu honlapon ke- resztül lehet, de van mód az ajkai járási kormányhivatalban is kitölteni regisztrációs lapot, aminek alapján a toborzóköz- pont felveszi a leendő önkéntes- sel a kapcsolatot. Ajkai Szó információ  Negyedszázados alkotóközösség Kiállítással ünnepli fennállása 25 éves évfordulóját az Ajkai Képzőművészeti Egyesület. A Nagy László Szabadidőközpont ki- állítótermében szeptember másodikán, csütörtökön 5 órakor Dorner László alpolgármester nyitja meg a tárlatot, amelyen 16 alkotó mutatkozik be. A kiállítás szeptember 17-ig tekinthető meg.
  3. ASZ 3 2021. AUGUSZTUS 20. Békéscsabán is érzékenyítettek Békéscsabán mutatták be a Tapintható univerzum elne- vezésű, az országban egye- dülálló érzékenyítő program- jukat a Bakonyi Csillagászati Egyesület tagjai augusztus elején a Vakok és Gyengénlá- tók Békés Megyei Egyesülete szervezésében. Az interaktív bemutatónak a Csabagyöngye Rendezvényközpont adott ott- hont. Ivanics Ferenc elnöktől megtudtuk, hogy ez volt Ma- gyarországon a legtávolabbi hely, ahova működésük eddi- gi ideje alatt meghívást kap- tak. Az érdeklődes nagy volt, a helybéli Mira Csillagászati Szakkörből sok érdeklődő gyerek érkezett. Az ajkai csil- lagászok a vakok és gyengén- látók egyesületének vezetőit egy látássérülteknek készült 3D technológiával nyomtatott holdgömbbel ajándékozták meg, amellyel a szervezést is megköszönték. Az érdeklődők számára adott volt a lehetőség, hogy informatikai eszközök segítsé- gével hallgassák meg az égites- tekhez tartozó információkat, de inkább az egyesület tagjaitól kérdeztek. A Naprendszerben való tájékozódásban Csánitz László, Veisz András, Ivanics Ferenc, Magyaródi Norbert és Ivanics-Rieger Klaudia segítet- te a látókat és a látássérülte- ket. Nagy sikert aratott a látók számára készült Mystery Box, amelyben elrejtett égitestről tapintás után kellett megmon- dani, hogy melyik képes ábra illik hozzá. Így a látók is átél- hették azt, hogy milyen érzés tapogatás útján elképzelni az adott tárgyat. Ivanics Ferenc- től megtudtuk, hogy várják a további megkereséséket, az or- szág bármely pontjára elviszik a programot. (ta)  (Fotó: BCSE Ami tilos, gyakran vonzó, avagy a negatív reklám is reklám  A hátrányos helyzetű gyerekeknek, illetve azoknak a csemetéknek, akik valami miatt nem találják a helyüket a társadalomban, fontos megmutatni, hogy nincsenek egyedül. A meséken keresztül láthassák, hogy léteznek rajtuk kívül is olyan emberek, akik hasonló helyzetben vannak, mégis lehetnek hősök. A Nagy Boldizsár szer- kesztésében megjelent, sokat vitatott könyveket ezzel a céllal adták ki, mégis „tiltólistára” kerültek. A közelmúltban a Pest Me- gyei Kormányhivatal 250 ezer forintra büntette a Líra Kiadót, a „Micsoda család!” című mesekönyv forgalma- zóját. A vizsgálatból kiderült, hogy a Szivárványcsaládokért Alapítvány által kiadott kötet terjesztőjének fel kellett volna tüntetnie, hogy a szóban for- gó mesekönyv „szokványos- tól eltérő tartalmú”. Nagy Boldizsár, a könyvek szer- kesztője, politikai okokból, azóta elhagyta az országot. Felkerestük az ajkai Könyv- sziget Könyvesboltot, hogy megérdeklődjük, kaphatóak-e náluk a „Micsoda család!”, vagy a „Meseország minden- kié” címmel megjelent olvas- nivalók. Nagyon készségesen válaszoltak kérdéseinkre. El- mondták, hogy több vásárló is kereste már a fent említett köteteket üzleteikben, a cég pedig próbálja beszerezni az írásmunkákat, de eddig még nem jártak sikerrel. A hason- ló tartalmú könyvek sorsát illetően valószínűsítik, hogy nem a kereskedőknek lesz majd a feladata a csomagolás, hanem a kiadóknak. Az olva- sói igényeket szeretnék kielé- gíteni, ezért nem zárkóznak el az árusításuktól. A Líra bolthálózat tagja- inál megtalálhatjuk az em- lített mesekönyveket – mi- vel városunkban ilyen üzlet nincs, így a megyeszékhelyen működő könyvesbolt egyik dolgozójától kaptunk hiteles információkat. Tapasztalatai alapján a fiatal korosztály a legérdeklődőbb. A kihelye- zett tájékoztatást nem tud- ják mire vélni (mely szerint „Ebben a könyvesboltban a hagyományostól eltérő tar- talmú könyveket is árusí- tunk”), majd meglepődnek az eladók válaszain és nem is igazán értik ezt a „felhajtást” – ezután nem meglepő, hogy néhányat vásárolnak is az írásokból. Mások céltudato- san a „Meseország minden- kié” vagy éppen a „Micsoda család!” című kötetekért ke- resik fel az üzletet. Minden vásárlóból más hatást vált ki a szabályzás, de azzal, hogy felhívták az emberek figyel- mét a könyvekre, valószínű- leg nagyobb érdeklődésre tartanak számot, mintha mélyen hallgattak volna ró- luk. Természetesen az Ajkai Városi Könyvtárat, illetve annak vezetőjét, Simon Judit könyvtárost is felkerestük a témával kapcsolatban. – Sem a törvény, sem a vég- rehajtási rendelet nem foglal- kozik a könyvtárakkal, csak a kereskedelmi forgalmazás- sal. Erre vonatkozóan egyéb- ként sehonnan nem kaptunk utasítást, valószínűleg nem is fogunk pont emiatt. Azt még nem tudjuk, hogy on- line rendeléskor a felületen fogják-e jelezni a kereske- dők. Ettől függetlenül nem gondolnám, hogy megtiltják a könyvtáraknak az ilyen jellegű művek beszerzését, kölcsönzését. Arra volt pél- da, hogy utólag derült ki egy könyvről - amikor már a ke- zünkben volt -, hogy nagyon mélyen belement a nagypapa által abuzált unoka történe- tébe - ezt nem is tettük sza- badpolcra a gyerekkönyv- tárban – tájékoztatott Judit, aki személyes véleményét is megosztotta velünk. – Meggyőződésem, hogy a gyerekeket nem azzal védjük meg, ha elzárunk, eltitkolunk előle tényeket. Ez helyett sok- kal inkább az adhat nekik biztonságot, ha komolyan vesszük őket, vagyis vála- szokat adunk a kérdéseikre, beszélgetünk velük, felvilá- gosítjuk őket. Minden porci- kám tiltakozik az ellen, hogy elhallgassuk a gyermekek elől azt a tényt, mely szerint lé- teznek olyan emberek, akik – abszolút pozitív értelemben – „mások”. A pedofília egészen más, de a gyerekek tájékozta- tása itt is fontos. Összefoglal- va, a könyvtáros a gyermekek esetében legfeljebb felhívhatja a szülő figyelmét az átlagostól eltérő tartalmú könyvre, de természetesen a szülő dönti el, hogy kikölcsönzi-e azt a csemetének. A viharokat kavaró, egyet- értést vagy felháborodást kel- tő, sőt „bedarált” mesékhez viszonylag könnyen hozzájut- hatunk internetes oldalakon, ahol ismert színészek előadá- sában meg is hallgathatjuk a történeteket. Érdemes azután véleményt formálnunk (nem ítélkeznünk), hiszen addig a gondolataink csak különböző feltételezéseken alapulnak. RÉ.  Némethné dr. Major Zsuzsanna házi gyermekorvos nagyszülő szerepben. Az unokákkal közösen válogatják az olvasnivalókat (Fotó: Györkös) Érdekes élmény megtapintani tőlünk több millió kilométerre lévő égitestek felszínét (Fotó: Györkös) Székely vendégek Ajkán  Szép élményekkel gazdagodott az a székelykeresz- túri negyven gyermek és hat kísérője, akik részt vettek Ajka Város Önkormányzata meghívására a testvérvárosi táborban augusztus 2. és 9. között. A 6-8 osztályos diá- kok tanulmányi munkájukért jutalomként kapták a le- hetőséget. Acsapatotaszálláson,akem- pingben meglátogatta dr. Hor- váth József alpolgármester, aki bemutatta a várost. A vendégek képet kaptak a folyamatban levő beruházásokról, a kulturá- lis életről. Szerveztek számukra az Európai Unióval kapcsolatos ismereteket átadó EU tanodát, uniós vetélkedőt, a Nomádia szabadidőközpontban kovácso- lás és íjászat bemutatón ismer- ték meg a múlt néhány fontos, mai is élő hagyományát. A Hu- bertus erdei iskolában is részt vehettek egy foglalkozáson, ahol a Bakony természeti kin- cseivel ismerkedhettek. Sétáltak a városban is, meg- nézték Ajka köztéri szobrait, a parkokat, és naponta fürödtek az élményfürdőben. Szomba- ton egész napos balatoni ki- ránduláson vettek részt. Demeter Kincső és Győrfi Norbert táborozó kérdésünk- re elmondta, örültek, hogy megkapták a lehetőséget. Nor- bert iskolájából 6 fiú jött, a szálláson így együtt lehettek. Este sokáig beszélgettek. Sze- retnek fürödni, szerencsére az időjárás is kedvező volt ehhez az elfoglaltsághoz. Elindulás előtt az interneten nézték meg az útvonalat, Ajka várost, azt, hogy végül is hová érkeznek. A nyolcadikos Kincsőnek szintén az élményfürdő tet- szett legjobban, és örült, hogy sok új ismeretet és élményt szerzett. A táboroztatásnak régi hagyományai vannak. Bálint Kinga önkormány- zati kapcsolattartó elmond- ta, hogy Székelykeresztúron nemrég tartottak választást, megfiatalodott az önkor- mányzat. Elutazás előtt, ami- kor megtudták, hova indul a csapat, többen mosolyogva mondták, hogy ők is részt vet- tek annak idején gyermekként a táborban, és máig a kedves emlékeik közé tartoznak az ott szerzett élmények. A mostani táborozók remél- hetőleg évek, évtizedek múlva ugyanilyen jó érzéssel emlé- keznek majd az Ajkán töltött napokra. (ta)  A keresztúri gyerkeket sok élmény várta ajkán (Fotó: Györkös) A gyerekeket foglyul ejtette Sobri Jóska A Te Számítasz Egyesület pártfogolt serdülői ezúttal a nép- szerű kislődi Sobri Jóska Élményparkban töltöttek el egy cso- dás napot augusztus 11-én. Egy házaspár – akiket még az egyesület tagjai sem ismernek, annyira szeretnének a háttérben maradni – már nem először se- gíti a hátrányos helyzetű gyerekek szabadidős tevékenységét: az idei nyáron már harmadszor köszönhetnek nekik felejthetetlen élményeket a gyerkőcök, ugyanis a balatonfüredi helikoptere- zést és vitorlázást is ők finanszírozták. A jótékony szervezet néhány tagja (Földingné Osváth Gyön- gyi, Csite-Balogh Éva és Erősné Szabó Tímea) 15 csemetével vá- gott bele a kalandba: a gyerekek bátran próbálták ki a különböző élményelemeket.Ismét egy vidám napot töltött együtt a csapat. RÉ  (Fotó: Te Számítasz Egyesület)
  4. ASZ 4 2021. AUGUSZTUS 20. Ajka város Önkormányzata eladásra meghirdeti a tulajdonát képező ajkai üresen álló ingatlanát: Feltételek: – az ingatlan eladására vonatkozó szerző- dést azzal kell megkötni, aki a legmaga- sabb ajánlatot teszi az értékbecslő által megállapított vételárhoz viszonyítva, – a vételárat a végleges adásvételi szer- ződés megkötésekor egy összegben kell megfizetni, – vagy a vételár legalább 30%-át, az adás- vételi szerződés megkötésekor egy ös�- szegben, a fennmaradó vételárhátralékot pedig a szerződés megkötésétől számí- tott 60 napon belül kell megfizetni, – a hirdetmény megjelenésétől kezdődően folyamatosan lehet vételi ajánlatot tenni, – a pályázatok beérkezési határideje 2021. augusztus 31., – a pályázatokat postai úton vagy szemé- lyesen zárt borítékban az Ajkait Kft. iro- dájába szíveskedjenek benyújtani, – csak pályázati űrlapon benyújtott pá- lyázatok érvényesek (pályázati űrlap letölthető az Ajkait Kft. weboldalán: www.ajkait.hu), – a pályázatokat az értékesítéssel megbízott szerv 30 naptári napon belül bírálja el, – a lakások megvásárlásával kapcsolatos egyéb részleteket Ajka Város Önkormány- zata Képviselő-testületének 28/2015. (XII.10.) számú az önkormányzati lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló ren- delete tartalmazza. A rendelet megte- kinthető Ajka város Önkormányzatának honlapján: www.ajka.hu Az értékesítés egyéb részleteiről érdeklődni lehet telefonon: hétfő - péntek 8:00-15:00 óráig. Ajkait Befektetési és Fejlesztési Kft. 8400 Ajka, Rákóczi F. u 8. fsz. 1. Tel: 06/88-750-550 Pákey László tel.: +36/20-481-4740 Címe Hrsz. Alapterület Szobaszám Szakértői ár Ajka, Padragi út 207. mfsz. 5. 10792/7/A/9 37 m2 1 6 290 000 Ft Pályázati kiírás Ajka Város Önkormányzata Népjóléti Bizottsága pá- lyázatot hirdet a 8400 Ajka, Újélet utca 18. I/11., és I/20, valamint a 2021.szeptember 1. napjától üressé váló I/15. szám alatti Fecskeházban megüresedő garzonlakások- ra. Az I/20. és I/15. szám alat- ti lakás egy szobás, 31 m2 alapterületű, a lakbér 500.- Ft/m2/hó. Energetikai beso- rolás: „C” minősítés Az I/11. szám alatti lakás egy szobás, 40 m2 alapterületű, a lakbér 500.-Ft/m2/hó. Energetikai besorolás: „C” minősítés Pályázati feltételek: Pályázatot azok az ajkai la- kóhellyel rendelkező fiatal párok nyújthatnak be, akik közül legalább az egyikük 35 év alatti, de a pár másik tagja sem haladja meg a 40 éves kort, akik lakásigényük végleges megoldásáig, de legfeljebb 5 évig lehetnek a garzonházban bérlők. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy - a fiatal pár házastársi vagy élettársi kapcsolatban él, - nem rendelkeznek önálló ingatlantulajdonnal, - mindketten kereső tevé- kenységet folytatnak (ke- reső tevékenységnek mi- nősül az anyasági ellátás is), - Magyarországon bejegy- zett hitelintézettel, vagy biztosító társasággal kö- tött lakáscélú előtakaré- kossági szerződéssel ren- delkeznek. Az előtakarékosság havi összege nem lehet keve- sebb 25.000.-Ft-nál. A garzonlakásban a bérleti idő a bérleti szerződés meg- kötésének napjától számí- tott legfeljebb 5 év, az 5 év eltelte után a lakást a fiata- loknak el kell hagyni. Az elhelyezés biztosításá- nak feltétele, hogy a fiatal pár írásban vállalja, hogy minden változást mely a lakásbérleti szerződésben foglaltakat érinti, 15 na- pon belül írásban bejelenti a bérbeadással megbízott szervnek. Szerződésszegésnek mi- nősül és a lakást 3 hónapon belül el kell hagynia a fiatal párnak, ha - akár egyikőjük kereső tevé- kenysége 90 napnál hos�- szabb időre megszűnik, - a vállalt lakáscélú előta- karékosságot 90 napnál hosszabb ideig nem fizeti, illetve nem a szerződésben vállaltak szerint fizeti, - 2 hónapot meghaladó lak- bérhátraléka van, és a bér- beadással megbízott szerv írásos felszólítására 8 na- pon belül a hátralékot nem fizeti be, - a fiatal pár házassága, élettársi kapcsolata meg- szűnik. A pályázatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét és címét, - a pályázatra vonatko- zó jogosultságot igazoló iratokat, nyilatkozatokat (munkáltatói igazolás, elő- takarékossági szerződés másolata) - az arra vonatkozó nyilat- kozatot, hogy a pályázó a pályázati hirdetményben foglalt feltételeket elfo- gadja, és a megpályázott lakásra bérleti szerződést kíván kötni, - valamint, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy ne- vét a bizottság nyilvános- ságra hozza. Több pályázó esetén előnyt élvez az a fiatal pár, amelyik - pályakezdő, - régebben kezdett lakáscé- lú előtakarékosságot, - a bizottság által előírt ös�- szegnél nagyobb előtaka- rékosságot vállal. A pályázatokat 2021. au- gusztus 30. napjáig írásban, az erre a célra rendszeresí- tett formanyomtatványon kell benyújtani az Ajkai Kö- zös Önkormányzati Hivatal Szociális és Igazgatási Iro- dáján (IV. emelet 415. szo- ba). A megjelölt határidő elmulasztása jogvesztő! Pályázati nyomtatvány ren- delkezésre áll az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal Szo- ciális és Igazgatási Irodáján (415. sz. iroda hétfőn és szer- dán 8-12 és 13-15,30 óra kö- zött) vagy letölthető a www. ajka.hu oldalról. A pályázatokat a bizottság a pályázati határidő letel- tét követő, soron következő ülésén bírálja el, melynek eredményéről a pályázókat írásban értesíti. Johanidesz Sándor Népjóléti Bizottság elnöke Sajtóközlemény „Okos Ház” Ifjúsági közösségi ház létrehozása – Kulcsprojekt CLLD 2021/08/27 Elkészült az ifjúsági közösségi ház a Kaszinó épületében, amit hamarosan birtokba vehetnek az ajkai fiatalok. Az „Okos Ház koncepciója a fiatalok bevonásával, közösségi tervezés keretében történt. Ajka Város Önkormányzata az Ajkai Kapocs Helyi Akciócsoport részére nyújtotta be pályázatát a HKFS K-ER7 számú, Ifjúsági közösségi ház létrehozása elnevezésű intézkedésre, melynek célja a helyi közösségek és a helyi társadalom megerősítése. Az „Okos Ház” Ifjúsági közösségi ház című projekt az Európai Unió támogatásával 136 millió Ft vissza nem térítendő támogatás segítségével valósult meg. Az „Okos ház” program keretében a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ kezelésében lévő „Kaszinó” épület bővítésével egy új, földszintes, acél szerkezetű épületegység megépítése valósult meg. A közterület felől új irányból (déli irányból) a meglévő kerítés kibontásával kialakult az új bejárat, innen indulva a kormányablak melletti térkövezett járdán át, ami rámpává alakul át, juthatunk be a művelődési házba, az udvaron keresztül. A bővített épületrész új főbejáratot kapott, mely a megújult aulába vezet. Az aula kiállítások megtartására is biztosít helyet, valamint mennyezete is megújult. A bővítményben egy nagyobb foglakoztatóterem, ez mellett 3 db 25-35 m2-es klubszoba, valamint raktár kap helyet. A közlekedő folyosókon szekrények biztosítják az intézmény működéséhez szükséges tárolási lehetőséget. Az „Okos ház” épületrész kialakításával a város célja, hogy a fiatalok részére olyan közösségi tér alakuljon ki, ahol lehetőség van a tehetség fejlesztésére, a szabadidő aktív eltöltésére, IT technológiával, sportolási és kulturált szórakozási lehetőségekkel. AtámogatásforrásátazEurópaiRegionálisFejlesztésiAlapésMagyarországköltségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A projektről bővebb információt a www.ajka.hu oldalon olvashatnak. További információ kérhető: Tóth Gergely stratégiai és fejlesztési referens Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal 8400 Ajka, Szabadság tér 12. tel: +36-88-521-145 fax:+36-88-212-794 mobil: +36-30-620-4103 fejlesztes@hivatal.ajka.hu OrgonaPont koncert Ajkán A Filharmónia Magyar- ország 2019-ben indította el útjára az OrgonaPont című nyáresti koncertsorozatát, melyet hagyományterem- tő céllal azért hoztak létre, hogy népszerűsítsék a hang- szerek királynőjét a nagykö- zönség számára. Az ország több mint 60 városában több mint 100 koncerttel várták idén a zenekedvelő közönséget. Az orgona köré szervezett egy hónapos fesztivál ajkai állomásán, Hozsánna cím- mel, Kovács Róbert Auszt- riában élő orgonaművész és Czirok Zoltán, a MÁV szim- fonikus zenekar szólamveze- tő harsonaművésze koncerte- zett a Jézus szíve templomban augusztus 1-én. A koncert- összeállításban barokk és romantikus dara- bok csendültek fel, Pergolesi, Rossini és Liszt Ferenc mű- veiből. A hangverseny egy barokk orgonaszonátával kezdődött, majd kisvártatva a 2 hangszer együtt is meg- szólalt. Harsonára és orgonára vi- szonylag kevés darabot írtak a zeneszerzők, ezért is volt különleges koncertélmény- ben része mindazoknak, akik ellátogattak az előadásra. Bár a két művész első alkalom- mal muzsikált együtt, hamar megtalálták a közös hangot, ugyanúgy vélekedtek a dara- bokról, azok előadásáról, így egy rövid próba után meg- mutatták a közönség számá- ra mind az orgonának, mind pedig a harsonának a neme- sebb oldalát. A harsona, mint szólóhangszer ritkán jelenik meg koncerteken, ezért is volt fontos Czirok Zoltán számá- ra, hogy népszerűsítse ezt a rézfúvós hangszert. A koncert végén a művé- szeket háromszor is vissza- tapsolták, akik ráadásként az ismert Bach: Air darabbal búcsúztak a lelkes ajkai kö- zönségtől. NéNo. 
  5. ASZ 5 2021. AUGUSZTUS 20. Főbb feladatok: Ételek elkészítése a menü és a receptúrák alapján (előkészítés, készítés és befejező műveletek) Jelentkezz! 06 20 387 07 83 @: hr@prizma.hu Amit kínálunk: Heti 40 órás munka és kiszámítható munkaidő! Fizetett szabadság Meleg étkezést és munkaruhát biztosítunk, Stabil cég, Stabil cég, hosszútávú munkalehetőség Szakácsot keresünk Ajkára! Generációk - tárlat nyílt a kultúra házában  A pandémia harmadik hullámát hátuk mögött hagy- va találkoztak a képzőművészetet kedvelők a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ kiállító- termében augusztus 12-én, este hat órakor. Városunk két generációját képviselő kiváló művészének nyílt itt tárlata a nemzetközileg is jegyzett Veszeli Lajos fes- tőművész méltató szavaival kísérve. Vibrált a levegőben a vágya- kozás, hiszen az elmúlt egy év alatt minden jelenlévő ki volt éhezve az együttlétre, no és a testközeli kultúrára. Ajkán, ahol az elmúlt évtizedek alatt aktív közösségi élet folyt, talán még hatványozottabban fáj- dalmas volt az elmúlt hónapok csendje. A nagyon várt első esemé- nyen két csékúti kortársunk, Varga György festő és Pölcz- man Péter fotós gyűjtötte al- kotásit egy színes csokorba Generációk címmel. Nagyon jó választás volt, hiszen a be- zártság után a természet ezer csodája tárult a szemlélődő elé. Veszeli Lajos festőművész rendhagyó megnyitója remek hangulatot teremtett. Főleg, amikor elismeréssel szólt a kisváros nagyjairól, az Ajkai Grafikai Műhelyről, a jelenlé- vő képzőművészekről, kultúra teremtő, kultúrát ápoló város- ról, amely rendszeresen össze- hozza az alkotókat. Elmondta, hogy az ajkai épület falai kö- zött szervezett kiállításokat a megyében a meghatározó ese- mények között tartják számon. A mostani különleges tárlat egyediségében maradhat em- lékezetes. Az ecset és a teleob- jektív különböző médiumok, mégis egy közös pontban ta- lálkoznak, ahol a természet szeretete, annak különböző szegmensei vannak a közép- pontban. Varga György 36 alkotást, többségében a csékúti emléke- it hozta el a tárlatra. Akvarel- leket, kávéval és diófapáccal festett, fényképeket idéző vá- rosrészeket, épületrészleteket, ízléses csendéleteket láthatott a közönség, ugyanakkor ker- tünk, mezeink virágait is lesza- kította és a látogató elé tárta. PölczmanPéterakiállított30 képen főleg a tenger változatos világát mutatta be a szemlélő- dőnek, úgy, ahogy csak ő képes látni a szivacsok, a moszatok, a tengeri rózsák és a zuzmók életterét. Fantasztikus látványt hozott el ifjúságának helyszí- nére; a hatalmas víztömegek, a vízfátyolok és a sziklaszirtek találkozásának megörökítésé- vel, a kellő pillanatban elkapott fotóival. Élmény volt minden jelen- lévőnek a kiállított munkák látványa és a találkozások so- kasága. A tárlat hangulatfe- lelőse Pomázi László volt, aki padragiként a két alkotó (és a látogatók) ifjúságát idéző inst- rumentális zenét szolgáltatta. A kiállítás megtekinthető 2021. augusztus 27-ig, mun- kanapokon 09.00-17.00 óráig, szombaton 09.00-15.00 óráig. Cs.B.É.  Balról Pölczman Péter, Varga György és Veszeli Lajos (Fotó: Györkös) A kiállítás is generációkat vonzott (Fotó: Györkös) Varga György, Ajka Város Önkormányzatának Alkotói kü- löndíjasa. Az egykori csékúti tanító fiaként már otthon kitárult előt- te a világ. Ösztönzés, lehetőségek sora segítette a vele született tehetség kibontakoztatását. Általános iskola felső tagozatában Malomvári Miklós, majd a képzőművészeti szakkörben K. Nagy Emerencia és Kováts Béla egyengette az útját. Gimnázi- um után a kirakatrendező, dekoratőr iskolában Bod Lászlótól a rajzolást, a festést, Vámai Lászlótól a plakáttervezést tanul- ta. Évtizedekig hivatásában, szakmájában dolgozott, majd a hatodik ikszen túl kedvtelésből több időt fordított a képzőmű- vészet, azon belül a festészet különböző területeinek az elsajá- títására – jelentős sikerrel. Az alapok már megvoltak, így kellő szorgalommal az Ajkai Képzőművészeti Egyesületben szerzett további tudás birtokában egyre inkább létrehozta a vargagyu- ris stílust. Pölczman Péter, ma Esztergomban élő, szintén csékúti születésű fiatalembernek kezdetben látszatra semmi kötődé- se nem volt a művészetekhez. Általános iskola után geológus technikusként végzett, majd a szakmájában egyre feljebb jutott a ranglétrán. Már vezetőként érkezett a kuvaiti olajkutakhoz, ahol egy évet töltött el. Ott kezdte el a számára addig ismertlen világot felfedezni. Akkortól a fényképezőgép állandó társa lett. A világ bármely területére is jutott el, csodás fotókkal érkezett haza. Ekkor már nem csupán geológusként szemlélte a kör- nyezetet. A természet varázslatos világát ismerte meg és adta tovább. Fotóit, az elmúlt tíz évben számos helyen láthatta a közönség, Ajkára 30 rendkívüli felvételt hozott el. Legnagyobb sikere a VI. Komárom-Esztergom Megyei Fotópályázaton első helyezése volt. Az ember „magához üldözte” a varjakat  Köztudott, hogy sokan nem nézik jó szemmel a ve- tési varjak jelenlétét az Óvárosban. A Frankel Leó utca környéki fákon fészkelő állatok zaja és ürüléke zavarja a lakók és arra járók egy részét. Az önkormányzat fo- lyamatosan keresi a megoldást, legutóbb az Agrármi- nisztériumtól kért állásfoglalást az ügyben. A végső megoldást eszerint az jelentené, ha a varjak visszaköl- tözhetnének természetes közegükbe, a szántóföldek közelébe. Balczó Bertalan természet- védelemért felelős helyettes államtitkár július 29-én kelt válaszlevelében azt írta, hogy a vetési varjak 2001 óta védett állatok Magyarországon. Az Európában őshonos vadon élő madárfaj az uniós előírá- sok alapján is védett így ezt is figyelembe kell venni a hazai szabályok megalkotásakor. A korábban vadászható madár védetté nyilvánításának oka az volt, hogy a külterületeken és mezőgazdasági területen történt üldözés (mérgezés, le- lövés, étkezési célú begyűjtés) miatt az 1980-ban felmért 250 ezer párról alig 2 évtized alatt a tizedére csökkent az állomány. Az elmúlt években a védettségnek köszönhetően 30 ezer pár körül stabilizáló- dott, bár az 1980-2018 közötti időszakot tekintve mégy így is csaknem 90 százalékos a csökkenés! Emellett a vetési varjú fontos fészeképítő faj is több olyan védett madár számára, amelyek egyébként nem építenek maguknak fészket. Amennyiben közérdek, pél- dául közegészségügyi szem- pontok mindenképpen szük- ségessé teszik, akkor a ter- mészetvédelmi hatóság (Ajka esetében a Balaton Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság) előzetes engedélyével költé- si időn kívül lehetőség van a fészkek eltávolítására vagy a madarakat zavaró eszközök felszerelésére. A vetési varjak városi meg- telepedését egyébként éppen a külterületi üldözés váltotta ki. Előfordult például – írja a he- lyettes államtitkár levelében -, hogy egy temetőben teleped- tek meg a varjak, ahonnan el- üldözték őket, mivel zavarta a látogatók nyugalmát. Ezután a madarak egy lakótelepre köl- töztek át, ahol még nagyobb gondot okoztak. Az okos álla- tok már azt is tudják, hogy a lakott területen belül nem lö- vik le őket, így ettől nem kell tartaniuk. A varjak költési időszakban történő a gyérítése vagy zava- rása sem megoldás, ugyanis a fekete madarak szétszóródná- nak és idővel máshol okozná- nak problémát. A hosszú távú megoldást az jelenthetné, ha a természetes közegükben hagynánk zavar- talanul élni a madarakat, így idővel visszaszoknának a vá- rosokon kívülre. Az viszont nem megy máról-holnapra.  ta-ls  (Fotó: Györkös ) Piaci árak Ajkán – 2021. augusztus 14. Ahogy a kiskertekben is érik a paprika, a paradicsom, a burgonya, a tökfélék, egyre csökken a piacon vásárló háziasszonyok száma. Mások nem vásárlóként, hanem eladóként jelennek meg a pult másik oldalán. A fölös- leget eladják, az árán azt vesznek, ami náluk nem terem meg. Egy őstermelő körtét és barackot vitt, miután el- adta, körbejárta a zöldségeseket és jól bevásárolt tök- ből és paradicsomból. Az árak a termék mennyiségé- nek növekedésével arányosan csökkennek. Akinek van fagyasztóládája most érdemes vásárolni, feldolgozni majd eltenni télire.  Paprika. .....................................................................270-490,- Cukkini......................................................................170-290,- Kígyóuborka....................................................................190,-  Újhagyma..............................................110,- forint/csomag Fokhagyma. ..................................................................... 990,- Hagyma. ....................................................................140-280,- Alma........................................................................ 190-450, - Körte........................................................................ 200-590,- Dinnye. ..............................................................................230,- Őszibarack............................................................ 600-1000,-  Tojás........................................................ 35-45 forint/darab Burgonya.................................................................110 -260,- Újburgonya..................................................................... 200,- Paradicsom............................................................. 230-400,- Káposzta. ......................................................................... 240,- Kovászolnivaló uborka. ........................................300-500,- Zellergumó......................................................................530,- Sárgadinnye................................................................... 300,- Tök.............................................................................190-290,- Szilva........................................................................200-460,- Nektarin.................................................................. 790-990,- Kukorica................................................................... 110-140,- (ta) 
  6. ASZ 6 2021. AUGUSZTUS 20. A Civil Ház Programja 2021.08.23 - 2021.08.29. Augusztus. 23.hétfő 16.00 Ilcsi Dance (Bakler Il- dikó) Augusztus 24. kedd 10.00 Mozgássérültek Aktív Egyesülete - Sorstársi segít- ségnyújtás (Péntek Andrea ) 15.00 Bányász Hagyományá- poló Nyugdíjas Klub 16.00 Ilcsi Dance ( Bakler Ildikó) 16.00 Muaythai-boksz (Szil- ágyi Arnold) 17.00 JUDO haladóknak MJSZ. Versenyzőknek (Kertai Gábor-Fazakas Tamás ) Augusztus25. szerda 9.00 Ingyenes vérnyomás-, és vércukormérés Mező Já- nosné 16.00 Ilcsi Dance (Bakler Ildikó) 17.00 JUDÓ Kezdőknek,MJSZ. Diáktagoknak (Barabás Ákos-Fazakas Tamás) Augusztus 26. Csütörtök 14.30 Légpuska lövészet (Kajtár János) 16.00 Ilcsi Dance ( Bakler Ildikó) 17.00 JUDO Haladóknak, MJSZ. Versenyzőknek (Kertai Gábor-Fazakas Tamás) Augusztus 27. péntek 16.00 Modellező Szakosztály (Illési Oszkár) 16.00 Muaythai-boksz (Szil- ágyi Arnold) 19.00 Friday Session „78” ze- nekar Augusztus 28. szombat 9.00. Mozgássérültek Amatőr Lövészversenye 14.00 Sárkánytűz szerepját- szók Augusztus 28. vasárnap 8.00 Légpuska lövészet (Kaj- tár János) 8.00 Éleslövészet (Péntek Vendel) Jubileumi kiállítás Akik a színeket költészetté alakítják Az Ajkai Képzőművészeti Egyesület és a Nagy Lász- ló Városi Könyvtár és Szabadidő Központ szeretettel hív és vár minden kedves vendéget az egyesület 25 éves jubileumi kiállítására szeptember 2-án 17.00 órára a művelődési központ kiállítótermébe. A kiállítást megnyitja: Dorner László alpolgármester Verset mond: Bábics Valéria Gitárkísérettel énekel: Németh Noémi és Németh László A kiállítás megtekinthető szeptember 17-ig munka- napokon 9.00-től 17.00 óráig, szombaton 9.00-15.00 óráig. A Kultik Ajka mozi műsora 2021. augusztus 19 - 2021. augusztus 25. A kuflik és az Akármi 2D - magyar rajzfilm, 74 perc (6) - vetítési időpontok: péntek, szombat, vasárnap 13:00. Free Guy 2D – amerikai akció-vígjáték, 115 perc (12) - vetítési időpontok: minden nap 18:00. Mancs őrjárat: A film 2D – amerikai-kanadai animációs film, családi film, 88 perc (6) - vetítési időpontok: minden nap 14:30 és 16:15. Új múlt 2D - amerikai sci-fi, romantikus thriller, 116 perc (16) - vetítési időpontok: minden nap 20:15. Művelődési házak Az ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ programjai Augusztus 27-ig munkanapokon 9.00-17.00 óráig tekinthető meg Varga György és Pölczman Péter Generációk című festmény- és fotókiállítása a művelődési központ kiállítótermében. Augusztus 20-án 15.00 órától Szent István-napi ünnepi programok az Agórán. Augusztus 21-én 14.30 órától, 22-én 16.00 órától Ajkai Rock-Randevú az Agórán. Szeptember 2-án 17.00 órakor az Ajkai Képzőművészeti Egyesület 25 éves jubileumi kiállításának megnyitója a művelődési központ kiállítótermében. Szeptember 4-én koszorúzások a város több pontján és egész napos szórakoztató programok a padragkúti bányakertben a 70. Bányásznap és Padragkúti Falunap alkalmából. Augusztus 20-a Padragkúton A Civil Fórum Padragkútért egyesület és a helyi szervezetek, klubok, baráti körök várnak minden érdeklődőt a Padragkúti Művelődési Házba az új kenyér és az államalapítás ünnepe alkalmából augusztus 20-án délelőtt 9 órától. A gyerekeknek szóló programok között szerepelnek ugrálóvár, kézműves foglalkozások, táncház és a megjelenők ingyenes kukorica- és üdítő kuponra is számíthatnak. Az ünneplőket a falukemencében és bográcsban készülő finom ebéd várja. Újra együtt! Szeretettel várjuk a város la- kóit augusztus 20-án a Szent István-napi ünnepi rendez- vényekre, és augusztus 21- 22-én az Ajkai Rock-Rande- vú koncertjeire az Agórán. 15.00 Kézműves foglalkozá- sok 16.00 ATTRAKCIÓ NÉPI FAJÁ- TÉKOK 16.30 Ajka Városi Bányász Fúvószenekar és mazsorett csoport műsora 17.00 Ajka-Padragkút Tánc- együttes 17.30 Kicsik és nagyok táncháza az Ajka-Padragkút Táncegyüttessel 20.30 Az új kenyeret megsze- gi: Schwartz Béla polgármester Ünnepi beszédet mond: Vándorfi László, a Pannon Várszínház igazgatója A Pannon Várszínház Hallel- uja című gálaműsora Ünnepi fényjáték Ajkai Rock-Randevú Agóra, augusztus 21-22. Augusztus 21. 14.30 Hangadók 15.30 PlanJam 16.30 Mandula 17.30 Black Moon 18.30 Guitar Magic Band 20.30 LEANDER KILLS Augusztus 22. 16.00 Turmix Band 17.00 Arany Ákos és Barátai 18.00 BioRock Company 19.00 Ajka Rock Band 20.00 DuDu Rendezvények a környezet- tudatosság és az egészséges életmód jegyében: – ökolabirintus – ökotudatos-és környezet- védelmi kvíz – szimulációs játékok: Fe- dezd fel a Földet! - virtu- ális világutazás, extrém sportok – látványstand az egészsé- gért Kézműves foglalkozások ter- mészetes alapanyagokkal. Augusztus 22-én 15-től 19 óráig „Stílusgyakorlatok” – az októberi Ajka Tárlat 2021. utcai attrakciója az Ajkai Képzőművészeti Egyesület közreműködésével A műsorváltoztatás jogát a rendezők fenntartják! A rendezvényeken kép- és hangvétel készül. Sajtóközlemény Ajka Tárlat 2021. 2021/05/15 A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ si- keresen pályázott „Ajka Tárlat 2021.” elnevezésű projekt- jével az Ajkai Kapocs helyi akciócsoport által hirdetett TOP-7.1.1-16-H-070-5 Hagyományápoló közösségek, ren- dezvények támogatása című helyi felhívásra. Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott vissza nem térítendő támogatás összege 2 millió forint. A projekt keretében ismét meghirdetjük a képző-és ipar- művészek számára országos és határokon is átívelő alko- tói seregszemlénket, az Ajka Tárlatot. A helyi kulturális értékekre alapozó értékmegőrző ren- dezvény, hagyományápoló program az Ajka Tárlat, hiszen jelenlegi formájában 2000 óta kerül megrendezésre, de 1972-re nyúlik vissza megszervezése. A város alapfokú és középfokú oktatási intézményeivel és az alkotó körökkel karöltve fő célunk, hogy kiemelten az ifjúság és a lakosság hatékonyabb művészeti nevelését elősegítő, kulturális értékeket széles körben közvetítő Ajka Tárlat méltó teret biztosítson a kortárs alkotóknak a bemutatkozásra, az alkotófolyamatok megismertetésére a szakmai közreműködők által. Ennek érdekében stílusgyakorlatok címmel szervezünk utcai akciókat és tárlatvezetéseket az érdeklődőknek a projekt ideje alatt. A kiállítás 2021. október 15-e és november 5-e között vár- ja látogatóit a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ kiállítótermében. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében 2 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósul meg. A projektről bővebb információt a www.nagylaszlovmk. hu oldalon olvashatnak. További információ kérhető: Vallerné Horváth Andrea projektmenedzser 0630-195-7903 andreavmk@vmkajka.hu Sajtóközlemény Kicsik és Nagyok az Agorán 2021/04/15 A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ si- keresen pályázott „Kicsik és Nagyok az Agorán” elneve- zésű projektjével az Ajkai Kapocs helyi akciócsoport által hirdetett TOP-7.1.1.-16-H-070-3-as „Szabadtéri rendezvé- nyek, közösségi akciók lebonyolítása innovatív eszközök beszerzésével” című helyi felhívásra. Az Európai Unió és Magyarország Kormánya által nyújtott vissza nem térí- tendő támogatás összege 12,63 millió forint. A projekt keretében olyan három napos rendezvényso- rozat valósul meg, melynek központi témája a környe- zettudatosság és az egészséges életmód. A színpadi pro- dukciók mellett kézműves foglalkozásokkal, öko-kvízzel, szimulációs programokkal készülünk. A programban mindenki elkészítheti a saját fesztiválos poharát, vászon- táskáját, a gyerekek pedig vászonképet is festhetnek. Az egészségtudatosság jegyében a zöldségek és azok variál- hatósága, sokoldalú felhasználása is előtérbe kerül, lát- ványstandon avatjuk be ebbe a látogatókat. ÖKO labirin- tusban oldhatnak meg feladatokat kicsik- és nagyok, ahol fából készült társasjáték, ügyességi oktatójátékok is várják őket a természetvédelem és a környezeti fenntart- hatóság témakörében. Mindezt kiegészíti a „A jövő már itt van” élményprogram, multimédiás és VR játékokkal, melyek a természetvédelemre, természetjárásra, sporto- lásra ösztönzik a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. A rendezvény 2021. augusztus 20-22-e között valósul meg az Agorán, a Széchenyi 2020 program keretében 12.63 millió forint vissza nem térítendő támogatásból. A 3 nap programjai a következő célokat szolgálják: fi- gyelemfelhívás az esélyegyenlőségre, a prevencióra, a tudatos egészségre, a szabadidő hasznos eltöltésének fontosságára a mentális egészség szempontjából, kész- ségfejlesztés, a helyi civil szervezetek bevonása, a helyi kulturális értékek megőrzése, fejlesztése innovatív esz- közökkel a fenntartható fejlődés figyelembevételével. A projektről bővebb információt a www.nagylaszlovmk. hu oldalon olvashatnak.” További információ kérhető: Vallerné Horváth Andrea projektmenedzser 0630-195-7903 andreavmk@vmkajka.hu
  7. ASZ 7 2021. AUGUSZTUS 20. Főszerkesztő: Lékó Sándor. • Szerkesztőségi e-mailcím: ajkaiszo@freemail.hu. • Kiadja: Ajkai Média Nonprofit Kft. •Felelős kiadó: Vallerné Horváth Andrea ügyvezető. • Postacím: 8400 Ajka, Rákóczi F . utca 8. fsz. 1. Telefon: 06-88/750-550 • Hirdetésfelvétel a kiadó címén. • Hirdetési e-mail cím: ajkaimediakft@gmail.com • A hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. • Nyomtatás: : ADC Hungary Kft. • Megjelenik 12 600 példányszámban. • Terjeszti a Westpost KFT. A lap ingyenes. • Lapzárta a megjelenés hetének hétfőjén 12 órakor. A lapzárta után beérkező cikkeket és hirdetéseket csak következő heti számunkban tudjuk közölni! ISSN: 0238-6267 Városi hetilap. A lapot alapította Ajka Város Önkormányzata. Az újoncnak jött ki jól a lépés  A Merkantil Bank Liga 3. fordulójában az újonc Kecs- keméti TE fogadta az FC Ajka csapatát a Széktói Stadi- onban, csaknem 1000 néző előtt. Az lilák az elmúlt hé- ten 5 gólt vágtak a Soroksárnak, és könnyedén győztek 5-2-re, míg az Ajka hazai pályán 1-1-es döntetlent ért el a Siófok ellen. A kecskeméti kezdőben he- lyet kapott az Ajkáról nem- rég eligazoló Tóth Barna, így volt akiben égett a bizonyítá- si vágy. Ajkai részről pedig a friss igazolás, Dragoner Filip kapott lehetőséget Kis Ká- rolytól. A mérkőzés első ko- molyabb helyzetére 7 percet kellett várni, ekkor az ex-aj- kai játékos, Tóth Barna került ziccerbe, de a kapu helyett a kapust találta el. Egy perccel később ismét hazai roham következett, melynek végén Lukács lőtt a kapu mellé. A 15. játékpercben Dragoner csúsz- tatta meg a labdát fejjel, nem sokkal haladt el a próbálkozás a kapu felett. Fél óra játék el- teltével aztán megtört a jég, egy kontra végén Gaál passzá- ból Dragoner talált be, így első ajkai mérkőzésén megszerezte az első gólját a volt korosztá- lyos válogatott játékos, 0-1. Az öröm nem tarthatott sokáig, a 36. percben egy kecskeméti beadás után a vendégek kapu- ja előtt kószált a labda, majd Rjasko 5 méterről vágta be azt hálóba, 1-1. Félidőre tehát döntetlennel vonulhattak a felek. A második játékrész ele- jén óvatoskodtak a csapatok, majd egymásnak estek. A 61. percben Tóth pöckölt a kapu mellé, majd a 67. percben egy vendég próbálkozás halt el egy lilamezes védőben. A 70. percben a hazaiak jutottak szöglethez, Nagy szögletét pe- dig Belényesi fejjel értékesíteni tudta, 2-1. A mérkőzés utolsó részében kitámadt az FC Ajka, és mindent egy lapra feltéve. A 93. percben azonban ismét az ajkai hálót zörgették meg a lilamezesek. Tóth csúsztatott Lukács elé, aki Horváthot kie- cselezve könnyedén lőtte be a ziccert. Kecskeméti TE – FC Ajka 3-1. Szabó István: – A mérkő- zés elején komoly helyzete- ink adódtak, mégis az Ajka szerzett gólt, ami okozott pici káoszt, de a sorok rendezése után megérdemelten egyenlí- tettünk. A csapat lelki erejét és szenvedélyét mutatja, hogy fordítottunk. Kellett ehhez a nagyszerű közönségünk is a csapatmunka mellett. Kis Károly: – Annak ellené- re, hogy vezetést szereztünk, a hazaiaknak voltak lehetőségei, amit átvészeltünk valahogy. A kontráinkban megvolt a ve- szély, de a hazaiaknak jóval több helyzetük volt. Vezeté- sük után mindent feltettünk egy lapra, ebből kaptuk a har- madik gólt. Egyelőre keressük a legjobb összeállításunk, de minél előbb meg kell talál- nunk. BD  Új játékos érkezik az FC Ajkához A zöld-fehérek hivatalos honlapjukon jelentették be, hogy a Szombathelyi Haladástól távozó Dragoner Filip 2 évre kötelezte el magát az FC Ajkához. Az 1998-as születésű labdarúgó 2004-től 2015-ig a Ferencvárosi TC-nél nevelkedett. Első profi szerződését az FTC-től kapta meg 2015-ben. 2016-tól kölcsönben a Nyíregyháza Spartacusnál szerepelt, ahol 25 bajnoki mérkőzésen 5 góllal segítette csapatát, az idény végén pedig a nyírségi klub kétéves szerződést kötött a játékossal. 2019 januárjában a Mezőkövesd szerződtette, 2020-ban pedig a Zalaegerszeg. Dragoner leigazolását követően Kis Károly kezdőként számított rá a Kecskeméti TE elleni mérkőzésen, ahol góllal sikerült bemutatkoznia. BD  Évértékelő a Röpisuli Sportegyesületben Nyár elején tartotta sportévzáró összejövete- lét a Röpisuli Sportegye- sület. Ekkor értékelték a sportolóikat és búcsúz- tattak két NB II-es felnőtt játékost, akik anyai örö- mök elé néznek, így egy kis időre elhagyják a röp- labdapályát, de a néző- teret nem. (Amennyiben jövőre nem zárt kapus mérkőzések lesznek!) Az idei bajnokságban 62 játékosa volt a Röpisulinak, U10, 11, 13,15, 17, és felnőtt NB-II korosztályos csapa- tokban. Az edzéseket a Vá- rosi Sportcentrumban tar- tották, ahol egyszerre há- rom pályán folyt a játék. A csapatok heti 3 alkalommal edzettek, alkalmanként 2 órában, Berzsenyi Gab- riella, Joó Helga, Nimsz Katalin, Poór Tamásné, Magvas Renáta és Varga Péter edzők irányításával. Magvas Istvánné az egye- sület elnökeként koordinál- ja mindannyiuk munkáját. Valamennyi edző rendel- kezik szakképesítéssel és lehetőségük van a licence megszerzéséhez szükséges továbbképzéseken is részt venni. Mindezt a Röpisuli biztosítja, hiszen a sporto- lók számára nyújtott szín- vonalas edzésmunka felté- tele a jól képzett sportedző! Az egyesület mérkőzés rendezési lehetősége sajnos megszűnt a Szent-Györgyi Szakközépiskola tornater- mében, mert a kifutó 20 cm-rel rövidebb, így nem kapták meg az engedélyt! A bajnokságban a pandé- mia miatt több mérkőzést lemondtak, nagyban meg- nehezítve ezzel a sporte- gyesületben a munkát, de a hazai Sápi János Kupát és a Szent István Király Kupát sikerült megrendezni, me- lyeken szép sikereket értek el az ajkai röplabdások. A Női NB II. Nyugat `B `csoportban szereplő fel- nőttek 3. helyen zárták a 2020/21-es sportévet. Az U17-es csapat és az U15- ös csapat az 5. helyen zárt a nyugati csoportban. A kisebb korosztályok az országos ranglista közép- mezőnyében végeztek. Az egyesület vezetése elégedett a sportolók teljesítményé- vel, az edzők lelkiismeretes munkájával, az elért ered- ményekkel. A Röpisuli Sportegye- sület elsődleges célja az utánpótlás korosztályok nevelése, valamint a női felnőtt röplabda csapat já- tékosállományának növe- lése. A kinevelt játékosok a főiskolás évek alatt is vis�- szajárnak sportolni, ezzel erősítve a csapatot. A 2021/22-es sportévben augusztus 23-án kezdőd- nek az alapozó edzések. 2 héten át minden nap 17 órától lesz edzés, szabad- téren és tornacsarnokban egyaránt. Majd ezután kez- dődnek a korosztályonkén- ti edzések, melynek helyét, időpontjait az egyesület honlapján és Facebook ol- dalán, valamint plakáto- kon hirdetik majd. Szere- tettel várnak minden álta- lános iskolás kisgyermeket az edzéseikre NéNo  Gaál Zsóka rovata - Sakkozz velem! Tombol a nyár, egy kis la- zítás nektek is jár! Ha van lehetőségetek, pihenjetek még egy jót a Balaton par- ton, vagy ejtőzzetek a sza- badban az árnyékot adó fák alatt. Jöhet grillparti, nagy családi találkozás, esetleg egy kellemes este a bará- tokkal. Nincs is annál üdí- tőbb, mint együtt tölteni az időt azokkal, akik fontosak nekünk. Én is ezt teszem. Na és persze játékra in- vitálom a környezetem, hiszen az elmét ilyenkor is szinten kell tartani! Mi sem lehetne erre alkalmasabb egy remek sakkpartinál? Pont ezért egy újabb fej- törőt küldök nektek! Vilá- gos indul és a második lé- pésben mattot ad! Kérdés hogyan? (Fotó: Györkös) Nyolc ajkai érem az EB-ről Az alapos felkészülés és a sok edzés meghozta az ered- ményét, ugyanis a Sun-Dome SE versenyzői sikeresen vették az akadályokat a közelmúlt- ban rendezett szlovéniai 10. SKDUN Európa Bajnokságon, ahol városunkat és egyben az egyesületet képviselték, nyolc érmet hozva haza a sportese- ményről. - Sikeres EB szereplést tud- hatunk magunkénak, amely a sportolóink elhivatott és kitartó munkáján túl a klub edzőinek színvonalas munkáját is alátá- masztja, valamint megerősíti a szülők, szponzorok és a Sport- város Nonprofit Kft. (már ed- dig is) belénk vetett hitét, hogy érdemes tanítványainkat buzdí- tani, támogatni. Köszönet érte! – fogalmazott Takács Miklós, az egyesület elnöke a versenyt követően. Hangsúlyozta, hogy az ajkai klub hat versenyzővel csatlakozott a válogatotthoz és remekül helyt álltak a megmé- rettetésen. Két ajkai arany, három ezüst, valamint három bronzérem is született a szlovén kupán, ahol Erdélyi Virág lett a legeredmé- nyesebb versenyző, mivel egy arany-, (junior női csapat küz- delem), egy ezüst-, (junior női egyéni küzdelem), és egy bronz- érmet(juniorcsapatmixküzde- lem) nyert.  Rózsavölgyi Patrik egy ezüst-, (férfi kadet egyéni küzdelem) és egy bronzéremmel (férfi ka- det csapat küzdelem) térhetett haza. Szlotta Blanka aranyérmet szerzett női mini-kadet csapat küzdelemben. Horváth Árpád újoncként egy ezüstéremnek örülhetett, amit férfi veterán egyéni küzdelemben szerzett, Somogyi Bence pedig egy bronz- éremmel járult hozzá a jó sze- repléshez, amit férfi mini-kadet csapat küzdelemben érdemelt ki. Gratulálunk az elért sikerek- hez a Sun-Dome SE verseny- zőinek, valamint az edzőknek, Takács Andrásnak, Ifj. Takács Miklósnak, Takács Helgának és Takács Miklósnak is. SzR.  Siker a szlavóniai EB-n. Jól mutat az érem a zöld Sundome-os pólón (Fotó: Sun_Dome SE)
  8. ASZ 8 2021. AUGUSZTUS 20. Nem csak vámpírűzésre jó a vasfű Van egy elfeledett lágyszá- rú évelő növény, ami egész Európában őshonos. Ez a vasfű. Vagy további nevein verbéna, orvosi vasfű, la- katfű, uborkafű, galambfű, szaporafű vagy varázsfű. De mitől is olyan érdekes ez az apró lila virágú növény? Az a fiatalabb generáció, ami ismeri a Vámpírnaplók című filmsorozatot, az tudja mi az összefüggés Damon, Stefan és a vasfű között. Régen a vámpírok ellen is használták ezt a misztikus növényt, ezért hát nem cso- da, ha kedvelt volt a varázslók és boszorkányok körében is. Rengeteg hiedelem és babona fűződik hozzá. A középkor- ban a vasfüvet olyan gyakran írták fel és oly sok betegségre, hogy a gyógynövénygyűjtők kedvencévé vált. A vasfű el- nevezésnek van némi alapja, hiszen igazolást nyert a nö- vény erősítő, enyhe gyulladás- csökkentő és fájdalomcsilla- pító hatása. Számos kultúra szentként tisztelte, Egyiptom- ban úgy tartották, hogy Ízisz könnyeiből nőtt, a görög pa- pok pedig mindig maguknál hordták. A rómaiak egész Eu- rópában elterjesztették, lelki tisztulásukhoz használták. A legenda szerint a keresztre fe- szített Jézus sebeit is vasfűvel kezelték. De vajon miért gyűjtötték az utak mentén, napos legelőkön a nagymamáink a vasfüvet? Ők nem másért mint, hogy az ecetes uborkát és a papri- kát tartósítsák vele. Nem csak íz- és állományjavító hatása van, hanem remek sópótló is. Az uborka eltevésnél a meg- szárított és ledarált gyökerét használták fel, hogy kemény, ropogós maradjon az így el- tett télire való. A virágos haj- tásokat is hasznosították. Egy csokornyi azért került mindig az ecetes uborka és a paprika mellé, hogy ezzel felerősítsék a só hatását. Így kevesebb só kellett az eltevéshez. Említik még régi szakács- könyvekben fűszerként is pél- dául tökből vagy káposztából készült ételekhez, salátákhoz és levesekhez. Erre a célra csak a közönséges vasfű hasz- nálható fel, mert ma már szá- mos nagyvirágú, több színben pompázó, nemesített dísznö- vény formája létezik. A közönséges vasfű (verbe- na officinalis) igénytelen évelő növény. Találkozhatunk vele árokpartokon, utak mentén és legelőkön is. Magassága 30-120 centiméter. Karcsú, lándzsás virágfüzére kékes-li- lás színű. Szaporítani tavas�- szal magról vagy dugványról lehet. A magokat nem kell földdel betakarni. Úgy, mint a kapornál elég, ha a föld tete- jére szórjuk. A kertben kön�- nyen tartható, szívós, igényte- len növény. Bármilyen talajon megél még a szikesen is. A nedves helyeket is szereti, de meglehetősen jó a szárazság- tűrő képessége. A konkuren- ciát is jól bírja, ezért növény- társulásokban kifejezetten alkalmas. Júliustól augusztu- sig virágzik, de termést csak szeptemberben hoz. Termése négy vörösesbarna makkocs- ka. Mivel sokáig virágzik ezért nagyon szeretik a pillangók és a méhek. A konyhakertbe már csak azért is érdemes ültetni mert odavonzza ezeket apró rovarokat és ezzel segíthetjük a kertünk többi növényeit is beporozni. F.P.T.  Lapszél augusztusban 20-22 h-ig tartanak nyitva György gyógyszertár (Alkotmány u. 20. T.: 88-312-343): 17, 22, 27 Horizont patika (Szabadság tér 10. T.:88-500-698): 18, 23, 28 Kígyó gyógyszertár (Frankel L u. 16. T.: 88-312-227): 19, 24, 29 Patikaplus gyógyszertár (Fő u. 66. T.: 88-509-932): 20, 25, 30 Semmelweis patika (Semmelweis u. 2. T.: 88-312-957): 21, 26, 31 GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET Menyegző Házasságot kötöttek: Sol- tész Dániel György és Var- ga Viktória 2021. 08. 06-án, Hoffmann Gergely és Cseh Andrea 2021. 08. 07-én, Hofstetter Zsolt és Péntek Andrea 2021. 08. 13-án, Kalmár József és Nagy Diá- na Brigitta 2021. 08. 13-án, Bujtor Balázs és Szikra Éva 2021. 08. 13-án, Magyar At- tila és Srágli Tamara Edina 2021. 08. 13-án, Nagy Gergő és Tölli Erika 2021. 08. 14- én, Orsós László és Nagy Bernadett 2021. 08. 14-én, Kaszás Csaba János és Ma- jor Andrea 2021. 08. 14-én, Horváth Gábor és Horváth Renáta 2021. 08. 14-én, Kiss András István és Kurucz Éva 2021. 08. 14-én, Somogyi Richárd és Dobos Szilvia 2021. 08. 14-én, Ko- vanecz Tamás és Vizi Niko- letta 2021. 08. 14-én, Keller Tamás és Temesi Tímea 2021. 08. 14-én. Gólyahír Köszöntjük városunk legifjabb polgárait: Szabó Tibor és Bakos Alexand- ra 2021.07.24-én született kislányát Mirát, Zsoldos Tamás és Szabadka Ber- nadett 2021. 07. 26-án szü- letett kisfiát Zalánt, Ora- vecz Tibor és Paksa Kinga 2021. 08. 02-án született kislányát Csenge Melániát, Krumpach Balázs és Mészá- ros Barbara 2021. 08. 06-án született kisfiát Somát.   Ingyenes ruha- és játékbörzére várja az érdeklődőket au- gusztus 24-én 8 és 11 óra között az Ajkai Család- és Gyemekjóléti Központ az Ajka, Sport u. 2/C. alatt. Mozgássérültek amatőr lövészverse- nyét tartja a Mozgássérültek Aktív Egyesülete és az Aj- kai Technikai Tömegsport Egyesület augusztus 28- án 9 órától a lőtéren. A versenyzők légpuska és kispuska kategóriában ne- vezhetnek, a lövészeten részt vehetnek a segítők is. A sérültek kipróbálhatják a terápiás lovaglást, a qua- dot, az íjászatot és a string- bike-ot. Logótervező pályázatot hirdet az Ajka Városi Diáktanács. Az általános és középisko- lások pályázatát szeptem- ber 19-ig várják az ajka.di- aktanacs@gmail.com ema- il címre. A pályázók értékes ajándékot nyerhetnek.  „Múltja mindenkinek van” címmel tart képeslap kiállí- tással egybekötött megem- lékezést augusztus 20-án 16 órai kezdettel a Padrag- kúti Művelődési Házban a Csékúti Baráti Kör. Csékút és Padrag összevonásának 60. évfordulója alkalmá- ból Bors Géza volt csékúti lakos, a Jánosházi Honis- mereti Egyesület vezetője helyi vonatkozású képes- lapgyűjteményét mutatják be, amihez Bándi László, a Veszprém Megyei Honis- mereti Egyesület nemrég leköszönt elnöke mond kö- szöntőt. Természetjáró nyugdíjasok Nyugdíjasok séta túráját vezeti Csehbányáról Far- kasgyepűre augusztus 25- én szerdán Heffler László, a szervező Bánki Donát Természetbarát Egyesület túravezetője. A résztvevők fél tízkor indulnak az ajkai buszpályaudvarról Csehbá- nyára. Az Ajkai Szó legközelebb szeptember 3-án jelenik meg. A lapzár- ta augusztus 30-án lesz. APRÓHIRDETÉS KERTÁPOLÓ » Összeszerelőket keresünk Autoipari Partnercégünkhöz Veszprémbe! Megemelt alapbér br. 225.000 Ft/hó! +36 20 336 3803 Pannonjob Kft. Háziorvosi ügyelet A ügyelet címe: Ajka-Padragkút, Iparos u. 8. Tel.: 88/412-104. Csak telefonos bejelentkezést fogadnak, és a helyszínen csengetéssel kell jelezni az érkezést! A váróteremben egy- szerre két fő tartózkodhat, és tartani kell a 2 méteres védő- távolságot. A rendelőbe való belépéskor szájmaszk haszná- lata kötelező! Karcsú, lándzsás virágfüzére kékes-lilás színű (Fotó: Futó) Már készülődnek Aggasztó képsorokat láthat- tunk mostanában a tévében a görögországi tűzesetekről. Görögországban több mint 56 ezer hektárnyi terület égett le az elmúlt hetekben az európai erdőtűzinformációs-rendszer (EFFIS) adatai szerint. 2008 és 2020 között minden évnek ugyanebben a szakában átla- gosan 1700 hektárnyi növény- zet pusztult el tűzben. A helyi vadvédelmi szerve- zet nyilatkozata szerint nem csak az emberek hanem az állatok is nagy veszélynek vannak kitéve a térségben. Az Afrikába tartó gólyá- kat is megzavarta a füst és a tűz. Igy sok telelni induló madár eltévedt és elpusztult ebben a régióban. Mivel a hazai fehérgólya-állomány felnőtt madarai hagyomá- nyosan augusztus 20-a kö- rül indulnak Afrikába, így megkérdeztük Császár Zsol- tot a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) munkatársát, hogy mennyire lesznek veszélyben az ajkai gólyák útjuk során. Szerencsére megnyugtató választ kaptuk, ami szerint az eddig nyomon követett jeladós gólyák GPS adatai szerint a magyarországi gó- lya állomány fő telelőterülete Csádban és Szudánban van. Ide Románián és Bulgárián keresztül mennek a Boszpo- ruszig amin átkelve folytat- ják útjukat Afrika felé. Így nem fenyegeti a mi gólyáin- kat a tűzvész. Jó utat nekik és várjuk vis�- sza épségben őket! F.P.T.  (Fotó: Futó) Ajkaiak is szerepelnek a Magyarpolányi Passióban Ajkai diákok és kórusok, a Pedagógus Női Kar, a Jubilate Női Kar, az Ajkai Eötvös Lo- ránd - Kossuth Lajos Általá- nos Iskola Gyermekkórusa is emeli a Magyarpolányi Pas- sió előadásainak a színvona- lát. A próbák augusztus 9-én kezdődtek az előadás hely- színén, a Kálváriadombon. A passió negyedszázados múlt- ra tekint vissza, a jelenlegi változatot 2015 óta láthatja a közönség. A szereposztás né- mileg változik, van, aki nem vesz részt az előadásban, mások újként csatlakoznak, és vannak, akik pár év után ismét bekapcsolódnak. A rendező mindenkinek meg- találja a megfelelő szerepet. Az idén a kórusok tagjaival együtt csaknem 120 szerep- lővel számolnak a szervezők. A majdnem 2 órás előadás kezdési időpontja este 9 óra. Időpontja: augusztus 19., 20., 21., 24., 27., 29. A darab rendezője Pataki András, a soproni Petőfi Színház igaz- gatója, szövegíró Katona Imre, Németh Ervin és Pataki András. Zeneszerző Szarka Gyula Kossuth-díjas énekes, a Ghymes együttes alapítója. A díszletet és a jelmezeket Húros Annamária tervezte, Jézus szerepében az egyet- len hivatásos színész Dávid Roland látható. Az új rende- zésű darab forrásanyagaként a szövegírók a XVII. századi passiójátékokat, a csíksom- lyói misztériumokat, vala- mint a Károli Gáspár fordí- tásában készült Bibliát hasz- nálták. (ta)  Ez még a jelmezmentes próba (Fotó: Futó)
Publicidad