Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

загадување и заштита на животната средина

7.857 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

загадување и заштита на животната средина

 1. 1. ЗАГАДУВАЊЕ ИЗАГАДУВАЊЕ И ЗАШТИТА НАЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНАЖИВОТНАТА СРЕДИНА Презентација на: Александар Арсовски
 2. 2. Растителниот и животинскиот свет на Земјата, во зависност од климатските појаси и разместеноста на копното и морињата, е разновиден и територијално различен.
 3. 3. Влијанието на човекот е исто така, големо, така што тоа е главен фактор за деградација на растителниот и животинскиот свет. Човекот тоа го прави со прекумерно и нерационално искористување на ресурсите од растителниот и од животинскиот свет.
 4. 4. Типични примери на уништување на шумските комплекси се: • Ширење на нови територии на градовите; • Ширење на земјоделските површини; • Употреба на шумското дрво за греење; • Производстви на мебел и хартија; • Изградба на сообраќајници; • Предизвикување на пожари;
 5. 5. Човекот го загрозува опстанокот на разни животински видови преку: неконтролирана употреба на хемиски средства што се пуштаа во природата, изградба на инфраструкторни системи, изградба на брани, сечење на шуми, прекумерен лов и риболов – така што настанува целосно уништување на одерени животински видови.
 6. 6. ЗАГРОЗУВАЊЕ НАЗАГРОЗУВАЊЕ НА РАСТИТЕЛНИОТ И НАРАСТИТЕЛНИОТ И НА ЖИВОТНИСКИОТ СВЕТЖИВОТНИСКИОТ СВЕТ ЗНАЧИ НАРУШУВАЊЕ НАЗНАЧИ НАРУШУВАЊЕ НА ПРИРОДНАТА РАМНОТЕЖАПРИРОДНАТА РАМНОТЕЖА ВО ПРИРОДАТАВО ПРИРОДАТА
 7. 7. Под животна средина се подразбира збирот од сите  надворешни фактори (биотички и абиотички) на кои е  изложен еден организам. Биотички (живи) фактори се  влијанијата од членовите на истиот или друг вид врз  развитокот и опстанокот на единката, додека абиотички се  неживите фактори - влијанијата на почвата, водата и  воздухот врз организмите. 
 8. 8. Луѓето ја менуваат својата животна средина многу повеќе отколку сите останати  организми. На пример, ослободувањето на стакленички гасови во атмосферата  доведува до климатски промени на целата планета. Како резултат на тоа, има  влијанија на распространувањето на сите други видови. Испуштањето на  загадувачи во животната средина прави да организмите доаѓаат во контакт со  стресни влијанија со кои тие претходно не се соочиле. Ова предизвикува  еволуирање на нови вариетети, можеби и нови видови, адаптирани на загадена  животна средина. 
 9. 9. Животната средина игра голема улога во  детерминирањето на формата и функцијата на  еден индивидуален вид. На пример,  медитеранската вегетација не се наоѓа само  околу Средоземното Море, туку и  во Калифорнија и Јужна Африка, каде има  слични фактори на средината: суви и жешки  лета и топли и влажни зими. Регионите со  слични услови на животната средина се  нарекуваат биоми. 
 10. 10. Животната средина игра голема улога во детерминирањето на формата и функцијата на еден индивидуален вид. На пример, медитеранската вегетација не се наоѓа само околу Средоземното Море, туку и во Калифорнија и Јужна Африка, каде има слични фактори на средината: суви и жешки лета и топли и влажни зими. Регионите со слични услови на животната средина се нарекуваат биоми.

×