Publicidad
Ajkai Szó 2021_október_15
Ajkai Szó 2021_október_15
Ajkai Szó 2021_október_15
Ajkai Szó 2021_október_15
Publicidad
Ajkai Szó 2021_október_15
Ajkai Szó 2021_október_15
Ajkai Szó 2021_október_15
Ajkai Szó 2021_október_15
Próximo SlideShare
Ajkai Szó 2021.augusztus 20.Ajkai Szó 2021.augusztus 20.
Cargando en ... 3
1 de 8
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Ajkai Szó 2021_október_15

  1. Élményeket, érzéseket közvetítő grafikák   Illusztris illusztrációk címmel nyílt meg az Országos Könyvtári Napok keretében az Ajkai Kisgrafika Barátok Köre kiállítása a Városi Könyvtár előterében október 8-án. A megnyitó rendhagyó volt. Nem hangzottak el beszédek, hanem tárlóról tárlóra haladva az alkotók, az alkotások tulajdonosai beszéltek. Így a személyek, a személyes élmények kerültek a középpontba. Azok, akik alkotnak, azok, akik befogadják az alkotást, akik- nek a képek szereznek néhány örömteli percet, elgon- dolkodnak azokon, új információt szereznek, többé és talán jobbá is válnak általa. Padné Szabó Mária, a bará- ti kör tagja megfogalmazta, hogy a könyvtár nem csak a könyvek tárolásának helye, hanem a kultúra minden ágának közvetítője.  A könyvtárak közvetítenek többek között emberek, al- kotások, gondolatok, értékek, szemléletek között. Olyan sokszínű világot képesek te- remteni, ahol kiegészíti egy- mást a tudomány és művé- szet, mert őrzi, rendszerezi és továbbadja az emberiség által felhalmozott értékeket. Elsőként a művészeti ágak találkozásának lehettek tanúi a látogatók, a megzenésített verseket Papp Ferenc és Bara- nyai Ferenc adta elő dalban, zenében, Kapolcsi Kovács Csa- ba számítógépen rajzolta a ké- pet, amiről a dal szólt.  A délután témája a könyv volt, amelyre nem tárgyként gondolunk, hanem társként, amely szórakoztat, kikapcsol, társunk az ismeretek meg- szerzésében, a jobb emberré válásban.  A Nagy László Városi Könyvtár és Múzeum segít- ségével az Ajkai Kisgrafika Barátok Köre olyan könyve- ket mutat be, amelyeket neves grafikusok illusztráltak. A kiválasztott művekhez nagy- grafikák, vagy ex librisek is készültek.  Ahogy olvassuk a könyvet, képek jelennek meg előttünk. Éltek és élnek közöttünk olyan olvasók, akiknek művészi te- hetséget adott a sors, akik a szöveget képpé formálják. Ce- ruza-, tus- vagy tollrajzokat készítenek, rézbe, acélba, linó- ba, kőbe vésik azokat. Az ilyen alkotásokból válogattak erre az alkalomra olyan illusztrált könyveket, amelyek alkotói valamilyen módon kötődnek a baráti kör tagjaihoz. A vá- logatás első témája Ajka, és a műfaj ismert művelői, Baga- rus Zoltán, Baranyai Ferenc és Kapolcsi Kovács Csaba voltak Bagarus Zoltán miniatűrjei minikönyv formájában jelen- tek meg 1984 és 1986-ban. Ez alkalomra Tilhof Endre nevére ex libris is készült. Láthatnak Babits illusztrációt, termé- szettudományos könyvhöz készült orchideát is. Bagarus Zoltánt ex librisei tették is- mertté itthon és külföldön is. Olyannyira, hogy egy portu- gál gyűjtő, aki évente kiadott egy válogatást a szerinte leg- jobb grafikusokról, egyszer Bagarus Zoltánt is a legjobb 30 közé sorolta. Rajta kívül csak Fery Antalt, Nagy László Lázárt és Vén Zoltánt érte ez a kitüntetés. Baranyai Ferenc Lenkey István kérésére illusztrálta Tompa Mihály Szuhai Mátyás című alkotását. Elkészítette a költő arcképével a könyvhöz kapcsolódó ex librist is. Ta- mási Áron Ábel-trilógiájához készült könyvjegy mellett még néhány értékes, kevésbé is- mert technikával készült lap is látható a tárlókban. Bara- nyai Ferenc egyik fehér-fekete alkotásán bemutatta az általa alkalmazott borzolásos tech- nikát.  Kapolcsi Kovács Csaba, aki Kiss Miklóssal közösen készí- tette a kenyérgyári körforga- lom közepén álló Mesebeli életfa című szobrot, könyvil- lusztrációi és ex librisei szin- tén láthatók a kiállításon. (folytatás a 4. oldalon) A város lapja 34. évfolyam, 36. szám, 2021. OKTÓBER 15., péntek ASZ AJKAI SZÓ „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” Egyet nem értünk Írhatnánk egy szóba is a címet, kifejezve, hogy vala- kinek nem osztjuk az álláspontját. Gazdag a magyar nyelv, néha „nüanszokon” múlik, mondanivalónk ér- telme. (Gondoljunk csak János érsek levelére, amiben Gertrúd királyné meggyilkolását „lebegtette”.) Annál fontosabb, hogy véleményünket lehetőleg pontosan, közérthetően fogalmazzuk meg és értesüléseinket is így adjuk tovább. Néhány napja módomban állt az ajkai kormánypárt (itt ellenzék) egyik vezetőjével interjút készíteni, aki elképzelhetetlennek tartja, hogy az ajkai kórház egy éven belül az ebek harmincadjára kerülne és egyszerű krónikus kórházzá minősítenék vissza. Szavait olyan körökből származó értesülésekkel támasztotta alá, amelyek hitelességében nincs okom kételkedni. Na most – logikailag – két eset van. Vagy őt is „megve- zették”, vagy valóban megnyugodhatnak az ajkaiak, nincs aggódni valójuk kórházuk miatt. A magam részé- ről mégis egy harmadik álláspontot képviselnék – ezt megmondtam ott és akkor is – már mint hogy a puding próbája az evés, amit úgy is fogalmazhatnánk ugyan- csak közkeletű fordulattal, hogy „hiszem, ha látom…” Gondolkodom, tehát vagyok – mondta a nagy mate- matikus-filozófus Descartes – amely mondás később úgy alakult át, hogy „kételkedem, tehát vagyok”. Vagy- is sokan az emberi lét velejárójának gondolják, hogy csak a megtörtént dolgokat higgyük el, ne dőljünk be a látszatnak és az ígéreteknek. Különösen fontos dolog ez mostanában, amikor ki- mondva-kimondatlanul elkezdődött a felkészülés – és az ígéretcunami – a 2022-es országgyűlési választá- sokra. A nyugdíjasok máris vitustáncot járhatnak örö- mükben, hiszen a korány megígérte, hogy jövőre (sőt már az idén) rendesen kistafírozza őket. Az első ada- got persze a Bajnai-kormánynak köszönhetik, amelyik jól körül határolta a nyugdíjprémium megadásának kötelezettségét – és most jött el az igazság pillanata. A többi következő juttatás a kormány bátor gazdaság- politikájának köszönhető, amelyik jottányit sem enged az általa értelmezett jogállamiságból és ennek örvén továbbra is elutasítja az Unió vissza nem térítendő támogatását is. Tehát „mi büszke magyarok” tovább- ra is emelt fővel járhatunk, ha Lengyelországba, vagy Szlovéniába utazunk, semmit nem fognak a szemünk- re hányni az ottani hivatalos emberek. Az más kérdés, hogy az EU többi országában csak a gyepszőnyeg alatt közlekedhetünk, ha el akarjuk kerülni a gúnyos meg- jegyzéseket fafejűségünket illetően. Tessék: lehet egyetérteni és egyet nem érteni. Min- denkinek szíve joga. Lékó Sándor  Ha október, akkor „Gyalogolni jó!” 3. oldal Detektívek a könyvtári napokon 4. oldal Bemutatták az Ajkai Századok 2020. évi számát 6. oldal A zenész, a grafikus és a szervező (Fotó: Györkös) Az alkotás ihletett pillanata. Kapolcsi Kovács Csaba, Baranyai Ferenc és Papp Ferenc (Fotó: Györkös) Gaál Zsóka felnőtt női válogatott kerettag lett November 11-21. között tartják a Csapat Sakk Euró- pa-bajnokságot a szlovéniai Catezben, ami Gaál Zsóka életében újabb mérföldkőnek számít, ugyanis városunk 14 éves sakktehetsége a fel- nőtt női válogatottba kapott meghívást Papp Gábor nagy- mester, a női sakkszövetségi kapitányától. Ez azért nagy szó, mivel hazánkban a sakk sportágban ilyen fiatalon utoljára a Polgár testvérek képviselték a magyar színe- ket. A Sentimento Ajka BSK női játékosa már többször szere- pelt a válogatott második csa- patában és az ifjúsági váloga- tottban, de a „nagyok között” most fog debütálni és együtt bizonyítani Gara Tíciával, Lázárné Vajda Szidóniával, Terbe Juliannával, valamint Mihók-Juhász Barbarával. – Nagyon boldog vagyok, mindent meg fogok tenni, hogy megháláljam a bizalmat – fogalmazott Zsóka, aki azt is megosztotta lapunkkal, hogy addig még lesz egy nagymester körversenye Budapesten, októ- ber végén, ami kiváló felkészü- lést biztosíthat a csapat EB-re. Szorítunk Zsóka! Ajka ve- led! SzR.  (Fotó: Györkös)
  2. ASZ 2 2021. OKTÓBER 15. Égtek a mécsesek Hannig András sírján Hagyománnyá vált, hogy minden év október 6-án, az aradi vértanúk napján meg- emlékeznek Hannig András egykori római katolikus kán- tortanítóról,1848-ashonvéd- őrmesterről a tósokberéndi katolikus temetőben. Idén az ünnepséget megelő- ző napokban Rieder András iskolaigazgató, képviselő irá- nyításával lebontották a sír- hely mára elmállott részét, de meghagyták az ép fekete már- vány síremléket. Így jelenleg a fekete obeliszk emlékezteti a beréndi katolikus temetőbe járót, a falu tanítójára, aki 48 évig szolgált Tósokberénden. A Hercegfalván született ta- nítót, a tanulmányai befejezé- se után sorozták be 1848-ban a honvédseregbe, ahol kitűnt vitézségével, így előbb tizedes, majd őrmesteri rangot kapott. A rátermett tanító választott falujában a hivatásán túl töb- bek között képviselő testületi tag, jegyző, vágóbiztos, fais- kola-kezelő feladatokat látott el és a közel fél évszázad alatt tizenegy plébános mellett szolgált kántorként. Berénd szellemi életének vezetője volt a XIX. század második felé- ben. A település egyetlen ismert, az 1848-49-es hadszíntereket megjárt honvédjére emlékezve imát mondtak, majd mécsese- ket gyújtottak a Szent István Király Római Katolikus Álta- lános Iskola, a Hagyományőr- ző Regös Nyugdíjas Klub és a Tósokberéndért Egyesület képviseletében a megjelentek. Cs.B.É.  Szent Gellért-díjat kapott a katolikus iskola két pedagógusa A Magyar Katolikus Püs- pöki Konferencia által ala- pított Szent Gellért-díj elis- merést vehetett át az ajkai Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola két pedagógusa szeptember 24-én a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola dísz- termében. Horváthné Tilhof Gyöngyi magyar-könyvtár szakos ta- nár, igazgatóhelyettes 29 éve tanít szülőhelye iskolájában, a díj arany fokozatát kapta kö- vetkezetes, kitartó, színvona- las nevelő-oktató munkájáért. Valaczkai Judit tanító, aki 35 éve tanítja betűvetésre a kisiskolásokat, a díj ezüst fo- kozatát vehette át kiemelkedő munkájáért, amellyel kivívta a tanulók, a szülők, a munka- társak elismerését. A díjat dr. Udvardy György veszprémi érsek adta át mind- két pedagógusnak. Cs.B.É.  Szemtől szembe – Fülöp Zoltánnal Legutóbb Fülöp Zoltán a Fidesz nyár közepén kine- vezett városi elnöke, az ön- kormányzati frakció vezető helyettese volt az Ajka TV Szemtől szembe című műso- rának vendége. A műsorvezető igyekezett feltenni neki azokat a kérdése- ket, amelyek a városi közvéle- ményt leginkább foglalkoztat- ják. Így például azt, hogy sze- rinte háttérbe szorul-e az ön- kormányzatiság és a központi elvonások hogyan érintették eddig Ajka költségvetését. Szó volt többek között az elővá- lasztásoknak a politikai életre gyakorolt hatásáról és az ajkai kórház jövőjéről is. Fülöp Zol- tán válaszolt arra a kérdésre is, hogy hosszú távon elképzelhe- tő-e az ajkai kórház krónikus elfekvő betegeket gondozó egészségügyi központtá való visszaminősítése és az eddigi, fejlesztésre szánt milliárdok elértéktelenedése. Szó esett a pártfegyelem kérdéséről és arról is, hogy a helyi Fidesz frakció támogat- ja-e azesetleg neki nem tetsző központi döntéseket. ASZ információ  Szobor a torziós inga feltalálójának 2021. október 5-én Budapes- ten a XII. kerületi Gesztenyés kertben avatták fel iskolánk egyik névadója, báró Eötvös Loránd szobrát az Eötvös Lo- ránd emlékév záró eseménye- ként, a világhírű tudós halálá- nak 100. évfordulójára (2019), melyre a pandémia miatt csak most kerülhetett sor. Az Eötvös Loránd Geofi- zikai Alapítvány által szer- vezett ünnepségre az ország minden olyan intézménye kapott meghívást, mely a tudós nevét viseli, így nagy örömünkre, iskolánk is. A szobrot az alapítvány az Innovációs és Technológi- ai minisztérium, valamint a Hegyvidéki Önkormányzat támogatásával állította. Az ünnepségen Dr. Fürjes Balázs államtitkár és Po- korni Zoltán polgármester tartott beszédet, majd Papp János színművész idézett fel Eötvöstől illetve Eötvös kortársaitól gondolatokat. A műsort egy gyermekkórus tisztán csengő hangja tette teljessé. Az avatási ünnep befejezé- seként Balogh Béla és Ásvá- nyi János helyezte el intéz- ményünk tanulói és pedagó- gusai nevében az emlékezés koszorúját. Megtiszteltetés volt szá- munkra részt venni ezen az ünnepségen. Balogh Béla intézményvezető  Ingyenes képzést és biztos munkahelyet kínál a Veolia – indul a Veolia Akadémia utánpótlás program Indul a magyarországi Veolia-csoport utánpót- lás programja, a Veolia Akadémia. A magyar energiapiac vezető sze- replője négy helyszínen várja olyan pályakezdők és pályamódosítók je- lentkezését, akik szíve- sen tanulnának bele a kazángépész, vagy a ka- zánkezelő szakmába. A vállalat már az oktatás ideje alatt fizetett mun- kaviszonyt kínál a prog- ramban résztvevőknek. A Veolia csoport Magyaror- szág egyik vezető közmű- vállalata, több mint 3000 alkalmazottja számtalan település, intézmény és iparvállalat számára nyújt közműszolgáltatásokat. Víziközmű és távfűtési üz- letágai családok százezrei számára biztosítják az ivó- vizet, és tízezrei számára a hőszolgáltatást. Az energia üzletághoz 10 nagyerőmű, 28 gázmotoros kiserőmű tartozik, melyek segítsé- gével Magyarországon 13 városban biztosít a Veolia távhőszolgáltatást és 25 városban távhőtermelést. A cégcsoport által évente értékesített, több mint 60 százalékban megújuló bio- masszából származó villa- mosenergia közel 623 ezer lakos éves fogyasztását ké- pes biztosítani. A most induló Veolia Akadémia az energia üz- letág képzési programja, melyben a Veolia a ka- zángépészek és kazán- kezelők egy új generá- cióját képezi ki, megis- mertetve velük egy olyan szakmát, melyet saját szakembereik már több évtizedes tapasztalat- tal végeznek. A program több helyszínen, a Veo- lia-csoport pécsi, ajkai, debreceni és budapesti telephelyein indul el. A lehetőség főleg olyan jelentkezőknek szól, akik úgy érzik, hogy szí- vesen tanulnának meg egy ritka, ám keresett szakmát, valamint akik hosszú távra keresnek biztos munkahelyet. A program keretében a vállalat egyaránt vár- ja pályakezdők és más szakmákból érkezők jelentkezését. A rész- vételhez nem szüksé- ges semmilyen szakmai előképzettség, csupán érettségi bizonyítvány. Azok, akik a kiválasztást követően felvételt nyer- nek, szakmai képzési programban vehetnek részt. A Veolia a projekt során szakmai betanu- lást és egyben stabil állást is kínál. Sőt már a betanulási idő alatt is szilárd hátteret és be- jelentett munkaviszonyt biztosít a résztvevőknek. Ez egy hosszú távú lehe- tőség, melyben a Veolia célja olyan elkötelezett szakemberek képzé- se, akik szeretnének egy élenjáró vállalatnál, stabil, felelősségteljes munkakörben fejlődni. Amennyiben a lehető- ség felkeltette érdek- lődését, várjuk jelent- kezését 2021. október 29-ig a Veolia karrier oldalán: https://karrier. veolia.hu/ (x) Görög mitológia angol humorral Ez az alcíme az ismert an- gol humorista, író, színész és televíziós személyiség, Step- hen Fry: Mítosz  című köte- tének, amelyben a szerző  új- rameséli  a görög mitológiát a kezdetektől  Midász  király történetéig. Az angol humo- rista könyvében nem fukar- kodik a szellemességgel: mo- dern nyelvezetű előadásában a klasszikus történetek néhol felhőtlenül vidámak, máskor meghatóan szépek vagy ép- pen  szívbemarkolóan  szomo- rúak, de kivétel nélkül rendkí- vül szellemesek. A könyv erénye, hogy él- vezetéhez nem szükséges háttérismeret vagy klas�- szikus műveltség. Éppúgy nincs benne tudományosko- dás vagy elvont bölcselkedés, mint ahogy a görög mitológi- ában sincs. A könyv hihetet- lenül olvasmányos, rabul ejtő, szórakoztató, közérthető és lenyűgözően emberi történe- tek halmaza, amelynek titka annyi, hogy nem egy mitoló- giával foglalkozó tudós írta a szakmai elismerés reményé- ben, hanem a témáért lelke- sedő laikus a saját szórakozá- sára. De épp ez teszi a művet oly élvezhetővé. A görög mitológia fonto- sabb eseményeit és szereplőit nagyjából kronológiai sor- rendben ismerhetjük meg, kezdve a világ teremtésével, ahonnan szép sorjában elju- tunk a titánok, majd később az istenek és az emberek fel- bukkanásához is. A könyv legnagyobb ér- téke az az elképesztő men�- nyiségű érdekesség és hát- tértudás, amit kapunk tőle, ráadásul mindezt olyan könnyedén, hogy észre sem vesszük, és már az utolsó oldalakat lapozzuk. Teljesen elvarázsol, ahogy újra és újra ráébredünk olvasás közben arra, hogy a mai napig men�- nyi kifejezésben, szóban, le- gendában jelen van az ókori görögök hagyatéka, ahogyan az is, hogy mennyire komp- lex módon felépített világ ez, amiben minden dologra megvan a megfelelő magya- rázat. Ha például valaki nem tudná, hogyan keletkezett az első pók, miért vannak a páva farktollán szemre ha- sonlító minták, miért száraz a Szahara, vagy hogy hogyan került az égboltra a Nagy- és Kis Medve csillagkép, ebben a könyvben meg fogja találni a választ. Kedves Olvasó! Ha mindig is érdekelte a görög mitológia, de eddig nem merte beleásni magát, most itt a lehetőség, hogy érhetően és szórakoz- tatóan ismerkedhessen meg kultúránk egyik alappilléré- vel! A kötet folytatása, a Hé- roszok szintén elérhető az aj- kai Városi Könyvtárban.
  3. ASZ 3 2021. OKTÓBER 15. Családi nap a Kossuthban Sajnos az elmúlt években a vírushelyzet nem tette lehetővé a szülőkkel való találkozást. Kénytelenek voltak az iskolán kívül várni hazamenő gyerme- keiket, a közös programok (karácsony, anyák napja, gálaműsorok, kirándulá- sok) is elmaradtak. A 3/a. osztály most úgy gondolta, szervez egy rö- vidke délutánt – amíg még a jelenlegi helyzet megen- gedi –, hogy szülők, gyer- mekek és pedagógusok együtt töltsenek néhány kellemes órát, ami nem a tanulásról szól, hanem az- zal a céllal jött létre, hogy kicsit kikapcsolódjunk, be- szélgessünk. A kedves szü- lők hoztak süteményt, üdí- tőt, kávét. Mi, tanító nénik (Csikiné Bertalan Judit és Kupi Szilvia) pedig kitalál- tuk, hogy készítsünk közö- sen egy osztálytablót tan- termünk elé a folyosóra, mely a szülők által hozott, a gyerekeikről készült fo- tókból és a tanulóink által dekorált névtáblácskákból állt össze. Kellemesen el- beszélgettünk közben, és nagyon jól éreztük magun- kat! Igazán jó volt kicsit a gondokat félretéve köze- ledni egymáshoz. Bízunk benne, hogy a tan- év során többször nyílik alkalmunk közös progra- mokat szervezni a szülők- kel. POSTALÁDÁNKBÓL Fáklya a donorok tiszteletére Fáklyás felvonulást tar- tottak a  Transzplantáltak Veszprém Megyei Érdekvé- delmi és Sport Egyesülete tag- jai, és hozzátartozóik,  októ- ber 9-én este  a szervdonáció és transzplantáció Európa- és világnapján Sümegen. A második alkalommal meg- szervezett program szervezője, Lőrinczné Halász Klára kö- szöntőjében elmondta, hogy a sétával emlékeznek a donorok- ra, akik szerveivel ők tovább élhetnek. Tiszteletüket fejezik ki a donorok hozzátartozóinak, támogatni és biztatni kívánják a szervátültetésre várókat, köszö- netüket fejezik ki az egészség- ügyi dolgozóknak. Szeretnék felhívni a figyelmet a donáció fontosságára, egy donor akár hat életet is megmenthet. A Szervátültetettek Szövetsége kezdeményezésének fő célja, hogy felhívja a figyelmet a do- náció és az ezzel kapcsolatos tájékoztatás fontosságára. Bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy életét csak szervátültetéssel le- het megmenteni, vagy előállhat az a tragikus helyzet, hogy hoz- zátartozóján már nem tudnak az orvosok segíteni, de szervei még életképesek. A Millió lé- pés az életért program országos program részeként Budapes- ten futással emlékeztek, ame- lyen Veszprém megyéből két transzplantált vett részt. Ajkán is élnek szervátültetettek. A szervezők fontosnak tartják azt, hogy üzenetük minél több em- berhez eljusson. (ta)  (Fotó: Gyarmati László) Ha október, akkor „Gyalogolni jó!”  Az a mondás, ha naponta 10 ezer lépést megtesz az ember, akkor a jó fizikuma, az egészsége érdekében mindent megtett. Ez a körülbelül hat kilométeres távol- ság megfelel a Világ Gyalogló Nap (World Walking Day), a TAFISA (Nemzetközi Sport Mindenkiért Egyesület) ver- senykiírás ajánlásának, amelyen idén is részt vett a Ma- gyar Szabadidősport Szövetség szervezésében az „Éle- tet az Éveknek” Ajkai Nyugdíjas Klubok Egyesülete. Az október hetedikére szer- vezett programba Vallerné Horváth Andrea elnök javas- latára az eredeti elképzelések szerint a gyalogláson túl ne- vezetességeket, látványossá- gokat is beiktatott az egyesü- let, mivel a közösségben való gyaloglás élményén túl a tele- pülésrészek megismerése, fel- fedezése ragyogó kiegészítése a sétának. Ezen a napon sajnos, a ra- gyogás maga hiányzott, hi- szen az eső bizonytalanná tet- te a gyaloglást. Sokan otthon maradtak, de a jelentkezők egy részét nem riasztotta el a mostoha időjárás és nyolcva- nan így is összegyűltek a tó- sokberéndi Szent István Ki- rály Római Katolikus Általá- nos Iskola előtt a találkozási helyen. Az ajkai klubokon kívül Poór Istvánné vezeté- sével a halimbai Kortalanok Nyugdíjas Klubja is bejelent- kezett a sétára. A létszám el- lenőrzése után a közeli refor- mátus templomot tekintették meg, ahol Nyirő Ottó, az Aj- ka-Tósoki Református Társ- egyházközség tósoki gond- noka ismertette a templom és a tósoki reformátusok törté- netét Tilhof Endre Tósok hét évszázada című könyve alap- ján. Innen Gyuris Mónika, az Ajkai Rendőrkapitányság rendőr hadnagya és munka- társai kíséretében, Ládi János, a Bakonyi Tájfutó Klub elnö- ke vezetésével, a Damjanich János utcán végighaladva a szürkesalak-térhez gyalogol- tak a résztvevők. Megérkezve a csapat egy ré- sze visszafordult, de a többiek, némi kellemetlenséget leküzd- ve a vizes, csúszós salakos ta- lajon (ha már idáig elgyalo- goltak) felmentek a napelem- parkhoz. Nemes Tibor, a szür- kesalak területén rekultivációt végző cég, a Biomass Kft. helyi vezetője készségesen tájékoz- tatta a jelenlévőket a területen folyó munkákról. Egyöntetű vélemény volt, hogy akik idá- ig eljutottak, azok nem bánták meg, mert olyan látványban volt részük, amiben eddig még nem lehetett. Lenyűgöz- te őket a megújuló energia ily módon történő felhasználása, a 4,7 megawatt kapacitású, 17280 db 30 fokos dölésszögű 270 wattos napelem látványa, a 144 db 30 kW-os áramátala- kítóval, azaz szaknyelven in- verterrel. Közben hallhatták az ér- deklődők a szürke és a vörös iszaptér születésének és gya- rapodásának a történetét és a vele együtt keletkezett járu- lékos problémákat, amelyek a nyolcvanas évektől megke- serítették a környéken lakók életét. A kellemetlen időjárási kö- rülmények miatt a rekultivá- cióhoz használt keverék elő- állítását és a területen folyó földmunkát nem tudták meg- nézni a résztvevők, de ígéretet kaptak Nemes Tibortól, hogy egy későbbi alkalommal lehe- tőséget kapnak majd egy teljes körű bejárásra. A két és fél órás séta számos felfedezésre adott lehetőséget, de Tósokberénd és a környező erdők még temérdek csodát rejtenek. A beréndi templom, a megújult iskola, az „öt ma- lom” túra, vagy a nyíresi pik- nik, a csoportos gombázás megannyi lehetőségét kínál. Mert környezetünk ismerete biztonságot ad a mindennap- jainkban, hiszen itt élünk, itt próbálunk boldogulni változó világunkban. Cs.B.É.  A gyalogos menet útvonalát a polgárőrség és a rendőrség közösen biztosította (Fotó: Györkös) Első ünnepi növendékhangverseny a Kocsár Miklós Zeneiskolában A zene világnapjának elő- estéjén, szeptember 30-án délután rendezte első ünnepi hangversenyét az idei tanév- től új nevet kapott ajkai ze- neiskola. Az intézmény nagytermé- ben 2 év után gyűlhettek újra össze a családtagok és az ér- deklődők egy meghitt han- gulatú koncertre. A gyerekek nagy izgalom- mal készültek, főként azért is, mert az online oktatás alatt a legtöbbdiákesetébenaszinten tartás volt a célja a hangszeres oktatásnak és az idei tanévben tartott személyes órákból sem volt eddig túl sok. Elsőként a zeneiskola leg- nagyobb létszámú együtte- se, a vonószenekar lépett fel, akik egy angol dalt adtak elő, majd utánuk következtek a zongora, a vonós, a fúvós és az ütős tanszak növendékei és tanárai. Krizsanóczi Han- na zongorán, Katona Eszter hegedűn, Horváth Zsófia és Szincsák Emma fuvolán, Illés Barnabás marimbán játszott a koncerten, Traubert András nagybőgő tanár pedig ezen a délutánon, csellón adott elő el egy romantikus művet. A műsorban hallhatott a közönség népdalfeldolgozást, valamint a barokktól kezdő- dően minden zenetörténeti korból csendültek fel darabok, többek közt Bach, Mozart és Beethoven szerzeményei. A zeneiskola névadójától, Kocsár Miklóstól a Saltus Hungaricus című mű egy részlete is el- hangzott, amit Németh Ákos trombitán adott elő. Az ünnepi növendékhang- versenyt az ének tanszak pro- dukciója zárta. Kurdi Flóra, Longhi Elizabeth, Kiss Eszter, Bakos Blanka és Roik Emília a Nyomorultak című világ- hírű musical Váracska című dalával örvendeztette meg a közönséget. A hangversenyen zongorán közreműködött Ka- nyárné Grünvald Petra, Ko- vácsné Pogány Kinga és Mol- nárné Németh Erika. NéNo  Kocsár Miklós darabját Németh Ákos adta elő (Fotó: Györkös) Családi nap az iskolában Kitüntetés a természetjárónak Dr. Pápa Miklós emléké- remmel ismerte el a Ma- gyar Természetbarát Szö- vetség Mag Éva csaknem fél évszázados tevékeny- ségét a Dobogókőn tar- tott országos találkozón. Mag Éva 1973 óta a szer- vezet tagja, több napos nemzeti és nemzetközi túrákat szervezett és ve- zetett. Vezető versenybí- rója volt a Természetjáró Diákok Megyei Találkozó- jának Csingerben. Részt vett túravezetők képzésé- ben. Mag Éva az idén kö- szönt le a Veszprém Me- gyei Természetbarát Szö- vetség elnöki posztjáról. (ta)  Kinevezés újabb 5 évre Újabb 5 évig, 2026. július végéig Ráczné Németh Csilla vezeti az Ajka Városi Óvodát. A képviselőtestület a nyáron döntött a korábbi intézmény- vezető újbóli kinevezéséről. Az óvodavezető szerepel az országos köznevelési szakér- tői névjegyzéken, szakterüle- te a pedagógiai értékelés, pe- dagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés. Az újra kinevezett vezető, többnyire szakmai kiadvá- nyokban, folyóiratokban pub- likál, óvodakert, tehetséggon- dozás, idegen nyelvi nevelés témákban. Vezetői programja a gyermekek egyéni képessé- geihez igazodik és élményekre alapoz. Cselekedtető, játékos tapasztalatszerzést biztosító ne- velőmunka megvalósítását ígé- ri, az eddig elért eredményekre alapozva. Az ajkai óvoda mind a hat telephelye már elnyerte az Örökös Zöld Óvoda címet. Ráczné Németh Csilla óvodapedagógusi pályáját 1985-ben Káptalanfán kezd- te, 1987 óta dolgozik Ajkán. Az intézményvezetői pozíciót 2011 óta tölti be. (ta)  (Fotó: Györkös)
  4. ASZ 4 2021. OKTÓBER 15. (folytatás az 1. oldalról) Az alkotó szólt arról, hogy a felnőttnek is jó néha elkalan- dozni a mesék birodalmába, ő alkotóként gyakran nyúl vis�- sza a valóságtól távol eső dol- gokhoz. Külön tárlót kapott a lírai művek illusztrációja, amely- ben egykori tagjukra, dr. Bo- ros Editre emlékeztek, aki verseket, tanulmányokat, ér- tekezéseket írt, és ahol a téma megengedte, grafikákkal il- lusztrálta munkáit. A Próba- repülés a tűzmadárral saját verseskötetét, valamint a Bo- ros-tükörben, az ókortól nap- jainkig íródott bordalokhoz válogatott illusztrációit lát- hatja a közönség. Az alkotóról gimnáziumi osztályfőnöke Gál Zsigmondné emlékezett. Méltatásából sokoldalú, sze- rény, tehetséges, érzékeny fia- tal képe rajzolódott ki. Editet özvegy édesanyja nevelte két testvérével szerény körülmé- nyek között. Ez nem akadá- lyozta abban, hogy diplomát szerezzen, kibontakoztassa a tehetségét. Már diákként is szerette az irodalmat, sokat olvasott.  A könyvek kisgyermek ko- runktól végigkísérnek ben- nünket az életünkön. A me- sekönyvek illusztrációkkal segítik a megértést. A köny- vek külsőre sem egyformák, ahogy mi, emberek sem. Lé- teznek néhány négyzetcenti- méteres könyvek, és olyanok is, amelyek csak fektetve fér- nek a polcra. Krajcsi Tiborné ex libriseiből is láthatnak da- rabokat az érdeklődők.  Ürmös Péter már szinte ha- zajár Ajkára. Pápán született, diplomája megszerzése után bekapcsolódott az Ajkai Grafi- kai Műhely munkájába, a ma- gyarpolányi nyári alkotótábor rendszeres résztvevője. Festett falképeket a pápai tókerti Szt. Benedek templomban, készí- tett könyvborítót, sok nagy- és kisgrafikát, emléklapot, tab- lót, és illusztrált könyvet is, munkái közül néhány most is látható. Stokinger József, a Szé- kesfehérvári Vörösmarty Tár- saság aktív tagja, gyűjtő, szer- kesztő, könyvkiadó, ő bocsá- totta rendelkezésére a Bakacsi Lajos, Kerékgyártó László és Vén Zoltán illusztrálta köny- veket. A társaságról szólva el- mondta, fontos, hogy az azo- nos érdeklődésű és értékeket valló emberek találkozzanak, hiszen a közösség mindenki életét gazdagítja.  A tárlaton kiderült, hogy Szász Endre Munkácsy-díjas festő, grafikus, látványterve- ző, porcelánfestő is kötődik városunkhoz. Az Ajka Kris- tály által belekóstolt az üveg- művészetbe is. Tíz év alatt 600 könyvet illusztrált. Három rajza és két grafikája, egy ál- tala tervezett porcelán váza és néhány könyv illusztráció szintén része a bemutatónak, amely november 8-ig látogat- ható. (ta)  Élményeket, érzéseket közvetítő grafikák  A kiállítás egy jellemző részlete (Fotó: Györkös) Készül a csarabcserjés koszorú (Fotó: Futó) Ajka Város Önkormányzata I. Ajkai közéleti diáknap I. Ajkai közéleti diáknap Programok: Programok: 10:00 - 18:00 10:30 - 12:00 Mi fán terem egy városi diákönkormányzat? Beszélgetés diákpolgármesterekkel és városi DÖK-elnökökkel 13:00 - 14:00 Vita a felsőoktatási modellváltásról Ellenzéki és kormánypárti képviselők vitája 14:30 - 16:00 Klímapolitikai vita - mi lesz a jövőnkkel? Klímapolitikusok vitája 16:30 - 18:00 Ki milyen esélyekkel indul '22-ben? Panelbeszélgetés politológus professzorrokkal és szakértőkkel aktuálpolitikáról és a választási esélyekről 19:00 - 21:00 Koncert és zene Fellép: Biorock Company Október 16. Politikai viták Családi programok Koncert Diákéleti és ifjúsági programok ADOM Diákmozgalom Családi Társasjáték Egyesület Európai Uniós kvízsátor Nemzeti Ifjúsági Tanács Lézerlövészet Detektívek a könyvtári napokon Az Országos Könyvtári Na- pok zárórendezvényén izgal- mas feladatokkal és kézműves foglalkozással várták a köny- vek és a játékok szerelmeseit a Városi Könyvtár felnőtt és gyermek részlegén, október 9-én. Többek között adatok ke- resgélésével beleélhették magu- kat a nyomozók munkájába is. A nagyobbak a QR-kódok há- lójában bolyonghattak, amelyek a könyvtár helyismereti gyűj- teményéből származó fotók, írásos emlékek és dokumentu- mok segítségével megoldható kérdéseket rejtettek. A helyes válaszokat a lelkes „nyomo- zók” az 1956-os hangos híradó eredeti szövegeiben, Kossuth Lajos századik születésnapjá- nak tiszteletére tartott díszköz- gyűlés jegyzőkönyvében, Imre Géza (Ajka első nyomdásza) segédlevelében, illetve Fekete István megzenésített versének kottája között, vagy éppen az Ajkai Századok régebbi száma- iban kereshették meg. Ahogy azt már a rutinos versenyzők megszokhatták, jutalomkép- pen becsomagolt könyvekkel „vakrandizhattak”, de emellett a könyvtári napokra készült ajándékokkal is meglepték őket a könyvtáros lányok. A Bogáncs gyermekkönyvtár erre a napra szintén „nyomozó irodává” alakult át. A még ol- vasni nem tudó gyerekek képes feladatokat (képkirakó, labirin- tus, különbség- és árnyképke- reső) oldhattak meg, az iskolá- sok pedig a gyermekkönyvtá- rosok által megadott nyomok alapján jutottak el a könyvek- ben elrejtett rejtvényekig. Betű- háló, titkosírás, kódfejtés és ke- resztrejtvény segítette a kis de- tektívek munkáját. A nyomok értelmezése könnyebben ment a gyakorlott könyvtárhasználók- nak, hiszen ők jól tájékozódnak a könyvek birodalmában, a ke- vésbé rutinosak természetesen számíthattak a könyvtárosok segítségére. Két feladat meg- oldása után ajándékcsomagot választhattak a csemeték, akik annyira lelkesek voltak, hogy csaknem az összes rejtvényt megoldották – a könyvtárosok örömére. Nyomozások közben a Fekete István emlékkiállítás- sal is találkozhattak még a gyer- kőcök. A programhoz az idén is tar- tozott kézműves foglalkozás: ezúttal a Bogáncs folyosóján várták az alkotni vágyó ifjú ol- vasóközönséget, ahol egymás után készültek a dekupázs tech- nikával díszített fa hűtőmágne- sek és a baglyos dobozok. RÉ  A könyvtár sok mindenre jó, például nyomozásra is (Fotó: Györkös) Kreatívan, őszre hangolódva Második alkalomhoz ért ok- tóber 6-án az őszi témájú, fel- nőtteknek szóló kreatív alkotó délután a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Köz- pont József Attila utcai épüle- tében. A központi téma ezúttal az ősz volt, s a foglalkozáson ennek megfelelő hangulatú dí- szek készültek. Az évszakok mindig nagysze- rű alapot adnak, hogy feldíszít- sük otthonunkat. Minden év- szaknak sajátos karaktere van, talán az ősz az egyik mind kö- zül, ami a legszerencsésebb, hi- szen ilyenkor a természet szinte ontja magából a különböző ter- méseket, leveleket, amik kiváló alapanyagok a „csináld magad” dekorációkhoz. Ezen a keddi napon Reviczky Stefi virágkötő Balatonalmádi- ból látogatott a foglalkozásra, hogy tudásával segítse az al- kotni vágyókat. Akik eljöttek azoknak egy élő, csarabcserjés koszorú-kopogtató vagy egy mécseses asztaldísz elkészítésé- ben adott útmutatót. Legtöbben az utóbbi mellett döntöttek. Eh- hez parafa tálka alapra, meleg- ragasztó pisztollyal rögzítették a színes, üveg gyertyatartót, amit dekoratív termésekkel és egy kedvelt virágkötészeti dekorá- ciós alapanyaggal szizállal von- tak körbe. (A szizál a spárgafé- lék családjába tartozó, mexikói származású egyszikű növényfaj, melyet levélrostjáért termeszte- nek. Zsinór is készül belőle, sőt szőnyeg is.) Horváth Rita és Viaszné Me- inczingerKatalináltalszervezett kreatív klubfoglalkozások nem csak közösségépítők, hanem remek lehetőség arra is, hogy a bolti vásárlás helyett lakásunkat saját készítésű díszekkel tegyük otthonosabbá. Hiszen nem kell sokat költeni ahhoz, hogy némi kézügyességgel és fantáziával emlékezetes alkotásokat készít- sünk. A következő alkotó délután október 19-én 16 órakor lesz a szokott helyen, amikor Horváth Rita a kézi bőrvarrást és a dom- borítás kulisszatitkaiba avatja be az érdeklődőket. F. P. T.  Sakkozók sikerei Sikeresen kezdte a (névszponzori szerződés miatt új néven induló) Sentimento Ajka BSK mindkét sakkcsapata a 2021/22. évi bajnokságot. A Szuperligába feljutott első csapatunk 10:2 arányban verte a Maróczy SE Szeged csapatát. Győztesek: Bánusz, Ivic, Prohászka, Czebe, Horváth, Pásti Á., Jakab, Gaál, Martini. Döntetlen: Bagi, Varga. Az NB II.-ben szereplő második csapatunk Szombathelyen győzött 10,5:1,5 arányban az Arborétum Herény csapata ellen.  Győztesek: Kolimár, Szelényi, Vass, Paksa, Pásti A., Babócs, Lejer, Soós, Pásti Zs. Döntetlen: Cseke, Mihályfi, Vincze. ASZ 
  5. ASZ 5 2021. OKTÓBER 15. Szülők Iskolája online  Szülők iskolája címmel indított útjára egy előadás- sorozatot városunk védőnői közössége, mellyel Ajka város népességmegtartó képességének erősítését, a családok helyben tartását szeretnék segíteni. Céljuk a városban élő kismamák, kisgyermekes családok életmi- nőségének javítása, a hasonló élethelyzetben lévő csa- ládok összeismertetése. Az ajkai védőnők Bisi Olga vezetésével még 2020 máju- sában indították útjára prog- ramsorozatukat. Az Ajkai Kapocs pályázatának segít- ségével 80 alkalmas előadást készítettek elő, és mára már az 50. előadáson is túl vannak. Kezdetben személyes talál- kozásokra épülő előadásokat terveztek, majd a világjárvány miatt a szervezők az interne- tet hívták segítségül és online módon folytatódott a prog- ramsorozat. Bár egészen más egy kamerába beszélni, mint az élő közönségnek, ezeknek az előadásoknak a segítségével igyekeztek továbbra is kapcso- latban maradni a kisgyerme- kes családokkal és a hozzájuk kapcsolódó nagyszülőkkel. Egy héten három előadást kísérhettek figyelemmel az érdeklődők, a várandóság, a gyermekek hároméves, illetve hatéves koráig felmerülő té- mákban. A várandósággal kapcsola- tos tudnivalók mellett, a kis- gyermekek különböző életko- rához kapcsolódó fejlődési ál- lomások bemutatása az egyik legfontosabb feladata a prog- ramnak. Ezeket a prezentáci- ókat az ajkai védőnők készí- tették el, valamint meghívott előadók tartottak-tartanak előadást saját szakterületük- höz kapcsolódóan. Több alkalommal egészség- ügyi témakörben gyermekor- vos, szülész-nőgyógyász tar- tott előadást, de szóba került a beszéd- és mozgásfejlődés is a Pedagógiai Szakszolgálat segítségével. Felhívták a fi- gyelmet a sport, az egészséges életmód, a dalok-énekes játé- kok fontosságára, bemutattak családokat segítő egyesülete- ket és szóba került a környe- zettudatosság is. A szervezők a jövőben több témakörben számos előadást terveznek 2022. márciusáig. Aki szeretne csatlakozni, az előadások linkjeit megtalál- hatja az interneten, a védőnők által létrehozott Ajkai Szülők Iskolája közösségi csoportban és a Városi Intézmények Mű- ködtető Szervezete honlapján is. NéNo  Nyílt napok az Ajka Városi Óvoda Katica Óvodájában Szeptemberben a Katica Óvoda Csodabogár Akkreditált Kiváló Európai Tehetségpontjában lehetőséget kaptak a szülők, a pedagógusok és a tehetséggondozók, hogy be- pillantsanak a tehetséggondozó műhelyek munkájába. Óvodánk „Óvodás Gyermekekért” Alapítványa támogatást nyert a TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01861 azonosító számú, „Csodabogarak Ajkán” című projekt megvalósítására. A munkánk folyamatos, így már 2014. januárja óta tehetség- pontként is működünk. Óvodapedagógusaink, akik a mű- hely munkáját vezetik, fantasztikus munkát végeznek, ezt láthatták is a jelenlévők. A Varázs–szó Drámajáték műhelyben és a Tehetséggondo- zó Munkacsoport szakmai megbeszélésén Varga Csilla el- mondta a szülőknek, hogy a drámajáték a részképessége- ket fejlesztő, aktív közreműködést követelő játék minden résztvevőtől. - A gyerekek valóságos élményeket élnek át nem valóságos körülmények között. Olyan játékokat játszanak, amelyek segítik a kapcsolatteremtést, koncentrációt, lazítanak, és a tömegkommunikációs eszközök világában mégis beszél- getésre invitálnak. A műhelyvezető célja, hogy a gyere- kek gátlásait feloldja, örömüket sikerélményüket leljék a tevékenységben, bátran megnyilvánuljanak, alakuljon az önbizalmuk. Erkölcsi, empatikus képességük, mozgáskul- túrájuk fejlődjön. Az Okoskodó–Gondolkodó Logikai Tehetségműhely két ve- zetője, Kanczlerné Csizmadia Zsuzsanna és Kovács Imréné is részt vett a Munkacsoport megbeszélésén. Ők elmond- ták azt, hogy milyen tematika szerint történik a műhely- munka. Mindketten matematikai gondolkodás fejlődését segítő tevékenységeket végeznek, de eltérő módon. Ko- vács Imréné a saját maga által készített, szép, esztétikus, nagyon jól variálható és differenciálást segítő játékgyűj- teményét mutatta be. Kanczlerné Csizmadia Zsuzsanna, olyan játékokat keres online módon, használva a számítógépet és az interaktív táblát, amelyek használata a XXI. század emberének már elengedhetetlenek. Az általa alkalmazott logikai játékok a boltban megvásárolhatóak. Nagy hangsúlyt ad a foglalko- zásokon a lazító, pihentető gyakorlatoknak, és az önérté- kelést erősítő mondókáknak. Láthatjuk, hogy többféle technika is eléri ugyanazt, meg- felelő kezekben. Az eredményességet pedig a gyerekek mutatják. Óvodánkban az Ákom–Bákom Vizuális Tehetségműhely, Pappné Kápli Ildikó vezetésével tevékenykedik. A műhely- ben és a csoportokban készült vizuális alkotásokból ál- landó kiállítást láthatnak. Nagy Szilvia  óvodavezető helyettes, szakmai vezető POSTALÁDÁNKBÓL Díjazták a „könyvfalókat” a Bogáncs Gyermekkönyvtárban Az Országos Könyvtári Napok keretein belül szer- vezték meg a Bogáncs gyer- mekkönyvtárban a Könyv- faló Olvasópályázat ünne- pélyes eredményhirdetését október 6-án. A rendezvé- nyen közreműködött a Mol- nár Gábor Általános Iskola tanulóiból verbuválódott együttes, a Romazuri For- máció, akik gondoskodtak a jó hangulat megteremté- séről. Gombos Anikó gyermek- könyvtáros nyitotta meg a programot, aki arra emlé- keztetett, hogy március 1-jén hirdették meg az olvasópá- lyázatot, majd március 8-án bezárták az iskolákat, illetve a könyvtárakat is. Egy idő- re szünetelt a kölcsönzés, majd később már lehetett könyvcsomagokat igényelni és kialakítottak egy átvételi pontot az intézmény föld- szintjén. Április 12-én végre kinyithattak, igaz korlátozá- sokkal, majd nyáron lehetett igazán újra könyvtárba járni és kölcsönözni. Szeptember- től pedig ismét a korábbi, tel- jes nyitvatartással működ- hetnek. A Könyvfaló Olvasópá- lyázattal nem titkolt szán- dékuk az volt, hogy vissza- szoktassák a gyerkőcöket a könyvtárba járásra, illetve az olvasásra. Talán könnyebb- séget jelentett, hogy bármit lehetett olvasni, amihez csak kedvük volt a diákoknak, akik elsőtől hatodik osztá- lyig vettek részt a játékban. A nehézségek, korlátozások ellenére 220 pályamű érke- zett. Az olvasójáték márci- us 1-jétől szeptember 30-ig tartott, a résztvevők közül tíz diák munkáját díjazták, akik könyvjutalomban ré- szesültek, valamint az összes pályázó között ugyanennyi ajándékcsomagot sorsoltak ki. Kőműves Annának, a Fe- kete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium 4/b osztályos tanulójának munkája bizo- nyult a legeredményesebb- nek: ötven könyvet sikerült végigolvasnia, ami több mint nyolcezer oldalt jelent. Má- sodik helyen végzett Simon Olivér (Szent István Király Római Katolikus Iskola), harmadikként pedig Török Linett (Városlőd) végzett. Őket követte Török Kornél (Városlőd), Nagy Hanna (Eötvös-Kossuth), majd holt- versenyben: Harkai Zsombor (Magyarpolány) Illés Szon- ja (Fekete-Vörösmarty) és Kollár Elizabet. Végül Vígh Zsanett Leilát (Fekete-Vö- rösmarty) és Kéri Izabellát (Eötvös-Kossuth) díjazták a könyvtárosok. Az ünnepélyes alkalomra a Molnár Gábor Általános Iskola zenekarát hívták meg, azzal a szándékkal, hogy szí- nesítsék a programot – ez sikerült is, mert igazán vi- dám hangulatot teremtettek zenéjükkel, Szélessy Balázs és Marton Noémi pedagó- gusok vezetésével. Érdemes róluk tudni, hogy három éve alakultak és első alkalom- mal léptek fel az iskola falain kívül. A formáció az iskola muzikális tanulóiból tevő- dik össze, repertoárjukban a tradícionális roma zenét öt- vözik a mai populáris zenei világgal. RÉ  Hosszú idő után került sor ünnepélyes díjátadóra a Bogáncs Gyermekkönyvtárban (Fotó: Györkös) Képzeletbeli kiruccanás a Kanári-szigetekre Szeptember utolsó szerdá- ja egy átlagos napnak in- dult a legtöbb ajkai tanuló számára, de biztosan nem így gondolták a Fekete Ist- ván - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimná- zium 7/b. osztályosai. Ők ugyanis angol tanáruk és a modern infokommuniká- ciós eszközöknek köszön- hetően 10 órakor virtuális kirándulást tehettek a Ka- nári-szigetekre.  A tanulók nem is olyan ré- gen hallhatták a Spanyol- országhoz tartozó szigetek nevét a hírekben, hiszen szeptember 19-én kitört a szigetcsoporthoz tartozó La Palma sziget vulkánja. Ekkor még nem is sejtették, hogy hamarosan a közelben lévő iskola diákjaival fognak majd angol órán online is- merkedni. Intézményünk életében évek óta fontos szerepet játszanak az eTwinning-pro- jektek, hiszen kiváló terepet biztosítanak az osztályter- men kívüli nyelvgyakor- láshoz. Ebben a tanévben is csatlakoztunk több pro- jekthez, amelyek közül az egyik lehetővé tette, hogy a tanulók egy tenerifei iskola diákjaival találkozzanak – online. A projekt címe: „Tra- vel east, travel west, sharing culture is the best” azaz „Utazz akár keletre, akár nyugatra, a legfontosabb a kultúra”. A projektben Fran- ciaország, Spanyolország, Svédország, az Egyesült Ki- rályság és Magyarország ta- nárai, valamint 13-18 év kö- zötti tanulók vesznek részt, mintegy hetvenen. A pro- jektek két nyelven: angolul és franciául futnak. A program elsődleges célja, hogy támogassa a különbö- ző országok tanulói közötti gördülékeny idegennyelvű kommunikációt és kulturá- lis jellemzőiket megismer- tetve a többi résztvevővel, tágítsa a tanuló látókörét. A Fekete-Vörösmarty di- ákjai közül jelenleg 18 fő vesz részt, köztük angolul és franciául tanuló diákok. A tervek szerint a résztve- vők nemzetközi csoportban fognak blogolni, saját isko- lájukról készítenek videót, bemutatják országukat. Az online kommunikáció mel- lett a hagyományos levéla- lapú információcsere is elő- térbe kerül, ezért karácsony és húsvét alkalmából ké- peslapokkal lepik majd meg egymást a résztvevő orszá- gok diákjai. A projektnek ráadásul lesz egy kabalája is, amit körbeutaztatnak országról országra, így téve kézzelfoghatóvá a nemzet- közi kapcsolódást.  Diákjaink számára folya- matosan igyekszünk lehe- tőséget biztosítani a nem- zetközi projektekben való részvételre, több évtizedes tapasztalatunk mondatja velünk, megéri csatlakozni. ACES, Erasmus (Comeni- us), eTwinning program- jaink futnak, de legyen az egy testvérvárosi kapcsolat (Unna, Weiz), a nemzetközi projektekben való részvé- tel során szerzett élmények életre szólóak. Ezért is kap- csoltunk nagyobb sebes- ségre: a 2021/2022-es tan- év során iskolánkban az 5. évfolyamtól felmenő rend- szerben bevezetésre került az emelt szintű idegen�- nyelv oktatás, emiatt a fen- ti pályázatok még nagyobb hangsúlyt kapnak. Abból a célból, hogy a diákoknak ne csak nyelvi, hanem digitális és szociális kompetenciái is   fejlődhessenek, és akár életre szóló barátságokat, kapcsolatokat szerezhesse- nek más országok diákjai- val. Padosné Kiss Eszter  angol-francia nyelvtanár  Fekete István – Vörösmarty Mihály Általános Isk. és Gimn.  POSTALÁDÁNKBÓL
  6. ASZ 6 2021. OKTÓBER 15. A KULTIK AJKA MOZI MŰSORA KIÁLLÍTÁSKÍNÁLÓ 2021. október 14 - október 20. Addams Family 2. 2D – amerikai-angol-kanadai vígjáték, animációs kalandfilm, 93 perc (12) - szombat és vasárnap 13:00 és 14:45. Shang-Chi és a tíz gyűrű legendája 2D Mozimaraton jegyár! – amerikai-ausztrál fantasy, kalandfilm, akciófilm, 132 perc (12) - szombat és vasárnap 10:30. Venom 2. - Vérontó 2D – amerikai akció-horror, vígjáték, 97 perc (18) - minden nap 16:30 és 20:30. Venom 2. - Vérontó 3D – amerikai akció-horror, vígjáték, 97 perc (18) - minden nap 18:30. Ajka Tárlat 2021. Ajka Város Önkormányzata és a Nagy Lász- ló Városi Könyvtár és Szabadidő Központ tisztelettel meghívja és szeretettel várja az Ajka Tárlat 2021. Országos Képző- és Iparművészeti Kiállítás meg- nyitójára október 15-én 17.00 órára a művelődési köz- pont kiállítótermébe. A kiállítást megnyitja: dr. Horváth József alpol- gármester. Közreműködik: Nyári László zongorán. A kiállítás megtekinthető november 5-ig, munkanapokon 9.00-17.00 óráig, szombaton 9.00-15.00 óráig. A CIVIL HÁZ PROGRAMJA 2021. október 18 - 2021. október 24. október 18. hétfő 10.00. Foltvarró klub (Csapó Józsefné) 14.00 Lövészet, lézerlö- vészet (Joó Csaba) Szent Györgyi Albert Szakiskola Rendész tanulói részére 16.00 Ilcsi Dance TSC (Bak- ler Ildikó) 18.00 Meridián torna (Vaj- da Zsuzsa) október 19. kedd 10-12-ig Mozgássérültek Aktív egyesülete. Sorstársi tanácsadás 14.00 Légpuska és éleslö- vészet, lézerlövészet ATTE (Péntek Vendel) 16.00 Ilcsi Dance TSE (Bak- ler Ildikó) 15.00 Bányász Hagyomá- nyápoló Nyugdíjas klub 16.00 Muaythai-boksz (Szilágyi Arnold) október 20. szerda 9.00 Ingyenes vérnyomás-, és vércukormérés (Mező Jánosné) 14.00 Lövészet, lézerlö- vészet (Joó Csaba) Szent Györgyi Albert szakiskola tanulói részére 14.00 Lézerlövészet ATTE (Péntek Vendel) 16.00 Ilcsi Dance TSE (Bak- ler Ildikó) október 21. csütörtök 8.00 Éleslövészet, lézerlö- vészet ATTE (Péntek Ven- del) 14.30 Légpuska lövészet, lézerlövészet (Kajtár Já- nos) 16.00 Ilcsi Dance TSE (Bak- ler Ildikó) otóber 22. péntek 14.00 Lövészet, lézerlövé- szet ATTE (Szellem Tamás) 16.00 Modellező szakosz- tály (Illési Oszkár) 16.00 Muaythai-boksz (Szilágyi Arnold) 19.00 Friday Session „78” zenekar október 24. vasárnap 8.00 Légpuska lövészet, lézerlövészet (Kajtár Já- nos) 8.00 Éleslövészet, lézerlö- vészet ATTE (Péntek Ven- del) Az ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ programjai Október 15-én 17.00 óra- kor az Ajka Tárlat – Orszá- gos Képző- és Iparművé- szeti Kiállítás megnyitója a művelődési központ ki- állítótermében. Október 19. (kedd) 16.00 órakor a Felnőtteknek kre- atívan sorozat keretében a bőrműves foglalkozás lesz a művelődési központ József A. úti épületében. Szükséges eszközök: olló, íróeszköz. Október 21-én 16.00-tól 17.00 óráig bútorfestő tanfolyam a művelődési központ József A. úti épü- letében. Október 22-én 17.00 óra- kor Bedők László emlék- koncert a Padragi Bányász Férfikórus közreműködé- sével a művelődési köz- pont kiállítótermében. Október 23-án 18.30 órá- tól fáklyás felvonulás a Kaszinótól, 18.45 órától ünnepi műsor és koszo- rúzás Illyés Antal: A for- radalom születése című szobránál a Templomdom- bon nemzeti ünnepünk, az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfor- dulója tiszteletére. Megemlékezés Ajka Város Önkormány- zata és a Nagy László Városi Könyvtár és Sza- badidő Központ sze- retettel hívja és várja a város lakóit nemzeti ünnepünk, az 1956-os forradalom és szabad- ságharc 65. évfordulója tiszteletére szervezett rendezvényre október 23-án. Program: 18.30 óra Fáklyás felvo- nulás a Kaszinótól 18.45 óra Ünnepi mű- sor és koszorúzás Illyés Antal: A forradalom születése című szob- ránál a Templomdom- bon. Ünnepi beszédet mond: Ráczné Németh Csilla önkormányzati képviselő. Emlékműsort adnak a Pannon Várszínház művészei. A rendezvényen közre- működik az Ajka Városi Bányász Fúvószenekar. Kérjük a pártok, tár- sadalmi szervezetek képviselőit, hogy ko- szorúzási szándéku- kat október 20-ig szí- veskedjenek jelezni a 88/211-744-es, illetve a 88/211-745-ös telefon- számon! Bemutatták az Ajkai Századok 2020. évi számát Számos elmaradt programot kellett az idén pótolni, így a 2020-as Ajkai Századok bemu- tatására is az ez évi Országos Könyvtári Napok programjá- nak keretében volt lehetőség októberötödikénaNagyLászló Városi Könyvtár és Szabadidő Központ kiállítótermében. A Jubilate Nőikar kellemes da- lokkal hívogatta a helytörténet iránt érdeklődő hallgatóságot az eseményre. Köztük dr. Horváth József alpolgármestert és több más, a város szellemi vérkerin- gésében résztvevő jeles személyt. Örvendetes, hogy idén részt vettek a könyvbemutatón az aj- kai iskolák tanárai és diákjai is, akik jelenlétükkel az érdeklődő, honismeretre nyitott fiatalságot személyesítették meg. Ez hitet ad a korosodó kutatóknak, hogy ta- lán van értelme a munkájuknak. A bemutatott kötet 20 munkát tartalmaz, melyeknek jelentős része évfordulókhoz köthető. A teljesség igénye nélkül a szerzők megemlékeznek a 20 éve elhunyt Mihályfi Gyuláról, feldolgozták az 50 éve épült Eötvös Loránd Általános iskola történetét, meg- ismerhették a 65 éve létesített szülőotthon életét, bemutatták a 70 éve egyesült Tósokot és Be- réndet, a 700 éves Csékútot, de Ajka településrészeinek a hité- letét is feldolgozták, kiemelve a jelentősebb egyházi személyeket. A kötet lektora Tilhof Endre, a környék legtermékenyebb hely- történet-kutatója volt. Rendhagyó módon ezen a könyvbemutatón nem meghí- vott szakember szólt a kötetről, hanem a szerzők egy része sze- mélyesen ismertette a választott témáját. Így megtudhatta min- den jelenlévő, hogy kit takar egy-egy név a kötetben. Szemé- lyesen bemutatkozott Bakonyiné Nyitrai Gizella, Horváth Károly, Molnár Tibor, Szabó Jenőné Bo- rók Edit, Varga György és Csen- desné Bosits Éva, aki kötetté ren- dezte a munkákat. Sajnos – talán korukra való tekintettel, vagy betegség miatt – a szerzők közül többennemtudtakrésztvenniaz eseményen, de őket sem hagyták ki a szervezők, hiszen minden kutatót és az általa kidolgozott témát bemutatott a hallgatóság- nak Simon Judit, a városi könyv- társzakmaiigazgatóhelyetteseés Csendesné Bosits Éva. Abemutatócéljavolt,hogyfel- keltse az érdeklődést a kiadvány iránt, amelyet a művelődési ház Információs Központjában lehet megvásárolni, ugyanúgy, mint a tavalyi második világháborús különszámot. Cs.B.É.  Simon Judit a kiadó részéről, Csendesné Bosits Éva a szer- kesztők nevében mutatta be a szerzőket és a folyóirat leg- újabb számát (Fotó: Györkös) „A szöveg egy tükör, és ha szerencsénk van, meglátjuk magunkat benne” Író-olvasó találkozó Grecsó Krisztiánnal Grecsó Krisztián József At- tila-díjas író, költő volt a ven- dége az Országos Könyvtári Napok keretében megrende- zett író-olvasó találkozónak a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ kiállító- termében október 7-én. A kor- társ irodalmi est moderatora az ajkai származású Pávlicz Judit, magyartanár volt. A beszélgetésből több minden világossá vált a hallgatóság szá- mára. Grecsó Krisztián katoli- kus, magyar paraszti családból származik. A hite, a merész- sége, a szabadság utáni vágya és az őszintesége vitathatatlan. Ezen tulajdonságok és értékek mentén éli a mindennapjait és ugyanezek mentén teszi a dolgát az irodalmi pályáján is. Immár harmadszor köszönthettük őt Ajkán. Ismertségét, illetve el- ismertségét a szinte zsúfolásig megtelt terem, az őt fogadó taps és a beszélgetést övező tisztelet- teljes figyelem is bizonyította. Szó esett kegyelemről, apaság- ról, de beszélt a hamarosan megjelenő novelláskötetéről és a debütáló Pici Szív Tánczene- karról is. RÉ  (Az író-olvasó találkozóról bővebb tudósítás az ajkaiszo.hu internetes portálon olvasható). (Fotó: Györkös József)
  7. ASZ 7 2021. OKTÓBER 15. Főszerkesztő: Lékó Sándor. • Szerkesztőségi e-mailcím: ajkaiszo@freemail.hu. • Kiadja: Ajkai Média Nonprofit Kft. •Felelős kiadó: Vallerné Horváth Andrea ügyvezető. • Postacím: 8400 Ajka, Rákóczi F . utca 8. fsz. 1. Telefon: 06-88/750-550 • Hirdetésfelvétel a kiadó címén. • Hirdetési e-mail cím: ajkaimediakft@gmail.com • A hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. • Nyomtatás: : ADC Hungary Kft. • Megjelenik 12 600 példányszámban. • Terjeszti a Westpost KFT. A lap ingyenes. • Lapzárta a megjelenés hetének hétfőjén 12 órakor. A lapzárta után beérkező cikkeket és hirdetéseket csak következő heti számunkban tudjuk közölni! ISSN: 0238-6267 Városi hetilap. A lapot alapította Ajka Város Önkormányzata. Búcsúztak a kupától A Magyar Kupa első for- dulójában a KK Ajka felnőtt férfi kézilabda csapata az NB/I. B-ben szereplő Agrofeed ETO-SZESE ellen küzdhetett meg hazai pályán. A hétközi kupameccsre tartalékosan állt fel az Ajka, mivel öt játékosá- ra különböző okok miatt nem számíthatott Tréki Tamás ve- zetőedző. Ennek ellenére bát- ran és szimpatikusan kezdte a mérkőzést a sok fiatallal felálló hazai csapat. Tíz perc elteltével 4-3 volt látható az eredmény- jelzőn. A győri csapat időkérés- sel próbálta rendezni a sorokat, azonban ez sem zavarta meg a vendéglátót. A 20. percben 9-8- as eredménynél egy vendégtá- madáson belül három ajkai játékost is kiállítottak, amit ki is használt az ellenfél, több gól- lal. A játékrész végén azonban magasabb szintre kapcsolt a házigazda, és a vezetést is vis�- szaszerezte. Félidőre 15-14-el vonulhattak a felek. A vendégekre jól hatott a szünet, a második játékrészben pontosabban és fegyelmezetten játszottak. A 40. percben 17-21 volt az állás. A hazai időkérés sem tudta megfogni a győri gárdát, az előny állandósulni látszott. A jó iramú mérkőzésen remekül szerepelt a több játéko- sátnélkülözőAjka,deezcsupán a tisztes helytálláshoz volt elég. A találkozó leggólerősebb já- tékosa, a 2001-es születésű ajkai Perczel Kristóf lett 7 találattal. KK Ajka – Agrofeed ETO-SZE- SE 26-33. További eredmények: Fiú U15: KK Ajka – Győri FKKA 23-38 (13-17), KK Ajka – Celldömölki VSE 29-29 (16-15) Lány U15: KK Ajka – Répcel- aki SE 24-13 (13-9), KK Ajka – Szombathelyi KKA 9-35 (3-18) BD  Az utóbbi évtizedekben sokat keményedett a játék (Fotó: Györkös) Egerben is megállták a helyüket az ajkai judósok Október 9-én és 10-én rendezték meg a Judo Országos Egyéni Bajnokságot Egerben, a dr. Kemény Ferenc Sportcsarnokban. A diák korcsoportban 74 egyesület 304, az ifjúsági kategóriában pedig 67 klub 295 versenyzője szállt harcba a legfényesebb ére- mért. Ajkáról hat fő mérettette meg magát a nemes versenyen az F.T. Diák Judo Club színeiben. A következő eredmények születtek: Kertai Kyra diák korcsoport -38kg 1.hely (immáron három- szoros országos bajnok) Hernádi Csanád diák korcsoport -49kg 3.hely Kertai Réka ifjúsági korcsoport -63kg 7.hely Szabó Barna diák korcsoport -41kg 7.hely Kertai Olivér ifjúsági korcsoport -50kg 9.hely Hernádi Csongor ifjúsági korcsoport -60kg helyezetlenül zárt A versenyzők felkészülését Kertai Gábor vezette, munkáját segítette Fazakas Tamás és Barabás Ákos edzők, valamint Bíró Attila felnőtt judoka. A versenyzőknek és edzőiknek szívből gratulálunk! BD  Ajándéklabda Csengének az olimpikontól  Először zajlott asztalitenisz extraliga bajnokság Ajkán Kiss Csenge és Póta Georgi- na következik. Asztalhoz lépnek a versenyzők. Kézbe veszik az ütőt. Az Ajkai ASE tagjai szinte meghatottan nézik őket. Tudják, feledhe- tetlen pillanatok tanúi. Egy álom megvalósult. A női ext- raliga asztalitenisz bajnokság hozta el az ajkai 12 esztendős versenyzőnek az évek óta várt pillanatot, hogy asztalhoz áll- hasson példaképével, a négy olimpiát megjárt Georginá- val. Álmodni kevés lett volna, kemény munka előzte meg a közös játékot. Naponta edzés, szigorú napirend szerinti élet, hétvégén versenyek, kitartás, szorgalom, elszántság, küz- deni tudás, és egy minden- ben támogató édesanya, aki munka mellett tanult azért, hogy mára a csapat utánpótlás edzője lehessen.  Három napig, október 8-tól 10-ig zajlottak a mérkőzések a Városi Sportcsarnokban. A he- lyi csapat tagjain kívül sok ajkai ellátogatott a meccsekre.  A mai nap az asztalitenisz és a város ünnepe, jelentette ki köszöntőjében Bujtor Balázs, az önkormányzat ifjúsági- és sportbizottságának elnöke. Ajka sportos város, ahol sok egyesület működik, jó ered- ményeikkel a város hírnevét is öregbítik. Minden rendelkezés- re áll a felkészüléshez, az ered- ményességhez.  UghyZoltán,azajkaiakvezető edzője kérdésünkre elmondta, hogy bejött a papírforma, elége- dett a lányok teljesítményével. Pénteken az első meccsük Kis- kunmajsa ellen volt, a vendégek győztek 6-4 arányban, szomba- ton Budaörs ellen 6-0, Kecske- mét ellen 6-1 arányú vereséget szenvedtek, vasárnap Orosháza ellen 6-1 arányban győztek.  Somlyó Gergely, a Magyar Or- szágos Asztalitenisz Szövetség női szakágért felelős alelnöke kérdésünkre elmondta, ritka, hogy mind a 12 csapat egy idő- ben ugyanazon a helyen mér- kőzzön. Itt Ajkán ez sikerült. A szervezők kiváló munkát végeztek. Fontos, hogy olyan helyen is rendezzenek versenyt a felnőttek számára, ahol még nem volt, ezzel a sportágat is népszerűsítik. Köszönet a 12 csapat sportve- zetőinek és edzőinek, akik biz- tosítják a legmagasabb osztály- ban való részvétel szakmai és anyagi hátterét, ami nem kön�- nyű. Az asztalitenisz ugyanis nem minősül látványsportnak, így a TAO támogatást sem ve- heti igénybe. Szüksége van a sportágnak a népszerűsítésre, a tehetséges fiatalok bevonására. A női asztalitenisz 20-30 éve Európa élvonalába tartozott, jó volna oda visszakerülni. Ajkán olimpikonok és Eu- rópa bajnokságon részt vettek is játszottak. Madarász Dóra Tokióban először vett részt a nyári olimpiai játékokon, Póta Georgina negyedszer, Fazekas Mária 2004-ben Athénban szerepelt, majd 17 év után To- kióban. Az ukrán származású Margarita Peszocka egyéniben eljutott az Európa bajnokság döntőjéig.  Szvitacs Alexa parasportoló, aki a tokiói paralimpián bron- zérmes lett, egy onnan hozott aláírt meccslabdájával aján- dékozta meg Csengét. Alexa kitartása példa értékű Csenge számára, tavaly vele játszhatta első NB-I-es mérkőzését, ami hatalmas öröm volt számá- ra,   hála Vigh Zsoltnak. Csen- ge  fiatal kora ellenére egy na- gyon céltudatos, eredményes, jó technikával játszó sportolót ismert meg személyében. Ha ilyen komolyan veszi a sportot, bármeddig eljuthat.  Kiss Csenge az Ajkai ASE extraligás csapatának tagja, a mezőny legfiatalabb játékosa. Hepke Johanna, aki 21 éve asz- taliteniszezik, a Statisztikában nevelkedett. Azért csatlakozott a csapathoz, mert vonzó volt számára, hogy az NB-l -ből a legjobbak köze jutva az élcsa- patban is kipróbálhatja magát. Peterman-Varga Tímea 1996- ban kezdte a pályafutását a Pos- tásban. A legjobb eredménye a 2019-es magyar bajnoki cím vegyes párosban. Csenge Hepke Johannától, a csapattársától is kapott ajándékba egy pólót.  Az Ajkai ASE fiú reménység válogatottjának a tagja, Káz- mács Bence is a lelátón ült. A válogatott edzéséről ment szur- kolni. Megtudtuk tőle, örül, hogy profikat láthatott, így tudja, hova kell fejlődnie. Őt és a többi utánpótlás versenyzőt büszkeséggel tölti el, hogy ext- raligás csapat tagja. Nyitva áll az út előttük, ha elég kitartóak, szorgalmasak és tehetségesek, hogy eljussanak a legjobbak közé. A hétvégi verseny tartalék játékosa Vörös Zsóka volt, aki ugyan nem lépett pályára, de ígyisélvezteaháromnapot,sok élménnyel gazdagodott.  Ugyancsak az Ajkai ASE-t erősíti Czeglédi Szilvia (18), aki korábban a Statisztikában ját- szott, tavaly pedig kölcsönjáté- kosként Orosházát erősítette.  A szervezést és a bajnoksá- got támogatta a Sportváros Nonprofit Kft., a Hydro-Vidra épületgépészet, az Arida Kkt., és a Le Belier Magyarország Formaöntöde Zrt. A csapat az ebédet és a vacsorát köszöni a Tó Vendéglőnek. (ta)  Elől Kiss Csenge, mögötte Czeglédi Szilvia koncentrál (Fotó: Györkös) Ladapattogás hangjától volt zajos az ajkai Sportcsarnok (Fotó: Gyarmati) Nyolc gólos meccset vívott a Kristály, a 8. fordulóban A Veszprém megyei I. osztályú labdarúgó bajnok- ság 8. fordulójában az Ajka Kristály SE az eddig nem túl fényesen szereplő Magyarpo- lányt fogadta október 9-én. A hazai csapat nagyarányú győzelmet aratott. A mérkő- zésen esett mind a nyolc gólt az ajkaiak rúgták. Az időjárásra nem lehetett panaszuk sem a labdarúgók- nak,semaközel150nézőnek.A találkozó elején a hazai alakulat volt kezdeményezőbb, mégis a vendégek szereztek vezetést, egy öngólnak köszönhetően. A 8. percben Magyar Patrikról került a labda a gólvonalon túl- ra. A Kristályt nem fogta meg a találat, hiszen két perccel ké- sőbb Szabó Kornél talált be, és egyenlítette ki a mérkőzést. A játék képe erős hazai dominan- ciát mutatott, több kihagyott lehetőség és kapufa után a 35. percben beállt Szarka Martin góljának köszönhetően a Kris- tály 2-1-es eredménnyel vonul- hatott félidőre. Ahogy az első félidő záródott, úgy kezdődött a második. A 48. percben Szarka ismét betalált, így már 3-1 volt az állás. Az 53. percben Móger Balázs piros lapot kapott, így megfogyatkozott az amúgy is gyengébben játszó Magyarpo- lány SE. A Kristály SE a folyta- tásban minden lehetőségét ki- használta. A 64. percben Szed- lacsek Balázs, öt perccel később pedig Gergócs Mátyás növelt a különbségen. Az összecsapást Szabó Kornél is élvezte, jó já- téka pedig előbb a 70. percben juttatta megint gólhoz, majd a 88. percben talált be ismét. A 20 éves támadó így mesterhármas- sal fejezte be a találkozót. Ajka Kristály SE – Magyarpolány SE 7-1. Az kék-fehér együttes a 16 csapatos bajnokság 9. helyén áll 10 ponttal. Legközelebb a csapat Úrkúton lép pályára október 16-án 15 órás kezdés- sel az úrkúti Sporttelepen. BD  Ajkai érmek Miskolcon Erős mezőnyben is jól küzdöttek a Sun-Dome SE versenyzői a közelmúltban tartott miskolci AVAS Kupán, ahol izgalmas párharcokból sem volt hiány, ugyanis 23 egyesület karatékái mérték össze tudásukat a nemzetközi megmérettetésen. Takács Miklós elnök arról számolt be lapunknak, hogy a szervezés és a körülmények is jók voltak, az egyesület színeiben Erdélyi Virág és Horváth Árpád szerepelt a legjobban, de Rózsavölgyi Pál is érmet tudott szerezni. Virág felnőtt női küzdelemben (open) ezüstérmet, junior női küzdelemben (open) bronzmedált szerzett. Árpád felnőtt férfi küzdelemben ezüstéremmel, veterán férfi küzdelemben bronzéremmel térhetett haza. Pál pedig a dobogó harmadik fokára állhatott fel veterán férfi küzdelemben 70+ kilogrammos kategóriában. SzR. 
  8. ASZ 8 2021. OKTÓBER 15. A legfinomabb lila zöldség Az utóbbi évek igen nép- szerű növénye a padlizsán vagy más néven tojásgyü- mölcs vagy törökparadi- csom. Egyre több kertben próbálkoznak ezzel a medi- terrán országokban és a tró- pusokon rendkívül kedvelt és nagyra becsült élelmi- szernövénnyel. A lila és a fekete színű ter- més a zöldségfélék körében rit- ka. Ezért sokáig csupán látvá- nyos termése és levélzete miatt termesztették, és sok helyen kizárólag dísznövény szerepet töltött be. Eredetileg Kelet-In- diából származik, innen ke- rült be Európa déli területeire ahol elsőként Olaszországot és Görögországot hódította meg. Magyarországon a bolgárker- tészek révén ismertük meg, akik nagyban hozzájárultak az egész magyar zöldségtermesz- tési kultúra kialakulásához. A bolgárok afféle vándorkertész társulatokat alakítva, átgon- dolt eljárásokkal mint például speciális kisüzemi módsze- rekkel, melegágyi hajtatással és árasztó öntözéssel és na- gyon sok munkával töltötték be azt az űrt, amire a magyar parasztok még nem voltak ké- pesek. A padlizsán jó vízelve- zetésű agyagos talajban, fo- lyamatosan napos helyen érzi jól magát, de valójában nem válogatós, ezért ha elegen- dő hőmérsékletet és napfényt kap, akkor a legtöbb kertben eléldegél. Sok tápanyagra van szüksége a foszfor, kálium és nitrogén pótlást meghálálja. Érdemes megfogadni, hogy önmaga és más vele azonos családba tartozó növény mint a paradicsom, paprika és bur- gonyafélék után ne vessük. Alkalmazzunk vetésforgót. A padlizsánt eléggé gyakran támadják meg különböző ro- varok, ezért védekezésként ültessünk mellé erősillatú fű- szernövényeket. Ez lehet akár kakukkfű, rozmaring, kamil- la, levendula, pemetefű, zsá- lya, bazsalikom, tárkony és az összes mentaféle. Ezek a növé- nyek mind segítenek a rovarok távoltartásában. Ügyeljünk a jó szomszédságra is, hiszen vannak olyan növények amik segítik egymás fejlődését. Ilyen növény a spenót, mivel a magasabb padlizsán árnyékot biztosít a zsenge spenótnak, az pedig cserébe segít megőrizni a talaj nedvességtartalmát, és elfojtja a gyomokat is. Akár több palántát is ültethetünk egymás mellé, ügyelve arra, hogy az ideális sor- és tőtávol- ság 40x40 cm legyen. Gyorsít- ható a fejlődése a talaj fekete fóliás takarásával, ez nemcsak a gyomosodást akadályozza meg, hanem csökkenti a hő- ingadozást is. A növény július végétől már szedhető. Akkor a legjobb amikor már fényesen lila. A betakarítás megfelelő ideje fontos, mert a gyümöl- csök keserűek lehetnek. Bár ez ellen védekezhetünk, ha a feldarabolt padlizsánt egy ideig sós vízben áztatjuk, ne várjuk meg míg túlérett, puha lesz, mert a keserűség (szola- nin) a héja alatt és a magokban koncentrálódik. Ha feketék már a magok akkor lehetséges, hogy ehetetlen lesz a padlizsá- nunk. Ez sajnos sokszor már csak felvágás után derül ki. Idén először próbálkoztam én is a padlizsán természtéssel, ezért nagyon izgultam, hogy eltaláljam azt az időszakot amikor beérett a termés. Mi- vel padlizsánkrémet csináltam ahol egészben sütjük meg, így ez csak sütés után derült ki. Szerencsére a csillagok velem voltak. A sütése nagyon egy- szerű. A megmosott padlizsá- nokat 180 fokon légkeveréses sütőben 40 perc alatt puhára sütjük (vagy villanytűzhelyen, de ez gáz fölött is lehetséges, esetleg grillen), majd még me- legen kikaparjuk a belsejét, és ízlés szerint sóval borssal íze- sítjük. Hozzáadunk egy kis fej apróra vágott vöröshagymát és egy gerezd fokhagymát és az egészet összeturmixoljuk. A legvégén pár kanál majonéz- zel krémesíthetjük. Nálunk kenyérre, pirítósra kenve vil- lámgyorsan elfogyott. Ahány ház annyi padlizsánkrém - szólhatna így is egy mondás. Egy biztos. Nagy utat tett meg hazánkig ez a növény, és ha egyszer megkóstoljuk akkor könnyen a konyhakertünk kedvenc lakója lehet. F.P.T.  (Futó) Lapszél Október Az ügyeleti idő: 20-22 h-ig tart 14-én PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR Fő u. 66. 15-én SEMMELWEIS PATIKA Semmelweis u. 2. 16-án GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR Alkotmány u. 20 17-én HORIZONT PATIKA Szabadság tér 10. 18-án KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR 19-én PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR Fő u. 66. 20-án SEMMELWEIS PATIKA Semmelweis u. 2. 21-én GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR Alkotmány u. 20 22-én HORIZONT PATIKA Szabadság tér 10. 23-án KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR 24-én PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR Fő u. 66. GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET Még lehet szavazni az ellenzéki miniszterelnök je- löltekre. Október 16-án (szom- baton) a Zenit sarkán (Szabad- ság tér) várják a véleményüket kinyilvánítani akarókat 9-17 óra között az ajkai ellenzéki aktivisták, akik egymást is el- lenőrizve felügyelik a szavazás tisztaságát. Menyegző Házasságot kötöttek: Nagy Dá- vid és Horváth Viktória 2021. 10. 01-jén, Gyömörei Zoltán és Kozári Nikolett 2021. 10. 01-jén, Deák András és Rédei Elvira 2021. 10. 2-án, Molnár Ferenc és Kovács Melinda 2021. 10. 8-án. Gólyahír Köszöntjük városunk legifjabb polgárait: Tibor Róbert és Csiza Barbara 2021. 09. 22-én született kisfiát Leventét, Bol- la István Géza és Keszei Mari- anna 2021. 09. 24-én született kisfiát Martin Marcellt, Kovács Gábor és Papp Zsuzsanna 2021. 09. 26-án született kisfiát Bulcsú Lászlót, Erdélyi Dávid és Tölgyesi Adrienn 2021. 09. 26-án született kisfiát Dávidot. Nyílt napok a Bánkiban  Nyílt napra várja az érdeklődő 8. osztályos diákok szüleit az Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Is- kola, Sportiskola és Kollégium Bánki Donát Intézményegysé- ge. Az első nyílt napot október 21-én délután 4 órakor tartják, a második időpontja novem- ber 4-e 4 óra, december 9-én délelőtt 10 órától óralátoga- tásra is nyílik lehetőség. (ta) APRÓHIRDETÉS KERTÁPOLÓ » Lágy csontkovácsolással kiegészített köpöly és moxa terápia, Nyirok- masszás, valamint Talpreflexológiai kezelés Ajkán. Kérésre házhoz me- gyek! Ajándékutalványok Kaphatóak!  Bejelentkezés: 06/70-211-2037 Szőke Roland masszás terapeuta » Csomagolókat keresünk Veszprémbe! Kereset átlag br. 260.000 Ft! Hívja a 1417-es ingyenes számunkat! Pannonjob Kft. Háziorvosi ügyelet A ügyelet címe: Ajka-Padragkút, Iparos u. 8. Tel.: 88/412-104. Csak telefonos bejelentkezést fogadnak, és a helyszínen csen- getéssel kell jelezni az érkezést! A váróteremben egyszerre két fő tartózkodhat, és tartani kell a 2 méteres védőtávolságot. A rendelőbe való belépéskor szájmaszk használata kötelező! Közel a kutyákhoz, biztonságban A Zöldikék Óvodába látogatott a Buksi Suli csapata Papné Takács Ágnes nyugdíjas óvodapedagógus, Pap Károly és Németh-Ramasz Vanda valamint Mese, Éden, Cherry, Buksi, Démon terápiás kutyák az Állatok Világ- napja alkalmával. Rendkívül nagy élményt nyújtottak kicsiknek és nagyoknak a mozgásra épülő játékokkal. A több eszközt használó foglalkozás keretében a vál- lalkozókedvű gyermekek a kutyákkal együtt aktívan és együttműködve tevékenykedhettek a megismert sza- bályoknak megfelelően. A többiek megtapasztalhatták biztonságos formában a kutyák közelségét és az ezzel járó örömteli hangulatot. A zenés koreográfiák egysze- rűen lenyűgöztek bennünket. Köszönet illeti a bemuta- tót megálmodó és a szervezést lebonyolító óvodape- dagógusoknak a Sün Balázs csoportból. Marton Lívia  óvodavezető- helyettes POSTALÁDÁNKBÓL Piaci árak Ajkán 2021. október 9. Megjelent a szelídgesztenye a piacon. Az 1500 forintos ár kicsit borsosnak tűnt, de meg sem közelítette a velemi gesztenyena- pok árait. Persze, nem lehet összehasonlítani egy országosan ismert rendezvényt egy átlagos piaci nappal, de az áru azért szép volt és friss. Ha valaki szereti a sütőtököt, de elkészíte- ni nincs ideje vagy kedve, itt sütve is vehetett. A forgalomból úgy tűnt, hogy az idősebb háziasszonyok szeretnek korán kel- ni, ugyanis háromnegyed hétkor már sokan álltak a helyijárat megállójánál hazafelé menet teli kosárral, szatyrokkal.  Sült tök........................................................................................ 1000,- Körte...................................................................................... 200-700,- Szőlő......................................................................................500-600,-  Szilva..............................................................................................450,- Újhagyma........................................................................300/csomag Cékla...............................................................................................300,- Burgonya...............................................................................170-300,- Paprika..................................................................................200-300,- Tojás..................................................................................35-45/darab Őszibarack................................................................................... 890,- Fürtös uborka..............................................................................300,- Zeller............................................................................................. 600,- Karfiol.............................................................................................500,- Sárgarépa......................................................................................300,- Erős paprika.......................................................100 forint/3 darab Paradicsom...........................................................................190-340,- Gesztenye....................................................................................1500,- Káposzta........................................................................................230,- Zöldbab........................................................................................1100,- Fejes saláta...................................................................................250,- (ta)  Magabiztosan nyertek a női kosarasok Október 10-én a női amatőr NB I. Piros csoport- jának 3. fordulójában az Ajka az NKA Universitas PEAC csapatával mérkőzött meg. A vendégek az első két forduló- ban nem találtak legyőzőre, még az Ajka egy győzelem- mel és egy vereséggel indítot- ta a bajnokságot. A találkozó Bojtár Boglár- kának köszönhetően egy ven- dég hárompontos találattal kezdődött, majd a második percben büntetőből növelte előnyét az NKA. Az Ajka ha- mar reagált a kezdeti sokkra, a negyedik percben már a fordí- tás is összejött Lendér Lilla ré- vén, majd pedig el is húzott a hazai alakulat. Az első negyed végén 26-19 volt az eredmény, Lendér ebből 13 ponttal vette ki a részét. A második negyed, akár az első, vendég három pontossal rajtolt, azonban a folytatás is hasonló volt az első tíz perces etaphoz és az Ajka diktálta a tempót. A 18. percben már 16 ponttal vezetett a hazai csapat, de nagy hajrát produkálva 8 pontot ledolgozott a hátrányá- ból az NKA. Félidőre 43-35-ös részered- ménnyel mehettek a játéko- sok. A harmadik negyedben magára talált a pécsi csapat, és a 24. percben Olawuyi Adeni- ke Olayemi sikeres közeli pró- bálkozásával felzárkózott 2 pontnyira. A percek óta tartó ajkai pontcsendet Szabó Bet- tina törte meg. A játékrész utolsó perceiben a fáradtság hatására több labdát adtak el a vendégek, és több kísérletet is elrontottak, a hazai oldalon ezeket a perceket kihasznál- ták. Az utolsó negyedre 60- 54-el fordulhattak a felek. A bakonyi csapat gyűjtögette a pontokat, és növelt a különb- ségen, így a Pécs a hárompon- tos próbálkozásokba mene- kült, kevesebb sikerrel. Az utolsó kilenc percben tíz sikertelen triplázási kísérlete volt a baranyai gárdának, így nagyobb arányú vereségbe szaladt bele. Ajka – NKA Uni- versitas PEAC 83-65. BD 
Publicidad