Publicidad
Publicidad

УП 421 от 31 декабря 2022.pdf

 1. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жвнунде Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 7-белугуне, «Кыргыз Республикасынын жарандыгы жвнунде» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 24-беренесине, 28-беренесинин 1-бвлугунун 3-пунктуна, 2-бвлугуне ылайык, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Жарандык маселелери боюнча комиссиянын сунушун эске алып, токтом кылам: 1. Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жвнунде темвнку адамдардын етунучтеру канааттандырылсын; 1) АБАСОВ Гади Гаджи-оглы, азербайжан, 1955-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Чуй районунда туулган; 2) АБДИЕВА Назгуль Калмурзаевна, кыргыз, 1984-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 3) АБДИРАЗАКОВА Иродахон Нурмухаматжановна, езбек, 1995-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Шамалды-Сай шаарында туулган; 4) АБДРАХМАНОВА Алтынай Шавкатбековна, казак, 1976-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 5) АБДУКАДИРОВ Абдулхамид Абдухакимович, езбек, 1984-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Жалал-Абад шаарында туулган; 004190 * КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИНИН ЖАРЛЫГЫ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О выходе из гражданства Кыргызской Республики В соответствии с частью 7 статьи 70 Конституции Кыргызской Республики, статьей 24, пунктом 3 части 1, частью 2 статьи 28 Закона Кыргызской Республики «О гражданстве Кыргызской Республики», а также учитывая предложение Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Кыргызской Республики, постановляю: 1. Удовлетворить ходатайства о выходе из гражданства Кыргызской Республики следующих лиц; 1) АБАСОВ Гади Гаджи-оглы, 1955 года рождения, азербайджанец, уроженец Чуйского района Джамбулской области Казахской ССР; 2) АБДИЕВА Назгуль Калмурзаевна, 1984 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 3) АБДИРАЗАКОВА Иродахон Нурмухаматжановна, 1995 года рождения, узбечка, уролсенка города Шамалды-Сай Джалал-Абадской области Кыргызской Республики; 4) АБДРАХМАНОВА Алтынай Шавкатбековна, 1976 года рождения, казашка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 5) АБДУКАДИРОВ Абдулхамид Абдухакимович, 1984 года рождения, узбек, уроженец города Джалал-Абад Ошской области Киргизской ССР; 004063 *
 2. 6) АБДУКАДИРОВА Мияссархон (Мияссархан) Абдухакимовна, езбек, 1979-жылы Кыргыз ССРинин Жалал-Абад облусунун Жалал-Абад шаарында туулган; 7) АБДУКАДИРОВА Мухтасархон Абдихакимовна, езбек, 1975-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Жалал-Абад шаарында туулган; 8) АБДУКЕРИМОВ Улугбек Сабырович, кыргыз, 1980-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Ноокат районунда туулган; 9) АБДУМАННАНОВ Муроджон Абдугафарович, езбек, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Араван районунун Араван айылында туулган; 10) АБРАМОВА Елена Юрьевна, еврей, 1983-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 11) АДИЯЕВА Жазгул Талайбековна, кыргыз, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Рыбачье шаарында туулган; 12) АЖЫКУЛОВА Саманта Абдынасыровна, кыргыз, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Чуй облусунун Виноградное айылында туулган; 13) АЙДАРОВ Марат Абдиллаевич, кыргыз, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Фрунзе районунун Кызыл-Булак айылында туулган. Аны менен бирге 2015-жылы туулган уулу Айдаров Нияз; 14) АКИМОВА (Фушанло) Зухра Раджебовна, дунган, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Ата районунун Дружба айылында туулган; 15) АЛЕКСЕЕВА Татьяна Викторовна, орус, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 16) АЛИЕВА Диана Гайдаровна, азербайжан, 1997-жылы Кыргыз Республикасынын Аламудун районунун Лебединовка айылында туулган; 6) АБДУКАДИРОВА Мияссархон (Мияссархан) Абдухакимовна, 1979 года рождения, узбечка, уроженка города Джалал-Абад Джалал-Абадской области Киргизской ССР; 7) АБДУКАДИРОВА Мухтасархон Абдихакимовна, 1975 года рождения, узбечка, уроженка города Джалал-Абад Ошской области Киргизской ССР; 8) АБДУКЕРИМОВ Улугбек Сабырович, 1980 года рождения, кыргыз, уроженец Наукатского района Ошской области Киргизской ССР; 9) АБДУМАННАНОВ Муроджон Абдугафарович, 1985 года рождения, узбек, уроженец села Араван Араванского района Ошской области Киргизской ССР; 10) АБРАМОВА Елена Юрьевна, 1983 года рождения, еврейка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 11) АДИЯЕВА Жазгул Талайбековна, 1989 года рождения, кыргызка, уроженка города Рыбачье Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 12) АЖЫКУЛОВА Саманта Абдынасыровна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка села Виноградное Чуйской области Киргизской ССР; 13) АЙДАРОВ Марат Абдиллаевич, 1985 года рождения, кыргыз, уроженец села Кызыл-Булак Фрунзенского района Ошской области Киргизской ССР. Вместе с ним сын Айдаров Нияз 2015 года рождения; 14) АКИМОВА (Фушанло) Зухра Раджебовна, 1988 года рождения, дунганка, уроженка села Дружба Иссык-Атинского района Киргизской ССР; 15) АЛЕКСЕЕВА Татьяна Викторовна, 1986 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 16) АЛИЕВА Диана Гайдаровна, 1997 года рождения, азербайджанка, уроженка села Лебединовка Аламудунского района Кыргызской Республики;
 3. 17) АЛИЕВА Рабия Асылбековна (Асылбекова Акжолтой, Асылбек кызы Акжолтой, Асылбекова Рабия), кыргыз, 1990-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. Аны менен бирге 2020-жылы туулган уулу Алиев Даниель; 18) АЛИМБЕКОВ Мирлан Абдылдабекович, кыргыз, 1982-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Кара-Кулжарайонундагы Сары-Булак айылында туулган; ________ __________ 19) АЛМАЗБЕК кызы Акбермет, кыргыз, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Ош шаарында туулган. Аны менен бирге балдары: 2017-жылы туулган Кожоева Аделина, 2013-жылы туулган Кожоев Нурсултан; 20) АЛТЫМБЕКОВ Азамат Юсупханович, казак, 1979-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 21) АЛТЫНБЕКОВА Назира Иманмусаевна, казак, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 22) АЛТЫНБЕКОВА (Калмахомбетова) Назым Нарымбековна, казак, 1963-жылы Кыргыз ССРинин Аламудун районунун Ат-Башы айылында туулган; 23) АЛТЫНБЕКОВ Иманмуса Алпеспаевич, казак, 1958-жылы Кыргыз ССРинин Аламудун районунун Пригородное айылында туулган; 24) АМАКОВА Надирахон Комилжановна, тажик, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Лейлек районундагы Коргон айылында туулган; 25) АМАСЕНОК Александр Александрович, орус, 1961-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 26) АНДРЕЕВ (Иргашев) Никита Владимирович (Хикматович), орус, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 27) АРАПОВА (Воронцова) Ирина Сергеевна, орус, 1979-жылы Кыргыз ССРинин Кара-Балта шаарында туулган; 17) АЛИЕВА Рабия Асылбековна (Асылбекова Акжолтой, Асылбек кызы Акжолтой, Асылбекова Рабия), 1990 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней сын Алиев Даниель 2020 года рождения; 18) АЛИМБЕКОВ Мирлан Абдылдабекович, 1982 года рождения, кыргыз, уроженец села Сары-Булак Кара-Кульджинского ..района Ошской областп KHpi'HSgKofl ССР; 19) АЛМАЗБЕК кызы Акбермет, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка города Ош Ошской области Кыргызской Республики. Вместе с ней дети; Кожоева Аделина 2017 года рождения, Кожоев Нурсултан 2013 года рождения; 20) АЛТЫМБЕКОВ Азамат Юсупханович, 1979 года рождения, казах, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 21) АЛТЫНБЕКОВА Назира Иманмусаевна, 1985 года рождения, казашка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 22) АЛТЫНБЕКОВА (Калмахомбетова) Назым Нарымбековна, 1963 года рождения, казашка, уроженка села Ат-Баши Аламединского района Киргизской ССР; 23) АЛТЫНБЕКОВ Иманмуса Алпеспаевич, 1958 года рождения, казах, уроженец села Пригородное Аламединского района Киргизской ССР; 24) АМАКОВА Надирахон Комилжановна, 1988 года рождения, таджичка, уроженка села Коргон Лейлекского района Ошской области Киргизской ССР; 25) АМАСЕНОК Александр Александрович, 1961 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 26) АНДРЕЕВ (Иргашев) Никита Владимирович (Хикматович), 1988 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 27) АРАПОВА (Воронцова) Ирина Сергеевна, 1979 года рождения, русская, уроженка города Кара-Балта Киргизской ССР;
 4. 28) АРГЫМБАЕВ Урмат Мурсабекович, кыргыз, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Чуй районунун Садовое айылында туулган; 29) АРИНОВА Карина Маратовна, казак, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 30) АСАНОВ Ильяс Сапарбекович, кыргыз, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 31) АСИЗОВА Мээрим Касеновна, кыргыз, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 32) АСЫЛБЕКОВ Арлен Асылбекович, кыргыз, 2002-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Сузак районундагы Орток айылында туулган; 33) АХМУЛЛАЕВА (Юсупова) Рушангуль Акпаровна, уйгур, 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 34) АХУНБАБАЕВ Хусан Каримжанович, (Каримжонович), озбек, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Баткен облусунун Кызыл-Кыя шаарында туулган; 35) АШЫРАЛИЕВ Балыкчы Мыктыбековнч, кыргыз, 1972-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Рыбачье шаарында туулган; 36) НАЗАРБАЕВА Дарига Базарбаевна, казак, 2000-жьшы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районундагы Учкун айылында туулган; 37) БАЗАРБАЙ кызы Айдана, казак, 1995-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Аламудун районунда туулган; 38) БАЙСАБАЕВА Айгернм Рысбековна, кыргыз, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 39) БАШЛАЙ (Глыбоцкая) Татьяна Анатольевна, орус, 1973-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Курдай районунда туулган; 28) АРГЫМБАЕВ Урмат Мурсабекович, 1988 года рождения, кыргыз, уроженец села Садовое Чуйского района Киргизской ССР; 29) АРИНОВА Карина Маратовна, 1999 года рождения, казашка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 30) АСАНОВ Ильяс Сапарбекович, 1999 года рождения, кыргыз, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 31) АСИЗОВА Мээрим Касеновна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 32) АСЫЛБЕКОВ Арлен Асылбекович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец села Орток Сузакского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики; 33) АХМУЛЛАЕВА (Юсупова) Рушангуль Акпаровна, 1992 года рождения, уйгурка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 34) АХУНБАБАЕВ Хусан Каримжанович, (Каримжонович), 1986 года рождения, узбек, уроженец города Кызьш-Кия Баткенской области Киргизской ССР; 35) АШЫРАЛИЕВ Балыкчы Мыктыбековнч, 1972 года рождения, кыргыз, уроженец города Рыбачье Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 36) БАЗАРБАЕВА Дарига Базарбаевна, 2000 года рождения, казашка, уроженка села Учкун Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 37) БАЗАРБАЙ кызы Айдана, 1995 года рождения, казашка, уроженка Аламудунского района Чуйской области Кыргызской Республики; 38) БАЙСАБАЕВА Айгерим Рысбековна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 39) БАШЛАЙ (Глыбоцкая) Татьяна Анатольевна, 1973 года рождения, русская, уроженка Курдайского района Джамбулской области Казахской ССР;
 5. 40) БИГЕЛЬДИЕВ Канат Мадиевич, казак, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 41) БОГДАНОВ Ильгиз Ильдарович, татар, 1981-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Ош шаарында туулган; 42) БОРОВИКОВ Никита Валерьевич, орус, 19ЯЯ-жтлпы Кыргыз- ССРнтиг-Ош иблуСунЗш Ош шаарында туулган; 43) БОРОВИКОВА (Лазаренко) Евгения Валерьевна, орус, 1990-жылы Кыргыз ССРинин Кант районунун Кант шаарында туулган. Аны менен бирге 2014-жылы туулган кызы Боровикова Валерия; 44) БОРОЗДИН Максим Юрьевич, орус, 2001-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районундагы Озерное айылында туулган; 45) БУТОВА Евгения Анатольевна, украин, 1982-жылы Кыргыз ССРинин Аламудун районунун Пригородное айылында туулган; 46) БЮЙЮК (Ибраева) Равшан Кубанычбековна, кыргыз, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Тоц районундагы Кажы-Сай айылында туулган; 47) ВИНТЕРШТАЙН (Болотбекова) Айжан Камчыбековна, кыргыз, 1991-жылы Кыргыз ССРинин Талас облусунун Талас районундагы Жонарык айылында туулган; 48) ВИЛЬМИС Кристина Сергеевна, немис, 1996-жылы Кыргыз Республикасынын Сокулук районунун Новопавловка айылында туулган; 49) ВИШНЯК (Юркина) Татьяна Константиновна, орус, 1961-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 50) ВИШНЯК Александр Сергеевич, орус, 1962-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 51) ГЕНДЛЕР Дмитрий Рувинович, еврей, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Кара-Балта шаарында туулган; 40) БИГЕЛЬДИЕВ Канат Мадиевич, 1993 года рождения, казах, уроженец Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 41) БОГДАНОВ Ильгиз Ильдарович, 1981 года рождения, татарин, уроженец города Ош Ошской области Киргизской ССР; 42).—БОРОВИКОВ Никита Валерьевич, 1988 года рождения. русский, уроженец города Ош Ошской области Киргизской ССР; 43) БОРОВИКОВА (Лазаренко) Евгения Валерьевна, 1990 года рождения, русская, уроженка города Кант Кантского района Киргизской ССР. Вместе с ней дочь Боровикова Валерия 2014 года рождения; 44) БОРОЗДИН Максим Юрьевич, 2001 года рождения, русский, уроженец села Озерное Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 45) БУТОВА Евгения Анатольевна, 1982 года рождения, украинка, уроженка села Пригородное Аламединского района Киргизской ССР; 46) БЮЙЮК (Ибраева) Равшан Кубанычбековна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка села Кажы-Сай Тонского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 47) ВИНТЕРШТАЙН (Болотбекова) Айжан Камчыбековна, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка села Жонарык Таласского района Таласской области Киргизской ССР; 48) ВИЛЬМИС Кристина Сергеевна, 1996 года рождения, немка, уроженка села Новопавловка Сокулукского района Кыргызской Республики; 49) ВИШНЯК (Юркина) Татьяна Константиновна, 1961 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 50) ВИШНЯК Александр Сергеевич, 1962 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 51) ГЕНДЛЕР Дмитрий Рувинович, 1989 года рождения, еврей, уроженец города Кара-Балта Киргизской ССР;
 6. 52) ГЕРГЕНРЕДЕР (Красельникова) Татьяна Александровна, украин, 1984-жылы Кыргыз ССРинин Москва районунун Садовое айылында туулган; 53) ГЛУШАКОВА Ксения Евгеньевна, орус, 1994-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 54) ГОЛОВКО Александр Владимирович, орус, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 55) ГОЛОВКО Ирина Васильевна, орус, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Ак-Суу районунда туулган; 56) ГРАФ (Журавлева) Ирина Александровна, орус, 1991-жылы Кыргыз ССРинин Аламудун районунун Октябрьское айылында туулган; 57) ГУСЕЙНОВ (Гусейнов) Шаймардан Сардарович, азербайжан, 1967-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Чуй районунда туулган; 58) ДЖАМАНКЕЕВА Индира Джумабековна, казак, 1991-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 59) ДЖУНУСОВА (Мамбеткеримова) Гаухар Калыбековна, кыргыз, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 60) ДЖУРАЕВ Ойбек Улугбекович, езбек, 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Ош шаарында туулган; 61) ДЖУСНЕКОВ Ахмет, казак, 1958-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе облусунун Кызыл-Аскер районунда туулган; 62) ДЖУСПЕКОВА (Таурбекова) Анна Асамбековна, казак, 1962-жылы Кыргыз ССРинин Сокулук районунда туулган; 63) ДЖУСУПБЕКОВА Айсулу Кубанычбековна, кыргыз, 1984-жылы Кыргыз ССРинин Талас шаарында туулган; 64) ДЕМЕНТЬЕВА (Киргизова) Екатерина Юрьевна, орус, 1981-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 52) ГЕРГЕНРЕДЕР (Красельникова) Татьяна Александровна, 1984 года рождения, украинка, уроженка села Садовое Московского района Киргизской ССР; 53) ГЛУШАКОВА Ксения Евгеньевна, 1994 года рождения, русская, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 54) ГОЛОВКО Александр Владимирович, 1986 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 55) ГОЛОВКО Ирина Васильевна, 1989 года рождения, русская, уроженка Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 56) ГРАФ (Журавлева) Ирина Александровна, 1991 года рождения, русская, уроженка села Октябрьское Аламединского района Киргизской ССР; 57) ГУСЕЙНОВ (Гусейнов) Шаймардан Сардарович, 1967 года рождения, азербайджанец, уроженец Чуйского района Джамбулской области Казахской ССР; 58) ДЖАМАНКЕЕВА Индира Джумабековна, 1991 года рождения, казашка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 59) ДЖУНУСОВА (Мамбеткеримова) Гаухар Калыбековна, 1988 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 60) ДЖУРАЕВ Ойбек Улугбекович, 1992 года рождения, узбек, уроженец города Ош Кыргызской Республики; 61) ДЖУСПЕКОВ Ахмет, 1958 года рождения, казах, уроженец Кызыл-Аскерского района Фрунзенской области Киргизской ССР; 62) ДЖУСПЕКОВА (Таурбекова) Анна Асамбековна, 1962 года рождения, казашка, уроженка Сокулукского района Киргизской ССР; 63) ДЖУСУПБЕКОВА Айсулу Кубанычбековна, 1984 года рождения, кыргызка, уроженка города Талас Киргизской ССР;
 7. 65) ДОБРЫДНЕВА (Красюкова) Татьяна Евгеньевна, орус, 1951-жылы Казак ССРинин Чыгыш-Казакстан облусунун Зырянов районундагы Зыряновск шаарында туулган; 66) ДОЛЖИКОВ Николай Сергеевич, орус, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Ноокен районундагы Кочкор-Ата шаарында туулган; 67) ДООТАЛИЕВ Ильдар Кусеинович, кыргыз, 1977-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Жети-0гуз районунда туулган; 68) ДОРОШЕНКО Дмитрий Николаевич, украин (орус), 1984-жылы Кыргыз ССРинин Москва районунун Беловодск айылында туулган; 69) ДРАЙЛИНГ (Эдерле, Сергеева) Лариса Петровна, немис, 1968-жылы Кыргыз ССРинин Чуй облусунун Кегети совхозунда туулган; 70) ДУЙШЕЕВА Айганыш Болотбековна, кыргыз, 1995-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 71) ЕГОРОВ (Коеиба) Сергей Владимирович, орус, 1995-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 72) ЕЛЕМЕСОВА Гульмира Алтымбековиа, казак, 1982-жылы Кыргыз ССРинин Сокулук районунун Теменку-Чуй айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2016-жылы туулган Аширканова Томирис, 2018-жылы туулган Аширканова Айбике; 73) ЕРЕМЕНКО Александр Владимирович, орус, 1995-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Панфилов районунда туулган; 74) ЕРМАШЕВ Максим Валерьевич, орус, 1978-жылы Кыргыз ССРинин Чуй облусунун Кемин районундагы Ильич айылында туулган; 75) ЕРМОЛЕНКО (Гребенюк) Ирина Ивановна, украин, 1975-жылы РСФСРдын Ленин районунун Новосибирск шаарында туулган; 64) ДЕМЕНТЬЕВА (Киргизова) Екатерина Юрьевна, 1981 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 65) ДОБРЫДНЕВА (Красюкова) Татьяна Евгеньевна, 1951 года рождения, русская, уроженка города Зыряновск Зыряновского района Восточно-Казахстанской области Казахской ССРь — ---- 66) ДОЛЖИКОВ Николай Сергеевич, 1993 года рождения, русский, уроженец города Кочкор-Ата Ноокенского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики; 67) ДООТАЛИЕВ Ильдар Кусеинович, 1977 года рождения, кыргыз, уроженец Джети-Огузского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 68) ДОРОШЕНКО Дмитрий Николаевич, 1984 года рождения, украинец (русский), уроженец села Беловодское Московского района Киргизской ССР; 69) ДРАЙЛИНГ (Эдерле, Сергеева) Лариеа Петровна, 1968 года рождения, немка, уроженка совхоза Кегеты Чуйского района Киргизской ССР; 70) ДУЙШЕЕВА Айганыш Болотбековна, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 71) ЕГОРОВ (Коеиба) Сергей Владимирович, 1995 года рождения, русский, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 72) ЕЛЕМЕСОВА Гульмира Алтымбековиа, 1982 года рождения, казашка, уроженка села Нижне-Чуйское Сокулукского района Киргизской ССР. Вместе с ней дети: Аширканова Томирис 2016 года рождения, Аширканова Айбике 2018 года рождения; 73) ЕРЁМЕНКО Александр Владимирович, 1995 года рождения, русский, уроженец Панфиловского района Чуйской области Кыргызской Республики;
 8. 76) ЖАНДАРБЕК уулу Альберт, кыргыз, 2003-жылы Россия Федерациясынын Тюмень облусунун Лангепас шаарында туулган; 77) ЖАКШЫЛЫКОВА Алина Жакшылыковна, кыргыз, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Ысык-Кел облусунун Ысык-Кел районундагы Ананьеве айылында туулган; 78) ЖИДАНОВ Владимир Юрьевич, орус, 1984-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Пржевальск шаарында туулган; 79) ЖУМАЛИЕВ Кубанычбек Сатыбалдиевич, кыргыз, 1984- жылы Кыргыз ССРинин Сокулук районунун Краснооктябр айылында туулган. Аны менен бирге 2016-жылы туулган уулу Жумалиев Эрнест; 80) ЖУМАЛИЕВА (Намазбекова) Айпери Урматбековна, кыргыз, 1991-жылы Кыргыз Республикасынын Ысык-Ата районунун Бириккен айылында туулган; 81) ЗАЙЦЕВА Екатерина Евгеньевна, орус, 2004-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 82) ЗОММЕР (Исматуллаева) Данагул Абдижалиловна, кыргыз, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Лейлек районундагы Кек-Таш айылында туулган; 83) ЗУЕВ Юрий Игоревич, орус, 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Москва районундагы Кыз-Моло айылында туулган; 84) ИМАМБЕРДИЕВ Алмазбек Маматурдиевич, кыргыз, 1983-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Кара-Суу районундагы Шарк айылында туулган; 85) ИМАНКУЛОВА Жамал Эсеибековна, кыргыз, 1985- жылы Кыргыз ССРинин Кант районунун Кант шаарында туулган; 86) ИСАБАЕВА (Бакеева) Тлеугайша Джакановиа, казак, 1959-жылы Казак ССРинин Чыгыш-Казакстан облусунун Семей шаарында туулган; 74) ЕРМАШЕВ Максим Валерьевич, 1978 года рождения, русский, уроженец села Ильич Кеминского района Чуйской области Киргизской ССР; 75) ЕРМОЛЕНКО (Гребенюк) Ирина Ивановна, 1975 года рождения, украинка, уроженка города Новосибирск Ленинского района РСФСР; 76) ЖАНДАРБЕК уулу Альберт, 2003 года рождения, кыргыз, уроженец города Лангепас Тюменской области Российской Федерации; 77) ЖАКШЫЛЫКОВА Алина Жакшылыковна, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка села Ананьево Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области Кыргызской Республики; 78) ЖИДАНОВ Владимир Юрьевич, 1984 года рождения, русский, уроженец города Пржевальск Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 79) ЖУМАЛИЕВ Кубанычбек Сатыбалдиевич, 1984 года рождения, кыргыз, уроженец села Краснооктябрьский Сокулукского района Киргизской ССР. Вместе с ним сын Жумалиев Эрнест 2016 года рождения; 80) ЖУМАЛИЕВА (Намазбекова) Айпери Урматбековна, 1991 года рождения, кыргызка, уроженка села Бириккен Иссык-Атинского района Кыргызской Республики; 81) ЗАЙЦЕВА Екатерина Евгеньевна, 2004 года рождения, русская, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 82) ЗОММЕР (Исматуллаева) Данагул Абдижалиловна, 1987 года рождения, кыргызка, уроженка села Кок-Таш Лейлекского района Ошской области Киргизской ССР; 83) ЗУЕВ Юрий Игоревич, 1992 года рождения, русский, уроженец села Кыз-Моло Московского района Чуйской области Кыргызской Республики; 84) ИМАМБЕРДИЕВ Алмазбек Маматурдиевич, 1983 года рождения, кыргыз, уроженец села Шарк Кара-Суйского района Ошской области Киргизской ССР;
 9. 87) ИСАЕВА Бермет Жумабековна, кыргыз, 1983-жылы Кыргыз ССРинин Нарын облусунун Ат-Башы районундагы Кара-Коюн айылында туулган; 88) КАДЫРОВА Барчиной Абыджановна, езбек, 1980-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Ош шаарында туулган; 89) КАИМОВА (Баратова) Рахат Закировна, азбек. 1997- жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Чуй-Токмок районундагы Искра айылында туулган; 90) КАЛБЕКОВА Наргиза Оскенбаевна, кыргыз, 1990-жылы Кыргыз ССРинин Нарын облусунун Жумгал районундагы Чаек айылында туулган; 91) КАРАСАЕВ Аскарбек Ишенович, кыргыз, 1975-жылы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган; 92) КАСЫМОВ Айбек Камчыбекович, кыргыз, 1992-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 93) КИЛИБАЕВ Бауржан Кунсланович, казак, 1991-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 94) КНЯЗЕВ Алексей Сергеевич, орус, 1985-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Мойынкум районундагы Мирный поселогунда туулган; 95) КОВАЛЕНКО Максим Александрович, орус, 1982-жылы Кыргыз ССРинин Ош шаарында туулган; 96) КОЛКОМБАЕВА Саракуль Богдатовна, казак, 1998- жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 97) КОНДРАТЕНКО Николай Владимирович, орус, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 98) КРАПИВИНА (Чернякова) Наталья Михайловна, орус, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. Аны менен бирге 2015-жылы туулган уулу Крапивин Игнатий; 99) КРАШЕНИННИКОВА (Прохорова) Наталья Владимировна, орус, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Ысык-Кел районундагы Семеновка айылында туулган; 85) ИМАНКУЛОВА Жамал Эсенбековна, 1985 года рождения, кыргызка, уроженка города Кант Кантского района Киргизской ССР; 86) ИСАБАЕВА (Бакеева) Тлеугайша Джакановна, 1959 года рождения, казашка, уроженка города Семей Восточно-Казахстанской области Казахской ССР; 87) ИСАЕВА Бермет Жумабековна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка села Кара-Коюн Ат-Башинского района Нарынской области Киргизской ССР; 88) КАДЫРОВА Барчиной Абыджановна, 1980 года рождения, узбечка, уроженка города Ош Ошской области Киргизской ССР; 89) КАИМОВА (Баратова) Рахат Закировна, 1997 года рождения, узбечка, уроженка села Искра Чуй-Токмокского района Чуйской области Кыргызской Республики; ' 90) КАЛБЕКОВА Наргиза Оскенбаевна, 1990 года рождения, кыргызка, уроженка села Чаек Жумгальского района Нарынской области Киргизской ССР; 91) КАРАСАЕВ Аскарбек Ишенович, 1975 года рождения, кыргыз, уроженец города Ош Киргизской ССР; 92) КАСЫМОВ Айбек Камчыбекович, 1992 года рождения, кыргыз, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 93) КИЛИБАЕВ Бауржан Кунсланович, 1991 года рождения, казах, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 94) КНЯЗЕВ Алексей Сергеевич, 1985 года рождения, русский, уроженец поселка Мирный Мойынкумского района Джамбулской области Казахской ССР; 95) КОВАЛЕНКО Максим Александрович, 1982 года рождения, русский, уроженец города Ош Киргизской ССР; 96) КОЛКОМБАЕВА Саракуль Богдатовна, 1998 года рождения, казашка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики;
 10. 100) КРИВОНОГОВА Елена Егоровна, орус, 1966-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 101) КУБЫШЕВА Нина Николаевна, немис, 1984-жылы Кыргыз ССРинин Аламудун районунун Аламудун айылында туулган; 102) КУЛМАТОВ (Тариель уулу) Артур Тариелович, кыргыз, 1990-жылы Кыргыз ССРинин Жалал-Абад облусунун Алабука районундагы Коштерек айылында туулган; 103) КУШЖАНОВА (Жексембекова) Света Кумарбековна, казак, 1956-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Чуй районунда туулган; 104) КЫДЫРГЫЧЕВА Аймира Усенбаевна, кыргыз, 1969-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 105) ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Геннадьевич, орус, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел районунун Пржевальск шаарында туулган; 106) ЛЕМЛЕ (Гинергарт) Олеся Сергеевна, немис, 1980- жылы Казак ССРинин Чыгыш-Казакстан облусунун Глубоков районунда туулган; 107) ЛИПАТРОВ Алексей Николаевич, орус, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Кара-Балта шаарында туулган; 108) ЛУЗИН Денис Владимирович, орус, 1984-жылы Кыргыз ССРинин Москва районунун Беловодск айылында туулган; 109) ЛУКАС (Айбашова) Чолпон Канатбековна, кыргыз, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 110) ЛЫМАРЕВ Андрей Сергеевич, орус, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Кемин районунун Орловка поселогунда туулган; 111) ЛЯН Ирина Анатольевна, корей, 1986-жылы Озбек ССРинин Ташкент шаарында туулган; 112) МАДАМИНОВА Шахноза Шакиржановна, езбек, 1981- жылы Кыргыз ССРинин Жалал-Абад облусунун Жалал-Абад шаарында туулган; 10 97) КОНДРАТЕНКО Николай Владимирович, 1989 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 98) КРАПИВИНА (Чернякова) Наталья Михайловна, 1988 года рождения, русская, зфоженка города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ней сын Крапивин Игнатий 2015 года рождения; 99) КРАШЕНИННИКОВА (Прохорова) Наталья Владимировна, 1985 года рождения, русская, уроженка села Семеновка Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 100) КРИВОНОГОВА Елена Егоровна, 1966 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 101) КУБЫШЕВА Нина Николаевна, 1984 года рождения, немка, уроженка села Аламедин Аламединского района Киргизской ССР; 102) КУЛМАТОВ (Тариель уулу) Артур Тариелович, 1990 года рождения, кыргыз, уроженец села Коштерек Алабукинского района Джалал-Абадской области Киргизской ССР; 103) КУШЖАНОВА (Жексембекова) Света Кумарбековна, 1956 года рождения, казашка, уроженка Чуйского района Джамбулской области Казахской ССР; 104) КЫДЫРГЫЧЕВА Аймира Усенбаевна, 1969 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 105) ЛЕБЕДЕВ Дмитрий Геннадьевич, 1985 года рождения, русский, уроженец города Пржевальск Иссык-Кульского района Киргизской ССР; 106) ЛЕМЛЕ (Гинергарт) Олеся Сергеевна, 1980 года рождения, немка, уроженка Глубоковского района Восточно-Казахской области Казахской ССР; 107) ЛИПАТРОВ Алексей Николаевич, 1987 года рождения, русский, уроженец города Кара-Балта Киргизской ССР; 10
 11. 113) МАЙБОРОДА Сергей Викторович, орус, 1979-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 114) МАКЕШЕВА Умют Анарбековна, кыргыз, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Кант районунда туулган; 115) МАКСИМОВА Ксения Валерьевна, орус, 2002-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Жайыл районундагы Кара-Бадта шаарында туулган; 116) МАКУЕВА (Кривошеева) Олеся Николаевна, орус, 1983-жылы Кыргыз ССРинин Кара-Балта шаарында туулган; 117) МАМАДАЛИЕВА Рысбу Эргешовна, кыргыз, 1983-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Алай районунда туулган; 118) МАМЕДГАСАНОВА Фазиля Новрузгызы, азербайжан, 1996- жылы Казак Республикасынын Жамбул облусунун Шу районундагы Новый Путь айылында туулган; 119) МАМЕДОВ Мехрав Иншаллаевич, азербайжан, 1959-жылы Казак ССРинин Жамбул облусунун Чуй районунда туулган; 120) МАЩЕНКО Артем Николаевич, орус, 1981-жылы Кыргыз ССРинин Кара-Балта шаарында туулган; 121) МЕРТЫН (Жумагазиева) Гулжан Нурланбековна, кыргыз, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Нарын облусунун Кочкор айылында туулган; 122) МИШИН Константин Дмитриевич, орус, 1995-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 123) МОЛДАЛИЕВА (Исабаева) Асия Райдадовна, казак, 1982-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 124) МУРАДИЛОВА Чолпон Мурадиловна, кыргыз, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Нарын шаарында туулган; 125) МУСАЕВ Шойатбек Шухратжанович, езбек, 1997- жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кара-Суу шаарында туулган; II 108) ЛУЗИН Денис Владимирович, 1984 года рождения, русский, уроженец села Беловодское Московского района Киргизской ССР; 109) ЛУКАС (Айбашова) Чолпон Канатбековна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 110) ЛЫМАРЕВ Андрей Сергеевич, 1985 года рождения, русский, уроженец поселка Орловка Кеминского района Киргизской ССР; 111) ЛЯН Ирина Анатольевна, 1986 года рождения, кореянка, уроженка города Ташкент Узбекской ССР; 112) МАДАМИНОВА Шахноза Шакиржановна, 1981 года рождения, узбечка, уроженка города Джалал-Абад Джалал-Абадской области Киргизской ССР; 113) МАЙБОРОДА Сергей Викторович, 1979 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 114) МАКЕШЕВА Умют Анарбековна, 1985 года рождения, кыргызка, уроженка Кантского района Киргизской ССР; 115) МАКСИМОВА Ксения Валерьевна, 2002 года рождения, русская, уроженка города Кара-Балта Жайылского района Чуйской области Кыргызской Республики; 116) МАКУЕВА (Кривошеева) Олеся Николаевна, 1983 года рождения, русская, уроженка города Кара-Балта Киргизской ССР; 117) МАМАДАЛИЕВА Рысбу Эргешовна, 1983 года рождения, кыргызка, уроженка Алайского района Ошской области Киргизской ССР; 118) МАМЕДГАСАНОВА Фазиля Новрузгызы, 1996 года рождения, азербайджанка, уроженка села Новый Путь Шуского района Жамбылской области Республики Казахстан; 119) МАМЕДОВ Мехрав Иншаллаевич, 1959 года рождения, азербайджанец, уроженец Чуйского района Джамбулской области Казахской ССР; 11
 12. 126) МУСАЛИЕВ Тилекмат Бакытбекович, кыргыз, 2002-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 127) МУСТАФАЕВ Ринат Ибрагимович, азербайжан, 1981-жылы Казак ССРинин Чыгыш-Казакстан облусунун Глубоков районунда туулган; 128) МУХАМЕТШИНА Альфина Ильдусовна, татар, 1981-жылы Кыргыз ССРинин Жети-0гуз районунун Покровка айылында туулган; 129) НАЙДОВСКАЯ Юлия Юрьевна, орус, 1983-жылы Кыргыз ССРинин Сокулук районунун Романовка айылында туулган; 130) НЕЛЮБИНА Наталья Артемовна, орус, 1948-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Пржевальск шаарында туулган; 131) НИЯЗАЛИЕВА Бактыгул Омурбековна, кыргыз, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Токмок шаарында туулган; 132) НУРАЛИЕВ Алмаз Канатбекович, кыргыз, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Нарын шаарында туулган; 133) ОРМОНОВ Нурбакыт вмурзакович (Омурзакович), кыргыз, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Ташкомур шаарында туулган; 134) ПАЛЬЧИКОВ Александр Викторович, орус, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган. Аны менен бирге 2013-жылы туулган кызы Пальчикова Ника; 135) ПАРШУТА Виталий Владимирович, орус, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Кант районунун Кант шаарында туулган; 136) ПОПОВА Мария Федоровна, орус, 1987-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 137) ПРИГОДИЧ Андрей Сергеевич, орус, 1981-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 138) ПУТЕЙЧЕВА (Васищенко) Елена Васильевна, украин, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Калинин районунун Алексеевка айылында туулган; 12 120) МАЩЕНКО Артем Николаевич, 1981 года рождения, русский, уроженец города Кара-Балта Киргизской ССР; 121) МЕРТЫН (Жумагазиева) Гулжан Нурланбековна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка села Кочкорка Кочкорского района Нарынской области Киргизской ССР; 122) МИШИН Константин Дмитриевич, 1995 года рождения, русский, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 123) МОЛДАЛИЕВА (Исабаева) Асия Райдадовна, 1982 года рождения, казашка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 124) МУРАДИЛОВА Чолпон Мурадиловна, 1993 года рождения, кыргызка, уроженка города Нарын Кыргызской Республики; 125) МУСАЕВ Шойатбек Шухратжанович, 1997 года рождения, узбек, уроженец города Кара-Суу Ошской области Кыргызской Республики; 126) МУСАЛИЕВ Тилекмат Бакытбекович, 2002 года рождения, кыргыз, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 127) МУСТАФАЕВ Ринат Ибрагимович, 1981 года рождения, азербайджанец, уроженец Глубоковского района Восточно-Казахстанской области Казахской ССР; 128) МУХАМЕТШИНА Альфина Ильдусовна, 1981 года рождения, татарка, уроженка села Покровка Джети-Огузского района Киргизской ССР; 129) НАЙДОВСКАЯ Юлия Юрьевна, 1983 года рождения, русская, уроженка села Романовка Сокулукского района Киргизской ССР; 130) НЕЛЮБИНА Наталья Артемовна, 1948 года рождения, русская, уроженка города Пржевальск Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 131) НИЯЗАЛИЕВА Бактыгул Омурбековна, 1985 года рождения, кыргызка, уроженка города Токмак Киргизской ССР; 12
 13. 139) РАДЕЦКАЯ Валерия Григорьевна, орус, 1998-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 140) РОХЛИН Артем Сергеевич, орус, 1990-жылы Кыргыз ССРинин Кара-Балта шаарында туулган; _____ 141) РУПП Виктория Вячеславовна, немис, 1996-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Сокулук районунда туулган; 142) РЫСКУЛБЕКОВА Канымжан Кабаевна, кыргыз, 1995-жылы Кыргыз Республикасынын Талас шаарында туулган; 143) САДЫБЕКОВ Сулейман Эркебаевич, казак, 1986- жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Туп районундагы Туп айылында туулган; 144) САИПБАЕВ Акылбек Бактыбекович, кыргыз, 1987- жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 145) САИТХОДЖАЕВ Руфат Зульфарович, езбек, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Жалал-Абад облусунун Ташкомур айылында туулган; 146) САРЫЛБЕКОВ Нурхан Сарылбекович, кыргыз, 1975-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 147) САТИЕВА (Усеналиева) Чолпон Амангельдиевна, кыргыз, 1969-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Тоц районундагы Бекенбаев айылында туулган; 148) САТЫБЕКОВА Айша Искендербековна, кыргыз, 1981-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 149) СИВИРИНОВА (Стругалина) Юлия Юрьевна, орус, 1978-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Пржевальск шаарында туулган; 150) СМАНАЛИЕВ Мирлан Муратбекович, кыргыз, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Талас облусунун Талас районунда туулган. Аны менен бирге 2006-жылы туулган кызы Муратбекова Сезимай; 13 132) НУРАЛИЕВ Алмаз Канатбекович, 1988 года рождения, кыргыз, уроженец города Нарын Киргизской ССР; 133) ОРМОНОВ Нурбакыт Омурзакович (Омурзакович), 1987 года рождения, кыргыз, уроженец города Ташкумыр Ошской области Киргизской ССР; 134) ПАЛЬЧИКОВ Александр Викторович, 1987 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР. Вместе с ним дочь Пальчикова Ника 2013 года рождения; 135) ПАРШУТА Виталий Владимирович, 1985 года рождения, русский, уроженец города Кант Кантского района Киргизской ССР; 136) ПОПОВА Мария Федоровна, 1987 года рождения, русская, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 137) ПРИГОДИЧ Андрей Сергеевич, 1981 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 138) ПУТЕЙЧЕВА (Васищенко) Елена Васильевна, 1986 года рождения, украинка, уроженка села Алексеевка Калининского района Киргизской ССР; 139) РАДЕЦКАЯ Валерия Григорьевна, 1998 года рождения, русская, уроженка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 140) РОХЛИН Артем Сергеевич, 1990 года рождения, русский, уроженец города Кара-Балта Киргизской ССР; 141) РУПП Виктория Вячеславовна, 1996 года рождения, немка, уроженка Сокулукского района Чуйской области Кыргызской Республики; 142) РЫСКУЛБЕКОВА Канымжан Кабаевна, 1995 года рождения, кыргызка, уроженка города Талас Кыргызской Республики; 143) САДЫБЕКОВ Сулейман Эркебаевич, 1986 года рождения, казах, уроженец села Тюп Тюпского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 13
 14. 151) СОЛОМЕНЦЕВ Виталий Валерьевич, орус, 1990-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 152) СЫДЫКОВА Зарина Ахмедовна, кыргыз, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 153) СЫСОЕВ Юрий Юрьевич, орус, 1996-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кара-Суу районунда туулган; 154) ТААВАЛДИЕВ Назырбек Дуишекеевич (Дуйшекеевич), кыргыз, 1949-жылы Кыргыз ССРинин Калинин районунун Панфиловка айылында туулган; 155) ТАКТАРБАЕВА Замира Григорьевна, казак, 1958-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 156) ТОКТОНАЗАРОВА Чынара Меймановна, кыргыз, 1976-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Жацы-Жол районундагы Караван айылында туулган; 157) ТОХТАМЫШ Виталий Петрович, грек, 1983-жылы Якут АССРнин Якутск шаарында туулган; 158) ТУЛЕКУЛОВА (Айхингер) Айида Ашимовна, кыргыз, 1980-жылы Кыргыз ССРинин Панфилов районунун Кайьщды шаарында туулган; 159) ТХАК Юлия Борисовна, корей, 1985-жылы Кыргыз ССРинин Аламудун районунун Мраморное айылында туулган; 160) УЛУКАН (Трайзе) Сениха-Дениз Чагатаевна, турк, 2002-жылы Туркия Республикасынын Анкара шаарында туулган; 161) УМАРОВ Айбек Салижанович, езбек, 1995-жылы Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусунун Аксы районунда туулган; 162) УМАРОВ Бегзат Алижанович, езбек, 1991-жылы Кыргыз ССРинин Жалал-Абад облусунун Жацы-Жол районунда туулган. Аны менен бирге 2020-жылы туулган уулу Умаров Алим; 163) УРМАНБЕТОВА Айкерим Джумакадыровна, кыргыз, 1986-жылы Кыргыз ССРинин Калинин районунда туулган; 14 144) САИПБАЕВ Акылбек Бактыбекович, 1987 года рождения, кыргыз, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 145) САИТХОДЖАЕВ Руфат Зульфарович, 1985 года рождения, узбек, уроженец села Ташкумыр Джалал-Абадской области Киргизской ССР; 146) САРЫЛБЕКОВ Нурхан Сарылбекович, 1975 года рождения, кыргыз, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 147) САТИЕВА (Усеналиева) Чолпон Амангельдиевна, 1969 года рождениия, кыргызка, уроженка села Боконбаево Тонского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 148) САТЫБЕКОВА Айша Искендербековна, 1981 года рождения, кыргызка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 149) СИВИРИНОВА (Стругалина) Юлия Юрьевна, 1978 года рождения, русская, уроженка города Пржевальск Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 150) СМАНАЛИЕВ Мирлан Муратбекович, 1985 года рождения, кыргыз, уроженец Таласского района Таласской области Киргизской ССР. Вместе с ним дочь Муратбекова Сезимай 2006 года рождения; 151) СОЛОМЕНЦЕВ Виталий Валерьевич, 1990 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 152) СЫДЫКОВА Зарина Ахмедовна, 1999 года рождения, кыргызка, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 153) СЫСОЕВ Юрий Юрьевич, 1996 года рождения, русский, уроженец Кара-Суйского района Ошской области Кыргызской Республики; 154) ТААВАЛДИЕВ Назырбек Дуишекеевич (Дуйшекеевич), 1949 года рождения, кыргыз, уроженец села Панфиловка Калининского района Киргизской ССР; 155) ТАКТАРБАЕВА Замира Григорьевна, 1958 года рождения, казашка, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 14
 15. 164) УРМАНОВА Шохида Усмановна, езбек, 2001-жылы Кыргыз Республикасынын Ош облусунун Кара-Суу районунда туулган; 165) ХАБАРОВ Егор Константинович, орус, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 166) ХАЙДАРОВА Халида Бахтияровна, кыргыз (езбек), 1990-жылы Кыргыз ССРинин Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районунда туулган; 167) ХАЛАБУРДИНА Анастасия Владимировна, орус, 1983-жылы Кыргыз ССРинин Панфилов районунда туулган; 168) ХАНИН Алексей Леонидович, орус, 1984-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 169) ЧАНЫШКУЛОВА Людмила Сатылгановна, казак, 1959-жылы Кыргыз ССРинин Ысык-Кел облусунун Туп районунда туулган; 170) ЧУКРЕЕВ Дмитрий Петрович, орус, 1968-жылы Казак ССРинин Алма-Ата облусунун Каскелец районундагы Алма-Ата шаарында туулган; 171) ШАКИРОВ Равиль Сергеевич, орус, 2002-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Жайыл районундагы Новониколаев айылында туулган; 172) ШАМЫРОВ Эркинбек Мейманалиевич, кыргыз, 1975-жылы Кыргыз ССРинин Жалал-Абад облусунун Ала-Бука районундагы 1-Май айылында туулган. Аны менен бирге балдары: 2007-жылы туулган Мейманалиева Асема, 2009-жылы туулган Мейманалиев Марсель, 2012-жылы туулган Шамырова Аселя, 2020-жылы туулган Шамырова Анеля, 2021-жылы туулган Шамыров Арсен; 173) ШАНТЛ (Турсалиева) Чынар Кубанычкуловна, кыргыз, 1979-жылы Кыргыз ССРинин Чуй облусунун Ысык-Ата районунда туулган; 174) ШАРОВ Александр Сергеевич, орус. 1988-жылы Кыргыз ССРинин Сокулук районунун Теменку-Чуй айылында туулган; 15 156) ТОКТОНАЗАРОВА Чынара Меймановна, 1976 года рождения, кыргызка, уроженка села Караван Джанги-Джольского района Ошской области Киргизской ССР; 157) ТОХТАМЫШ Виталий Петрович, 1983 года рождения, грек, уроженец города Якутск Якутской АССР; 158) ТУЛЕКУЛОВА (Айхингер) Айида Ашимовна, 1980 года рождения, кыргызка, уроженка города Каинда Панфиловского района Киргизской ССР; 159) ТХАК Юлия Борисовна, 1985 года рождения, кореянка, уроженка села Мраморное Аламединского района Киргизской ССР; 160) УЛУКАН (Трайзе) Сеннха-Дениз Чагатаевна, 2002 года рождения, турчанка, уроженка города Анкара Турецкой Республики; 161) УМАРОВ Айбек Салижанович, 1995 года рождения, узбек, уроженец Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики; 162) УМАРОВ Бегзат Алнжановнч, 1991 года рождения, узбек, уроженец Джаны-Джольского района Джалал-Абадской области Киргизской ССР. Вместе с ним сын Умаров Алим 2020 года рождения; 163) УРМАНБЕТОВА Айкерим Джумакадыровна, 1986 года рождения, кыргызка, уроженка Калининского района Киргизской ССР; 164) УРМАНОВА Шохида Усмановна, 2001 года рождения, узбечка, уроженка Карасуйского района Ошской области Кыргызской Республики; 165) ХАБАРОВ Егор Константинович, 1989 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 166) ХАЙДАРОВА Халида Бахтияровна, 1990 года рождения, кыргызка (узбечка), уроженка Ала-Букинского района Джалал-Абадской области Киргизской ССР; 167) ХАЛАБУРДИНА Анастасия Владимировна, 1983 года рождения, русская, уроженка Панфиловского района Киргизской ССР; 15
 16. 175) ШАРОВА (Малкина) Ольга Викторовна, орус, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Сокулук районунун Томенку-Чуй айылында туулган; 176) ШВЕД Арман Ержанович, орус, 1996-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 177) ШВЕД Мишель Витальевна, орус, 1999-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 178) ШВЕД Эллона (Элона) Георгиевна, поляк, 1975-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 179) ЩЕДРИНА Юлия Валерьевна, орус, 1997-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 180) ШМАЛЬЦРИДТ (Ерольская) Мария Юрьевна, орус, 1988-жылы Кыргыз ССРинин Кемин районунун Белый-Пикет айылында туулган; 181) ШНАЙДЕР Виталий Вадимович, немис, 1994-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 182) ШОМОРОВ Роман Владимирович, орус, 1989-жылы Кыргыз ССРинин Фрунзе шаарында туулган; 183) ШОНГИНА Анна Сергеевна, орус, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарында туулган; 184) ШУШЕНЬКОВ Даниил (Игоревич), орус, 1993-жылы Казакстан Республикасынын Чыгыш-Казакстан облусунун Октябрьск районунда туулган; 185) ЭБЕРЛЕ Мария Федоровна, немис, 1996-жылы Кыргыз Республикасынын Чуй облусунун Ысык-Ата районундгы Кант шаарында туулган; 186) ЮЗЕФОВИЧ Борис Алексеевич, орус, 1993-жылы Кыргыз Республикасынын Ысык-Кел облусунун Каракол шаарында туулган; 16 168) ХАНИН Алексей Леонидович, 1984 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 169) ЧАНБ1ШКУЛОВА Людмила Сатылгановна, 1959 года рождения, казашка, уроженка Тюпского района Иссык-Кульской области Киргизской ССР; 170) ЧУКРЕЕВ Дмитрий Петрович, 1968 года рождения, русский, уроженец города Алма-Ата Каскеленского района Алма-Атинской области Казахской ССР; 171) ШАКИРОВ Равиль Сергеевич, 2002 года рождения, русский, }фоженец села Новониколаевка Жайылского района Чуйской области Кыргызской Республики; 172) ШАМЫРОВ Эркинбек Мейманалиевич, 1975 года рождения, кыргыз, уроженец села 1-Май Ала-Букинского района Джалал-Абадской области Киргизской ССР. Вместе с ним дети; Мейманалиева Асема 2007 года рождения, Мейманалиев Марсель 2009 года рождения, Шамырова Аселя 2012 года рождения, Шамырова Анеля 2020 года рождения, Шамыров Арсен 2021 года рождения; 173) ШАНТЛ (Турсалиева) Чынар Кубанычкуловна, 1979 года рождения, кыргызка, уроженка Иссык-Атинского района Чуйской области Киргизской ССР; 174) ШАРОВ Александр Сергеевич, 1988 года рождения, русский, уроженец села Нижнечуйское Сокулукского района Киргизской ССР; 175) ШАРОВА (Малкина) Ольга Викторовна, 1993 года рождения, русская, уроженка села Нижнечуйское Сокулукского района Кыргызской Республики; 176) ШВЕД Арман Ержанович, 1996 года рождения, русский, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 177) ШВЕД Мишель Витальевна, 1999 года рождения, русская, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 178) ШВЕД Эллона (Элона) Георгиевна, 1975 года рождения, полька, уроженка города Фрунзе Киргизской ССР; 16
 17. 187) ЮРЧЕНКО Ольга Сергеевна, орус, 1979-жылы Кыргыз ССРинин Ош облусунун Ленин районундагы Кочкор-Ата поселогунда туулган. Аны менен бирге 2007-жылы туулган уулу Юрченко Ян. 2. Бул Жарлык кол коюлган кунден тартып кучунежирет. Кыргыз Республикасынын Президенти С.Н. Жапаров Бишкек ш. 2022-жылдыи 31-декабрь! ПЖ№421 17 179) ЩЕДРИНА Юлия Валерьевна, 1997 года рождения, русская, уроженка города Бишкек Кыргызкой Республики; 180) ШМАЛЬЦРИДТ (Ерольская) Мария Юрьевна, 1988 года рождения, русская, уроженка села Белый-Пикет Кеминского района Киргизской ССР; 181) ШНАЙДЕР Виталий Вадимович, 1994 года рождения, немец, уроженец города Бишкек Кыргызской Республики; 182) ШОМОРОВ Роман Владимирович, 1989 года рождения, русский, уроженец города Фрунзе Киргизской ССР; 183) ШОНГИНА Анна Сергеевна, 1993 года рождения, русская, уроженка города Бишкек Кыргызской Республики; 184) ШУШЕНЬКОВ Даниил (Игоревич), 1993 года рождения, русский, уроженец Октябрьского района Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан; 185) ЭБЕРЛЕ Мария Федоровна, 1996 года рождения, немка, уроженка города Кант Ысык-Атинского района Чуйской области Кыргызской Республики; 186) ЮЗЕФОВИЧ Борис Алексеевич, 1993 года рождения, русский, уроженец города Каракол Иссык-Кульской области Кыргызской Республики; 187) ЮРЧЕНКО Ольга Сергеевна, 1979 года рождения, русская, уроженка поселка Кочкор-Ата Ленинского района Ошской области Киргизской ССР. Вместе с ней сын Юрченко Ян 2007 года рождения. 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания. Президент Кыргызской Республики С.Н. Жапаров г. Бишкек 31 декабря 2022 года УП№421 17
Publicidad