Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Aue 120218172836-phpapp01

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 12 Anuncio

Más Contenido Relacionado

A los espectadores también les gustó (20)

Similares a Aue 120218172836-phpapp01 (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Aue 120218172836-phpapp01

 1. 1. AA UUNNIIÓÓNN EEUURROOPPEEAA..
 2. 2. QUE É A UNIÓN EUROPEA (UE)? A Unión Europea é unha asociación económica e política única, ffoorrmmaaddaa ppoorr 2277 ppaaíísseess eeuurrooppeeooss.. Xerou paz, estabilidade e prosperidade durante medio século, contribuíu a elevar o nivel de vida dos europeos, creou unha moeda única O EURO (€) e agora está a construír progresivamente un mercado único no que persoas, bens, servizos e capital circulan entre Estados membros coa mesma liberdade que se o fixesen dentro dun mesmo país. A UE promove activamente os dereitos humanos e a democracia , e conta cos obxectivos de redución de emisións máis ambiciosos do mundo para loitar contra o cambio climático. GGrraazzaass áá ssuupprreessiióónn ddooss ccoonnttrrooiiss ffrroonntteeiirriizzooss eennttrree ooss ppaaíísseess ddaa UUEE,, aaggoorraa ppóóddeessee vviiaaxxaarr lliibbrreemmeennttee ppoollaa mmaaiioorr ppaarrttee ddoo sseeuu tteerrrriittoorriioo.. TTaamméénn éé mmooiittoo mmááiiss ffáácciill vviivviirr ee ttrraabbaallllaarr nnoouuttrroo ppaaííss ddaa UUEE..
 3. 3. OS 27 ESTADOS MEMBROS
 4. 4. A Historia da Unión Europea ● 1945 – 1959 : AA UUnniióónn EEuurrooppeeaa nnaacceeuu ccoo aannhheelloo ddee aaccaabbaarr ccooss ffrreeccuueenntteess ee ccrruueennttooss ccoonnfflliittooss eennttrree vveecciiññooss qquuee ccuullmmiinnaarraann nnaa SSeegguunnddaa GGuueerrrraa MMuunnddiiaall. Nos anos 50, a Comunidade Europea do Carbón e do Aceiro é o primeiro paso dunha unión económica e política dos países europeos para lograr unha paz duradeira. O seu seis fundadores son Alemaña, Bélxica, Francia, Italia, Luxemburgo e os Países Baixos. Tamén en 1957 asínase o Tratado de Roma, polo que se constitúe a Comunidade Económica Europea (CEE) ou «mercado común».
 5. 5. ● 1960 - 1969 Os «vviibbrraanntteess 6600» uunnhhaa eettaappaa ddee ccrreecceemmeennttoo eeccoonnóómmiiccoo.. É un bo momento para a economía, favorecido, entre outras cousas, ppoorrqquuee ooss ppaaíísseess ddaa UUEE ddeeiixxaann ddee ppeerrcciibbiirr ddeerreeiittooss ddee aadduuaannaa ppoollaass ttrraannssaacccciióónnss ccoommeerrcciiaaiiss eennttrree ssii.. TTaamméénn aaccoorrddaann eexxeerrcceerr uunn ccoonnttrrooll ccoonnxxuunnttoo ddaa pprroodduucciióónn aalliimmeennttaarriiaa e, deste xeito, garántese un abastecemento suficiente que, mesmo, chega a desembocar pronto no excedente de produción agrícola.
 6. 6. ● 1970 - 1979 A CCoommuunniiddaaddee ccrreeccee :: pprriimmeeiirraa aammpplliiaacciióónn OO 11 ddee xxaanneeiirroo ddee 11997733 DDiinnaammaarrccaa,, IIrrllaannddaa ee oo RReeiinnoo UUnniiddoo eennttrraann aa ffoorrmmaarr ppaarrttee ddaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa,, ccoo qquuee oo nnúúmmeerroo ddee EEssttaaddooss mmeemmbbrrooss aauummeennttaa aa nnoovvee. A guerra araboisraelí de outubro de 1973, breve pero brutal, dá lugar a unha crise da enerxía e a problemas económicos en Europa. AA ppoollííttiiccaa rreexxiioonnaall ddaa UUEE empeza a transferir grandes cantidades para crear emprego e infraestruturas nas zonas máis pobres. OO PPaarrllaammeennttoo EEuurrooppeeoo aauummeennttaa aa ssúúaa iinnfflluueenncciiaa nnooss aassuunnttooss ddaa UUEE ee,, eenn 11997799,, éé eelliixxiiddoo ppoorr vveezz pprriimmeeiirraa ppoorr ssuuffrraaxxiioo uunniivveerrssaall. ●
 7. 7. ● 1980 - 1989 ● España ingresa na UE. ● En 1981 GGrreecciiaa ppaassaa aa sseerr oo ddéécciimmoo mmeemmbbrroo ddaa UUEE,, ee,, cciinnccoo aannooss mmááiiss ttaarrddee,, ssúúmmaannssee EEssppaaññaa ee PPoorrttuuggaal. En 1986 asínase a Acta Única Europea, tratado destinado a eliminar as trabas á libre circulación de mercadorías a través das fronteiras da UE, e que dá orixe, por iso, ao «mercado único». O 9 de novembro de 1989 prodúcese un envorco político importante cando se ddeerrrruubbaa oo mmuurroo ddee BBeerrllíínn e, por primeira vez en 28 anos, ábrese a fronteira entre as dúas Alemanias, que se reúnen pronto nun só país. ●
 8. 8. ● 1990 - 1999 EEuurrooppaa sseenn ffrroonntteeiirraass EEnn 11999933 ccuullmmiinnaa aa ccrreeaacciióónn ddoo mmeerrccaaddoo úúnniiccoo ccoo «ccaattrroo lliibbeerrddaaddeess» ddee cciirrccuullaacciióónn:: mmeerrccaaddoorrííaass,, sseerrvviizzooss,, ppeerrssooaass ee ccaappiittaaiiss. A década do noventa é tamén a de ddoouuss TTrraattaaddooss:: oo ddee MMaaaassttrriicchhtt((**)),, ddaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa,, ddee 11999933,, ee oo ddee AAmmsstteerrddaamm ddee 11999999. En 1995 ingresan na UE tres países máis, AAuussttrriiaa,, FFiinnllaannddiiaa ee SSuueecciiaa. Os acordos asinados en SScchheennggeenn, pequena localidade de Luxemburgo, permiten gradualmente ao cidadán viaxar sen ter que presentar o pasaporte nas fronteiras. (*) O TRATADO DE MAASTRICH (ou Tratado da Unión Europea), así chamado por ser asinado o 7 de febreiro de 1992 na localidade holandesa homónima, é un Tratado que constitúe un paso crucial no proceso de integración europeo, pois se excedía por primeira vez o obxectivo económico inicial das Comunidades e dáselle unha vocación de carácter político. Con este Tratado créase a Unión Europea. Ademais, adóptanse dous sistemas de cooperación intergobernamental: a Política Exterior e de Seguridade Común (PESC) e a Cooperación en Asuntos de Interior e de Xustiza (CAJI). É tamén o Tratado polo que se anuncia a introdución do euro.
 9. 9. ● Dende 2000 ● PPrroosseegguuee aa eexxppaannssiióónn OO eeuurroo é a nova moeda de moitos europeos.EEnn 22000044,, ddeezz nnoovvooss ppaaíísseess iinnggrreessaann nnaa UUEE . Moitos europeos cren que chegou a hora de que Europa teña unha Constitución, pero non é nada fácil chegar a un acordo sobre que tipo de constitución é o adecuado, e o debate sobre o futuro de Europa segue candente.
 10. 10. INSTITUCIÓNS UNIÓN EUROPEA
 11. 11. FONTES EMPREGADAS : Web oficial da UE : http://europa.eu/about-eu/basic-information/index_es.htm

×