Publicidad
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №1.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №1.pdf
БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №1.pdf
Próximo SlideShare
ЛЕКЦ №3.pdfЛЕКЦ №3.pdf
Cargando en ... 3
1 de 3
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

БИЕ ДААЛТ ЛЕКЦ №1.pdf

  1. 1 БИЕ ДААЛТ: ЛЕКЦ № 1. Дифференциал тоолол. Функцийн уламжлал. ); (x f y = функцийн тодорхойлогдох мужаас ; , x x x  + авч үзье. x  -ийг аргументийн өөрчлөлт гэнэ. Уг аргументийн өөрчлөлтөд харгалзах функцийн өөрчлөлт ); ( ) ( x f x x f y −  + =  байна. (Зураг 1). Зураг 1. Тодорхойлолт: ); (x f y = функцийн x цэг дээрх аргументийн өөрчлөлт тэг рүү тэмүүлж ) 0 ( → x байх үед x y   харьцааны хязгаарыг ); (x f y = функцийн x цэг дээрх уламжлал гэж нэрлээд ) ( ' x y ба ) ( ' x f гэж тэмдэглэнэ. Ө.х. ; ) ( ) ( lim lim ) ( ' ' 0 0 x x f x x f x y x f y x x  −  + =   = = →  →  Жишээ 10: ; 2 x y = функцийн уламжлалыг ол. ; 2 2 ) ( ) ( ) ( 2 2 2 2 2 2 x x x x x x x x x x x x f x x f y  +   = −  +   + = = −  + = −  + =  ; 2 ) 2 ( lim 2 lim lim ' 0 2 0 0 x x x x x x x x y y x x x =  + =   +   =   = →  →  →  Жишээ 11: ; sin x y = функцийн уламжлалыг ол. ; 2 2 cos 2 sin 2 2 ) ( cos 2 ) ( sin 2 sin ) sin( ) ( ) (        +        = =       +  +       −  + = = −  + = −  + =  x x x x x x x x x x x x x f x x f y ; cos 2 0 2 cos 2 2 cos 2 2 sin lim 2 2 cos 2 sin 2 lim lim ' 0 0 0 x x x x x x x x x x x y y x x x =       + =        +         = =         +        =   = →  →  → 
  2. 2 Уламжлалын дүрэм. ); ( ), ( x v v x u u = = нь уламжлалтай функцүүд ба c=const; бол 1. (c)’=0 2. x’=1 3. ' )' ( u c u c  =  4. ' ' )' ( v u v u  =  5. ' ' )' ( v u v u v u  +  =  6. 2 ' ' ' v v u v u v u  −  =       7. ) ( ), ( x u u f y  = = бол ; ' ' ' ' ' x u x u u y f y  =  =  байна. 8. ) ( ), ( y x x f y  = = нь харилцан урвуу функцүүд бол ; ' 1 ' y x f  = буюу ; ' 1 ' y x x y = байна. Жишээ 12: ; sin 3 2 x x y = функцийн уламжлалыг ол. ; sin 2 cos 3 2 sin cos 3 ) ( )' ( sin )' (sin 3 sin 3 sin 3 ' 3 4 2 2 2 2 2 ' 2 ' 2       − =          −  = =          −  =       =       = x x x x x x x x x x x x x x x x x x y Жишээ 13: ); sin( 2 x y = функцийн уламжлалыг ол. ; ), sin( 2 x u u y = = гэвэл ); cos( 2 2 ) cos( )' ( ))' (sin( ' ' ' 2 2 x x x u x u u y y x u x u =  =  =  = Жишээ 14: ; arcsin x y = функцийн уламжлалыг ол. ; arcsin x y = ба ; sin y x = нь харилцан урвуу функцууд учир ; 1 1 sin 1 1 cos 1 ' 1 ' 2 2 x y y x y y x − = − = = = болно. Элементар функцүүдийн уламжлалын таблиц. 1. ; )' ( 1 −  =    x x ( , R   ) 2. ; )' ( x x e e = 3. ; ln )' ( a a a x x = 4. ; 1 )' (ln x x = 5. ; ln 1 )' (log a x x a = 6. ; cos )' (sin x x = 7. ; sin )' (cos x x − = 8. ; cos 1 )' ( 2 x tgx = 9. ; sin 1 )' ( 2 x ctgx − =
  3. 3 10. ; 1 1 )' (arcsin 2 x x − = 11. ; 1 1 )' (arccos 2 x x − − = 12. ; 1 1 )' ( 2 x arctgx + = 13. ; 1 1 )' ( 2 x arcctgx + − = Дээд эрэмбийн уламжлал. ); (x f y = функц уламжлалтай бол ) ( ' x f нь мөн x -ээс хамаарсан функц байна. ) ( ' x f функцээс дахин авсан уламжлалыг ) (x f функцийн II эрэмбийн уламжлал гээд ; ))' ( ' ( ) ( ' ' ' ' x f x f y = = гэж тэмдэглэнэ. Гэх мэтчилэн ) ( ) 1 ( x f n− функцээс авсан уламжлалыг ) (x f функцийн n-р эрэмбийн уламжлал гээд ; ))' ( ( ) ( ) 1 ( ) ( ) ( x f x f y n n n − = = гэж тэмдэглэнэ. Жишээ 15: ; 2x y = функцийн n-р эрэмбийн уламжлалыг ол. ; 2 ln 2 '  = x y ; 2 ln 2 ; 2 ln 2 ' ' ) ( 2 n x n x y y  =  =  Функцийн дифференциал. Тодорхойлолт: x цэг дээрх функцийн өөрчлөлтийн гол хэсэг x y   ' -ийг ); (x f y = функцийн дифференциал гэж нэрлээд ; ) ( ' ' ) ( x x f x y x df dy   =   = = гэж тэмдэглэнэ. Жишээ 16: ; x y = функцийн дифференциалыг ол. ; ' x x x dx dy  =   = = буюу ; x dx  = болно. Иймээс функцийн дифференциалыг ; ) ( ' ' ) ( dx x f dx y x df dy  =  = = гэж бичиж болно. Мөн ; ' dx dy y = байна. ; dy y   ба ; ) ( ' x x f dy   = гэдгээс ; ) ( ' ) ( ) ( x x f x f x x f   +   + байна. Yүнийг функцийн утгыг ойролцоогоор олох томъёо гэнэ. Жишээ 16: 122 -ыг ойролцоо бод. ; 2 1 ) ( ' ; ) ( x x f x x f =  = ; 1 ; 121 =  = x x гэвэл ; 22 1 11 1 121 2 1 121 1 ) 121 ( ' ) 121 ( 1 121 122 ) 1 121 ( + =  + = =  +  + = = + f f f
Publicidad