Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad
Publicidad

3 Polinomis Part 1 3r ESO

 1. Unitat 3: Polinomis 1. Introducció 2. Monomis a) Nomenclatura b) Grau d'un monomi c) Monomis semblants 3. Polinomis a) Nomenclatura b) Grau d'un polinomi 4. Valor numèric d'un polinomi 5. Operacions amb monomis 6. Suma i resta de polinomis 7. Producte de polinomis 8. Identitats notables
 2. 1. Introducció Parts de les matemàtiques que coneixeu: -Treball amb nombres, operacions, jerarquia, etc. Aritmètica -Treball amb figures planes i cossos, al pla o a l'espai. -Treball amb relacions de dependència entre nombres: funcions. -Treball amb dades: recopilació, representació i interpretació. Geometria Anàlisi Estadística i probabilitat -Treball amb nombres desconeguts, que substituïm per lletres: x, y, z, a, b,... Àlgebra
 3. 2. Monomis Un monomi és una expressió algèbrica formada pel producte entre un nombre racional conegut (el coeficient) i una o més lletres elevades a un exponent natural (la part literal). 2 Són monomis o no? 3x + 4x 4xy 2 x2 y 7 7x 1 x 5√ x 2 a 3 9xt 3 2 x -Les lletres o incògnites no poden trobar-se al denominador, ni estar elevades a un nombre que no sigui natural. -No poden aparèixer ni sumes ni restes. Exercici 9 pàg.65
 4. 2. Monomis a) Nomenclatura 1 3 b ·h 2 Monomi de grau 4 (3+1=4) Part literal (les lletres) Coeficient (el número) ici rc 1 ,1 10 .6 5 àg 3p i1 xe E El grau és la suma de tots els exponents de la part literal. b) Grau d'un monomi c) Monomis semblants Si dos o més monomis tenen la mateixa part literal, direm que són monomis semblants. 3x 2 −5 2 x 3 −4x 2 2 x 3
 5. 3. Polinomis Un polinomi és la suma indicada de diversos monomis no semblants. ("poli"="molts", "mono"="un de sol") a) Nomenclatura Polinomi de grau 4 3 2 11x y−7xy + 5x−13 Terme Grau 4 Terme Terme Grau 3 Grau 1 Terme Grau 0 b) Grau d'un polinomi El grau d'un polinomi és el grau més alt dels termes que el formen. Exercici 14, 15, 16 pàg.66
 6. 4. Valor numèric d'un polinomi El valor numèric d'un polinomi és el nombre o resultat que s'obté en substituir les lletres per nombres determinats i realitzar les operacions indicades. Exemple: Trobar el valor numèric del següent polinomi per a x = 5. 2 3x + x+ 10 si x = 5 2 3 · 5 + 5+ 10 2 3 · 5 + 5+ 10=3 · 25+ 5+ 10=75+ 5+ 10=90 Exercici 5 i 6 pàg.64
 7. 5. Operacions amb monomis a) Suma i resta: Dos monomis només es poden sumar si són semblants. En aquest cas, sumarem o restarem els coeficients i deixarem la mateixa part literal. 3x 2+ 4x 2−9x 2=−2x 2 2a+ b−4a+ 2b=−2a+ 3b Exercici 1 full monomis b) Producte i quocient: El producte o quocient d'un o més monomis és un monomi que té com a coeficient el producte/quocient dels coeficients, i com a part literal el producte/quocient de les parts literals. 3a · 5b=(3 · 5)·(a · b)=15ab 2 3 2 3 5x · 2x =(5 · 2)·( x · x )=10x 5 Exercicis 2 i 3 full monomis
 8. 5. Operacions amb monomis c) La propietat distributiva: Si tenim un factor multiplicant un parèntesi, podem aplicar la propietat distributiva "distribuint" aquest factor a cada un dels termes de l'interior del parèntesi. 3 3x ·(5x −2x) 3 3 3x ·(5x −2x)=3x ·5x −3x · 2x 3 4 3x ·5x −3x · 2x=15x −6x 2 Exercici 5 full monomis
 9. 5. Operacions amb monomis d) Extracció de factor comú: Extreure factor comú d'una expressió algebraica és aplicar la propietat distributiva a la inversa: mirarem quins factors comuns ténen cada un dels termes, i els "extraurem" a fora d'un parèntesi. 15x 4−6x 2 3 · 5· x · x · x · x−3 · 2 · x · x 3 · x · x ·(5 · x · x−2) 2 2 3x ·(5x −2) Exercici 4 full monomis
 10. 6. Suma i resta de polinomis a) Suma: Per sumar o restar polinomis, només ens caldrà sumar o restar els termes semblants. Els disposarem en columnes, de grau major a menor. Exemple: P ( x)=5x 3−1 P ( x )+ Q( x) 3 + Q ( x)=7x 3−5x 2+ 3 5x −1 3 2 7x −5x + 3 3 2 12x −5x + 2
 11. 6. Suma i resta de polinomis b) Resta: Cal recordar que restar és el mateix que sumar l'oposat. Així, procedirem de la mateixa manera però sumant l'oposat del polinomi que actua de subtrahend. Exemple: 3 3 P ( x)=5x −1 P ( x)−Q ( x) 2 Q ( x)=7x −5x + 3 3 + −1 5x 3 2 −7x + 5x −3 3 2 −2x + 5x −4 Exercici 21 pàg 67
 12. 7. Producte de polinomis Per multiplicar polinomis els disposarem també en columnes ordenades, multiplicant cada terme del primer polinomi per cada terme del segon polinomi, i reduint finalment els termes semblants. Exemple: 2 P ( x)=3x −2x+ 7 Q ( x)=3x−5 2 P ( x)· Q( x) x 3x −2x+ 7 3x−5 2 −15x + 10x−35 3 2 9x −6x + 21x 3 2 9x −21x + 31x−35 Exercicis 26 i 27 pàg.68
 13. 8. Les identitats notables a) Quadrat de la suma 2 2 2 (a+ b) =a + b + 2ab Demostració: 2 (a+ b) =(a+ b)·(a+ b)=a · a+ a · b+ b · a+ b · b 2 2 a · a+ 1a · b+ 1a · b+ b · b=a + b + 2ab Exemple: 2 2 2 2 2 (2x+ 3y) =(2x) + (3y) + 2 · 2x · 3y=4x + 9y + 12xy
 14. 8. Les identitats notables b) Quadrat de la diferència 2 2 2 (a−b) =a + b −2ab Demostració: 2 (a−b) =(a−b)·(a−b)=a · a+ a ·(−b)−b · a−b ·(−b) 2 2 a · a−a · b−a · b+ b · b=a + b −2ab Exemple: 3 2 3 2 2 3 6 2 (2x −6x) =(2x ) + (6x) −2 · 2x · 6x=4x + 36x −24x 4
 15. 8. Les identitats notables c) Suma per diferència 2 (a+ b)·(a−b)=a −b 2 Demostració: (a+ b)·(a−b)=a · a+ a ·(−b)+ b · a+ b ·(−b) 2 a · a−1a · b+ 1a · b−b · b=a −b 2 Exemple: 2 2 2 ( x+ 2y )·( x−2y)=( x) −(2y) = x −4y 2 Exercicis 30 pàg.69
Publicidad