Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Internet stvari v oglasevanju. _Marketing Magazin_dec2015_st.414_str.57

231 visualizaciones

Publicado el

Internet stvari predstavlja velik potencial za oglasevanje in marketing, saj na novo opredeljuje polje medijev.

Publicado en: Marketing
  • Sé el primero en comentar

Internet stvari v oglasevanju. _Marketing Magazin_dec2015_st.414_str.57

  1. 1. DIGITALNO #414/ MARKETING MAGAZIN/ DECEMBER 2015 Internet stvari v oglaševanju Internet stvari predstavlja velik potencial za oglaševanje in marketing, saj na novo opredeljuje polje medijev. Rešitve loT namreč že postajajo medij sam po sebi. Poglejmo primere, ki to dokazujejo. > UnšxA SALETINGER Internet stvari (v nadaljevanju IoT) ni več zgolj trend, ki se napoveduje za daljno prihodnost, saj je že tu in je del naše real- nosti. Postaja velik potencial za premike v oglaševanju in marketingu, saj bo na novo opredelil polje »medijev«, ki se uporabljajo vklasičnem marketinškem spletu. Rešitve IoT namreč že postajajo medij same zase. Obstajajo ocene, da naj bi bilo do leta 2020 vuporabi že 75 milijard povezanih naprav, ki naj bi ustvarile več kot 50 bilijonov gi- gabajtov podatkov. Z razvojem sistemov, ki znajo vse te podatke pretvoriti v upo- rabno vrednost za sprejemanje odločitev, se »znanstvena fantastika« povezovanja fizičnega in virtualnega sveta ne zdi več tako neoprijemljiva. Od nas paje odvisno, kdaj bomo te podatke začeli uporabljati in krepiti na ravni baznih sistemov in kadra, ki znajo z njimi operirati, in jih nato s spre- tno in kreativno uporabo vključiti V lastne komunikacijske rešitve. Meni ljuba definicija IoT je, da gre za inteligentno interaktivnost oziroma pove- zljivost pametnih naprav in človeka ter za izmenjavo informacij oziroma podatkov, ki ustvarjajo novo vrednost. Pametni sistemi in IoT so kombinacija senzorjev, povezave ter ljudi in procesov. Interakcije med temi entitetami pa ustvarjajo nove tipe pame- tnih aplikacij in storitev, od katerih vam jih je nekaj zagotovo že poznanih, na primer pametni termostati (Nest), pametni avti (Car2Go), sledilci aktivnosti (Basis), pame- tna skladišča (Belkin) in pametni parkirni senzorji (Streetline). Potencial uporabe je res širok in mogoč v vseh segmentih, kot navaja portal Post- scapes: 0 dom = potrošnik (luči, varnost, hra- njene hišnih ljubljenčkov, hladilniki, po- žarni alarm, infotainment, pralni in sušilni stroj, pečica, nadzor energije in drugi pa- metni kontrolniki), I transport = mobilnost (usmerjanje prometa, telematika, nadzor paketov, pa- metno parkiranje, prilagoditve zavarovanja, veriga zalog, nakupi, javni prevoz, letalstvo, vlaki), - zdravje = telo (skrb za bolnike, nadzor starejših, oddaljena diagnostika, nadzor opreme, zdravstvena higiena, nosljiva teh- nologija, senzorji prehrane), - stavbe = infrastruktura (storitve upra- vljanja, varnosti, razsvetljava, elektrika, tranzitnost, alarmi, kapacitete zasedenosti, energijske vrednosti), - mesta = industrija (električna distri- bucija, vzdrževanje, nadzorovanje, signali- zacija, nujne storitve, nadzor odpadkov). Hkrati pa se zelo širi polje »spojenih apli- kacij« znotraj vertikal zgornjih segmentov in preko industrij, saj IoT ni samo zbiranje podatkov, ampak njihova analiza in uporaba ter iskanje naslednjih inovacij: Internet stvari je opredeljen kot inteligentna interaktivnost oziroma povezljivost pametnih naprav in člo- veka, ki nudi izmenjavo informacij oziroma podatkov za ustvarjanje nove vrednosti. (Foto: Dreamslime) - transport + pametna mesta (na primer zmanjšanje prometnih zamaškov, s tem, da ljudje vnaprej vedo, kje so prosta parkirna mesta), - zdravje + pametni dom (na primer po- vezovanje ostarelih in osamelih s praznimi nastanitvenimi kapacitetami), o pametne zgradbe + mobilnost (na pri- mer poraba električnih označevalcev samo takrat, ko zaznajo prisotnost uporabnika, s čimer se zmanjšujejo emisije). I Priložnosti za komunikacijo in vključitev različnih blagovnih znamk S tem, koje vedno več naprav povezanih med seboj in se IoT širi v vse pore našega vsakodnevnega življenja (tudi povezave preko oblačnih storitev so zdaj že nekaj popolnoma običajnega), bomo lahko ozi- roma morali prejemnike naših sporočil naslavljati zelo konkretno, ob točno do- ločenem času, primernem kraju oziroma stopnji nakupa, z njemu prilagojenimi sporočili, ker bo to ključni razlikovalni dejavnik med uspešnimi oglaševalci in drugimi - biti relevanten v poplavi infor- macij današnjega hektičnega sveta je ključ- na dodana vrednost vsake komunikacije. Preprost primer: doma nam počasi zmanj- kuje (alpskega? ) mleka, zniževanje njegove zaloge prepozna naš pametni (Gorenje? ) hladilnik, ki nam bo to informacijo, vobliki opomnika, skupaj s promocijsko ponudbo oglaševalca in nasvetom. kje to tudi kupiti (Big Bang? ), poslal na naš pametni telefon (operaterja? ) ter nas seveda več kot očitno pozval k nakupu (lahko tudi spletnemu). Priložnosti za komunikacijo in vključitev različnih blagovnih znamk oziroma oglaše- valcev je že samov tej verigi korakovveliko, le prepoznatijih bo treba. Če bi to primer- javo potencirali, lahko mirno rečemo, da so šteti dnevi nerelevatnim sporočilom tipa splošne promocijske pasice in nadležnih pop-up oglasov, ki se jih ne da ugasniti in so usmerjeni na vse in vsakogar, ki pride na določen portal. Svet IoT nas bo slejjko prej tega »obvaroval« in tovrstnih sporočil niti ne bomo Več videli, le še tista najbolj relevantna glede na podatke, ki jih sistem že ima o nas. I Uporabnost podatkov za razvoj in nadgradnjo izdelka Lep primer tegaje platforma IoT Eve- rything, kije v sodelovanju z digitalno ogla- ševalsko agencijo True Effect že izvedla nekaj dobrih praks za večje naročnike. Za multinacionalki Mondelez in Diageo so vgradili digitalno tehnologijo sledenja 57 njihovim izdelkom, tako da so vsakemu dodelili enkraten ID, ki jim je omogočal podrobno sledenje ter preko tega zbira- nje podatkov in upravljanje baze, karje bila odlična osnova za nadaljevanje mar- ketinških dejavnosti. Ti podatki so namreč omogočali podroben vpogled v faze naku- pnega cikla potrošnika in ponudili odgovor, s kakšno vrsto vsebine naj bi oglaševalci naslavljali potrošnike. Eksperimentira- li so tudi s steklenicami viskija Johnnie Walker, pri čemer so potrošnika omogočili prilagoditev (kostumizacijo) videa, ki se je prikazal prejemniku steklenice. Na ta na- čin je oglaševalec lahko dodobra prepoznal dejanskega kupca svojega izdelka. S tem so postavljeni novi temelji za učinkovito marketinško platformo za sama prodaj na mesta (dodana vrednost tako za znamko kot tudi trgovca), kupec paje to dojel kot zelo osebno darilo, ki ga je lahko podaril dalje. Potencial »pametnih steklenic«, ki imajo vgrajen elektronski senzor, omo- goča tudi prilagoditev sporočila, glede na to, ali imamo podatek, da je neki izdelek že doma (na primer ponudimo recept za nadaljnjo uporabo, kotje koktajl, s čimer izdelku dodamo še vsebino) ali še na polici v trgovini (pokažemo promocijsko spo- ročilo in pozovemo k nakupu), s čimer se neizmerno širi potencial točk stika s kupci. Iz tovrstnih podatkovnih baz bomo lahko pridobili uporabne podatke za sam razvoj in nadgradnjo izdelka ali, kar je za oglaševalsko panoga še bolj zanimivo, tudi povratno informacijo glede same komuni- kacije (kreativne rešitve in zakupa preko oglaševalskih platform) v realnem času. Vse to nudi možnosti za hitro prilagoditev in nadgradnjo ter seveda za ustvarjanje programov zvestobe, ki jih bodo potro- šniki zaradi večje relevantnosti z veseljem sprejemali. j Z omembo grajenja baz in podatkov se moramo dotakniti tudi področja zasebno- sti in varovanja podatkov in vprašanja, kdo ima dovoljenja za vpogled vanje in njihovo nadaljnjo uporabo oziroma obdelavo (po- nudniki storitev ali konkretni naročniki, V imenu katerih se izvajajo storitve, saj ni nujno, da bodo slednji imeli tudi kapaci- tete za obdelavo). specifičnih zakonodaj za področje IoT za zdaj še ni, lahko pa pri- čakujemo, da se bo kaj hitro tudi to bolj formaliziralo in opredelila, do takrat pa je seveda nujno ravnati etično, nevsiljivo, transparentno in odgovorno, tako kot z vsemi drugimi občutljívimi osebnimi po- datki. MM »Z razvojem sistemov, ki znajo množico podatkov pretvoriti v uporabno vrednost za sprejemanje odločitev, se »znanstvena fantastika« povezovanja fizičnega in virtualnega sveta ne zdi več tako neoprijemljiva.

×