Publicidad
ЛЕКЦ №1.pdf
ЛЕКЦ №1.pdf
ЛЕКЦ №1.pdf
ЛЕКЦ №1.pdf
Publicidad
ЛЕКЦ №1.pdf
ЛЕКЦ №1.pdf
Próximo SlideShare
ЛЕКЦ №2.pdfЛЕКЦ №2.pdf
Cargando en ... 3
1 de 6
Publicidad

Más contenido relacionado

Último(20)

Publicidad

ЛЕКЦ №1.pdf

  1. “ХЭРЭГЛЭЭНИЙ МАТЕМАТИК” ЛЕКЦ – 8 ЦАГ СЕМИНАР – 16 ЦАГ АШИГЛАХ НОМ С.Баттулга, Р.Оюунбилэг “ДЭЭД МАТЕМАТИК”
  2. Лекц № 1. Шугаман алгебрийн элементүүд Тодорхойлогч ; , , , 22 21 12 11 a a a a тоонуудаар зохиосон         22 21 12 11 a a a a хэлбэрийн хүснэгтийг II эрэмбийн квадрат матриц гэнэ. ; 21 12 22 11 a a a a − тоог II эрэмбийн тодорхойлогч гэж нэрлээд ; 21 12 22 11 22 21 12 11 a a a a a a a a − = =  гэж тэмдэглэнэ. Жишээ 1. ; 4 3 2 1 − тодорхойлогчийг бод. ; 10 6 4 ) 3 ( 2 4 1 4 3 2 1 = + = −  −  = − Дээрхитэй адилаар ; , , , , , , , , 33 32 31 23 22 21 13 12 11 a a a a a a a a a (товчоор ; 3 . 1 , 3 . 1 , = = j i aij ) тоонуудаар зохиосон           33 32 31 23 22 21 13 12 11 a a a a a a a a a хэлбэрийн хүснэгтийг III эрэмбийн квадрат матриц гэнэ. III эрэмбийн тодорхойлогчийг дараах томъёогоор бодно. ; 32 23 11 33 21 12 31 22 13 31 23 12 32 21 13 33 22 11 33 32 31 23 22 21 13 12 11 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a − − − + + = = =  Өөрөөр хэлбэл Жишээ 2. ; 1 0 2 3 2 1 1 0 1 − − тодорхойлогчийг бод.
  3. ; 6 0 0 4 0 0 2 0 3 1 1 ) 1 ( 0 ) 2 ( 2 1 ) 2 ( 3 0 0 ) 1 ( 1 1 2 1 1 0 2 3 2 1 1 0 1 = + + + + + = =   −  −  − −   − −   +  −  +   = = − − Гэх мэтчилэн ); . 1 , . 1 ( , n j n i aij = = тоонуудаар зохиосон               nn n n n n a a a a a a a a a       2 1 2 22 21 1 12 11 хэлбэрийн хүснэгтийг n-р эрэмбийн квадрат матриц гэнэ. n-р эрэмбийн тодорхойлогчийг ; 2 1 2 22 21 1 12 11 nn n n n n a a a a a a a a a       =  гэж тэмдэглэнэ. Тодорхойлогчийн чанар.  1 . Тодорхойлогчийн мөрүүдийг багана, багануудыг мөр болгон хөрвүүлэхэд тодорхойлогчийн утга өөрчлөгдөхгүй. Ө.х. ; 2 1 2 22 12 1 21 11 2 1 2 22 21 1 12 11 nn n n n n nn n n n n a a a a a a a a a a a a a a a a a a             = =   2 . Тодорхойлогчийн дурын хоёр мөрийн (баганын) байрыг солиход тодорхойлогчийн тэмдэг эсрэгээр өөрчлөгдөнө. Ө.х. ; 2 1 2 1 2 1 1 12 11 2 1 2 1 2 1 1 12 11 nn n n in i i jn j j n nn n n jn j j in i i n a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a                           − = =   3 . Хоёр ижил мөртэй (баганатай) тодорхойлогч тэгтэй тэнцүү. Ө.х.
  4. ; 0 ) , 1 ( , 2 1 2 1 2 1 1 12 11 = =  = = nn n n jn j j in i i n jk ik a a a a a a a a a a a a бол n k a a               4 . Аливаа мөрийн (баганын) бүх элементүүдийг ижил тоогоор үржүүлэхэд тодорхойлогчийн утга тэр тоогоор үржигдэнэ. Ө.х. ; 2 1 2 1 1 12 11 2 1 2 1 1 12 11 nn n n in i i n nn n n in i i n a a a a a a a a a a a a a a a a a a                    =      5 . Аливаа мөрийн (баганын) бүх элементүүд тэгтэй тэнцүү бол тодорхойлогч тэгтэй тэнцүү.  6 . Аливаа мөрийн (баганын) элементүүд дээр нөгөө мөрийн (баганын) харгалзах элементүүдийг ижил тоогоор үржүүлэн нэмэхэд тодорхойлогчийн утга өөрчлөгдөхгүй. Ө.х. ; 2 1 2 1 2 2 1 1 1 12 11 2 1 2 1 2 1 1 12 11 nn n n jn j j jn in j i j i n nn n n jn j j in i i n a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a                              + + + = =  Тодорхойлолт: Тодорхойлогчийн i -р мөр j -р баганыг дарахад үлдсэн тодорхойлогчийг ij a элементэд харгалзах минор гэж нэрлээд ij M гэж тэмдэглэнэ. ; 2 1 2 1 2 2 22 21 1 1 12 11 nn nj n n in ij i i n j n j a a a a a a a a a a a a a a a a               =  бол ; 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 11 nn nj nj n n i j i j i i n i j i j i i n j j ij a a a a a a a a a a a a a a a a M               + − + + + − + + − + − − − − + − = байна. Тодорхойлолт: ij j i M  − + ) 1 ( тоог ij a элементэд харгалзах алгебрийн гүйцээлт гэж нэрлээд ij A гэж тэмдэглэнэ.
  5.  7 . Аливаа мөрийн (баганын) элементүүдийг харгалзах алгебрийн гүйцээлтүүдээр нь үржүүлж нэмэхэд тодорхойлогчтой тэнцүү байна. Ө.х. ; 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 22 21 1 1 12 11   = =  =  + +  + +  +  = =  ==  + +  + +  +  = = =  n k kj kj nj nj ij ij j j j j n k ik ik in in ij ij i i i i nn nj n n in ij i i n j n j A a A a A a A a A a A a A a A a A a A a a a a a a a a a a a a a a a a a                   Жишээ 3. 7 0 0 2 4 1 1 3 3 1 1 2 2 0 0 1 − − тодорхойлогчийг бод. ; 6 1 1 3 1 1 2 0 0 1 3 ) 1 ( 3 3 ) ( 7 3 0 0 0 4 1 1 3 3 1 1 2 2 0 0 1 2 7 0 0 2 4 1 1 3 3 1 1 2 2 0 0 1 44 4 4 44 = − −  =  −  =  = − −  − = − − + M A IV I IV IV  ; 0 0 0 0 0 0 3 33 2 23 22 1 13 12 11 nn n n n a a a a a a a a a a        хэлбэрийн тодорхойлогчийг гурвалжин хэлбэрийн тодорхойлогч гэнэ. Аливаа тодорхойлогчийг 6-р чанарыг ашиглан гурвалжин хэлбэрт оруулж болно. 7-р чанараар гурвалжин хэлбэрийн тодорхойлогчийн хувьд дараахь томъёо хүчинтэй. ; 0 0 0 0 0 0 33 22 11 3 33 2 23 22 1 13 12 11 nn nn n n n a a a a a a a a a a a a a a     =        
  6. Жишээ 4. 7 0 0 2 4 1 1 3 3 1 1 2 2 0 0 1 − − тодорхойлогчийг гурвалжин хэлбэрт оруулж бод. ; 6 3 2 1 1 3 0 0 0 5 2 0 0 7 1 1 0 2 0 0 1 3 0 0 0 2 1 1 0 7 1 1 0 2 0 0 1 2 7 0 0 2 2 1 1 0 7 1 1 0 2 0 0 1 3 7 0 0 2 4 1 1 3 7 1 1 0 2 0 0 1 2 7 0 0 2 4 1 1 3 3 1 1 2 2 0 0 1 =    = = + = − − − = − − = − = − + = − − II III III I IV IV I III III I II II
Publicidad