Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Similar a Pressupost municipal 2014(20)

Publicidad
Publicidad

Pressupost municipal 2014

 1. PRESSUPOST 2014
 2. PRESSUPOST 2014 Un pressupost centrat en prioritzar les necessitats de les persones i en reactivar l'activitat econòmica per generar llocs de treball
 3. PRESSUPOST 2014 Punt de partida Comtes Globals Context Trets bàsics Ajuntament Vigem Ingressos Impostos directes Impostos indirectes Taxes i preus públics Ingressos patrimonials i de capilat Manteniment i millora de la ciutat Despeses Foment de l’ocupació i atenció social Servei a les persones Activitat Econòmica Governança Actuacions fianaceres
 4. PRESSUPOST 2014 PUNT DE ! PARTIDA Treballem per cobrir les necessitats socials en un context econòmic advers
 5. PRESSUPOST 2014 PUNT DE ! PARTIDA CONTEXT Creixement continu de les necessitats socials La crisi fa que més gent necessiti suport per satisfer necessitats bàsiques i obliga a l’Ajuntament a contenir la pressió fiscal sobre les famílies. Estancament de l’ocupació La manca de llocs de feina requereix d’estímuls per ajudar a reactivar-la i l’Ajuntament vol treballar per fer-ho possible. Disminució d’ingressos per part de la Generalitat La Generalitat redueix l’aportació del Fons de Cooperació Local i elimina la subvenció a les places de les escoles bressol municipals, entre d’altres. Les transferències d’altres administracions i la recerca d’ingressos patrimonials permeten fer front a la situació. Finances sanejades Els comptes municipals estan allunyats del límit d’endeutament autoritzat i això permet seguir invertint i fer-ho demanant només 3 milions en préstec.
 6. PRESSUPOST 2014 PUNT DE ! PARTIDA TRETS BÀSICS Valentia L’Ajuntament incrementa el seu presssupost un 9,3% i fa la inversió més important de l’últim lustre per esdevenir un clar motor econòmic a la ciutat. Priorització Mantenim el focus en l’atenció a les persones, especialment aquelles més vulnerables, i creem el Pla de Xoc per a l’Ocupació, dotat amb 300.000 euros. Eficiència Continuem contenint la despesa corrent, tot renegociant contractes de serveis i lloguers i ajustant al màxim els recursos necessaris. Rigor Els comptes són solvents: redueixen l’endeutament un 7,2%, compleixen la regla de despesa dictada per l’Estat, estalvien despesa corrent per destinar-la a inversions i es doten amb un fons de contingència voluntari d’1 milió.
 7. PRESSUPOST 2014 COMPTES! GLOBALS Treballem amb valentia, però sense perdre de vista la solvència
 8. PRESSUPOST 2014 COMPTES! GLOBALS El pressupost de l’Ajuntament creix un 9,3% respecte al 2013 i els comptes consolidats, que són els de l’Ajuntament més el del grup d’empreses municipals (Vigem), ho fa en un 14,8%. 2014 AJUNTAMENT Vigem CONSOLIDACIÓ entre Ajuntament i Vigem Total consolidat 2013 65, 85 milions 60,25 milions +9,3% 17, 36 milions 14,43 milions 1,59 milions 79, 36 milions +20,3% 1,47 milions 69,11 milions +14,8%
 9. PRESSUPOST 2014 INGRESSOS Treballem per generar recursos I poder fer un pressupost valent
 10. PRESSUPOST 2014 INGRESSOS 2014 IMPOSTOS DIRECTES 31,88 milions No pateixen increment TAXES I PREUS PÚBLICS Baixen un 7% pel descens de recaptació de l’IAE i de l’impost de vehicles TRANSFERÈNCIES Baixen de la Generalitat, però compensen altres 0,45 milions 3,96 4,51 M € milions IMPOSTOS INDIRECTES 31,37 milions 0,45 milions La recaptació creix un 1,6% 4,26 milions 16,42 milions 16,28 milions INGRESSOS PATRIMONIALS I DE CAPITAL 12,90 Pugen els de la Diputació i l’AMB. També pels els cànons del nou mercat i la venda de terrenys a plaça Constitució i Ca n’Alemany TOTAL 2013 M € 7,88 13,1 milions milions 4,89 € 65,85 M 60,25 milions milions
 11. PRESSUPOST 2014 DESPESES Treballem per prioritzar la cohesió social i la reactivació econòmica
 12. PRESSUPOST 2014 · Per àmbits econòmics, la principal despesa és en la compra de béns i serveis (32%). Està per sobre de les despeses de personal (31%), les inversions (21%), les transferències a altres administracions (9%) i les despeses financeres (7%). DESPESES CÀRREGUES FINANCERES COMPRA DE BÉNS I SERVEIS TRANSFERÈNCIES INVERSIONS SOUS DEL PERSONAL · S’incrementa un 81% la inversió respecte a l’any anterior 4,89 M € i es conté la despesa corrent, que creix només un 1,2%.
 13. PRESSUPOST 2014 DESPESES 2014 · Els serveis de manteniment i millora de la ciutat són el principal àmbit de despesa, el 42,7% del total MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT (Neteja, enllumenat, policia…) 28,14 milions 23,08 milions FOMENT DE L’OCUPACIÓ I ATENCIÓ SOCIAL 5,76 milions 5,57 milions SERVEIS A LES PERSONES 9,99 milions 9,53 milions (Educació, cultura, esports, salut…) · Dos àmbits redueixen la despesa respecte al 2013, les partides per a governança i accions financeres 2013 ACCIONS ACTIVITAT ECONÒMICA ECONÒMIQUE (Empresa, innovació, transport…) S GOVERNANÇA (Gestió econòmica, relació amb la ciutadania, despeses en consums…) (Pagament de deute) 1,77 milions 14,53 milions 14,82 milions 4,35 4,89 M € milions ACCIONS FINANCERES TOTAL 3,06 milions 65,85 milions 5,47 milions 60,25 milions
 14. PRESSUPOST 2014 DESPESES MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT Treballem per tenir una ciutat neta, segura, equilibrada i sostenible
 15. PRESSUPOST 2014 DESPESES MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT 28,14-4,5% respecte 23,1 a MILIONS l’any 2012 +21,9% respecte al 2013 MILIONS D’EUROS Mantenir la via pública perquè sigui un espai de convivència segur i amb uns serveis amb bons estàndards de qualitat. MANTENIMENT I OBRES 13,7 milions A LA VÍA PÚBLICA RECOLLIDA DE 4,87 milions RESIDUS I NETEJA URBANISME 1,52 milions SEGURETAT I PROTECCIÓ CIVIL 4,67 milions ENLLUMENAT ZONES VERDES I MEDI AMBIENT 1,10 milions 2,07 milions OBJECTIUS Incrementar l’activitat inversora per seguir sent motor d’activitat econòmica a la ciutat, i també transformant els barris. Reduir les emissions de C02 fomentant l’eficiència energètica i el consum responsable.
 16. PRESSUPOST2014 PRESSUPOST 2013 DESPESES MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT ESPAI PÚBLIC, URBANISME I CIUTAT SOSTENIBLE ACTUACIONS DESTACADES Continuem la urbanització del sector d’activitat econòmica de Ca n’Alemany, que també millorarà la mobilitat viària entre el nucli urbà i l’autopista C-32. Culminem les obres del nou tanatori, al costat del Cementiri Municipal, i construïm una nova rotonda a la carretera C-245 per millorar-ne l’accés.
 17. PRESSUPOST 2014 DESPESES MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT ACTUACIONS DESTACADES Seguim apostant per la Llei de Barris a Ponent i la Montserratina invertint 1,3 milions d’euros, per evitar que la negativa de la Generalitat a aportar-hi diners trenqui el camí iniciat. Culminem la remodelació de la plaça de la Constitució i entorn, amb un aparcament públic. L’actuació es finança, en part, amb l’arribada de nous operadors comercials i la construcció de pisos protegits.
 18. PRESSUPOST 2014 DESPESES MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT ESPAI PÚBLIC, URBANISME I CIUTAT SOTENIBLE ACTUACIONS DESTACADES Construïm el segon tram del passeig de Ponent, en alliberar una hectàrea de terreny de l’antiga Escola Doctor Fleming amb la retirada de la tanca perimetral i l’enderroc de dos edificis annexos. Seguim amb la renovació de carrers del Barri Antic: reurbanitzem el passatge Estret i el carrer de Pare Artigas. Consolidem l’edifici de Can Modolell, un referent patrimonial, per conservar-lo en condicions a l’espera de la seva reforma.
 19. PRESSUPOST 2014 DESPESES MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT ESPAI PÚBLIC, URBANISME I CIUTAT SOTENIBLE ACTUACIONS DESTACADES Avancem en l’adequació de l’espai públic a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda creant nous passos de vianants rebaixats. Mantenim la despesa en els serveis de recollida d’escombraries i neteja viària per conservar una ciutat amb un espai públic de qualitat.
 20. PRESSUPOST 2014 DESPESES MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT ESPAI PÚBLIC, URBANISME I CIUTAT SOTENIBLE ACTUACIONS DESTACADES Ampliem la despesa en parcs i jardins (+2,4%) per garantir la qualitat com a ciutat verda. Impulsem un pla de patrimoni forestal per millorar la muntanya de Sant Ramon, a través d’actuacions ambientals i de sensibilització. Iniciem un programa escolar de sensibilització envers la biodiversitat.
 21. PRESSUPOST 2014 DESPESES MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT ACTUACIONS DESTACADES Posem en marxa un programa de foment de l’estalvi energètic a les escoles i les comunitats de veïns. Consolidem Viladecans Repara com a espai d’assessorament i formació per a la revaloració dels residus. Potenciem l’estalvi energètic als equipaments municipals i a la xarxa d’enllumenat públic.
 22. PRESSUPOST 2014 DESPESES MANTENIMENT I MILLORA DE LA CIUTAT ACTUACIONS DESTACADES Potenciem la Policia Local de proximitat per millorar la convivència ciutadana i millorem les eines de gestió del cos policial. Aprovem el Pla Local de Mobilitat per facilitar els desplaçaments interns i externs.
 23. PRESSUPOST 2014 DESPESES FOMENT DE L’OCUPACIÓ I L’ATENCIÓ SOCIAL Treballem pel benestar i l’autonomia de les persones
 24. PRESSUPOST 2014 DESPESES FOMENT DE L’OCUPACIÓ I L’ATENCIÓ SOCIAL ATENCIÓ SOCIAL 5,76 MILIONS I OCUPACIÓ +10% respecte al 2013 SERVEIS SOCIALS 807.000 € JOVES, DONES I GENT GRAN 102.000 € FOMENT DE L’OCUPACIÓ Garantir l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió tant des de la vessant social com laboral 2,95 milions ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 1,83 milions OBJECTIUS Millorar la qualificació professional de la ciutadania i augmentar l’oferta formativa tenint en compte els sectors més dinàmics i les demandes de les empreses Impulsar programes per a la creació de llocs de feina
 25. PRESSUPOST 2014 DESPESES FOMENT DE L’OCUPACIÓ I L’ATENCIÓ SOCIAL ACTUACIONS DESTACADES Impulsem el Pla de Xoc per a l’Ocupació, dotat amb 300.000 euros, per generar llocs de treball a través del suport econòmic a projectes d'autoocupació i projectes de col·laboració amb empreses que requereixin personal.
 26. PRESSUPOST 2014 DESPESES FOMENT DE L’OCUPACIÓ I L’ATENCIÓ SOCIAL ACTUACIONS DESTACADES Incorporem a l’oferta formativa de Can Calderon especialitats de qualificació relacionades amb els sectors emergents a la ciutat: logística de magatzem, vendes i atenció al públic amb idiomes estrangers, etc. Impulsem la campanya ‘Prepara’t per al teu futur!’, per sensibilitzar a la ciutadania i posar al seu abast els recursos formatius relacionats amb els sectors emergents.
 27. PRESSUPOST 2014 DESPESES FOMENT DE L’OCUPACIÓ I L’ATENCIÓ SOCIAL ATENCIÓ SOCIAL I OCUPACIÓ ACTUACIONS DESTACADES Augmentem un 33% els ajuts a les famílies sense recursos per cobrir necessitats bàsiques i per a beques de menjador escolar. Incrementem un 6% els recursos destinats a l’atenció domiciliària.

 28. PRESSUPOST 2014 DESPESES FOMENT DE L’OCUPACIÓ I L’ATENCIÓ SOCIAL ATENCIÓ SOCIAL I OCUPACIÓ ACTUACIONS DESTACADES Destinem 100.000 euros perquè les famílies desnonades no hagin de pagar l’impost de plusvàlua. Impulsem el Pla Local per la Inclusió Social per potenciar l’autonomia de les persones i prevenir situacions de vulnerabilitat i exclusió.

 29. PRESSUPOST 2014 DESPESES SERVEIS A LES PERSONES Treballem perquè la ciutadania tingui uns serveis públics de qualitat
 30. PRESSUPOST 2014 DESPESES SERVEIS A LES PERSONES 9,99 SERVEIS A LA MILIONS CIUTADANIA +5% respecte al 2013 4,3 milions EDUCACIÓ ESPORTS 3,66 milions CULTURA I PATRIMONI 1,42 milions SALUT PÚBLICA I CONSUM 413.000 € JOVENTUT 218.000 € +18% respecte el 2012 OBJECTIUS Millorar l’èxit escolar perquè l’educació esdevingui garantia d’igualtat d’oportunitats Mantenir l’aposta per la cultura com element de progrés i cohesió social Ampliar l’oferta d’equipaments esportius de la ciutat
 31. PRESSUPOST 2014 DESPESES SERVEIS A LES PERSONES ACTUACIONS DESTACADES Incrementem els recursos destinats a les escoles bressol públiques davant l’eliminació de l’aportació per part de la Generalitat, per tal que les famílies no es vegin afectades per la mesura. Impulsem la Xarxa d’Innovació Educativa i introduïm nous elements tecnològics a l’aula (karendons, tablets…) per millorar l’èxit escolar. També, iniciem un projecte europeu amb altres països per promoure a l’aula els Entorns Personals d’Aprenentatge.
 32. PRESSUPOST 2014 DESPESES SERVEIS A LES PERSONES ACTUACIONS DESTACADES Promovem la Formació Professional dual amb la col·laboració del sector privat de dins i fora de Catalunya. Posem en marxa l’Ateneu de les Arts a l’antiga Escola Doctor Fleming per promoure l’aprenentatge de les disciplines artístiques.
 33. PRESSUPOST 2014 DESPESES SERVEIS A LES PERSONES ACTUACIONS DESTACADES Posem en marxa un nou equipament cívic a la plaça de la Constitució, com a casal de la gent gran i casal de barri, amb una gran sala polivalent per a activitats d’entitats i ciutadania. Acondicionem una sala d’exposicions a l’edifici històric de Ca n’Amat perquè pugui obrir-se el Museu de Viladecans.
 34. PRESSUPOST 2014 DESPESES SERVEIS A LES PERSONES ACTUACIONS DESTACADES Culminem les obres del nou Complex Esportiu de la Torre-roja, que incorporarà una piscina coberta i una altra descoberta, pavelló multiusos i sales de fitness.
 35. PRESSUPOST 2014 DESPESES ACTIVITAT ECONÒMICA Treballem per la reactivació econòmica
 36. PRESSUPOST 2014 DESPESES PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA ACTIVITAT ECONÒMICA 3,06 MILIONS +46% respecte al 2013 EMPRESA, COMERÇ 1,69 milions I TURISME TRANSPORT PÚBLIC 325.000 € SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 788.000 € INFRAESTRUCTURES 151.000 € OFICINA DE CONSUM OBJECTIUS Reforçar el comerç de proximitat. Promoure i atreure activitat empresarial per generar més llocs de feina. Ajudar a les persones emprenedores. Potenciar els atractius turístics. Impulsar un transport públic útil i eficient.
 37. PRESSUPOST 2014 DESPESES PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT ACTUACIONS DESTACADES Inaugurem el nou mercat municipal de la Montserratina, el segon de titularitat pública a la ciutat, amb nous espais comercials al seu entorn. Continuem amb la promoció de l’associacionisme i el foment de les fires comercials com a mecanisme de consolidació del comerç local.
 38. PRESSUPOST 2014 DESPESES PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA ACTUACIONS DESTACADES Creem ajudes per als nous autònoms i bonifiquem a les empreses que contractin persones en situació d’atur. Establim l’Oficina d’Atenció Integral a l’Empresa i els autònoms.
 39. PRESSUPOST 2014 DESPESES PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA PROMOCIÓ DE LA CIUTAT ACTUACIONS DESTACADES Impulsem un pla de promoció turística basat en els eixos de la natura, els negocis i la cultura, amb l’objectiu de generar riquesa econòmica.
 40. PRESSUPOST 2014 DESPESES GOVERNANÇA Treballem amb compromís I transparència i de tu a tu amb la gent
 41. PRESSUPOST 2014 DESPESES GOVERNANÇA GOVERNANÇA 14,52 MILIONS -2% respecte al 2013 ADMINISTRACIÓ GENERAL 5,65 milions ADMINISTRACIÓ ECONÒMICA 1,49 milions ÒRGANS DE GOVERN 1,70 milions RELACIONS AMB LA CIUTADANIA 1,66 milions FONS ESPECIAL 1,05 milions DE CONTINGÈNCIA TRANSFERÈNCIES A 2,73milions ALTRES ADMINISTRAC. OBJECTIUS Optimitzar recursos materials per ser eficients i mantenir els recursos humans per prestar un bon servei. Preveure necessitats imprevistes. Apropar l’administració a la gent. Impulsar la transparència i el bon govern. Promoure la solidaritat ciutadana. Avançar en la creació d’una ciutat ‘intel·ligent’, principalment a partir de fons europeus.
 42. PRESSUPOST 2014 DESPESES GOVERNANÇA ACTUACIONS DESTACADES GOVERNANÇA Dotem el pressupost d’un fons de contingència d’1,05 milions, per atendre les necessitats imprevistes o la minva de recursos d’altres administracions. Per quart any consecutiu, es congela el sou de regidors, alts càrrecs i personal funcionari i laboral. Les despeses de personal baixen un 0,5% perquè, tot i que mantenim l’ocupació a la plantilla municipal, no es fan contractacions que no siguin imprescindibles.
 43. PRESSUPOST 2014 DESPESES GOVERNANÇA GOVERNANÇA ACTUACIONS DESTACADES Incrementem el nombre de tràmits amb gestió telemàtica per facilitar la relació de la ciutadania amb l’administració local. Promovem les dades obertes (Open Data) com a mecanisme de transparència i bon govern. Ampliem les infraestructures TIC per impulsar els projectes de ciutat intel·ligent (Smart City).
 44. PRESSUPOST 2014 DESPESES GOVERNANÇA ACTUACIONS DESTACADES Reduïm la despesa corrent, renegociant contractes i racionalitzant els consums de reprografia i correspondència. Millorem el circuit administratiu per garantir el pagament a proveïdors en 30 dies, en benefici de l’activitat econòmica.
 45. PRESSUPOST 2014 DESPESES GOVERNANÇA GOVERNANÇA ACTUACIONS DESTACADES Renovem els contractes de barri amb les entitats veïnals, doblant els recursos per a la definició de les actuacions de millora dels barris. Posem en funcionament el Banc del Temps de Viladecans per promoure una xarxa estable de cadenes de favors entre la ciutadania. Refermem el Punt Solidari de Viladecans com a programa de solidaritat ciutadana amb les persones més desfavorides.
 46. PRESSUPOST 2014 DESPESES GOVERNANÇA ACTUACIONS DESTACADES Implementem un pla de màrqueting territorial per a l’atracció d’empreses a les zones d’activitat econòmica. Continuem fent accions de benvinguda a les empreses perquè es multipliqui el benefici econòmic a la ciutat fruit de la seva arribada. Cerquem fons europeus per finançar projectes de ciutat ‘intel·ligent’ i ampliem el contacte amb ciutats europees actives en aquesta temàtica.
 47. PRESSUPOST 2014 DESPESES ACTUACIONS FINANCERES Treballem per tenir unes finances sanejades que ens donin autonomia
 48. PRESSUPOST 2014 DESPESES ACTUACIONS FINANCERES 4,38 MILIONS -20,4% respecte al 2013 AMORTITZACIONS 2,95 milions DE CAPITAL INTERESSOS 1,43 milions OBJECTIUS Reduir l’endeutament per mantenir la solvència dels comptes, la qual cosa permeti prioritzar les polítiques sense ingerència estatal. Incrementar la capacitat inversora per seguir millorant la ciutat. Ser molt prudents amb els càlculs per evitar haver de retallar altres partides al llarg de l’any.
 49. PRESSUPOST 2014 DESPESES ACTUACIONS FINANCERES ACTUACIONS DESTACADES L’Ajuntament es desendeuta encara més. Demanarem préstecs de 3 milions d’euros per fer inversions, però el deute viu baixarà un 7,2%. El rati d’endeutament se situa en el 48% del pressupost, molt per sota del 75% que permet el Ministeri d’Hisenda. La contenció de la despesa corrent ens permet fer un estalvi de 582.000 euros, que es dediquen a inversions per no haver de demanar un préstec més elevat.
 50. PRESSUPOST 2014 Si voleu consultar el pressupost detallat, podeu fer-ho a la Seu Electrònica de l’Ajuntament, a través de www.viladecans.cat
Publicidad