Publicidad
Ajkai Szó 2022október 21.pdf.
Ajkai Szó 2022október 21.pdf.
Ajkai Szó 2022október 21.pdf.
Ajkai Szó 2022október 21.pdf.
Publicidad
Ajkai Szó 2022október 21.pdf.
Ajkai Szó 2022október 21.pdf.
Ajkai Szó 2022október 21.pdf.
Ajkai Szó 2022október 21.pdf.
Próximo SlideShare
Ajkai Szó 2016.10.07.Ajkai Szó 2016.10.07.
Cargando en ... 3
1 de 8
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Ajkai Szó 2022október 21.pdf.

  1. Az Ajkai Szónak hírek, tudósítások küldhetők az ajkapress@gmail.com címre. Telefon: +36 30 9930 364 Az Ajkai Szó nyomtatott példányainak terjesztési hiányosságait a terjesztesipanasz@gmail.com címen jelezheti. A város lapja 35. évfolyam, 36. szám, 2022. október 21., péntek ASZ AJKAI SZÓ „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” Az ipari fejlődés motorja a vasút 2. oldal A pedagógusok nem hisznek a kormánynak 3. oldal Kreatív környezetvédelem 4. oldal Szerecsenmosdatás Kifejező a magyar nyelv, néha kegyetlenül találó tud lenni. A miniszterelnök minapi kijelentése szerint Nagy Imre („a mi Zelenszkijünk”) a Szovjetunióval való tárgyalá- sokat akarta elérni. S vajon miről tárgyalt volna? Hát- ha meggondolja magát a szovjet hatalom és kiengedi érdekszférájából Magyarországot, kockára téve egész kelet-európai berendezkedését? Aligha. Az agresszió jellege ezt eleve kizárta, mint ahogyan ma sem lehet elképzelni, hogy Putyin tárgyalásokba kezd Ukrajnával. A megszálló teljes győzelemre és feltétel nélküli meg- adásra játszik. Minden más politikai megsemmisülését, végső bukását jelentené. Az is érdekes, hogy Orbán megpróbálja Nagy Imrét pi- edesztálra emelni, holott eddig mindent megtett azért, hogy negatív fényben tüntesse fel a volt miniszterelnö- köt. Káosz látszik eluralkodni az eddigi „tiszta” ideoló- giai rendszerben. Mi pedig, egyszerű utcai járókelők csak kapkodhatjuk a fejünket. Ugyanannak az országnak (talán nem túl nagy merészség a mai orosz birodalmat a volt szovjet birodalom jogutódjának tekinteni) ugyanolyan terület- foglaló agressziójáról van szó Ukrajnában ma, mint 66 évvel ezelőtt Magyarországon. A miniszterelnök mind- ezt nem így gondolja. Akkor a Nyugat segítségét vártuk (nem jött), ma pedig minden eszközzel megpróbáljuk a minket is védő nyugati ernyőt gyengíteni. Meddig mosdatjuk még Putyint? Hát van nekünk eszünk? Lékó Sándor  Dr. Horváth József alpolgármester megnyitóját tartja (Fotó: Gyarmati) Építészek konferenciája a Városházán  Építész konferenciára hívta Ajka Város Önkormány- zata a térség építési szakembereit a Városházára októ- ber 13-án. A konferencián a négy előadó Ajka fejleszté- séről, a modern városról, a fenntarthatóságról beszélt. A megjelenteket dr. Hor- váth József alpolgármester köszöntötte, aki elmondta, hogy a 63 éves város az elmúlt évtizedekben sokat fejlődött. Az első szakaszban, 1990-ig a nagyüzemek uralták, épí- tészeti szempontból a dön- tően az 1970-es és 1980-as években létrejött lakótelepek panellakásai egysíkúak vol- tak. A rendszerváltást köve- tően a gazdasági struktúra is átalakult, a nagyvállalatok bezártak, helyettük az ipari parkban számos új vállalko- zás jött létre. A panelprogram keretében 2002 óta újulnak meg a magasbeépítésű házak, korábban a költségek egyhar- madát az állam, ugyanennyit az önkormányzat vállalt, a maradék egyharmadát pedig az ingatlan tulajdonosa. Az állami támogatás megszűnt, de a program folytatódott. Ek- kortól a költségek felét már az önkormányzat, a másik felét a tulajdonos vállalta. Az ön- kormányzat több száz millió forintot fordított erre a célra, de az energetikai korszerűsí- tés haszna leginkább most, az energiaválság idején tapasz- talható. A város fejlődik, gya- rapodik, a kijelölt házhelyek elfogytak, ezért született meg Ajka Újváros gondolata. Az első előadó Hornyák Attila Ajka főépítésze volt, aki történelmi áttekintést is adott. Ajka ipari fejlődését 1865-ben a szénbányászat indította el. A felsőcsingeri első bányát a város más területein újabbak nyitása követte, amelyek jól működtek 2004-ig. A város szerkezetének kialakítására az egyre fejlődő ipar nyomta rá a bélyegét. Ajka vasúti vérkeringésbe való be- kapcsolása újabb lökést adott az ipari fejlődésnek. Itt épült a világon elsőként kriptongyár, a csingeri városrészben. (folytatás az 5. oldalon) Városépítő szobor avatása  Augusztus végén kapott új helyet városunk egyik ne- vezetes műalkotása a Városépítő szobor, amelyet októ- ber 13-án Dr. Navracsics Tibor területfejlesztési minisz- ter, Dr. Horváth József alpolgármester és Tóth Julianna a szobor alkotójának özvegye lepleztek le. A Városépítő szobrot, ame- lyet Ajka Várossá nyilvánítá- sának 25. évfordulója alkalmá- ból a Veszprém Megyei Tanács ajándékozott városunknak, Rátonyi József Munkácsy Mi- hály díjas szobrászművész ké- szítette. A szobrot 1984-ben állították fel a Fő út és az Ifjú- ság utca sarkán. Most az Ajkai Minőség Tanács javaslatára az Önkormányzat Humán és Ügyrendi Bizottságának dön- tése alapján, a városvezetés a szobrot a „város kapujában” lévő körforgalomba helyezte át. A szobor alkotója Rátonyi József szobrászművész sajnos tavasszal elhunyt, azonban a családja beleegyezését adta a szobor áthelyezésére. Csupán azt a javaslatot tették az áthe- lyezést tervező szakemberek felé, hogy szeretnék, ha a szo- bor monumentalitását növe- lendő, 1,5 m magas talapzatra állítanák. Ennek a kérésnek eleget tett a városvezetés. Igy most magasabban, és jól lát- ható helyen köszönti a város emblematikus figurája a Ba- konygyepes felől a települé- sünkre érkezőket. A helyszín szimbolikus, mert a körforga- lomtól a Hársfa utca irányába fog elhelyezkedni Ajka-Új- város, amely Ajkának egy új, jövőben megépülő városrésze lesz. A szobor leleplezése előtti ünnepi beszédet Navracsics Tibor fejlesztési miniszter, or- szággyűlési képviselő mondta, akinek a Városépítő szoborról az elmúlt három évtized ne- hézségei és a gazdaság átalakí- tása is eszébe jutott. Beszédé- ben kitért arra, hogy a váro- soknak igazából nem a meg- teremtése volt nehéz, hanem a fenntartása. Nem a felépítése, hanem a közösséggé tétele. Ki- emelte, hogy Dunaújvárossal ellentétben Ajka egy olyan vá- ros, amely bár szocialista „csi- nált” város, ám közösségé tu- dott válni. Túlélte a 90-es évek gazdasági válságát, meglévő eredményeire és készségére támaszkodva fel tudott emel- kedni és a Közép-Dunántúl egyik ipari középpontjává vált. (folytatás a 2. oldalon) Meghívó a Kispiac átadására Ajka Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghí- vom Önt, az Ajka, Kaszinó épület homlokzatának és a Kispiac tér felújításának ünnepélyes átadására a Sport utca Kispiac térre. Az ünnepség időpontja: október 21. (péntek) 15.30 óra. Tisztelettel: Schwartz Béla polgármester
  2. ASZ 2 2022. OKTÓBER 21. (folytatás az 1. oldalról) Ez köszönhető az itt élő em- berek szorgalmának és akara- tának, valamint a városvezetés céltudatosságának, ahogy egy- másra építve a fejlesztési terve- ket, kihozta Ajkát a gödörből. – A városépítő szobra, amely a kezében tartja a nehézipart a nehézipart, amely nagyon so- káig meghatározta Ajkát, ma már nem csak kiváló szim- bóluma a városnak, nem csak a múlt egyik fontos relikviá- ja, de a jövő Ajkájának egyik szimbóluma is lehet. Hiszen egyenes tartással bátran és optimistán néz a jövőbe, aho- gyan Ajkának is kell az elkö- vetkező évtizedek elé néznie – emelte ki a miniszter. A miniszter beszéde után az alkotó özvegye szólt a résztve- vőkhöz, aki felidézte a március- ban 80 évesen elhunyt Rátonyi József életútját és gondolatait. – Minden szobor élete akkor kezdődik, legyen az köztéri vagy kiállítási darab, amikor megtekintik, közönség elé vi- szik – mondta többek között. Beszéde végén megköszönte Ajka vezetésének, és a polgá- roknak, hogy értékelik ezt az alkotást. A műsor az ünnepé- lyes leleplezéssel zárult. F. P. T.  (Fotó: Futó) Városépítő szobor avatása Meghívó avatásra Ajka Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghí- vom Önöket az Ajka, városközpont peremén kialakított tároló parkolók ünnepélyes átadására október 25-én, kedden 15.00 órára. Átadás helye: Ajka, Móricz Zsig- mond u. 26. előtti új parkoló. Schwartz Béla polgármester Elérkezhet a jövő múzeumi élménye Ajkára  Múzeumi digitalizációs ajánlatot vázoltak fel az aj- kai önkormányzat projektfelelőseinek október 13-án, csütörtökön. A terítéken a Kriptongyár volt, melynek átalakítási munkálatai jelenleg is folynak. A prezentá- ció, melyet Turányi Vadnay Szabolcs, a Fantastigo ügy- vezető igazgatója és Bata István, a Digitálisreklám.hu Kft ügyvezető igazgatója, valamint az ajkai származású Tóth Tas Péter tartottak, felvázolták, milyen modern di- gitális eszközökkel és technikákkal lehetne informatív- vá, élményközpontúvá tenni a Kriptongyár működését. Az önkormányzat részéről Varga Andrea, a Kriptongyár projektfelelőse, Tóth Gergely, az önkormányzat straté- giai és fejlesztési referense, és dr. Horváth József alpol- gármester vettek részt a megbeszélésen. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa keretein belül az ajkai Krip- tongyár 300 millió forint ér- tékben nyert el pályázati for- rást, amelyet az épület alsó szintjének átalakítására és fel- újítására lehet felhasználni. A világ első Kriptongyára multi- kulturális élményközpontként ad majd helyet kortárs művé- szeti programok, szabadidős rendezvények, valamint a mai kor követelményeinek meg- felelő edukációs programok lebonyolításához. Az épületet fenntartó Csingervölgy Non- profit Kft. még az idei évben turizmusfejlesztéshez kötődő pályázatot nyújtott be, mely- nek segítségével folytatódhat az épület felújítása, valamint az egyedi, innovatív program- kínálat biztosítása érdekében a hely múltjához és történetéhez kötődő digitális szórakoztató tartalmat kívánnak előállíta- ni. Ennek apropóján érkeztek a számottevő szakmai tapasz- talattal rendelkező virtuális tartalomgyártó cégek Ajkára. A Fantastigo és a Digitális- reklám.hu Kft. múzeumok- nak, oktatási és kulturális intézményeknek nyújtanak teljes körű kreatív szolgálta- tást koncepciótervezéstől az egyedi tartalomigények meg- valósításáig. Céljuk, hogy megtalálják a szórakoztatás és az ismeretterjesztés megfelelő kombinációját. A cégek kép- viselői ismertették referencia- munkáikat az önkormányzat képviselői számára. Munkájuk eredményeként interaktív vir- tuális fejlesztések valósultak meg a Futura élményközpont- ban, Mosonmagyaróváron, illetve az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levél- tárában. Számos más projekt tervezésében és a kivitelezésé- ben is részt vettek, többek kö- zött Tatabányán, Tihanyban, Hódmezővásárhelyen. A digitális fejlesztések tár- háza végtelennek bizonyul: lehetnek képernyőn játszandó kvízjátékok, az AR, (kiterjesz- tett valóság) és VR (virtuális valóság) játékok és ismeret- terjesztő anyagok, fényjáté- kok, telefonos applikáció fej- lesztése, online épületbejárás biztosítása, projektor terem kialakítása is. A projekt tech- nikai és tartalmi elemeinek kivitelezésén túl a digitális eszközök és elemek karbantar- tását és frissítését is vállalják. Tapasztalataik szerint hosszú- távon mindenképpen érdemes befektetni a digitális eszközök és tartalmak kialakításába, hi- szen ezek használata biztosítja az érdeklődést, könnyen vál- toztathatók, így új tartalmak megjelenésére ad lehetőséget. Kutatások szerint a kiter- jesztett valóság rendszerek hozzájárulnak a tanulási kész- ségek fejlesztéséhez, egyes szakmák esetén a gyakorlati munkavégzésre is jó felkészí- tési lehetőségeket kínál. Ma már ismert tanulásmódszer- tani tény, hogy olvasás során a tudásanyag 5-10 százalékát jegyezzük meg. Minél több ér- zékszervünkkel veszünk részt az információk feldolgozásá- ban, melyben segítség lehet az interaktív, digitalizált tarta- lom is, ez az arány 90 százalék is lehet. Varga Andrea a találkozó végén elmondta a megjelen- teknek, hogy a turisztikai pá- lyázatok kötelező elemét képe- zik az élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, az in- teraktív bemutatási formák ki- alakítása, és minden bizonnyal ezáltal közelebb lehet hozni az emberekhez a múzeumok anyagait is, növelni lehet ezek- nek a közgyűjteményeknek a népszerűségét. A fejlesztések feltétele mind a Kriptongyár, mind a múzeumok esetében további pályázati források el- nyerése lesz. Polt Balázs  A bemutató ideális helyszíne volt a Városi Múzeum (Fotó: Gyarmati) Az ipari fejlődés motorja a vasút, 150 éve szeli át Ajkát  A Székesfehérvár-Kis-Cell vasútvonal megnyitá- sának 150. évfordulóját ünnepelte a MÁV Zrt. október 15-én Székesfehérváron, Várpalotán, Veszprémben és Ajkán, amolyan „gördülő ünnepség” keretében. Az ese- ményhez nosztalgia vonatozás is kapcsolódott. Városunk pályaudvarán a kora délutáni ünnepségen Lukács György, a MÁV Start Zrt. területi igazgatója kö- szöntőjében megfogalmaz- ta, hogy elődeink az 1800- as években jól cselekedtek, amikor a vasút megépítése mellett döntöttek. Felismer- ték, hogy a vasút léte alapve- tő a gazdaság fejlődésében. A törvényhozók 1869. július 14-én hagyták jóvá a vas- útvonal megépítését azzal, hogy 3 éven belül itt vonat- nak kell közlekedni. Veszp- rém és Kis-Cell között 1872. október 3-án indult meg a vasúti közlekedés 122 kilo- méteren. A jeles évfordulón emlékezünk azokra, akik 150 éve és azóta is működtetik a vasutat a legnehezebb idők- ben, háborúk, árvizek, járvá- nyok idején is. Pad Ferenc önkormányza- ti képviselő, a gazdasági bi- zottság tanácsnoka Schwartz Béla polgármester és a kép- viselő testület tagjai nevében köszöntötte a vasutasokat és az érdeklődő vasútbarátokat. Elmondta, hogy sok kisgyer- mek örömmel nézi a vonatokat és ha megkérdezik, mi szeret- ne lenni felnőtt korában, jó eséllyel az a válasz, hogy moz- donyvezető. Ez azt jelenti, hogy vasutasnak lenni szép szakma, akik művelik szeretettel és szí- vesen csinálják. Karácsonyra is gyakori ajándék a kisvasút, amellyel a gyerekek önfeledten játszanak. A vasútnak a gazda- ságban is fontos szerepe van, olyan a közlekedésben, mint az emberi testben az érrend- szer, amely mindenhova eljut, és ha jól működik, betölti a funkcióját. Ajkán már az 1860-as évek elején tudták, hogy a föld mélye jelentős szénvagyont rejt, amelynek kitermelése a vasút átadását követően ka- pott igazi lendületet, ugyan- is a szállítás megoldása tette lehetővé, hogy a bányából eljusson a szén a fogyasz- tóhoz. Ezt követően indult az üveggyártás, a bauxitbá- nyászat és a timföldgyár- tás. Ajka a térség nehézipari központja lett, munkahelyek ezrei jöttek létre, nőtt a la- kosság létszáma. A rend- szerváltáskor a folyamat megtorpant, de a városveze- tés megtalálta a megoldást, sok gazdasági társaság te- lepült a városba, Ajka azó- ta is fejlődik. A vasút előtt is nagy feladatok állnak, a klíma- és a környezeti vál- tozások miatt egyre inkább előtérbe kerül ez a környe- zetbarát szállítási mód. Az emléktábla leleplezé- sét követően az érdeklődők megnézték a vasúttörténeti kiállítást. A rendezvényen az Ajka Városi Bányász Fú- vószenekar működött közre Szücs Krisztián karnagy ve- zényletével. (ta)  Egy leendő vasutas? (Fotó: Gyarmati) A „mozdíthatatlan” hajtány is a régi szép időkre emlékeztet az ajkai vasútállomáson (Fotó: Lékő) Az önkormányzat nevében Pad Ferenc montott köszöntőt (Fotó: Tisler) Háziorvosi ügyelet Az ügyelet címe: Ajka-Padragkút, Iparos u. 8. Tel.: 88/412- 104. Csak telefonos bejelentkezést fogadnak, és a helyszínen csengetéssel kell jelezni az érkezést! A váróteremben egyszerre két fő tartózkodhat, és tartani kell a 2 méteres védőtávolságot. A rendelőbe való belé- péskor szájmaszk használata kötelező!
  3. ASZ 3 2022. OKTÓBER 21. Életmentő tudás Negyedik alkalommal települtek ki az Újraélesztés világnap- ja alkalmából a Zenit sarokra az Ajka és térsége mentésügyéért alapítvány és a mentőszolgálat munkatársai szombaton, októ- ber 15-én reggel 8 és 10 óra között. A forgalmas helyen sokan megálltak, megnézték az újraélesztést, többen ki is próbálták azt. Ez egy fontos tudás, amely adott esetben életét menthet. Imre Sándor, az Ajka és Térsége Mentésügyéért Alapítvány elnöke kérdésünkre elmondta, hogy ha baj esetén hívást kap, a men- tésirányítás kapcsolatban marad a bejelentővel a mentőegység megérkezéséig és telefonos instrukcióval látja el. Az utcára kitelepült szakemberek vérnyomás, vércukor és oxi- génszint ellenőrzést is végeztek. (ta)  Pad Ferenc önkormányzati képviselő is kipróbálta az újra- élesztést (Fotó: Tisler) Pegazus kicsiben A pedagógusok nem hiszek a kormánynak  Október 14-ére élőláncot szerveztek a bánkis taná- rok iskolájuk köré, tiltakozásul az oktatást egyre jobban ellehetetlenítő kormányzati politika ellen. Bár a poli- tikai vezetés igyekszik elbagatellizálni a kérdést, azt a józanul gondolkodók tudják, hogy itt nem egyszerű bér- kérdésről, hanem az oktatásügy általános helyzetéről, annak reformköveteléseiről van szó. Péntek Zoltán, az élőláncot szervező tanárok felelős vezetője elmúlt pénteken délelőtt nyilatkozott lapunk- nak arról, hisznek-e még a tanárok a kormány ígérete- inek? Az egyébként több, köztük jogi doktori diplomával is rendelkező pedagógus kér- désünkre elmondta, hogy szerinte a közoktatás olyan állapotban van, hogy nem releváns kérdés, hogy a kor- mányzat honnan teremti elő a rendbehozatalához szüksé- ges erőforrásokat. Az biztos, hogy a politikacsinálóknak ma minden fontosabb, mint a közoktatás. Van 715 milli- árd forint a Vodafone meg- vásárlására (egyik, korábban a Vodafone alapítványánál is dolgozó, a helyzetet jól isme- rő szakértő szerint ezzel csak adósságot vesz a kormány – a szerk.), úgy, hogy ezzel csak kisebbségi részesedése lesz a cégben, akkor legyen pénz pedagógus béremelésre is. Ezen kívül számtalan hason- ló példát lehetne említeni. A pedagógusok azt látják, hogy toporognak a 2014-es bér- színvonalon, Maradt a 2013- ban elkezdett rendszer, ami- nek keretében egyszer történt emelés, ami az úgynevezett életpálya modell első lépcsője volt. Akkor 299 forint volt egy euró. Most 434. Akkor 101 ezer volt a minimálbér, most 200 ezer forint. Nincs miről beszélni. Közbevetettem, hogy Nav- racsics Tibor területfejlesztési miniszter szerint az ő brüs�- szeli tárgyalásainak nincs köze a pedagógusok béreme- léséhez, ő az oktatás körülmé- nyeinek javításához, például a digitalizációhoz szerezhet pénzt. Ez közelebb állhat a va- lósághoz, mint a kormányzati kommunikáció. Ezzel Péntek Zoltán is egyetértett, persze kérdés, hogy Navracsics mennyire kormányzati szemszögből ál- lította ezt. A kormány mindig is híres volt a nagyotmondásá- ról, de azok a „szép szavak”, amiket megenged magának, mostanában kezdenek rájuk égni. – A hócipőm tele van a „brüsszelezéssel” – csattan fel a tanár. – Brüsszel egy európai város, és ők nem a várossal, hanem az Európai Unióval tárgyalnak, Ez ugyanaz, mint ahogyan a rendszerváltás előtt azt mondták, hogy „ez Moszk- va akarata”, most pontosan ugyanott tartunk. Harminc évvel a rendszerváltás után van egy késő Kádár-kori kom- munikációnk, gyakorlatilag ugyanazokkal a fogalmakkal operálnak, és ugyanazt a kor- rupt urambátyám rendszert él- jük, mint ami akkor jellemez- te a közéletet. – Ugyanakkor mintha a kormány nem emlegetné, hogy itt nem egyszerű bér- harc folyik, mert a tanárok az iskolák autonómiájáért, a sza- bad tankönyvválasztásért és a tananyag ésszerűsítéséért is harcolnak – sok minden más mellett. – Így van. Amellett, hogy ez a kérdéskör le van butítva, és a kormány az „oszd meg és uralkodj” elvét követve igyek- szik egymással szembe fordí- tani a különböző társadalmi rétegeket, megjelent egy na- gyon komoly fenyegetettség. Ez a kormányhivatalnokokra is vonatkozik. Egy ügyintéző- vel beszéltem is, aki azt állítja, hogy bár szurkolnak a peda- gógusoknak, nem állhatnak a megmozdulásaik mellé, és azért nem fejezhetik ki szim- pátiájukat sem, nem jelölhetik meg a tervezett eseményeket és nem vehetnek részt azokon, mert figyelik a közösségi médi- ában kifejtett kommunikáció- jukat. Előfordult már, hogy a belájkolt rendezvényért behí- vattak dolgozókat. Péntek Zoltánnak egyéb- ként nincs tudomása arról, hogy Ajkán kapott volna pe- dagógus figyelmeztető levelet a tankerületi központtól, ami annak is köszönhető, hogy Ajkán a középfokú oktatási intézményekben – a nem ál- lami fenntartású Bánkin kí- vül – egyelőre erőtlen volt a tiltakozás. L. S.  * * * Élőlánc a jövőért Aktív és nyugalmazott ta- nárok, közművelődési dol- gozók, szülők, nagyszülők, nagykorú diákok álltak egy- más mellett fekete ruhában a Deák Ferenc utcában a Bánki iskolától a Fekete- Vörösmar- ty épületének a sarkáig októ- ber 14-én délután. „Álmom- ban sem gondoltam volna, hogy ennyien eljönnek, több, mint háromszázan vagyunk, válaszolta kérdésünkre” Pén- tek Zoltán szervező, az Aj- kai Gimnázium Technikum Szakképző Iskola Általános Iskola Sportiskola és Kollégi- um Bánki Donát Intézmény- egysége tanára. Az Élőlánc az oktatásért elnevezésű megmozduláson a szervező elmondta, hogy az oktatás szabadságáért, a diákokért, a jobb körülményekért is hal- latják a hangjukat, akciójuk nem csupán a pedagógus bé- rek rendezéséről szól. Molnár Tibor tanár gitárkíséretével néhány dalt énekeltek a részt- vevők. (ta)  Péntek Zoltán szerint a politikacsinálóknak ma minden fon- tosabb, mint a közoktatás ügye (Fotó: Gyarmati) Élőlánc a hatalom árnyékában (Fotó: Gyarmati) Szüreti batyus bál a Lila Akác klub szervezésében A klubtagok hetek óta ké- szültek az október 14-én tar- tott programra. Két táncot ta- nultak meg és adtak elő, azon kívül vidám jelenettel, verssel, dalokkal szórakoztatták a né- pes közönséget. Az ünneplő- ket dr. Horváth József alpol- gármester köszöntötte, aki a tombolára egy üveg finom somlói bort is felajánlott. Az alpolgármester beszédé- ben szólt arról, hogy az ön- kormányzat hamarosan kiírja a nyugdíjas klubok támogatá- sára a pályázatot. A kispiac és környéke is megújul, az átadó ünnepségre néhány napon belül sor kerül. A Csónakázó tóban már ismét burjánzik a hínár, ezért novemberben leengedik a vizet, majd egy új technológiával tisztítják a medret és márciusban újra fel- töltik. A tó környéke is megújul, rekortán futópályát, játszó- teret, közvilágítást építenek ki, valamint egy olyan teret, amely alkalmas lesz a nagy rendezvények megtartására. A batyus bál vendégeit házi süteménnyel, borral, ásvány- vízzel várták a Lila Akác tag- jai. A tombolatárgyak több asztalt is megtöltöttek. A zenét Pék Attila és felesége, Pékné Nyírő Anita szolgáltatta. A szépkorúak késő estig táncol- tak. (ta)  A nyugdíjasok kiválóan szórakoztak (Fotó: Gyarmati) Már a télre készülnek Jó minőségű divatos őszi és téli ruhák, cipők között vá- logathattak az Ajka Család- és Gyermekjóléti Központ ruhabörzéjén a rászorulók. Az intézmény minden hó- napban meghirdeti az ado- mányosztást, amelyen bár- ki kaphat segítséget. Az idén még egy alkalom- mal, november 9-én 8 és 11 óra között tartanak börzét a Sport utca 2/C alatti telep- helyünkön. Kupi Andrea Éva intézményvezetőtől meg- tudtuk, hogy decemberben már a karácsonyra készül- nek. A börzén lévő holmikat a lakosság felajánlásaiból kapják. Októberben köny- veket, játékokat is tudtak ajándékozni a rászorulók- nak, amelyekre szintén van igény, de szívesen fogadják a játékokat, könyvet, tartós élelmiszereket, tisztálkodá- si és tisztító szereket is. Ta- pasztalatuk szerint férfiru- hákból érkezik kevesebb felajánlás. Az adományokat előzetes bejelentkezés alapján fo- gadják a központ munkatár- sai, akiket munkanapokon a 20-4183-44-es vagy a 88- 508-320-as számon lehet hívni. Átvenni csak a tisz- ta, ép, a mostani divatnak megfelelő holmikat tudják. Ajkán a lakosság mellett civil szervezetek, vállalko- zások is segítenek. Az idén ismét meghirdetik a cipős- doboz akciót is, valamint az Angyalműhelyben leadott ajándékot is ők juttatják el a rászorulókhoz. (ta)  Felhívás Ajka város Önkormányzata 2022. évben is szeretne a vá- ros különböző területeire karácsonyfát állítani a karácso- nyi ünnepek tiszteletére. Amennyiben az Önök tulajdonában van olyan fenyőfa, amelyet a város ünnepi hangulatához felajánlanának az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatalnak, akkor ezt a szándékát kérjük írásban, vagy telefonon 2022. novem- ber 4-ig az Építési és Városgazdálkodási Irodán jelezze (88/521-169 Kalóz Tímea). A fa kivágásának költségét Ajka város Önkormányzata magára vállalja. Építési és Városgazdálkodási Iroda
  4. ASZ 4 2022. OKTÓBER 21. Táncszeminárium és tábor testvérvárosunknál Ajka Város Önkormányzata 1.000.000.- Ft támogatásban részesült egy „táncszeminá- rium és tábor” megszerve- zéséhez, amelynek helyszíne az erdélyi testvérvárosunk, Székelykeresztúr volt. A tá- mogatást az önkormányzat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-től kapta. A pályázati támogatással a zsebében augusztus 11-17. között, 31 fiatal és kísérőik vettek részt a táborban, ami- nek a helyszíne a székelyke- resztúri sóskúti ifjúsági szál- ló volt. A táborozók ellátásának, szállásának költségét Szé- kelykeresztúr önkormány- zata fedezte, a kiutazás költségeit pedig a pályázati támogatás biztosította. A projekt megvalósításában együttműködő partnerek voltak Székelykeresztúr Vá- ros Önkormányzata, a Dina- mik Rock’n Roll Klub és az Ajka-Padragkút Táncegyüt- tes. A táborozókat Ramasz László és Kövesi Kíra oktatók kísérték. (Táncszeminárium a testvér- városi kapcsolatok ápolása jegyében. Pályázati azonosí- tó: TTP-KP-1-2022/1-000064) HIRDESSEN AZ AJKAI SZÓBAN! Tarifáinkról az ajkaimediakft.hu oldalon tájékozódhat Keretes hirdetés 80,- Ft / mm-től Apróhirdetés már 700,- Ft / 20 szótól Hirdetésfeladás, információ: ajkaimediakft@gmail.com Tel.: 06-88-750-550 Hirdetési lapzárta: minden hétfőn 12 órakor. ASZ „Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan!” Népszavazás kérdőjelekkel  A padragkúti városrész különválására vonatkozó sajtóhírek miatt Dr. Jáger László címzetes főjegyzőt az ajkai Helyi Választási Iroda vezetőjét kerestük meg né- hány bizonytalansági tényezőt tisztázandó kérdéseink- kel. – A Helyi Választási Iroda vezetőjeként értesült-e már a padragkúti városrészt érintő népszavazási kezdeményezés- ről és aláírásgyűjtésről? – A népszavazási kezdemé- nyezésről hivatalos tudomá- som nincs. Az önkormányzat részére az Előkészítő Bizottság megalakulására vonatkozó településrészi fórum (falu- gyűlés) jegyzőkönyvét nem küldték meg, így jelenleg jogi értelemben vett népszavazási kezdeményezésről és aláírás- gyűjtésről nem beszélhetünk. – Ki rendelkezik szavazati joggal egy városrész leválására kiírt népszavazás esetén? – A Magyarország helyi ön- kormányzatairól szóló törvény rendelkezései szerint önálló község kialakítása esetén a népszavazást a település teljes közigazgatási területére kell kitűzni. Ez alapján Padragkút városrész leválásának kezde- ményezése esetén azon Ajka város valamennyi választójog- gal rendelkező polgára részt vehet. Ezt egyértelműen meg- erősítette a Nemzeti Választási Iroda Elnökének írásban ki- adott állásfoglalása is. Nem szabad azonban figyel- men kívül hagynunk a népsza- vazás megtartásához vezető út fontosabb lépéseit. Az Előké- szítő Bizottság a leválási kezde- ményezésről köteles írásos tá- jékoztatót készíteni. Ennek tar- talmaznia kell a kezdeményezés indokain túl az érintett lakos- ságra gyakorolt hatását, előnyeit és hátrányait. Tekintettel arra, hogy egy esetleges népszavazás- nak érintettje a város valamen�- nyiválasztópolgára,ígyakezde- ményezőknek az önállóvá válás előnyeit a város teljes lakossága felé kell igazolnia. – Milyen feltételei vannak egy városrész önállóvá válásá- nak? – Be kell mutatni az önkor- mányzati vagyon, beleértve a követelések és tartozások megoszlását, valamint a meg- alakítani kívánt új önkor- mányzat költségvetésének főbb mutatószámait és a köz- séggé nyilvánítással összefüg- gő költségek viselésére vonat- kozó javaslatot. Új község alakításának fel- tételeként igazolni kell, hogy az elkülönülő városrész la- kosságszáma az elmúlt évek- ben folyamatosan növekedett. Emellett az új községnek az országos átlagot meghaladó infrastrukturális ellátott- sággal kell rendelkeznie, de önkormányzati feladatainak ellátása az országos átlagot meg nem haladó költségráfor- dítással járhat. Az Előkészítő Bizottság a kezdeményezésre vonatko- zóan köteles kérni a képvi- selő-testület állásfoglalását, melyet követően a polgármes- ter településrészi fórum kere- tében ismerteti az Előkészítő Bizottság tájékoztatóját és a képviselő-testületnek a kez- deményezésre vonatkozó ha- tározatát. Fontos eljárási határidő, hogy a lakossági tájékoztató megtartását követő 30 na- pon belül az Előkészítő Bi- zottságnak kezdeményeznie kell a helyi népszavazással kapcsolatos aláírásgyűjtő ív hitelesítését. Ennek megtör- téntét követően az egész város szavazati joggal rendelkező polgárai legalább 20 százalé- kának megfelelő számú vá- lasztópolgár érvényes aláírása szükséges a népszavazás köte- lező elrendeléséhez. – Mi a véleménye a kezde- ményezésről? – A Helyi Választási Iroda vezetőjeként ebben a kérdés- ben nem nyilváníthatok vé- leményt. Közigazgatási szak- emberként azonban látom az európai példákat, melyek inkább az integráció irányába mutatnak. Említésére méltó finnországi testvérvárosunk Rovaniemi esete, ahol a ko- rábban önálló teljes vonzás- körzet csatlakozott a közpon- ti településhez, vagy ausztriai testvérvárosunk Weiz példá- ja, ahol a szomszédos telepü- lés vált a város részévé, felis- merve azt, hogy színvonalas közszolgáltatások nyújtására nagyobb településméret és költségvetés mellett több le- hetőség kínálkozik. ASz információ  Meghívó A Lőrintei-tavi Horgászegyesület Vezetősége tisztelettel meghívja tagjait a 2022. október 23-án (vasárnap) 08.30 órai kezdéssel tartandó RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRE. Helyszín: Lőrintei nagy tó, Horgásztanya Határozatképtelenség esetén a közgyűlés új időpontja – változatlan napirendi pontokkal és helyszínnel – 2022. október 23. 09.00 óra Napirendi pontok: 1. Tó bérleti szerződésének hosszútávra történő meghosszabbítása 2. Székhely módosítása 3. Alapszabály módosítása 4. Hozzászólások Lőrintei-tavi Horgászegyesület Vezetősége Meghívó avatásra Ajka Város Önkormányzata nevében tisztelettel meghí- vom Önöket az Ajka, Szabadság téren kialakított parkolók ünnepélyes átadására október 27-én, csütörtökön 15.00 órára. Átadás helye: Ajka, Szabadság tér 3. előtti terüle- ten. Schwartz Béla polgármester Kreatív környezetvédelem  A Bazalt és Plasztik környezettudatos kreatív fog- lalkozásán október 12-én ezúttal a plakátkészítés fo- lyamatairól tudhattak meg többet az érdeklődők. Ezt az előadás után élesben is gyakorolhatták. Az itt készült legjobb plakátokkal az utcán is találkozhatnak majd a városlakók. Az ajkai Nagy László Vá- rosi Művelődési Központ és Könyvtár munkatársai által szervezett workshopon, kör- nyezetvédelmi figyelemfelhívó plakátokat készítettek, amit Böröndi Krisztina projektfele- lős szakmai munkatárs vetített képekkel fűszerezett prezen- tációja előzött meg. A József Attila utcai alkotóműhelyben szakmai szemmel vették gór- cső alá, hogyan kell egy figye- lemfelhívó plakátot készíteni. A vetítés művészettörténeti áttekintéssel kezdődött, ami- ből kiderült, hogy a plakát a 19. század második felében született meg, mint fogalom, a litográfia által. Ennek atyja- ként Jules Cheret-t emlegetik, aki mindössze tizenhárom évesen került egy litográfiai műhelybe. A festészet iránti ér- deklődése arra késztette, hogy művészeti tanfolyamra járjon, ezért a párizsi múzeumokat lá- togatva tanulmányozta a múlt és kora különböző művészeti technikáit. Hazai vonatkozta- tásban Benczúr Gyula magyar festőművész neve került fel a listára. Mégpedig azért, mert neki az 1885-ben az országos kiállításra készített plakátját tartják az elsőnek, a magyar plakát történelemben. A rövid áttekintés után az előadó rátért a tervezés me- tódusára, annak lépéseire és a megvalósításra. Elmondta, hogy a plakát célja mindig a figyelemfelkeltés, és a tar- talmak átadása. Fontos a vi- zuális kommunikáció mert könnyebben és gyorsabban tudjuk feldolgozni az így lá- tottakat és érdekesebbnek is tartjuk. Kitért arra is, hogy a plakát tervezésnél fontos a cím a tartalom, valamint a szövegi és képi elem is, amit tartalom szerinti hierarchi- kus sorrendbe kell állítani. Fontos tényező még, hogy mindig szem előtt kell tartani a témát és a célközönséget is, mert ezeknek a figyelembevé- telével tudjuk meghatározni a stílust. A rögtönzött gyorstalpaló után a résztvevők papírt ra- gadtak és a megszerzett tudás és instrukciók által, mindenki megtervezte a saját plakátját. Ezek a környezetvédelmi té- májú plakátok a város külön- böző pontjain lesznek kihe- lyezve. F. P. T.  Az alkotók előszeretettel alkalmazták a kollázstechnikát, azaz a rajzok mellett különféle tárgyakat is elhelyeztek a pla- kátokon (Fotó: Futó) POSTALÁDÁNKBÓL A szeminárium résztvevői a keresztúri Petőfi emlékműnél Megérkeztek a balkonládák őszi „bérlői” Rendeken Rendekre hivatalosan is be- köszöntött az ősz. Ilyenkor az Ajkarendekért Egyesület tagjai kicserélik a falu virág- tartóiban az egynyári virá- gokat olyanokra, amelyek a hűvösebb idő beköszöntével is gyönyörűen pompáznak. Az Ajkarendekért Egyesület sokat dolgozik azért, hogy a faluba érkezőknek vagy akár csak az áthaladó autósoknak is barátságos képet fessenek településükről. Nemrég „Isten hozott Ajkarendeken” feliratos üdvözlő táblákat helyeztek el a bevezető utak mellé. Most pe- dig vidám, színes virágokkal ültették tele a köztéri balkon- ládákat. Árvácskákat kapott a Főhíd, a Kapcsolatok hídja és az isko- la előtti virágtartó is. A szeretetben ültetett nö- vényeken jó megpihentetni a szemünket, amelyek az egyre szürkébb hétköznapokban po- zitív energiákat árasztanak. A közelben lakók szívesen vál- lalják a virágok gondozását és öntözését. F. P. T.  Árvácskák várják a telet a Főhídon (Fotó: Futó)
  5. ASZ 5 2022. OKTÓBER 21. Ingyenes rendezvény a Csingervölgyért Egyesület szervezésében Ingyenes rendezvény a Csingervölgyért Egyesület szervezésében Ingyenes rendezvény a Csingervölgyért Egyesület szervezésében fatárgy kiállítással, fajátékokkal, fafelismerő versennyel, lövészettel, ugrálóvárral, kreatív kuckóval, házi sütivel , a Bányászati Múzeumban totóval. A játékokban részt vevők ingyen tombolajegyet kapnak! A színpadon a Bodza együttest, a Patakparti Óvoda gyerekeit, a Viva Fittnesz Se táncosait és a Hangadók zenekart láthatják. Kisvonattal járhatják az őszi erdőt vendégeink az Emlékpark és a Parkerdő között! Várunk szeretettel és csodálatos környezettel mindenkit! TV AJÁNLÓ A Szemtől szembe vendége egy építészmérnök és egy politikus Ezen a héten egy városterve- zővel és körzetünk országgyű- lési képviselőjével készítet- tünk interjút. Koszorú Lajost, az M-Team- pannon Kft. építészmérnökét a már futó Ajka Újváros pro- jektről kérdeztük. Megtudhat- tuk tőle, hogy: • Ajka kiváló adottságokkal rendelkezik, hogy új lakóö- vezeteket hozhasson létre jelenlegi és leendő lakói számára • A jövőnk tele van bizony- talansággal, de ami biztos, hogy a várostervezők sze- rint egyre kevesebb helyen egyre több embernek kell osztozkodnia. A városokban leáldozott a családi házas építkezéseknek, mert a ma- gas járulékos költségek ezt nem teszik lehetővé. • Olyan lakóövezetekre van szükség, ahol nem leküzd- hetetlenek a távolságok és a szomszédok egymás életét is segíthetik. • A tervezőmunka során figye- lembe kell venni a klímavál- tozás hatásait is • Fontos szempont az „idő- mérleg”, mert az emberek azzal foglalkoznak, amire van idejük. Ezért jó, ha közel vannak, vagy jól megközelít- hetők a szabadidős és rek- reációs időtöltés helyszínei. A második interjú Navracsics Tibor (KDNP) területfejlesz- tési miniszterrel készült, aki- nek brüsszeli tárgyalásait a magyarországi sajtó szinte percről percre nyomon követi. Minket természetesen első- sorban a helyi ügyek érdekel- tek. Kérdéseink kulcs szavai „p” betűvel kezdődtek: peda- gógusok, Padragkút, pályáza- tok, perspektíva… Pedagógus kérdésben, mint- egy relativizálva a problémát a miniszter azt mondta, hogy az ajkai elégedetlenkedés nem kirívó eset, hiszen „az egész országban ez van. Ál- lítása szerint az Európai Bi- zottsággal való tárgyalásai erősítik azt a reményt, hogy sikerül előbbre hozni a peda- gógus béremeléseket, javítani a tanárok „életkörülményein” és növelni az oktatás színvo- nalát, ami alatt elsősorban a digitalizálás ügyének előre mozdítását értette. Az iskolák és a pedagógusok autonómi- ájának növelése szerinte ok- tatásügyi probléma, nem az ő asztala. Érdekes választ kaptunk – a Városépítő szobrának avatása után, amiben a miniszter Ajka fejlődését méltatta – arra a kérdésünkre, hogy támogat- ná-e Padragkút Ajkától való elszakadásának ügyét. Szerin- te ilyen kérés hozzá még nem érkezett, csak arról tud, hogy aláírásgyűjtés folyik a város- részben, de ha fog érkezni, akkor „megvizsgálja” és annak megfelelően alkotja meg véle- ményét. - Én nem szoktam beleszólni abba, hogy a helyben élők ho- gyan alakítják a saját életüket – felelte kérdésünkre a képvi- selő. – Ha tőlem támogatást kérnek, akkor mindig megvizs- gálom és akkor támogatom, ha úgy gondolom, hogy az ő életüket is szolgálja. Nem ta- lálkoztam még ilyen kéréssel. Az interjúk hétfőn este az Ajka TV műsorában láthatók, il- letve azt követően elérhetők lesznek az Ajkai Média online felületein. L. S.  (Fotó: Burger Zsolt) (folytatás az 1. oldalról) Létesült üveggyár is amelyik kezdetben egyszerű tárgyakat állított elő, majd egyre bo- nyolultabbakat, a végén pedig már luxuscikkeket. Ma már ez sem működik az épületeket is lebontották. A timföldgyártás beindulása és az alumínium- ipar térhódítása további fejlő- dést eredményezett. Ajkát 60 ezer lakosú várossá kívánták fejleszteni az elődök, a város�- szerkezetet is ennek megfele- lően alakították ki. A rendszerváltás előtt töret- lenül zajlott az ipari fejlődés, majd a változás éveiben ta- pasztalt törés az élet minden területére kihatott. A nehé- zipar leépülését követően más irányba kellett elmozdulni. Az 1990-es évek közepétől működik az ipari park, ahol a nagy létszámú munkavállalót foglalkoztató vállalkozások, megfelelő mennyiségű és mi- nőségű munkalehetőséget tud- nak biztosítani. Az ipari park ma is működik, igazán szép épületek is találhatók benne. A 2000-es években új lendületet kapott a gazdasági növekedés. A jelenlegi városvezetés 2002- ben kapott bizalmat, és új ala- pokra helyezte a fejlesztést. A legfontosabb a városközpont kialakítása volt, a Torna patak revitalizációja jelenleg is zajlik, a művelődési ház megújítása, a bevásárló központ épületének és környezetének a rendezése, az Agora létrehozása fontos feladatként szerepelt. A Csó- nakázó tó és környékének a fej- lesztése is folyamatos, előzetes tervezés szerint játszótereket, parkolókat építenek, a meg- újuló középületek és lakóházak környezetét is korszerűsítik. Új létesítményeikre, a jégcsarnok- ra, a kosárlabda csarnokra és az uszoda szép épületére is büszke lehet a város. Az ajkai származású Fonyó- di Mariann, aki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo- mányi Egyetem építészmér- nök kar urbanisztikai tanszé- kének docens hallgatóival fel- térképezte a várost, s eközben sok, még ma is kihasználatlan lehetőségre bukkantak. Külö- nösen előnyösnek tartották, hogy az ipari város a Bakony lábánál fekszik, csodálatos természeti környezetben, a területen sok különleges ipa- ri épülettel. A közösségek is jól működnek, de még ezen a téren is vannak kihaszná- latlan lehetőségek. A fiatalok elmennek tanulni a városból és sokszor nem jönnek vis�- sza. A település lassan, de biztosan elöregszik, de ez vi- lágviszonylatban is így van, nem ajkai jelenség. A város nagysága ideális, gyalogosan sok minden megközelíthető, ezért a lakók gyakran talál- koznak. Az egyik hallgatói csoport Csingervölggyel foglalkozott, aminek érdekes ipari épületei vannak. A nyugalom és a tisz- ta levegő miatt Bódé és Csin- gervölgy kiváló lehetne idő- seket gondozó intézmények számára. Javaslatuk szerint a rekultiválható Zagyteret is be lehetne vonni a város vérke- ringésébe. Az egykori üveg- gyár területére oktatási kam- puszt, sportlétesítményeket, a fiatalok igényei szerinti szál- láshelyet javasolnak építeni. Ajka Újváros koncepciójáról Koszorú Lajos, az M-Team- pannon Kft. építészmérnöke beszélt, aki a tárgyban később hosszabb videó interjút is adott az Ajka TV-nek. A modern városfejlesztés eszközeit Erő Zoltán Buda- pest főépítésze mutatta be. Az előadásában elhangzott, hogy a néhány emeletes társashá- zak fenntarthatóbbak, mint a családi házak, ugyanis példá- ul gazdaságosabban építhetők ki és üzemeltethetőek a köz- művek. Ajka jó adottságokkal rendelkező város, mert a köz- pontjától 15 percen belül gya- log is sok helyre el lehet jutni, ezért a lakók ritkábban ülnek gépkocsiba, ami környezetvé- delmi szempontból is előnyös. Az előadásokat követően a résztvevőket városnézésre hív- ták a szervezők. (ta)  Építészek konferenciája a Városházán Tehetségek találkozása a Hétszínvirág óvodában A Szent István Király Római Katolikus Általános Iskola 1/B osztályos diákjai tanítóikkal, Kéthelyné Tölgyesi Gabriellá- val és Szkurszkyné Szurdi Ju- dittal együtt, a Zene Világnap- ja alkalmából látogattak el a Hétszínvirág óvodába október 5-én délelőtt. Mindkét intéz- mény akkreditál tehetségpont, így miután felvette egymással a kapcsolatot Magvas Istvánné tehetségfejlesztő pedagógus és Lászlóné Remetei Angéla, aki Ajka Városi Tehetségsegítő Tanácsának titkára, lehetőség nyílt a két intézménybe járó gyerekek találkozására. Stílusosan a Hétszínvirág óvoda saját indulójával kezdő- dött a program, amit a gyere- kek és az óvódapedagógusok közösen énekeltek, majd kö- vetkezett az iskolások műsora. Nagy izgalommal készül- tek erre a napra, főként azok a gyerekek, akik ebbe az óvodá- ba jártak, hiszen szerették vol- na megmutatni mindazt, amit az iskolában eddig eltöltött idő alatt tanultak. Egy közös őszi verssel kezd- tek a Szent István-os gyere- kek, majd iskolába hívogató, számolós, betűkről szóló da- lokkal folytatódott műsoruk. Az állatok világnapjáról sem feledkeztek meg, így megidéz- ték dalban a cicát, a tigrist és a kiskutyát is, mindezt énekkel, dob, csörgő és gitárkísérettel. Ezek után az óvónénik egy kánont énekeltek el a gyere- keknek, majd egy közös dal- tanulás következett, végül ze- nehallgatás zárta a program zenei részét. Mindenki tehetséges va- lamiben, ezért kell keresni a gyermekekben megbúvó te- hetségcsírákat. Ezen a napon a Hétszínvirág óvodában a zenei tehetségek találkoztak. A látogatás célja nem csupán az éneklés volt, mint közösségi élmény, hanem hogy minda- zok a kisgyermekek, akik már az óvodában tehetségműhely foglalkozásokon vettek részt, az iskolába kerülve az ottani tehetségműhelyekben foly- tathassák tehetségük kibon- takoztatását. Ha értő kezek irányítása alatt a korosztá- lyuknak megfelelő játékos fej- lesztő foglalkozásokon tudnak részt venni ezek a gyerekek, folyamatos fejlődésük biz- tosítva van ez által. Az már „csak” plusz hozadéka a zenei tehetségműhelyeknek, hogy olyan érzelmi többletet kap- nak a muzsika által, ami segít, hogy boldogabb gyermekekké, később pedig boldogabb, ki- egyensúlyozottabb felnőttekké váljanak. A műsor után az iskolás gye- rekeket saját készítésű aján- dékkal, enni- és innivalóval kínálták az óvónénik, majd sok szép élménnyel gazdagod- va az ovisok a saját csoport- szobáikba, az első osztályosok pedig az iskolapadokba térhet- tek vissza. NéNo  Futás a Somló csúcsára Az ország távolabbi részeire is eljutott a Somlócsúcs futás híre, ugyanis a vasárnap, október 16-án a 24. alkalommal megtartott sporteseményre több száz kilométerről is érkeztek futók. A kellemes, napos, igazi vén- asszonyok nyarában 137 sportoló, 71 férfi és 66 nő állt rajthoz a Sportváros Nonprofit Kft. és a Tovafutók SE rendezvényén. A rövi- debb, 2,9 kilométeren a legjobban szereplő ajkai férfi a 75-ös rajtszámmal indult Radics Krisztián a harmadik helyen ért célba. Ideje 18 perc 04 másodperc volt. A nők között 18 perc 50 másodperces eredményével ezüst- érmes lett Országi Sára. Az 5,8 kilométert teljesítőknél ajkai győzelem született, Ko- vács Loránd ért elsőként célba 29 perc 58 másodperces idővel. Minden befutó pólót és érmet kapott a csúcsfutás emlékére. (ta) 
  6. ASZ 6 2022. OKTÓBER 21. Három utcában is folytatódnak a beruházások Padragon  Sok kritika éri Ajka város önkormányzatát, miszerint elhanyagolja a padragi városrészt. Ezt Schwartz Béla polgármester több fórumon is megcáfolta. Gondoljunk csak a CSAO épületének megvételére vagy a vízelveze- tés problémájának megoldására. Most a szavakat újabb tettek követik. Karnics Miklós önkormányzati megbí- zottal jártunk egy frissen átadott munkaterületen, ahol újabb beruházás vette kezdetét. A Veres Péter utcában törté- nő beruházás részletibe az ön- kormányzati megbízott ava- tott be minket. - Végre sikerült elérnem, hogy ezek a beruházások el- kezdődjenek. Itt ebben utcá- ban a meglévő járdát felújítják és kiépítik a zártrendszerű vízelvezetést. A munkák be- fejezési határideje december 20-a. Így reményeink szerint még az idén birtokba vehetik az itt lakók. Itt még nem fog- nak megállni a beruházások, mert több utcába is folyik egy- szerre a munka. Így Bolyai Já- nos utcába az 1.-11. szám előtt szakaszon a nyílt vízelvezető rendszer felújítása, mederbur- koló elemek készítésével és járdafelújítás, a 13.-15. szám alatti szakaszon a zárt rend- szerű csapadékvíz elvezetés és meglévő járda felújítása. Reményeink szerint az idő- járás függvényében tervezzük még elkezdeni a Szivárvány utcában a páratlan oldalon a nyílt vízelvezető rendszer fel- újítását, mederburkoló elemek készítésével és a meglévő jár- dák felújításával. A páros olda- lon a meglévő árkok profilozá- sa után átépítjük a kapubejáró- kat is. Ezeknek a munkáknak a tervezett befejezési határideje 2023. április 30-a. Karnics Miklós a bejárás után a megértést kért a lako- soktól és főként a munkálatok miatt leginkább érintettektől, és bízik benne, hogy a meg- újulások reményében megéri nekik elviselni ezt a kis kelle- metlenséget. F. P. T.  Az ajkai Nagy László Városi Művelődési Központ és Könyvtár programjai Október 22-ig tekinthető meg munkanapokon 9.00-től 17.00-ig, szombaton 9.00-15.00-ig Nemes László fes- tőművész, az Ajka Tárlat 2021. fődíjas alkotójának kiállí- tása a művelődési központ kiállítótermében. Október 23-án 18.30 órától fáklyás felvonulás a Kaszi- nótól, ezt követően megemlékezés és műsor nemzeti ünnepünk, az 1956-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulója tiszteletére a Templomdombon. Október 24-én 15.00 órakor Nyugdíjas szabadegyetem a művelődési központ színháztermében. Október 27-én 14.00 órakor a Veszprém megyei online nyugdíjas vetélkedő ünnepélyes eredményhirdetése a Padragkúti Művelődési Házban. Október 27. 15.00 órakor a Múzsák Társulat Kincskereső kisködmön című családi, ifjúsági zenés játéka a művelő- dési központ színháztermében. A KULTIK AJKA MOZI MŰSORA GYERMEKSZÍNHÁZ 2022. október 20. – október 26. Black Adam 2D – amerikai sci-fi akciófilm, 124 perc (16) - vetítési időpontok: csütörtök, szombat, hétfő, szerda 18:00, valamint minden nap 20:30. Blokád 2D – magyar filmdráma, 90 perc (12) - vetítési idő- pontok: csütörtök, szombat, hétfő, szerda 16:00, péntek, vasárnap, kedd 18:00. Toldi 2D – magyar animációs film, 107 perc (12) - vetítési időpontok: péntek, vasárnap, kedd 15:45, valamint szom- bat és vasárnap 13:30. A Nemzeti ünnep ajkai rendezvénye Ajka Város Önkormányzata szeretettel hívja és várja a város lakóit nemzeti ünnepünk, az 1956-os forradalom és szabadságharc 66. évfordulója tiszteletére szervezett megemlékezésre október 23-án. Program: 18.30 óra Fáklyás felvonulás a Kaszinótól 18.45 óra Ünnepi műsor és koszorúzás Illyés Antal: A for- radalom születése című szobránál a Templomdombon. Ünnepi beszédet mond: Pákai Péter önkormányzati kép- viselő. Emlékműsort adnak a Pannon Várszínház művészei A rendezvényen közreműködik az Ajka Városi Bányász Fú- vószenekar. Kérjük a pártok, társadalmi szervezetek képviselőit, hogy koszorúzási szándékukat október 20-ig szíveskedjenek jelezni a 88/211-744-es, illetve a 88/211-745-ös telefonszá- mon! Nyugdíjasok eredményei Szeretettel várjuk az érdeklődőket október 27-én 14.00 órakor a Veszprém megyei online nyugdíjas vetélkedő ünnepélyes eredményhirdetésére a Padragkúti Műve- lődési Házba. Közreműködnek: Jó szerencsét nyugdíjas klub, Senior Örömtánc csoport. Kincskereső kisködmön a vmk-ban Szeretettel várjuk a gyermek- és ifjúsági korosztályt a Múzsák Társulat előadására október 27-én 15.00 órakor a művelődési központ színháztermében. Thuróczy Katalin, Arany Tamás: Kincskereső kisködmön – zenés játék Móra Ferenc művéből Gergőt szülei szeretetben, de szegénységben nevelik. A minden- napi nélkülözés feledésére a kisfiú legjobb menekülő útként sa- ját színes fantáziavilágát látja. Édesapja megpróbál a kedvében járni, és egy ködmönt készít neki. A fiú türelmetlenül várja, hogy elkészüljön a kabát, amelyről azt képzeli, hogy elvezeti a legen- dás kincshez, amely nagyúrrá fogja tenni. Az élet nagy igazsága csak lassan kezd számára egyértelművé válni, miszerint a tün- dér nem az ő ködmönében, hanem az emberi szívben lakozik. Szereplők: Naszály Csanád/Schneider Máté, Endrődi Ágnes, Kurucz Dániel, Lőrincz Sándor, Gyurity István, Ambrus Asma, Ká- tai Kamilla/Bánfi Kata, Berényi Dávid/Kátai Norbert Író: Thuróczy Katalin. Zeneszerző: Arany Tamás. Rendező: Tö- vispataki Beáta Információ kérés és jegyigénylés Rédling Nikolettánál a 211-745-ös telefonszámon lehetséges. Ha október, akkor sulibörze Mindenki abban érdekelt, hogy jól sikerüljön a pályaválasztás A Pannon Egyetem Ajka Kampuszának tágas előadó- terme adott otthont a több, mint két évtizedes múltra visszatekintő Sulibörzének, amelyen minden ajkai kö- zépiskola bemutatta kínála- tát. Minden iskola lehetősé- get biztosított arra, hogy az eddigi életük legkomolyabb döntésére készülő nyolcadi- kosok néhány szakterületen ki is próbálják magukat. A rendészek önvédelmi be- mutatót tartottak, s ha valaki vállalkozott rá, azt vendégül látták egy lézerlövészetre is. A városban van gimnázi- umi, technikumi és szakmai képzés, minden területen a munkaerőpiaci igényeknek megfelelő kínálattal. Hos�- szan lehetne sorolni a vá- lasztható szakmákat. Az egyik nézelődő, Pata- sics Dóra tizedikes gimna- zista már korábban is járt a Sulibörzén általános iskolás- ként, de most már ő válaszolt a nyolcadikosok kérdéseire. Mint elmondta, neki is sokat segített a döntés meghozatala előtt a Sulibörze. A szintén jelen lévő Veszp- rémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Tech- nikumi és Kollégium pálya- választási felelőse köszönetet mondott a Nagy László Váro- si Művelődési Központ mun- katársainak a szervezésért. A jelentkezési határidő előtt minden középiskola nyílt napra hívja a képzé- sek iránt érdeklődőket. Ezek tartalmáról és idejéről mi is igyekszünk majd beszámol- ni, de az aktuális időpontok- ról az intézmények honlap- ján vagy Facebook oldalán tájékozódhatnak az érdeklő- dők. (ta)  A robotépítés már a jelen tudománya (Fotó: Gyarmati) Karnics Miklós türelmet kér, az eredmény megéri majd (Fotó: Gyarmati) Tárt kapukkal és kölcsönözhető korcsolyákkal  Szombaton 19 órától ismét megnyílt a közönségkor- csolya az ajkai Jégcsarnokban. Az elkövetkezendő hét- végéken több turnussal, korcsolyabérlési lehetőséggel és színes programokkal várják az érdeklődőket. Akik szórakozva szeretnének sportolni, vagy kedvelik az aktív pihenés kicsit fagyosabb formá- ját, mostantól kezdve minden hétvégén ellátogathatnak a Jég- csarnokba. Az Óriások Jégko- rong Sportegyesület mérkőzé- seihez igazodva, a tervek szerint hétvégenként minden délután lehet majd közönségkorcsolyáz- ni, valamint azokon a délelőttö- kön is, amikor nem lesznek hoki mérkőzések. A közönségkorcso- lya turnusai két és fél órásak, a vasárnapestiutolsóturnuskicsit hosszabb, három és fél órás, vi- szont ugyanannyiba kerül. A Jégcsarnok minden korosz- tály számára nyitva áll. Az utób- bi évek tapasztalatai alapján a jégkorcsolya a 15 és 20 év közötti fiatalok számára a legvonzóbb, de 5 éves kortól 105 éves korig mindenkit várnak a szervezők. Akinek nincs saját korcsolyája, az bérelhet: 23-48- as méretig áll rendelkezésre a raktárban. Az idei évben azok számára, akik nem tudnak korcsolyázni, oktatást is szerveznek majd az igényektől függően. A látogatóknak minden alka- lommal belépőt kell fizetni, vagy választhatják a 10 alkalmas ked- vezményes bérletet. A tavaly megrendezett sikeres programokat az idén is megtart- ják. Így lesz majd tökfaragó ver- seny, vagy ha az időjárás kedve- zően alakul, akkor hóemberépítő versenyre is készülhetnek majd a gyerekek, és lesz jelmezverseny is. Tavaly a jégdisco és a jégbár nagy sikert aratott. Ezeket to- vábbfejlesztve, kibővítve építik majd be az idei szezonban a kü- lönböző programokba. A tervek szerint mostantól a DJ a jégpálya közepén épített színpadról szol- gáltatja majd a zenét. Több tematikus hétvége meg- szervezése is szerepel a tervek között. Mindezekről a Jégcsar- nok Facebook oldalán és az Ins- tagram oldalakon lehet majd tájékozódni. A különböző családi rendezvé- nyek, születésnapok, névnapok megtartására a fenti aulában kialakított gyermekrendez- vény-teremben lesz majd lehe- tőség. A sport, mint közösségi él- mény, képes összehozni a leg- különbözőbb embereket, ezért cégek jelentkezését is várják a Jégcsarnokban. A jövőben csa- patépítő tréningekre is ki lehet majd bérelni az épületet, akár egész napra is! NéNO 
  7. ASZ 7 2022. OKTÓBER 21. Főszerkesztő: Lékó Sándor. • Szerkesztőségi e-mailcím: ajkaiszo@freemail.hu. • Kiadja: Ajkai Média Nonprofit Kft. •Felelős kiadó: Vallerné Horváth Andrea ügyvezető. • Postacím: 8400 Ajka, Rákóczi F . utca 8. fsz. 1. Telefon: 06-88/750-550 • Hirdetésfelvétel a kiadó címén. • Hirdetési e-mail cím: ajkaimediakft@gmail.com • A hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. • Nyomtatás: : ADC Hungary Kft. • Megjelenik 12 600 példányszámban. • Terjeszti a Westpost KFT. A lap ingyenes. • Lapzárta a megjelenés hetének hétfőjén 12 órakor. A lapzárta után beérkező cikkeket és hirdetéseket csak következő heti számunkban tudjuk közölni! ISSN: 0238-6267 Városi hetilap. A lapot alapította Ajka Város Önkormányzata. HÉTVÉGI SPORTAJÁNLÓ Fotó: Futó Október 21-én 18 órai kezdéssel a BFKA-Veszprém ellen lép pályára a KK Ajka felnőtt férfi kézilabda csapata az NBI/B-ben. Helyszín: Veszprém Aréna Október 22-én az FC Ajka felnőtt labdarúgó csapata az NB II. Merkantil Bankliga éllovasához, a Pécsi MFC-hez látogat. A találkozó 17 órakor kezdődik. Helyszín: PMFC Stadion Október 22-én a teke Szuperligában szereplő Ajka Kris- tály SE 13 órától a Győr-Szol TC ellen mérettetheti meg magát az 5. fordulóban. Helyszín: Győr, Orgona utca Október 22-én a Röpisuli Sportegyesület a TRSE csapa- tához látogat a női NB II. Nyugat-alapszakaszának 4. for- dulójában. Az összecsapás 17 órakor kezdődik. Helyszín: Tatabánya, Árpád Gimnázium Október 22-én Balatonalmádiban lép pályára az Ajka Kristály SE labdarúgó csapata, 14.30-kor. Helyszín: Bala- tonalmádi Sportközpont Jobbnak bizonyult a Szeged Ajka Városi Sportcentrum, 1000 néző. Vezette: Kovács J. Zoltán (Ország Péter, Máyer Gábor) Ajka: Horváth D. – Kovács N., Jagodics B. (Nagy B., a szü- netben), Tar, Szűcs K. (Csemer, 12.) – Kenderes (Dragóner F., a szünetben) – Görgényi, Csiz- madia Z., Zsolnai R., Don- csecz (Tajthy, a szünetben) – Gaál B. (Molnár M., 77.). Szeged: Takács J. – Könczey, Temesvári, Szilágyi Z., Tóth B. – Rédling (Papp Á., 79.), Far- kas A. – Gajdos (Bitó, 90+1.), Szakály D., Kundrák (Pintér Á., 79.) – Bíró B. (Daru, 49.). A Merkantil Bankliga 12. fordulójában az FC Ajka fel- nőtt labdarúgó csapata a Sze- ged-Csanád Grosics Akadé- miát fogadta az Ajka Városi Sportcentrumban. A hazaiak a 10., a vendégek a tabella 5. helyéről várhatták a kezdő síp- szót. A találkozó 10. percében egy szerencsétlen öngólnak kö- szönhetően, előnybe került a Szeged. Gajdos húzott el a pálya bal oldalán, majd beadása után az ajkai Szűcsről került a kapu- ba a labda, 0-1. A 18. percben a másik oldalon Doncsecz Le- vente került lövőhelyzetbe, de próbálkozása jóval célt tévesz- tett. Szűk tíz perccel később ismét az ajkaiak előtt adódott egy óriási helyzet, Zsolnai ke- rült szinte már lövő helyzetbe, de öt méterről visszagurította a játékszert Csizmadiának, aki 11 méterről, ígéretes helyzetben nem találta el Takács kapuját. Pár perccel később megdupláz- ta előnyét a Szeged. Szakály Dénes bal oldali beadása után nem sikerült tisztáznia Tar Zsoltnak, majd a tőle elpattanó játékszer Kundrák Norbert elé került, aki hét méterről kilőtte a bal alsó sarkot, 0-2. Az első játékrész utolsó lehetősége a vendégek csapatkapitánya előtt adódott, Gajdos életerős lövése nem sokkal suhant el, Horváth kapuja fölött. A második félidő első ko- molyabb helyzetéből, tovább növelte előnyét az alföldi csa- pat. A 60. minutumban egy visszafejelt labdát kezelhetett le hét méterre az ajkai kapu- tól Szilágyi, majd lőtt a rövid alsóba, 0-3. Öt perccel később kedvező helyről járt a szabad- rúgás a vendégeknek, de ha- talmasat nyújtózkodva fogta meg a labdát Horváth Dániel. A 78. percben Zsolnai szögle- tét csúsztatta meg fejjel Tar, a hosszún érkező Dragóner pe- dig három méterről a hálóba továbbított, 1-3. Az ajkai csapat a szépítés után nagyobb iram- ra kapcsolt, és megpróbált még faragni a hátrányán, azonban a vendégek büntettek. A 89. percben Pintér Ádám iramo- dott meg a bal oldalon, majd a félmagasan középre tett lab- dáját Papp Áron lőtte a kapu- ba közvetlen közelről, 1-4. FC Ajka – Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1-4. Kis Károly: – Megérdemel- ten nyert a Szeged. Mi nagyon kevés párharcot nyertünk, ennél jóval agresszívebben, harcosabban kell játszani. Saj- nos sokadik mérkőzésünkön adódott gond a helyzetkihasz- nálásunkkal is, de minden te- kintetben előre kell lépnünk ahhoz, hogy újra jöjjenek az eredmények. Aleksandar Stevanovic: – Örülök, mert nehéz mérkő- zést sikerült megnyernünk. Tudtuk, hogy az ellenfél hos�- szú labdákkal operál majd, de ezekre készültünk, és a csatáraik semlegesítését is jól oldottuk meg. Remekül véde- keztünk, a kontratámadásaink is jól működtek, s lélektanilag kiváló pillanatokban szerez- tük a gólokat. BD  Ezúttal a szegediek voltak harcosabbak (Fotó: Tóth Flóra) A hibátlanok csatáját a Szombathely nyerte Az eddig veretlen Röpisuli Sportegyesület az NB II. Nyu- gat alapszakaszának 3. fordu- lójában a szintén minden mér- kőzését megnyerő Szombathe- lyi MÁV Haladáshoz látoga- tott a Rohonci útra. Az ajkai hölgyek eddig a ZTE, illetve az Emericus SE csapatát fektet- ték kétvállra. A vasiak a nyitó fordulóban a PTE-PEAC-ot, TRSE-t, és végül a fővárosi Vi- adukt SE-t verték meg. Az összecsapás első játsz- mája igazán kiélezett volt, de a hazaiak voltak valamivel pontosabbak, és 23 percnyi játék után be is húzták az első játékrészt 25-22 arányba. A folytatásban halványabban teljesített az ajkai csapat, és 21 percnyi játék után a szom- bathelyieknek volt okuk az örömre (25-15). A harmadik játszmában a házigazda nem kegyelmezett, és 19 perc alatt könnyedén húzta be az utolsó játékrészt (25-11), ezzel pe- dig laza 3-0-s sikert aratott a Szombathelyi MÁV Haladás. A Röpisuli Sportegyesület a tíz csapatos bajnokság 5. he- lyén áll jelenleg 6 ponttal. BD  Nagy csatában kétgólos siker Az NB II. Észak-nyuga- ti csoportjában szereplő KK Ajka női felnőtt kézilabda csa- pata a Celldömölki VSE ottho- nába látogatott a bajnokság 5. játéknapján. A hazaiak eddigi négy mérkőzésükből egyet tudtak megnyerni, a vendégek kettőt. Az összecsapás elején fej-fej mellett haladtak a csa- patok, a 13. percben 8-8 állt az eredményjelzőn. Az első já- tékrész utolsó percében Vörös Szimonetta mozdította ki az eredményt döntetlenről, majd Vida Csenge sikeres hétméte- resével kettőre növelte az elő- nyét félidőre az Ajka. A második játékrészben a hazaiak szaladtak az eredmény után, a 43. percben 20-23 volt az állás. A találkozó utolsó percére ledolgozta hátrányát a Celldömölk egy találatra, azonban Rózsás Josephine be- biztosította csapata számára a győzelmet az utolsó másodper- cekben. Celldömölki VSE – KK Ajka 27-29 (15-17) BD  Az MLSZ fogságában Fenntartható fejlődés a sportpályán is  Az ajkai szó online oldalán több felháborodott posz- tot lehetett olvasni arról, hogy miért kell nappali fény- nél is lámpafényes futballmérkőzéseket rendezni az energiaválság idején? A kérdésekkel megkerestük Geri Gyulát a Sportváros Nonprofit Kft ügyvezetőjét. Az ügyvezető jogos kér- désnek találja a felvetést és elmondta, hogy az elmúlt hat évben egy nagyon komoly energetikai fejlesztést hajtot- tak végre a sportváros terüle- tén. Minden épületük napelem rendszert kapott. A főépület egy 50 kW-os megújuló ener- giaforrással rendelkezik. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy áprilistól szeptember- októ- berig elektromos szempont- ból önfenntartó tud lenni. Így csak a téli hónapokban kell pótlásról gondoskodniuk. A Bozsik épületnél egy 20 kW-os napelem rendszerrel és egy hőszivattyús rendszerrel is rendelkezik. A világításhoz, a melegvíz előállításhoz és a fűtéshez ezt a rendszert hasz- nálják. A „buborék” is kapott egy 30 kW-os napelemes rendszert és a Bányász épület is 50 kW-os teljesítményű napelem rend- szerrel működik. Összességé- be véve a villanyfényes mér- kőzésekhez és a gyermekek edzéséhez szükséges elektro- mos áramot is ezekkel a nap- elemekkel állítják elő. Ettől függetlenül az ügyve- zető azt gondolja, hogy az élen kell járni a takarékosságban. Ezt jelezték is már a Magyar Labdarúgó-szövetségnek. Tudni kell, hogy a szövetség két időpontot adott meg a mér- kőzések lebonyolítására. Vagy délután 1 órát, vagy este 5 órai időpontot határozott meg. A Sportváros szeretné, hogy ne közvetlenül a vasárnapi ebéd után egy órakor, hanem három órakor tudjanak mérkőzéseket játszani itthon, így részben kell csak a világítást bekapcsolni. Illetve nagyon szeretnék azt is, ha a téli hónapokban ját- szandó mérkőzések időpontját is átgondolnák, mert ilyenkor extra költségeket jelent az épü- letek fenntartása is. Az ügyvezető a számokba is beavatott minket, elárulta, hogy egy NB II-es labdarú- gó mérkőzésnek a világítási költsége, ha ki kellene fizetni, 35 ezer forint körül lenne, így azonban csak hálózat haszná- lati díjat fizetnek. Geri Gyula azt is elmondta, hogy az igazi nagy költséget nem a villamosenergia jelenti, hanem a gáz, amivel az épüle- teket fűtik. F. P. T.  A Sportváros Nonprofit Kft-nek nem az elektromos áram, ha- nem a gáz ára okoz fejtörést (Fotó: Futó) Városi kispályás focibajnokság Újra bajnok a rendeki Keller-Wintergarten Megállíthatatlanul tört a bajnoki cím felé ebben a szezonban is az ajkarende- ki Keller-Wintergarten első osztályú kispályás focicsa- pat. Bár lapzártánkkor még az utolsó, őszi szezonbéli mérkőzésüket játszották, a második helyezett Gépállat SC-vel szembeni 7 pontos előnyük már behozhatatlan volt. Bizonyára sokan irigylik a rendekieket műfüves pályá- jukért, ahol minden csapat megfordul azért a bajnok- ságban, de az nem hullott az ölükbe, azt kiérdemelték a vá- rostól a mintegy négy évtized alatt felépített futball-sporté- letükért. Nem véletlen, hogy nem egy, NB II-t megjárt játé- kos is az ő csapatukat választ- ja, bár ügyelnek arra, hogy a játékosok zöme mindig a helybeliek közül kerüljön ki. A rendeki futballélet pezs- gésére jellemző, hogy nem okoz gondot az utánpót- lás biztosítása sem, és ez az egyetlen városrész, ahol két csapatot is ki tudnak állítani: az első osztályban és az öreg- fiúk között. Másik csapatuk az öregfiúk csoportjában ugyancsak jól teljesít, ahol az Ajkai Bányász mögött a második helyet sze- rezték meg az idei, 12 csapa- tos bajnokságban. Az erőviszonyokra jellemző talán, hogy a „felső házban” az első négy csapat (az emlí- tetteken kívül a Betti Padló és a Tatker.hu) külön csatákat vív az elsőségért, a többiek inkább csak a mezük számát olvasgatják. A rendekiek természetesen télen is indulnak különböző tornákon, de a legfontosabb számukra a városi kispályás bajnokság. A rendeki foci menedzse- lésében kitüntetett szerepet játszik Klespitz Gábor, aki a jelek szerint nem csak tűzol- tóként jeleskedik (Ajkán az Év tűzoltója is volt már). L. S.  Csenge első extraliga győzelme Két győzelem, egy döntetlen, egy vereség, ez a mérlege a szeptember utolsó hétvégéjén Budapesten zajlott női extraliga 2022-2023-as bajnoki évad első mérkőzésének az Ajkai Asztalitenisz SE részéről. Lányaink már a második évadban szerepelnek a legjob- bak között. Az első évben óriási bravúrt vittek végbe, a legfelső elit ligában, a legjobb négy közötti döntőben a negyedik helyet szerezték meg. Az idén változatlan ös�- szetételben, Hepke Johannával, Czeglédi Szilviával, Pe- terman-Varga Tímeával és Kiss Csengével vágtak neki a pontok gyűjtésének. (ta) 
  8. ASZ 8 2022. OKTÓBER 21. Lapszél Az ügyeleti idő: 20-22 h-ig tart* október 20-án SEMMELWEIS PATIKA Semmelweis u. 2. 21-én GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR Alkotmány u. 20. 22-én HORIZONT PATIKA Szabadság tér 10. 23-án KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Frankel L. u.16. (8-22-ig!) 24-én PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR Fő út 66. (Tesco) 25-én SEMMELWEIS PATIKA Semmelweis u. 2. 26-én GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR Alkotmány u. 20. 27-én HORIZONT PATIKA Szabadság tér 10. 28-án KÍGYÓ GYÓGYSZERTÁR Frankel L. u.16. 29-én PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR Fő út 66. (Tesco) 30-án SEMMELWEIS PATIKA Semmelweis u. 2. 31-én GYÖRGY GYÓGYSZERTÁR Alkotmány u. 20. *Az adatok tájékoztató jellegűek ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK Gólyahír Köszöntjük városunk legifjabb polgárait: Tu- lok László és Markus Bianca 2022. 10. 06-án született kisfiát Benája Evront, Molnár Dániel és Horváth Bernadett 2022. 10. 06-án született kis- lányát Elizát, Eszlinger Patrik és Gajda Zsófia 2022. 10. 08-án született kisfiát Bencét. Menyegző Házasságot kötöttek Aj- kán: Asa Hayrettin és Somogyi Mirtill 2022. 10. 14-én, Tóth András és Varga Nóra 2022. 10. 15- én, Horváth Krisztián és Marton Gyöngyi 2022. 10. 15-én. Október fest a Sportcentrumban A Sportváros Nonprofit Kft. egész októberben fesztiváli hangulattal várja a szurkolókat az FC Ajka mérkőzéseinek délutánjain. A családi csomagban szerepel sör, sültkolbász, ingye- nes légvár varázs és fotózkodás a nagyma- mák/nagypapák-uno- kák falára is. Cél a meccsenként 3 ezres nézőszám elérése, ami nem tűnik lehetetlen vállalkozásnak. Véradás lesz Ajkán a Peyer Hungary Kft-nél október 25-én 11.30 és 14.30 h között. Társadalmi munkában teszik rendbe a kistemetőt a Nosztal- gia nyugdíjas klub tagjai bódén Halottak napjára. A tervek szerint a mun- kában résztvevők októ- berben három napon át tisztítják meg a benőtt ágaktól és cserjéktől a területet. A sírok közti részt is rendezik, hogy méltó körülmények vár- ják a szeretteik sírjához látogatókat. Lezárult az Ajkai Városi Bölcsőde bővítését és fejlesztését szolgáló projekt, aminek kere- tében a bölcsőde 2021. őszén új akadálymentes épületszárnnyal bővült, melyben két csoport- szoba, kiszolgálóhelyi- ségek kaptak helyet. A bővítés mellet a gazda- sági részleg és a konyha is átalakításra került. A projekt során új nape- lemes rendszert kapott az épület. Az intézmény férőhelyeinek száma a meglévő 98 férőhelyről 126-ra bővült. A teraszok átadó ünnepségre októ- ber 27-én kerül sor. Demokratikus Esték címmel indít rendezvénysoroza- tot a Demokratikus Ko- alíció ajkai szervezete, amire minden demokra- tikusan gondolkodó em- bert szeretettel várnak. Első alkalomra meghí- vott vendégük Vadai Ág- nes, a DK országgyűlési képviselője, az árnyék- kormány honvédelmi minisztere. Az esemény október 27-én 17.30 óra- kor kezdődik a József Attila utca 30.-ban, a Patakparti épületszár- nyban. Schwartz Béla polgármester online fogadóórát tart október 27-én 11.00 és 12.00 óra, valamint 13.00 és 14.45 óra kö- zött. Kérdések előre is elküldhetők a polgar- mester@hivatal.ajka.hu e-mail címre, de a foga- dóóra alatt is feltehetők élőben. A fogadóóra az Ajkai Szó online oldalán az élő közvetítések kö- zött lesz elérhető. KERTÁPOLÓ Gyomirtás helyett A tyúkhúr portréja  A legtöbb, nitrogénben gazdag kertben megtalálha- tó a tyúkhúr. Ez az egynyári, sűrű, zöld színű szőnyeget alkotó növény, apró fehér virággal, sokunknak csak gaz, míg mások gyógynövényként tartják számon. Néhol már a piacokon is megjelent kis csokorban árulva. Nem tudom, honnan kap- ta a nevét a tyúkhúr, de tény, hogy a baromfiudvar szár- nyas lakói nagyon szeretik, és előszeretettel fogyasztják. A tojástermelés és a hús minő- sége is sokat javul, ha hozzá- jutnak. Számos gyógyhatása van. Van, aki teának vagy nyersen salátának esetleg le- vesnek fogyasztja. Vese- és májtisztító, hatást tulajdoní- tanak neki és külföldön több engedélyezett gyógyszer is van forgalomban, ezzel az alapanyaggal. Régen a tüdő- baj gyógyítására alkalmazták, mára viszont csak finom íze és magas C-vitamin tartalma miatt gyűjtik. Az utóbbi időben egyre di- vatosabb a népi gyógyászat. Sokan gyógynövényekkel, gyógyfüvekkel igyekeznek kúrálni betegségüket, erősí- teni immunrendszerüket, de nem árt ezúttal sem – mint a gyógyszereknél – a mértékle- tesség. A nem megfelelő alkal- mazás, például a túlzásba vitt gyógytea fogyasztás is okozhat kárt. A természetes gyógy- mód híveinek érdemes tehát a gyógynövény-szakirodalom legújabb kiadásait beszerezni- ük. Mivel a tyúkhúrnak is van összekeverhető mérgező nö- vény hasonmása, a mezei tik- szem, így mindig legyünk óva- tosak, ha emberi fogyasztásra szedjük. A tikszemet régen varázsita- lokba is használták. Talán nem véletlenül. A tyúkhúr fehér virágú, a mezei tikszem tulaj- donképpen színváltós, lehet piros virágú vagy kék, esetleg narancsszínű. Virága csak ak- kor van nyitva, ha a nap süt, kevésbé tiszta időben becsu- kódik ezért gyűjtésnél különö- sen oda kell figyelni, mert esős időben a virágok zártak. Bár- hol előfordulhat, kertekben, szántón és réteken is. Mostanában kezdik felfe- dezni, és elfogadni, hogy a talaj felmelegedését jelentősen lehet mérsékelni a tyúkhúrral. Így gyümölcs- és szőlőültet- vények talajának takarására már sok helyen alkalmazzák. Ha nem pusztítják el mecha- nikai vagy kémiai eszközökkel az ültetvényekben, már ősszel takarja a talajt és felveszi a versenyt a többi növénnyel, az igazi gyomnövényekkel. Véd az erózió és defláció ellen. Stresszhelyzetben rövidül az életciklusa, gyorsan magot tud érlelni. Amennyiben nem irtjuk ki, akkor egész évben ta- karja a talajt. Ha egyszer meg- telepszik, nagy mennyiségű maghozama miatt nem kell többé vetni sem. A tyúkhúr egy olyan növény, aminek tu- lajdonképpen örülnünk kelle- ne, ha kertünkben van és nem kapával kaszával irtani. Ideje tehát sokaknak elgon- dolkodni azon, hogy a tyúk- húr elsősorban mi is: finom ba- romfi csemege, gyógynövény, hasznos talajtakaró és zöldítő, vagy bosszantó gyom…? F. P. T.  A tyúkhúr barátunk is lehet (Fotó: Gyarmati) Nálunk minden tök jó!  Ezzel a címmel várták családi játszóházra az érdek- lődőket a Nagy László Városi Művelődési Központ aulá- jában október 15-én délután. A programra sokan érkez- tek ollóval és ragasztóval felszerelkezve és szebbnél szebb használati tárgyakat készítettek az ősz jegyében. A 15 órától kezdődő kreatív alkotó foglalkozáson újabb és újabb ötletek kerültek elő a Gyermekek Háza munkatár- sainak ötlettárából. Horváth Rita és Viaszné Meinczinger Katalin már szeptember elején összeállították az éves progra- mot, így mindig sikerül vala- mi újdonságot hozniuk ezekre a kézműves alkalmakra. Hol az alapanyagokban, hol a tech- nikák terén vannak újítások. Ami biztos, hogy alapos ter- vezés és előkészület szükséges egy ilyen alkotó foglalkozás megszervezéséhez és lebonyo- lításához. Fontos, hogy egy- szerű, könnyen összeállítható munkadarabok készüljenek az asztaloknál, ami az alkotás semmivel össze nem hasonlít- ható örömét tudja megadni a résztvevők számára. Most négy asztalon készül- tek olyan ajándéktárgyak, melyeket a hétköznapokban is tudnak használni a gyerekek. Horváth Ritánál bőrből lehe- tett tölgyfalevél vagy juhar- falevél kulcstartókat készíteni, Viaszné Meinczinger Katalin segítségével pedig papírból ké- szülhettek makk alakú cukor- katartók vagy ceruzatartók. Takácsné Erzsébetnél kicsit nagyobb odafigyeléssel és ap- rólékos munkával tökös ajtó- díszek, Szalai Lászlóné Rita segítségével pedig kitömött textiltökök formálódtak, ami- ket csipkével és spárgával de- korálhattak ki a gyerekek. A rendezvényre elsősorban óvodások és alsó tagozatosok érkeztek testvéreikkel, szüle- ikkel, nagyszüleikkel. Nem csak Ajkáról, de Halimba, Padrag, Devecser, Magyarpo- lány településekről is többen ideutaztak egy kellemesen el- töltött délután reményében. A közösen eltöltött időt még ér- tékesebbé tette az, hogy a fel- nőttek is odaálltak az asztalok mellé és nem csak segítették a gyermekeket, hanem ők ma- guk is készítették a tárgyakat. Azok a gyerekek, akik rend- szeresen járnak a nyári kéz- műves vagy bőrműves tábo- rokba, szinte állandó résztve- vői ezeknek a játszóházaknak és ismerősként köszöntik a foglalkozásvezetőket. A szervezők számára az a legnagyobb siker, amikor so- kan eljönnek egy-egy ilyen alkalomra, de a legfontosabb, amikor azt a visszajelzést kap- ják a résztvevőktől, hogy mi- lyen különleges anyagokkal dolgozhattak és mekkora él- mény volt számukra elkészíte- ni a munkadarabokat. Az alkotófoglalkozást kö- vetően a Nevesincs együttes tartott hangszersimogatót a gyerekeknek, majd 17 órától koncert következett, amit nem csak a gyerekek, hanem a szü- lők, nagyszülők is élveztek. Sokan bekapcsolódtak a közös éneklésbe, a közös játékokba. Az őszhöz, gyümölcsökhöz, állatokhoz kapcsolódó dalok mellett helyet kaptak a régi néphagyományból vett gye- rekdalok, játékdalok, melyek- re a gyerekek közül többen is táncra perdültek. NéNo  A tökös foglalkozás is hozzájárult a gyerekek alkotókészsé- gének fokozásához (Fotó: Gyarmati)
Publicidad